Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45."

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget Møde nr Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer: Borgmester - Erik Lund (C), Næstformand - John Køhler (V), Nikolaj Bührmann (F), Flemming Villadsen (A), Jesper Hammer (D), Jens Grønne (R), Poul Albrechtsen (O) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Aktuel økonomi Budget til 2. behandling Politisk forankring af den sammenhængende børne- og ungepolitik Frigivelse af anlægsmidler - Ny daginstitution ved Ravnsholtskolen Ny lokalplan for Rådyrvænget Beskæftigelsesplan Sundhedspolitik opfølgning Status vedrørende sag- åben version Tillægsbevilling til anlægsbevilling Møllebakken - Åben Version... 20

2 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 11/22896 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Nej - Ingen

3 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Meddelelser Sagsnr.: 11/22897 Punkttype - Tema - Orientering fra tværkommunale samarbejder. Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Nej - Ingen

4 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Aktuel økonomi Sagsnr.: Punkttype Tema Orientering Direktionen orienterer om aktuel økonomi. Bilag med løbende oversigt kassebeholdning , kassebeholdningen pr. dag august 2012, samt gennemsnitlig kassebeholdning er vedlagt. Sagsbeskrivelse Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Aktuel økonomi med notat.pdf Orienteringen taget til efterretning. Ingen

5 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Budget til 2. behandling Sagsnr.: 12/17141 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget skal indstille budget til vedtagelse i byrådet den 11. oktober Budgetforslaget blev 1. behandlet i byrådet den 30. august 2012 og herefter oversendt til de videre budgetforhandlinger. Budgetforslaget til 2. behandling er udarbejdet i overensstemmelse med Forlig om budgettet for Allerød Kommune indgået 20. september Forliget er indgået mellem alle i byrådet. Af vedlagte hovedoversigt for fremgår, at der i 2013 budgetteres med et overskud før finansielle poster på 1,0 mio. kr. og et træk på de likvide aktiver på 13,3 mio. kr. efter lån og finansforskydninger. Det skønnes, at den likviditetsmæssige effekt for kommunen af overgangen til Udbetaling Danmark bliver et tab i 2013 på ca. 10 mio. kr. Denne effekt ligger primært under finansforskydninger. I 2014 budgetteres med et træk på de likvide aktiver på 12,2 mio. kr. og i 2015 og 2016 budgetteres med en forbedring af de likvide aktiver på henholdsvis 15,4 mio. kr. og 13,8 mio. kr. Budget baserer sig på følgende forudsætninger: Skatter I forhold til 2012 nedsættes udskrivningsprocenten (indkomstskatten) med 1 pct. fra 25,3 til 24,3. Øvrige skatteprocenter og promiller er uændrede i forhold til Kommunen har af Økonomi- og Indenrigsministeriet fået tilskud til en nedsættelse af udskrivningsprocenten. Tilskuddet udgør 75 pct. af provenutabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i Herefter gives ikke tilskud. Udskrivningsgrundlaget Indtægterne fra indkomstskat er i 2013 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I er udskrivningsgrundlaget fremskrevet efter KL s vækstskøn. Driftsudgifter Driftsudgifterne udgør i ,3 mio. I forhold til budgettet til 1. behandlingen er der tale om nettomerudgifter på 0,5 mio. kr. I 2014

6 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober udgør driftsudgifterne 1.282,4 mio. kr., i ,7 mio. kr. og i ,4 mio. kr. Ændringer til driftsudgifterne kan ses af vedlagte bilag om ændringsforslag. Ændringsforslag I forhold til budget til 1. behandlingen indeholder budgettet til 2. behandling 42 ændringsforslag. I 2013 betyder det netto set merudgifter på 13,2 mio. kr., i 2014 merudgifter på 13,7 mio. kr., i 2015 merudgifter på 27,7 mio. kr. og i 2016 merudgifter på 33,3 mio. kr. Ændringsforslagene består af ændringer vedr. skatter og udligning, ny drift, afledt drift af nye anlæg, nye lån, renter og afdrag samt administrative korrektioner af budgettet. Ændringsforslagene fremgår af vedlagte bilag. Servicerammen I henhold til økonomiaftalen mellem regeringen og KL ligger Allerød Kommunes serviceramme på 1.037,3 mio. kr. Serviceudgifterne i budgetforslaget til 2. behandlingen ligger indenfor den tilladte serviceramme. Anlæg Kommunerne er for 2013 blevet pålagt at overholde en anlægsramme på 15,5 mia. kr. Det skønnes, at Allerød Kommunes andel af anlægsrammen udgør ca. 68 mio. kr. Der budgetteres med anlægsudgifter på 68,5 mio. kr. i 2013 og i 2014 budgetteres med anlægsudgifter på 51,5 mio. kr. Anlægsudgifterne i 2015 og 2016 udgør henholdsvis 27,0 mio. kr. og 33,4 mio. kr. I 2013 får kommunen tilskud til anlæg på kvalitetsfondsområdet på 8,6 mio. kr. og der forventes tilsvarende tilskud i Som følge af anlægsprogrammet i 2013 og 2014 budgetteres med anlæg på kvalitetsfondsområdet på henholdsvis 30,5 mio. kr. og 29,3 mio. kr. Det betyder, at der ikke skal deponeres uforbrugte anlægsmidler i 2013 og I 2015 budgetteres med en deponering på 3,8 mio. kr. og i 2016 budgetteres med en frigivelse af deponerede midler på 2,8 mio. kr. Af vedlagte investeringsoversigt fremgår anlægsprogrammet samt anlæg på kvalitetsfondsområderne. Låneoptagelse Budgettet indeholder låneoptagelse i 2013 på 30,8 mio. kr., heraf udgør lån til energibesparende foranstaltninger 23,3 mio. kr. og lån til finansiering af borgeres lån til betaling af ejendomsskatter 7,5 mio. kr. I 2014 budgetteres med lån til anlægsprojekter på 11,1 mio. kr. samt lån til finansiering af borgeres lån til betaling af ejendomsskatter på 7,5 mio. kr. I 2015 og 2016 budgetteres hvert år med 7,5 mio. kr. i låneoptagelse vedr. ejendomsskattelån. Brugerbetalinger I forhold til brugerbetalingerne ved 1. behandlingen er der nu en lavere

7 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober stigning i taksten til dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO fra , eftersom udgiftsbudgettet til dagpasning er tilpasset det faldende børnetal. Også brugerbetalinger for bl.a. pensionister og renovationsområdet er ændret. Brugerbetalinger/takster til budget 2013 fremgår af vedlagte bilag. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår at: Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at budgetforslaget , jf. vedlagte hovedoversigt, investeringsoversigt og ændringsforslag godkendes. Forvaltningen foreslår endvidere at: Udskrivningsprocenten fastsættes til 24,3 procent, hvilket er 1 pct. lavere end i 2012 Kirkeskatten fastsættes uændret til 0,58 procent Grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes uændret til 7,2 promille Grundskyldspromillen af øvrige ejendomme fastsættes uændret til 22,80 promille Dækningsafgiftspromillen af grundværdier af statslige og offentlige ejendomme fastsættes uændret til 11,40 promille Dækningsafgiftspromillen af forskelsværdien af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 8,75 promille Dækningsafgiftspromillen af forskelsværdien af forretningsejendomme fastsættes uændret til 10,0 promille Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes i 2013 og at udskrivningsgrundlaget for fremskrives efter KL s vækstskøn Forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgettet efter vedtagelsen, f.eks. tilpasning af prisog lønfremskrivning efter indberetning af ændringsforslag og investeringsoversigt Brugerbetalinger / takster i vedlagte bilag godkendes

8 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober Økonomi og finansiering Jf. vedlagte hovedoversigt til politisk godkendelse. Dialog/høring Budgettet til 1. behandling har været i høring fra 30. august til 9. september Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Hovedoversigt Investeringsoversigt Ændringsforslag budget Brugerbetalinger 2013 Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet. Ingen

9 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Politisk forankring af den sammenhængende børne- og ungepolitik Sagsnr.: 12/12446 Punkttype Tema Børneudvalget og Skoleudvalget behandlede på fællesmøde den 10. september 2012 forslag til udarbejdelse af sammenhængende børneog ungepolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer på 0 18 årsområdet. I drøftelsen indgik spørgsmålet om den fremadrettede politiske forankring. På den baggrund fremlægger Forvaltningen sag med mulige modeller for politisk forankring af udarbejdelse af den sammenhængende børneog politik. Sagen afgøres endeligt i byrådet. Sagsbeskrivelse I henhold til byrådets beslutning skal den reviderede politik udvikles i samspil mellem Børne- og Skoleudvalg, idet der arbejdes med en proces, der fra start involverer børn, medarbejdere, ledere, forældre og politikere, som allerede påbegyndt af Børneudvalget. De områder der ønskes inddraget går på tværs af Allerød Kommunes gældende styrelsesvedtægt. På fællesmødet mellem Børneudvalget og Skoleudvalget blev Forvaltningen derfor bedt om at fremlægge forslag til politisk forankring for udarbejdelse af en sammenhængende børneog ungepolitik. Af Allerød Kommunes styrelsesvedtægt fremgår, at; Børneudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på kommunens opgaver på det pædagogiske område, herunder dagpleje og daginstitutioner, inkl. selvejende institutioner, samt opgaver vedrørende dagpasning i øvrigt. Skoleudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på kommunens opgaver på fritids og undervisningsområdet for børn, herunder folkeskolen og ungdomsskolen, fritidstilbud til børn og unge i tilknytning til folkeskolen, fritidshjem, fritidsog ungdomsklubber, herunder selvejende institutioner. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver i relation til kommunale bygninger og anlæg, herunder vedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger. I henhold til Styrelseslovens 17 stk. 4 kan byrådet nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Det er byrådet der fastlægger de særlige udvalgs sammensætning og de nærmere regler for deres virksomhed.

10 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober Nedsættelse af 17 stk.4 udvalg er særlig anvendt når byrådet ønsker, at sagkyndige inddrages i behandlingen af en bestemt sag eller der ønskes repræsentation af interesser, som ellers ikke er repræsenteret i det kommunale styre. Det bemærkes endvidere, at byrådet ikke ved nedsættelse af særlige udvalg kan gøre indskrænkning i den kompetence, der i henhold til styrelsesloven og styrelsesvedtægten er tillagt økonomiudvalg og stående udvalg. Hvis byrådet ønsker at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, anbefaler Forvaltningen, at Udvalget nedsættes med 8 medlemmer, heraf 4 medlemmer fra byrådet og 4 eksterne medlemmer. De eksterne medlemmer kunne eksempelvis være lokale repræsentanter fra daginstitution, folkeskole, videregående uddannelse og erhvervsliv. Eventuel nedsættelse af 17 stk.4 udvalg kan i henhold til styrelsesloven ikke gøre indskrænkning i den kompetence der er tillagt et stående udvalg. I henhold til Allerød Kommunes styrelsesvedtægt varetager Børneudvalget forslag og indstilling til byrådet vedrørende anlægs- og tidsplaner og økonomiske overslag for bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område. Etablering af ny daginstitution ved Ravnsholtskole foreslås derfor fastholdt forankret i Børneudvalget. Som det fremgår af notatet der blev behandlet på fællesmødet mellem Børneudvalget og Skoleudvalget den 10. september 2012 forventes samlet plan for den fysiske udvikling på 0 18 årsområdet behandlet i Forvaltningen anbefaler derfor, at den politiske forankring af dette forhold afventer kommunalvalg 2013, og eventuel justering af Allerød Kommunes styrelsesvedtægt. På den baggrund vurderer Forvaltningen, at der er tre mulige modeller for politisk forankring af den sammenhængende børne- og ungepolitik. A. Nedsættelse af 17 stk. 4 udvalg - at der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg i forbindelse med formuleringen af en sammenhængende børne- og ungepolitik - at 17 stk. 4 udvalget nedsættes med 8 medlemmer, heraf 4 repræsentanter fra byrådet og 4 eksterne sagkyndige repræsentanter - at anlægsprojektet om ny dagsinstitution forankres i Børneudvalget, jf. Allerød Kommunes gældende styrelsesvedtægt - at den politiske forankring af udviklingsplanen for de fysiske rammer på 0 18 års drøftes primo B. Fællesmøder og behandling i både Børneudvalget og Skoleudvalget - at formulering af en sammenhængende børne- og ungepolitik forankres i både Børneudvalg og Skoleudvalg, - at der løbende afholdes fællesmøder mellem Børneudvalg og Skoleudvalg. - at anlægsprojektet om ny dagsinstitution forankres i Børneudvalget,

11 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober jf. Allerød Kommunes gældende styrelsesvedtægt - at den politiske forankring af udviklingsplanen for de fysiske rammer på 0 18 års drøftes primo C. Revision af Allerød Kommunes gældende styrelsesvedtægt Endeligt har byrådet mulighed for at revidere Allerød Kommunes gældende styrelsesvedtægt og nedsætte et samlet børn- og skoleudvalg med ansvaret for hele 0 18 årsområdet. En eventuel ændring i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Administrationens forslag Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter den politiske forankring af den sammenhængende børne- og ungepolitik med henblik på indstilling til byrådet. Nej Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet, at der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg. Forvaltningen udarbejder forslag til kommissorium, tidsplan og sammensætning af udvalget til behandling på Økonomiudvalgets møde den 13. november Ingen

12 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Frigivelse af anlægsmidler - Ny daginstitution ved Ravnsholtskolen Sagsnr.: 12/17127 Punkttype Tema Byrådet godkendte på møde den 21. juni 2012, at der igangsættes et pilotprojekt omkring en ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd anmodes Børneudvalget om at frigive rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. til skitseprojektering af ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Sagen behandles under forudsætning af, at der i investeringsoversigten for afsættes budget til ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Sagsbeskrivelse På fællesmøde mellem Børneudvalget og Skoleudvalget den 10. september 2012 blev pilotprojekt omkring ny daginstitution ved Ravnsholtskolen behandlet. I forbindelse med sagens behandling havde Forvaltningen udarbejdet et budgetoverslag baseret på følgende forudsætninger: - 10 kvm. bruttoareal pr. barn. - anslået kvadratmeter pris på kr. inklusiv køkken til anretning. - 1,25 mio. kr. til etablering af legeplads materialer/legeredskaber mv. - 0,2 mio. kr. pr. børnegruppe. til løsøre eksempelvis inventar, møbler, legetøj, krybber Af sagen fremgik endvidere, at hvis der ønskes etableret egentlig produktionskøkken anslås udgiften hertil til 2,0 mio. kr. Eventuelle udgifter som følge af nedrivning af eksisterende bygninger, opsætning og leje af midlertidige bygninger er ikke prissat eller indeholdt i de anslåede anlægsudgifter. Overslaget er baseret på oplysninger fra Rudersdal Kommunes Masterplan for udmøntning af Visionen Den samlede anlægsudgift afhænger dermed af antallet af børnehave- og vuggestuepladser. Forvaltningen har estimeret en anlægsudgift på 20,15 mio. kr. ved 30 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser, mens anlægsudgiften er anslået til 44,8 mio. kr. ved 60 vuggestuepladser og 140 børnehave pladser. Byrådet har i investeringsoversigten for afsat 5 mio. kr. i 2013 og 15 mio. kr. i Af byrådets budgetforlig indgår, at byggeriet skal erstatte Grøftekanten og være forberedt til eventuel efterfølgende udvidelse.

13 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober Som følge af byrådets budgetforlig anbefaler Forvaltningen, at projektering af ny integreret daginstitution ved Ravnsholtskolen igangsættes med udgangspunkt i 30 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser. Forældrebestyrelsen, medarbejdere ved Grøftekanten samt repræsentanter for Ravnsholtskolen inviteres til dialog om byggeprogram, samt løbende dialog i forbindelse med projektering og byggeprocessen. Administrationens forslag Økonomi og finansiering Bilag Børneudvalget den Økonomiudvalget den Fraværende Forvaltningen anbefaler, at Børneudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til projektering af ny daginstitution i Ravnsholtområdet frigives. Anlægsudgiften på 0,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til projektering af ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Nej Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. frigives. fra Børneudvalget indstilles godkendt i byrådet. Ingen

14 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Ny lokalplan for Rådyrvænget Sagsnr.: 12/12491 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til udarbejdelse af ny lokalplan for Rådyrvænget. Kommunen har modtaget en ansøgning fra grundejerforeningen Rådyrvænget om en ny lokalplan for området ved Rådyrvænget, som er omfattet af lokalplan 201 område 1 vedtaget af Allerød Byråd den 15. februar På baggrund af at en grundejer har ændret på rækkehusets ydre fremtræden har grundejerforeningen henvendt sig til forvaltningen, da de ønsker, at deres område med rækkehusbeboelse i gule mursten skal bevares og fremtræde med en vis ensartethed. Grundejerforeningen ønsker at en ny lokalplan indeholder bestemmelser om at ydervægge i gule mursten skal fremstå i blank mur, således at ydervægge ikke må pudses og males eller beklædes med træplader og males. Ifølge den nuværende lokalplan må der i område 1 opføres tæt-lave boligbebyggelse i én etage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 3,2 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 25. Ydervægge skal opføres af tegl. Udvendige bygningssider, herunder tage, må kun fremtræde i jordfarver samt blandinger af sort, gråt og hvidt. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes. Det vil sige, at ifølge den nuværende lokalplan må teglstensmure pudses og males, men ikke beklædes med træplader som males. En eventuel lokalplan skal udarbejdes indenfor rammerne af Allerød Kommuneplan , som for området ved Rådyrvænget fastlægger bl.a., at området kun må anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne at bebyggelsesprocenten højst må være 30 at bygningshøjden ikke må overstige 8,5 m at nyt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri at der udlægges fælles rekreativt område som friholdes for bebyggelse

15 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at; A) der udarbejdes ny lokalplan på baggrund af grundejerforeningens henvendelse. B) gældende lokalplan fastholdes, idet kommunen ønsker en fleksibilitet i forhold til rækkehusbebyggelsens ydre udtryk. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget den En ny lokalplan vil bevare rækkehusbebyggelsen, sådan at området fremtræder med en vis ensartethed. Endvidere vil en bestemmelse om at ydervægge skal fremstå i blank mur få rækkehusbebyggelsen til at fremstå som en arkitektonisk helhed. Ingen udgifter for kommunen. Høring af lokalplanforslag i henhold til planlovens bestemmelser. Nej Forslag om at der udarbejdes ny lokalplan for Rådyrvænget godkendt med 5 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Nikolaj Bührmann). 1 medlem undlod at stemme (Jens Grønne) Fraværende Ingen

16 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Beskæftigelsesplan 2013 Sagsnr.: 12/1463 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Allerød Kommune skal hvert år udarbejde en Beskæftigelsesplan der fastlægger hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. LBR og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at drøfte udkast med henblik på efterfølgende fastlæggelse af fokuspunkter. Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i Fokus i indsatsen skal være: Unge uden uddannelse på offentlig forsørgelse Det stigende antal personer på førtidspension Langtidsledighed Tættere kontakt og dialog med virksomhederne Herudover foreslår forvaltningen, at der fastlægges et mål for sygedagpengeindsatsen. Forvaltningen har på baggrund af de udmeldte mål, besparelsespotentialet i forhold til sammenlignelige kommuner, samt udfordringerne på arbejdsmarkedet i øvrigt udarbejdet et udkast til Beskæftigelsesplan 2013 som er vedlagt som bilag. Som det fremgår, af udkast til Beskæftigelsesplan 2013, kan de konkrete mål i Beskæftigelsesplanen ikke fastsættes på nuværende tidspunkt, da Arbejdsmarkedsstyrelsen endnu ikke har fastsat beregningsmetoden for de enkelte mål. Supplerende sagsbeskrivelse efter behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget I henhold til 23 i lov om ansvar og styring af den aktive beskæftigelsesindsats skal byrådet forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandle beskæftigelsesplanen med det lokale beskæftigelsesråds og beskæftigelsesregionens bemærkninger. Ministeriet ikke har fastsat mål og målemetode for ministerens mål. Det forventes, at dette først sker omkring årsskiftet 2012/2013. For at opfylde kravet i lov om ansvar og styring af den aktive besæftigelsesindsats anmodes byrådet derfor om at godkende Beskæftigelsesplanen for 2013 uden fastsatte mål og målemetode, men alene indsatsområder og den beskrevne indsats.

17 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober Den endelige Beskæftigelsesplan for 2013 vil blive behandlet i byrådet når de konkrete mål for 2013 foreligger. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at LBR og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i fællesskab drøfter udkastet med henblik på en endelig fastlæggelse af fokuspunkter Afledte konsekvenser Beskæftigelsesplanen er retningsgivende for Jobcentrets indsats i 2013 Økonomi og finansiering Dialog/høring Den fastlage indsats medgår ved fastlæggelse af budget for Den endelige plan skal til høring i det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. Bilag Beskæftigelsesplan godkendt af LBR.pdf Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget den Forvaltningens forslag godkendt, idet skønnet niveau for de enkelte mål tilføjes. Økonomiudvalget den Fraværende fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstilles godkendt i byrådet. Ingen

18 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Sundhedspolitik opfølgning Sagsnr.: 11/22340 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Sundheds- og Velfærdsudvalget den Genoptagelse af sagen vedrørende Sundhedspolitik. Udvalget anmodes om at godkende Forvaltningens reviderede udkast og indstille Sundhedspolitikken godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Efter Sundheds- og Velfærdsudvalget behandling den 25. september 2012 er der lavet enkelte layout tilpasninger i henhold til beslutning forud for behandling i Økonomiudvalg og byråd. Udvalget godkendte på mødet den 28. marts 2012 oplæg til en ny sundhedspolitik. På mødet d. 15. maj 2012 blev et tilrettet oplæg godkendt med de faldne bemærkninger. Det blev besluttet, at udkastet skulle i høring inden den endelige godkendelse. Forvaltningen fremlægger nu udkast til den endelige version af sundhedspolitikken. Udkastet følger det tidligere godkendte oplæg, de faldne bemærkninger på mødet den 15. maj 2012 samt enkelte præciseringer som følge af den gennemførte høring. Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller sundhedspolitikken endelig godkendt i Økonomiudvalg og byråd. På baggrund af byrådets beslutning i december 2010 om politikudvikling med udgangspunkt i kommunens økonomiske situation og ikke udgiftsdrivende rammer, er politikken udarbejdet med fokus på, at der ikke er økonomiske konsekvenser af mål og handleplaner. - Ældreråd og handicapråd. Høringssvar sundhedspolitikken 2012.pdf Sundhedspolitik endelig udgave Ældrerådets høringsvar til SVU pdf Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Der forelå høringssvar fra ældrerådet.

19 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober Økonomiudvalget den Fraværende fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt i byrådet. Ingen

20 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Status vedrørende sag- åben version Sagsnr.: 11/12366 Punkttype Tema Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Økonomiudvalget bedes tage stilling til det videre forløb i en sag. Nej Forslag om at der ikke indgås forlig i sagen godkendt med 6 stemmer for. 1 medlem undlod at stemme (John Køhler). Ingen

21 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Tillægsbevilling til anlægsbevilling Møllebakken - Åben Version Sagsnr.: 11/4988 Punkttype Tema Byrådet meddelte den 16. juni 2011 en anlægsbevilling på kr. i udgift og kr. i indtægt ekskl. moms til byggemodning og salg af 5 parcelhusgrunde på Møllebakken i Lynge. I forbindelse med byggemodningsarbejdet har der været afholdt uforudsete udgifter til oprensning af forurenet jord på arealet og uforudsete udgifter til udskiftning af ikke bærende jordlag ved kloakering. Der er endvidere givet prisnedslag for dokumenterede merudgifter til fundering i forbindelse med salg af parcellerne. Udvalget anmodes om at indstille tillægsbevilling til anlægsbevilling. Sagen afgøres i byrådet. Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Nej Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet. Ingen

22 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober Signeret af: Erik Lund Borgmester John Køhler Næstformand Flemming Villadsen Medlem Jens Grønne Medlem Jesper Hammer Medlem Nikolaj Bührmann Medlem Poul Albrechtsen Medlem

Mødet blev holdt torsdag den 11. oktober 2012 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:30.

Mødet blev holdt torsdag den 11. oktober 2012 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:30. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 2010-2013 Møde nr. 37 Mødet blev holdt torsdag den 11. oktober 2012 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:30. mer: Borgmester - Erik Lund

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Udarbejdelse af Skole- og Dagtilbudspolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer

NOTAT. Allerød Kommune. Udarbejdelse af Skole- og Dagtilbudspolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer NOTAT Udarbejdelse af Skole- og Dagtilbudspolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer Byrådet godkendte på møde den 21. juni 2012 forslag om revision af den samlede børne- og ungepolitik, herunder

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 01. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:00.

Mødet blev holdt mandag den 01. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 10 Mødet blev holdt mandag den 01. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 05. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:00 og sluttede kl. 08:30.

Mødet blev holdt tirsdag den 05. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:00 og sluttede kl. 08:30. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 2010-2013 Møde nr. 14 Mødet blev holdt tirsdag den 05. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:00 og sluttede kl. 08:30. Medlemmer: Borgmester - Erik

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 26 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. Mødet startede 7.30 og sluttede 9.05. Alle deltog. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

5.2 Formkrav til budgettet

5.2 Formkrav til budgettet Budget- og regnskabssystem for kommuner 5.2 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 5.2 Formkrav til budgettet Der er fastsat en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 7 Mødedato: 14. august 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Ingerlise Thaysen (Afbud) Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Pædagogisk assistent

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Mødet blev holdt fredag den 03. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35.

Mødet blev holdt fredag den 03. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt fredag den 03. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. Medlemmer: Jesper

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 25.8.2015 BUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING Budgetforslaget for 2016 og overslagsår er igen i år med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer. Budgetarbejdet

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 7. oktober 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Poul

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017...3 10-10-2013

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale: Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.00 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 04. oktober 2006

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. juni 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 20042012 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 04. april 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 08:00 og sluttede kl. 08:45.

Mødet blev holdt torsdag den 04. april 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 08:00 og sluttede kl. 08:45. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 04-04-2013 Mødet blev holdt torsdag den 04. april 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 08:00 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer:

Læs mere

Mødet holdes tirsdag den 26. november 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes tirsdag den 26. november 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Klima- og Miljøudvalget Møde nr. 52 Mødet holdes tirsdag den 26. november 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Agnete Fog (B), Næstformand - Henrik Haugaard Pedersen

Læs mere