Innovationsfondens strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovationsfondens strategi"

Transkript

1 Innovationsfondens strategi

2 Dette dokument præsenterer strategien for Danmarks Innovationsfond. Strategien blev offentliggjort d. 29. januar Strategiprocessen begyndte efter Innovationsfondens stiftelse d. 1. april 2014, hvor tre historiske fonde Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation og Højteknologifonden blev lagt sammen Strategiprocessen omfattede en bred vifte af emner: - Udarbejdelse af fondens mission, vision og målsætninger - Udvikling af nye investeringstyper - Omstrukturering af fondens organisation og governance - Udarbejdelse af en model for brugervenlig interaktion med fonden I udviklingen af strategien har fondens ledelse løbende rådført sig med et bredt udvalg af interessenter for at skabe en fond, der rummer alle parter i det danske innovationsmiljø og katalyserer et levende økosystem, som stimulerer dansk vækst og beskæftigelse Ved spørgsmål angående Innovationsfondens strategi rettes henvendelse til: Innovationsfonden på telefon eller 2

3 Bestyrelse og direktion Direktionen Formandskabet for bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer Peter Høngaard Andersen (Adm. direktør) Jens Maaløe (Formand) Anne Skriver Corinna Cortes President og CEO, Terma Vice President, Innovation Dairy, Chr. Hansen A/S Head of Google Research Anja Boisen (Næstformand) Trine Winterø Claus Jensen Professor, DTU Adm. direktør for MedTech Innovation Center Forbundsformand, Dansk Metal Flemming Besenbacher (Næstformand) Peter Kurtzhals Claus Hviid Christensen Professor, Aarhus Universitet, Bestyrelsesformand, Carlsbergfondet Forskningsdirektør, Novo Nordisk Director, Head of Group R&D, Dong Energy 3

4 Innovationsfondens strategi 4-25 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

5 Innovationsfondens tilblivelse og formål Tilblivelse Formål Det Strategiske Forskningsråd Rådet for Teknologi og Innovation Højteknologifonden Innovationsfonden "Danmarks Innovationsfond..." "... har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. "... skal særlig understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder." Innovationsfonden blev stiftet i april 2014 ved et bredt politisk forlig, som samlede tre historiske råd/fonde i én ny fond En ny bestyrelse og direktion blev udpeget til den nye fond "... skal etablere en fleksibel model for opfølgning på og evaluering af projekter, der har fået en bevilling, for at bidrage til at sikre fremdrift i projekterne." "... ansøgningsprocedurer skal være enkle, fleksible og afstemt i forhold til det enkelte virkemiddels kompleksitet og bevillingens størrelse." Kilde: Lov om Danmarks Innovationsfond 5

6 Innovationsfondens strategi består af fire grundpiller Mission, vision og målsætninger Organisation og governanceprocesser Fondens investeringer Præsentation og brugeradgang 6

7 Strategien indeholder væsentlige nybrud Mission, vision og målsætninger Fra Tre fonde med forskellige målgrupper og forskelligt fokus "Støtte" Til Én fond med én samlet mission, vision og målsætning grundfæstet i loven "Investeringer" Fondens investeringer 14 forskellige virkemidler/støttemuligheder Skarp opdeling mellem virkemidlernes målgrupper og indplacering i værdikæden Investeringer i 3 investeringstyper: "Store projekter", "Vækstprojekter" og "Talenter" Fondens investeringer lægger op til samarbejde mellem forskellige målgrupper og favner bredt over værdikæden Mere fordelagtige finansieringsmuligheder i bestemte dele af værdikæden for visse institutioner Ensartede finansieringsmuligheder for hver institutionstype på tværs af værdikæden i videst muligt omfang Administrativt sekretariat Fondsmodel med faglig styrkelse af organisationen Organisation og governanceprocesser Præsentation og brugeradgang Forskellige beslutningsmodeller ved ansøgninger Forskelligartede governanceprocesser med varierende sagsbehandlingstid Forskelligartet layout på hjemmesider Stor forskel i formkrav til ansøgningerne Beslutningsansvar klart placeret i bestyrelsen Effektive, mere smidige governanceprocesser forankret i bestyrelsen Let tilgængelig fond med én hjemmeside, der giver et samlet overblik over søgemuligheder på dansk og engelsk for alle målgrupper Opdateret, ensartet og forenklet ansøgningsmateriale 7

8 Innovationsfondens strategi 4-25 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

9 Danmarks vækst og velstand er stagnerende Udvikling i BNP, indeks (2005=100) Sverige Tyskland USA 100 Danmark Sæsonkorrigerede kvartalstal, kædede værdier Kilde: DAMVAD på baggrund af Produktivitetskomissionen og OECD 9

10 Produktiviteten er en forudsætning for vækst og afhænger af flere faktorer Innovationsfonden bidrager til øget produktivitet gennem flere indgange Inden for Innovationsfondens indflydelse Konkurrence Investeringer Regulering Uddannelse Produktivitet Skattevilkår Produktivitetskommissionens analyser viser, at der ikke er én enkelt årsag til det danske produktivitetsproblem. Der er derfor heller ikke ét enkelt svar på problemet. Produktivitetskommissionen "Det handler om velstand og velfærd - slutrapport" s. 12 Innovation Offentlig sektor Ledelse Kilde: DAMVAD og Vedel Consulting 10

11 Innovationsfondens mission, vision og målsætninger Mission Innovationsfonden investerer i at opdyrke og omsætte ideer, viden og teknologi til værdi for Danmark Vision Entreprenørskab, samarbejde og internationalt udsyn trives, så ideer, viden og teknologier omsættes til levedygtige virksomheder og innovative løsninger til gavn for samfundet Målsætninger Innovationsfondens investeringer bidrager til: Vækst og beskæftigelse Løsning af centrale samfundsudfordringer Målsætningerne nås gennem: Innovation og teknologiudvikling Samarbejde på tværs Entreprenørskab i trivsel Fremragende forskning Et stærkt internationalt udsyn 11

12 Innovationsfondens strategi 4-25 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

13 Innovationsfonden indgår i det danske innovationssystem og dækker bredt i værdikæden Værdikæden Grundforskning Strategisk forskning Udvikling Kommercialisering & implementering Offentligt system Det Fri Forskningsråd Grundforskningsfonden Innovationsfonden Udviklings- og demonstrationsprogrammer Markedsmodningsfonden Vækstfonden Innovationsmiljøerne Væksthusene Innovationsfonden indgår i det danske innovationssystem, som består af en række offentlige og private aktører Innovationsfondens investeringer dækker "strategisk forskning", "udvikling", og Kommercialisering og implementering". Det vil sige fra grundforskning til markedet Private fonde Privat system Ikke finansielle virksomheder Finansielle investorer/institutioner 13

14 Innovationsfonden investerer i "Store projekter", "Vækstprojekter" og "Talenter" Kort beskrivelse (uddybes i bilagsmaterialet) Investeringer på over 5 mio. kr. Omfatter projekter i hele værdikæden fra grundforskning til markedet. For disse projekter findes tre typer opslag: Store projekter Vækstprojekter (InnoBooster) Temabaserede opslag: Investeringer i projekter som falder under et af fondens prædefinerede fokusområder. Temaerne er baseret på politiske øremærkninger samt en langsigtet strategisk prioritering fra bestyrelsen og underbygges af investeringsstrategier, som specificerer fondens fokus inden for området Åbne opslag: Investeringer som ikke er bundet til et specifikt tema, men er åbne for alle gode idéer Samfundspartnerskaber: Investeringer målrettet specifikke samfundsudfordringer, hvor 5-10 partnere (virksomheder, offentlige forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder) samarbejder Investeringer på op til 5 mio. kr. til SMV'er 1 eller den lille iværksætter med en god idé med stort udviklingspotentiale og behov for risikovillig kapital og sparring til at udvikle deres innovationsidé Investeringer til støtte af forsknings- og iværksættertalenter. Der findes to investeringstyper: Talenter "Erhvervsforsker", som via udbud af ErhvervsPhD er og Erhvervspostdocs understøtter udvikling af forskningskompetencer hos talentfulde individer gennem løsning af konkrete F&U-opgaver i samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner "Iværksætterpilot", som er tilbud om finansiel støtte og sparring til nyuddannede kandidater med innovative iværksætterideer 1 SMV: Små- og mellemstore virksomheder. Virksomheder med færre end 250 medarbejdere 14

15 Innovationsfondens fagområder og investeringsstrategier skaber sammenhæng mellem fondens investeringer og mål Fagområder Investeringsstrategier Bioressourcer, fødevarer og livsstil Handel, service og samfund Energi, klima og miljø Produktion, materialer, digitalisering og IKT Infrastruktur, transport og byggeri Biotek, medico og sundhed Innovationsfonden har defineret seks fagområder. For hvert fagområde opbygges kompetencer i fonden og der udarbejdes investeringsstrategier Investeringsstrategierne har følgende formål: Skabe sammenhæng mellem fondens investeringer og langsigtede målsætninger Sikre faglig tyngde og bredde i fonden Skabe dialog med fondens interessenter om fondens fokusområder 15

16 Innovationsfonden har både åbne og temabaserede opslag Investeringer Opslagstyper Eksempel på temabaseret opslag Store projekter Åbne opslag: Opslag, hvor alle gode idéer kan søge uden binding til et tema Temabaserede opslag: Opslag, hvor der kan søges investeringer til et specifikt tema. Temaerne er baseret på: Fondens investeringsstrategier Politiske øremærkninger Innovationsfondens investeringer ansøges via opslag. Opslagene indeholder: En beskrivelse af opslagets formål En samlet budgetramme Relevante ansøgningsfrister Fonden har åbne opslag for alle typer af investeringer. Derudover har fonden temabaserede opslag for "Store projekter Vækstprojekter (InnoBooster) Talenter De temabaserede opslag indeholder for hvert tema beskrivelser af fondens vision/mål, status quo i Danmark og fokus for fondens investeringer 16

17 Principper for fondens finansiering af projekter Innovationsfondens finansieringsprincipper er rodfæstet i gældende lovgivning og lægger op til bredt samarbejde og lige muligheder Finansieringsprincipperne er udmøntet i vejledningsmaterialet til ansøgningsprocessen 3 1 Ens finansieringsmuligheder for alle projekter, hvadenten de har karakter af strategisk forskning, udvikling eller kommercialisering og implementering 1. Dette gør det lige attraktivt for alle, både offentlige og private deltagere, at placere sig hvor som helst i værdikæden 2 Tilskyndelse til samarbejde i projekter mellem offentlige forskningsinstitutioner, offentlige institutioner i øvrigt og private virksomheder 3 Tilskyndelse til aktiv deltagelse fra investeringsmodtagerne. Derfor finansierer Innovationsfonden maksimalt 75% af projektets samlede budget 2 1 Med undtagelse af investeringsgraden for virksomheder, der afhænger af placering i værdikæden jf. EU s statsstøtteregler 2 Med undtagelse af Iværksætterpilot-programmet 3 Se mere på 17

18 Innovationsfonden følger investeringen tæt fra ansøgning til efter projektets afslutning For at sikre tæt opfølgning og sammenhængende sparring, får hvert projekt tildelt en fast medarbejder, der følger hele forløbet fra ansøgning til efter projektets afslutning 1,2 Under projektets forløb Efter projektets afslutning Fonden indgår aktivt i investeringen bl.a. ved at facilitere interaktioner mellem projektets samarbejdspartnere Effekten af investeringer måles i en årrække efter projektets udløb På forhånd aftalte milepæle og målsætninger følges og dokumenteres for løbende at evaluere investeringens effekt Effekterne opsamles, så virkningen af investeringerne kan sammenholdes med fondens overordnede målsætninger Under projektets forløb vurderer fonden, om projektet leverer resultater. Det kan f.eks. betyde, at projekter lukkes ned før tid, eller at fonden øger sin investering i projektet 1 Omfanget af opfølgning afhænger af projektets størrelse 2 For at opnå en uafhængig bedømmelse af ansøgninger, vil forskellige medarbejdere være ansvarlige for henholdsvis vejledning og vurdering 18

19 Innovationsfondens strategi 4-25 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

20 Innovationsfonden er organiseret i en fondsstruktur Fonden Bestyrelsen Bestyrelsen har den fulde beslutningskompetence. Den kan delegere visse beslutninger efter behov til formandsskab, direktion/medarbejdere eller andre udvalg inden for fastsatte rammer. Bestyrelsen træffer alle strategiske beslutninger og alle beslutninger om store projekter Formandskab Direktør Bestyrelsens formandskab har løbende møder med direktionen og holdes underrettet om driftsmæssige aktiviteter og beslutninger. Formandskabet tilrettelægger og forbereder bestyrelsesmøder og bestyrelsens involvering i samarbejde med direktionen Direktøren er ansvarlig for den daglige drift og får delegeret beslutningskompetencen fra bestyrelsen i udvalgte governanceprocesser. Bestyrelsen har adgang til alle ansøgninger, vurderinger og beslutninger Strategisk forskning Udvikling og kommercialisering Talenter Eksterne faglige eksperter Eksterne faglige eksperter foretager peer reviews på ansøgninger og bidrager med faglig og kommerciel sparring efter behov 20

21 Fondens governance for investeringer omfatter bestyrelsen, medarbejderne og faglige eksperter Bestyrelsen 9 politisk udpegede medlemmer med forskningsfaglig og kommerciel ekspertise Beslutter overordnede strategiske investeringsprincipper Definerer tildelingsprincipper og kriterier Træffer beslutninger for "store projekter" Bestyrelsen Medarbejdere/direktionen For hvert fagområde er der allokeret grupper af medarbejdere, som tilsammen har ekspertise inden for: Projektledelse Det faglige område Administration Medarbejderne/direktionen tildeles end-to-end ansvar for ansøgningerne, herunder: Beslutningsoplæg til bestyrelsen for "Store projekter" Vurderinger af og beslutninger omkring øvrige ansøgninger Eksterne faglige eksperter Korps af forsknings- og erhvervsfaglige eksperter Bliver honoreret pr. ansøgning, de skal tage stilling til Indgår aftale med fonden om fortrolighed, honorar og habilitet Fondens fagområ der Fondens fagområder Medarbejdergrupper Eksterne faglige eksperter 21

22 Innovationsfonden har tre overordnede governanceprocesser Kort beskrivelse af processerne (uddybes i bilagsmaterialet) Gennemløbstid 1 måneder Beslutningskompetence Store projekter Ansøgningsprocessen har to faser: Fase 1: Kort interessetilkendegivelse. På baggrund af denne forbereder medarbejdere og direktion beslutningsoplæg til bestyrelsen, som beslutter, om der skal inviteres til fase 2 Fase 2: Selve ansøgningen. Medarbejdere og direktion forbereder beslutningsoplæg til bestyrelsen efter indhentning af peer reviews fra eksterne forsknings- og erhvervsfaglige eksperter. Derefter træffer bestyrelsen den endelige afgørelse Bestyrelsen træffer beslutning i både fase 1 og fase 2 Vækst-projekter (InnoBooster) Talenter Processen for InnoBooster afhænger af ansøgningens størrelse: Ansøgninger 0,5-5 mio. kr.: Udvalgte ansøgere inviteres til en præsentation for et panel af tværfaglige medarbejdere og eksterne forsknings- og erhvervsfolk, som udarbejder et beslutningsoplæg. Direktionen træffer derefter den endelige afgørelse 2-3 Ansøgninger under 0,5 mio. kr.: Ansøgninger behandles og vurderes af fondens medarbejdere. Direktionen træffer derefter den endelige afgørelse 1 Der indsendes en ansøgning, som behandles af fondens medarbejdere, som derefter udarbejder et beslutningsoplæg baseret på vurderinger fra: Erhvervsforskerudvalget (for ErhvervsPhD og Erhvervspostdoc) Panel af forsknings- og erhvervsfolk (for Iværksætterpilot) Baseret på disse beslutningsoplæg træffer direktionen den endelige afgørelse 2 3 Bestyrelsen har delegeret beslutningskompetencen til fondens direktion og medarbejdere Bestyrelsen har defineret processen og har adgang til alle ansøgninger, vurderinger og beslutninger 1 Fra ansøgningsfrist til bevillings- eller afslagsbrev. Fonden vil løbende arbejde på at forkorte de forventede gennemløbstider, hvor det kan lade sig gøre uden at kompromittere kvaliteten af vurderingerne 2 Fonden forventer en behandlingstid på 9 måneder i 2015 og på ca 5 måneder derefter 3 Fonden forventer en behandlingstid på 3 måneder i 2015 og på ca 2 måneder derefter 22

23 Innovationsfondens strategi 4-25 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

24 Innovationsfondens web giver adgang til information om fonden og søgemuligheder for investeringer Innovationsfonden.dk indeholder bl.a. Information om fonden, herunder: Strategi Mission, vision og målsætninger Investeringer Governancestruktur Bestyrelsen Søgemuligheder, herunder: Rammer for investeringerne Krav til ansøgere Vurderingskriterier Temaer Ansøgningsfrister Vejledningsmateriale Link til elektronisk ansøgningsskema Kontaktoplysninger 24

25 Innovationsfonden er let tilgængelig for ansøgere og øvrige interessenter Interaktioner Principper for fondens kommunikation Proaktiv interaktion med alle fondens interessenter Tilgængelighed og åbenhed Professionel og personlig vejledning og opfølgning Klar og tydelig kommunikation for alle typer af ansøgere, de erfarne såvel som nybegyndere Interaktioner med interessenter: Universiteter om governance og investeringstyper Det Frie Forskningsråd, Udviklings- og Demonstrationsprogrammerne og Vækstfonden om koordinering og fælles opslag Væksthuse, regioner, innovationsmiljøer og GTS-institutter 1 om regional tilstedeværelse og kontakt til SMV er Fagforbund med fokus på investeringstyper, bl.a. om nye muligheder for virksomheder Private fonde og banker Interaktioner med ansøgere og brugere: Mulighed for at tale med en medarbejder før, under og efter ansøgningsfaserne ang. søgemuligheder og rammer, udformning af ansøgning mm. Investeringsmodtagere En fast kontakt i fondens medarbejderstab, der står for løbende opfølgning og vejledning 1 GTS: Godkendt Teknologisk Serviceinstitutter 25

26 Innovationsfondens strategi 3-24 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

27 Innovationsfondens nye strategitiltag indfases i løbet af 2015 Væsentlige begivenheder i relation til fondens strategi, 2015 Offentliggørelse af fondens investeringstyper og opslagstekster 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Fondens investeringer Offentliggørelse af fondens investeringsstrategier Åbning for ansøgninger på fondens web Organisation og governanceprocess er Ikrafttræden af ny governancestruktur Housewarming med præsentation af den nye fond Præsentation og brugeradgang Interessentforum Lancering af fondens web Årsmøde 27

28 Innovationsfondens strategi 3-24 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

29 Innovationsfondens strategi 3-24 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

30 Beskrivelse af fondens investeringer Store projekter Dækning af værdikæden Dækkes Dækkes ikke Strategisk forskning Udvikling Kommercialisering & implementering Store projekter Der kan søges om investeringer til projekter i hele værdikæden fra "strategisk forskning" til kommercialisering og implementering", uanset om der er tale om forskningsprojekter med fokus på opbygning af viden og kompetencer eller projekter målrettet udvikling af et produkt eller en service. Målgruppe Store projekter kan søges af både offentlige forskningsinstitutioner, små og store virksomheder og øvrige offentlige institutioner, danske såvel som internationale. Innovationsfonden prioriterer en høj grad af samarbejde mellem disse parter over hele værdikæden. Vækstprojekter (InnoBooster) Effekt for samfundet Investeringer i store projekter bidrager til at fremme innovation i Danmark ved at skabe viden, vækst og beskæftigelse. Projekter med fokus på strategisk forskning bidrager til at opbygge kompetencer, som kan danne grundlag p for nye produkter og services, mens projekter længere henne i værdikæden fokuserer på den konkrete udvikling af produkter og services. Talenter Opslagstyper Der findes tre opslagstyper for store projekter Temabaserede opslag: Investeringer i projekter som falder under et af fondens prædefinerede fokusområder. Åbne opslag: Investeringer som ikke er bundet til et givent tema, men er åbne for alle gode idéer Samfundspartnerskaber: Opslag målrettet specifikke samfundsudfordringer, hvor 5-10 partnere fra virksomheder, offentlige forskningsinstitutioner og/eller offentlige myndigheder samarbejder Innovationsfondens rolle under investeringsforløbet Alle godkendte projekter tildeles en medarbejder fra fonden, som løbende vil assistere og sparre med projektets deltagere, for at projektet når sine målsætninger 30

31 Beskrivelse af fondens investeringer Vækstprojekter (InnoBooster) Dækning af værdikæden Dækkes Dækkes ikke Strategisk forskning Udvikling Kommercialisering & implementering Store projekter Investeringer i vækstprojekter dækker udvikling og kommercialisering med henblik på implementering. Målgruppe Vækstprojekter kan søges af SMV er, der har behov for risikovillig kapital og sparring for at udvikle deres gode idé. Vækstprojekter (InnoBooster) Effekt for samfundet Risikovillige investeringer i SMV ers idéer øger fokus på vækst og innovation, og forbedrer derved muligheden for at flere SMV er udvikler sig til store virksomheder. Opslagstyper Der findes to opslagstyper for InnoBooster: InnoBooster (0,5-5 mio. kr.): Investeringer på mellem 0,5 og 5 mio. kr. med to årlige ansøgningsfrister. InnoBooster (<0,5 mio. kr.): : Investeringer under 0,5 mio. kr. med løbende ansøgningsfrist. p Talenter Innovationsfondens rolle under investeringsforløbet Innovationsfonden hjælper virksomheden med at lave en innovationsplan for, hvordan virksomheden skal indfri ambitionerne om vækst. 31

32 Beskrivelse af fondens investeringer Talenter Dækning af værdikæden Dækkes Dækkes ikke Strategisk forskning Udvikling Kommercialisering & implemetering Store projekter Der kan søges om investeringer i talenter i hele værdikæden fra "strategisk forskning" til kommercialisering og implementering". Erhvervsforskerordningen dækker typisk strategisk forskning og udvikling, mens Iværksætterpilotordningen dækker udvikling og kommercialisering & implementering. Målgruppe Målgruppen for Iværksætterpilot er en dimittend eller en studerende, der er ved at afslutte en videregående uddannelse med en innovativ iværksætteridé. For Erhvervsforsker er målgruppen kandidater eller PhD er, der kan udføre et forskningsprojekt i samarbejde med en eller flere virksomheder og videninstitutioner. Virksomheden er ansvarlig for medfinansieringen. Vækstprojekter (InnoBooster) Effekt for samfundet Igennem Iværksætterpilot-programmet skabes der flere succesfulde iværksættere, der får omdannet deres idéer til virksomheder, og dermed skabes mere dynamik i erhvervslivet. Ved Erhvervsforsker-programmet resulterer det tætte samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder, samt uddannelsen af erhvervsorienterede forskere, i et øget kompetenceniveau i erhvervslivet. Opslagstyper Der findes tre typer opslag for Talenter: Iværksætterpilot: Investering på kr. per måned i op til et år, samt mulighed for et engangstilskud til brug til særlige udgifter, f.eks. leje af udstyr samt adgang til fysiske faciliteter. To årlige ansøgningsfrister. ErhvervsPhD: Investering på ca. 1 mio. kr. til halvdelen af en Ph.d. løn. Tre årlige ansøgningsfrister. Erhvervspostdoc: Investering på 0,5-1,5 mio. kr. afhængigt af længden på projektet. To årlige ansøgningsfrister. Talenter Innovationsfondens rolle under investeringsforløbet I Iværksætterpilot-programmet får iværksætteren løbende rådgivning og sparring fra Pluss konsulenthus og et af de fem regionale væksthuse. I Erhvervsforsker-programmet afholdes der opstartsmøde og årlige statusmøder. Desuden har forskeren en fast tilknyttet kontakt i fonden, der står til rådighed ved praktiske spørgsmål. ErhvervsPhD er får derudover et erhvervskursus om ledelse og forskning i erhvervslivet. Kurset udbydes af DTU. 32

33 Eksempler på fondens investeringer Banebrydende broteknologi sparer tid og ressourcer Treårigt projekt udvikler et nyt perlekædeprincip for opførelsen af broer, der med succes er afprøvet på en 6 meter lang testbro Visionen er at reducere opførelsestiden af motorvejsbroer fra måneder til en enkelt weekend samt bygge broer med lavere vedligeholdelsesomkostninger, der samtidig fører til store CO 2 -besparelser Innovationsfonden har investeret 10 mio. kr. i projektet, der har et samlet budget på 18,5 mio. kr. Sustainable Biodiesel Enzymprodukt omdanner olieaffald til biodiesel - succesfuldt forskningsprojekt med deltagelse af danske universiteter og virksomheder Innovationsfonden (daværende HTF) investerede i mio. kr. i projektet, der havde et samlet budget på 33 mio. kr. I december 2014 lancerede Novozymes den første kommercielt tilgængelige enzymatiske løsning til at producere biodiesel af olieaffald - Eversa NEXT NEXT er et offentligt-privat partnerskab, der samler klinisk forskning, sundhedsvæsenet og industrien Visionen er at udvikle og styrke rammerne for tidlig klinisk forskning i Danmark og dermed gøre Danmark til et foretrukket land for afvikling af fase 1 og 2 kliniske forsøg Innovationsfonden har investeret 50 mio. kr. i projektet, der har et samlet budget på 124 mio. kr. 33

34 Innovationsfondens strategi 3-24 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

35 Governanceprocesser for investeringer Store projekter Beslutning Fase 1 Mellem faserne Fase 2 Store projekter Ansøger Indsender Fase 1-ansøgning Fase 2-ansøgning skrives Indsender Fase 2-ansøgning Vækstprojekter (InnoBooster) Medarbejdere/ direktion Ansøgning behandles. Beslutningsoplæg udarbejdes til bestyrelsen Identifikation af rette eksperter til peer review Ansøgning behandles inkl. peer review. Beslutningsoplæg udarbejdes til bestyrelsen Talenter Bestyrelsen Behandler og godkender/afviser Fase 1-ansøgning Behandler og godkender/afviser Fase 2-ansøgning 35

36 Governanceprocesser for investeringer Vækstprojekter (InnoBooster): 0,5-5 mio. kr. Beslutning Store projekter Ansøger Indsender ansøgning Inviterede ansøgere præsenterer for et panel af tværfaglige medarbejdere og eksterne forsknings- og erhvervsfolk, som udarbejder nye beslutningsoplæg Vækstprojekter (InnoBooster) Medarbejdere/ direktion Ansøgning behandles. Flere medarbejdere med tværfaglig baggrund diskuterer og prioriterer ansøgninger og udarbejder beslutningsoplæg Direktionen inviterer ansøgere til præsentation på baggrund af første beslutningsoplæg Direktionen træffer afgørelse på baggrund af beslutningsoplæg Talenter Bestyrelsen Bestyrelsen har delegeret vurdering og beslutning til direktion og medarbejdere og har fri adgang til alle ansøgninger, beslutningsgrundlag og beslutninger. Desuden informeres bestyrelsen om afgørelser på porteføljeniveau 36

37 Governanceprocesser for investeringer Vækstprojekter (InnoBooster): < 0,5 mio. kr. Beslutning Store projekter Ansøger Indsender ansøgning Vækstprojekter (InnoBooster) Medarbejdere/ direktion p Ansøgning behandles. Flere medarbejdere med tværfaglig baggrund diskuterer og prioriterer ansøgninger og udarbejder beslutningsoplæg Direktionen træffer afgørelse på baggrund af beslutningsoplæg Talenter Bestyrelsen Bestyrelsen har delegeret vurdering og beslutning til direktion og medarbejdere og har fri adgang til alle ansøgninger, beslutningsgrundlag og beslutninger. Desuden informeres bestyrelsen om afgørelser på porteføljeniveau 37

38 Governanceprocesser for investeringer Talenter (Erhvervsforsker og Iværksætterpilot) Beslutning Store projekter Ansøger Indsender ansøgning Vækstprojekter (InnoBooster) Medarbejdere/ direktion Ansøgning behandles og formalia kontrolleres Medarbejder sammensætter p beslutningsoplæg på baggrund af vurderinger fra Erhvervsforskersudvalget (Erhvervsforsker) eller panel af forsknings- og erhvervsfolk (Iværksætterpilot) Direktionen træffer afgørelse på baggrund af beslutningsoplæg fra medarbejderne Talenter Bestyrelsen Bestyrelsen har delegeret vurdering og beslutning til direktion og medarbejdere og har fri adgang til alle ansøgninger, beslutningsgrundlag og beslutninger. Desuden informeres bestyrelsen om afgørelser på porteføljeniveau 38

Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014

Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014 Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014 14. april 2014 Dette opslag vedrører samfundspartnerskaber om innovation 2014 inden for følgende områder: Blå arbejdspladser via grønne løsninger Intelligent,

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Fra forskning til innovation. Om virksomheders brug af erhvervsrettede forsknings- og innovationsordninger

Fra forskning til innovation. Om virksomheders brug af erhvervsrettede forsknings- og innovationsordninger Fra forskning til innovation Om virksomheders brug af erhvervsrettede forsknings- og innovationsordninger 1 FORORD Hvert år investerer Danmark massivt i forskning og udvikling. Det samlede årlige offentlige

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2009

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2009 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-11-2009 Projekt slut dato: 31-12-2014 Bevilling A: Sjælland: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer CAT-gruppen powerpoint.ppt CV Allan

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Dato: 13.05.2011

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Bilag 1: Evalueringstemaer og evalueringsspørgsmål... 2. Bilag 2: Programteori for evalueringen... 3

Bilag 1: Evalueringstemaer og evalueringsspørgsmål... 2. Bilag 2: Programteori for evalueringen... 3 Bilag 1: er og evalueringsspørgsmål... 2 Bilag 2: Programteori for evalueringen... 3 Bilag 3: Evalueringsmetode... 9 Bilag 4:, mekanisme og resultat (CMO) for ForskEL programmet... 12 Bilag 5: Operationalisering

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 215 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET FORORD 3 FORSKNING OG UDVIKLING BANER VEJEN FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives

Læs mere

Afdækning af erhvervsfremme- og innovationssystemet i Danmark

Afdækning af erhvervsfremme- og innovationssystemet i Danmark Afdækning af erhvervsfremme- og innovationssystemet i Danmark For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere