ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5

2 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Årsberetning 2007 for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område Turistprojekt i Bårdesø - Høring Anke over afslag på lokaletilskud til afdrag Otterup Markedsforening - ansøgning om tilskud Ansøgning om andel i kulturmidlerne...6 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Budgetopfølgning pr. 31. marts Otterup - Oplevelser for alle - bevillingsansøgning Multibane...9 SAGER TIL EFTERRETNING Budgetrapport pr. 30. april Meddelelser Eventuelt...11

3 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 3 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 132. Årsberetning 2007 for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område Sagsnr J.nr Økonomi fremsender Årsberetning 2007 for Nordfyns Kommune for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område. Årsberetningen er forlods gennemgået af Kommunernes Revision, der ikke har bemærkninger hertil. Årsberetning 2007 for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område Generelle regnskabsbemærkninger Regnskabsopgørelse og Balance med noter Erhvervs- og Fritidsudvalget anmodes om en udtalelse vedrørende sektorbeskrivelsen for Erhverv og Fritid. Indstilles taget til efterretning Turistprojekt i Bårdesø - Høring Sagsnr J.nr Der foreligger ansøgning fra ejeren af Bårdesøvej 38 om tilladelse til at lave et turistprojekt på et 4,8 ha stort areal af ejendommen matr.nr. 8a Bårdesø by, Krogsbølle. Området tænkes udgravet med søer og kanaler, således at der opstår flere øer i området. De opgravede materialer placeres som volde og bakker omkring søen og øerne. På en af øerne placeres 6 8 shelters til primitiv overnatning, og der ønskes placeret 6 mindre udlejningshytter i det nordøstlige hjørne i forbindelse med gårdbutikken, hvor der også etableres bad og toilet. Til en af øerne ønskes etableret en svævebane.

4 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 4 Søerne og kanalerne skal anvendes til kanosejlads, og der vil blive udlagt udfordrende forhindringer, således at man får lært at manøvre en kano. Projektet forudsætter tilladelse efter Planlovens 35. Gravning af en sø af denne størrelsesorden forudsætter endvidere tilladelse efter vandforsyningslovens 26. Området ligger i udkanten af landsbyen Bårdesø, og er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Området ligger i kystnærhedszonen, men i Regionplanen er der kun udpeget en mindre del af området som potentielt vådområde og deraf følgende biologisk interesseområde. Der er ikke andre retningslinier i Regionplanen. Anlægget vil på grund af størrelsen og anvendelsen medføre en væsentlig ændring af det bestående miljø omkring landsbyen Bårdesø. Teknik og Miljø vurderer derfor, at projektet er lokalplanpligtigt. Da området ikke er omfattet af den gældende kommuneplans rammer, skal der udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende lokalplan og miljøvurdering. Ansøgning om gravning af sø til turistformål Affotograferet kortbilag Luftfoto over det ansøgte område Bilag kun i papirudgave Notat fra Teknik og Miljø af 2. april 2008 Teknik og Miljø indstiller, at udvalget tilkendegiver, at kommunen er sindet at give tilladelse, såfremt det planmæssige grundlag kan etableres (lokalplan + kommuneplantillæg), og såfremt ansøger afholder alle udgifter i forbindelse hermed. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 22. april 2008: Det indstilles, at Administrationens indstilling følges. Projektet oversendes til Erhvervs- og Fritidsudvalget. Teknik og Miljøudvalget har fremsendt ansøgning om turistprojekt i Bårdesø til udtalelse i Erhvervs- og Fritidsudvalget. I forhold til den vedtagne plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme ligger projektet i meget fint tråd med, at vi på Nordfyn vil satse på at udvikle oplevelsesøkonomien. Samtidigt med ligger projektet indenfor de områder, hvor der skal søges at opbygge oplevelsesøkonomiske klynger, nemlig Hasmark - Flyvesandet. Sagen tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget med anbefaling af projektet. Administrationens indstilling godkendt.

5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: Anke over afslag på lokaletilskud til afdrag Sagsnr J.nr Otterup Skytteklub har anket Folkeoplysningsudvalgets afgørelse om, at der ikke er givet lokaletilskud til skytteklubbens udgifter til afdrag på klubbens lån i De Danske Skytteforeninger. (Der henvises til sag nr. 56 i Folkeoplysningsudvalgets møde den 8. februar 2008). Baggrunden for afslaget er, at Byordningen ikke giver mulighed for at give lokaletilskud på afdrag på lån. Otterup Skytteforenings argument er, at klubben tidligere har fået lokaletilskud til afdrag, samt at der ikke er ens vilkår for skytteklubberne i Nordfyns Kommune, da man i gamle Otterup Kommune lånefinansierede byggerier, der giver låneomkostninger, og i gamle Søndersø Kommune gav engangstilskud, så der ikke skulle optages lån. Alternativt anmoder skytteklubben om en overgangsordning så klubben ikke rammes så hårdt af de ændrede tilskudsregler eller får tilskud fra fifty-fifty-puljen på restgælden af lånet (kr pr. 1. januar 2007). Klubben havde i 2007 et underskud på kr Anke om afslag på lokaletilskud på afdrag. Til politisk drøftelse. Folkeoplysningsudvalgets afgørelse fastholdes under henvisning til reglerne i Byordningen.

6 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: Otterup Markedsforening - ansøgning om tilskud Sagsnr J.nr Ø40 Otterup Markedsforening søger om tilskud på ca. kr til foreningens aktiviteter i Hver lørdag i juni, juli og august afholder foreningen lørdagsmarked på Torvet i Otterup. Dette har foreningen gjort i 10 år i samarbejde med blandt andet handelsforeningen, restauranterne og turistforeningen. I år er der 10 års jubilæum og i den forbindelse indlægges forskellige aktiviteter på markedsdagene. Otterup Markedsforening ansøgning om tilskud Økonomiske oplysninger: Under andre kulturelle formål resterer en uprioriteret pulje på kr Til politisk drøftelse. Under henvisning til arrangementets karakter af 10 års jubilæum imødekommes ansøgningen med kr Fremadrettet er det udvalgets opfattelse, at en ansøgning af denne karakter henhører under Turistforeningen og Handelsstandsforeningerne Ansøgning om andel i kulturmidlerne Sagsnr J.nr Erhvervs- og Fritidsudvalget vedtog den 26. april 2007 retningslinier for tildeling af kulturmidler.

7 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 7 Ansøgninger til andet halvår 2008 er indkaldt med ansøgningsfrist den 15. april Ved ansøgningsfristens udløb er indkommet 24 ansøgninger. I alt er der ansøgt om kr. Retningslinier for tildeling af kulturmidler, vedtaget i Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april Oversigtskema over ansøgninger for andet halvår 2008 Økonomiske oplysninger: Der er i budget 2008 afsat kr. til andre kulturelle formål, en uprioriteret pulje på kr., samt kr. til kulturelle arrangementer. Der blev i første ansøgningsrunde bevilliget kr Der er derfor et restbudget på kr , som fordeler sig med kr til andre kulturelle formål, en uprioriteret pulje på kr samt kr til kulturelle arrangementer. Sagen forelægges til udvalgets beslutning. Ansøgningerne 1,3,4,15,21,22 og 23 imødekommet. Ansøgning 2 imødekommet med kr Ansøgning 12 imødekommet med en underskudsgaranti på kr Ansøgning 13 imødekommet med en underskudsgaranti på kr Ansøgning 17 imødekommet med kr SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 137. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2008 Sagsnr J.nr

8 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 8 Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31. marts 2008 for Erhvervs- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2008 Indstilles taget til efterretning Otterup - Oplevelser for alle - bevillingsansøgning Sagsnr J.nr Projektet Otterup Oplevelser for alle har fået et tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen til gennemførelse af de tre delprojekter Hundeskov, Borgernes dyr og Søen summer af liv. Arbejdet med at gennemføre de tre delprojekter er derfor sat i gang. I forbindelse med projekteringen har Det grønne partnerskab, der består af Nordfyns Kommune og Natur- og Stiudvalget i Otterup (den tidligere følgegruppe), lavet forslag til forbedringer af delprojekterne. Forbedringerne er både af naturmæssig og funktionsmæssig karakter. Partnerskabet foreslår en oprensning af to vandhuller og et regnvandsbassin, inddragelse af de oprindelige restarealer ved Borgernes Dyr og anlæggelse af en kælkebakke med den tiloversblevne jord fra etableringen af søen og engen. De nye forslag gør, at der etableres elementer fra nogle af de delprojekter, der på nuværende tidspunkt ikke kan gennemføres. Gennemføres de nye forslag, vil de færdige delprojekter fremstå langt mere helstøbte og anvendelige end de oprindelige forslag. Notat fra Økonomi af 13. maj 2008 Notat fra Økonomi af 2. april 2006 Beskrivelse af projektet marts 2008 af Thomas Mellergaard, Teknik og Miljø Økonomiske oplysninger: I 2007 blev der sat et rådighedsbeløb på kr. af til projektet.

9 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 9 Nordfyns Kommune har frigivet kr. til jord- og plantearbejdet samt til græssåningen i de tre delprojekter. Der er således kr. tilbage af rådighedsbeløbet. Projektet har søgt og fået kr. i tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen gennem puljen til Grønne partnerskaber til færdiggørelse af de tre delprojekter. Projektet fik kr. af daværende Fyns Amt. Pengene fra Fyns Amt er brugt på konsulentbistand i de indledende faser. Der søges om kr. fra det resterende rådighedsbeløb på kr. Administrationen anbefaler, at kr. fra rådighedsbeløbet frigives til færdiggørelse af de tre delprojekter. Administrationens indstilling indstilles godkendt Multibane Sagsnr J.nr Otterup Hockeyklub, Black Panters, ønsker at etablere en multibane ved Otterup Skole. Multibanen er et aktivitetssted, som alle kan benytte sig af til hockey, basketball, fodbold mm. Banen skal være indhegnet og oplyst, så den kan bruges døgnet rundt og være en del af den uorganiserede idræt i byen. Det særlige ved projektet om multibanen er, at det er hockeyklubbens børn og unge, der selv har taget initiativet til projektet. Realiseringen af projektet vil derfor imødekomme et konkret ønske fra de unge selv. Der er gode muligheder for, at Lokale og Anlægsfondens Klub- og Værestedspulje vil støtte projektet, såfremt projektet kan finde restfinansieringen.

10 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 10 Multibanen er en del af det større anlæg, der ønskes opført på området. Projektbeskrivelse med budget Banens dimensioner Notat af 13. maj 2008 fra Økonomi Økonomiske oplysninger: Nordfyns Kommune har den 20. september 2007 bevilliget kr. til projektet fra den uprioriterede anlægspulje. Otterup Skole vil støtte med kr. Black Panters kan selv medfinansiere med kr. Lokale- og Anlægsfonden kan søges om kr. Der beregnes en sum til uforudsete udgifter under gennemførelsen af projektet. Der forventes driftsomkostninger på kr. årligt. Der søges om kr. fra rådighedsbeløbet til fritidsområdet. Administrationen anbefaler, at der frigives kr. fra rådighedsbeløbet til fritidsområdet til etableringen af multibanen, samt at der indarbejdes kr. årligt under baneanlæg til drift af multibanen. Ansøgningen kan ikke imødekommes. SAGER TIL EFTERRETNING 140. Budgetrapport pr. 30. april 2008 Sagsnr J.nr Til orientering forelægges Budgetrapport pr. 30. april Budgetrapport pr. 30. april 2008 Til efterretning.

11 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: Meddelelser Sagsnr J.nr Der meddeltes status på arbejdet med Geværfabrikken. Formanden orienterede om møde med unge fra Bogense Eventuelt Sagsnr Intet.

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 22 TORSDAG DEN 28. AUGUST 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 30 ONSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TORSDAG DEN 29. JANUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Bent Erik

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 30. juni 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Bytoften, Mødesalen Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Anthenæum" Skole og Families mødelokale. Bemærk: Kl. 13.00 i Mødelokale 1 har Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget fælles drøftelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere