Orientering om Dåstrup Vandværk (hjemmeside info) ORIENTERING OM VANDVÆRKET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om Dåstrup Vandværk (hjemmeside info) ORIENTERING OM VANDVÆRKET"

Transkript

1 1 ORIENTERING OM VANDVÆRKET

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING OM VANDVÆRKET... 1 KORT HISTORISK BESKRIVELSE... 2 VANDVÆRKETS YDEEVNE... 4 GRUNDVANDET... 4 VANDKVALITET... 4 HAVEVANDING... 5 VANDSPILD... 5 TAKSTER... 6 AFREGNING FOR VANDFORBRUG... 6 GRØN AFGIFT... 7 BESTYRELSE... 7 GENERALFORSAMLING... 7 TILSLUTNING/EJERSKIFTE... 8 AFREGNING VED EJERSKIFTE... 8 FORSYNINGSOMRÅDE... 8 KORT HISTORISK BESKRIVELSE Dåstrup Vandværk s historie kendes fra en deklaration på samtlige matrikelnumre i Dåstrup by samt en regning fra hovedentreprenøren, som opførte bygning og inventar i Herudover findes en attest på boring 1 som blev udført af Københavns Vandforsyning i Vandværket blev etableret og drev virksomhed frem til 31. december 2009 som interessentskab og fra 1. januar 2010 drives det som andelsselskab med begrænset ansvar. I forhold til interessenterne er der ingen forskel, bortset fra begrænsningen i hæftelsen fra solidarisk til indskuddet. Det oprindelige anlæg på Byvejen er ændret og ombygget flere gange: Den første boring er udført af Københavns Vand i 1938 og bygning og værk er derefter opført i For kr ,00 leverede Ladegaard & Co A/S Maskinfabrik det komplette vandværk til brug for 39 huse og gårde i Dåstrup. Vandværkets hus blev opført med én råvandspumpe direkte under huset og hydrofor. (Til sammenligning blev bygget et næsten komplet tilsvarende vandværk i Søster Svenstrup, som blev lukket 2. januar 2011 i forbindelse med fusionen med Dåstrup Vandværk).

3 3 I 1965 blev Lassensminde udstykningen tilsluttet, hvorfor der blev etableret boring 2 samt den store 75 m3 vandbeholder, som ligger under jorden bag huset. I 1975 blev boring 3 etableret i forbindelse med opførelsen af Dåstrup Skole, hvor der også var projekteret en svømmehal. Boringen blev opført på et stykke jord, der blev stillet til rådighed for vandværket af Ingeborg og Hans Olsen, som til gengæld fik gratis vand til deres død. I 1980 blev hydroforen sendt på pension og der blev etableret en oliekølet VLT-styring af udpumpningen til forbrugerne. Nuværende udpumpningsanlæg er fra I 2010 blev styringen af alterneringen mellem de 3 boringer udskiftet, således at der pumpes fra hver boring i en cyklus med skift hver time. I 1986 blev der bygget nyt filter samt en ny iltningstrappe i et nyt tårn, medens det gamle filter blev fjernet. I 2009 blev dykvandspumperne i iltningstårnet nedtaget og erstattet af to nye pumper udenfor tårnet, som pumper vandet til filteret. De to befordringspumper kan levere 18 m3 i timen, svarende til en daglig produktion på 432 m3. Det daglige forbrug ligger p.t. på ca m3. Undervejs er dele af forsyningsledningsnettet blevet udskiftet, således at vi har i alt ca. 10,9 km. ledninger af PVC og PE og en lille del støbejern, som i det væsentligste forventes udskiftet i Hertil kommer 11km i Søster Svenstrup distriktet, som for ca 50% er udskiftet med plast, medens resten henligger i støbejern og må forventes udskiftet i de kommende år. Fra 1. januar 2010 drives vandværket som andelsselskab med begrænset ansvar. Der skal ikke indskydes yderligere kapital af de nuværende andelshavere. Fra 1. januar 2011 indtræder 145 andelshavere fra Søster Svenstrup og med dem 11 km. forsyningsledning Vandværket har tre råvandsboringer - en i bygningen, én bag bygningen og én på Langagervej, som forsyner behandlingsanlægget på Byvejen. PRINCIPSKITSE FOR VÆRKET: 3 boringer, hvor vandet leveres til iltningstårn og befordres til sandfilter, Og løber ned i vandbeholderne (70+10m3) og pumpes ud med 3 pumper.

4 4 VANDVÆRKETS YDEEVNE Råvandskapacitet Lagerbeholdning af rent vand Leveringskapacitet, max. Leveringskapacitet, konstant Supplerende til brandslukning Udpumpningstryk Vandindvindingstilladelse Vandindvinding, 1980 Døgnforbrug, 1980 Vandindvinding, 2012 Døgnforbrug, kbm/t kbm. 27 kbm/t. 18 kbm/t. 0 kbm/t. 2,5-3,1 bar kbm/år kbm. 594 kbm kbm kbm. GRUNDVANDET Vandværkets tre boringer er mellem 80 og 90 m dybe, d.v.s. at det grundvand, vi pumper op og behandler til drikkevand, har ligget i jorden i flere årtier, formentlig mere end 50 år. Fire gange om året kontrollerer 2 bestyrelsesmedlemmer afstanden til grundvandsspejlet (pejling af grundvandstand), således at vi til stadighed har føling med grundvandsmagasinets tilstand og boringernes leveringsdygtighed. Målingerne viser, at grundvandsspejlet er stort set uændret siden 1983, hvor dette måleprogram blev påbegyndt. VANDKVALITET Kvaliteten af det behandlede vand, som leveres til forbrugerne, overvåges til stadighed af et akkrediteret laboratorium, der flere gange om året kontrollerer vandets indhold af en række forskellige stoffer og sammenligner resultaterne med de grænseværdier, der er fastsat af miljøministeriet. Der foretages følgende kontroller af drikkevand: Begrænset kontrol, der udføres på vand aftappet hos en forbruger. Begrænset kontrol omfatter i alt en halv snes egenskaber og stoffer. Normal kontrol, der udføres på vand tappet fra vandværkets rentvandsbeholdning. Normal kontrol omfatter knap 20 egenskaber og stoffer. Udvidet kontrol, der udføres på vand tappet fra vandværkets rentvandsbeholdning. Udvidet kontrol omfatter mere end 30 egenskaber og stoffer.

5 5 På samme måde kontrolleres det grundvand - råvandet - som pumpes op af boringerne for at blive behandlet til drikkevand. Roskilde kommune overvåger på denne måde grundvandets tilstand og eventuelle indhold af uønskede stoffer. Boringskontrol omfatter måling af ca. 56 parametre, som bl.a. omfatter bly, 5 aromater og 23 pesticider. Kontrolhyppigheden fastsættes af kommunalbestyrelsen, ligesom resultaterne af kontrollerne blandt andet tilsendes kommunen, der er tilsynsmyndighed for vandværket. Vandværkets kontrolprogram samt resultaterne af de seneste undersøgelser seneste analyse klik på Vandanalyse. Selv om den tekniske behandling af vandet i værkets anlæg udføres forskriftsmæssigt, er det en uundgåelig følge af råvandets kalkindhold (hårdhedsgraden er ca. 7,5 svarende til "normalt vand"), at der kan udfældes kalkpartikler i ledningssystemet. Dette viser sig specielt i luftblandere på vandhaner i køkken, bad og bryggers. Kalkpartiklerne er sundhedsmæssigt ufarlige og fjernes let ved at filtrene afmonteres og renses, om nødvendigt med kalkfjerner. Ved betjening af forsyningsledningernes hovedventiler og ved brug af vand fra brandhaner kan der løsrives partikler af okker, der er udfældet på rørenes indvendige side. Disse okkerpartikler kan vise sig i filtrene og ved mørkfarvning af vandet, som derved får et uæstetisk udseende. Okkerpartiklerne er sundhedsmæssigt ufarlige, men kan medføre misfarvning, hvis vandet anvendes til tøjvask. Bliver man opmærksom på okkerpartikler, kan ledningssystemet til den enkelte ejendom skylles ved at man lader vandet løbe fra et par vandhaner, indtil vandet på ny er rent og klart. HAVEVANDING For at begrænse vandforbrug til sekundære formål er der fastsat følgende regler om havevanding: Græsplæner, herunder idrætsanlæg, må ikke vandes. Vanding i øvrigt må ikke foretages med automatiske havevandere. Havevanding med håndført slange må foretages. Havevanding med vandkande og lignende må foretages. Reglerne er fastsat af Roskilde Amt og videreført af Roskilde Kommune, og tiltrådt af Vandværket. VANDSPILD Det er vigtigt, at vort forbrug af grundvand begrænses mest muligt, og dette opnås i første række ved at undgå spild gennem utætheder. Få derfor straks repareret eventuelle defekte rør, haner og cisterner m.m. Vær også opmærksom på "susen i rørene" i døgnets stille timer, idet sådanne mislyde kan være tegn på utætheder i ledningsnettet.

6 6 Se hjemmesiden for opdateret version. Alternativt kan et kig på vandmåleren afsløre utætheder, f.eks. hvis de små vingehjul i vandmåleren roteter selv om der ikke er et aktuelt eller kendt forbrug på din ejendom. Er der mistanke om sådanne fejl - så kontakt et bestyrelsesmedlem, så de nødvendige reparationer sættes i værk. Forbruget af vand kan i øvrigt reduceres væsentligt ved almindelig omtanke. Vask ikke op under rindende vand, luk for slangen til bilvask mellem skylningerne, tag brusebad i stedet for karbad - mulighederne for at spare på vandet er utallige. Et yderligere godt råd er at aflæse din vandmåler mindst én gang hver måned således, at du kan følge med i dit vandforbrug. Opdages en utæthed først ved den årlige aflæsning kan svindet være meget stort, og der kan være sket store skader på din ejendom. TAKSTER Hvert år udarbejder bestyrelsen forslag til det kommende års takstblad, som sammen med årets budget forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Takstbladet fremsendes i øvrigt også til kommunalbestyrelsen til godkendelse. Det gældende takstblad ses på hjemmesiden under TAKSTER. AFREGNING FOR VANDFORBRUG Afregning af vandforbrug baseres på opsat vandmåler i hver enkelt ejendom. Der udsendes hvert år i slutningen af oktober måned et brev, på hvilket ejendommens ejer eller bruger noterer målervisningen pr. den 31. oktober. Resultatet meddeles Dåstrup Vandværk via hjemmesiden (se menupunkt Måleraflæsning ) eller ved at slippen sendes eller afleveres til eet af bestyrelsens medlemmer. Resultatet danner grundlag for beregning af betalingen for den afsluttede forbrugsperiode (årsopgørelse), der er de forudgående 12 måneder. Vandværket indberetter endvidere målervisningen til Roskilde Forsyning, hvor oplysningen danner grundlag for Roskilde Forsynings opkrævning af vandafledningsafgift. Vandværket kan gennemføre stikprøvekontrol af, om der er foretaget korrekt måleraflæsning.

7 7 Betalingen til vandværket består dels i et fast driftsbidrag (en fast målerafgift), og dels en variabel afgift pr. m3, der afhænger af det faktiske vandforbrug. Herudover opkræver vandværket et beløb til dækning af den "grønne afgift" - se nedenfor. Hertil kommer moms af det samlede beløb. Opkrævning pr. 1. maj omfatter afregning for den afsluttede forbrugsperiode (årsopgørelse) samt a conto opkrævning for 1. halvår. Opkrævning pr. 1. november omfatter a conto opkrævning for 2. halvår. Tilmelding til BS(Nets) gør opkrævningen og betalingen lettere for både forbruger og vandværk. Ellers udsender BS(Nets) opkrævningen til indbetaling. Er du ikke tilmeldt betaling via BS(nets), udsendes giroindbetalingskort til brug for indbetaling. Vi anbefaler, at betaling til vandværket tilsluttes BetalingsService, der leverer en betalingsoversigt med en detaljeret opgørelse af de opkrævede beløb. Målerne udskiftes løbende over en 6 årig periode. Den enkelte grundejer får særskilt information, når det er tid for udskiftning. Næste udskiftning påbegyndes i Vi vil anvende elektroniske målere med fjernaflæsning. Mere når valg af produkt har fundet sted. GRØN AFGIFT Vandværket betaler en afgift til staten for ledningsført vand ("grøn afgift"), der beregnes på grundlag af den vandmængde, der udpumpes fra behandlingsanlægget. Afgiften, der kan ses i takstbladet, betales således også for den del af vandet, der undviger gennem utætheder i ledningsnettet. Den grønne afgift fordeles på de tilsluttede ejendomme og opkræves sammen med den øvrige betaling til vandværket. BESTYRELSE Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 andre bestyrelsesmedlemmer, herunder næstformand og sekretær. Derudover er valgt 3 suppleanter som deltager i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret. Vandværket er optaget i fagregisteret i Vejviser for Roskilde kommune under "Vandforsyning", hvor formandens navn, adresse og telefonnummer er oplyst. Se bestyrelsens medlemmer på hjemmesiden. GENERALFORSAMLING Værkets ordinære generalforsamling holdes i marts-april måned, og indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering i lokalpressen i februar måned. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal afgives skriftligt til formanden senest den 1. februar.

8 8 TILSLUTNING/EJERSKIFTE Når en ejendom i forsyningsområdet, der ikke tidligere har fået leveret vand fra vandværket, ønsker at blive tilsluttet vandværkets forsyningsnet, skal formanden underrettes herom, og der skal være indbetalt anlægsbidrag før tilslutningen etableres. Når en ejendom i forsyningsområdet skifter ejer, skal sælger underrette kassereren med oplysninger om den ny ejers navn, dato for overtagelse, aflæsning af vandmåleren samt sælgers nye adresse. AFREGNING VED EJERSKIFTE Dåstrup Vandværk A.m.b.a. udfærdiger ikke flytteopgørelse/-flytteafregning over for sælger i forbindelse med salg af ejendomme i vandværkets forsyningsområde. Dette betyder derfor, at eventuelt mellemværende mellem sælger og køber på baggrund af den foretagne aflæsning af forbrugt vand må indgå som en del af refusionsopgørelsen. Vandværkets takster pr. m3, fast bidrag samt beløb for grøn afgift og drikkevandsbeskyttelse fremgår af gældende takstblad (se hjemmesiden). Da ejendommens ejer hæfter for eventuelle restancer, anbefales at vandværkets kasserer i forbindelse med handlen kontaktes for bekræftelse af, at der ikke findes restancer på ejendommen. Dette kan ske på nedenstående mail adresse. Vandværket anmoder samtidig om at blive orienteret om ejerskiftet af hensyn til registrering af den nye ejer, ligesom den tidligere ejer anmodes om at slette eventuel tilmelding til automatisk betaling via PBS/Nets, således at den nye ejer også kan tilmelde sig automatisk betaling fremtidigt. Send derfor en mail til og oplys navn(e) og mail-adresse på ny ejer. FORSYNINGSOMRÅDE Værket leverer vand til 475 bolig- og erhvervsejendomme samt institutioner i Dåstrup og Søster Svenstrup. Se kort ved klik på linket på hjemmesidens forside. Værket er forbundet med Viby Dals Vandværk (enkelt streng. passiv) og Viby Vandværk (dobbelt streng. aktiv) til brug for nødforsyning Arne Christiansen

9 9 Så lukkes ventilen til Søster Svenstrup vandværk, og nu åbnes ventilen fra Dåstrup til Søster Svenstrup. Det er vandværkspasser Erik Olsen, som drejer nøglen overvåget af formanden for Søster Svenstrup Vandværk, Erik Kristoffersen og formanden for Dåstrup Vandværk, Arne Christiansen. 2januar2011 mødtes Bestyrelsen for Søster Svenstrup Vandværk samt med repræsentanter for Dåstrup Vandværks bestyrelse til nedlukning og åbning for vandet fra Dåstrup. Fra venstre: Arne Christiansen, Dåstrup, Poul-Erik Stoltenberg, Flemming Olsen, Jørn, Jørgen Jensen, Dåstrup, Lars Berg Olsen, Finn Rasmussen, Dåstrup, Erik Olsen og Erik Kristoffersen

Information til vandværkets forbrugere

Information til vandværkets forbrugere Hold øje med din måler også den trådløse måler Selv om vandværket selv aflæser målerne, så er ansvaret for vandforbruget stadig medlemmets. Det er derfor stadig en god idé regelmæssigt at aflæse sin måler

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

3. Forretningsfører aflægger regnskabet

3. Forretningsfører aflægger regnskabet HØVE STRANDS VANDVÆRK 4550 ASNÆS. Der var mødet 39 personer/andelshavere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forretningsfører aflægger regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3 Takster...

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 Erstatter tidligere regulativer for Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse

Læs mere

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1.

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. august 2007 Billedmateriale JMJ 1 Laurbjerg vandværk 14. maj 2007 (Forside)

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af?

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Information om Gladsaxes vand- og kloakforsyning Indhold indhold Forord 1 Fra boring til vandhane 2 Gode råd om drikkevand 3 Spørgsmål og svar om vand 6

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Hans Jørgen L. Larsen. Hvalsø Vandværk 1961-2011

Hans Jørgen L. Larsen. Hvalsø Vandværk 1961-2011 Hans Jørgen L. Larsen Hvalsø Vandværk 1961-2011 2011 Indholdsfortegnelse Forord; Claus Bo Petersen, formand for Hvalsø Vandværk s. 2 Vand og mennesket gennem tiderne s. 3 Vandets kredsløb af Mogens Underbjerg

Læs mere

Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Vollerup-Ulkebøl Vandværk Jubilæumsskrift for Vollerup-Ulkebøl Vandværk Andelsselskab 1938-2013 Andelsselskabet er stiftet den 11. februar 1938 på Spang Kro som Spang og Ulkebøl Vandværk. Protokollens 1.og 2. side fra 1938. Den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning Fastsættelse af takster for vand Vejledning Titel: Fastsættelse af takster for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.:

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a.

Tisvilde Vandværk A.m.b.a. Tisvilde Vandværk A.m.b.a. ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Idrætshuset Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje Lørdag den 13. juni 2015 kl. 10.00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)).

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). 22. afd. a.s. nr. B-329-02: A (advokat

Læs mere