Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2013"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2013 Udvalg Beskrivelse Økonomiudvalg Gitte Ottosen Et af punkterne på marts mødet var en orientering om indsatsen mod socialt bedrageri og de resultater, der er opnået i Der er opnået en direkte besparelse på ca. 1 mio. kr. Herudover vurderes indsatsen fremadrettet at have en forebyggende karakter. Det er områderne førtidspension, ledighedsydelse og økonomisk friplads, som har indbragt de største resultater i Det er begrænsede ressourcer Billund Kommune har afsat til opgaven. Derfor fremkommer resultaterne primært ved at sende et brev til borgere, der modtager de sociale ydelser, hvor de gøres opmærksom på reglerne og anmodes om, at give en bekræftelse på, at de fortsat er berettiget til ydelserne. Herefter reguleres ydelserne fremadrettet for de borgere, der selv ændrer deres status. I 2013 vil der være en ekstraordinær indsats mod selvstændige, der er sygemeldte. Herudover igangsatte udvalget på mødet arbejdet med en ny lokalplan for det område på Tinghusgade, hvor det gamle bibliotek ligger. Planen er, at Syddansk Erhvervsskole skal flytte fra Tårnvej til Tinghusgade, så de kan blive en del af Camus-miljøet. I den forbindelse skal der bygges en række værkstedsfaciliteter til de tekniske erhvervsuddannelser. I samme forbindelse vil jeg lige kommentere JV s artikel om 10. klasse og udtalelsen om, Billund Kommune kan få en ekstraudgift på 2 mio. kr. fordi lærerne på Søndre Skole skal have løn uden, at der er elever at undervise. For det første er det et fremtids scenarie, som sandsynligvis - og forhåbentlig - aldrig kommer til at ske. De kunne ligeså godt skrive, at kommunen ville miste mio. kr. om året, hvis LEGO gik konkurs. Det er der jo heller ikke meget, der tyder på. En del af lærerne vil blive ansat ved Syddansk Erhvervsskole. Det står der jo også i JV - ganske vist med småt i en mindre notits. Og andre vil komme til at undervise på andre skoler i kommunen, da Billund Kommune selvfølgelig vil bruge sin almindelige ledelsesret til omplacering af lærerne. For det andet var det nu engang den måde, vi kunne sikre medarbejderne på, nemlig ved at garantere, at de i perioden februar 2013-februar 2014 ikke ville blive fyret som følge af overdragelsen af undervisningen til Syddansk Erhvervsskole. Ved udbud af 10. klasse var der ikke tale om en decideret virksomhedsoverdragelse. Der måtte derfor andre midler til. Og jeg vil gerne slå fast, at det har betydet meget for mig - og for os, at vi kunne sikre medarbejderne så godt som muligt. Det er muligt, det kommer til at koste på bundlinjen. Men ingen af os ved, hvor meget endnu - og JV ved da slet ingen ting. Under alle omstændigheder kan det slet, slet ikke blive i den størrelsesorden, som de skriver om. Men sådan er det jo med investeringer, at de ofte koster. Og overdragelsen af undervisningen på 10. klasse skolen til Syddansk Erhvervsskole er at betragte som en investering. En investering i at bevarer teknisk skole i Grindsted, i at bevare de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser, i at sikre et bredt ungdomsuddannelsestilbud til de unge, i at styrke Campus og i at udbygge kommunens fremtidsmuligheder. Side 1 af 5

2 Teknik- og miljøudvalg Frede Nørskov Et af vores store ønsker, en cykelsti mellem Billund og Grindsted, ser nu ud til igen at være ude i fremtiden. Det er besluttet, at rensningsanlægget i Billund over de næste år skal nedlægges og al kloakvand fra Billund by, Legoland og Lalandia skal føres med en ny og meget stor rørledning til rensningsanlægget vest for Grindsted. I den forbindelse var håbet, at rørledningen skulle lægges langs landevejen mellem Billund og Grindsted så ville det være forholdsvis billigere at anlægge en cykelsti ovenpå rørledningen. Nu har det vist sig, at besparelsen slet ikke vil været ret stor, men mere vigtigt, så vil det være meget uhensigtsmæssigt med en rørføring langs landevejen, da sådan noget kloakvand skal kunne løbe nedad på noget af vejen, hvis der ikke skal sættes mange pumper på undervejs. Derfor kommer rørledningen til at følge en linie noget nord for landevejen og nord om Grindsted by ud til rensningsanlægget. Vi må derfor igen i gang med forhandlingerne om en cykelsti langs landevejen den er nødvendig for at få kommunens to største byer til at hænge sammen. Men først skal vi se, om de ansøgte midler fra staten til cykelstier kommer hvis de gør det, så står bl.a. resten af cykelstien mellem Billund og Hejnsvig højt på ønskelisten. Arne V. Thomsen På Teknik og Miljøudvalgets marts møde var der et særdeles spændende punkt vedr. iværksættelse af lokalplanlægning for et Lego Brand House i Billund. Som bekendt købte Kirkby A/S (Lego) i 2012 det gamle Rådhus i Billund til overtagelse 1. september samme år. Nu er sløret ved at blive løftet for, hvad Kirkby vil benytte området til. Det gamle Rådhus foreslås nedrevet. I stedet vil Kirkby opføre et Lego Brand House, i daglig tale fremover Lego Huset, som skal være et oplevelsessted, hvor folk kan se og høre om Legos historie. Der forventes årligt ca gæster, primært i ferieperioderne, weekender og helligdage. Lego Huset skal tænkes ind i de eksisterende miljøer og butiksområder. Byggeriet vil omfatte ca m2 med underliggende P-kælder. Byggeriet overvejes designet som en række bokslignende elementer oven på hinanden; den højeste boks forventes at få en højde på op til 30 m. Det tidligere rådhus og det nuværende Rådhuscenter tænkes nedrevet i første halvår af Hele projektet forventes at være klar til indvielse i Med op til daglige gæster i Lego Huset vil der blive mangel på P-pladser i midtbyen. Her forestiller Kirkby sig, at der kan etableres en P-plads vest for Legoland. Herfra skal publikum så tage en kommende svævebane ind til Lego Huset. Svævebanen tænkes at gøre stop ved Legoland, Lalandia og den internationale skole (nuværende Enggårdskolen). Kirkby gør sig også tanker om en mulig frilægning af det rørlagte vandløb, som løber gennem området, hvor Lego Huset tænkes placeret. En sådan frilægning af vandløbet vil helt klart give hele området et gevaldigt løft. Teknik- og Miljøudvalget gav naturligvis planerne en varm anbefaling. Efterfølgende har man i dagspressen kunnet læse, at Kirkby har besluttet at entrere med det anerkendte danske arkitektfirma Bjarke Ingels Group (BIG) og et amerikansk firma: Ralph Appelbaum Associeates, hvilket bestemt ikke gør projektet mindre spændende. Side 2 af 5

3 Social- og sundhedsudvalg Ann Charlotte Vilstrup Vi havde fællesmøde med Ældrerådet, som bl.a. gerne ville tale med os om status på ledige ældreboliger i kommunen, idet der bl.a. pt. er 7 ledige ældreboliger i Billund by. Ældrerådet mener, at man skal kigge endnu engang på visitationsreglerne til ældreboligerne, idet de er bekendte med, at der er folk noget op i årene, som gerne vil flytte ind, men som ikke opfylder kravene hertil. Det blev aftalt, at vores socialdirektør går tilbage til administrationen og undersøger, om det er et billede forvaltningen genkender såfremt, så vil de se på en mulighed for om kravene kan lempes, sådan at vi ikke har tomme boliger stående, men samtidig stadig har det fornødne antal ældreboliger til dem, hvor behovet er der. Derudover har Ældrerådet et overskud på kr , og de foreslår derfor, at det samlede overskud på ældrerådets budget reduceres med tilsvarende beløb og at den fremtidige årligbevilling reduceres til ca. kr Så drøftede vi henvendelsen fra Filskov friplejehjem som gerne mod betaling vil levere mad ud til de beboere, der bor i de almene lejeboliger lige ved siden af, i tilfælde af korterevarende sygdom hos disse. Der er tale om ældre, som ikke er visiteret til mad, men som har valgt at købe deres varme måltid mad hos friplejehjemmet, på lige vilkår som hvis de købte deres mad på f.eks. Cafe Jydepotten eller Cafe Bonita i Billund. Umiddelbart kunne det synes at være en meget praktisk løsning, men der er et store MEN! Friplejehjemmet ikke er godkendt som fritvalgs-leverandør! Skal man godkendes som sådan, har man i Billund Kommune besluttet, at så skal man som fritvalgsleverandør levere samme ydelse i hele kommunen, hvilket friplejehjemmet ikke er interesseret i. Friplejehjemmet har efter min mening den mulighed, at de kan vælge at have den service overfor deres trofaste spisegæster, at de i tilfælde af korterevarende sygdom bringer maden ud til kunderne (som jo bor lige på den anden side af gaden) eller de kan opkræve et mindre gebyr for udbringningen hvilket andre madleverandørere (Pizzeriaer og lignende) benytter sig af. Bliver en borger i en ældrebolig f.eks. ved Fynsgades Plejecenter i Grindsted syg, så sender kommunen en hjælper over med maden. Det er ikke noget kommunen får penge for, det er en service, som man yder til sine faste brugere/kunder. Jeg er derfor enig i forvaltningens indstilling om ikke at indgå en aftale med friplejehjemmet. En eventuel aftale vil i øvrigt ikke være i overensstemmelse med vedtagne beslutninger i Billund Kommune. Vi fik en positiv tilbagemelding på Ungetilbuddet på Rolighedsvej (Ungbo), som er et botilbud for psykisk udviklingshæmmede. Botilbuddet har haft det svært med at få pladserne besat bl.a. på grund af den megen omtale af tilbuddets dårlige fysiske rammer i medierne. Men pr. 1. juli forventes der, at være i alt 6 borgere i Ungbo og to i særtilbuddet. Ungbo er godt i gang med at skabe et ungemiljø, og har i samarbejde med LEV arrangeret en inspirationsdag d. 25. maj, hvor der skal ses på ideer til byggeri som fremtids sikre tilbuddet, de fremmødte vil blive spurgt om hvad de efterspørger af boliger, hvad er f.eks. vigtigt både i forhold til indretning, fysisk placering mv. Der skal drøftes om de eksisterende bo-tilbud, der er, måske kan bruges til noget andet, og hvordan udnyttes de bedst? Side 3 af 5

4 Det er en dag hvor forhåbentlig både nuværende og kommende brugere og pårørende møder op og giver deres mening tilkende. Børn- og kulturudvalg Gitte Ottosen Udvalgets marts-møde startede med et dialogmøde med ledelse og bestyrelsesformænd for de kommunale og selvejende idrætscentre. Vores haller afventer med spænding byrådets beslutning om, hvordan forholdene for hallerne tilskudsmæssigt kan blive harmoniseret. Som omtalt i sidste nyhedsbrev skal der i efteråret træffes beslutning herom. Det er et område, der er svært at gøre 100% retfærdigt. De forskellige haller har forskellige funktioner og betingelser. Men det er vigtigt, at der bliver overskuelighed og gennemsigtighed, således særaftaler mv. bringes frem i lyset. Et af punkterne på det efterfølgende udvalgsmøde var godkendelse af projektforslaget til renovering af Sdr. Omme skole. Byggeprogrammet har været igennem en bearbejdningsproces og er således blevet til et konkret projektforslag. Det er dette projektforslag der efterfølgende skal udbydes i licitation. Herudover blev den resterende del af mødet gennemført meget hurtigt, da udvalget bagefter skulle til temamøde med skoleledelser og bestyrelsesformænd på Vestre Skole. Beskæftigelsesudvalg Marlene Thomsen EGU elever. Løntilskuddet til EGU-elever falder fra 30 kr. i timen i 2012, til 14 i 2013 og 0 kr. i Dette kan gøre det meget vanskeligere, at få disse unge mennesker at komme i praktik i det private erhvervsliv. Disse unge mennesker kan ikke bare sådan lige starte på en anden uddannelse og ender måske på kontanthjælp, hvis de ikke kan være i et EGU forløb. Billund kommune har i øjeblikket 10 praktikpladser. Eva Kristensen Vi har besluttet at fastholde de 10 pladser trods den øgede udgift. 26 har i løbet af 2012 forladt EGU forløbet. 4 har gennemført EGU 5 har afbrudt til fordel for at starte på en kompetencegivende uddannelse 6 har afbrudt til fordel for at starte på anden uddannelse ex. 9. kl., 10. kl. eller VUC. 7 er overgået til ledighed 4 er afbrudt på grund af eks. flytning eller barsel. Jeg synes, at det er meget positivt, at kun 7 er overgået til ledighed. 11 er blevet gjort parat til uddannelse. 4 har gennemført forløbet. Side 4 af 5

5 Folketingsmedlem Troels Ravn Nye job og styrkede virksomheder Regeringen lægger afstand til 10 års borgerligt styre. Regeringen er udfordret og presset. Det blæser kraftigt, men vi holder fokus, laver reformer og skaber arbejdspladser og vækst. Nu rydder regeringen op. Regeringen kommer nu med en ny vækstplan. En vækstplan, som også får stor betydning for mennesker og virksomheder i vores lokalområde. Jeg har gennem de seneste måneder fået en række henvendelser fra lokale håndværksmestre, som har udtrykt bekymring over slunkne ordrebøger. Flere af vores lokale virksomheder er også pressede, og mange mennesker frygter at miste deres job. Nu kommer der en hjælpende hånd. Vi skal have stærke virksomheder, som kan konkurrere med udlandet, vi skal skabe helt almindelige job til helt almindelige mennesker, og vi skal sikre, at der er uddannelsespladser til vore unge. Jeg er særlig glad for, at vækstplanen også indeholder videreførelse af det såkaldte håndværkerfradrag, renovering af almennyttige boliger samt en pulje til nedrivning af faldefærdige huse. Alt sammen store lokale ønsker. Vi tager også et opgør med Løkkes skatter og afgifter, som koster virksomheder og arbejdspladser. Vi har nu afskaffet Løkkes multimedieskat, Løkkes iværksætterskat, Løkkes fedtafgift og som seneste skud på stammen, Løkkes lastbilafgift. Venstre kalder regeringens politik for en zigzag kurs. Jeg glæder mig over, at regeringen holder fast, insisterer på at reformer er den rigtige vej, og sikkert og trygt får danskerne gennem den økonomiske krise. Vækstplanen har fået mange ord med på vejen. Nedsættelse af selskabsskatten er et af de elementer, der er en torn i øjet på mange, og der bliver spurgt, om det virkelig er socialdemokratisk politik at nedsætte skatten for virksomhederne. Selskabsskatten er blot ét element i planen, og jeg tror ikke, at en nedsættelse betyder flere job, men jeg tror på, at skatten kan være afgørende for, om en virksomhed beslutter at flytte ud, eller en virksomhed beslutter sig for at placere sig i Sverige og ikke i Danmark. Selskabsskatten er et konkurrenceparameter, og når vore nabolande Sverige, Norge, Tyskland, England, sætter skatten ned, så er vi også tvunget til det. Det er dog ikke et tiltag, som jeg jubler over. Det afgørende vigtige ved planen er dog, at der skal skabes nye job. Helt almindelige job til helt almindelige mennesker. For det enkelte menneskes skyld og for samfundet, er det afgørende at flytte fra passiv forsørgelse til at være aktiv på arbejdsmarkedet. Vi mistede under Løkke job, de job skal hentes hjem igen. Det her har betydning i den enkelte familie, har betydning for fællesskabets kasse og for muligheden for at fastholde velfærd. Folkeskolen Vi gør en god skole bedre Forslaget Vi gør en god skole bedre fylder rigtig meget på Christiansborg og i medierne for tiden. Sideløbende med, at vi forhandler reformens indhold med de politiske partier, kører der sideløbende et forhandlingsforløb mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening, hvor en aftale om lærernes arbejdstid skal falde på plads. Jeg koncentrerer mig om forslagets konkrete indhold, og jeg mener, det er særdeles positivt, at regeringen har fremlagt dette seriøse og gennemarbejdede forslag til et løft af folkeskolen. Jeg rejser således rundt i hele landet og deltager i møder og debatter i partiforeninger, på skoler, til offentlige møder og i medierne. Side 5 af 5

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014 web Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Byggeri af børnehave og hal i Hejnsvig nærmer sig nu hurtigt en byggestart.

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe september 2013

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe september 2013 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe september 2013 Udvalg Økonomiudvalg Gitte Ottosen got@billund.dk Beskrivelse Torsdag den 5. november og torsdag den 12. november afholdte byrådet det

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Marts måned møde i økonomiudvalget indeholdt bl.a. en række besøg: Formand og

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe November 2014

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe November 2014 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe November 2014 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Byrådet rejser i dag mere end de tidligere perioder. Baggrunden er bl.a.,

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

1. maj på havnen i Nykøbing Sj. Her er det SFs folketingskandidat Dorte skovgård som holder majtalen. Dato: 08.06. 2015

1. maj på havnen i Nykøbing Sj. Her er det SFs folketingskandidat Dorte skovgård som holder majtalen. Dato: 08.06. 2015 1 Dato: 08.06. 2015 Nyhedsbrev nr. 26. Ansvarshavende: Arne Mikkelsen, Bispevej 16, 4500 Nykøbing Sj. Tlf.2984.5851; E mail: armi@odsherred.dk Kopiering af dette nyhedsbrev anbefales. SF Odsherred udsender

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 11-05-2012 Efterfølgende forslag har i forskellige faser under udviklingen været præsenteret for / konfereret med bl.a. Anna Kirsten Olesen, formand for LO Aalborg, Dennis Christensen, FOA, Bente

Læs mere

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december.

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. t skræppebladet Det er planen at bygge et 28 etagers højhus på hjørnet af Edwin

Læs mere

Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015

Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015 Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015 Umiddelbart ville det nemmeste for transportgruppens bestyrelse være at gentage beretningen for 2013, bare i version 2,0.

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden.

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1 (Fremsættelse 26.03.2010). 89. møde Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00 Kl. 10:00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 10: Indenrigs- og sundhedsministerens regionalpolitiske

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 7. møde Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 3: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om svangreomsorg.

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011.

Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011. Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011. En foranderlig verden, hvor intet er givet. Det er forunderligt at arbejde i skoleverdenen, som jeg gør både som skoleleder og formand for FKF. Et er i hvert tilfælde

Læs mere

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens

Læs mere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Magasin om det rummelige arbejdsmarked Nr. 19 april 2012 6. årgang lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Indhold Fleksicurity nr. 19,

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650).

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650). Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1 88. møde Onsdag den 4. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere