3.1 Supply Chain Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.1 Supply Chain Management"

Transkript

1 3 APPENDIKS: PRODUKTIONSFILOSOFIER I dette appendiks redegøres for forskellige relevante produktionsfilosofier, hvori, der efter projektgruppens mening, kan hentes inspiration til byggeriet. Følgende produktionsfilosofier er beskrevet: Supply Chain Management. Just In Time. Concurrent Engeneering. Lean Production. Business Process Reengineering. Den Virtuelle Virksomhed. Partnering. 3.1 Supply Chain Management Traditionelt ser virksomheder ofte sig selv som selvstændige enheder, og for at overleve bliver nødt til at konkurrere med andre virksomheder. Der er dog i de senere år begyndt en tendens til at fokusere på sine egne kernekompetencer og outsource resten. Dette gør at der fås et stort behov for logistik, både upstream og downstream af forsyningskæden, se figur 13. figur 13. Eksempel på en leverancekæde, hvor virksomheden er placeret i midten. Upstream for virksomheden er leverandørerne placeret, og downstream er distributionscentre placeret. Det kan være hensigtsmæssigt for de enkelte virksomheder at integrere hele leverancekæden for at minimere lagerbindingerne, og derved mindske omkostningerne. Målet med Supply Chain Management (SCM) set ud fra at logistik synspunkt er at integrere logistikken fra råvarerleverandøren til slutbrugeren af produktet. Målet med denne integration af leverancekæden er bedre kundeservice samt at de ressourcer der benyttes i leverancekæden udnyttes mere effektivt. De fordele der kan opnås kan f.eks. være mindre lagerbindinger, øget kvalitet pga. fælles udvikling osv., Lagerbindinger erstattes af en hurtig reaktion fra leverandørerne. Ved implementering af SCM forsøges det at flytte fokus fra en suboptimering af de enkelte parter i leverancekæden til at optimeringen sker i et samarbejde i hele leverancekæden. Formål Optimering af samarbejde SCM er et koncept til styring af virksomheders forsyningskæder, og en produktionsfilosofi, der benyttes til at holde styr på en virksomheds Side 169

2 logistikflow. SCM fremstår som en selvstændig produktionsfilosofi, men ses ofte i sammenhæng med andre som Just-In-Time og Lean Production. Integrerings niveau Indhold Målet med SCM er at integrere hele leverancekæden fra leverandør til kunden, både den eksterne logistik (mellem virksomhederne) og den interne logistik (mellem de enkelte processer). En virksomhed kan befinde sig på forskellige niveauer på vejen til fuld integration af den eksterne- og interne logistik. Implementering af SCM kan opdeles i fire faser, henholdsvis traditionelt logistik, funktionel integration, intern integration og ekstern integration [SCM]. På figur 14 ses første fase. Fase 1 figur 14. Fase 1: Traditionel logistik. Traditionelt har virksomheder forsøgt at løse logistikken ved at organiserer sig i funktioner med forskellige kernekompetencer, det er hvad fase 1 på figur 14 viser. Med andre ord er de enkelte enheder uafhængige af hinanden. Som det ses kan det resultere i en fragmentering af leverancekæden, hvor hver funktion har tendens til at optimere kun med henblik på dem selv, altså en suboptimering af hele leverancekæden. Mellem funktionerne er der placeret lagre der virker som sikkerhedslagre for at sikre mod fejl og unøjagtigheder i planlægningen. Det gør at planlægningen er kortsigtet og med sigte på at løse eventuelle kriser [Produktionsfilosofier]. Fase 2 figur 15. Fase 2: Funktionel integration. I fase 2 på figur 15 har virksomhederne indset et behov for integration af enkelte funktioner som materialestyring. De nye integrerede funktioner fungerer stadig som selvstændige funktioner med bufferlagre mm. Der påbegyndes en integration af de enkelte funktioner internt i virksomheden. Fase 3 figur 16. Fase 3: Intern integration. I fase 3 på figur 16 sker der en integration af alle funktionerne, så de ses som en helhed. Dette sker dog kun internt i virksomheden, det vil sige at der i forsyningskæden stadig er lagre før og efter den enkelte virksomhed. Side 170

3 Fase 4 figur 17. Fase 4: Ekstern integration. I fase 4 på figur 17 sker en ekstern integration, det nu er fuld Supply Chain. Det der er sket er, at virksomheden koordinerer hele deres logistik både upog downstream med leverandører og distributør. Igennem alle stadier er der fokus på materialeflowet og kundeservicen. Ved en fungerende Supply Chain er forsyningskæden fuldstændig integreret, både internt og eksternt. Lagrene er erstattet af hurtigt reagerende leverandører, effektiv transportplanlægning samt et fleksibelt produktionssystem. Leverandørerne betragtes nu som samarbejdspartnere, i stedet for modspillere Gevinster Ved en integreret SCM opnås en hurtigere reaktionsevne, og derved reduceres de lagre der er i leverancekæden, dette gør bl.a. at gennemløbstiden bliver mindre, se figur 18. Værditilvækst figur 18. Stigning af værdi gennem leverancekæden [SCM]. Reduktionen i gennemløbstiden kan skyldes flere elementer. I de enkelte virksomheder reduceres lagrene ved at der opnås en hurtigere reaktionsevne hos leverandørerne, samt at det tættere samarbejde mellem de enkelte parter, gør det muligt at udvikle produkter i fællesskab. Derved fås alle aspekter med i produktudviklingen, hvilket skulle resultere i en mere effektiv produktion. 3.2 Just-In-Time Just-in-Time (JIT) opstod allerede i 1950 erne på Toyota Moters fabrikkerne i Japan, hvor indførelsen af JIT skulle løse problemerne med produktionsvolumenet og produktiviteten i en blandet små serie produktion. JIT er en produktionsfilosofi som indeholder konkrete værktøjer, f.eks. Kanban, men også en vision om den ideelle måde at producere på. Side 171

4 3.2.1 Indhold JIT produktionsfilosofien fokuserer på kvalitet, tiden og fleksibiliteten i produktionen, og har følgende nøglepunkter: JIT nøgleord Kunden i højsædet. At opnå en høj kvalitet. At producere den efterspurgte mængde med kort pålidelig gennemløbstid. At producere med lave produktionsomkostninger. Hos Toyota afspejles disse nøglepunkter i: Anvendelse i trækprincippet i hele produktionen. Udjævning af flowet. Reduktion af omstillingstider. Med trækprincippet menes at produktionen tilrettelægges ud fra den faktiske efterspørgsel af produkterne gennem hele forsyningskæden. Slutmontagen bestiller fra undermontagen osv. Trækprincippet Figur 19. Illustration af trækprincippet [Produktionsfilosofier]. Udjævning af flowet gennem en produktion kan realiseres ved at reducere seriestørrelserne og gentagelser af serierne, den effekt der opnås er at belastningen forsøges udjævnet over en periode. Fordelen ved udjævning er, at der opnås en mere jævn belastning af kapaciteten og en reduktion af gennemløbstiden. I tabel 12 er der vist nogle af de værktøjer der anvendes ved implementering af JIT. Værktøj Kanban Reduktion af seriestørrelserne Beskrivelse Beordringskort der kan anvendes som bindeled mellem de forskellige operationer, hvis der fjernes varer fra et bufferlager, mellem to operationer genbestilles et lignende antal hos operationen før. Bestillingen skal først afsendes til den foregående operation, når det er nødvendigt, hvilket vil sige når der har været et brug af det pågældende produkt. Størrelsen af serierne har stor betydning på gennemløbstiden, herved opnås en udjævning af produktionen, og dermed en mere jævn udnyttelse af kapaciteten. Side 172

5 SMED TPM Produktionslayout SMED-metoden (Single-digit Minute Exchance of Die) er en metode til reduktion af omstillingstiden på en maskine uden yderligere investeringer. Der sker en analyse af den tid der bruges på indre omstillingstid (den tid hvor maskinen står stille) og ydreomstillingstid (forberedelse der kan foregå mens maskinen kører), hvorefter øvelsen er at flytte så meget indre- til ydre omstillingstid. TPM (Total Productive Maintenance) er en metode til at opbygge et totalt systematisk vedligeholdelsessystem, som skulle minimere risikoen for ufrivillige maskinstop. Der ønskes det bedst mulige flow gennem virksomheden. Det skal sikres at produktionslayoutet understøtter de processer der er i virksomheden, så unødig brug af tid reduceres Produktionslayoutet understøtter oftest produktionsgrupper. JIT-indkøb Indkøbene skal koordineres med produktionsprocessen, større krav til overholdelse af kvalitet leveringstid mm. Manglende overholdelse af kvalitet og leveringstid vil give forstyrrelser i produktionsflowet. Kvalitetssikringssystemer JIT bygger bl.a. på en nulfejls produktionspolitik, hvor et element til dette kan være TQM (Total Quality Management). Kaizen Kaizen forsøger at skabe små kontinuerte forbedringer frem for store forandringer gennem inddragelse af medarbejderne. tabel 12. Eksempler på værktøjer i JIT [produktionsfilosofier] Gevinster Ved at JIT bygger på en nulfejlsfilosofi og tidsforbruget i produktionen, opnås en flow-optimering i produktionen, reduktion af fejl, tid mv. Der opnås en kontinuerlig forebyggelse af problemerne. 3.3 Concurrent Engeneering Concurrent Engineering (CE) er en produktionsfilosofi, der sigter mod at integrere produktudviklingen med markedet og produktionen, og dermed sigter mod at øge hastigheden og træfsikkerheden i produktudviklingen. Side 173

6 3.3.1 Indhold På figur 20 ses en model for opbygningen af CE. figur 20. Model for CE [Produktionsfilosofier]. Udgangspunkt Udgangspunktet for produktudviklingen er kundernes behovssituation. figur 20 viser en række procedurer der skal gennemføres før en nyt produkt er på gaden, den øverste række er for salg/marketing, dernæst produktudvikling/produktkonstruktion og til sidst produktion, nederst på figur 20 ses en række vertikale faser der illustrerer den vertikale integration, hvor hver enkelt står for følgende: Vertikale faser Behovserkendelsesfase Behovsundersøgelsesfase Erkendelse af at der er behov for en forandring. Identifikation af behovet, bestemmelse af hvilket produkt der kan opfylde behovet. Produktprincipfase Grundlæggende konstruktion af produktet. Det er forudsat at produktets brugsproces er klarlagt. Produktudformningsfase Produktionsforberedelsesfase Realiseringsfasen Formålet her er at udforme produktet, så det kan ses at det fungerer i forhold til behovet, og en at det passer til virksomhedens teknologier. Her sker en produktmodning af produktet, processerne og produktionen, der etableres også et salgssystem. Løbende produktion og salg. Ved at der er en integration mellem salg/marketing, produktudvikling/ produktkonstruktion og produktion, opnås at teamarbejde hvor alle aspekter i produktudviklingen kan blive drøftet af relevante parter. Side 174

7 I CE anvendes en række metoder og værktøjer, eksempler på disse kan ses i tabel 13 Værktøj QFD DFA FMEA DTC Digitale produktmodeller Beskrivelse QFD (Quality Function Deployment) er et matrix baseret værktøj til at bestemme de kritiske krav til et produkt. DFA (Design for Assembly) er en metode til vurdering af et produkts holdbarhed. FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) er en metode til at forudsige og prioritere mulige fejl, ved dette opnås en opstilling af mulige handlinger. DTC (Design to Target Cost) en metode til overvågning af produkt- og projektomkostninger. Med brug af digitale produktmodeller kan informationer knyttes til modellen, og derved binde viden fra de forskellige faser sammen. tabel 13. Eksempler på værktøjer i CD [Produktionsfilosofier] Gevinster Ved indførelse af CE i en virksomhed opnås det at der arbejdes tværfagligt i hele virksomheden med fokus på kundeorienteringen. 3.4 Lean Production Lean Production (LP) fremkom i forbindelse med et amerikansk forskningsprojekt, en undersøgelse om den internationale bilindustri. Baggrunden for projektet var at den amerikanske bilindustri var i krise, og undersøgelsen opstillede to produktionsformer overfor hinanden, masseproduktion og LP. Undersøgelsen fandt frem til at i LP integreres fordelene ved differentierede produkter med masseproduktion. LP fokuserer på to områder: Fokusområder Materialeforbruget Stor produktionsvolumen, men med differentierede produkter Indhold LP omfatter ikke kun produktionen men omfatter hele organisationen lige fra produktionen til administrative processer. LP opdeles i fem elementer, og disse er [produktionsfilosofier]: LP s fem elementer Fabrikkens drift Produktdesign Bygger på JIT-principper, ved reduktion af lagre, decentral beslutningsmyndighed, kvalitetsforebyggelse mv. Bygger på samtidighed i produktionsforberedelserne i produktionen og produktets design. Ved brug af tværfaglige teams lægges der tidligt op til diskussioner i udviklingsforløbet på tværs af faggrænser. Side 175

8 Forsyningsnettet Kunderne Ideen her er at etablere og fastholde et vedvarende samarbejde med nogle få leverandører. Det fundamentale er at producent og hovedleverandør udvikler et samarbejde helt fra produktudviklingen til den løbende levering af varer. Ideen her er et få etableret og fastholdt et samarbejde med slutbrugerne, så produkterne udvikles ud fra deres behov Gevinster Der opnås i stor grad eliminering af spild, der forsøges at identificere de processer der ikke er værdiskabende og eliminere disse. Der opnås fokus på hele virksomhedens proces, og ikke de enkelte del processer i virksomheden. Der opnås et fokus på den kontinuerlige udvikling frem for den pludselige eller revolutionerende. 3.5 Business Process Reengineering Business Process Reengineering (BPR) er en metode til at fokusere og redesigne virksomhedens processer, med det formål at effektivisere virksomheden. BPR fokuserer på behov gennem rekonstruktionen af de centrale og tværgående processer der skaber værdi for kunden. Rekonstruktionen af processer har det formål at skabe målbare forbedringer i tid, kvalitets omkostninger og kundeservice. Fokusområder Indhold BPR har to centrale fokusområder, kunden i fokus og fokus på forretningsprocesser. Kunden i fokus: I hele virksomheden er kunden traditionelt først involveret i forbindelse med outputtet af virksomheden, hvor virksomhedens processer forbundet derved typisk varetages af salgsafdelingen. I BPR er der fokus på at udforme forretningsprocesserne så der er fokus på kundens behov. Fokus på forretningsprocesser: I processerne tilføres produktet den funktionalitet kunden er villig til at betale, og skal der ændres på dette er det nødvendigt at ændre processen. Forretningsprocesser kan karakteriseres ved: Forretningsprocesser Gennemløbstid. Kvalitet i output. Omkostninger. Mængder og kapacitet. Tilbageløb i processen. Processerne og aktiviteterne i virksomheden vurderes og klassificeres ud fra om de skaber en værditilvækst for kunden, hvorefter de ikke værdiskabende aktiviteter skal forbedres eller skæres væk. Side 176

9 figur 21. Illustration af de enkelte faser ved indførelse af BPR [Produktionsfilosofier]. En af de vigtigste aktiviteter ved indførelse af BPR, er at registrere de eksisterende processer, se figur 21. Ved performance benchmarking identificeres de kritiske succesfaktorer og hvor virksomheden er placeret i forhold til konkurrenterne. Ved proces benchmarking fortages en sammenligning af processer i forhold til de ledende producenter. I reengineeringsfasen forbedres de enkelte processer, øvelsen er at skabe markante forbedringer, sidste fase er implementeringen hvor de enkelte nye tiltag skal forankres i virksomheden Gevinster Virksomheden får tilført markante forbedringer i forhold til de gamle processer, samtidig med at forbedringerne er en strategisk udnyttelse af nye forretnings- og organisationsprincipper. 3.6 Den Virtuelle Virksomhed Begrebet Den Virtuelle Virksomhed (DVV) er opstået sammen med udviklingen af informationsteknologien. Virksomheder finder sammen i et netværk, og når den opståede mulighed er udnyttet opløses netværket. En række faktorer i samfunds- og markedsudviklingen gør at en anderledes organisering vil give en virksomhed store strategiske fordele, disse er [produktionsfilosofier]: Tempo Der er store fordele ved at komme først på markedet, samtidig med at produktudviklingen tager længere tid. Strategiske fordele Individualisering Der sker en større individualisering af de enkelte produkter således de passer til individuelle behov. Dette gør at det bliver nødvendigt med netværk mellem kunderne og producenterne. Kompleksitet Globalisering De enkelte produkter bliver i stigende grad del af et koncept, og derfor bliver parterne nødt til at samarbejde om udviklingen af koncepterne. Der er større mulighed for de enkelte virksomheder for at konkurrere på det internationale marked. På baggrund af denne udvikling har virksomhederne været nødt til at udvikle nye samarbejdsformer, da de ikke enkeltvis er i besiddelse af de kompetencer der er nødvendige. Side 177

10 Global forsyningskæde Indhold I den virtuelle virksomhed etableres netværket mellem de enkelte virksomheder ved brug af informationsteknologi, og det kendetegnende ved en virtuel virksomhed er, at det er en global forsyningskæde, som består af mindre leverandørvirksomheder. De enkelte leverandører bidrager til netværket med kernekompetencer, f.eks. teknologisk kompetence, geografisk placering eller lave lønomkostninger. Den virtuelle virksomhed er ikke bundet sammen af hverken et centralt hovedkvarter, organisationsstruktur mv. De enkelte virksomheder samarbejder om et enkeltstående projekt, hvor bindeledet mellem dem udgøres af informationsteknologien Gevinster I et netværk af virksomheder bliver det muligt for alliancen at være den toneangivende, ved at de enkelte virksomheder bidrager til helheden med sine kernekompetencer. 3.7 Partnering Partnering er en ny samarbejdsform inspireret af industriens metoder, som er ved at vinde terræn i byggeindustrien, for at imødekomme de strategiske udfordringer, der ligger i byggebranchen, dårlig kvalitet, effektivitet og et stigende antal voldgiftssager. Der har i de seneste år været iværksat en del forsøgsprojekter i forhold til partnering, som generelt har vist positive resultater. Et af problemerne i forhold til benyttelse af partnering har indtil for nyligt været, at partnering har været svær at indpasse under de rammer byggeriet har været underlagt, her tænkes specielt på licitationsloven og udbudscirkulæret, hvor det har været svært at vælge sine partnere tidligt i byggeprocessen, før projekteringsfasen. Dette er der forsøgt åbnet op for i den nye lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Dialog og tillid Partnering er et samarbejde mellem to eller flere parter, som er baseret på dialog og tillid, samt et samarbejde mellem parterne tidligt i byggeprocessen. Der tænkes her specielt på at de udførende kommer tidligere med i samarbejdet end ved et traditionelt samarbejde. Grundtanken i den forbindelse er, at skabe en mere flydende overgang og overlap mellem de traditionelle faser i et byggeri, så den udførende kan bidrage med erfaringer og ideer i projekteringsfasen, og således også føle et større ansvar i forhold til den samlede byggeopgave. Der fokuseres på fælles målsætninger og værdier frem for isoleret fokus på egne fordele og vinding, som så skulle resultere i en bedre totaleffektivitet for det enkelte byggeri som helhed, og derfor også de enkelte involverede virksomheder. I det følgende har projektgruppen valgt at beskrive partnering med udgangspunkt i projekt nye samarbejdsformer [Midtvejsrapport]. I denne beskrives partnering bl.a. ved følgende punkter: Partneringelementer Fælles målsætninger og samarbejdsaftaler. Åbne regnskaber. Incitamenter. Multisjak. Dialogbaseret problemløsning. Workshops. Brug af nøgletal. Gennemgående nøglepersoner. Side 178

11 Det er vigtigt at parterne allerede fra starten af et projektforløb overvejer og drøfter de fælles målsætninger med byggesagen, hvorved der skabes et fælles værdigrundlag. Dette skaber en åben dialog hvor parterne kender hinandens synspunkter på byggesagen, hvilket medfører at de fælles målsætninger er klare og opnåelige [Midtvejsrapport]. Dette ligger tæt op ad værdibaseret ledelse, hvor organisationens medlemmer har fælles mål og personligt ansvar for arbejdets udførelse. Drøftelsen af målsætningerne og værdigrundlagene i byggesagen ender ud i, at parterne laver en samarbejdsaftale. Denne samarbejdsaftale skal indeholde oplysninger om værdier, målsætninger, hvordan samarbejdet udføres, hvordan konflikter løses, incitamenter mm. At benytte åbne regnskaber vil sige, at alle parter stiller fuldt dokumenteret og gennemsigtige projektregnskaber til rådighed for hinanden, hvilket skaber tillid parterne imellem. Åbne regnskaber er brugbare når byggesagens endelige pris ikke er fastsat på forhånd, men derimod fastsættes gennem forhandling i projektforløbet. Formålet med at indbygge incitamenter i samarbejdsaftalen er, at påvirke parternes holdninger og adfærd. Incitamenter kunne eksempelvis være deling af overskud eller risikodeling. Fælles målsætninger Samarbejdsaftale Åbne regnskaber Incitamenter Risikodeling er et incitament for at parterne skal arbejde sammen, og være bevidst om byggeriets totale kvalitet. Fra start fastlægges en fælles politik om deling af risiko, og derved deling af ansvar, hvis der opstår problemer med byggesagen. Sådanne problemer kunne være for sent aflevering, mangler, kvalitetssvigt, vejrlig osv. En af partneringbegrebets grundidéer er netop at undgå sådanne problemer, og med en fastsat risikodeling forebygges disse og eventuelle tvister kan undgås. Deling af overskud er endnu et incitament for parterne til at arbejde tæt sammen. Før selve byggeriets start fastsættes en procentvis deling af et evt. overskud, så parterne er deres ansvar og gevinst bevidst. Multisjak er partnering på udførende niveau med hensyn til beslutning og organisation, men ikke en uvæsentlig del hvis en succesrig partnering skal opnås. At benytte multisjak er at lave teams med håndværkere fra forskellige brancher, som sammen løser en opgave, eksempelvis at lave et badeværelse fra start til slut. Ved brug af multisjak ønskes at opnå en tidsmæssig og økonomisk besparelse, samt bedre udnyttelse af erfaringer og ressourcer. Derudover forsøges at opnå et bedre samarbejde på tværs at faggrænser og give den enkelte håndværker et større engagement i det enkelte projekt. For at kunne benytte multisjak, er det en forudsætning at motivation er til stede både ved ledelsen hos fagentreprenørerne og ved den enkelte håndværker. Det er vigtigt at udfordringer og problemer bliver løst i tæt dialog mellem de involverede parter. Der skal tænkes på det fortsatte samarbejde, og det er derfor vigtigt at der ingen tabere opstår. I stedet for at anvende meget formelle og omkostningskrævende konfliktløsnings-metoder, opnås en bedre løsning af konflikter, da parterne samarbejder og er i tæt dialog. Normalt håndteres tvister iht. AB 92, ABT 93, ABR 89, men som alternativ vælges den dialogbaserede løsning, evt. vha. en upartisk mæglingsmand / mænd, som er udpeget og godkendt af alle parter på forhånd. Denne mæglingsmands/mænds beslutninger er ikke bindende, hvilket betyder at AB 92, ABT 93 og ABR 89 i yderste tilfælde træder i kraft, hvis disse er Multisjak Dialogbaseret problemløsning Side 179

12 vedtaget. Parterne kan dog hvis de ønsker det, beslutte at mæglingsmændene afgørelse er juridisk bindende. Workshop Nøgletal Nøglepersoner Workshop er en mødeform som giver parterne mulighed for fælles beslutninger gennem dialog og som er med til at fremme tilliden blandt parterne. Mødeledelsen er vejledende modsat normale møder, hvor ledelsen ofte er mere styrende. På disse workshops drøftes værdier og samarbejdsformer, og det er vigtig, at værdierne og samarbejdet drøftes kontinuert hele vejen gennem byggesagen. Nøgletal kan beskrives som målbare tal der har betydning for den værdi byggeriet og byggeprocessen udgør for de forskellige interessenter. De kan bruges til styring og overvågning af faktorer, som medvirker til overholdelse af målsætninger og succeskriterier. Det kunne f.eks. være nøgletal for totaløkonomi, budgetoverholdelse, tidsplan og brugertilfredshed [Midtvejsrapport]. Nøgletallene kan evt. afspejle parternes værdier og partsmålsætninger. At bruge nøglepersoner vil sige, at alle relevante parter har en person, som er tæt knyttet til byggesagen hele vejen gennem forløbet. Det er vigtigt, at de valgte nøglepersoner er positivt indstillet overfor nye samarbejdsformer. Dette skaber en kreds af personer, som lærer hinanden at kende, hvilket øger effektiviteten i samarbejdet. Det optimale ville være, hvis disse nøglepersoner hele tiden var tilstede på byggepladsen. Nøglepersonerne skal dog som det mindste krav, være nemme at få fat på, da de er kernen i selve samarbejdet. Det er muligt at integrere partnering i forskellige grader alt efter hvilke ønsker og hvad der er muligt i den pågældende byggesag, f.eks. forskellig grad af multisjak, se figur 22. Minimum: Fagene arbejder ikke integreret, evt. planlægger de fælles hvornår hvilket fag skal gøre hvad Multisjak Maksimum: Blandet sjak fra forskellige fag, hvor de er selvstyrende grupper. figur 22. Forskellige grader af integrering af multisjak Byggeriets faser Dette afsnit er tænkt som en beskrivelse af den sammenhæng der er mellem de enkelte faser i et byggeri i en indgået partneringaftale. Der anvendes fire faser til at beskrive en byggesag. Byggeriets fire faser Program. Projektering. Udførelse. Brug. Der tages udgangspunkt i to ekstreme tilfælde, på figur 23 hvor de fire faser forløber successivt kontinuert, og på figur 24 hvor de fire faser løber parallelt integreret. Successivt kontinuert figur 23. Byggeriets fire faser. Side 180

13 På figur 23 ses at det i denne situation ikke er muligt, at der sker et samspil mellem de enkelte faser, dette forringer byggeriet ved at der ikke er en integreret sammenhæng i processen. Der kan ikke ske en egentlig deling af den viden de enkelte parter har, og dette forringer byggeriet, da de der har kompetencen i mange tilfælde ikke bliver taget med på råd. Program Parallelt integreret Projektering Udførelse Brug figur 24. Byggeriets 4 faser, parallelt forløb. Dette er en tænkt situation, og der skal skelnes mellem om pilene betyder at der fysisk sker et arbejde, eller om der kun sker en planlægning af kommende aktiviteter. De stiplede linier repræsenterer derfor at kommende handlinger overvejes. På figur 24 ses det optimale forløb af en byggeproces, da der er mulighed for et samspil mellem de enkelte parter i projektforløbet. På et hvilket som helst tidspunkt er det muligt at videregive den viden parterne er i besiddelse af, f.eks. kan de udførende parter videregive sin mening om et produkt til de projekterende parter, som de kan tage til efterretning Partnering Ved indgåelse af en partnering opnås det, at de involverede parter i projektet er på banen i starten af byggesagen, og herved har alle parter indflydelse på projektets udformning. Dette gør at der kan opnås et fælles værdigrundlag, og dermed at få projektet i fokus. Fase integrering I forhold til de to ekstreme tilfælde opnås i dette tilfælde muligheden for at opnå en delvis overlapning mellem de tre første faser, hvor der er stor mulighed for de involverede parter at have indflydelse på projektet. Da de endelige slutbrugere ikke kendes, er det en evt. byggeherrerådgiver der har viden om hvordan slutbrugerne vil have at byggeriet er indrettet. Program Projektering Udførelse Brug figur 25. De 4 faser i en byggesag ved en partnering. Som det ses på figur 25 kan der opnås et parallelt forløb af faserne som er i stil med den optimale proces (se figur 24). Det betyder nødvendigvis ikke at selve gennemløbstiden bliver mindre, men at de enkelte faser kan strække sig over længere tid. At det er muligt at have et sammenspil mellem de enkelte faser betyder, at de der har en kompetence bliver hørt, f.eks. at blikkenslageren bliver taget med på råd når installationer projekteres. Side 181

14 Partnering på ledelsesniveau I et typisk partneringsamarbejde er det lederne for de enkelte parter der er involveret i en partneringaftale og ikke de enkelte fagentreprenører, dette er en barriere i forhold til optimal partnering, da det hindrer at det er projektet der er i fokus ude på byggepladsen. Et af de større problemer mht. partnering fremkommer her, nemlig at få partnering helt ud til håndværkerne. Det indebærer bl.a. multisjak, med incitamenter, værdier og partsmål skal også føres helt ud til den enkelte håndværker. 3.8 Opsamling tabel 14 er en opsamling på de beskrevne produktionsfilosofier. Filosofi Fokusområde Omfang En optimering af Supply Chain processer, og en Management integration af hele Hele leverancekæden leverancekæden. En forbedring af Just-in-Time kvaliteten, samt en indførelse af træk-baseret ordresystem. Leverandører Bedre tilpasning af Concurrent Engeneering Lean Produktion Business Process Reeengineering Den Virtuelle Virksomhed Partnering produkter til kundensbehov, samt vertikal integration internt i virksomheden. Forbedring af kvaliteten, samt fokusering på løbende forbedringer. En kortlægning af aktuelle processer, for derefter at ændre dem radikalt. At samle flere virksomheder som en ved benyttelse af IT-værktøjer. En integration af de enkelte parter der indgår i et byggeri. Internt Internt Internt Hele leverancekæden Hele leverancekæden tabel 14. Fokusområdet og omfanget af hver enkelt produktionsfilosofi. Side 182

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Produktkvalitet Fleksibilitet Leveringstid Innovation og knowhow Kommunikation Salgspris Produktudbud (sortiment) After sales-service

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser HECO International A/S case Produkter og marked: HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser til 2 takts dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

vedligehold din viden

vedligehold din viden 5 vedligehold din viden rambøll maintenance academy 2012-2013 6 Velkommen til Rambøll Maintenance Academy Vi tilbyder en række kurser til dig, der gerne vil motiveres og have kompetencerne spidset. Det

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder Disposition 1. Omfanget af det fælles udbud 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder 4. Aftaleomfanget i de 3 forsyningsområder - mange rammetaler - én fælles

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning?

BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning? BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning? FAGMANDEN! Page 2 LÆKKERIER! Håndværkerbranchen jubler: Hvem taler om krise? Solen skinner på landets håndværkerfirmaer, der lige nu har overraskende

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS i:\december-2000\bolig-a-12-00.doc Af Bent Madsen 14. december 2000 RESUMÈ Journal 0203/BM PROJEKT HUS Forberedelsesfasen i Projekt Hus er slut, og der ligge 1650 sider rapporter. Nu skal målet Dobbelt

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Fremtidens konflikthåndtering og revisionen af AB-systemet

Fremtidens konflikthåndtering og revisionen af AB-systemet Fremtidens konflikthåndtering og revisionen af AB-systemet Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen Konferencen Strategisk konflikthåndtering i byggeri og anlæg Den 19. marts 2015, Bella Sky Comwell

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere