Opslag 2008, forår Højteknologiske projekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opslag 2008, forår Højteknologiske projekter"

Transkript

1 13. november 2007 Opslag 2008, forår Højteknologiske projekter j.nr. O I 2008 har Højteknologifonden DKK 352m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter og højteknologiske platforme. Dette opslag vedrører højteknologiske projekter og indleder første uddelingsrunde i I opslaget beskrives højteknologiske projekter, udvælgelseskriterier, regler vedrørende immaterielle rettigheder og statsstøtte mm., samt ansøgningsforløbet. (Der tages forbehold for eventuelle ændringer i forbindelse med vedtagelse af Finansloven 2008.) Indhold 1. Om Højteknologifonden Højteknologiske projekter Udvælgelseskriterier Åbenbart erhvervsmæssigt potentiale (Marked) Forskning og innovation af høj international standard (Teknologi) Ledelse og samspil (Entrepreneurship) Finansieringsmodel Projektledelse og Højteknologifondens opfølgning Aftaleindgåelse og starttidspunkt Immaterielle rettigheder og statsstøtte Immaterielle rettigheder EU s regler for statsstøtte Interessetilkendegivelse og ansøgningsforløb Spørgsmål og kontakt... 6

2 1. Om Højteknologifonden Højteknologifondens overordnede formål er at styrke vækst og beskæftigelse i det danske samfund. Det sker ved at investere risikovilligt i højteknologiske projekter og platforme, således, at gode idéer realiseres og omsættes til resultater, der skaber værdi for de deltagende parter og for det danske samfund. En god idé er i Højteknologifonden kendetegnet ved at have et åbenbart erhvervsmæssigt potentiale, som kan udvikles ved hjælp af ny højteknologi, frembragt gennem et målrettet samarbejde mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner. Et godt projekt er kendetegnet ved, at kun de parter, der skal til for at løse problemstillingen, er til stede. Desuden er der en stærk projektledelse, der med entrepreneurship, løbende forventningsafstemning mellem parterne, fokus og sans for et projekts dynamik sikrer, at målene nås. Med en investering fra Højteknologifonden øges sandsynligheden for, at en god idé realiseres i et godt projekt. Fonden investerer i højteknologiske projekter og platforme, hvor såvel store virksomheder som Små og Mellemstore Virksomheder (SMV) har mulighed for at deltage. Alle højteknologiske områder støttes, herunder bl.a. nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi. Højteknologifondens bestyrelse Jørgen Mads Clausen, adm. direktør, Danfoss A/S (formand) Klaus Bock, professor, tidl. forskningsdirektør for Carlsberg A/S (næstformand) Frede Blaabjerg, dekan, Aalborg Universitet Katherine Richardson Christensen, prodekan, Københavns Universitet Claus Bræstrup, koncernchef, H. Lundbeck A/S Ulla Röttger, direktør, I/S Amagerforbrænding Michael Stevns, adm. direktør, Mejeriforeningen Jukka Pertola, adm. direktør, Siemens A/S Nan-Yu Topsøe, forskningsleder, Haldor Topsøe A/S Højteknologifondens bestyrelse træffer afgørelse om, hvilke idéer, Fonden vil investere i blandt de indkomne interessetilkendegivelser og ansøgninger. Højteknologifonden indkalder hermed interessetilkendegivelser til højteknologiske projekter. 2. Højteknologiske projekter Et højteknologisk projekt er et samarbejde mellem en eller flere virksomheder og en eller flere offentlige forskningsinstitutioner. Projektets mål er inden for en nærmere fastsat tidshorisont efter bevillingsperiodens udløb at fremstille et helt nyt produkt eller en hel ny generation af produkter ved hjælp af højteknologi. For at kunne nå til det punkt, hvor de deltagende virksomheder selv kan færdigudvikle og markedsføre produktet, skal parterne i fællesskab opnå et resultat, fx et proof-of-principles, en vellykket præklinisk test, et patent el. lign., som forbereder den pågældende teknologi til kommercialisering. Et højteknologisk projekt kan være et innovationsprojekt, hvor projektets dele, metoder, tilgange m.m. er kendte, men kombinationen af dem er nyskabende. Eller et højteknologisk projekt kan være et projekt med stor forskningstyngde, da det produkt, der sigtes på, ikke kan fremstilles uden en omfattende forskningsindsats. 2 af 6

3 Et højteknologisk projekt er en målrettet indsats for at udvide de deltagende virksomheders forretningsområder ved hjælp af ny højteknologi. Bevillingsperioden er 2-4 år. Afslutning og kommercialisering af resultaterne kan have en længere tidshorisont end bevillingsperioden. Der kan søges om DKK 2,5-15m til det enkelte projekt. 3. Udvælgelseskriterier Højteknologifonden investerer i den gode idé, som tager udgangspunkt i at realisere et markedspotentiale ved med entrepreneurship at omsætte højteknologi til værdiskabelse: Marked Erhvervsmæssigt potentiale Erhvervsmæssigt potentiale Forskningsinstitutioner Den gode idé Teknologi Forskning og innovation Virksomheder Entrepreneurship Ledelse og samspil Udgangspunktet er følgende hovedkriterier inden for marked, teknologi og entrepreneurship: Åbenbart erhvervsmæssigt potentiale (Marked) Forskning og innovation af høj international standard (Teknologi) Ledelse og samspil mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner (Entrepreneurship) 3.1 Åbenbart erhvervsmæssigt potentiale (Marked) Højteknologifonden støtter projekter, hvis resultater kan kommercialiseres og skabe indtjening for de deltagende virksomheder. Bestyrelsen lægger bl.a. vægt på: Den overordnede plan for resultaternes anvendelse og kommercialisering. Parternes forudsætninger for at realisere idéen og skabe indtjening. Herunder vil bla. deltagernes eksisterende markedsposition, konkurrenceforhold, internationale bench mark og position i forhold til state-of-the-art blive taget i betragtning. Resultaternes effekt for de deltagende virksomheders forretningsudvikling. Resultaternes værdi og effekt for slutbrugeren. 3.2 Forskning og innovation af høj international standard (Teknologi) Højteknologifonden støtter tiltag, som kræver forskning og innovation af høj international standard for at kunne realiseres. Bestyrelsen lægger bl.a. vægt på: At forsknings- og innovationsindholdet er originalt og af høj international standard. At deltagernes forsknings- og innovationskompetencer kan måle sig internationalt. 3 af 6

4 At alle relevante faglige kompetencer er repræsenteret i projektet. 3.3 Ledelse og samspil (Entrepreneurship) Højteknologifonden støtter projekter, som bygger bro mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner. For at realisere en fælles idé, skal parterne udveksle teknologi, viden, ekspertise, faciliteter, personer m.m., og samspillet og ledelsesstrukturen er af afgørende betydning for resultatet. Bestyrelsen lægger bl.a. vægt på: At deltagerne har en fælles vision for projektets resultat. At rollefordelingen og den enkelte deltagers bidrag og forventede udbytte er klart defineret fra projektets start. At projektet ledes af en projektleder, som kan skabe momentum i aktiviteterne, fastholde projektets retning og få forskellige organisationskulturer (virksomhed/forskningsinstitution) til at arbejde mod fælles mål. At projektet har en styregruppe, som består af repræsentanter fra alle de deltagende parter. Styregruppen skal være i stand til at foretage nødvendige beslutninger, herunder frigøre og fastholde ressourcer, for at sikre den overordnede fremdrift i projektet gennem hele bevillingsperioden. At projektleder og styregruppe kan udvise lederskab (leadership). 4. Finansieringsmodel For højteknologiske projekter gælder, at Fonden finansierer op til 50 % af udgifterne, og for Små og Mellemstore Virksomheder finansieres op til 60 % af udgifterne. Højteknologifonden stiller krav om medfinansiering, således at den offentlige part bidrager med 1/6, den private part med 2/6, og Højteknologifonden med 3/6 af det samlede budget. For definition af SMV og nærmere beskrivelse af finansieringen, se Retningslinjer højteknologiske projekter på Ved tilsagn modtager og administrerer kun en af parterne Højteknologifondens støtte på vegne af det samlede projekt. 5. Projektledelse og Højteknologifondens opfølgning For at sikre størst mulig værdiskabelse i det enkelte projekt, stiller Højteknologifonden krav om, at der etableres en styregruppe, som udpeger en projektleder. Projektlederen skal stå for den daglige ledelse og sikre den løbende fremdrift i aktiviteterne. Projektlederen skal have øje for samspillet mellem projektets forskellige organisationskulturer i virksomheder og forskningsinstitutioner, så det sikres, at alle parter arbejder mod fælles mål. En styregruppe skal sammensættes af repræsentanter fra alle de deltagende parter. Det er vigtigt, at de valgte styregrupperepræsentanter har mandat til at frigøre og fastholde ressourcer i deres respektive organisationer. Styregruppen skal sætte retningen for projektet og tage beslutninger, der sikrer den overordnede fremdrift. Højteknologifonden følger aktivt udviklingen i projektet for at sikre at midlerne anvendes hensigtsmæssigt og at fokus på fremdrift og værdiskabelse fastholdes. Højteknologifonden har en aktiv og løbende dialog med projektlederen om såvel forretningsmæssige, faglige, ledelsesmæssige som organisatoriske udfordringer. Højteknologifonden deltager i styregruppen som observatør. 4 af 6

5 Højteknologifonden følger løbende parternes stillingtagen til projektets sundhedsmæssige, miljømæssige og etiske aspekter. 6. Aftaleindgåelse og starttidspunkt Tilsagn fra Højteknologifonden er betinget af, at der senest 60 dage efter tilsagn indgås en medfinansieringsaftale mellem Fonden og parterne. Bevillingsperioden, og dermed opstart af projektets aktiviteter, skal påbegyndes senest 120 dage efter tilsagnet. Højteknologifonden vil kunne kræve midler tilbage, hvis de aftalte tilskudsforudsætninger ikke overholdes. 7. Immaterielle rettigheder og statsstøtte 7.1 Immaterielle rettigheder Som udgangspunkt tilfalder de immaterielle rettigheder, der opstår i et projekt, den eller de offentlige forskningsinstitutioner og/eller Centre for Videregående Uddannelse, der deltager i projektet, jf. Lov om Højteknologifonden (Lov nr af 22. december 2004). Der er dog mulighed for, at de rettigheder og resultater, som en deltagende virksomhed har skabt alene i projektet, kan overføres vederlagsfrit til den pågældende virksomhed. Når Højteknologifonden yder støtte til et højteknologisk projekt, skal projektets parter indgå en samarbejdsaftale, der bl.a. regulerer parternes aftale om de immaterielle rettigheder, der måtte opstå i projektet. 7.2 EU s regler for statsstøtte Højteknologifonden finansieres af staten via årlige indskud på Finansloven. Da Højteknologifonden også skal yde støtte til private virksomheder, er dens virkemidler og støtteprofil godkendt af EU-Kommissionen i statsstøttesag nr. N269/ Danmark. Se meddelelsen på Tilskyndelsesvirkningen for store virksomheder er beskrevet i notifikationens pkt Interessetilkendegivelse og ansøgningsforløb Yderligere retningslinjer for ansøgning om støtte fra Højteknologifonden fremgår af Retningslinjer - højteknologiske projekter. Generelle bestemmelser for bevillinger fra Højteknologifonden beskriver forhold vedrørende bevillinger. Alle dokumenter findes på Interessetilkendegivelser og ansøgninger, der ikke overholder de beskrevne formkrav eller tidsfrister, kan afvises. Interessetilkendegivelser med bilag skal sendes til Højteknologifonden pr. som et samlet pdf-dokument til adressen med projektets titel angivet i ens emnefelt. Interessetilkendegivelser skal være Højteknologifonden i hænde senest mandag den 4. februar 2008 kl. 12. Der udvælges herefter et antal projekter, hvis parter vil blive opfordret til at indsende en egentlig ansøgning. Besked herom samt vejledning til udarbejdelse af ansøgningen vil blive sendt direkte til kontaktpersonerne for de udvalgte projekter mandag den 3. marts Frist 5 af 6

6 for indsendelse af ansøgning er tirsdag den 1. april 2008 kl Endeligt tilsagn og afslag meddeles projekternes kontaktpersoner torsdag den 15. maj Der ydes ikke tillægsbevillinger, men deltagere i projekter kan søge nye bevillinger i fri konkurrence i Højteknologifondens senere uddelingsrunder. 9. Spørgsmål og kontakt Ved spørgsmål til opslag, retningslinjer og udarbejdelse af interessetilkendegivelse og ansøgning kan Højteknologifonden kontaktes på telefon eller Højteknologifonden vejleder gerne parterne om strukturering af en interessetilkendegivelse. Opslaget findes på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelser mellem de to versioner af opslaget er den danske version gældende.5 6 af 6

7 13. november 2007 Opslag 2008, forår Højteknologiske platforme j.nr. O I 2008 har Højteknologifonden DKK 352m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter og højteknologiske platforme. Dette opslag vedrører højteknologiske platforme og indleder første uddelingsrunde i I opslaget beskrives højteknologiske platforme, udvælgelseskriterier, regler vedrørende immaterielle rettigheder og statsstøtte mm., samt ansøgningsforløbet. (Der tages forbehold for eventuelle ændringer i forbindelse med vedtagelse af Finansloven 2008.) Indhold 1. Om Højteknologifonden Højteknologiske platforme Udvælgelseskriterier Åbenbart erhvervsmæssigt potentiale (Marked) Forskning og innovation af høj international standard (Teknologi) Ledelse og samspil (Entrepreneurship) Finansieringsmodel Projektledelse og Højteknologifondens opfølgning Aftaleindgåelse og starttidspunkt Immaterielle rettigheder og statsstøtte Immaterielle rettigheder EU s regler for statsstøtte Interessetilkendegivelse og ansøgningsforløb Spørgsmål og kontakt... 6

8 1. Om Højteknologifonden Højteknologifondens overordnede formål er at styrke vækst og beskæftigelse i det danske samfund. Det sker ved at investere risikovilligt i højteknologiske projekter og platforme, således, at gode idéer realiseres og omsættes til resultater, der skaber værdi for de deltagende parter og for det danske samfund. En god idé er i Højteknologifonden kendetegnet ved at have et åbenbart erhvervsmæssigt potentiale, som kan udvikles ved hjælp af ny højteknologi, frembragt gennem et målrettet samarbejde mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner. Et godt projekt er kendetegnet ved, at kun de parter, der skal til for at løse problemstillingen, er til stede. Desuden er der en stærk projektledelse, der med entrepreneurship, løbende forventningsafstemning mellem parterne, fokus og sans for et projekts dynamik sikrer, at målene nås. Med en investering fra Højteknologifonden øges sandsynligheden for, at en god idé realiseres i et godt projekt. Fonden investerer i højteknologiske projekter og platforme, hvor såvel store virksomheder som Små og Mellemstore Virksomheder (SMV) har mulighed for at deltage. Alle højteknologiske områder støttes, herunder bl.a. nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi. Højteknologifondens bestyrelse træffer afgørelse om, hvilke idéer, Fonden vil investere i blandt de indkomne interessetilkendegivelser og ansøgninger. Højteknologifondens bestyrelse Jørgen Mads Clausen, adm. direktør, Danfoss A/S (formand) Klaus Bock, professor, tidl. forskningsdirektør for Carlsberg A/S (næstformand) Frede Blaabjerg, dekan, Aalborg Universitet Katherine Richardson Christensen, prodekan, Københavns Universitet Claus Bræstrup, koncernchef, H. Lundbeck A/S Ulla Röttger, direktør, I/S Amagerforbrænding Michael Stevns, adm. direktør, Mejeriforeningen Jukka Pertola, adm. direktør, Siemens A/S Nan-Yu Topsøe, forskningsleder, Haldor Topsøe A/S Højteknologifonden indkalder hermed interessetilkendegivelser til højteknologiske platforme. 2. Højteknologiske platforme En højteknologisk platform er et samarbejde mellem en eller flere virksomheder og en eller flere offentlige forskningsinstitutioner. Platformens mål er langsigtet udvikling af ny banebrydende teknologi, som for de deltagende virksomheder kan muliggøre indtil flere nye kommercielle aktiviteter og føre til markante teknologiløft for de involverede brancher. En højteknologisk platform kan organiseres på forskellige måder, afhængigt af sigte, fagområde og branche, fx: Et nationalt initiativ, hvor indtil flere førende virksomheder - eventuelt fra flere forskellige brancher - og offentlige forskningsinstitutioner er gået sammen om at løfte et område radikalt ved hjælp af en ny teknologi. Den udviklede teknologi forventes at fungere som et springbræt for fremtidige kommercielle aktiviteter inden for flere områder. 2 af 6

9 En værdikæde bestående af flere virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner, som tilsammen repræsenterer leddene i en værdikæde fra teknologi til marked. Et face-to-face samarbejde mellem én eller få virksomheder og én eller få offentlige forskningsinstitutioner. Parterne arbejder målrettet mod at udvikle en specifik teknologi, som virksomheden kan anvende til at udvikle sine kommercielle aktiviteter med. Bevillingsperioden er 3-5 år. Afslutning og kommercialisering af resultaterne kan have en længere tidshorisont end bevillingsperioden. Højteknologifonden udvider i denne runde den beløbsmæssige ramme for en højteknologisk platform, således, at der kan søges om DKK 15-75m til den enkelte platform. Det samlede budget for en højteknologisk platform er DKK m. 3. Udvælgelseskriterier Højteknologifonden investerer i den gode idé, som tager udgangspunkt i at realisere et markedspotentiale ved med entrepreneurship at omsætte højteknologi til værdiskabelse: Marked Erhvervsmæssigt potentiale Erhvervsmæssigt potentiale Forskningsinstitutioner Den gode idé Teknologi Forskning og innovation Virksomheder Entrepreneurship Ledelse og samspil Udgangspunktet er følgende hovedkriterier inden for marked, teknologi og entrepreneurship: Åbenbart erhvervsmæssigt potentiale (Marked) Forskning og innovation af høj international standard (Teknologi) Ledelse og samspil mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner (Entrepreneurship) 3.1 Åbenbart erhvervsmæssigt potentiale (Marked) Højteknologifonden støtter platforme, hvis resultater kan kommercialiseres og skabe indtjening for de deltagende virksomheder. Bestyrelsen lægger bl.a. vægt på: Den overordnede plan for resultaternes anvendelse og kommercialisering. Parternes forudsætninger for at realisere idéen og skabe indtjening. Herunder vil bla. deltagernes eksisterende markedsposition, konkurrenceforhold, internationale bench mark og position i forhold til state-of-the-art blive taget i betragtning. Resultaternes effekt for de deltagende virksomheders forretningsudvikling. Resultaternes værdi og effekt for slutbrugeren. 3 af 6

10 3.2 Forskning og innovation af høj international standard (Teknologi) Højteknologifonden støtter tiltag, som kræver forskning og innovation af høj international standard for at kunne realiseres. Bestyrelsen lægger bl.a. vægt på: At forsknings- og innovationsindholdet er originalt og af høj international standard. At deltagernes forsknings- og innovationskompetencer kan måle sig internationalt. At alle relevante faglige kompetencer er repræsenteret i platformen. 3.3 Ledelse og samspil (Entrepreneurship) Højteknologifonden støtter platforme, som bygger bro mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner. For at realisere en fælles idé, skal parterne udveksle teknologi, viden, ekspertise, faciliteter, personer m.m., og samspillet og ledelsesstrukturen er af afgørende betydning for resultatet. Bestyrelsen lægger bl.a. vægt på: At deltagerne har en fælles vision for platformens resultat. At rollefordelingen og den enkelte deltagers bidrag og forventede udbytte er klart defineret fra platformens start. At platformen ledes af en projektleder, som kan skabe momentum i aktiviteterne, fastholde platformens retning og få forskellige organisationskulturer (virksomhed/forskningsinstitution) til at arbejde mod fælles mål. At platformen har en styregruppe, som består af repræsentanter fra alle de deltagende parter. Styregruppen skal være i stand til at foretage nødvendige beslutninger, herunder frigøre og fastholde ressourcer, for at sikre den overordnede fremdrift i platformen gennem hele bevillingsperioden. At projektleder og styregruppe kan udvise lederskab (leadership). 4. Finansieringsmodel For en platform gælder, at Fonden finansierer op til 50 % af udgifterne, og for Små og Mellemstore Virksomheder (SMV) finansieres op til 60 % af udgifterne. Højteknologifonden stiller krav om medfinansiering, således at den offentlige part bidrager med 1/6, den private part med 2/6, og Højteknologifonden med 3/6 af det samlede budget. For definition af SMV og nærmere beskrivelse af finansieringen, se Retningslinjer højteknologiske platforme på Ved tilsagn modtager og administrerer kun en af parterne Højteknologifondens støtte på vegne af den samlede platform. 5. Projektledelse og Højteknologifondens opfølgning For at sikre størst mulig værdiskabelse i den enkelte platform, stiller Højteknologifonden krav om, at der etableres en styregruppe, som udpeger en projektleder. Projektlederen skal stå for den daglige ledelse og sikre den løbende fremdrift i aktiviteterne. Projektlederen skal have øje for samspillet mellem platformens forskellige organisationskulturer i virksomheder og forskningsinstitutioner, så det sikres, at alle parter arbejder mod fælles mål. En styregruppe skal sammensættes af repræsentanter fra alle de deltagende parter. Styregruppen skal sætte retningen for platformen og tage beslutninger, der sikrer den 4 af 6

11 overordnede fremdrift. Det er vigtigt, at de valgte styregrupperepræsentanter har mandat til at frigøre og fastholde ressourcer i deres respektive organisationer. Højteknologifonden følger aktivt udviklingen i platformene for at sikre at midlerne anvendes hensigtsmæssigt og at fokus på fremdrift og værdiskabelse fastholdes. Højteknologifonden har en aktiv og løbende dialog med projektlederen om såvel forretningsmæssige, faglige, ledelsesmæssige som organisatoriske udfordringer. Højteknologifonden deltager i styregruppen som observatør. Højteknologifonden følger løbende parternes stillingtagen til platformens sundhedsmæssige, miljømæssige og etiske aspekter. 6. Aftaleindgåelse og starttidspunkt Tilsagn fra Højteknologifonden er betinget af, at der senest 60 dage efter tilsagn indgås en medfinansieringsaftale mellem Fonden og parterne. Bevillingsperioden, og dermed opstart af platformens aktiviteter, skal påbegyndes senest 120 dage efter tilsagnet. Højteknologifonden vil kunne kræve midler tilbage, hvis de aftalte tilskudsforudsætninger ikke overholdes. 7. Immaterielle rettigheder og statsstøtte 7.1 Immaterielle rettigheder Som udgangspunkt tilfalder de immaterielle rettigheder, der opstår i en platform, den eller de offentlige forskningsinstitutioner og/eller Centre for Videregående Uddannelse, der deltager i platformen, jf. Lov om Højteknologifonden (Lov nr af 22. december 2004). Der er dog mulighed for, at de rettigheder og resultater, som en deltagende virksomhed har skabt alene i platformen, kan overføres vederlagsfrit til den pågældende virksomhed. Når Højteknologifonden yder støtte til en højteknologisk platform, skal platformens parter indgå en samarbejdsaftale, der bl.a. regulerer parternes aftale om de immaterielle rettigheder, der måtte opstå i platformen. 7.2 EU s regler for statsstøtte Højteknologifonden finansieres af staten via årlige indskud på Finansloven. Da Højteknologifonden også skal yde støtte til private virksomheder, er dens virkemidler og støtteprofil godkendt af EU-Kommissionen i statsstøttesag nr. N269/ Danmark. Se meddelelsen på Tilskyndelsesvirkningen for store virksomheder er beskrevet i notifikationens pkt Interessetilkendegivelse og ansøgningsforløb Yderligere retningslinjer for ansøgning om støtte fra Højteknologifonden fremgår af Retningslinjer - højteknologiske platforme. Generelle bestemmelser for bevillinger fra Højteknologifonden beskriver forhold vedrørende bevillinger. Alle dokumenter findes på Interessetilkendegivelser og ansøgninger, der ikke overholder de beskrevne formkrav eller tidsfrister, kan afvises. 5 af 6

12 Interessetilkendegivelser med bilag skal sendes til Højteknologifonden pr. som et samlet pdf-dokument til adressen med platformens titel angivet i ens emnefelt. Interessetilkendegivelser skal være Højteknologifonden i hænde senest mandag den 4. februar 2008 kl. 12. Der udvælges herefter et antal platforme, hvis parter vil blive opfordret til at indsende en egentlig ansøgning. Besked herom samt vejledning til udarbejdelse af ansøgningen vil blive sendt direkte til kontaktpersonerne for de udvalgte platforme mandag den 3. marts Frist for indsendelse af ansøgning er tirsdag den 1. april 2008 kl Endeligt tilsagn og afslag meddeles platformenes kontaktpersoner torsdag den 15. maj Der ydes ikke tillægsbevillinger, men deltagere i platforme kan søge nye bevillinger i fri konkurrence i Højteknologifondens senere uddelingsrunder. 9. Spørgsmål og kontakt Ved spørgsmål til opslag, retningslinjer og udarbejdelse af interessetilkendegivelse og ansøgning kan Højteknologifonden kontaktes på telefon eller Højteknologifonden vejleder gerne parterne om strukturering af en interessetilkendegivelse. Opslaget findes på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelser mellem de to versioner af opslaget er den danske version gældende.5 6 af 6

Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter

Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter 20. maj 2008 Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter j.nr. O-2008-3 I 2008 har Højteknologifonden DKK 282m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter og

Læs mere

Opslag 2009, forår Højteknologiske projekter

Opslag 2009, forår Højteknologiske projekter 11. november 2008 Opslag 2009, forår Højteknologiske projekter j.nr. O-2009-1 I 2009 har Højteknologifonden DKK 280m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter

Læs mere

Opslag Højteknologiske projekter 2014, forår

Opslag Højteknologiske projekter 2014, forår Opslag Højteknologiske projekter 2014, forår 10. oktober 2013 j.nr. O-2014-1 I 2014 har Højteknologifonden DKK 400m til uddeling. Dette opslag vedrører højteknologiske projekter og indleder ansøgningsrunden

Læs mere

Opslag Højteknologiske projekter 2014, efterår

Opslag Højteknologiske projekter 2014, efterår Opslag Højteknologiske projekter 2014, efterår 21. maj 2014 j.nr. O-2014-3 Dette opslag vedrører højteknologiske projekter og indleder ansøgningsrunden 2014, efterår. Opslaget beskriver højteknologiske

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

Højteknologifonden. Forberedelse af teknologi til kommercialisering

Højteknologifonden. Forberedelse af teknologi til kommercialisering Højteknologifonden Forberedelse af teknologi til kommercialisering Få informationer om kommende ansøgningsrunder ved tilmelding til nyhedsbrev: send e-mail til taa@hoejteknologifonden.dk Trine Aabo Andersen

Læs mere

Højteknologifonden. En verden af muligheder for finans og it. v. Direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. CFIR, torsdag den 12.

Højteknologifonden. En verden af muligheder for finans og it. v. Direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. CFIR, torsdag den 12. Højteknologifonden En verden af muligheder for finans og it v. Direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen CFIR, torsdag den 12. maj 2011 Actulus Effektiv styring af pension Varighed: 3.5 år Budget: DKK 23m HTF-investering:

Læs mere

Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014

Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014 Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014 14. april 2014 Dette opslag vedrører samfundspartnerskaber om innovation 2014 inden for følgende områder: Blå arbejdspladser via grønne løsninger Intelligent,

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Vejledning Indgåelse af medfinansieringsaftale efter tilsagn om støtte

Vejledning Indgåelse af medfinansieringsaftale efter tilsagn om støtte Vejledning Indgåelse af medfinansieringsaftale efter tilsagn om støtte December 2014 Højteknologiske projekter, som i december 2014 har fået tilsagn om støtte fra Innovationsfonden, skal senest torsdag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

NYT FRA DANSK BIOTEK Marts 2007

NYT FRA DANSK BIOTEK Marts 2007 NYT FRA DANSK BIOTEK Marts 2007 Til medlemmer og samarbejdspartnere Lægemiddeludvikling kommercielt set DANSK BIOTEK og Danmarks farmaceutiske selskab inviterer til konference om lægemiddeludvikling kommercielt

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Lov om Danmarks Innovationsfond

Lov om Danmarks Innovationsfond LOV nr 306 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter)

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) November 2015 Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: KONTAKT@INNOFOND.DK CVR. NR.: 29

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Innovationsfonden GUDP Informationsmøde August 2015

Innovationsfonden GUDP Informationsmøde August 2015 Innovationsfonden GUDP Informationsmøde August 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte idéer, viden og teknologi

Læs mere

Fornyelsesfonden kort fortalt

Fornyelsesfonden kort fortalt Fornyelsesfonden mio. kr. Fornyelsesfonden kort fortalt Politisk aftale i 2009 om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010 2012 Fonden råder over 760 mio. kr. fra 2010-2012

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Tirsdag den 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER FUNDING STØTTEPROGRAMMER OG FONDE Har din virksomhed eller organisation et stort udviklingspotentiale og arbejder I med innovative løsninger, udvikling, forskning eller teknologi? Så er nationale og europæiske

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

Strategisk forskning Principper og virkemidler

Strategisk forskning Principper og virkemidler Det Strategiske Forskningsråd Strategisk forskning Principper og virkemidler 1. januar 2012 Bredgade 40 1260 København K Telefon 3544 6200 Telefax 3544 6201 E-post fi@fi.dk Netsted www.fi.dk CVR-nr. 1991

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig?

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig? MARCODs formål er: At indhente, omsætte og udbrede den nyeste maritime viden og hjælpe den maritime serviceindustri til at implementere og kommercialisere viden til produktydelser, forretningskoncepter

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

InnoBooster 2015 fra 1. august

InnoBooster 2015 fra 1. august InnoBooster 2015 fra 1. august Oplæg ved Magistrenes A-kasse den 7. august 2015 Anna Laybourn InnoBooster investerer i den viden der skal til for at føre den gode idé ud i livet Viden kan komme fra: Innovationsplan

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Torsdag den 1. marts 2012 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET VÆRE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Har du forskningsideen?

Har du forskningsideen? det strategiske forskningsråd Har du forskningsideen? så har vi pengene! Det Strategiske Forskningsråd uddeler 900 mio. kr. til forskningsaktiviteter i 2011. Strategisk forskning Fokus på vidensopbygning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

InnoBooster. Søren Jensen Innovationsfonden. Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning

InnoBooster. Søren Jensen Innovationsfonden. Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning InnoBooster Søren Jensen Innovationsfonden Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning InnoBooster kort fortalt InnoBooster investerer i videnbaserede udviklingsprojekter i SMV er, start-ups

Læs mere

Forskere i dobbeltroller

Forskere i dobbeltroller Forskere i dobbeltroller Forskeres økonomiske interesser Dobbeltroller eller udfylder vi blot vores rolle som forsker? Sven Frøkjær Dekan, professor Det Farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet Destination

Læs mere

Støtte til de akademiske miljøers samfundsengagement

Støtte til de akademiske miljøers samfundsengagement DU IO Støtte til de akademiske miljøers samfundsengagement Kære forsker En grundsten i universitetets strategi er, at vi skal skabe værdi for og med samfundet. Det gør vi på mange måder, for der findes

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster

Retningslinjer for InnoBooster Retningslinjer for InnoBooster Gældende for ansøgninger modtaget fra 15. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. InnoBooster Kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden MARTS 2013 Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden Retningslinjer for støtte fra Spar Nord Fonden der fremgår af fondens hjemmeside: Fonden ønsker at fremme den videnskabelige og kulturelle

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

René L. Damkjer Regional Program Manager Region Midtjylland (m.m.) 17/

René L. Damkjer Regional Program Manager Region Midtjylland (m.m.) 17/ InnoBooster: Vi i n v e s t e r e r i i n n o v a t i v e o g f l y v e d y g t i g e i d e e r m e d e n i n v e s t e r i n g p å m l. 5 0. 0 0 0 o g 5 m i o. k r o n e r i d i t i n n o v a t i v e

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Orientering omkring Fondens aktiviteter, v/christian Vintergaard Global Entrepreneurship Week (GEW): 160 deltagende lande 10 millioner deltagere

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere