ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr"

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd Møde nr Mødet blev holdt torsdag den 26. januar 2012 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:20. Medlemmer: Borgmester - Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki Dam Larsen (A), Emma Glæsel (C), Agnete Fog (B), Bitten Bloch (C), Karen Gausland (A), Jørgen Johansen (C), Jesper Hammer (D), John Jensen (D), Lone Hansen (E), Nikolaj Bührmann (F), Lea Herdal (F), Gurli Nielsen (UP), Susan Lund Andersen (F), Poul Albrechtsen (O), John Køhler (V), Bjarni G. Jørgensen (V), Birgitte A. Rasmussen (V), Jørgen Dich (I) Afbud: Jens Grønne (R) 1. Bemærkninger til dagsordenen 1 2. Meddelelser 2 3. Spørgsmål til byrådet 3 4. Forventet regnskab pr. 31. december 2011 på det specialiserede socialområde 4 5. Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte 8 6. Lokalbutik til betjening af Ravnsholtområdet Høringssvar til klimastrategi for hovedstadsregionen Jordregulativ for Allerød Kommune Indsigelser/bemærkninger til forslag til lokalplan nr , klubhus ved Møllemosegård med tilhørende kommuneplantillæg Udbudsprocedure vedrørende klubhus på Møllemosen Overblik over eksisterende forureninger i bymidten Godkendelse af takst for vandafledningsbidrag Erhvervsaffaldsgebyr for virksomheders adgang til genbrugspladsen Ansøgning om nedlæggelse af bolig på Hammersholt Byvej 33

2 15. Brugerbetaling - fastsættelse af takst for følgeudgifter Sag fra byrådsmedlem John Køhler Sammensætning af Børn- og Ungeudvalget Evt. salg af areal i Borupgårds Erhvervsområde - Åben version 39

3 ALLERØD BYRÅD Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 11/22003 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Beslutning Allerød Byråd den Nej Forslag fra John Køhler om at punkt 16 "Sag fra byrådsmedlem John Køhler" behandles før punkt 6 "Lokalbutik til betjening af Ravnsholtområdet" godkendt. Forslag fra Borgmesteren om at der optages ekstra punkt om "Sammensætning af Børn- og Ungeudvalg" godkendt. Fraværende Jens GrønneJørgen Dich

4 ALLERØD BYRÅD Meddelelser Sagsnr.: 11/22005 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Nej Ingen meddelelser. Jens GrønneJørgen Dich

5 ALLERØD BYRÅD Spørgsmål til byrådet Sagsnr.: 11/5316 Punkttype Tema Administrationens forslag Bilag Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Orientering Kim Mørup har pr. mail af 22. december 2011 på vegne af Møllemoseparkens grundejerforening fremsendt spørgsmål vedrørende klubhus Møllemosegård. Spørgsmålene er vedhæftet som bilag til punktet. - Klubhus Møllemose - spørgsmal til byrådet Bilag BY Orienteringen taget til efterretning. Jens GrønneJørgen Dich

6 ALLERØD BYRÅD Forventet regnskab pr. 31. december 2011 på det specialiserede socialområde Sagsnr.: 12/512 Punkttype Tema Orientering Økonomiudvalget og byrådet orienteres om forventet regnskab på det specialiserede socialområde (dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, samt pleje og omsorg til voksne og handicappede). Det forventede regnskab udarbejdes henholdsvis pr. ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december og indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Sagsbeskrivelse Samlet set er der på det specialiserede socialområde et forventet mindreforbrug på 22,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et forventet mindreforbrug på 16,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Nedenfor gennemgås det forventede regnskab i forhold til det korrigerede budget. Udsatte børn og unge På området for udsatte børn og unge forventes et forbrug på 38,7 mio. kr. Det er en netto mindreudgift på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 42,5 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært området for plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, hvor der er en mindreudgift på 5,2 mio. kr. som følge af: mindreudgift i betaling til andre kommuner, da der er en mindre gruppe borger at betale til flere børn og unge i familiepleje og i kommunens eget hybeltilbud og færre børn og unge på opholdssteder der er færre udgifter til anbringelser på kost- og efterskoler færre følgeudgifter ved anbringelser merindtægter fra refusion fra andre kommuner Derudover forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. på særlige dagtilbud og særlige klubber som følge af at:

7 der er kommet et ekstra barn i specialfritidshjem flere børn, der går på specialskole er overgået fra SFO til special-klub På forebyggende foranstaltninger for børn og unge er der ingen væsentlig forskel mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det korrigerede budget er dog 6,7 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Forskellen skyldes dels at budget er flyttet til andre konti under Familier som følge af kontoplansændringer. Derudover er budget flyttet til dagpasningsområdet i forbindelse med at Lynghusets børnehavegruppe er flyttet til Dagtilbud. Udsatte voksne og handicappede På området for udsatte voksne og handicappede forventes et forbrug på 112,1 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 121,2 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært, at der på botilbud på længerevarende ophold og botilbud til midlertidigt ophold er et forventet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes, at byrådets beslutning i budgetforliget sidste år om nedsættelse af serviceniveauet har fået hurtigere effekt end forudset ved budgetlægningen. Samtidig er der er et mindreforbrug på forebyggende indsats for ældre og handicappede på 1,3 mio. kr. som skyldes: mindreforbrug til afløsning, aflastning og hjælp mv. til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, som følge af en hyppigere opfølgning på området, samt en omlægning af opgaver til Socialpsykiatrien mindreforbrug til døgnaflastning, som følge af nogle borgeres flytning til andre kommuner På hjælpemidler, forbrugsgoder mv. er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af mindreforbrug vedr. hjælpemidler til udsatte voksne (heri indgår støtte til bil, optiske synshjælpemidler, arm- og benproteser, høreapparater og IT-hjælpemidler). Årsagen er en mindre efterspørgsel som konsekvens af den gældende kvalitetsstandard. Det korrigerede budget til udsatte voksne og handicappede er 4,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Forskellen skyldes primært, at der som følge af kontoplansændringer er flyttet budget fra andre kontoområder.

8 Pleje og omsorg På området pleje og omsorg forventes et forbrug på 110,6 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 113,6 mio. kr. På pleje og omsorg af ældre og handicappede er der en mindreudgift på 5,6 mio. kr. som primært skyldes: mindreudgifter på plejecenter Engholm på 2,5 mio. kr. Som følge af omstruktureringen medio året og ny budgetmodel har man været tilbageholdende med ansættelse af yderligere personale mindreudgifter på fællesudgifter og administration i Sundhed og Omsorg, da der i forbindelse med omorganiseringen og flytning til forvaltningen har manglet afklaring på en række poster merindtægter fra opholdskommunerefusion pga udenbys borgere som med andre kommuners medvirken er flyttet til plejetilbud i Allerød Kommune På plejehjem og beskyttede boliger er der en merudgift på 3,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merudgiften skyldes, at der er kommet flere Allerød-borgere på plejehjem i andre kommuner. Til orientering vedrører den del af oversigten, der omfatter udsatte børn og unge Børneudvalgets område. Den del af oversigten, der vedrører udsatte voksne og handicappede samt pleje og omsorg, er Sundheds- og Velfærdsudvalgets område. Selve driften af hjælpemiddeldepotet, som udgør en begrænset del af den rubrik, der omhandler hjælpemidler, er dog en del af Allerød Service og dermed Klima- og Miljøudvalgets område, og de grønne områder omkring hjælpemiddeldepotet vedligeholdes af Park og Vej, og er dermed Teknik- og Planudvalgets område. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. - -

9 Dialog/høring - Bilag Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Kvartalsoversigt vedr. det spec. socialområde 4. kvartal 2011.pdf Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Jens Grønne Orientering taget til efterretning. Jens Grønne

10 ALLERØD BYRÅD Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte Sagsnr.: 12/505 Punkttype Tema Beslutning Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til tids- og aktivitetsplan for gennemførelse af en udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte. Udvalget besluttede den 6. december 2011, at Forvaltningen skulle fremlægge tids- og aktivitetsplan på Økonomiudvalgets møde i januar 2012, og at der heri skulle indgå afholdelse af et opstartsmøde ultimo februar 2012 med inviterede interessenter. Sagsbeskrivelse Forvaltningen har udarbejdet oplæg af 5. januar 2012 til tids- og aktivitetsplan. Ifølge oplægget er formålet med at udarbejde en udviklingsstrategi: At afklare bymidtens position i forhold til nabobyer/centre At beskrive en vision for bymidtens langsigtede udvikling og målsætninger for en række højt prioriterede emner At fastlægge handlingsplaner med henblik på at tage skridt mod opfyldelse af vision og mål. Oplægget indeholder forslag til et opstartsmøde torsdag den 23. februar 2012, og at der på baggrund af resultaterne på dette møde fremlægges ideer og mål for bl.a. forbedring af bymidtens konkurrenceevne, indpasning af fremtidige funktioner og aktiviteter i bymidten, forbedret tilgængelighed og en smukkere by på et offentligt borgermøde torsdag den 24. maj måned Herefter udarbejdes konkrete forslag for prioriterede emner, som kan danne baggrund for en egentlig handlingsplan og budgetlægning. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og Forvaltningen anbefaler, at oplægget tids- og aktivitetsplan af 5. januar 2012 godkendes. - På budgettet for 2012 er der afsat kr. til gennemførelse af

11 finansiering udviklingsstrategien, som skal igangsættes primo Dialog/høring Bilag Beslutning Økonomiudvalget den Opstartsmøde med interessenter, borgermøde mv. Tids- og procesplan af 18. januar Forvaltningens forslag godkendt, idet det præciseres at blandt andet kulturen indgår som et højt prioriteret emne. Tids- og aktivitetsplan revideres forud for byrådets behandling på baggrund af de faldne bemærkninger. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at de afsatte kr. til gennemførelse af udviklingsstrategien frigives. Fraværende: Jens Grønne Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Økonomiudvalgets indstilling om frigivelse af anlægsbevillingen på kr. til gennemførelse af udviklingsstrategien godkendt. Jens GrønneJørgen Dich

12 ALLERØD BYRÅD Lokalbutik til betjening af Ravnsholtområdet Sagsnr.: 11/10375 Punkttype Tema Beslutning Udvalget anmodes om at tage stilling til det videre forløb for udarbejdelse af lokalplan for lokalbutik til betjening af Ravnsholtområdet. Allerød Byråd besluttede den 16. juni 2011 at udarbejde lokalplanforslag for en lokalbutik på Gl. Lyngevej 115, 117 og 119, og at der i forbindelse med lokalplanforslaget afholdes borgermøde. Efter indstilling fra Teknik- og Planudvalget besluttede byrådet den 29. september 2011, at der forinden udarbejdelse af lokalplanforslag offentliggøres et ideoplæg med bl.a. alternative placeringsmuligheder af lokalbutikken, og at ideoplægget skal offentliggøres og tjene som indbydelse til borgermøde. Borgermødet blev holdt den 10. januar Sagsbeskrivelse De overordnede retningslinjer for udvikling af detailhandelen i Allerød Kommune fremgår af kommuneplanen, og er tilvejebragt på grundlag af planloven og en detailhandelsanalyse gennemført i 2009 som forarbejde til kommuneplanen. I henhold til afsnit "1.5 Detailhandelsstruktur" i Allerød Kommuneplan kan der i "bydele etableres butikker til forsyning af lokalområderne". I kommuneplanens afsnit om "Baggrund for retningslinjer" er det på baggrund af detailhandelsanalysen fra 2009 nævnt, at der bør åbnes mulighed for at etablere en dagligvarebutik på op til m2 i Ravnsholtområdet. Med udgangspunkt i kommuneplanens formuleringer anmodede Dansk Projekt Invest i maj måned 2011 om kommunens principielle stillingtagen til et skitseprojekt til dagligvarebutik på hjørnet af Gl. Lyngevej og Rådhusvej. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 7. juni 2011 foreslog Forvaltningen, at sagen blev oversendt til Teknik- og Planudvalget med henblik på udarbejdelse af lokalplan, idet skitseforslaget efter Forvaltningens opfattelse ikke stred mod

13 kommuneplanens retningslinjer om lokalbutikker i bydelene. Se ovenfor om det videre sagsforløb. I forbindelse med byrådets vedtagelse af Planstrategi 2011 har byrådet besluttet, at vedtage Allerød Kommuneplan for en ny 4-års periode med ændringer og justeringer af bl.a. retningslinjer for detailhandel. Af planstrategien fremgår det endvidere bl.a., at det er byrådets mål, at "lokalområderne skal sikres en god dagligvareforsyning". Forslag til ændringer i Kommuneplan udarbejdes i løbet af Vurdering Byrådet skal efter planlovens 12 stk. 1 virke for kommuneplanens gennemførelse. Da skitseforslaget efter Forvaltningens vurdering ikke er i strid med kommuneplanen, påhviler det byrådet i henhold til planlovens 13 stk. 3 snarest at udarbejde forslag til lokalplan og derefter fremme sagen om etablering af dagligvarebutik mest muligt. Ændring af kommuneplanen herunder justeringer af retningslinjer for detailhandel gennemføres som anført i løbet af En mulighed er derfor at lokalplanprocessen stilles i bero, således at udarbejdelse af lokalplanen afventer gennemførelse af de planlagte ændringer af kommuneplanen. Endelig kan lokalplanprocessen standses, såfremt byrådet ikke ønsker at fremme sagen. I tilfælde af, at Dansk Projekt Invest fastholder ansøgningen, kan byrådet i henhold til planlovens 14 nedlægge forbud mod, at der etableres en dagligvarebutik. Da forbuddet højst kan nedlægges for et år, vil det medføre, at en ændring af planlægningen skal sættes i gang snarest. Forslag 1 Sagen om udarbejdelse af lokalplan for lokalbutik ved Gl. Lyngevej genoptages, idet projektet er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan. Forslag 2 Udarbejdelse af lokalplanen afventer justering af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, som besluttet i planstrategien. Forslag 3 Lokalplansagen henlægges, idet det vurderes, at der allerede er en tilfredsstillende dagligvareforsyning i Ravnsholtområdet. Samtidig indstilles til byrådets behandling af ændring af kommuneplanen, at

14 formuleringen "Der bør i Ravnsholtområdet åbnes mulighed for at etablere en dagligvarebutik på op til m2" udgår af kommuneplanens afsnit "Baggrund for retningslinjer" for "1.5 Detailhandelsstruktur". Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Planudvalget indstiller forslag 1 til Økonomiudvalg og byråd. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Ad forslag 3 Planloven indeholder ikke nogen bestemmelser om, at der kan tilkomme en grundejer erstatning i anledning af de begrænsninger i hans rådighedsret over ejendommen, som en lokalplan pålægger ham. Dermed er der efter Forvaltningens opfattelse heller ikke erstatningsmulighed i forbindelse med eventuelle forventninger, som en mulig lokalplan kunne medføre. Dette gælder også udgifter i forbindelse med eventuelle skitser mv., som en ejendomsudvikler af egen drift har valgt at udføre. Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget den Nej Forvaltningens forslag 3 blev ændret til: forslag 3A: Lokalplansagen henlægges, idet det vurderes, at der allerede er en tilfredsstillende dagligvareforsyning i Ravnsholtområdet. forslag 3B: Samtidig indstilles til byrådets behandling af ændring af kommuneplanen, at formuleringen "Der bør i Ravnsholtområdet åbnes mulighed for at etablere en dagligvarebutik på op til m2" udgår af kommuneplanens afsnit "Baggrund for retningslinjer" for "1.5 Detailhandelsstruktur". Formanden satte forslag 3A til afstemning, som blev vedtaget enstemmigt. Herefter blev forslag 3B sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget med 4 stemmer, John Køhler, Lea Herdal, Agnete Fog og Karen Gausland. Jørgen Johansen stemte imod, idet han ønsker følgende tilføjet dagsordenen: Det er ikke længere muligt at etablere en dagligvare butik på

15 hjørnegrunden Gl. Lyngevej, men skulle vareforsyningen ændre sig, skal det være mulig at etablere en ny dagligvare forsyning i Ravnsholtområdet. Beslutning Økonomiudvalget den Forslag 3A indstilles godkendt med 5 stemmer for. 1 medlem undlod at stemme (Poul Albrechtsen). Forslag 3 B indstilles godkendt med 4 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (Erik Lund og Poul Albrechtsen). Erik Lund og Poul Albrechtsen ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: "Det er ikke længere muligt at etablere en dagligvare butik på hjørnegrunden Gl. Lyngevej, men skulle vareforsyningen ændre sig, skal det være mulig at etablere en ny dagligvare forsyning i Ravnsholtområdet." Fraværende: Jens Grønne Beslutning Allerød Byråd den Forslag 3A godkendt med 19 stemmer for. 1 medlem undlod at stemme (DF). Forslag 3B godkendt med 14 stemmer for. Imod stemte 6 medlemmer (Gurli Nielsen, C, DF). Gurli Nielsen, C og DF har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: "Det er ikke længere muligt at etablere en dagligvare butik på hjørnegrunden Gl. Lyngevej, men skulle vareforsyningen ændre sig, skal det være mulig at etablere en ny dagligvare forsyning i Ravnsholtområdet." Fraværende Jens Grønne

16 ALLERØD BYRÅD Høringssvar til klimastrategi for hovedstadsregionen Sagsnr.: 09/8754 Punkttype Tema Beslutning. Region Hovedstaden har i samarbejde med KKR-Hovedstaden udarbejdet udkast til klimastrategi for hovedstadsregionen. Klimastrategien er i høring frem til den 27. januar Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille forslag til høringsvar godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Sagsbeskrivelse Udkastet til en klimastrategi for hovedstadsregionen har fokus på både klimatilpasning og reduktion af CO2-udslippet. Klimastrategien har fem spor: 1. En klimaberedt region 2. Klimavenlig transport 3. Omstilling til et fossilfrit energisystem 4. Energieffektive bygninger 5. Klimavenligt forbrug og indkøb For hvert spor peger strategien på nogle initiativer. Helt generelt tænkes initiativer sammen med eksisterende projekter i og på tværs af kommunerne. Inden for temaet En klimaberedt region peger strategien på 3 initiativer: 1) Projektet KLIKOVAND, et fælleskommunalt initiativ, hvor 25 kommuner og 20 forsyningsselskaber deltager. Projektet skal sikre, at kommuner og forsyningsselskaber foretager en effektiv og økonomisk klimatilpasning. Forvaltningen forventer, at også Allerød Kommune kan tilslutte sig KLIKOVAND. 2) Risikokortlægning, som skal give et overblik over konsekvenserne af de øgede regnmængder. 3) Vådområder som ressource i klimatilpasning og som rekreativt potentiale. Inden for temaet Klimavenlig transport peger strategien på 3 initiativer: 1) Hovedstadsregionen som førende elbilregion, hvor det foreslås, at der etableres en samarbejdsorganisation, som kan understøtte fælles kommunalt og regionalt indkøb af elbiler. 2) Klimavenlige busser, hvor der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som kan undersøge mulighederne for at fremme klimavenlige busser. 3) Grøn mobilitetsplanlægning, som er en fortsættelse af projektet Formel

17 M, som Allerød Kommune deltager i. Inden for temaet Omstilling til et fossilfrit energisystem peger strategien på 2 initiativer: 1) Udarbejdelse af en fælles vision for et sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi samt en plan, der udpeger hvilke vedvarende energikilder hovedstadsregionen med fordel kan satse på. 2) Strategisk energiplanlægning, hvor kommunerne opfordres til at deltage i et projekt, som skal udvikle metoder og fælles redskaber til strategisk energiplanlægning i kommunerne. Inden for temaet Energieffektive bygninger peger strategien på et initiativ, der handler om massive energibesparelser i regionens offentlige bygninger. Dette svarer til, hvad Allerød Kommune allerede har igangsat. Inden for temaet klimavenligt forbrug og indkøb peger strategien på et initiativ, der handler om styrket brug af offentlige, klimavenlige indkøb. Forvaltningen har udarbejdet det vedlagte forslag til høringsvar. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at høringssvaret indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. - - Dialog/høring - Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd Høringssvar fra Allerød Kommune til klimastrategi for hovedstadsregionen.pdf Udvalget indstillede Forvaltningens forslag godkendt. Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt. Fraværende: Jens Grønne Indstilling godkendt.

18 den Fraværende Jens Grønne

19 ALLERØD BYRÅD Jordregulativ for Allerød Kommune Sagsnr.: 10/20895 Punkttype Tema Beslutning. Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille vedlagte Jordregulativ for Allerød Kommune godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Jordregulativ for Allerød Kommune skal erstatte Regulativ for jordstyring af 18. juni Regulativet er ændret med henblik på at medtage regler for jord, der er affald, i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Sagsbeskrivelse Miljøstyrelsen kræver, at regler om jord, der er affald, indarbejdes i eksisterende regulativ for jord eller som tillæg til regulativ for jord med ikrafttrædelse pr. 1. januar Jord defineres som affald, når ejeren ønsker eller er forpligtet til at skille sig af med den. Flytning af jord, der er affald, vil fremover blive anvist af kommunen, hvis grundejer har et ønske herom. Dvs. at kommunen skal afgøre, hvor jorden skal køres hen. Ændringen udspringer af, at gældende EU-lovgivning ikke har været fyldestgørende indskrevet i de danske jordregulativer, idet anvisningspligten for jord, der er affald, ikke har været indeholdt. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller Jordregulativ for Allerød Kommune godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Kommunen vil kunne få lidt flere anvisningssager end hidtil. Regulativet vil ikke medføre merudgifter for kommunen. Forslag til Jordregulativ for Allerød Kommune har været i offentlig høring i perioden 20. oktober 2011 til 17. november 2011, for så vidt angår de dele, der er nye i forhold til det eksisterende Regulativ for jordstyring. Der er ikke modtaget høringssvar. Der er foretaget ændringer i jordregulativets kapitel 1, 2 og 4, efter at

20 regulativet har været i høring. Ændringerne er alene af sproglig og formidlingsmæssig karakter og reglerne for håndtering af jord er ikke ændret. På den baggrund finder Forvaltningen det ikke nødvendigt at foretage en ny høring. Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Jordregulativ 2012.pdf Udvalget indstillede Forvaltningens forslag godkendt. Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt. Fraværende: Jens Grønne Indstilling godkendt. Jens Grønne

21 ALLERØD BYRÅD Indsigelser/bemærkninger til forslag til lokalplan nr , klubhus ved Møllemosegård med tilhørende kommuneplantillæg Sagsnr.: 11/9524 Punkttype Tema Beslutning Lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for et klubhus ved Møllemosegård blev vedtaget af Allerød Byråd den 29. september Planforslaget var i offentlig høring fra den 18. oktober 2011 til den 13. december Teknik- og Planudvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan med eventuelle ændringer på baggrund af de modtagne indsigelser Sagsbeskrivelse I forbindelse med den offentlige høring har kommunen modtaget 7 henvendelser med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag (bilag 2-8) Ingen af de modtagne indsigelser har kommentarer til kommuneplantillægget, men behandler alene indholdet i lokalplanforslaget. Overordnet gives der udtryk for, at der ikke bør udarbejdes ny lokalplan for placering af klubhuset, men at placeringen i lokalplan nr. 281 for idrætsområdet bør fastholdes. Der rejses tvivl om trafiksikkerheden i forbindelse med tilslutning af klubhusets parkeringsplads til Møllemosevej i det "skarpe" sving. Endvidere påpeges støjgener fra den øgede trafik og risiko for parkering i rabatten langs med Møllemosevej. Sidstnævnte er bl.a. begrundet med, at der angiveligt ikke er planlagt et tilstrækkeligt antal parkeringspladser ved klubhuset. Der er kritik af, at lokalplanforslaget ikke indeholder beskrivelse af, hvorledes det forventes, at cyklister og gående skal komme til klubhuset, og det påpeges, at det eksisterende stisystem vil betyde væsentlig omvej med den konsekvens, at cyklister vil benytte vejene. Endelig er der bemærkninger om "lysforurening", flagstængers højde, byggefeltets udstrækning og placering af opvisningsbanen. Det er Forvaltningens vurdering, at der ikke vil være trafiksikkerhedsmæssige problemer forbundet med at tilslutte

22 klubhuset til Møllemosevej, idet Møllemosevej er dimensioneret, så den uden problemer vil kunne afvikle trafikken til og fra klubhuset. Selvom vejtilslutningen sker i en kurve vurderes oversigtsforholdene at være acceptable, da tilslutningen sker på ydersiden af kurven. På grund af trafikmængden, hastigheden og de allerede etablerede støjvolde langs med Møllemosevej anses trafikken ikke at give anledning til overskridelse af de vejledende støjgrænser ved boligerne. Det er Forvaltningens vurdering, at "flytningen" af klubhuset til Møllemosegård giver anledning til nyvurdering af stiplanerne, herunder at skabe mere direkte forbindelse fra stitunnelen under Møllemosevej til klubhuset. Formålet skal være at skabe så direkte stiforbindelser til klubhuset som muligt for at undgå, at cyklister og gående til idrætsanlægget forledes til at benytte Møllemosevej. Med hensyn til "lysforurening" indeholder lokalplanen bestemmelser om afskærmning af armaturerne. Det er Forvaltningens vurdering, at højden på flagstænger kan begrænses til 10 meter, og at der ikke er behov for belysning. Forvaltningen vurderer, at byggefeltet kan udvides, dog bør der sikres plads til beplantning langs områdets vestgrænse. For fodboldklubben er det vigtigt, at klubhuset placeres ved langsiden af opvisningsbanen, derfor foreslår Forvaltningen, at lokalplanens version B til baneplacering fastholdes, og at version A udgår. Forvaltningen har i høringsnotat af 21. december 2011 givet et kort resumé af de indkomne indsigelser og bemærkninger suppleret med Forvaltningens kommentarer (bilag 1). På baggrund heraf foreslår Forvaltningen enkelte ændringer i lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse, herunder en mindre ændring af lokalplanens afgrænsning, en mindre udvidelse af byggefeltet for klubhuset, præcisering af baneplaceringen og bestemmelser om flagstængers højde. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår: 1. 2 Afgrænsning og Zonestatus ændres, så lokalplanen omfatter hele matr. nr. 10 bo 2. Byggefelt for klubhus udvides med 5 meter mod vest 3. Opvisningsbanen skal placeres som version B Der kan opsættes 3 flagstænger ved klubhusets hovedindgang. Flagstængerne må have en maksimal højde på 10 meter og må ikke belyses

23 Alternativt at der ikke ændres i lokalplanen. Afledte konsekvenser Efter lokalplanens 6.1 skal bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri efter normerne for den bedste lavenergiklasse i det til enhver tid gældende bygningsreglement. (TPU har den 22. november 2011 besluttet, at det er lavenergiklasse 2015). Derudover skal bebyggelsen være selvforsynende med energi, eks. ved brug af solenergianlæg, jordvarme o. lign. Bebyggelsen vil således ikke belaste kommunens CO 2 udslip. Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget den Ingen I henhold til planlovens bestemmelser. Bilag 1 Indsigelse fra Vibeke Lodberg Bilag 2 Indsigelse Lind & Risør Bilag 3 Indsigelse vedlagt mail fra G/F Møllemoseparken Bilag 4 Indsigelse G/F Møllemosevej Bilag 5 Indsigelse Katja Brunstedt og Morten Nørgaard Bilag 6 Høringssvar Allerød Idræts Union og Allerød Fodboldklub Bilag 7 Indsigelse Randi Rahbæk og HEnrik Sand Frederiksen Bilag 8 Resumé af indsigelser og bemærkninger Udvalget indstiller Forvaltningens forslag til Økonomiudvalg og byråd. Forvaltningen undersøger nærmere, hvordan der kan skabes sikre stiforbindelser til klubhuset og der optages sag om stiforbindelse og sag om økonomi på Teknik- og Planudvalgets dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den Følgende forslag blev sat til afstemning: Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt, idet 6.1 ændres til "Ny bebyggelse skal overholde energiklasse 2015 i Bygningsreglement 2010". Energikrav herudover indskrives i byggeprogrammet. Forslaget indstilles godkendt med 5 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Jesper Hammer). Jesper Hammer ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: "DNA ønsker at Sportsvej anvendes som adgangsvej til klubhuset. Parkeringspladsen skal dermed ligge på sydsiden af klubhuset ved bl.a. den eksisterende kunststofbane og den høje beplantning ved

24 Møllemosevej beholdes i fuldt omfang." Fraværende: Jens Grønne Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Jens Grønne

25 ALLERØD BYRÅD Udbudsprocedure vedrørende klubhus på Møllemosen Sagsnr.: 11/11808 Punkttype Tema Beslutning. Den 19. august 2011 behandlede Kultur- og Idrætsudvalget sag om byggeprogram for klubhus på Møllemosen og besluttede at der indgås aftale med Alectia om udarbejdelse af byggeprogram at det indstilles til Økonomiudvalg og byråd, at der frigives en bevilling på kr. til udarbejdelse af byggeprogram finansieret af den afsatte anlægsramme til byggeriet at sagen genoptages i december 2011 Med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd anmodes udvalget om at tage stilling til udbudsform for opførelse af klubhuset. Endvidere bedes udvalget godkende foreløbig beskrivelse af byggeriet. Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget drøftede den 6. december 2011 tidsplan for opførelse af klubhuset på Møllemosen. I den forbindelse orienterede Forvaltningen om, at der ville blive arbejdet på at finde en løsning, der kan afkorte tidsforløbet. Forvaltningen har drøftet udbudsform for byggeriet med Alectia, herunder muligheden for at udbyde opgaven i totalentreprise frem for totalrådgivning. Der vil ikke være krav om EU-udbud, hvis opgaven udbydes som totalentreprise i modsætning til totalrådgivning på grund af forskellige tærskelværdier for de to former for ydelser. Udbud som totalrådgivning vil med kravet om EU-udbud have et længere forløb end udbud som totalentreprise. Ved at udbyde opgaven i totalrådgivning må der med EU-udbud forventes en sagsbehandlingstid på 5-6 måneder alene for valg af rådgiver. Det vil indebære, at igangsætning af selve byggeriet tidligst kan ske 1. november 2012, idet rådgiveren efter at denne er valgt, skal udarbejde udbudsmateriale til entreprenøropgaver. Ved valg af totalrådgivning vil rådgiveren varetage kommunens interesser i hele byggeprocessen.

26 Ved at udbyde opgaven som totalentreprise forventes det, at selve byggeriet kan igangsættes senest 1. august Ved denne udbudsform er det entreprenøren, der ansætter rådgiver og kommunen som bygherre har ingen indflydelse på valget. Det vil med denne udbudsform være nødvendigt med et meget detaljeret byggeprogram. Alectia har udarbejdet det vedlagte notat om fordele, ulemper og tidsplan ved de to udbudsformer. Alectia udarbejder desuden en foreløbig beskrivelse af byggeriet, som kan anvendes i det videre arbejde, uanset hvilken udbudsform der vælges. Beskrivelsen udsendes til udvalgets medlemmer senest den 3. januar Forvaltningen anbefaler, at totalentreprise vælges af hensyn til tidsperspektivet og anbefaler desuden, at der indgås aftale med Alectia om udarbejdelse af et detaljeret byggeprogram samt opfølgning i hele byggeperioden. En sådan aftale med Alectia vil prismæssigt kunne holdes under kr., hvorfor der ikke vil være krav om udbud. Uanset udbudsform vil det være nødvendigt, at udvalget kan indkaldes med kort varsel, således at der ikke opstår unødige lange sagsbehandlingsforløb med forsinkelse af byggeriet til følge. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Forvaltningen anbefaler 1. At det indstilles, at opgaven udbydes som totalentreprise 2. At der indgås aftale med Alectia om hjælp med udbuddet i totalentreprise og styring af byggeriet 3. At foreløbig beskrivelse af byggeriet godkendes. Der vil i udarbejdelse af byggeprogrammet blive taget højde for fastlagte Green Cities-mål. Jf. forslag til lokalplan for området skal klubhuset opføres som 0-energi hus. Dette vil indebære en merudgift på kr. pr. m 2. Merudgiften vil betyde en reducering i de faciliteter, der tidligere har været beskrevet for klubhuset, såfremt udgiften skal afholdes inden for den afsatte ramme på 23,5 mio. kr. Endvidere må der forventes en udgift på 1,7 mio. kr. til nedrivning af Møllemosegaard. I de første beskrivelser af klubhuset og ved fastlæggelsen af den budgetmæssige ramme, var der ikke indregnet en nedrivning af gården, idet klubhuset var placeret et andet sted på arealet. Denne udgift vil således også betyde en reduktion af faciliteterne, såfremt udgiften skal afholdes inden for den afsatte ramme på 23,5 mio. kr.

27 Udgiften til arkæologiske forundersøgelser på det areal, hvor klubhuset skal opføres er beregnet til kr. Økonomi og finansiering Byrådet har den 15. december 2011 frigivet 3,0 mio. kr. til igangsættelse af arbejdet med klubhuset på Møllemosen finansieret af det afsatte ramme til Klubhus på Møllemosen. Dialog/høring - Bilag Beslutning Kulturog Idrætsudvalget den Fordele og ulemper ved totalentreprise Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 og 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Spørgsmålet om budgetrammen for byggeriet oversendes til Økonomiudvalg og byråd. Fraværende: Emma Glæsel. Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende forslag 1 og 2 indstilles godkendt. Forslag om, at der i byggeprogrammet indskrives, at der udover energiklasse 2015 skal gennemføres energibesparende foranstaltninger, som ud fra en totaløkonomisk beregning er rentable indenfor en periode på 5 år faldt med 4 stemmer imod. For stemte 2 medlemmer (Erik Lund og Flemming Villadsen). Forslag om, at der i byggeprogrammet indskrives, at der udover energiklasse 2015 skal gennemføres energibesparende foranstaltninger, som ud fra en totaløkonomisk beregning er rentable jævnfør kommunens igangværende energirenoveringsstrategi indstilles godkendt med 4 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (Erik Lund og Flemming Villadsen). Økonomiudvalget indstiller endvidere, at; Udgiften til nedrivninger afholdes af de afsatte 2 mio. kr. til parkering, idet budgettet til parkering indgår i drøftelserne for budget Den beregnede merudgift som følge af de skærpede energikrav finansieres i 2013 ved en tilsvarende reduktion af de afsatte anlægsmidler til vedligehold af bygninger. Fraværende: Jens Grønne Beslutning Allerød Indstilling vedrørende forslag 1 og 2 godkendt.

28 Byråd den Økonomiudvalgets indstilling om, at der i byggeprogrammet indskrives, at der udover energiklasse 2015 skal gennemføres energibesparende foranstaltninger, som ud fra en totaløkonomisk beregning er rentable jævnfør kommunens igangværende energirenoveringsstrategi godkendt. Byrådet godkendte endvidere; At anlægsbevillingen på 2,0 mio. kr. til nedrivninger frigives. Anlægsbevillingen finansieres af de afsatte 2,0 mio. kr. til parkering, idet budgettet til parkering indgår i drøftelserne for budget At den beregnede merudgift som følge af de skærpede energikrav finansieres i 2013 ved en tilsvarende reduktion af de afsatte anlægsmidler til vedligehold af bygninger. Fraværende Jens Grønne

29 ALLERØD BYRÅD Overblik over eksisterende forureninger i bymidten Sagsnr.: 09/3158 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering. Udvalget orienteres bredt om eksisterende forureninger i Lillerød bymidte og om, hvor der kan være risiko for forurening i jord og grundvand. Orienteringen gives nu af hensyn til fremtidig planlægning af projekter i bymidten. I bymidten er der flere omfattende forureningskilder, der vurderes at udgøre en risiko for grundvandet. Forureningerne er kendte og der er tidligere (den 25. marts 2009) orienteret herom til det daværende miljøudvalg: Fritz Hansen (Allerødvej/Skovensvej) Trie Rens (Prins Valdemarsallé 14) Record Vask & Rens (Amtsvej 2-4) Holm & Voetman (Gl. Amtsvej 9A) Autobørsen (Frederiksborgvej 26A-32B) Q8/Sober Rens (Stationspassagen). Forurening og udbredelse heraf har væsentlig betydning ved ændret arealanvendelse, planlægning samt iværksættelse af nye bygge- og anlægsprojekter på de berørte arealer i bymidten. Der er således ikke tale om nyopdagede risici i forhold til den eksisterende arealanvendelse. Oversigt over forureningerne på ejendomsniveau er vist som kortlagt areal (bilag 1), udbredelse med klorerede stoffer i grundvandet (bilag 2) samt skønnet udbredelse i poreluften ved FH-Hallen (bilag 3). Udover de ovenfor nævnte konstaterede forureninger er der generelt i byområder risiko for forekomst af jordforurening. Den lettere forurening af jorden kan skyldes diffus forurening, og forureningen består ofte af tjærestoffer og tungmetaller. Administrationens forslag Afledte Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Forureningen kan have betydning ved anlægsprojekter i bymidten.

30 konsekvenser Økonomi og finansiering - Dialog/høring - Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Bilag 1 - kortlægninger Bilag 2 - grundvandsforurening Bilag 3 - forurening i poreluften Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget ønskede, at byrådet orienteres om sagen. Fraværende: Gurli Nielsen. Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Jens Grønne Orientering taget til efterretning. Jens Grønne

31 ALLERØD BYRÅD Godkendelse af takst for vandafledningsbidrag Sagsnr.: 11/25390 Punkttype Tema Beslutning. Generalforsamlingen for Allerød Spildevand A/S indstiller, at der godkendes et vandafledningsbidrag på 49,25 kr/m 3 inkl. moms for Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille taksten godkendt i byrådet. Sagsbeskrivelse Forsyningssekretariatet fastsætter prisloft for vandafledningsbidraget ud fra de gældende regler. Prisloftet for 2012 er fastlagt på 45,99 kr. ekskl. moms pr. m 3 vand. Allerød Spildevand A/S har efter fradrag af andre indtægter fra forventet tilslutningsbidrag, slambehandlings- og vejafvandingsbidrag samt tekniske korrektioner beregnet en takst på 39,40 kr. pr. m 3 ekskl. moms. Generalforsamlingen indstiller, at der godkendes et vandafledningsbidrag på 49,25 kr. pr. m 3 inkl. moms for 2012, jf. vedlagte brev af 19. december Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at den foreslåede takst indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. - - Dialog/høring - Bilag Beslutning Klima- Godkendelse af spildevandsbidrag - brev til Allerød byråd om bidrag for 2012.pdf Udvalget indstillede Forvaltningens forslag godkendt.

32 og Miljøudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Fraværende: Gurli Nielsen Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt. Fraværende: Jens Grønne Indstilling godkendt. Jens Grønne

33 ALLERØD BYRÅD Erhvervsaffaldsgebyr for virksomheders adgang til genbrugspladsen Sagsnr.: 11/25814 Punkttype Tema Beslutning. I medfør af den nye Affaldsbekendtgørelse, som ventes vedtaget i starten af 2012, skal kommunerne pr. 1. januar 2012 opkræve gebyr for erhvervsvirksomheders adgang til genbrugspladserne. Udvalget anmodes på om at tage stilling til virksomhedsordning samt administration heraf med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Sagsbeskrivelse I medfør af den nye Affaldsbekendtgørelse, som forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2012, skal kommunerne opkræve gebyr for erhvervsvirksomheders adgang til genbrugspladserne via enten en abonnementsordning, en opkrævning pr. besøg eller en kombination heraf. Nordforbrænding I/S har forestået en nærmere undersøgelse af mulighederne (bilag 1) og forslår på den baggrund indført en fælles abonnementsordning, således at der vil være samme ordning for alle erhvervsdrivende i oplandet. Nordforbrænding I/S tilbyder, at forestå ordningen, herunder administration og kontrolforanstaltninger, idet omkostningerne hertil fordeles blandt de kommuner, der tilslutter sig ordningen i forhold til antal tilmeldte virksomheder. P.t. har forvaltningerne i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal tilkendegivet positiv interesse for at deltage i ordningen, forudsat at det vedtages politisk i de respektive kommuner. På baggrund af Nordforbrændings beskrivelse af den tænkte administration (bilag 2) forventes ordningen for Allerød Kommune at beløbe sig til mellem og kr. årligt. De gebyrer kommunerne hver især allerede har vedtaget for adgang til genbrugspladsen, vil være gældende i 2012, men tænkes på sigt harmoniseret i takt med, at erhvervsdrivende senest i 2013 får adgang til benyttelse af genbrugspladser på tværs af kommunegrænser. Uanset den valgte betalingsmodel forventes farligt affald at skulle skilles fra det øvrige affald og afregnes særskilt efter en særlig pris. I medfør af aftaleteksten i forbindelse med bekendtgørelsen er dette på

34 baggrund af de højere behandlingsudgifter til denne type affald. For genbrugspladsordningen bør det være et væsentligt formål, at virksomheder med små affaldsmængder kan og har incitament til - at aflevere f.eks. små sjatter af farligt affald miljømæssigt forsvarligt. Omkostningerne til korrekt behandling af f.eks. en halvtom dunk maling er lave (omkring 3,50 kr. pr. kg). Den administrative byrde ved at skulle fakturere dette affald individuelt vil dermed i mange tilfælde ikke være proportionelt med omkostningen til forsvarlig bortskaffelse. Det bør derfor overvejes at indføre en bagatelgrænse. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd: At der pr. 1. januar 2012 indføres en abonnementsordning, som i 2012 drives af Nordforbrænding, med differentieret gebyr efter virksomhedstype. Gebyret fastholdes som tidligere vedtaget. At de erfaringer arbejdet afføder, herunder hvor mange virksomheder der tilmelder sig, samt erfaringer fra andre selskaber med brug af betaling pr. besøg -modellen evalueres i løbet af første halvår At farligt affalds-ordningen bliver en tilmeldeordning, der afregnes særskilt efter en særlig pris. At der indføres en bagatelgrænse for farligt affald på max. 50 kg. Økonomi og finansiering Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Beslutning Økonomiudvalget Da området er takstfinansieret og dermed skal hvile i sig selv, vil omkostningerne blive pålignet og dækkes gennem gebyropkrævningerne. Omkostningerne vil således ikke belaste kommunens økonomi. Bilag 1 - Oplæg til tilmeldeordning i NF-regi.pdf Bilag 2 - Oplæg til fælles administration af tilmeldeordning i NF-regi.pdf Udvalget indstillede Forvaltningens forslag godkendt. Fraværende: Gurli Nielsen Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

35 den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Fraværende: Jens Grønne Indstilling godkendt. Jens Grønne

36 ALLERØD BYRÅD Ansøgning om nedlæggelse af bolig på Hammersholt Byvej Sagsnr.: 11/22738 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning På baggrund af ansøgning om nedlæggelse af boliger på Hammersholt Byvej (bilag 1), anmodes udvalget om at foretage indstilling til byrådet jf. boligreguleringsloven. Ejeren af ejendommen, som er Statens Serum Institut, ønsker at nedrive samtlige bygninger herunder dem til beboelse (bilag 2). Ejendommen ligger i transportkorridoren. Ifølge Bygnings- og Boligregisteret findes der 3 boligenheder på ejendommen. Jf. CPRregisteret har den ene boligenhed været beboet indtil 2009, den anden enhed indtil Den tredje enhed har ifølge registeret aldrig været beboet. Statens Serum Institut ønsker at arealerne indgår i de tilstødende opdyrkede arealer. Forvaltningen har med brev af 1. november 2011 givet tilladelse til nedrivning af de bygninger på ejendommen, hvor der ikke er tale om nedlæggelse af boliger (bilag 3). Ifølge Boligreguleringslovens 46 er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis, uden kommunalbestyrelsens samtykke. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse Der er i den sidste tiårs periode givet enkelte tilladelser til nedlæggelse af boliger i kommunen. Begrundelsen har i hovedsagen været at de ikke opfyldte nutidig boligstandard og/eller var en dårlig stand, samt at de typisk ikke havde været beboet i en længere årrække. Det er forvaltningens vurdering, at boligerne er i en meget dårlig stand, og at de er utidssvarende. Boligerne vil således ikke kunne anvendes uden en omfattende renovering. Det er også forvaltningens vurdering at bygningernes funktion som boliger udtjent, når de øvrige bygninger er nedrevet og jorden er i samdrift med anden ejendom, samtidig med at anden funktion begrænses af ejendommens beliggenhed i transportkorridoren. Forvaltningen har følgende forslag:

37 Forslag 1 Udvalget indstiller nedlæggelse af samtlige boligenheder på ejendommen Hammersholt Byvej til Økonomiudvalg og byråd. Begrundelsen er boligernes stand og boligernes funktion er udtjent. Forslag 2 Udvalget meddeler afslag på nedlæggelse af boligerne, med den begrundelse at den eksisterende boligmasse bør udnyttes. Boligerne har en rimelig størrelse og kan renoveres til nutidig boligstandard. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler forslag Dialog/høring - Bilag Bilag 1, Situationsplan 1:4000 Bilag 2, Ansøgning om nedrivning Bilag 3, Nedrivningstilladelse Beslutning Teknikog Planudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt. Fraværende: Jens Grønne Indstilling godkendt. Jens Grønne

38 ALLERØD BYRÅD Brugerbetaling - fastsættelse af takst for følgeudgifter Sagsnr.: 11/22363 Punkttype Tema Beslutning. I forbindelse med vedtagelsen af budget blev det besluttet, at der skal opkræves brugerbetaling for følgeudgifter til hjælpeforanstaltninger for børn og unge. Børneudvalget anmodes om at indstille takst for følgeudgifter godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Sagsbeskrivelse Der skal fastsættes en takst for følgeudgifter i form af aktivitetsudgifter til unge, der tildeles en kontaktperson efter Servicelovens 52 stk. 3. nr. 6. Der er gennemsnitligt 24 unge, der modtager støtte i form af en kontaktperson fra Kontakten. Der betales ikke for selve kontaktpersonen. Kontakten råder i 2012 over et budget på kr. til aktiviteter med de unge, der tildeles kontaktperson. Aktiviteterne forgår sammen med kontaktpersonen. Fuld finansieret brugerbetalingen af aktivitetsudgifterne svarer til en månedlig takst på 297 kr. Opkrævningen af følgeudgiften vil dog altid bero på en individuel beregning af familiens økonomi. Hvis familien ikke har midler til betaling af følgeudgiften, vil denne således ikke kunne opkræves. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der fastsættes en takst på 297 kr. pr. måned i 2012 og at taksten reguleres fremadrettet svarende til den almindelig pris- og lønfremskrivning. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Brugerfinansiering af aktivitetsudgifterne vil fremadrettet betyde en indtægt for kommunen.

39 Dialog/høring - Bilag Beslutning Børneudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Nej Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Beslutning fra Børneudvalget indstilles godkendt med 5 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Jesper Hammer). Fraværende: Jens Grønne Indstilling godkendt. Jens Grønne

40 ALLERØD BYRÅD Sag fra byrådsmedlem John Køhler Sagsnr.: 11/10375 Punkttype Tema Beslutning Byrådsmedlem John Køhler har ønsket nedenstående punkt optaget på byrådets dagsorden den 26. januar Sagsbeskrivelse "Af debatten efter borgermødet fremgår det, at kommunalbestyrelsen lægger stor vægt på, at stillingtagen til en butik på Gl. Lyngevej sker efter demokratiske principper. Det fremgår endvidere, at flere borgere finder det betænkeligt, at et borgermøde og en underskriftsindsamling kan omgøre den kommunale planlægning. Disse borgere har i tillid til det repræsentative demokrati og den kommunale planlægning set frem til en butik i området. Borgerne er formodentligt bekendt med, at den eksisterende butik på Enhøjsvej meget vel kan have en begrænset levetid. DPI vil gerne bidrage til at den demokratiske proces, ved at borgerne i det naturlige opland til butikken får mulighed for at stemme for eller imod butikken. Jeg skal derfor anmode om, at kommunalbestyrelsen på førstkommende møde tager stillingtagen til afholdelse af en folkeafstemning i butiksoplandet finansieret af DPI. Endvidere ønsker jeg oplyst, hvad en sådan afstemning måtte koste DPI. Med venlig hilsen Niels Erik Preisler Adm. direktør Dansk Projekt Invest" Bilag Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Nej Forslag om afholdelse af en folkeafstemning i butiksoplandet finansieret af DPI faldt med 19 stemmer imod. For stemte 1 medlem (DF). Jens Grønne

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 20042012 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. ALLERØD KOMMUNE Miljøudvalget Møde nr. 45 Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Lea Herdal

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 18032013 Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Næstformand Poul Albrechtsen

Læs mere

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Teknik og Planudvalget 20102013 Møde nr. 39 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: John Køhler (V), Lea Herdal (F), Agnete Fog (B), Karen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V)

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V) ALLERØD KOMMUNE Sundheds og 20102013 Møde nr. 40 Mødet blev holdt fredag den 01. marts 2013 på Rådhuset i Solvænget. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 Møde nr. 12-08-2015 Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20.

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 7 Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. Medlemmer: Formand

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45.

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 2010-2013 Møde nr. 02-10-2012 Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer: Borgmester

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Godkendelse af delegering af beslutningskompetence for lokalplaner og kommuneplantillæg

Godkendelse af delegering af beslutningskompetence for lokalplaner og kommuneplantillæg Punkt 6. Godkendelse af delegering af beslutningskompetence for lokalplaner og kommuneplantillæg 2015-009504 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der indføres delegationsregler

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00.

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 11 Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.30. Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 6 Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Lea Herdal (F), Næstformand Bjarni G. Jørgensen

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 30 Tillægsdagsorden Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole.

Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 29 Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte A. Rasmussen (V), Miki Dam Larsen (A),

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 37 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.35. Alle deltog. 1. Bemærkninger til

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 13. SEPTEMBER 2017 Udskrift af beslutningsprotokol

BESTYRELSESMØDE 13. SEPTEMBER 2017 Udskrift af beslutningsprotokol BESTYRELSESMØDE 13. SEPTEMBER 2017 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 23-17 Regnskab 1. halvår 2017 24-17 Opdering af genbrugsstioner (lukket dagsordenpunkt) 25-17 Erhverv på genbrugsstioner Business

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15.

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone

Læs mere

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version 27012016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.01.31.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.01.31.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 31. januar 2006 Tidspunkter 10:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 25. Lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 13.12.2012 Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere