side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen"

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

2 side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt Indholdsfortegnelse: 212. Meddelelser og orientering Kommuneplan forslag til hovedstruktur Forpagtningsaftale i Kerteminde Idrætscenter og Munkebo Idrætscenter Regnskab Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts Budget Regnskab for Kulturstafetten Ansøgning om lokaler - LINK Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Munkebo Pensionistforening Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Kerteminde Kort-Bowlingklub for pensionister og efterlønsmodtagere Henvendelse fra Kerteminde Roklub om afdragsordning af lån Punkter på lukket møde: 223. Kerteminde Musikskole - påbud fra Arbejdstilsynet

3 side Meddelelser og orientering G01 sagsnr Tilbud fra Dukketeatret Svantevit 2. Vestfyns Kunstguide 2009/10 3. Tilbud fra Det rullende teater 4. Corona La Balances turnebrochure 2009/ Jytte Abildstrøms Teater turnéprogram 2009/ Fynsk Idræt, nr Sceneliv, april Udspil, nr. 3 april Danmarks Biblioteker, nr Idrætsliv nr. 2 marts Idrætsliv nr. 3 april Den røde brochure, teater for børn & unge Teaterkatten nr. 1 marts Opleveren nr. 1 april Idræt for alle, Breddeidrætsudvalgets rapport, Kulturministeriet 16. Kultur & Fritid, nr Materiale fra Dansk Halbyggeri. Til orientering. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 212: Taget til efterretning Kommuneplan forslag til hovedstruktur

4 side I08 sagsnr Forslag til hovedstruktur Plan- og Udviklingsafdelingen fremlægger kommuneplanforslaget til politisk drøftelse i henholdsvis maj og juni måned, sådan at det samlede kommuneplanforslag er klar til at sende i høring i perioden august september 2009 med endelig vedtagelse i Byrådet i november På udvalgsmøderne i maj er ønsket at få en politisk drøftelse af forslaget til indhold af kommuneplanen m.m. På udvalgsmøderne i juni skal det samlede forslag til kommuneplan indstilles til høring. Forslaget sendes i høring i august september Forslag til kommuneplan ses på hjemmesiden Kommuneplanen der er digital, giver mulighed for at søge og følge særlige interesseområder for borgerne. Der vil blive udarbejdet en læsevejledning som kan placeres på biblioteker og i borgerservice. Vejledningen vil indeholde en oversigt over strukturen i kommuneplanen samt hvilke hovedelementer man finder i planen. Endelig vil læsevejledningen indeholde en hjælp så brugerne kan finde frem til de dele af planen som måtte have interesse. Hjemmesiden med kommuneplanen har været tilgængelig for alle i hele perioden, hvor der er arbejdet med det digitale kommuneplanforslag. Tidsplan Tidsplanen er tilknyttet dagsordenen som elektronisk bilag. Høringer: Debatoplægget om den nye kommuneplan har været i høring fra den 3. til den 20. marts 2009 og indsigelserne er samlet på under punktet kommuneplan. Der har været afholdt møder samt været dialog med interessenter. Der er planlagt afholdelse af et samlet borgermøde i høringsperioden tirsdag, den 18. august 2009, kl. 19 på Kerteminde Skole. Udvalget anmodes om at drøfte indholdet i kommuneplanen især med henblik på egne drifts/fagområder. Forslag til tidsplan ( ) Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 213: Punktet drøftet. Bemærkninger indgår i den videre bearbejdning af kommuneplanen.

5 side Forpagtningsaftale i Kerteminde Idrætscenter og Munkebo Idrætscenter G01 sagsnr Der er indgået forpagtningsaftale mellem Kerteminde Kommune og Eva Sejdelin om forpagtning af café og cafeteria med tilhørende køkkener ved Kerteminde Idrætscenter og Munkebo Idrætscenter. Forpagtningsaftalen er gældende fra 1. september Til orientering. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 214: Taget til efterretning 215. Regnskab Kultur- og Fritidsudvalget G01 sagsnr I forbindelse med afslutning af regnskab for 2008 for Kultur- og Fritidsudvalgets område er der udarbejdet: Bemærkninger til regnskab Sektorbeskrivelser Til orientering.

6 side 6 Regnskabsbemærkninger Kultur og Fritid 2008.doc Sektorbeskrivelse for Kultur- og Fritidsudvalget doc Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 215: Oversendes med anbefaling Budgetopfølgning pr. 31. marts G01 sagsnr Med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2009 har forvaltningen foretaget budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde.

7 side 7 Note 1: Beløbet skal omplaceres til områder. Det faktiske forbrug udgør pr. 31. marts ,6 % af budgettet. Regnskabet forventes ikke på nuværende tidspunkt at afvige fra budgettet for Der er behov for ændring af bevillinger inden for følgende områder: Note 1: Justeret lederløn i forhold til forventede udgifter i På anlægsområdet er der ligeledes foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts Note 1: Rådighedsbeløb justeres, da brandsagen var forventet færdigbehandlet i Note 2: Rådighedsbeløb justeres, da brandsagen var forventet færdigbehandlet i Note 3: Etablering af fællesmagasiner sker i et samarbejde med de øvrige 10 fynske kommuner i Kulturregion Fyn. Det forventes, at projektet udskydes til Forvaltningen indstiller: Budgetopfølgningen på driftskonti oversendes med anbefaling. Budgetopfølgningen for anlægsområdet oversendes med anbefaling om godkendelse af tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på kr. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 216: Budgetopfølgning på driftskonti oversendes med anbefaling. Det anbefales, at der overføres kr. fra bibliotekets driftskonti til konto 6, pensioner. 3 medlemmer af udvalget anbefaler, at der overføres kr. fra anlæg af magasiner til museets driftskonti, så rammereduktionen udlignes i Jesper Schmidt-Nielsen stemte imod. Øvrig budgetopfølgning på anlægsområdet oversendes med anbefaling.

8 side 8 Udvalget anbefaler, at manglende anlægsarbejder ved brandsag i Kerteminde Idrætscenter realiseres, så indeklima bringes i orden Budget S00 sagsnr I forbindelse med den politiske behandling af budget 2010 er der udarbejdet en Budgetplan 2010 Budgetlægningen for 2010 og overslagsårene , som beskriver, hvordan processen vil foregå. I henhold til planen skal der på fagudvalgenes møder i maj gives tilbagemelding om forslag til anlægsbudget. Dette behandles på Økonomiudvalgets møde den 19. maj Økonomiudvalget besluttede den 23. marts 2009, at der for 2010 skal ske en reduktion på 2 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme, mens denne reduktion øges til 2,5 mio. kr. i overslagsårene. I forbindelse med den politiske behandling er der desuden høring af centrale interessenter. Disse høringer afvikles som dialogmøder for Byrådet i juni måned. På mødet vil der blive givet en orientering om processen på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Der vil desuden være mulighed for at drøfte centrale problemstillinger og udmøntningsmuligheder i forbindelse med den vedtagne rammereduktion. Forvaltningen indstiller, - at orientering om processen tages til efterretning, - at forslag til anlægsbudget oversendes med anbefaling, - at forslag til udmøntningsmuligheder beskrives og analyseres til kommende møder i udvalget Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 217: Orientering taget til efterretning.

9 side 9 Forslag til anlægsbudget oversendes med anbefaling Regnskab for Kulturstafetten G01 sagsnr Kertemindeegnens Museer, Dansk Husflidsselskab og Museum for Husflid ansøgte i 2006 om tilskud til gennemførelse af kulturelle aktiviteter omkring Center for Husflid. Projektet er senere blevet døbt Kulturstafetten. Som synlige resultater af projektgruppens arbejde er der i årene 2008 og 2009 udgivet kortfolder med kulturelle aktiviteter spredt over hele kommunen. Projektgruppen har i 2008 modtaget en bevilling på kr. Kulturstafetten fremsender regnskab for 2008 over tilskuddets anvendelser. I forbindelse med Mødeafvikling ,75 kr. Vægter-projekt ,34 kr. Skilderhus-projekt ,39 kr. Kortfolder kulturstafetten ,51 kr. I alt ,99 kr. Restbeløbet i tilskuddet ,01 kr. er overført til 2009 og anvendt til annoncering i Turistguide og udgivelse af kortfolder Kulturstafetten Herfra vil der foreligge regnskab ved årsafslutning Efterfølgende vil der blive udviklet forskellige kulturprojekter som i Forvaltningen indstiller regnskabet til godkendelse. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 218: Regnskab taget til efterretning. Udvalget pointerer, at der fremover ønskes en bedre markedsføring af projektet, således at Kulturstafetten dækker aktiviteter over hele kommunen.

10 side Ansøgning om lokaler - LINK A08 sagsnr LINK v/birgitte Pedersen har fremsendt ansøgning om lokaler. LINK låner i øjeblikket lokaler på Fjordvangsskolen og har tidligere lånt lokaler hos Boligforeningen Grønløkken, men dette samarbejde er ophørt, da boligforeningen fik brug for lokalerne til administration. Foreningen oplyser, at de har brug for et sted som de kan kalde deres eget. De har brug for et sted som de kan sætte deres præg på, føle sig hjemme i, have lyst til at komme i og kunne lave mad i sammen. Foreningen ønsker en base, hvor de forskellige grupper kan være. Foreningen har derfor brug for nogle nye lokaler til deres aktiviteter. De oplyser, at lokalerne skal være centralt beliggende i Kerteminde by, da foreningens medlemmer ikke har så stor bevægeradius. De er endvidere indstillet på, at dele lokalerne med en anden forening. LINK har selv forsøgt at finde egnede lokaler, men uden held. De sender derfor ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i håb om, at udvalgene kan være behjælpelige med at anvise lokaler til foreningens aktiviteter. Kultur- og Fritidsafdelingen har været i dialog med LINK omkring eventuelle muligheder for lån af offentlige lokaler. De lokaler der kan tilbydes, er ledige skolelokaler bl.a. klasselokaler. Disse lokaler kan ikke opfylde LINK s ønsker til fremtidige lokaler. I stedet er foreningen blevet oplyst om Folkeoplysningslovens muligheder for lokaletilskud samt blevet opfordret til at tage kontakt til andre foreninger i Kerteminde med henblik på et evt. samarbejde omkring klubhus og klubfaciliteter. Ansøgning fra LINK. Økonomi: Konto Lokaletilskud foreninger. Kultur- og Fritidsafdelingen indstiller LINK s ansøgning om lokaler til Folkeoplysningsudvalgets udtalelse. Folkeoplysningsudvalgets møde punkt 161: Ansøgning drøftet.

11 side 11 Der undersøges andre muligheder for lokaler til LINK s aktiviteter. Det er efterfølgende blevet undersøgt om, der er ledige lokaler, som ikke bliver benyttet. Kerteminde Skole har været kontaktet for at høre, om der var mulighed for at LINK kunne få lokaler der. Det er oplyst, at de kælderlokaler, som tidligere blev brugt til daghøjskole (1901- fløjen), bruges af skolen, og det resterende bruges af Musikskolen. Skolen har i forvejen pladsproblemer og kan derfor ikke undvære plads i dagtimerne. Det, de kan tilbyde, er klasselokaler efter skoletid, hvor LINK vil indgå i fordelingen af lokaler på lige vilkår med øvrige foreninger. Det er således ikke muligt at tilbyde lokaler til LINK s aktiviteter på Kerteminde Skole udover alm. klasselokaler. Der er endnu ikke sket afklaring af Musikskolens lokalesituation. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige noget om, hvorvidt der kan være plads til LINK på Tyrebakken. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 219: Det anbefales, at der i forbindelse med indgåelse af lejeaftale for musikskolen, aftales areal og depotmulighed for LINK. Jesper Schmidt-Nielsen tog forbehold, idet beslutning på punkt 223 afventes Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Munkebo Pensionistforening A08 sagsnr Munkebo Pensionistforening v/kasserer Anny Rasmussen har fremsendt ansøgning om godkendelse som forening under folkeoplysningsområdet. Foreningen har tidligere ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om vederlagsfri benyttelse af bowlingbanerne i Munkebo Idrætscenter. Kultur- og Fritidsudvalget meddelte afslag på foreningens ansøgning med den begrundelse, at foreningen ikke var godkendt som folkeoplysende forening.

12 side 12 Munkebo Pensionistforening har derfor fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening. Vedlagt er fremsendt foreningens vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 28. januar Kultur- og Fritidsafdelingen har gennemgået vedtægterne og kan konstatere, at vedtægterne lever op til bestemmelserne i Folkeoplysningsbekendtgørelsens 1. Munkebo Pensionistforening har ca. 250 medlemmer i alderen år. Medlemmer over 90 år er æresmedlemmer og betaler ikke kontingent. Foreningens aktiviteter er; bowling, foredrag, film, sang, dans og bankospil m.m. Der laves udflugter hvert år og afholdes årligt efterårsfest i Munkebo Forsamlingshus. Foreningens øvrige aktiviteter foregår på Lindhøj Plejecenter. Af ansøgningen fremgår det, at foreningen ønsker tilskud til bowlingen samt til større lokaler når der holdes arrangementer der kræver mere plads end normalt. Kassereren oplyser telefonisk til Kultur- og Fritidsafdelingen, at der er tale om, leje af Munkebo Forsamlingshus til den årlige efterårsfest. Desuden ønsker foreningen vederlagsfri benyttelse/tilskud til bowlingbanerne i Munkebo Idrætscenter. Folkeoplysningsudvalget bedes tage stilling til om foreningen og dens aktiviteter kan betegnes som folkeoplysende virksomhed. Vedtægter for Munkebo Pensionistforening Økonomi: Konto: lokaletilskud foreninger Kultur- og Fritidsafdelingen indstiller Munkebo Pensionistforening s ansøgning om godkendelse af foreningen som folkeoplysende forening til Folkeoplysningsudvalgets afgørelse. Kultur- og Fritidsafdelingen indstiller Munkebo Pensionistforening s ansøgning om lokaletilskud til Munkebo Forsamlingshus til Folkeoplysningsudvalgets afgørelse. Folkeoplysningsudvalgets møde punkt 166: Ansøgning imødekommet. Foreningen godkendes som folkeoplysende forening under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

13 side 13 Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 220: Punktet udsættes Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Kerteminde Kort-Bowlingklub for pensionister og efterlønsmodtagere A08 sagsnr Kerteminde Kort-Bowlingklub for pensionister og efterlønsmodtagere v/formand Erik Duerlund har fremsendt ansøgning om godkendelse som forening under folkeoplysningsområdet. Foreningen har tidligere ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om vederlagsfri benyttelse af bowlingbanerne i Munkebo Idrætscenter. Kultur- og Fritidsudvalget meddelte afslag på foreningens ansøgning med den begrundelse, at foreningen ikke var godkendt som folkeoplysende forening. Kerteminde Kort-Bowlingklub har derfor fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening. Vedlagt er fremsendt foreningens vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 8. april Kultur- og Fritidsafdelingen har gennemgået vedtægterne og kan konstatere, at vedtægterne lever op til bestemmelserne i Folkeoplysningsbekendtgørelsens 1. Kerteminde Kort-Bowlingklub har ca. 90 medlemmer i alderen ultimo 50 til ultimo 80 år. Foreningen er for pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere. De oplyser, at der arbejdes med at aktivere medlemmerne så de kommer ud blandt andre mennesker, at skabe sociale relationer mellem medlemmerne og at lave fælles hygge med en aktivitet som giver mulighed for at røre musklerne. Foreningen bowler i Munkebo Idrætscenter, hvor der spilles 3 timer om fredagen og 1 time om tirsdagen 6 baner hver gang dvs. i alt 24 baner om ugen. Desuden har foreningen en medlemsgruppe, som dyrker kortspil hver fjortende dag i Aktivhuset. Af ansøgningen fremgår det, at foreningen ønsker vederlagsfri benyttelse af bowlingbanerne i Munkebo Idrætscenter.

14 side 14 Folkeoplysningsudvalget bedes tage stilling til om foreningen og dens aktiviteter kan betegnes som folkeoplysende virksomhed. Vedtægter for Kerteminde Kort-Bowlingklub. Økonomi: Konto 374 lokaletilskud. Kultur- og Fritidsafdelingen indstiller Kerteminde Kort-Bowlingklub s ansøgning om godkendelse af foreningen som folkeoplysende forening til Folkeoplysningsudvalgets afgørelse. Folkeoplysningsudvalgets møde punkt 167: Ansøgning imødekommet. Foreningen godkendes som folkeoplysende forening under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 221: Punktet udsættes.

15 side Henvendelse fra Kerteminde Roklub om afdragsordning af lån G01 sagsnr Kerteminde Roklub har i forbindelse med vedtagelse af budget 2009 fået bevilget kr. til etablering af nyt slæbested. En del af tilskuddet er bevilget som et rentefrit lån på kr. med en afdragsperiode på 10 år. I forvejen har Kerteminde Roklub fået bevilget et lån på kr. til renovering af deres badefaciliteter. Dette lån afdrages over en 15-årig periode med ,33 kr. årligt. Der resterer 8 år af lånet. Kerteminde Roklubs afdragsforpligtelser de næste 8 år vil for begge lån være ,33 årligt med en afdragsperiode på 10 år for det nye lån. Kerteminde Roklub ansøger om en sammenlægning af de 2 lån med en samlet restgæld på ,69 kr. til ét lån med en afdragsperiode på 15 år. Derved vil det årlige afdrag blive ,78 kr. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kerteminde Roklubs henvendelse om sammenlægning af deres 2 lån oversendes med anbefaling til behandling i økonomiudvalget. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 202: Punktet udsættes. Bente Østerbye Olesen (A) Efterfølgende har Kultur- og Fritidsafdelingen afholdt møde med Kerteminde Roklub. Det blev her pointeret, at det vil betyde et stort pres på roklubbens likviditet, hvis lånet skal afdrages over 10 år. I nær fremtid forudser klubben en stor udgift til et nyt tag på klubhuset, hvilket er tiltrængt på det ca. 50 år gamle hus. Kerteminde Roklub ønsker at fastholde deres ansøgning om en afdragsperiode for lånet på 15 år.

16 side 16 Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 222: Oversendes til politisk behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere