Danske Kulstof-14 dateringsresultater II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Kulstof-14 dateringsresultater II"

Transkript

1 Danske Kulstof-14 dateringsresultater II af HENRIK TAUBER Abstract The present date list comprises C 14 dates from the Copenhagen Carbon-14 Dating Laboratory on geological samples made and released for publication since the last date list appearing in the Bulletin of the Geological Society of Denmark (TAUBER, 1961). Copenhagen O 4 dates are also published in Radiocarbon (TAUBER, 1960a, 1960b, 1962, 1964, and in press), where sample descriptions in English may be found. Den nedenfor anførte liste over C 14 bestemmelser udført på Kulstof-14 Dateringslaboratoriet i København omfatter dateringer for geologiske prøver som er blevet færdige til publikation siden den sidste dateringsliste i Medd. fra Dansk Geol. Forening (TAUBER, 1961). C 14 bestemmelser for arkæologiske prøver offentliggøres i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, arkæologiske prøver af særlig interesse for geologi eller af betydning for vegetationshistorien er dog også medtaget i den her foreliggende liste. Dateringsresultaterne er udregnet med den internationale standard for C 14 aldersbestemmelser som moderne standard. Aktiviteten af denne referenceprøve svarer til den gennemsnitlige C 14 aktivitet i atmosfæren i de sidste 2000 år. Ved anvendelse af denne standard er der automatisk korrigeret for virkningen af den såkaldte Suess-effekt, den formindskelse i atmosfærens C 14 indhold der skyldes tilførsel af inaktivt kuldioxid fra forbrænding af kul, olie etc. Ved udregningen er der anvendt en halveringstid for C 14 på 5570 år (LIBBY'S halveringstid). Et gennemsnit af tre nyere bestemmelser af halveringstiden har givet en værdi på 5730 ± 40 år. En anvendelse af den nye halveringstid ville gøre alle hidtil offentliggjorte dateringsresultater 3 % ældre. Da der også gør sig andre usikkerheder gældende for metoden (se nedenfor), og da det ikke er sikkert, at den nye halveringstid vil blive den endelige, er det blevet vedtaget på to internationale C 14 konferencer fortsat at beregne alle C 14 dateringer ud fra den oprindelige halveringstid indtil en samlet korrektion kan indføres (GODWIN, 1962; JOHNSON, 1965), Dersom man ønsker at sammenligne C 14 ' bestemmelser med andre absolutte aldersbestemmelser kan de offentliggjorte C 14 dateringer omregnes til den nye halveringstid ved at lægge 3 % til alderen. Dateringsresultaterne er angivet i år før 1950 ("before present"), samt i år før og efter Kristus. Den usikkerhed der er anført ved resultaterne omfatter kun statistiske usikkerheder ved måling af prøvematerialet, den moderne standard 10

2 154 HENRIK TAUBER: Danske Kulstof-14 dateringsresultater II og tællerens baggrund. Hvis den samlede usikkerhed er beregnet til mindre end 100 år, er den usikkerhed, der er anført, dog forhøjet til 100 år som et minimum af hensyn til øvrige fejlkilder ved metoden. Det er en af forudsætningerne for C 14 metoden, at den oprindelige aktivitet af plantemateriale har været konstant tilbage i tiden. Målinger på årringe i træer og datering af prøver med kendt alder har vist, at denne forudsætning ikke er fuldstændig opfyldt (se TAUBER, 1965). Ved meget nøjagtige C 14 bestemmelser på årringe i træer har det således vist sig, at den oprindelige aktivitet i plantemateriale udviser små oscillationer tilbage gennem tiden (DE VRIES, 1958; WILLIS, TAUBER, MUNNICH, 1960). Oscillationerne udgør inden for de sidste 2500 år 1-2% fra det gennemsnitlige C 14 indhold indenfor denne periode. Da en usikkerhed på 1 % i den oprindelige aktivitet vil give en usikkerhed i det endelige dateringsresultat på 80 år, uafhængig af prøvens alder, kan disse oscillationer give anledning til en usikkerhed i bestemmelserne på år. Variationer af denne art sætter en grænse for metodens opløsningsevne, idet man i uheldige tilfælde kan risikere, at to prøver, hvis virkelige alder er år forskellige, i dag har præcis samme C 14 indhold. Udover disse oscillationer omkring en middelværdi, har der i visse tidsafsnit muligvis været systematiske afvigelser i den oprindelige C 14 aktivitet af plantemateriale. Datering af ægyptiske prøver fra det 2. og 3. millennium f. Kr. giver sædvanligvis C 14 resultater der er nogle hundrede år (ca år) yngre end de historiske dateringer (den ægyptiske kronologi for begivenheder ældre end 1870 f. Kr. er dog i sig selv noget usikker). Samtidig viser C 14 bestemmelser på dendrokronologisk dateret materiale fra tidsrummet f. Kr. tilsvarende eller større afvigelser der vokser med stigende alder af prøverne (DAMON et al., 1963, 1965). Disse målinger tyder således på, at C 14 metoden giver resultater der er nogle (muligvis adskillige) hundrede år for unge i perioden omkring midten af post-glacialtid. For pollenzonegrænserne I/II, II/III og III/IV fra sen-glacialtid foreligger der både C 14 dateringer og varvkronologiske bestemmelser (DONNER, 1958; NILSSON, 1960). Resultaterne fra disse to vidt forskellige dateringsmetoder viser en nøje overensstemmelse i dette tidsafsnit, idet varvtælling og C 14 bestemmelser for alle tre zonegrænser stemmer overens inden for ca. 200 år (TAUBER, 1965). For endnu ældre tidsafsnit er der endelig en mulighed for at kontrollere C 14 metoden ved at sammenligne C 14 kronologien for dybhavskerner med dateringer af de samme materialer ud fra isotoperne Pa 231 og Th 230 (ROSHOLT et al., 1961). De få målinger af denne art der endnu foreligger har givet resultater, der stemmer udmærket overens med C 14 dateringerne. Kontrol med uafhængige dateringsmetoder tyder således foreløbig på, at C 14 kronologien stort set er rigtig, selv om der i visse tidsafsnit, som f. eks. midten af post-glacialtid, kan forekomme systematiske afvigelser i skalaen. I dateringslisten er også optaget en række C 14 bestemmelser på marine skaller. For sådanne'prøver gør en ekstra usikkerhed sig gældende, idet C 14 aktiviteten af karbonater i overfladelagene i havet (vandmasserne over springlaget) ikke blot afhænger af atmosfærens C 14 indhold, men også af cirkulationen mellem dybhavet og overfladelagene. Ved optagelse af atmosfærisk kuldioxid i havvand sker der en isotopfraktionering, således at C 14 aktiviteten af opløste hydro-

3 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 16 [1966] 155 karbonater bliver 4-5 % større end C 14 aktiviteten af terrestrisk plantemateriale. På den anden side har havvand der vælder op fra dybhavet en C 14 aktivitet, der er lavere end atmosfærens. Undersøgelser har vist, at vandmasserne i atlanterhavet gennemsnitligt opholder sig ca. 600 år i dybhavet under cirkulationen mellem dette og overfladelagene (BROECKER et al., 1960). Hydrokarbonat i vand der stiger op fra dybhavet har således en gennemsnitlig C 14 alder af denne størrelse. Som et resultat af disse to modgående tendenser får vi med den nuværende cirkulation i havene en O 4 aktivitet i overfladelagene i det nordlige atlanterhav der er meget nær ved aktiviteten i terrestrisk plantemateriale. I perioder, hvor cirkulationen mellem dybhav og overflade har været større eller mindre end i dag, kan den oprindelige aktivitet af havets karbonater have været nogle procent forskellig fra den nuværende, svarende til usikkerheder i aldersbestemmelserne på et par hundrede år. Da nedsynkning af overfladevand finder sted i kolde områder og opvælding af dybhavsvand i varme områder, er C 14 aktiviteten i havets overfladelag heller ikke fuldt så konstant over større geografiske områder som aktiviteten i atmosfæren. I havområder med direkte opvælding af dybhavsvand er C 14 aktiviteten naturligvis meget variable. De usikkerheder der opstår af disse forhold må tages i betragtning ved sammenligning mellem dateringer på terrestrisk og marint materiale. Det må endelig erindres, at fejl kan opstå ved iblanding af kulstofholdigt materiale af anden alder i prøven. Det kan f. eks. ske ved optagelse af prekvartært karbonat i søplanter der vokser i kalkholdige bassiner (kalkgytjer), ved nedvoksning af rødder fra moderne planter eller nedvaskning af humus fra overliggende lag i tørv. I kalkskaller kan overfladekarbonat delvis blive udvekslet med opløste karbonater i grundvand eller havvand. Porøse materialer som knogler og takker vil også let optage urenheder. I en række tilfælde kan en rensning af prøvematerialet dog finde sted. De pålideligste materialer er plantematerialer med en velbevaret kemisk og fysisk struktur, som træ, trækul, landplanter og korn; derefter følger tørv og kalkfri gytje. Dateringer på sådanne materialer giver sædvanligvis overordentlig konsistente resultater. De daterede prøver er udvalgt af en komité af geologer og arkæologer bestående af SIGURD HANSEN og JOHS. IVERSEN fra Danmarks Geologiske Undersøgelse og HELGE LARSEN, H. NORLING-CHRISTENSEN og J. TROELS-SMITH fra Nationalmuseet. Vedbestemmelser på arkæologiske prøver er foretaget af E. TELLERUP, Nationalmuseet. Prøvebeskrivelserne er udarbejdet i samarbejde med indsenderne af prøverne. Ejby, interglacial prøve A. Danmark (excl. Grønland) K-931 Skaller (Mytilus edulis) fundet i moræneskrænt nord > f for Ejby Bro ved Isefjord, Roskilde amt: Skallerne er udtaget fra et ca. 50 cm tykt stenlag, beliggende 10,50 m over havet i en ca. 22 m høj moræneskrænt. Ved foden af skrænten er fundet flintafslag af mulig palæolitisk karakter (MADSEN, 1963). Indsendt af ERIK MADSEN.

4 156 HENRIK TAUBER: Danske Kulstof-14 dateringsresultater II Nørre Lyngby Profil, ældre Dryastid To senglaciale tørveprøver fra åbent profil i klint ved Nørre Lyngby, Hjørring amt. Profilet er beskrevet og pollenanalyseret i IVERSEN (1942). Prøverne repræsenterer slutningen af ældre Dryastid, pollenzone I c. Slutningen af ældre Dryas er tidligere dateret på prøver fra Usselo, Holland til ca før i dag (TAUBER, 1960b og 1961). Indsendt af HARALD KROG. K-962 Stærkt sammenpresset og sandet tørv, til dels med ± 180 f mange vedrester og enkelte striber af mostørv. Ud ± gør det øverste lag ( ,5 cm) i den øverste af gs JJ ggø ± 140 f de to tørvestriber, som ligger nederst i ferskvands- ' 9730 f Kr serien. D.G.U K-963 Stærkt sammenpresset og sandet tørv, delvis med ± 180 f mange vedrester. Udgør det nedre lag (167, f. Kr. cm) i den øverste af to tørvestriber, som ligger nederst i ferskvandsserien. D.G.U Ruds Vedby, Allerød-oscillation (genmålt) K-101 Træ fra åbent profil ved Ruds Vedby, Holbæk amt ± 120 f Allerødlagene fremtræder her i den klassiske form 9020 f. Kr. med flere tynde, skarpt afgrænsede gytjelag aflejret mellem tykke lag af ler (IVERSEN, 1953; KROG, 1954). Prøven stammer fra en tynd mørk tørvestribe (nr. 4), der repræsenterer den nøjagtige pollenzonegrænse II/III mellem Allerød og yngre Dryas. D.G.U. 5b. Tidligere dateret med fast-kulstof-metode til ± 240 før i dag (TAUBER, 1960a og 1961). Sydfynske Øhav, hasselindvandringen Tørveprøver fra undersøisk mose i Sydfynske Øhav (54 59'7 N; 10 19',1 0), ca. 1 km syd for Avernakø's østende. Borekerne fra havbunden, boring nr. 268, på vanddybde ca. 19,2 m. Prøverne repræsenterer hasselstigningen på stedet, pollenzonegrænse IV/V og tidlig zone V. Se også dateringer for hasselstigningen i Draved Mose og i Storebælt (denne dateringsliste). Indsendt af HARALD KROG. K-852 Tørv med lidt ved og enkelte fragmenter af mollusk ± 140 f skaller, der blev fjernet med syre før dateringen f. Kr. Prøven er overlejret af tørv og underlejret af kalkgytje. Placering i borekerne cm under havbunden. Prøvens underkant markerer grænsen mellem pollenzone IV/V. D.G.U K-1028 Tørv med lidt ved og enkelte fragmenter af mollusk ± 140 f skaller, der blev fjernet med syre før dateringen f. Kr. Prøven er over- og underlejret af tørv. Placering i borekerne cm under havbund, d.v.s. umiddelbart over K-852. Begyndelsen af pollenzone V. D.G.U K-857 Ved, antagelig udelukkende af Salix sp. Prøven er 8910 ± 140 f overlejret af 5 cm tørv med lidt gytje, og underlejret 6960 f. Kr. af tørv. Placering i borekerne cm under havbund. Fra pollenzone V, antagelig lidt før midten af zonen; markerer tiden lige før en vandstandsstigning sætter ind i det pågældende bassin. D.G.U. 198a.

5 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 16 [1966] 157 Storebælt, postglacial marin transgression, hasselindvandring, pollenzone IV og V Tørveprøver fra tre boringer gennem undersøiske mose- og søbassiner i Storebælt. Geografisk placering af boringerne: nr. 271, ca. 4 km NV for Sprogø (55 21',3 N; 10 54',5 0), vanddybde ca. 27 m; nr. 96, ca. 7 km NNV for Sprogø (55 23' N; 10 56' 0), vanddybde ca. 28 m; nr. 153, ca. 5 km NØ for Røsnæsfyr (55 47' N; 10 55' 0), vanddybde ca. 23 m. Lagfølgen i de tre borekerner afspejler en vandstandsstigning, der er tolket som udslag af den marine transgression ved de tre lokaliteter. I boring nr. 271 repræsenterer de daterede prøver pollenzone IV og hasselindvandringen i begyndelsen af pollenzone V. Umiddelbart over den øverste af disse prøver (K-922) sætter transgressionen ind; her pollenanalytisk dateret til midten af zone V. I boring nr. 96 og nr. 153 er de daterede prøver samtidige med transgressionens begyndelse, der på begge disse lokaliteter er pollenanalytisk dateret til slutningen af zone V. Den nuværende niveauforskel (ca. 4,5 m) mellem de to ferskvandsbassiner i nr. 96 og nr. 153 skyldes antagelig forskellig isostatisk hævning fra slutningen af zone V til i dag (KROG, 1960, 1965). Indsendt af HARALD KROG. K-942 Tørv fra boring 271, fra pollenzone IV. Placering i 9730 ± 130 f borekernen cm under havbund. D.G.U f. Kr. K-926 Tørv, fra boring nr. 271, fra begyndelsen af pollen ± 150 f zone V, hasselkurven stiger fra 0,5 til 10 %. Placering f. Kr. i borekernen cm under havbund. D.G.U K-922 Tørv, fra boring nr. 271, fra begyndelsen af pollen ± 150 f zone V, hasselkurven stiger kraftigt. Placering i 9130 ± borekerne cm under havbund, d.v. s. umid- gs ± 120 f delbart over K-926, overlejret af kalkkytje. D.G.U. ' 7110 f Kr 229. K-592 Skovtørv, fra boring nr. 96, underlejret af pre ± 210 f boreal tørv. Prøven var kalkfri. Pollenanalytisk 6640 f. Kr. dateret til slutningen af zone V. Placering i borekerne cm under havbunden. D.G.U K-593 Skovtørv, fra boring nr. 96, overlejret af ferskvands ± 150 f gytje. Prøven var kalkfri. Pollenanalytisk dateret 6560 f. Kr. til slutning af zone V. Placering i borekerne cm under havbunden, d.v. s. umiddelbart over K-592. D.G.U K-595 Gytjeholdig tørv fra boring nr Prøven var 8460 ± 210 f kalkfri. Fra slutningen af pollenzone V. Placering i 6510 f. Kr. borekerne cm under havbunden. D.G.U K-594 Tørvet gytje fra boring nr. 153, med ganske få 8660 ± 150 f molluskskaller, der blev fjernet med syre før 6710 f. Kr. dateringen. Fra slutningen af pollenzone V. Placering i borekerne cm under havbunden, d.v. s. umiddelbart over K-595. Prøven er overlejret af ferskvandsgytje. D.G.U Draved Mose, hasselindvandringen Gytjeprøver fra profil i kanalside (H 1312) nær bredden af den forhistoriske»draved sø«, Draved Mose, Tønder amt. En søjle på ca. 20 x 20 cm blev

6 158 HENRIK TAUBER: Danske Kulstof-14 dateringsresultater II skåret op i 1 cm tykke lag, og af hvert af disse blev der udtaget en pollenprøve og en C 14 -prøve (se efterfølgende serie fra Draved Mose). Prøverne daterer hasselens indvandring til egnen, pollenzonegrænse IV/V. Den tilsvarende hasselstigning i Suderliigum, Sydslesvig, er dateret til 8720 ± 140 før i dag (KUBITZKI og MUNNICH, 1960). Se også datering af hasselstigningen i Sydfynske Øhav og i Storebælt-området (denne dateringsliste). Indsendt af ALFRED ANDERSEN. K-909 Sandet gytje, pollenzonegrænse IV/V. Taget ± 160 f cm over sandlag i et niveau, hvor hasselkurven 6780 f. Kr. stiger stærkt. D.G.U K-910 Sandet gytje taget umiddelbart under K-909, ± 160 f cm over sandlag. Hasselprocenten er her meget lav 6790 f. Kr. og skyldes formentlig fjerntransport. D.G.U K-911 Tørveholdig, sandet gytje taget umiddelbart under 8630 ± 160 f K-910, cm over sandlag. D.G.U f. Kr. K-913 Tørveholdig, sandet gytje umiddelbart under K-911, 8660 ± 160 f cm over sandlag. D.G.U f. Kr. Draved Mose, pollenzone V, VI og VII Tørveprøver fra profil i kanalside (Hl 312) nær bredden af den forhistoriske»draved sø«, Draved Mose, Tønder amt (samme profil som K-909). Prøverne er taget fra en tørvesøjle 20 x 20 cm, der blev skåret op i 1 cm tykke lag. Placeringen i tørvesøjlen er angivet i cm over det sandlag hvorpå tørvelagene hviler. Sammen med de foregående og efterfølgende dateringer fra Draved Mose udgør serien et forsøg på at datere pollenzonegrænser og fixpunkter i den samlede pollensekvens i Draved. Indsendt af ALFRED ANDERSEN. K-950 Tørv fra cm over sandlaget. Prøven stammer 8330 ± 140 f fra den birke-kærtørv som dannedes på stedet efter 6380 f. Kr. søens tilgroning og før den egentlige forsumpning indtrådte. Taget i nær tilknytning til en brandstribe. Sidste del af pollenzone V. D.G.U K-949 Tørv fra cm over sandlaget. Prøven er taget 8190 ± 140 f lige under et kulholdigt tørvelag og i nær tilknytning 6240 f. Kr. til forsumpningens begyndelse på stedet. Overgang pollenzone V/VI. D.G.U K-948 Tørv fra cm over sandlaget, d.v.s. umiddel ± 140 f over K-949. Prøven stammer fra et kulholdigt tørve f.kr. lag som er beliggende lidt over det niveau, hvor forsumpningen sætter ind. Overgang pollenzone V/VI. D.G.U K-947 Tørv fra cm over sandlaget. Prøven er taget i 7720 ± 140 f tilknytning til en brandstribe i tørven. Overgang 5770 f. Kr. pollenzone VI/VII ex KNUD JESSEN, pollenzone VI, ex SVEND JØRGENSEN. D.G.U K-946 Tørv fra cm over sandlaget. Prøven er taget i 7650 ± 140 f tilknytning til en brandstribe i tørven (muligvis 5700 f. Kr. samme brand som i K-947). Overgang pollenzone VI/VII ex KNUD JESSEN, pollenzone VI ex SVEND JØRGENSEN. D.G.U. 246.

7 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 16 [1966] 159 K-945 Tørv fra cm over sandlaget. Prøven er taget 7510 ± 140 f umiddelbart under en markant brandstribe. Pollen f. Kr. zone VII ex KNUD JESSEN, pollenzone VI ex SVEND JØRGENSEN. D.G.U K-944 Tørv fra cm over sandlaget, d.v.s. umiddel ± 140 f bart over K-945. Prøven er taget i den brandstribe 7160 ± der omtales under K-945; det er muligt at en del af gs ± 120 f tørvelaget er brændt af ved denne brand. Pollenzone 5230 f. Kr. VII ex KNUD JESSEN, pollenzone VI ex SVEND JØRGENSEN. D.G.U Draved Mose, forkullede fyrrestubbe Prøver fra forkullede fyrrestammer og -stubbe de fleste fra det forannævnte profil i kanalsiden i Draved Mose, Tønder amt. Prøverne stammer fra overgangen mellem skovtørv og sphagnumtørv. Her fandtes flere forkullede stubbe, og det ser således ud som om skoven på det pågældende sted er gået til grunde ved en enkelt stor brand eller ved flere efter hinanden følgende brande. Prøverne K-783, K-943 og K-1018 er pollenanlytisk dateret til overgangen zone VI/VII ex KNUD JESSEN. K-783 Yderste årringe af forkullet fyrrestamme i kanal ± 140 f profilet. D.G.U f. Kr. K-943 Trækul {Pinus sp.) udslemmet fra et kullag liggende i nær tilknytning til K-783. D.G.U ± 140 f f. Kr. K-786 Yderste årringe af forkullet fyrrestub fundet stående 7790 ± 140 f på roden i prøvegrøft PI, V, ved boplads nr. 332 i 5840 f. Kr. mosens sydlige del. Afstand fra K-783 ca. 900 m i luftlinie. D.G.U K-1018 Yderste årringe af forkullet fyrrestub fra kanal ± 150 f profilet. Denne stub er delvis brændt og derpå over f. Kr. groet af mosen. Et nyt fyrretræ er derefter vokset op oven i det første. Også fyr nr. 2 er brændt (se K-1019). D.G.U K-1019 Yderste årringe fra den yngste af to sammenhængende fyrrestubbe (se K-1018). D.G.U ± 150 f f. Kr. Draved Mose, pollenzone VI, VII, VIII og IX Tørveprøver fra 30 m langt åbent profil (profil 1959) i midterste del af Draved Mose, Tønder amt. Tørvelagene, der hviler på sand, udgør en sammenhængende serie fra tidlig atlantisk tid op til i dag. Prøverne includerer bl. a. elmefaldet og landnamsfasen på stedet (angående datering af elmefaldet se også prøverne fra Blea Tarn, England, denne dateringsliste). Indsendt af ALFRED ANDERSEN. K-787 Stærkt humificeret tørv (mor?) fra 4-5 cm over 6500 ± 140 f sandlaget. Pollenzone VII ex KNUD JESSEN, pollen f. Kr. zone VI ex SVEND JØRGENSEN.. D.G.U K-788 Stærkt humificeret sphagnumtørv fra 6-7 cm over 6280 ± 140 f sandlaget. Pollenzone VII ex KNUD JESSEN, pollen f. Kr. zone VI ex SVEND JØRGENSEN. D.G.U K-830 Stærkt humificeret sphagnumtørv fra cm over 5810 ± 130 f sandet. Fra det niveau hvor kurven for egeblan f. Kr.

8 160 HENRIK TAUBER: Danske Kulstof-14 dateringsresultater II dingsskoven er blevet konstant. Pollenzone VII ex KNUD JESSEN, pollenzonegrænse VI/VII ex SVEND JØRGENSEN. D.G.U K-831 Stærkt humificeret sphagnumtørv fra cm over 5710 ± 130 f sandet. Pollenzone VII, lige over det niveau hvor 3760 f. Kr. kurven for egeblandingsskoven er blevet konstant. D.G.U K-737 Stærkt humificeret sphagnumtørv fra cm over 5080 ± 110 f sandlaget. Prøven er taget i og under den nederste 3130 f. Kr. af to kulstriber der markerer elmefaldet på stedet. Prøven er således umiddelbart ældre end elmefaldet, hvis beliggenhed markerer overgang pollenzone VII/VIII. D.G.U K-738 Stærkt humificeret sphagnumtørv fra cm over 4940 ± 110 f sandlaget. Prøven er taget umiddelbart over den 5010 ± kulstribe der er omtalt i K-737, og markerer elme- gs ± 100 f faldets begyndelse. Overgang pollenzone VII/VIII. ' 3030 f Kr D.G.U K-739 Stærkt humificeret sphagnumtørv fra cm over 4960 ± 110 f sandlaget. Prøven er taget lige over den øverste af 3010 f. Kr. de to kulstriber, hvor elmefaldet er næsten afsluttet. Overgang pollenzone VII/VIII. D.G.U K-741 Stærkt humificeret sphagnumtørv fra cm over 4880 ± 110 f sandlaget. Prøven er taget 2 cm over den øvre kul f. Kr. stribe, hvor elmefaldet er overstået. Begyndelsen af pollenzone VIII. D.G.U K-840 Stærkt humificeret sphagnumtørv fra cm over 4480 ± 120 f sandlaget. Prøven daterer landnamet i Yngre Sten f. Kr. alder og den første optræden axplantago lanceolate Pollenzone VIII. D.G.U K-843 Stærkt humificeret sphagnumtørv fra cm over 4500 ± 120 f sandlaget. Prøven daterer ligesom K-840 landnamet 2550 f. Kr. i Yngre Stenalder og den første optræden asplantago lanceolata. Pollenzone VIII. D.G.U K-742 Sphagnumtørv fra cm over sandlaget ± 110 f Prøven er taget 1-3 cm under en kulstribe beliggende 2910 ± lidt under det niveau hvor bøgekurven begynder, gs ± 100 f Pollenzone VIII. D.G.U ' 1040 f. Kr. K-743 Sphagnumtørv fra cm over sandlaget ± 110 f Prøven er taget umiddelbart under den i K f. Kr. omtalte kulstribe og lidt under bøgekurvens begyndelse. Pollenzone VIII. D.G.U K-744 Sphagnumtørv fra cm over sandlaget ± 110 f Prøven er taget 1 cm over den i K-742 omtalte kul- 740 f. Kr. stribe og lidt under bøgekurvens begyndelse. Pollenzone VIII. D.G.U K-773 Sphagnumtørv fra cm over sandlaget ± 100 f Prøven daterer bøgekurvens begyndelse. Overgang 780 f. Kr. pollenzone VIII/IX. D.G.U K-774 Sphagnumtørv fra cm over sandlaget ± 100 f Prøven daterer bøgekurvens begyndelse. Pollenzone 700 f. Kr. IX. D.G.U K-778 Sphagnumtørv fra cm over sandlaget ± 100 f Prøven daterer en karakteristisk stigning i bøge- og 190 e. Kr. avnbøgekurven. Pollenzone IX. D.G.U. 171.

9 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 16 [1966] 161 K-779 Sphagnumtørv fra cm over sandlaget ± 100 f Prøven der er taget umiddelbart over K-778 daterer 220 e. Kr. en karakteristisk stigning i bøge- og avnbøgekurven. Pollenzone IX. D.G.U K-780 Sphagnumtørv fra cm over sandlaget ± 100 f Prøven der er taget umiddelbart over K-779 daterer 290 e. Kr. en karakteristisk stigning i bøge- og avnbøgekurven. Pollenzone IX. D.G.U K-745 Sphagnumtørv fra cm over sandlaget ± 100 f Prøven er taget ved underkanten af et karakteristisk 530 e. Kr. lag af sphagnum-imbricatumtørv. Pollenzone IX. D.G.U. 163 K-746 Sphagnumtørv fra cm over sandlaget ± 100 f Prøven der er taget umiddelbart over K-745 re- 590 e. Kr. præsenterer underkanten af et lag af imbricatumtørv. Pollenzone IX. D.G.U K-747 Sphagnumtørv fra cm over sandlaget ± 100 f Prøven er taget 3 cm over underkanten af det i 630 e. Kr. K-745 og K-746 omtalte lag af imbricatumtørv. Pollenzone IX. D.G.U K-781 Sphagnumtørv fra cm over sandlaget. 750 ± 100 f Prøven er taget i den øverste del af det forannævnte 1200 e. Kr. lag af imbricatumtørv. Pollenzone IX. D.G.U K-782 Sphagnumtørv fra cm over sandlaget. 780 ± 100 f Prøven der ligger umiddelbart over K-781 er taget 1170 e. Kr. lige over imbricatumtørven. Pollenzone IX. D.G.U Draved Mose, mesolitiske bopladser Træ og trækulsprøver fra fem mesolitiske bopladser fundet ved bredden af den forhistoriske»draved sø«i Draved Mose, Tønder amt. Bopladserne har været beliggende i et klitagtigt, sandet område rundt om den tidligere sø. De fundne oldsager er fra Klosterlundkultur og yngre kulturer. Pladserne er udgravet af HOLGER KAPEL og ALFRED ANDERSEN (KAPEL, 1959, 1964). Prøverne er indsendt af ALFRED ANDERSEN, HARALD KROG og HOLGER KAPEL. K-582 Trækul fra boplads nr Prøven er taget i et 9060 ± 130 f tyndt kulturlag (4-6 cm tykt), hvor der også fandtes 7110 f. Kr. flintredskaber af Klosterlundkultur; muligvis stammer oldsagerne på denne boplads fra to forskellige kulturer, der endnu ikke er skilt ud fra hinanden. Prøven er taget fra flere felter. Kulturlaget var dækket af ca. 2 m tørv. D.G.U K-829 Trækul udpillet fra kulturlaget på boplads nr ± 150 f (samme boplads som K-582). Udgravningsfelter 6440 f. Kr. HI og HII. D.G.U. 112 og 114. K-790 Trækul af fyr og birk fra boplads nr Prøven 8990 ± 140 f stammer fra kulturlag i grube, 0-V grøft, felt f. Kr. På bopladsen er fundet kerneøkser, retoucherede flækker og mikrolitter fra Klosterlundkultur. D.G.U K-791 Trækul affyr og birk fra boplads nr Prøven er 8430 ± 140 f fundet i et kulturlag sammen med flintredskaber 6480 f. Kr.

10 162 HENRIK TAUBER: Danske Kulstof-14 dateringsresultater II bestående af kerneøkser, skrabere og mikrolitter, samt marksten med tilhugningsmærker. Oldsagerne er formentlig lidt yngre end Klosterlundkultur. Prøven er taget fra flere felter. D.G.U K-914 Trækul fra boplads nr Prøven stammer fra 9050 ± 160 f kulturlaget (felt 24/3 vest). På pladsen fandtes flint f. Kr. redskaber fra to forskellige kulturer, dels fra Klosterlundkultur, dels fra en anden, formodentlig yngre, kultur med udpræget fin mikrolit inventar. D.G.U K-841 Trækul fra boplads nr. 329, samme plads som 8470 ± 150 f K-914. Prøven stammer fra kulturlaget (felt 25/ f. Kr. vest). D.G.U K-1016 Trækul (fyr) fra boplads nr Prøven stammer 8180 ± 190 f fra»grube«på sydskråningen af den indlandsklit, 6230 f. Kr. på hvis top den egentlige boplads findes, (felt 32/3 vest). I»gruben«også enkelte stykker kulturflint. D.G.U K-1017 Trækul (fyr) fra boplads nr Prøven udtaget i 8250 ± 170 f tilknytning til kulturlag i felt 32/8 vest. D.G.U f. Kr. Braved Mose, profil ved boplads 329 Tørveprøver fra profil ved boplads 329 nær bredden af den forhistoriske»draved sø«i Draved Mose, Tønder amt. Profilet strækker sig fra den sandbanke hvorpå boplads 329 ligger, og et stykke ud i mosen. Prøverne giver oplysninger om, hvornår tørvedannelsen på stedet er begyndt, og alderen på to kulstriber i tørvelagene. Indsendt af ALFRED ANDERSEN. K-918 Stærkt humificeret tørv (mor?) taget i et 1 cm tykt 2410 ± 120 f lag lige over sandet. Prøven angiver, hvornår tørve- 460 f. Kr. dannelsen på stedet er begyndt. Pollenzone IX. D.G.U. 210b. K-917 Sand-og kulholdig sphagnumtørv fra et 1-1,5 cm 2190 ± 120 f tykt lag i en kulstribe ret nær over sandet. Kul- 240 f. Kr. striben stammer formentlig fra en hedebrand. Pollenzone IX. D.G.U K-915 Sand- og kulholdig sphagnumtørv fra et 1-1,5 cm 2040 ± 120 f tykt lag i en kulstribe beliggende cm over 90 f. Kr. sandet. Kulstriben stammer formentlig fra en hedebrand. Pollenzone IX. D.G.U Draved Skov, Sitkaprofilet K-723 Trækul af eg fra lag af mortørv i Draved Skov, 1210 ± 100 f Tønder amt. Prøven stammer fra et morprofil med 740 e. Kr. et usædvanligt tykt lag af fossil mor ovenpå en flyvesandsbanke. To dybereliggende prøver fra dette morlag er tidligere dateret (IVERSEN, 1960, 1964; TAUBER, 1960, 1961). Denne prøve er taget cm under den nuværende overflade (41-45 cm over sandlaget) på grænsen mellem egemor (forneden) og lyngmor. Pollenanalytisk dateret til zone IX, kort efter bøgekurvens stigning. Indsendt af JOHS. IVERSEN. D.G.U. 135.

11 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 16 [1966] 163 Lundergårds Mose, forsumpning K-794 Yderste årringe af egestub fra Lundergårds Mose, 3240 ± 120 f Hjørring amt. I mosen findes en hel skov, der er 1290 f. Kr. dræbt og konserveret på grund af forsumpning. Prøven stammer fra en af disse træstubbe. Indsendt af J. JØRGENSEN og JOHS. IVERSEN. D.G.U Nord-Jylland, sen- og postglaciale skaller Prøver af molluskskaller fra marine aflejringer i Vendsyssel, Himmerland og på Læsø. Skallerne stammer fra senglaciale og yngre marine aflejringer. Som nævnt i indledningen er der en ekstra usikkerhed på et par hundrede år ved korrelering med terrestrisk materiale og terrestriske klimasvingninger på grund af muligheden for variationer i den oprindelige C 14 aktivitet af havets karbonat. Som kontrol er C 14 indholdet i recente skaller fra Vendsyssel blevet målt relativt til den moderne standard (K-433, K-892, K-893). Som det ses er overensstemmelsen fin; den lidt forhøjede aktivitet i K-893 afspejler utvivlsomt en forøgelse i havvandets C 14 indhold, som skyldes forsøgssprængningerne med nucleare våben. For at undgå faren ved overfladekontaminering er skallerne blevet vasket, og overfladelagene (ca. 10% af det samlede karbonatindhold) er blevet fjernet med syre før den egentlige bestemmelse. K-902 og K-903 er indsendt af S. A. ANDERSEN; de øvrige er indsendt af SIGURD HANSEN og HARALD KROG, som har indsamlet materialet , bortset fra K-900, der er indsamlet af V. NORDMANN ca K-858 Skaller af Saxicava arctica fra Lønstrup Klint, ± 220 f Hjørring amt. Opsamlet i nedskredet materiale, der f. Kr. stammer fra højereliggende lag af Nedre Saxicavasand syd for Harerenden. D.G.U K-887 Skaller af Saxicava arctica fra lergrav ved Dybvad ± 200 f Teglværk, Hjørring amt. Skallerne er fundet i f. Kr. senglacialt Yoldialer 1-2J m under nuværende overflade i østlige lergrav. D.G.U K-903 Skaller af Saxicava arctica fra Dybvad Teglværk, ± 190 f Hjørring amt. Fra senglacialt Yoldialer i åben tegl f. Kr. værksgrav. S. A. ANDERSEN 2. K-894 Skaller af Saxicava arctica fra Læsø Nordmark, ± 180 f Læsø, Hjørring amt. Prøven stammer fra en boring f. Kr. gennem senglacialt Yoldialer. D.G.U K-891 Skaller af Mya truncata, Saxicava arctica og ± 180 f Macoma calcaria, Bindslev Teglværk, Hjørring amt f. Kr. Fundet i senglacialt Yoldialer i vestvæg i sydlige grav lige under senglacialt strandsand. D.G.U K-898 Skaller af Mya truncata fra Skeenmøllebæk, lok. A, ± 200 f Hjørring amt. Fra overgangslag af marint ler og ± grus fundet på grænsen mellem senglacialt Yoldialer g S ± 160 f og nedre del af Zirphæa-laget. D.G.U. 218c f. Kr. K-897 Skaller af Mytilus edirfis fra Skeenmøllebæk, lok. A, ± 180 f Hjørring amt. Fra overgangslag af marint ler og f. Kr. grus fundet på grænsen mellem senglacialt Yoldialer og nedre del af Zirphæalaget. D.G.U. 218b.

Naturvidenskabeligt feltarbejde ved Bisgård Voldsted, Samsø.

Naturvidenskabeligt feltarbejde ved Bisgård Voldsted, Samsø. 1 Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser 12:2010 Naturvidenskabeligt feltarbejde ved Bisgård Voldsted, Samsø. Morten Fischer Mortensen og Peter Steen Henriksen 2 Nationalmuseets Naturvidenskabelige

Læs mere

Et Litorinaprofîl ved Dybvad i Vendsyssel.

Et Litorinaprofîl ved Dybvad i Vendsyssel. Et Litorinaprofîl ved Dybvad i Vendsyssel. At JoHS. IVERSEN. Medens man tidligere plejede at opfatte Litorinatransgressionen i Danmark som en Enhed, er den i nyeste Tid blevet opdelt i 3 4 Etaper: den

Læs mere

Litorinasænkningen ved Klintesø i pollenfloristisk Belysning.

Litorinasænkningen ved Klintesø i pollenfloristisk Belysning. 232 Mindre Meddelelser. CITERET LITTERATUR 1) L. VON POST, 1903: En profil genom hogsta litorinavallen på sodra Gotland. Geol. Foren. Stockh. FOrh. 25. 1903. S. 339. K. 'KJELLMARK, 1903: En stenålderboplats

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser DGF

Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser DGF Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser ERIK MAAGAARD JACOBSEN DGF Jacobsen, E. M.: Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser.

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil.

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. GIM 3543 Højbro Å Beretning fra overvågning Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Resume: Anlægsarbejdet omkring udvidelse af Højbro

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Danske kulstof-14 dateringsresultater I

Danske kulstof-14 dateringsresultater I Danske kulstof-14 dateringsresultater I af HENRIK TAUBER Abstract The present date list includes all previously published C-14 dates from the Carbon- 14 Dating Laboratory in Copenhagen. Samples K-101 156

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

GILLELEJE KULTURHAVN GIM 3891

GILLELEJE KULTURHAVN GIM 3891 PRØVEUNDERSØGELSESBERETNING v. mus. insp. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESBERETNING v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Kulturhavn Gilleleje, der er et datterselskab af Gilleleje Brugsforening,

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Nematurella-Leret ved Gudbjerg. Gytjeblokkene i Københavns Frihavn

Nematurella-Leret ved Gudbjerg. Gytjeblokkene i Københavns Frihavn Nematurella-Leret ved Gudbjerg og Gytjeblokkene i Københavns Frihavn i" p9jenfloristisk Belysning. Ved K n u d J e s s e n. Nematurella-L e r e t. Af den skalførende Lerart, som C. OTTESEN opdagede 1897

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Trollesgave Øst. Prøvegravningsrapport NÆM 2000:100 - RAS P.3750/00

Trollesgave Øst. Prøvegravningsrapport NÆM 2000:100 - RAS P.3750/00 Trollesgave Øst Prøvegravningsrapport NÆM 2000:100 - RAS P.3750/00 Næstved Museum 2000 Prøvegravningsrapport for undersøgelsen af den sydlige bred af Holmegaards Mose, Trollesgave øst. Fensmark Sogn, Tybjerg

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Foto: Rendegraveren rømmer jord af Museets j.nr.: MLF00286 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/MLF-0005 Stednavn:

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse Kalundborg Ny Vesthavn. MAJ j.nr. 2506

Marinarkæologisk forundersøgelse Kalundborg Ny Vesthavn. MAJ j.nr. 2506 Marinarkæologisk forundersøgelse Kalundborg Ny Vesthavn Dykkerundersøgelse MAJ j.nr. 2506 Jørgen Dencker Marinarkæologisk forundersøgelse Kalundborg Ny Vesthavn Dykkerundersøgelse MAJ j.nr. 2506 Jørgen

Læs mere

Vasagård Vest En centralplads fra tragtbægerkulturen på Bornholm, ca. 3400-2800 f.kr.

Vasagård Vest En centralplads fra tragtbægerkulturen på Bornholm, ca. 3400-2800 f.kr. Vasagård Vest En centralplads fra tragtbægerkulturen på Bornholm, ca. 3400-2800 f.kr. Foto: Little Smart Things. Foreløbig rapport om udgravningen i 2013 af Poul Otto Nielsen Michael S. Thorsen Nationalmuseet

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

DAGERØD GRUSGRAV MNS 50118

DAGERØD GRUSGRAV MNS 50118 PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Dagerød Grusgrav ved Plejelt ønsker at udvide med i alt 21.000 m2 på

Læs mere

~,,~l~ ARKÆOLOGISK MUSEUM SØSATTERJET 5 KORSØR TLF.53-574235

~,,~l~ ARKÆOLOGISK MUSEUM SØSATTERJET 5 KORSØR TLF.53-574235 A SORØ AMTS MUSEUM ~,,~l~ ARKÆOLOGISK MUSEUM SØSATTERJET 5 KORSØR TLF.53-574235 Korsør, d. 13.6.1989 PRESSEMEDDELELSE: FUND AF HAVN FRA MIDDEI.ALDEREN VED SKÆLSKØR YDERFJORD. Nær mundingen af Skælskør

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord i forbindelse med etablering af spildevandsledning NMU j.nr. 2472

Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord i forbindelse med etablering af spildevandsledning NMU j.nr. 2472 Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord NMU j.nr. 2472 Jørgen Dencker Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord i forbindelse med etablering af spildevandsledning NMU

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gilleleje Museums

Læs mere

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10 Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.02) GIM j. nr. 3561 Lokalplan 40.10 PRØVEUDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Jonas Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav med sin stratigrafi en

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Juli 2000 Møllepark på Rødsand Rapport nr. 3, 2000-05-16 Sammenfatning Geoteknisk Institut har gennemført en vurdering af de ressourcer der

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01599 Søndergade 25, Nakskov

Kulturhistorisk rapport for MLF01599 Søndergade 25, Nakskov Kulturhistorisk rapport for MLF01599 Søndergade 25, Nakskov udført af Signe Fog Mogensen for, 17-03-2016 Søndergade 25, Nakskov Museets j.nr.: MLF01599 KUAS j.nr.: 2015-7.24.02/MLF-0032 Stednavn: Søndergade

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Asferg Kirke, Nørhald hrd., Randers amt. Stednr. 14.06.01 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg november 2012. J.nr.

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup.

899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup. 899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup Beretning Udgravningen var foranlediget af at lodsejeren, Tage Knudsen,

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

En Klump sammenkittede Molluskskaller fra Havbunden ved Læsø.

En Klump sammenkittede Molluskskaller fra Havbunden ved Læsø. En Klump sammenkittede Molluskskaller fra Havbunden ved Læsø. Af V. NORDMANN. Det hænder ikke sjældent, at man ved Skrabning med Fiskeredskaber eller lignende paa Havbunden opfisker større eller mindre

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Tolkning af pollendiagrammet Kornerup Sø Træernes udvikling gennem 9.000 år.

Tolkning af pollendiagrammet Kornerup Sø Træernes udvikling gennem 9.000 år. Tolkning af pollendiagrammet Kornerup Sø Træernes udvikling gennem 9.000 år. Lis Højlund Pedersen, ENSPAC Roskilde Universitet 12 KORNERUP SØ Træernes udvikling gennem 9.000 år 400-00 Ædelgran, Rødgran

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne.

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne. Søvindmergel Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Karsten Juul GEO, Danmark, knj@geo.dk Abstract: Søvindmergel er en meget fed, sprækket tertiær ler med et plasticitetsindeks, der varierer mellem 50 og

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Aabenraa Statsskovdistrikt Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Maj 2004 Udarbejdet af: Henrik J. Granat DRIFTSPLANKONTORET SKOV- & NATURSTYRELSEN 0 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdets genneførelse 2 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996.

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996. Sorø Amts Museum Al'IuøaIogllkAtlIslng ftiiiundaiii""tt. 5110. 4220Korør M.: 5S Rapport over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Vedersø kirke, Ringkøbing amt

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Vedersø kirke, Ringkøbing amt # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Vedersø kirke, Ringkøbing amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 4 2007 NNU rapport nr. 4 2007 2

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

Erosion af Sermermiut-bopladsen Bilag 4 Erosion af bopladsens kant langs kystskrænt B David Barry, Kalundborg Arkæologiforening

Erosion af Sermermiut-bopladsen Bilag 4 Erosion af bopladsens kant langs kystskrænt B David Barry, Kalundborg Arkæologiforening Erosion af Sermermiut-bopladsen Bilag 4 Erosion af bopladsens kant langs kystskrænt B David Barry, Kalundborg Arkæologiforening Modificeret fra Ole Bennike et al. 2004, Ilulissat Isfjord, modificeret fra

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Jelling. Geobotaniske sonderinger efter vådbundsaflejringer omkring monumenterne. Projektnummer NNU J. Nr. A 8877 B

Jelling. Geobotaniske sonderinger efter vådbundsaflejringer omkring monumenterne. Projektnummer NNU J. Nr. A 8877 B Jelling Geobotaniske sonderinger efter vådbundsaflejringer omkring monumenterne Projektnummer 1097 1315 NNU J. Nr. A 8877 B Rapport over feltarbejde samt orienterende pollenanalyser udført af Charlie Christensen,

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk jernalder syd for Lisbjerg

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk jernalder syd for Lisbjerg Fig. 229. Bunden af en urne med de brændte ben fra en ung person. Få centimeter skilte resterne af denne urne ved Kankbølle fra helt at blive taget af ploven se fig. 228. Ved de mange undersøgelser af

Læs mere

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder Klaus Hinsby, GEUS GRUNDVANDSDATERING Grundvandets alder i et givet punkt = grundvandets opholdstid under jordoverfladen siden infiltrationen Fra Kazemi

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup udført af Katrine Kølle Hansen og Stine Jæger Hoff for, forår/sommer 2011 Foto: Muldafrømning ved Ønslev

Læs mere

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved 9. Tunneldal fra Præstø til Næstved Markant tunneldal-system med Mogenstrup Ås og mindre åse og kamebakker Lokalitetstype Tunneldalsystemet er et markant landskabeligt træk i den sydsjællandske region

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Dato: 09.07.2015 Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Ørskovvej (HEM 4291) vest for Herning by, afdækkede Herning Museum

Læs mere

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Startside Forrige kap. Næste kap. Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Copyright Trafikministeriet, 1996 1. INDLEDNING Klienten for de aktuelle geologiske/geotekniske undersøgelser

Læs mere

Beskrivelse/dannelse. Tippen i Lynge Grusgrav. Lokale geologiske interesseområder for information om Terkelskovkalk og om råstofindvinding i Nymølle.

Beskrivelse/dannelse. Tippen i Lynge Grusgrav. Lokale geologiske interesseområder for information om Terkelskovkalk og om råstofindvinding i Nymølle. Regionale og lokale geologiske interesseområder i Allerød Kommune Litra Navn Baggrund for udpegning samt A. B. Tippen i Lynge Grusgrav Tipperne i Klevads Mose Lokale geologiske interesseområder for information

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

FHM 4201, Skt. Clemensborg

FHM 4201, Skt. Clemensborg FHM 4201, Skt. Clemensborg KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af stolpehus fra Greipsland, Mandal kommune, Vest-Agder fylke, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af stolpehus fra Greipsland, Mandal kommune, Vest-Agder fylke, Norge VEST-AGDER, NORGE Dendrokronologisk undersøgelse af stolpehus fra Greipsland, Mandal kommune, Vest-Agder fylke, Norge af Claudia Baittinger og Thomas Bartholin Greipsland NNU rapport nr. 3 2006 NNU Rapport

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint.

Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint. Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint. Indhold: Sangstrup Karlby Klinter (Århus amt) Side 02 Bredstrup, Sangstrup, Karlby, Gjerrild Klinter (Skov- og Naturstyrelsen)

Læs mere

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Sanne Boddum Viborg Museum 2012 Bygherrerapport 64 Bygherre: Viborg Kommune ISBN 978-87-92778-14-7 2 Indledning I forbindelse med byudvikling

Læs mere

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk Frederikssund Naturpleje På skrænterne er Due-skabiose og Knoldet Mjødurt ved at blive udkonkurreret af buske som Slåen og Rynket Rose. Gennem en veltilrettelagt naturpleje, hvor dominerende arter holdes

Læs mere

Anlægsliste. Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Tegn. Indgår i. Består af. A1 Befæstning/spærring Rende Vikingetid T20,T21 F4

Anlægsliste. Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Tegn. Indgår i. Består af. A1 Befæstning/spærring Rende Vikingetid T20,T21 F4 Anlægsliste Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Tegn. Indgår i Består af A1 Befæstning/spærring Rende T20,T21 F4 A2 Grube Koge /ildgrube T27,T34 F6 A3 Befæstning/spærring Rende T32,T33,T35, T36,T40,T41,

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

VKH 6810, Erritsø (FHM 4296/2270)

VKH 6810, Erritsø (FHM 4296/2270) VKH 6810, Erritsø (FHM 4296/2270) Pollenanalyse af en prøve fra voldgraven ved Erritsø Malene Kjærsgaard Sørensen, cand.scient. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 17 2017

Læs mere