Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag om det forskningsfinansierende system 1"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende system 1 Det forskningsrådgivende system er en samlet betegnelse for de organer, der dels yder forsknings- og innovationsrådgivning, og dels kvalitetssikrer og udmønter de forskningsmidler, som fordeles i åben konkurrence, jf. bilag om bevillinger til offentlig forskning. Figur 1 giver et overblik over de forskellige aktører i det forskningsfinansierende system. Fagministeriernes forskning er ikke en del af dette system, men er medtaget, da midlerne herfra kvalitetssikres i det forskningsrådgivende system. Figur 1. Det statslige forskningsrådgivnings- og bevillingssystem, 2005 Det statslige forskningsrådgivnings- og bevillingssystem GRUNDFORSKNING STRATEGISK FORSKNING INNOVATION Danmarks Forskningspolitiske Råd (DFR) Dertil kommer Rådet for Teknologi og Innovation samt Højteknologifonden, der ikke er en del af det forskningsrådgivende system, men uddeler forskningsmidler i åben konkurrence som andre organer i det forskningsrådgivende system. Her benyttes betegnelsen Det forskningsfinansierende system samlet for forskningsrådgivnings- og bevillingssystemet. Højteknologifonden (HTF) Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) Danmarks Grundforskningsfond (DG) Det Frie Forskningsråd (DFF) Det Strategiske Forskningsråd (DSF) Fagministeriernes forskning Faglige Forskningsråd under DFF Programkomiteer under DSF Koordinationsudvalget for Forskning (KUF) KUF s Forskeruddannelsesudvalg 1 Dette bilag er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Bilaget er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for rådets drøftelser. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for bilaget.

2 Rådenes bevillinger til forskning og udvikling er beskrevet i bilaget om Bevillinger til offentlig forskning. 1. Danmarks Forskningspolitiske Råd Danmarks Forskningspolitiske Råd (DFR) yder forskningspolitisk rådgivning til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. DFR har ikke bevillingskompetence. Rådets opgaver omfatter overordnet rådgivning om dansk og international forskningspolitik, der bl.a. omfatter: Rammebetingelser for forskning Forskningsbevillinger Større nationale og internationale forskningsinitiativer Udviklingen i den nationale forskningsstrategi Danmarks rolle og placering i det internationale forskningssamarbejde Forskeruddannelse og forskerrekruttering. 2. Danmarks Grundforskningsfond Danmarks Grundforskningsfond (DG) er en uafhængig fond, der ledes af en bestyrelse. DG styrker Danmarks forskningsmæssige udvikling på højt internationalt niveau gennem større længerevarende satsninger (grundforskningscentre). Siden 1991 har fonden givet tilsagn om at støtte de danske forskningsmiljøer med næsten 3 mia. kr. DG yder i øjeblikket støtte til 33 centre. Fonden har tradition for at yde fuld støtte til de udvalgte centre. 3. Det Frie Forskningsråd Det Frie Forskningsråd (DFF) blev etableret i 2004 ved en ændring af rådssystemet, der skulle skabe adskillelse og dermed styrkelse af henholdsvis den frie forskning, hvor det er forskernes egne idéer, der får mulighed for at opnå støtte, og den strategiske forskning, hvor det offentlige efterspørger viden inden for et givet område. DFF giver støtte til dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer - såvel enkeltvidenskabelige som tværvidenskabelige. I DFF gives efter ansøgning støtte til fx forskergrupper, forskningens infrastruktur, herunder driftstilskud og apparatur, forskernetværk, internationalt samarbejde, forskeruddannelse og forskningskonsortier. DFF består af en bestyrelse, der nedsætter et antal faglige forskningsråd. Bestyrelsen har ikke bevillingskompetence, men fordeler forskningsmidler til de faglige forskningsråd, ligesom den træffer beslutning om fordeling af rammerne (op til en femtedel af bevillingerne) til de faglige forskningsråds særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige initiativer. Bestyrelsen har nedsat følgende fem faglige forskningsråd: Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom (FSS) Forskningsrådet for Natur og Univers (FNU) Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) Forskningsrådet for Teknologi og Produktion (FTP) 2

3 Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE) I hvert af de faglige forskningsråd sidder anerkendte forskere, der tilsammen dækker rådets ansvarsområde. 4. Det Strategiske Forskningsråd Det Strategiske Forskningsråd (DSF) blev etableret i 2004 med henblik på at skabe en adskillelse og at styrke den strategiske forskning i Danmark. DSF består af en bestyrelse, der nedsætter et begrænset antal programkomiteer. DSF giver støtte til forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og bidrager til at styrke samspillet mellem offentlig og privat forskning. Rådet skal desuden opsøge nye forskningstendenser og skal give videnskabsministeren forskningsfaglig rådgivning. Private og offentlige institutioner kan ligeledes få forskningsfaglig rådgivning. Bestyrelsen har ikke selv bevillingskompetence. Til udmøntning af programbevillinger nedsætter bestyrelsen derfor programkomiteer eller overlader efter aftale opgaven til Det Frie Forskningsråd. Komiteerne nedlægges, når deres opgave er fuldført. Samtlige medlemmer af en programkomite skal være anerkendte forskere. For en gennemgang af de strategiske forskningsprogrammer i 2005 under DSF henvises til faktabilag om bevillinger til offentlig forskning. Bestyrelsen har nedsat følgende programkomiteer: Programkomiteen for Fødevarer og Sundhed Programkomiteen for Energi og Miljø Programkomiteen for Nanovidenskab og Teknologi, Bioteknologi og IT (NABIIT) Programkomiteen for Ikke-ioniserende Stråling Programkomiteen for Yngre Forskere DSF står også for kvalitetssikringen af sektorministeriernes forskningsmidler, der ikke er basismidler. Det Strategiske Forskningsråd skal som led heri godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af de indkomne ansøgninger i forbindelse med de enkelte ministres uddeling af statslige forskningsbevillinger. 5. Koordinationsudvalget for Forskning Koordinationsudvalget for forskning (KUF) har til opgave at sikre den bedst mulige sammenhæng mellem alle de statslige forskningsbevillinger hvad enten de ligger på institutionerne eller i fonds- og rådsregi. KUF skal koordinere indsatsen i spørgsmål, der er af fælles interesse for Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Rektorkollegiet, Sektorforskningens Direktørkollegium og Rådet for Teknologi og Innovation. KUF består af bestyrelsesformændene for Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Danmarks Grundforskningsfond samt to medlemmer udpeget af videnskabs- 3

4 ministeren efter indstilling fra Rektorkollegiet, ét medlem udpeget af videnskabsministeren efter indstilling fra Sektorforskningens Direktørkollegium og ét medlem udpeget af videnskabsministeren efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation. KUF rådgiver om støtte til forskeruddannelse og har til dette formål nedsat et forskeruddannelsesudvalg. De midler, som udvalget rådgiver om, gives hovedsageligt til etablering af eller til allerede etablerede forskerskoler. 6. Højteknologifonden Højteknologifonden er etableret i 2005 og har endnu ikke gennemført uddeling af midler. Fondens formål er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre udvikling som højteknologisk samfund. Fonden ledes af en bestyrelse. Højteknologifonden støtter strategiske og højteknologiske satsninger inden for forskning og innovation. Fonden skal endvidere gøre en særlig indsats for at fremme forskning og innovation i små og mellemstore virksomheder. Højteknologifonden støtter højteknologiske projekter eller konsortier, som alle skal leve op til fire kriterier: Åbenbart erhvervsmæssigt potentiale Et samarbejde mellem mindst én offentlig forskningsinstitution og mindst én privat virksomhed Teknologioverførsel Medfinansiering fra de deltagende parter Al støtte fra fonden gives på baggrund af en vurdering af den faglige kvalitet og erhvervsmæssige relevans. Til varetagelse af sine opgaver kan bestyrelsen vælge at nedsætte egne faglige underudvalg, mens forskningsfaglige vurderinger skal indhentes i forskningsrådssystemet eller Danmarks Grundforskningsfond. Bestyrelsen kan endvidere vælge at overføre midler til Det Strategiske Forskningsråd og/eller Rådet for Teknologi og Innovation for at styrke allerede igangsatte eller beslægtede initiativer. Som eksempler på relevante satsningsområder i Danmark i disse år har regeringen nævnt nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi. 7. Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) arbejder for at styrke den fremtidige vækst og innovation i erhvervslivet. Rådet rådgiver videnskabsministeren om teknologi- og innovationspolitik og administrerer de initiativer, som henlægges til rådet af videnskabsministeren. Rådet har til opgave at fremme: Samarbejde og formidling af viden mellem forskere, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, teknologiske serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder Innovation, udvikling, spredning, udnyttelse og kommercialisering af forskningsresultater, ny teknologi, organisatorisk og markedsmæssig viden Tilgang og udvikling af viden- og teknologibaserede virksomheder Innovation og tilførsel af kapital og kompetence til viden- og teknologibaserede virksomheder 4

5 Internationalt samarbejde om udnyttelsen af viden og teknologi. Rådet skal rådgive videnskabsministeren vedrørende lov om teknologioverførsel ved offentlige forskningsinstitutioner ( tech-trans-loven ), og rådet er dermed koordinerende instans for alle de initiativer (innovationsmiljøer, teknologioverførselsenheder, projektbevillinger til teknologioverførsel osv.), der vedrører kommercialisering af forskningsresultater mv. i de tidlige faser. 8. Kvalitetssikringsprocesser for forskningsmidler, der udbydes i åben konkurrence Når forskningsmidler udbydes i åben konkurrence, foregår der på flere niveauer sikring af kvaliteten. Her følger en gennemgang af de procedurer, der typisk følges, når konkurrenceudsatte midler til forskning i Danmark får et kvalitetsstempel i de forskningsrådgivende organer. Proceduren er overordnet beskrevet, og principperne går igen i forhold til alle de aktører, der udmønter statslige konkurrencemidler til forskning. Organisatorisk er der variationer i forhold til, hvilke aktører der har ansvar for de forskellige handlinger: Opslag. Midler skal slås offentligt op, således at alle potentielle ansøgere kan søge. I opslag sikres det, at dette er formuleret så præcist som muligt, herunder skal opslag formuleres så bredt, at der i ansøgerfeltet kan forventes reel konkurrence om midlerne. Ansøgning: Forskere, forskergrupper m.v. søger om midler. Formelle ansøgningsskemaer benyttes oftest. Disse suppleres med en fri-tekst -ansøgning, hvor projektet beskrives. En række bilag vedlægges, herunder bl.a. CV for ansøgere, budget for projektet og tilsagn fra institutioner, hvor forskningen planlægges at foregå. Bilagene indgår dels i vurderingen af, hvorvidt det foreslåede projekt er organisatorisk realistisk at gennemføre, og dels i kvalitetsvurderingen af ansøgninger. Behandling af ansøgninger: Her sker først en administrativ kvalitetssikring af ansøgninger, hvor det sikres, at ansøgninger indeholder den information, der skal til for at kunne vurdere dem. Når dette er sikret, kvalitetsvurderes ansøgningerne i videnskabeligt regi. Selve kvalitetsvurderingen foregår i to skridt. Dels en egentlig forskningsfaglig vurdering. Den kan enten foregå inden for det pågældende råd, men den kan også foregå ved eksterne peer review af ansøgninger. Eksterne peer review kan vurderes nødvendige ved store satsninger, men også hvis de pågældende forskere i rådet ikke har tilstrækkelig faglig indsigt, eller der kan stilles spørgsmål ved deres habilitet. Eksterne peer review kan foretages af såvel danske som internationale forskere. Når den forskningsfaglige vurdering er foretaget, er det op til det pågældende råd eller den pågældende bestyrelse at træffe beslutning om, hvordan der skal prioriteres blandt dem, der er vurderet at have en tilstrækkelig kvalitet. Herefter besluttes, hvilke ansøgninger der kan opnå støtte. Udmelding om, hvem der modtager støtte: Herefter skal der meldes tilbage til ansøgere om, hvem der modtager støtte, og hvem der får afslag. Afslag skal begrundes for ansøger. Til de ansøgere, der får afslag, kan opfølgning og vejledning i forhold til at ændre ansøgninger med henblik på at kunne opnå støtte påregnes. Til ansøgninger, der får afslag, følger ofte også behandling af en række klagesager. 5

6 Opfølgning på bevillinger: De udmøntede bevillinger udbetales løbende af de bevilgende aktører. Her skal opfølgning sikres i form af regnskaber, rapporter m.v. Nogle bevillinger har tilknyttet krav om evalueringer, det kan være såvel midtvejs- som slutevalueringer. For evt. faktuelle spørgsmål: Kontorchef Nils Agerhus, Videnskabsministeriet, telefon

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014

Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014 Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014 14. april 2014 Dette opslag vedrører samfundspartnerskaber om innovation 2014 inden for følgende områder: Blå arbejdspladser via grønne løsninger Intelligent,

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning

baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning REDAKTION: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Analysen er gennemført i samarbejde med DAMVAD A/S ISBN: 978-87-90772-59-8 UDGIVER: DEA DATO

Læs mere

Dansk forskningspolitik. Fra forskningslandsby til globalt. knudepunkt

Dansk forskningspolitik. Fra forskningslandsby til globalt. knudepunkt Dansk forskningspolitik i et vadested Fra forskningslandsby til globalt knudepunkt redaktion: Bjarne Lundager Jensen, vicedirektør, DEA Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Magnus Balslev Jensen, konsulent,

Læs mere

Afdækning af erhvervsfremme- og innovationssystemet i Danmark

Afdækning af erhvervsfremme- og innovationssystemet i Danmark Afdækning af erhvervsfremme- og innovationssystemet i Danmark For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2010-2011 Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

Fra forskning til innovation. Om virksomheders brug af erhvervsrettede forsknings- og innovationsordninger

Fra forskning til innovation. Om virksomheders brug af erhvervsrettede forsknings- og innovationsordninger Fra forskning til innovation Om virksomheders brug af erhvervsrettede forsknings- og innovationsordninger 1 FORORD Hvert år investerer Danmark massivt i forskning og udvikling. Det samlede årlige offentlige

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM OG HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK Innovationsfremmesystemet for danske virksomheder > 1. Indledning Formålet med dette notat er at give

Læs mere

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning og formål... 2 3 Rationalet for GTS-systemet en central aktør i det danske innovationssystem

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Vækst gennem videndeling

Vækst gennem videndeling Vækst gennem videndeling Udgivet: Oktober 2009 ISBN: 9788790772215 TÆNKETANK OG SEKRETARIAT MEDLEMMER AF DEAs TÆNKETANK FOR VIDENDELING Partner Henrik Morgen, Morgen Consult (formand) Direktør Helle Bechgaard,

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Bilag 1: Evalueringstemaer og evalueringsspørgsmål... 2. Bilag 2: Programteori for evalueringen... 3

Bilag 1: Evalueringstemaer og evalueringsspørgsmål... 2. Bilag 2: Programteori for evalueringen... 3 Bilag 1: er og evalueringsspørgsmål... 2 Bilag 2: Programteori for evalueringen... 3 Bilag 3: Evalueringsmetode... 9 Bilag 4:, mekanisme og resultat (CMO) for ForskEL programmet... 12 Bilag 5: Operationalisering

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer November 2005 LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer. Udgivet af Landsorganisationen i Danmark.

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Regionshuset Viborg Afdeing for virksomheds- og kompetenceudvikling Skottenbort 26 8800 Viborg Tel: 87285274 Sagsbehandler: Niels Dahl Christensen Niels.dahl@ru.rm.dk www.rm.dk Virksomhedsudviklingsprogram

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP Opslag 2013 Indkaldelse af ansøgninger Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport Det Strategiske Forskningsråd - DSF Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Picking the Winners? En Analyse af Regeringens Globaliseringsstrategi

Picking the Winners? En Analyse af Regeringens Globaliseringsstrategi D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Andreas Fensholm Picking the Winners? En Analyse

Læs mere