Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe september 2013"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe september 2013 Udvalg Økonomiudvalg Gitte Ottosen Beskrivelse Torsdag den 5. november og torsdag den 12. november afholdte byrådet det årlige budgetseminar. Dvs. en drøftelse af kommunens budget for 2014 og ikke mindst forhandling om, hvordan budgettet skal se ud. Torsdag den 12. november sluttede med, at der blev indgået et budgetforlig, hvor alle partier var med. I har kunnet læse om det i pressen og jeg har netop lavet et læserbrev herom, som kan ses på bl.a. Midtjysk Ugeavis netavis. At der er indgået et budgetforlig betyder, at det oprindelige budgetforslag der var direktionens og som tidligere gennemgik en 1. behandling i byrådet, nu bliver ændret. Det bliver altså dette ændrede budget der herefter skal igennem en 2. behandling i hhv. økonomiudvalget (den 30/9) og byrådet (den 10/10). Det der sker ved 2. behandlingen i byrådet den 10. oktober er således, at budgettet godkendes endeligt. Processen med at ansætte en ny Børne- og kulturdirektør efter Erik Holm er nu så langt, at ansættelsesudvalget har godkendt jobprofilen, og at stillingen formelt er slået op. Den 30/9 udvælges ansøgere til samtale, hvorefter samtalerne gennemføres hhv. den 7/10 (første runde) og den 22/10 (anden runde). En ny Børne- og kulturdirektør forventes at kunne godkendes på byrådsmødet den 22/10. På økonomiudvalgets ordinære møde i september drøftede vi bl.a. miljøministerens forslag til Landsplanredegørelse Landsplanredegørelsen beskriver de langsigtede muligheder for dansk økonomi samt tiltag, som regeringen har taget og som den forventer at tage fremadrettet. Landsplanredegørelsen beskriver herunder turisme og oplevelsesøkonomien i Danmark. Da disse områder er fokuspunkter i Billund Kommune, behandlede økonomiudvalget på sit møde et høringssvar til redegørelsen. Høringssvaret gør rede for de store planlægningsmæssige udfordringer, der er i Billund Kommune. Hvis den udvikling, der er i gang i kommunen, skal lykkes, er det således nødvendigt, at der åbnes op for langt mere lempelige planværktøjer, end det der sker i dag, hvor planlægningen typisk er udformet som et værn mod tilbagegang i stedet for at være en aktiv medspiller i kampen for udvikling. Teknik- og miljøudvalg Frede Nørskov Herudover godkendt vi på mødet efter ønske fra Rema at sætte planarbejdet i gang for en dagligvarebutik på hjørnet af Bekkasinvej og Vestergade. Jeg har valgt at skrive om 3 emner fra mødet i T & M udvalget d. 3. september. Jeg har tidligere omtalt det spændende projekt med Lego House i Billund bymidte. Lego House vil efter planen stå færdig i I den mellemliggende periode vil trafikken og forretningslivet være generet af nedrivningen af det gamle rådhus og af nybyggeriet. En del af problemerne vil kunne løses, såfremt der i byggeperioden etableres en forbindelsesvej mellem Gammelbro og Hans Jensensvej. Forvaltningen er i tæt dialog med såvel bygherre som handelsstanden for at finde gode løsninger. Et emne, der har fyldt meget i pressen hen over sommeren er Rema 1000 s ønske om at flytte. 2 placeringer har været på tale: Vestergade vest for LIDL og den gamle Kvicklygrund. Der er problemer begge steder. Den vestlige placering ligger Side 1 af 5

2 Arne V. Thomsen Social- og sundhedsudvalg Ann Charlotte Vilstrup uden for planområdet og vil kræve en dispensation fra Miljøcenter Odense. Byrådet har også en politik gående på, at detailhandlen skal koncentreres omkring bymidten for at undgå alt for mange tomme butikker der. Problemet med Kvicklygrunder er, at Coop ikke vil sælge til en konkurrent. Men ingen kan være interesseret i, at den centralt beliggende Kvicklybygning forfalder mere og mere. Der skal altså ske noget. Økonomiudvalget besluttede derfor før sommerferien, at T & M udvalget skulle tilvejebringe en lokalplan, der udelukkende muliggør dagligvarebutik på hjørnet Vestergade/Vestre Boulevard. På T & M udvalgsmødet var vi to socialdemokrater betænkelige ved denne formulering i lokalplanen. Vi ser gerne en bredere formulering, hvor ordet dagligvarebutik erstattes af detailhandel og at der åbnes op for indretning af boliger på 2. og 3. evt. 4. etage. På vores foranledning blev punktet udskudt for at give mulighed for at indhente en juridisk vurdering. Frede eller jeg er ikke forlovet med hverken Coop eller Rema Men tingene skal behandles ordentligt! Et stort irritationsmoment i Vorbasse er, at busruterne 179 og 284 ikke længere benytter busholdepladsen i Vestergade ved sparekassen. De pågældende ruter stopper i stedet ved Vorbasse Skole. Sydtrafik vil tage sig betalt for at vende tilbage til busholdepladsen i Vestergade. Hver tur bliver efter Sydtrafiks beregninger forlænget med 2 minutter. Det vil koste kr. årligt at få rute 179 til at slå et slag om Vestergade. Men da rute 179 er en regional rute kan vi ikke beslutte noget. Men vi kan lægge pres på Sydtrafik. Og det gør vi. Rute 284 er derimod tværkommunal lokalrute, hvor vi selv kan bestemme linjeføringen mod betalin g. T & M udvalget besluttede derfor, at rute 284 fra næste køreplansændring skal betjene busholdepladsen i Vestergade på alle ture. Der bliver tale om en årlig merudgift på kr. Social- og Sundhedsudvalget var på besøg på det nyoprettede Misbrugscenter som har fået adresse på Solvej 9a i Grindsted (lige bag Sygehuset). Dejligt at det nu er en realitet, at vore voksne borgere med misbrugsproblemer ikke længere skal til Esbjerg, men nu kan benytte sig af vort eget nærtilbud, som er lavet i samarbejde med Fredericia Kommune. Misbrugscentret har fået nogle meget fine, lyse og let tilgængelige lokaler som ligger både centralt og alligevel kan man ankomme rimeligt anonymt til adressen. Misbrugstilbuddet har åben rådgivning og ambulant behandling til borgere med alkohol- og/eller stofmisbrugsproblemer, samt pårørende til misbrugere. Pårørende kan også deltage i familiesamtaler. Misbrugsbehandlingen tilbyder ambulant social behandling, i form af parsamtaler, familiesamtaler, individuelle samtaler og behandling på gruppebasis. Medicinservice omfattende lægelig ordination og dosering af substitutionsmedicin (f.eks. metadon) og antabus vil ligeledes være en del af Nærbehandlingens tilbud. Ved sidste års budgetforlig var det et enigt byråd, som stod bag beslutningen om at etablere et lokalt ambulant tilbud til kommunens misbrugere. Aktuelt er der lagt budget ud fra 48 års normeringer, men det er også aftalen, at der er økonomisk opbakning fra byrådet, såfremt misbrugsbehandlingen bliver en succes og der skal tilføres flere penge til driften. Personalet der er tilknyttet misbrugscentret kan allerede nu fortælle om en meget positiv modtagelse i byen. De har ca. 35 aktive brugere af tilbuddet på Side 2 af 5

3 nuværende tidspunkt så det tegner lyst for fremtiden. Efter al den skriveri om butiksdøden både i Billund og Grindsted, så er det jo endnu mere glædeligt at Grindsted har fået en helt ny butik, nemlig Den Lille Butik som har fået adresse, der hvor Jettes Foto tidligere holdt til. Folkene bag den spændende nye butik er udviklingshæmmede og personale fra Værkstedet på Nymarksvej og Høloftet på Lindegården. Jeg synes, det er en helt fantastisk ide med en sådan butik (social virksomhed), hvor alles evner uanset intellekt kan have sin berettigelse og hvor udviklingshæmmede kan blive en aktiv del af bybilledet. I Den Lille Butik sælges der kunstbilleder, strik, smykker, pileflet, keramik, lysestager, genbrugskasser og meget andet - eller man kan sidde i café-hjørnet og få en kop kaffe og et stykke kage. Børn- og kulturudvalg Gitte Ottosen Beskæftigelsesudvalg Marlene Thomsen Den nye butik vil indtil videre holde åbent torsdag og fredag og jeg kan kun anbefale alle om at støtte op om butikken jeg ved i hvert fald, hvor jeg vil invitere min familie på cafe næste gang, hvor vi også skal have lidt inspiration med hjem Et af punkterne på septembermødet var en ændring af feriereglerne i SFO. Det har hidtil været sådan, at den betalingsfrie måned skulle placeres som en sammenhængende periode på 4 uger i perioden 1. maj til 30. september. Samtlige skolebestyrelser har imidlertid henvendt sig til udvalget for at få lavet reglerne om. Problemstillingen er, at det for mange forældre er meget vanskeligt at holde 4 ugers sammenhængende ferie. Udvalget besluttede på den baggrund, at ændre reglerne til, at de 4 ugers ferie alene skal afvikles som 4 hele uger i skolernes ferier. De nye regler kommer også til at gælde Før-SFO. Et andet punkt på dagsordenen var etablering af 10 startboliger på Sydtoften i Grindsted. Punktet vedrører både børne- og kulturudvalget og social- og sundhedsudvalget og blev derfor behandlet i begge udvalg. Startboliger er en særlig type ungdomsboliger, hvor udsatte unge kan få en god start i egen bolig, og hvor der tilknyttes en social vicevært. Det er muligt at søge støtte til etablering af boligerne. Det er ikke kommunen der etablere boligerne eller modtager støtte - men den boligforening, der etablerer boligerne. Kommunen skal alene godkende projektet. Herudover har kommunene ofte en opgave i at komme i dialog med boligforeningerne og få dem til at se behovet for sådanne boliger. Sådan har det også været i vores kommune. Sagen blev oprindelig rejst af S på et byrådsmøde, hvor byrådet her traf en formel beslutning om at undersøge behovet og kontakte boligforeningerne. Det er derfor dejligt, at vi nu er så langt, at vi kan godkende etablering af 10 startboliger. På udvalgsmødet den 3. september var beskæftigelsesplanen 2014 bl.a et af punkterne på dagsordenen. Beskæftigelsesplanen beskriver indsatserne for at nå de fire politiske mål, som er fastsat af Beskæftigelsesministeren og et lokalt mål fastsat af Beskæftigelsesudvalget. De fire ministermål er følgende : 1. Jobcentret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på erhvervskompetencegivende uddannelse. Side 3 af 5 2. Jobcentret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

4 Eva Kristensen 3. Jobcentret skal sikre, at antallet af langtidsledige begrænses mest muligt 4. Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Det lokale mål : 5. Jobcentret skal forsøge at begrænse antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse - dette ved at hjælpe de berørte i fleksjob. Planen har været sendt i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd, Handicaprådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark. Kommentarerne blev drøftet og forslagene til ændringerne fra det Lokale Beskæftigelsesudvalg blev indarbejdet i planen. De fire forslag fra LBR : 1. at Jobcentret bruger viden fra deres afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft og uddannelse til at sikre, at ledige tilbydes uddannelse indenfor de efterspurgte områder i regionen og Billund Kommune 2. at unge tilbydes støre støtte til at blive fastholdt i uddannelsen. Bl.a med mentorstøtte og individuel rådgivning fra sagsbehandlere og UU vejleder. 3. at Jobcentret indgår i samarbejde med A-kasser og LAU om tidligt at spotte udfaldstruede dagpengemodtagere og sætter tiltag i gang for den enkelte i form af uddannelse og hjælp til livsstilsændring. 4. at Jobcentrene i højere grad bruger virksomhedspraktikker og løntilskud til opkvalificering af ledige og får foretaget realkompetencevurdering, så de ved uddannelse eller praktik kan opnå eksamensbevis for en faglært uddannelse. Folketingsmedlem Troels Ravn Det blev besluttet at beskæftigelsesplanen anbefales over for byrådet. Til kongres hos lærerne Jeg var forleden inviteret med som gæst, da Danmarks Lærerforening afholdte kongres. Anders Bondo brugte en del plads i sin årsberetning på at se tilbage på lockout og forårets konflikt. Det er forståeligt. Konflikten har fyldt meget og har gjort ondt. Man skal være meget tykhudet for ikke at kunne mærke en dyb frustration hos mange lærere, der ligger lige under overfladen. Det har jeg tydeligt mærket, når jeg har været ude på skolebesøg og diskuteret den nye skolereform. Der er sagt og skrevet meget om konflikten. Og der er også faldet hårde ord fra alle sider. Jeg mener ikke, at vi nu bare skal komme videre eller fremad, som om intet er hændt. Men vi skal heller ikke lade konflikten spærre for, at folkeskolen kan udvikle sig med de mange muligheder, der ligger i skolereformen for at gøre alle elever, så dygtige de kan, uanset deres sociale baggrund, og hvor børnene trives. Det er de tre overordnede mål for skolen. Side 4 af 5

5 Der er indgået et politisk forlig, som er det bredeste nogensinde med 6 partier bag. Det betyder, at rammen for fremtidens skole er sat nu for mange år frem. Men det er en ramme, der skal udfyldes i fællesskab, og det er en ramme, der først bliver til glæde for børnene, når den er omsat til dygtigt didaktisk og pædagogisk arbejde, gode læringsmiljøer og velfungerende arbejdspladser for lærerne, skolelederne og pædagogerne i skolen. Hvad der er brug for nu, er ro og samarbejde om folkeskolen. Det faglige løft, som vi alle ønsker, bliver ikke til virkelighed, blot fordi der indgås en aftale på Christiansborg. Det konkrete løft skal ske i kommunerne og på den enkelte skole og det kræver, at alle, der er involveret i skolen, løfter i flok: Elever, forældre, lærere, pædagoger og skoleledelserne. Og det gælder også os politikere! Vi skal alle sammen være villige til at gøre tingene på andre måder. Det gælder på Christiansborg, det gælder i KL, og det gælder i kommunerne og ikke mindst ude på de enkelte skoler. Finanslov 2014 Gennem flere år, har dansk økonomi været i dyb krise, men i år er det alligevel som om noget er anderledes. Det er sensommer i Danmark - men det pibler frem med små forårstegn i økonomien. Rundt omkring i Danmark begynder familier at overveje, om der måske alligevel er råd til at flytte i et nyt hus. Eller til at få renoveret det gamle? Mange har holdt lidt ekstra på pengene. Det forstår jeg godt. Men jeg tror, at danskerne nu begynder at føle en grundlæggende tryghed for, at dansk økonomi igen har fast grund under fødderne. Der er et stemningsskifte i gang i Danmark. Og de seneste regnskabstal tyder på, at den borgerlige hån er blevet gjort til skamme. Væksttallene er pænere. Der investeres mere. Eksporten stiger. Og ikke mindst er flere kommet i beskæftigelse. Det er den største kvartalsvise stigning i fem år. (Uddrag af finansordfører Jesper Petersens tale ved 1. behandling af FL 2014 d. 10/9) Kommunevalget 2014 Hvis der er nogen kandidater eller andet godtfolk, der i forbindelse med valget mangler hjælp ingen opgave er for lille, så vil jeg meget gerne give en hjælpende hånd. Side 5 af 5

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014 web Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Byggeri af børnehave og hal i Hejnsvig nærmer sig nu hurtigt en byggestart.

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe November 2014

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe November 2014 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe November 2014 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Byrådet rejser i dag mere end de tidligere perioder. Baggrunden er bl.a.,

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Marts måned møde i økonomiudvalget indeholdt bl.a. en række besøg: Formand og

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

Partiforeningen i Sønderborg

Partiforeningen i Sønderborg INDHOLD Partiforeningen i Sønderborg Nyt fra Formanden Nyt fra DSU Nyt fra byrådet Nyt om Landspolitik Dine Byrådsmedlemmer Nyt fra Kredsen Nyt fra Regionen Ny borgmester - og hvad så? Info vedr. fane/plakater

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? December 2014

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? December 2014 December 2014 28. årgang 1 nr. 4 LÆS INDE I BLADET Formanden har ordet.. 3 FN kritiserer. Danmarks handicap indsats... 6 Ny skolestruktur i Ballerup... 12 Stormøde den 20. november 2014. 15 Årets handicappris....

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Årsrapport 2013 for Café Parasollen

Årsrapport 2013 for Café Parasollen Årsrapport 2013 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev - Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Side 1 Kamp må der til skal

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Århus Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv

Læs mere

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken Nr. 10 November 2014 Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 4. Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Rådhusets kantine, kl. 19.30 5. Reception for Mogens Lykketoft, Taastrup

Læs mere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere "Jeg synes, det er vigtigt at komme ud, for når man ryger, så sidder man for det meste bare derhjemme" Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere Oktober 2007 Jonas Markus

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere