Innovationsfondens strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovationsfondens strategi"

Transkript

1 Innovationsfondens strategi

2 Dette dokument præsenterer strategien for Danmarks Innovationsfond. Strategien blev offentliggjort d. 29. januar Strategiprocessen begyndte efter Innovationsfondens stiftelse d. 1. april 2014, hvor tre historiske fonde Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation og Højteknologifonden blev lagt sammen Strategiprocessen omfattede en bred vifte af emner: - Udarbejdelse af fondens mission, vision og målsætninger - Udvikling af nye investeringstyper - Omstrukturering af fondens organisation og governance - Udarbejdelse af en model for brugervenlig interaktion med fonden I udviklingen af strategien har fondens ledelse løbende rådført sig med et bredt udvalg af interessenter for at skabe en fond, der rummer alle parter i det danske innovationsmiljø og katalyserer et levende økosystem, som stimulerer dansk vækst og beskæftigelse Ved spørgsmål angående Innovationsfondens strategi rettes henvendelse til: Innovationsfonden på telefon eller 2

3 Bestyrelse og direktion Direktionen Formandskabet for bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer Peter Høngaard Andersen (Adm. direktør) Jens Maaløe (Formand) Anne Skriver Corinna Cortes President og CEO, Terma Vice President, Innovation Dairy, Chr. Hansen A/S Head of Google Research Anja Boisen (Næstformand) Trine Winterø Claus Jensen Professor, DTU Adm. direktør for MedTech Innovation Center Forbundsformand, Dansk Metal Flemming Besenbacher (Næstformand) Peter Kurtzhals Claus Hviid Christensen Professor, Aarhus Universitet, Bestyrelsesformand, Carlsbergfondet Forskningsdirektør, Novo Nordisk Director, Head of Group R&D, Dong Energy 3

4 Innovationsfondens strategi 4-25 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

5 Innovationsfondens tilblivelse og formål Tilblivelse Formål Det Strategiske Forskningsråd Rådet for Teknologi og Innovation Højteknologifonden Innovationsfonden "Danmarks Innovationsfond..." "... har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. "... skal særlig understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder." Innovationsfonden blev stiftet i april 2014 ved et bredt politisk forlig, som samlede tre historiske råd/fonde i én ny fond En ny bestyrelse og direktion blev udpeget til den nye fond "... skal etablere en fleksibel model for opfølgning på og evaluering af projekter, der har fået en bevilling, for at bidrage til at sikre fremdrift i projekterne." "... ansøgningsprocedurer skal være enkle, fleksible og afstemt i forhold til det enkelte virkemiddels kompleksitet og bevillingens størrelse." Kilde: Lov om Danmarks Innovationsfond 5

6 Innovationsfondens strategi består af fire grundpiller Mission, vision og målsætninger Organisation og governanceprocesser Fondens investeringer Præsentation og brugeradgang 6

7 Strategien indeholder væsentlige nybrud Mission, vision og målsætninger Fra Tre fonde med forskellige målgrupper og forskelligt fokus "Støtte" Til Én fond med én samlet mission, vision og målsætning grundfæstet i loven "Investeringer" Fondens investeringer 14 forskellige virkemidler/støttemuligheder Skarp opdeling mellem virkemidlernes målgrupper og indplacering i værdikæden Investeringer i 3 investeringstyper: "Store projekter", "Vækstprojekter" og "Talenter" Fondens investeringer lægger op til samarbejde mellem forskellige målgrupper og favner bredt over værdikæden Mere fordelagtige finansieringsmuligheder i bestemte dele af værdikæden for visse institutioner Ensartede finansieringsmuligheder for hver institutionstype på tværs af værdikæden i videst muligt omfang Administrativt sekretariat Fondsmodel med faglig styrkelse af organisationen Organisation og governanceprocesser Præsentation og brugeradgang Forskellige beslutningsmodeller ved ansøgninger Forskelligartede governanceprocesser med varierende sagsbehandlingstid Forskelligartet layout på hjemmesider Stor forskel i formkrav til ansøgningerne Beslutningsansvar klart placeret i bestyrelsen Effektive, mere smidige governanceprocesser forankret i bestyrelsen Let tilgængelig fond med én hjemmeside, der giver et samlet overblik over søgemuligheder på dansk og engelsk for alle målgrupper Opdateret, ensartet og forenklet ansøgningsmateriale 7

8 Innovationsfondens strategi 4-25 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

9 Danmarks vækst og velstand er stagnerende Udvikling i BNP, indeks (2005=100) Sverige Tyskland USA 100 Danmark Sæsonkorrigerede kvartalstal, kædede værdier Kilde: DAMVAD på baggrund af Produktivitetskomissionen og OECD 9

10 Produktiviteten er en forudsætning for vækst og afhænger af flere faktorer Innovationsfonden bidrager til øget produktivitet gennem flere indgange Inden for Innovationsfondens indflydelse Konkurrence Investeringer Regulering Uddannelse Produktivitet Skattevilkår Produktivitetskommissionens analyser viser, at der ikke er én enkelt årsag til det danske produktivitetsproblem. Der er derfor heller ikke ét enkelt svar på problemet. Produktivitetskommissionen "Det handler om velstand og velfærd - slutrapport" s. 12 Innovation Offentlig sektor Ledelse Kilde: DAMVAD og Vedel Consulting 10

11 Innovationsfondens mission, vision og målsætninger Mission Innovationsfonden investerer i at opdyrke og omsætte ideer, viden og teknologi til værdi for Danmark Vision Entreprenørskab, samarbejde og internationalt udsyn trives, så ideer, viden og teknologier omsættes til levedygtige virksomheder og innovative løsninger til gavn for samfundet Målsætninger Innovationsfondens investeringer bidrager til: Vækst og beskæftigelse Løsning af centrale samfundsudfordringer Målsætningerne nås gennem: Innovation og teknologiudvikling Samarbejde på tværs Entreprenørskab i trivsel Fremragende forskning Et stærkt internationalt udsyn 11

12 Innovationsfondens strategi 4-25 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

13 Innovationsfonden indgår i det danske innovationssystem og dækker bredt i værdikæden Værdikæden Grundforskning Strategisk forskning Udvikling Kommercialisering & implementering Offentligt system Det Fri Forskningsråd Grundforskningsfonden Innovationsfonden Udviklings- og demonstrationsprogrammer Markedsmodningsfonden Vækstfonden Innovationsmiljøerne Væksthusene Innovationsfonden indgår i det danske innovationssystem, som består af en række offentlige og private aktører Innovationsfondens investeringer dækker "strategisk forskning", "udvikling", og Kommercialisering og implementering". Det vil sige fra grundforskning til markedet Private fonde Privat system Ikke finansielle virksomheder Finansielle investorer/institutioner 13

14 Innovationsfonden investerer i "Store projekter", "Vækstprojekter" og "Talenter" Kort beskrivelse (uddybes i bilagsmaterialet) Investeringer på over 5 mio. kr. Omfatter projekter i hele værdikæden fra grundforskning til markedet. For disse projekter findes tre typer opslag: Store projekter Vækstprojekter (InnoBooster) Temabaserede opslag: Investeringer i projekter som falder under et af fondens prædefinerede fokusområder. Temaerne er baseret på politiske øremærkninger samt en langsigtet strategisk prioritering fra bestyrelsen og underbygges af investeringsstrategier, som specificerer fondens fokus inden for området Åbne opslag: Investeringer som ikke er bundet til et specifikt tema, men er åbne for alle gode idéer Samfundspartnerskaber: Investeringer målrettet specifikke samfundsudfordringer, hvor 5-10 partnere (virksomheder, offentlige forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder) samarbejder Investeringer på op til 5 mio. kr. til SMV'er 1 eller den lille iværksætter med en god idé med stort udviklingspotentiale og behov for risikovillig kapital og sparring til at udvikle deres innovationsidé Investeringer til støtte af forsknings- og iværksættertalenter. Der findes to investeringstyper: Talenter "Erhvervsforsker", som via udbud af ErhvervsPhD er og Erhvervspostdocs understøtter udvikling af forskningskompetencer hos talentfulde individer gennem løsning af konkrete F&U-opgaver i samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner "Iværksætterpilot", som er tilbud om finansiel støtte og sparring til nyuddannede kandidater med innovative iværksætterideer 1 SMV: Små- og mellemstore virksomheder. Virksomheder med færre end 250 medarbejdere 14

15 Innovationsfondens fagområder og investeringsstrategier skaber sammenhæng mellem fondens investeringer og mål Fagområder Investeringsstrategier Bioressourcer, fødevarer og livsstil Handel, service og samfund Energi, klima og miljø Produktion, materialer, digitalisering og IKT Infrastruktur, transport og byggeri Biotek, medico og sundhed Innovationsfonden har defineret seks fagområder. For hvert fagområde opbygges kompetencer i fonden og der udarbejdes investeringsstrategier Investeringsstrategierne har følgende formål: Skabe sammenhæng mellem fondens investeringer og langsigtede målsætninger Sikre faglig tyngde og bredde i fonden Skabe dialog med fondens interessenter om fondens fokusområder 15

16 Innovationsfonden har både åbne og temabaserede opslag Investeringer Opslagstyper Eksempel på temabaseret opslag Store projekter Åbne opslag: Opslag, hvor alle gode idéer kan søge uden binding til et tema Temabaserede opslag: Opslag, hvor der kan søges investeringer til et specifikt tema. Temaerne er baseret på: Fondens investeringsstrategier Politiske øremærkninger Innovationsfondens investeringer ansøges via opslag. Opslagene indeholder: En beskrivelse af opslagets formål En samlet budgetramme Relevante ansøgningsfrister Fonden har åbne opslag for alle typer af investeringer. Derudover har fonden temabaserede opslag for "Store projekter Vækstprojekter (InnoBooster) Talenter De temabaserede opslag indeholder for hvert tema beskrivelser af fondens vision/mål, status quo i Danmark og fokus for fondens investeringer 16

17 Principper for fondens finansiering af projekter Innovationsfondens finansieringsprincipper er rodfæstet i gældende lovgivning og lægger op til bredt samarbejde og lige muligheder Finansieringsprincipperne er udmøntet i vejledningsmaterialet til ansøgningsprocessen 3 1 Ens finansieringsmuligheder for alle projekter, hvadenten de har karakter af strategisk forskning, udvikling eller kommercialisering og implementering 1. Dette gør det lige attraktivt for alle, både offentlige og private deltagere, at placere sig hvor som helst i værdikæden 2 Tilskyndelse til samarbejde i projekter mellem offentlige forskningsinstitutioner, offentlige institutioner i øvrigt og private virksomheder 3 Tilskyndelse til aktiv deltagelse fra investeringsmodtagerne. Derfor finansierer Innovationsfonden maksimalt 75% af projektets samlede budget 2 1 Med undtagelse af investeringsgraden for virksomheder, der afhænger af placering i værdikæden jf. EU s statsstøtteregler 2 Med undtagelse af Iværksætterpilot-programmet 3 Se mere på 17

18 Innovationsfonden følger investeringen tæt fra ansøgning til efter projektets afslutning For at sikre tæt opfølgning og sammenhængende sparring, får hvert projekt tildelt en fast medarbejder, der følger hele forløbet fra ansøgning til efter projektets afslutning 1,2 Under projektets forløb Efter projektets afslutning Fonden indgår aktivt i investeringen bl.a. ved at facilitere interaktioner mellem projektets samarbejdspartnere Effekten af investeringer måles i en årrække efter projektets udløb På forhånd aftalte milepæle og målsætninger følges og dokumenteres for løbende at evaluere investeringens effekt Effekterne opsamles, så virkningen af investeringerne kan sammenholdes med fondens overordnede målsætninger Under projektets forløb vurderer fonden, om projektet leverer resultater. Det kan f.eks. betyde, at projekter lukkes ned før tid, eller at fonden øger sin investering i projektet 1 Omfanget af opfølgning afhænger af projektets størrelse 2 For at opnå en uafhængig bedømmelse af ansøgninger, vil forskellige medarbejdere være ansvarlige for henholdsvis vejledning og vurdering 18

19 Innovationsfondens strategi 4-25 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

20 Innovationsfonden er organiseret i en fondsstruktur Fonden Bestyrelsen Bestyrelsen har den fulde beslutningskompetence. Den kan delegere visse beslutninger efter behov til formandsskab, direktion/medarbejdere eller andre udvalg inden for fastsatte rammer. Bestyrelsen træffer alle strategiske beslutninger og alle beslutninger om store projekter Formandskab Direktør Bestyrelsens formandskab har løbende møder med direktionen og holdes underrettet om driftsmæssige aktiviteter og beslutninger. Formandskabet tilrettelægger og forbereder bestyrelsesmøder og bestyrelsens involvering i samarbejde med direktionen Direktøren er ansvarlig for den daglige drift og får delegeret beslutningskompetencen fra bestyrelsen i udvalgte governanceprocesser. Bestyrelsen har adgang til alle ansøgninger, vurderinger og beslutninger Strategisk forskning Udvikling og kommercialisering Talenter Eksterne faglige eksperter Eksterne faglige eksperter foretager peer reviews på ansøgninger og bidrager med faglig og kommerciel sparring efter behov 20

21 Fondens governance for investeringer omfatter bestyrelsen, medarbejderne og faglige eksperter Bestyrelsen 9 politisk udpegede medlemmer med forskningsfaglig og kommerciel ekspertise Beslutter overordnede strategiske investeringsprincipper Definerer tildelingsprincipper og kriterier Træffer beslutninger for "store projekter" Bestyrelsen Medarbejdere/direktionen For hvert fagområde er der allokeret grupper af medarbejdere, som tilsammen har ekspertise inden for: Projektledelse Det faglige område Administration Medarbejderne/direktionen tildeles end-to-end ansvar for ansøgningerne, herunder: Beslutningsoplæg til bestyrelsen for "Store projekter" Vurderinger af og beslutninger omkring øvrige ansøgninger Eksterne faglige eksperter Korps af forsknings- og erhvervsfaglige eksperter Bliver honoreret pr. ansøgning, de skal tage stilling til Indgår aftale med fonden om fortrolighed, honorar og habilitet Fondens fagområ der Fondens fagområder Medarbejdergrupper Eksterne faglige eksperter 21

22 Innovationsfonden har tre overordnede governanceprocesser Kort beskrivelse af processerne (uddybes i bilagsmaterialet) Gennemløbstid 1 måneder Beslutningskompetence Store projekter Ansøgningsprocessen har to faser: Fase 1: Kort interessetilkendegivelse. På baggrund af denne forbereder medarbejdere og direktion beslutningsoplæg til bestyrelsen, som beslutter, om der skal inviteres til fase 2 Fase 2: Selve ansøgningen. Medarbejdere og direktion forbereder beslutningsoplæg til bestyrelsen efter indhentning af peer reviews fra eksterne forsknings- og erhvervsfaglige eksperter. Derefter træffer bestyrelsen den endelige afgørelse Bestyrelsen træffer beslutning i både fase 1 og fase 2 Vækst-projekter (InnoBooster) Talenter Processen for InnoBooster afhænger af ansøgningens størrelse: Ansøgninger 0,5-5 mio. kr.: Udvalgte ansøgere inviteres til en præsentation for et panel af tværfaglige medarbejdere og eksterne forsknings- og erhvervsfolk, som udarbejder et beslutningsoplæg. Direktionen træffer derefter den endelige afgørelse 2-3 Ansøgninger under 0,5 mio. kr.: Ansøgninger behandles og vurderes af fondens medarbejdere. Direktionen træffer derefter den endelige afgørelse 1 Der indsendes en ansøgning, som behandles af fondens medarbejdere, som derefter udarbejder et beslutningsoplæg baseret på vurderinger fra: Erhvervsforskerudvalget (for ErhvervsPhD og Erhvervspostdoc) Panel af forsknings- og erhvervsfolk (for Iværksætterpilot) Baseret på disse beslutningsoplæg træffer direktionen den endelige afgørelse 2 3 Bestyrelsen har delegeret beslutningskompetencen til fondens direktion og medarbejdere Bestyrelsen har defineret processen og har adgang til alle ansøgninger, vurderinger og beslutninger 1 Fra ansøgningsfrist til bevillings- eller afslagsbrev. Fonden vil løbende arbejde på at forkorte de forventede gennemløbstider, hvor det kan lade sig gøre uden at kompromittere kvaliteten af vurderingerne 2 Fonden forventer en behandlingstid på 9 måneder i 2015 og på ca 5 måneder derefter 3 Fonden forventer en behandlingstid på 3 måneder i 2015 og på ca 2 måneder derefter 22

23 Innovationsfondens strategi 4-25 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

24 Innovationsfondens web giver adgang til information om fonden og søgemuligheder for investeringer Innovationsfonden.dk indeholder bl.a. Information om fonden, herunder: Strategi Mission, vision og målsætninger Investeringer Governancestruktur Bestyrelsen Søgemuligheder, herunder: Rammer for investeringerne Krav til ansøgere Vurderingskriterier Temaer Ansøgningsfrister Vejledningsmateriale Link til elektronisk ansøgningsskema Kontaktoplysninger 24

25 Innovationsfonden er let tilgængelig for ansøgere og øvrige interessenter Interaktioner Principper for fondens kommunikation Proaktiv interaktion med alle fondens interessenter Tilgængelighed og åbenhed Professionel og personlig vejledning og opfølgning Klar og tydelig kommunikation for alle typer af ansøgere, de erfarne såvel som nybegyndere Interaktioner med interessenter: Universiteter om governance og investeringstyper Det Frie Forskningsråd, Udviklings- og Demonstrationsprogrammerne og Vækstfonden om koordinering og fælles opslag Væksthuse, regioner, innovationsmiljøer og GTS-institutter 1 om regional tilstedeværelse og kontakt til SMV er Fagforbund med fokus på investeringstyper, bl.a. om nye muligheder for virksomheder Private fonde og banker Interaktioner med ansøgere og brugere: Mulighed for at tale med en medarbejder før, under og efter ansøgningsfaserne ang. søgemuligheder og rammer, udformning af ansøgning mm. Investeringsmodtagere En fast kontakt i fondens medarbejderstab, der står for løbende opfølgning og vejledning 1 GTS: Godkendt Teknologisk Serviceinstitutter 25

26 Innovationsfondens strategi 3-24 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

27 Innovationsfondens nye strategitiltag indfases i løbet af 2015 Væsentlige begivenheder i relation til fondens strategi, 2015 Offentliggørelse af fondens investeringstyper og opslagstekster 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Fondens investeringer Offentliggørelse af fondens investeringsstrategier Åbning for ansøgninger på fondens web Organisation og governanceprocess er Ikrafttræden af ny governancestruktur Housewarming med præsentation af den nye fond Præsentation og brugeradgang Interessentforum Lancering af fondens web Årsmøde 27

28 Innovationsfondens strategi 3-24 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

29 Innovationsfondens strategi 3-24 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

30 Beskrivelse af fondens investeringer Store projekter Dækning af værdikæden Dækkes Dækkes ikke Strategisk forskning Udvikling Kommercialisering & implementering Store projekter Der kan søges om investeringer til projekter i hele værdikæden fra "strategisk forskning" til kommercialisering og implementering", uanset om der er tale om forskningsprojekter med fokus på opbygning af viden og kompetencer eller projekter målrettet udvikling af et produkt eller en service. Målgruppe Store projekter kan søges af både offentlige forskningsinstitutioner, små og store virksomheder og øvrige offentlige institutioner, danske såvel som internationale. Innovationsfonden prioriterer en høj grad af samarbejde mellem disse parter over hele værdikæden. Vækstprojekter (InnoBooster) Effekt for samfundet Investeringer i store projekter bidrager til at fremme innovation i Danmark ved at skabe viden, vækst og beskæftigelse. Projekter med fokus på strategisk forskning bidrager til at opbygge kompetencer, som kan danne grundlag p for nye produkter og services, mens projekter længere henne i værdikæden fokuserer på den konkrete udvikling af produkter og services. Talenter Opslagstyper Der findes tre opslagstyper for store projekter Temabaserede opslag: Investeringer i projekter som falder under et af fondens prædefinerede fokusområder. Åbne opslag: Investeringer som ikke er bundet til et givent tema, men er åbne for alle gode idéer Samfundspartnerskaber: Opslag målrettet specifikke samfundsudfordringer, hvor 5-10 partnere fra virksomheder, offentlige forskningsinstitutioner og/eller offentlige myndigheder samarbejder Innovationsfondens rolle under investeringsforløbet Alle godkendte projekter tildeles en medarbejder fra fonden, som løbende vil assistere og sparre med projektets deltagere, for at projektet når sine målsætninger 30

31 Beskrivelse af fondens investeringer Vækstprojekter (InnoBooster) Dækning af værdikæden Dækkes Dækkes ikke Strategisk forskning Udvikling Kommercialisering & implementering Store projekter Investeringer i vækstprojekter dækker udvikling og kommercialisering med henblik på implementering. Målgruppe Vækstprojekter kan søges af SMV er, der har behov for risikovillig kapital og sparring for at udvikle deres gode idé. Vækstprojekter (InnoBooster) Effekt for samfundet Risikovillige investeringer i SMV ers idéer øger fokus på vækst og innovation, og forbedrer derved muligheden for at flere SMV er udvikler sig til store virksomheder. Opslagstyper Der findes to opslagstyper for InnoBooster: InnoBooster (0,5-5 mio. kr.): Investeringer på mellem 0,5 og 5 mio. kr. med to årlige ansøgningsfrister. InnoBooster (<0,5 mio. kr.): : Investeringer under 0,5 mio. kr. med løbende ansøgningsfrist. p Talenter Innovationsfondens rolle under investeringsforløbet Innovationsfonden hjælper virksomheden med at lave en innovationsplan for, hvordan virksomheden skal indfri ambitionerne om vækst. 31

32 Beskrivelse af fondens investeringer Talenter Dækning af værdikæden Dækkes Dækkes ikke Strategisk forskning Udvikling Kommercialisering & implemetering Store projekter Der kan søges om investeringer i talenter i hele værdikæden fra "strategisk forskning" til kommercialisering og implementering". Erhvervsforskerordningen dækker typisk strategisk forskning og udvikling, mens Iværksætterpilotordningen dækker udvikling og kommercialisering & implementering. Målgruppe Målgruppen for Iværksætterpilot er en dimittend eller en studerende, der er ved at afslutte en videregående uddannelse med en innovativ iværksætteridé. For Erhvervsforsker er målgruppen kandidater eller PhD er, der kan udføre et forskningsprojekt i samarbejde med en eller flere virksomheder og videninstitutioner. Virksomheden er ansvarlig for medfinansieringen. Vækstprojekter (InnoBooster) Effekt for samfundet Igennem Iværksætterpilot-programmet skabes der flere succesfulde iværksættere, der får omdannet deres idéer til virksomheder, og dermed skabes mere dynamik i erhvervslivet. Ved Erhvervsforsker-programmet resulterer det tætte samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder, samt uddannelsen af erhvervsorienterede forskere, i et øget kompetenceniveau i erhvervslivet. Opslagstyper Der findes tre typer opslag for Talenter: Iværksætterpilot: Investering på kr. per måned i op til et år, samt mulighed for et engangstilskud til brug til særlige udgifter, f.eks. leje af udstyr samt adgang til fysiske faciliteter. To årlige ansøgningsfrister. ErhvervsPhD: Investering på ca. 1 mio. kr. til halvdelen af en Ph.d. løn. Tre årlige ansøgningsfrister. Erhvervspostdoc: Investering på 0,5-1,5 mio. kr. afhængigt af længden på projektet. To årlige ansøgningsfrister. Talenter Innovationsfondens rolle under investeringsforløbet I Iværksætterpilot-programmet får iværksætteren løbende rådgivning og sparring fra Pluss konsulenthus og et af de fem regionale væksthuse. I Erhvervsforsker-programmet afholdes der opstartsmøde og årlige statusmøder. Desuden har forskeren en fast tilknyttet kontakt i fonden, der står til rådighed ved praktiske spørgsmål. ErhvervsPhD er får derudover et erhvervskursus om ledelse og forskning i erhvervslivet. Kurset udbydes af DTU. 32

33 Eksempler på fondens investeringer Banebrydende broteknologi sparer tid og ressourcer Treårigt projekt udvikler et nyt perlekædeprincip for opførelsen af broer, der med succes er afprøvet på en 6 meter lang testbro Visionen er at reducere opførelsestiden af motorvejsbroer fra måneder til en enkelt weekend samt bygge broer med lavere vedligeholdelsesomkostninger, der samtidig fører til store CO 2 -besparelser Innovationsfonden har investeret 10 mio. kr. i projektet, der har et samlet budget på 18,5 mio. kr. Sustainable Biodiesel Enzymprodukt omdanner olieaffald til biodiesel - succesfuldt forskningsprojekt med deltagelse af danske universiteter og virksomheder Innovationsfonden (daværende HTF) investerede i mio. kr. i projektet, der havde et samlet budget på 33 mio. kr. I december 2014 lancerede Novozymes den første kommercielt tilgængelige enzymatiske løsning til at producere biodiesel af olieaffald - Eversa NEXT NEXT er et offentligt-privat partnerskab, der samler klinisk forskning, sundhedsvæsenet og industrien Visionen er at udvikle og styrke rammerne for tidlig klinisk forskning i Danmark og dermed gøre Danmark til et foretrukket land for afvikling af fase 1 og 2 kliniske forsøg Innovationsfonden har investeret 50 mio. kr. i projektet, der har et samlet budget på 124 mio. kr. 33

34 Innovationsfondens strategi 3-24 Mission, vision og mål 8-11 Fondens investeringer Organisation og governance Præsentation og brugeradgang Implementering Bilag Fondens investeringer Organisation og governance

35 Governanceprocesser for investeringer Store projekter Beslutning Fase 1 Mellem faserne Fase 2 Store projekter Ansøger Indsender Fase 1-ansøgning Fase 2-ansøgning skrives Indsender Fase 2-ansøgning Vækstprojekter (InnoBooster) Medarbejdere/ direktion Ansøgning behandles. Beslutningsoplæg udarbejdes til bestyrelsen Identifikation af rette eksperter til peer review Ansøgning behandles inkl. peer review. Beslutningsoplæg udarbejdes til bestyrelsen Talenter Bestyrelsen Behandler og godkender/afviser Fase 1-ansøgning Behandler og godkender/afviser Fase 2-ansøgning 35

36 Governanceprocesser for investeringer Vækstprojekter (InnoBooster): 0,5-5 mio. kr. Beslutning Store projekter Ansøger Indsender ansøgning Inviterede ansøgere præsenterer for et panel af tværfaglige medarbejdere og eksterne forsknings- og erhvervsfolk, som udarbejder nye beslutningsoplæg Vækstprojekter (InnoBooster) Medarbejdere/ direktion Ansøgning behandles. Flere medarbejdere med tværfaglig baggrund diskuterer og prioriterer ansøgninger og udarbejder beslutningsoplæg Direktionen inviterer ansøgere til præsentation på baggrund af første beslutningsoplæg Direktionen træffer afgørelse på baggrund af beslutningsoplæg Talenter Bestyrelsen Bestyrelsen har delegeret vurdering og beslutning til direktion og medarbejdere og har fri adgang til alle ansøgninger, beslutningsgrundlag og beslutninger. Desuden informeres bestyrelsen om afgørelser på porteføljeniveau 36

37 Governanceprocesser for investeringer Vækstprojekter (InnoBooster): < 0,5 mio. kr. Beslutning Store projekter Ansøger Indsender ansøgning Vækstprojekter (InnoBooster) Medarbejdere/ direktion p Ansøgning behandles. Flere medarbejdere med tværfaglig baggrund diskuterer og prioriterer ansøgninger og udarbejder beslutningsoplæg Direktionen træffer afgørelse på baggrund af beslutningsoplæg Talenter Bestyrelsen Bestyrelsen har delegeret vurdering og beslutning til direktion og medarbejdere og har fri adgang til alle ansøgninger, beslutningsgrundlag og beslutninger. Desuden informeres bestyrelsen om afgørelser på porteføljeniveau 37

38 Governanceprocesser for investeringer Talenter (Erhvervsforsker og Iværksætterpilot) Beslutning Store projekter Ansøger Indsender ansøgning Vækstprojekter (InnoBooster) Medarbejdere/ direktion Ansøgning behandles og formalia kontrolleres Medarbejder sammensætter p beslutningsoplæg på baggrund af vurderinger fra Erhvervsforskersudvalget (Erhvervsforsker) eller panel af forsknings- og erhvervsfolk (Iværksætterpilot) Direktionen træffer afgørelse på baggrund af beslutningsoplæg fra medarbejderne Talenter Bestyrelsen Bestyrelsen har delegeret vurdering og beslutning til direktion og medarbejdere og har fri adgang til alle ansøgninger, beslutningsgrundlag og beslutninger. Desuden informeres bestyrelsen om afgørelser på porteføljeniveau 38

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 5 5. Afgørelse om ansøgning... 6

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014

Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014 Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014 14. april 2014 Dette opslag vedrører samfundspartnerskaber om innovation 2014 inden for følgende områder: Blå arbejdspladser via grønne løsninger Intelligent,

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Strategi 2012-2015 creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Design: Refleks / refleksdesign.dk Fotos: Vincent Lestienne

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader Informationsmøde 2006 Energiforskningsprogrammerne EFP ELFORSK ForskEL De danske energiforskningsprogrammer kriterier og grænseflader Kim Behnke, sektionschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk REFU strategien

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen GTS er brancheorganisation for Danmarks ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-nettet) Repræsenterer og varetager GTS-nettets interesser

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 8. november 2012 1 Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013 Nyt kapitel A. Udmøntning af forskningsreserven

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET Finansiering af udviklingsaktiviteter Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET INDHOLD Projektfaser Forskning Udvikling af teknologi og services Demonstration

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Vejen til EU-finansiering Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Innovayt PROFIL Full-service innovations-konsulenthus Offentlige støtteprogrammer i Danmark og Europa 10 ansatte på kontorer i København og

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Finansiering af arktisk forskning

Finansiering af arktisk forskning Finansiering af arktisk forskning Gitte Agerhus Polarsekretariatet i Styrelsen for Forskning og Innovation Disposition Overblik over finansieringsmuligheder for arktisk forskning Hvem er vi? Polarsekretariat,

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Maj 2013

Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Maj 2013 Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Maj 2013 BERETNING OM TILSKUD TIL FORSKNING, UDVIKLING OG DEMONSTRATION PÅ ENERGIOMRÅDET Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere