Retningslinje for magtanvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinje for magtanvendelse"

Transkript

1 Holmstrupgård Juli 2014 r

2 Indholdsfortegnelse Magtanvendelse over for børn, unge, voksne og elever... 3 Definition af nødret og nødværge... 3 Tilladt magtanvendelse... 4 Procedure efter tilladte magtanvendelser... 4 Ikke tilladt magtanvendelse... 6 Procedure efter ikke tilladte magtanvendelser... 6 Magtanvendelse over for unge over 18 år anbragt efter Formålet med magtanvendelsesreglerne... 7 Information om Socialstyrelsens magtanvendelsesskemaer... 8 Procedure efter magtanvendelse over for unge over 18 år anbragt efter Procedure efter magtanvendelse over for unge i dagtilbud Person-, værelsesundersøgelse og kontrol af breve og samtaler Person- og værelsesunderøgelse Kontrol med breve og telefonsamtaler Klagevejledning Klageskema - Magtanvendelse Opfølgning efter magtanvendelse Analyse af magtanvendelser Analyseskema og plan for forebyggende initiativer Procedure administrativ behandling af magtanvendelsesskemaerne Procedure efter magtanvendelse over for unge i dagtilbud Dokumentation: Referencer: Retningsgivende dokument vedrørende standard 1.5 Magtanvendelse. 25 Side 2 af 25

3 Holmstrupgårds retningslinje for Magtanvendelse Magtanvendelse over for børn, unge, voksne og elever Magtanvendelse over for børn og unge: Magtanvendelse over for børn og unge må kun anvendes, hvis der findes hjemmel til det. Hvis et barn eller en ung udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller hvis barnet eller en ung derved forhindres i at skade sig selv eller andre, er det tilladt at anvende magt. Magtanvendelse over for voksne: Man må kun udøve magt i situationer, hvor man handler i nødværge eller nødret, eller hvor forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Magtanvendelse over for elever i skolen: Der er mulighed for at anvende magt i nødvendigt omfang, hvis eleven øver fysisk og psykisk vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen. skal altid begrænses til det absolut nødvendige. skal altid stå i rimelig forhold til det, der søges opnået hermed. skal afpasses den enkelte situation. må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. Definition af nødret og nødværge Nødværge og nødret: Hvis man handler i nødværge eller nødret kan ellers strafbare handlinger blive straffrie. Nødværge: Nødværge kan oversættes til at forsvare sig selv. For at en handling kan betragtes som straffri nødværge, forudsættes, at den har været nødvendig og forsvarlig for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb. Et sådant angreb kan være rettet mod hvad som helst og ikke bare en persons liv, legeme eller frihed, men eksempelvis også hærværk, brandstiftelse mv. Side 3 af 25

4 Oftest kan man bedst afværge et angreb ved at trække sig eller fjerne sig, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at foretage en modhandling i nødværge. Handlingen må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt. Mindsteindgrebsprincippet er et generelt princip, der betyder, at man altid skal gribe til det mindst indgribende middel. Nødret: Nødret betyder, at handlingen var nødvendig for at afværge en truende skade på person eller værdier. For eksempel er det nødret, hvis man må gribe til magt for at forhindre en person i at gå ud foran en bil eller et tog. Magtanvendelse der er omfattet af straffelovens bestemmelser om nødret eller nødværge registreres og indsendes i lighed med tilladte magtanvendelser. Tilladt magtanvendelse For børn og unge under 18 år gælder: De eneste tilladte former for fysisk magtanvendelse er: Fastholdelse. Føre den unge et andet sted hen. Disse to former for fysisk magtanvendelse er tilladt hvis: Den unge udviser en adfærd, så fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt. Den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre. For unge over 18 år i døgnophold efter 76 (efterværn) gælder: Anbragte unge over 18 år er ikke omfattet af reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen. Kun i situationer, hvor man handler i nødværge eller nødret overfor unge der er fyldt 18 år, kan det betragtes som en tilladt magtanvendelse og skal dermed registreres, som beskrevet for tilladt magtanvendelse for unge under 18 år. Procedure efter tilladte magtanvendelser Hvem skal orienteres om, at magtanvendelse har fundet sted? Afdelingslederen skal orienteres straks efter at magtanvendelsen har fundet sted. Afdelingslederen eller udpeget medarbejder orienterer forældremyndighedsindehaveren Side 4 af 25

5 så hurtigt som mulig. Samtidig orienteres de om klagemulighed. Hvis afdelingslederen ikke er tilgængelig orienteres øverste ledelse eller den der har ledelsesansvaret. Udlevering af klageskema Se under Klageskema og klagevejledning Hvilke skemaer skal udfyldes? Magtanvendelsesskema 2 registrering af tilladt magtanvendelse og Magtanvendelsskema B Intern rapportering. Skemaerne ligger på Intranettet under Skabeloner/Blanketter. Hvem udfylder Magtanvendelsesskema 2? Magtanvendelsesskema B? Magtanvendelsesskema 5? Magtanvendelsesskema 2 udfyldes af den, der har stået i situationen, med backup fra afdelingsleder, anden kollega, arbejdsmiljørepræsentant eller kvalitetsmedarbejder. Magtanvendelsesskema B udfyldes af afdelingslederen. Magtanvendelsesskema 5 udfyldes af forstanderen ved månedens udgang. Skemaerne udfyldes på Intranettet. Hvornår skal skemaerne udfyldes? Skemaerne skal udfyldes indenfor de første 24 timer efter magtanvendelsen har fundet sted. Hvem skal skemaerne afleveres til? Afdelingslederen sender skemaerne 2 og skema B til administrationen. Forstanderen sender skema 5 til Administrationen. Side 5 af 25

6 Ikke tilladt magtanvendelse Al anden magtanvendelse end nævnt under tilladt magtanvendelse er ulovlig, da der ikke er hjemmel hertil. Der er udtrykkeligt forbud mod: Legemlig afstraffelse Fiksering Ydmygende, hånende og nedværdigende behandling. Sker der magtanvendelse bortset fra nødværge og nødret overfor unge, der er fyldt 18 år, registreres dette som en Ikke tilladt magtanvendelse i det hertil beregnede skema. Procedure efter ikke tilladte magtanvendelser Hvem skal orienteres om at magtanvendelse har fundet sted? Afdelingslederen skal orienteres straks efter, at magtanvendelsen har fundet sted. Afdelingslederen eller udpeget medarbejder skal indenfor 24 timer efter magtanvendelsens udførsel orientere forældremyndighedsindehaveren om magtanvendelsen. Hvis den unge er over 18 år skal den unge give deres samtykke til orienteringen. Afdelingslederen eller udpeget medarbejder skal indenfor 24 timer efter magtanvendelsen mundtligt eller skriftligt orientere den unges sagsbehandler/handlekommune om, at der er sket en ikke tilladt magtanvendelse. Hvis afdelingslederen ikke er tilgængelig orienteres øverste ledelse eller den der har ledelsesansvaret. Udlevering af klageskema Se under Klageskema og klagevejledning Side 6 af 25

7 Hvilke skemaer skal udfyldes? Magtanvendelsesskema 1 registrering af ikke tilladt magtanvendelse og Magtanvendelsesskema A intern rapportering. Skemaerne ligger på Intranettet under Skabeloner/ Blanketter. Hvem udfylder Magtanvendelsesskema 1 og Magtanvendelsesskema A? Magtanvendelsesskema 1 udfyldes af den der har stået i situationen, med backup fra afdelingsleder, anden kollega, arbejdsmiljørepræsentant eller kvalitetsmedarbejder. Magtanvendelsesskema A udfyldes af afdelingslederen. Skemaerne udfyldes på Intranettet. Hvornår skal skemaerne udfyldes? Skemaerne udfyldes indenfor de første 24 timer. Hvem skal skemaerne afleveres til? Afdelingslederen sender Magtanvendelsesskema 1 og Magtanvendelsesskema A til Administrationen. Magtanvendelse over for unge over 18 år anbragt efter 107 Formålet med magtanvendelsesreglerne Formålet med bestemmelsen er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i retten til selvbestemmelse til det absolut nødvendige. Indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Mulighederne for magtanvendelse skal derfor betragtes som en undtagelse. Det er en betingelse, når man foretager et indgreb i retten til selvbestemmelse, at det er absolut nødvendigt for at undgå personskade. Man skal forsøge med den form for magt, der er den mindst indgribende, men som samtidig er tilstrækkelig i den konkrete situation. Anvendelsen af magt skal stå i rimeligt forhold til det, man vil opnå. Side 7 af 25

8 Information om Socialstyrelsens magtanvendelsesskemaer Målgruppen for magtanvendelsesreglerne er beboere over 18 år med betydelig og varigt og nedsat psykisk funktionsevne, der er anbragt efter 107. Procedure efter magtanvendelse over for unge over 18 år anbragt efter 107 Hvem skal orienteres om, at magtanvendelse har fundet sted? Afdelingslederen skal orienteres straks efter magtanvendelsen har fundet sted. Afdelingslederen eller udpeget medarbejder orienterer forældremyndighedsindehaveren, hvis den unge har givet sit samtykke. Hvis afdelingslederen ikke er tilgængelig orienteres øverste ledelse eller den der har ledelsesansvaret. Udlevering af klageskema Se under Klageskema og klagevejledning Hvilke skemaer skal udfyldes? Socialstyrelsens skema 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til Hvem udfylder skema 2 Skemaet ligger på Intranettet under Skabeloner/Blanketter. Skemaet udfyldes af den medarbejder der har været involveret i magtanvendelsen. I feltet Borgerens bemærkninger skal den unges kommentarer til magtanvendelsen skrives ind, hvis det er muligt. Skemaet afleveres til afdelingslederen, der skal skrive sine kommentarer til hændelsen. Side 8 af 25

9 Vedrørende udfyldning af skemaet OBS! Alle felter SKAL udfyldes! Rubrik 2.5 Oplysninger om medarbejdere involveret: * Man må ikke opgive medarbejdernes navne på skema 2. I beskrivelserne skal man i stedet kalde involverede medarbejdere for P1, P2 osv. Dog skal medarbejderens navn fremgå af det skema 2 der sendes til regionen. Rubrik 3 Borgerens bemærkninger: * Den unges bemærkninger til episoden skal altid udfyldes, (også selv om der står det kun skal ske hvis der er muligt). Hvis den unge ingen bemærkninger har, er det det der skal skrives. Rubrik 4 Nærmeste leders kommentarer: Rubrik 4.2 Dato og lederens underskrift * Her beskrives, hvad man har gjort for at forebygge magtanvendelsen. Hvis man kender årsagerne til det der har udløst den unges frustration, skal man beskrive det. Hvad gør man pædagogisk? Hvad er blevet sat i gang? Holdt møde. * Udfyld altid dato og underskrift. Rubrik 5.2 Har borgeren eller dennes repræsentant fået underretning og klagevejledning? Hvis man svarer nej i denne rubrik, skal det begrundes. Hvornår skal skemaerne udfyldes? Indberetning skal foretages senest på 3. dagen efter magtanvendelsen har fundet sted. Hvem skal skemaerne afleveres til? Det udfyldte skema underskrives af forstanderen. Side 9 af 25

10 Efter underskrift afleverer afdelingslederen skemaet i Administrationen. Procedure efter magtanvendelse over for unge i dagtilbud Magtanvendelse overfor elever i Holmstrupgårds interne skole og værksted: Holmstrupgårds interne skole har til opgave at skabe rammerne for skolens undervisning og virksomhed, der kan rumme elever der ikke kan rummes i folkeskolen. Anvendelse af magt er ikke en del af den pædagogik, der arbejdes efter. Dog kan det være nødvendigt, at den enkelte lærer/faglærer anvender magt i nødvendigt omfang. Hvordan forstås anvendelse af magt i nødvendigt omfang? Nødvendig magt er anvendelse af magt, der falder ind under straffelovens bestemmelser om nødværge og nødret. Når der anvendes magt i nødvendigt omfang forudsættes det, at der skal foreligge en overhængende fare for, eller påbegyndt angreb fra elevens side, som det ikke er muligt at hindre eller standse på anden måde end ved fysisk at gå ind i konflikten. Hvis f. eks. elever øver fysisk og psykisk vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting. Hvad er straffri nødretshandling? En straffri nødværgehandling er en handling, der har været nødvendig for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb. Angrebet behøver ikke at være rettet mod en persons liv, legeme eller frihed. Nødværgehandlingen kan også have til hensigt at afværge brandstiftelse, hærværk, tyveri, blufærdighedskrænkelse, fredskrænkelse og ærekrænkelse. Se også under Nødret og Nødværge Side 10 af 25

11 for både nødret og nødværge gælder, at selve handlingen skal stå i forhold til det er afværges, og at der gælder et mindste middels princip. Hvad må man ikke? Der findes ikke en nærmere definition af magt i bekendtgørelsen. Det fremgår dog tydeligt, at man ikke må anvende legemlig straf. Bruges magt, der går åbenbart videre end nødvendigt for at stoppe overgrebet, eller sættes der ind efter at overgrebet er stoppet, er det en overtrædelse af bekendtgørelsen, da indgrebet på denne måde får karakter af legemlig straf. Hvem skal orienteres om, at magtanvendelsen har fundet sted? Skolelederen/værkstedslederen orienteres straks efter magtanvendelsen. Skolelederen/værkstedslederen eller udpeget medarbejder orienterer: Afdelingen Afhænger af alder og samtykke orienteres også: Forældremyndighedsindehaveren Sagsbehandleren Region Midt orienteres og/eller inddrages, hvis en hændelse får ansættelsesmæssige konsekvenser for medarbejderen eller skolelederen vurderer, det er nødvendigt. Tryghedsskabende foranstaltninger efter magtanvendelse. Skolelederen/værkstedsleder og medarbejder sørger for de nødvendige tryghedsskabende foranstaltninger for eleven, de andre elever og med Udlevering af klageskema Se under Klageskema og klagevejledning. Hvilket skema skal udfyldes? Magtanvendelsesskema 1 Skolelederen/Værkstedslederen udfylder skemaet sammen med involverede medarbejder. Skemaerne ligger på Intranettet under Skabeloner/Blanketter. Hvornår skal skemaet udfyldes? Skemaet udfyldes indenfor de første 24 timer Side 11 af 25

12 Hvem skal skemaet afleveres til? Det udfyldte skema underskrives af skolelederen. Efter underskrift afleverer skolelederen skemaet i Administrationen. Månedlig indberetning: Hvis der har været foretaget magtanvendelse i skolen skal skolelederen i slutningen af måneden udfylde Magtanvendelsesskema 5. Skemaet ligger på Intranettet under Skabeloner/Blanketter. Skema 5 afleveres i administrationen. Behandling af temaet Magtanvendelse Temaet Magtanvendelse tages op i medarbejdergruppen efter behov. Hvordan gøres lærer og faglærer bekendt med reglerne for magtanvendelse? Ved ansættelse får lærer og faglærer introduktion til: Holmstrupgårds retningslinje for magtanvendelse, Bekendtgørelse nr. 27 af 12. januar 1995 om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen Børn, Unge og Specialrådgivnings vejledning vedrørende håndtering af anvendelse af magt i nødvendig omfang på skoler drevet af Region Midtjylland. Det er medarbejdernes pligt, at sætte sig ind i reglerne for magtanvendelse. Definition af skoletid: Skoletid er 10 minutter før undervisningens start til ophør på dagens undervisning. Side 12 af 25

13 Person-, værelsesundersøgelse og kontrol af breve og samtaler Person- og værelsesunderøgelse Lederen kan træffe beslutning om, at foretage en personundersøgelse og/eller værelsesundersøgelse, hvis der er bestemte grunde til at antage at den unge er i besiddelse af effekter som medfører, at ordensbestemmelser ikke kan overholdes eller af sikkerhedshensyn. Bestemte grunde kan være, at den unge er påvirket af stoffer eller alkohol, at der mangler skarpe genstande i køkkenet eller at der er gjort observationer, der gør at man, kan antage, at den unge er i besiddelse af effekter, der kan udføre en fare for den unge eller andre. Ved undersøgelse af den unges person menes indgreb, hvor der ikke sker nogen indtrængen i det menneskelige legeme eller nogen beføling af legemet. Der må alene foretages klap uden på tøjet og undersøgelse af lommer og sko. Personalet kan kræve, at den unge tager sit overtøj, hue og sko af. Personundersøgelse må kun undtagelsesvis foretages og overværes af personer af et andet køn end den unge. Ved værelsesundersøgelse skal den unge tilbydes at overvære undersøgelsen eller efterfølgende straks have gennemgået undersøgelsen og dens resultat. Den unge skal informeres om, hvorfor undersøgelsen iværksættes. Der skal altid deltage mindst 2 ansatte ved undersøgelsen. Forud for person- og/eller værelsesundersøgelse foretages, har den unge ret til at få oplyst grunden til, at undersøgelsen iværksættes, medmindre særlige omstændigheder taler imod dette. Hvem kan person- og værelsesundersøges? Person- og værelsesundersøgelse kan kun foretages overfor unge under 18 år. Der er ikke hjemmel i lovgivningen på voksenområdet der giver ik mulighed for, at undersøge personer og værelser Hvad skal man foretage sig efter undersøgelse af person og/eller opholdsrum Efter person og/eller værelsesundersøgelse skal Skema til registrering og indberetning af undersøgelse af opholdsrum og person udfyldes. Skemaet udfyldes af afdelingslederen. Side 13 af 25

14 Skemaet findes under Skabeloner og blanketter på Intranettet. Skemaet afleveres til Administrationen. Kontrol med breve og telefonsamtaler. Såfremt det er nødvendigt af hensyn til den unges sundhed og udvikling, kan der ske kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation med nærmere angivne personer uden for institutionen. Der skal altid foreligge en afgørelse herom truffet af børn og ungeudvalget, før man foretager sig noget. Der henvises til yderligere uddybning i Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Side 14 af 25

15 Klagevejledning Klagevejledning for unge under 18 år Når indberetningen er skrevet, skal det vurderes, om den unge skal have en orientering om indberetningen samt tilbydes at komme med sine egne kommentarer. Ved samme lejlighed KAN den unge orienteres om klagemulighed. Vurderingen foretages med udgangspunkt i den unges alder og kognitive funktionsniveau og baseres på, om den unge kan forholde sig til at kommentere eller klage. Klager kan indgives både mundtligt og skriftligt. Børn og unge har ikke selvstændig ret til at klage over overtrædelse af bestemmelserne i magtanvendelsesbekendtgørelsen. Selvom de ikke har en direkte ret til at klage, har de igennem registreringen og indberetningen mulighed for at give deres version og oplevelsen af episoden. Forældremyndighedsindehaveren(e) eller en eventuel værge kan klage. Når forældremyndighedsindehaveren (e) eller eventuel værge orienteres skal de ved samme lejlighed orienteres om klagemulighed. Afdelingslederen eller udpeget medarbejder er ansvarlig for, at klagevejledningen gives. Klagevejledning for unge over 18 år Der udleveres en klagevejledning til den unge. For de unge, som af personalet vurderes ikke at være i stand til at reagere på denne, skal det aftales med en habil person eksempelvis forældre, pårørende, ven eller Side 15 af 25

16 værge, at vedkommende modtager klagevejledningen efter aftale. Aftalen skal være skriftlig. Afdelingslederen eller udpeget medarbejder er ansvarlig for at klagevejledningen gives. Klagevejledning Klagevejledningen findes på intranettet under "Skabeloner/Blanketter" Side 16 af 25

17 Klageskema - Magtanvendelse Holmstrupgård Holmstrupgårdvej Brabrand Telf.: Dato for magtanvendelsen: Beboerens navn: Klage: Klagevejledning: Børn og unge under 18 år har ikke selvstændig ret til at klage over overtrædelse af bestemmelserne i magtanvendelsesbekendtgørelsen. Forældremyndighedsindehaveren(e) eller værge kan klage. Unge over 18 år har ret til at klage. Der er ingen formkrav til klagens udformning og klagen kan gives både skriftligt og mundtligt. Den unge eller forældremyndighed sender klagen til den unges sagsbehandler. Dette skema kan udleveres, hvis den unge eller forældremyndighed ønsker det. Afgørelsen fra kommunen meddeles til den unge og/eller forældremyndighed. Hvis man ikke er enig i kommunens afgørelse kan denne indbringes for Ankestyrelsen. Side 17 af 25

18 Opfølgning efter magtanvendelse Medarbejder Efter en magtanvendelse har fundet sted kan man følge proceduren beskrevet i Handleplan i tilfælde af vold. Den unge Hvis muligt drøftes episoden med den unge og implicerede medarbejder snarest muligt. Vær opmærksom på eventuelle fysiske og psykiske følger for den unge. Efter voldsom fastholdelse vurderer personalet, om der skal tilkaldes læge/vagtlæge eller køres på skadestue for at sikre, at den unge ikke har lidt overlast. Øvrige unge Der tages hånd om de andre unge, og det sikres, at øvrige unge er informeret i nødvendigt omfang. Forældre Forældrene orienteres. Hvis de unge er over 18 år, skal de give deres samtykke. Øvrige forældre/pårørende Orienteres i det omfang personalet vurderer, at det er nødvendigt. Hvis de unge er over 18 år skal de give deres samtykke. Sagsbehandler Orienteres eventuel telefonisk eller i forbindelse med indberetningen. Forebyggelse, pædagogiske tiltag Internt på afdelingen på personalemøde. Eventuel med bidrag fra Arbejdsmiljøgruppen? Eventuel foretages risikovurdering. Analyse af magtanvendelser I hvilket forum foretages analysen? Analyse af hændelsen foretages afdelingsvis. Hvem indkalder til mødet? Afdelingslederne tager hurtigst mulig initiativ til at indkalde til supervision og analyse af hændelsen. Hvem deltager i analysemødet? Deltagere i analysemødet er afdelingsleder, den involverede og dem man var på arbejde med. Side 18 af 25

19 Hvem er ansvarlig for plan og opfølgning? Afdelingslederen er ansvarlig for, at der udarbejdes plan for indsats, og at eventuelle tiltag implementeres. Hvem er ansvarlig for formidling? Afdelingslederen er ansvarlig for, at resultatet af analysen og plan for indsats formidles til personalegruppen. Årlig analyse af mønstre og tendenser: Forstanderen er ansvarlig for, at der på et ledelsesmøde hvert år i første kvartal sammen med afdelingslederne foretager en overordnet analyse af de magtanvendelser der har fundet sted i det forgangne år. Der kikkes på mønstre og tendenser og der kommes med forslag til indsatser på individuel, afdelings- og tilbudsniveau. Hvor kan man se resultatet af analyserne? Resultaterne af de enkelte analyser og ledelsens årlige analyse er tilgængelig på Holmstrupgårds intranet under Magtanvendelser i Skabeloner og Blanketter Side 19 af 25

20 Analyseskema og plan for forebyggende initiativer Dato for hændelsen: Dato for analyse: Hvad skete der? (Magtanvendelsesskemaet vedlægges) Hvordan kunne det ske? Kunne magtanvendelsen være undgået? Hvad har vi lært? Opsummering af analysens resultat: Hvilke eventuelle forebyggende initiativer skal igangsættes? Hvordan skal det foregå? Hvem har ansvar for igangsættelse og opfølgning? Skønnes det, at der ikke skal udarbejdes en plan for indsats skal det begrundes her: Planens gyldighedsperiode/hvornår skal der evalueres på de forebyggende tiltag? Side 20 af 25

21 Procedure for administrativ behandling af magtanvendelsesskemaerne Efter tilladt magtanvendelse Hvor sendes indberetningsskemaerne hen? Administrativ medarbejder sender en kopi af Magtanvendelsesskema 2 til: Den unges sagsbehandler Socialplanlægning, Psykiatri og Social Socialtilsyn, Midt Magtanvendelsesskema B skal KUN sendes til Socialplanlægning. Magtanvendelsesskema 5 Lederens månedlige indberetning og kommentarer vedrørende magtanvendelser sendes til: Socialplanlægning, Psykiatri og Social Socialtilsyn, Midt Hvornår skal skemaerne sendes videre? Skemaerne skal sendes senest d. 10 i måneden efter magtanvendelsen har fundet sted. Arkivering af skemaerne Magtanvendelsesindberetningerne arkiveres under den enkelte unge i Bosted. Efter ikke tilladt magtanvendelse Hvor sendes indberetningsskemaerne hen? Ansvarlig medarbejder i administrationen sikre at Magtanvendelsesskema 1 anonymiseres i forhold til de involverede medarbejders navne Der sendes en kopi af Magtanvendelsesskema 1 til: Den unges sagsbehandler Socialplanlægning, Psykiatri og Social Socialtilsyn, Midt Side 21 af 25

22 Hvornår skal skemaerne sendes videre? Magtanvendelsesskema A sendes til: Socialplanlægning, Psykiatri og Social Skemaerne skal sendes indenfor 3 døgn. Indenfor 3 døgn efter magtanvendelsens udførelse skal kopi af det udfyldte Magtanvendelsesskema 1 udleveres til de implicerede medarbejdere. Arkivering af skemaerne: Magtanvendelsesindberetningerne arkiveres under den enkelte unge i Bosted. Efter magtanvendelse overfor unge anbragt under 107 Hvor sendes indberetningsskemaerne hen? Der sendes en kopi af Skema 2 til: Den unges sagsbehandler (Uden medarbejder navne). Socialplanlægning, Psykiatri og Social (med medarbejder navne) Socialtilsyn, Midt (uden medarbejder navne) Husk altid, at forsiden til Skema 2 skal sendes med. Hvornår skal skemaerne sendes videre? Skema 2 skal sendes senest på 3 dagen efter magtanvendelsen har fundet sted. Arkivering af skemaerne: Skema arkiveres under den unge i Bosted Procedure efter magtanvendelse over for unge i dagtilbud Ansvarlig medarbejder i administrationen sikre at Magtanvendelsesskema 1 anonymiseres i forhold til de involverede medarbejders navne. Der sendes en kopi af Magtanvendelsesskema 1 til: Side 22 af 25

23 Den unges sagsbehandler Socialplanlægning, Psykiatri og Social Socialtilsyn, Midt Månedlig indberetning Administrativ medarbejder sender Skema 5 til: Socialplanlægning, Psykiatri og Social Procedure efter personundersøgelse og værelsesransagning Skema 4 til registrering og indberetning af undersøgelse af opholdsrum og person sendes til: Den unges sagsbehandler Socialplanlægning, Psykiatri og Social. Socialtilsyn, Midt Side 23 af 25

24 Dokumentation: Dokumentation: Nye medarbejdere og praktikanter får ved ansættelse udleveret magtanvendelsescirkulæret. På Introdage præsenteres nye ansatte for retningslinjen Magtanvendelse. Indberetning af magtanvendelser skal registreres i Bosted System, når det bliver muligt. Hvis personalet vurdere, at der er behov for indsats i forbindelse med magtanvendelser, skal det indgå som mål og delmål i den enkelte beboers individuelle plan. Referencer: Lov om Social Service kapitel 24 og 24 a. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. (BEK nr. 419 af 29/4/2014) Vejledning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. (Vej. Nr af 23/05/2013) Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven. (BEK nr. 392 af 23/4/2014) Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper (VEJ nr. 8 af 15/02/2011 og VEJ nr. 97 af 30/11/2011) Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr 27 af 12. januar 1995 om foranstaltninger til fremme af god ro og orden i folkeskolen. Denne vejledning supplerer Børn, Unge og Specialrådgivnings vejledning vedrørende magtanvendelse over for børn og unge der er anbragt uden for hjemmet for så vidt angår gældende regler og anbefalinger i forhold til anvendelse af magt i folkeskolen. Børn Unge og Specialrådgivnings vejledning vedrørende håndtering af anvendelse af magt i nødvendigt omfang på skoler drevet af Region Midtjylland. Side 24 af 25

25 Holmstrupgård Retningsgivende dokument vedrørende standard 1.5 Magtanvendelse Titel Formål med retningslinjen er at understøtte en pædagogisk indsats, der minimerer anvendelse af magt og dermed forbedrer sikkerheden for borgere og medarbejdere. beskriver rammer for arbejdsgange, der dokumenterer og følger op på magtanvendelser. sikre borgeres samt medarbejderes retssikkerhed i forbindelse med magtanvendelser Anvendelsesområde - Holmstrupgård Alle medarbejdere på Holmstrupgård Ansvarlige for udførelsen Ledelsen er ansvarlig. Ledelse og medarbejdere har ansvar for at følge gældende lovgivning og retningslinjer. Retningslinjen er udarbejdet af Ledelsen, kvalitetsmedarbejdere og kvalitetskoordinator. Godkendt af Ledelsesgruppen og LMU Gældende fra 1. september 2013 Revideres Ved ændringer i aftalen. Ansvarlig for revision Leder og kvalitetskoordinator. Side 25 af 25

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet.

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Gældende for Behandlingscentrets borgere under 18 år. -Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for: Standard 1.5 Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for: Standard 1.5 Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for: Standard 1.5 Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Maj 2015 Vejledning til, hvordan specialområdet kan arbejde med fælles regionale retningslinjer Dansk Kvalitetsmodel (DKM) Dansk Kvalitetsmodel

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato september 2013 Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser

Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af Resume over arbejdsgangene vedr. forebyggelse, indberetning og opfølgning af Forebyggelse, indberetning og

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet Børn og Kultur Sag 15/20159 Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet November 2015 Formål Formålet med disse retningslinjer er at sætte fokus på magtanvendelse inden for dagtilbudsområdet.

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Forord Disse retningslinjer om magtanvendelse er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget d. 20. august 2012. Med retningslinjerne har vi fået et værktøj for ledere og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven:

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Magtanvendelse Hvad må man? Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Kap. 3 Strafbarhedsbetingelser 13. Handlinger

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på børne- og ungeområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på børne- og ungeområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på børne- og ungeområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE Vedhæftet findes 3 skemaer, som anvendes, når en fysisk magtanvendelse har fundet sted: Skema 1: Skema 2: Skema 3: Registrering af indgreb med brug af fysisk

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet 15. Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Magtanvendelse på skoleområdet i Randers Kommune

Magtanvendelse på skoleområdet i Randers Kommune Magtanvendelse på skoleområdet i Randers Kommune Baggrund Fra skoleforvaltningens side har der været et ønske om ensartede retningslinjer for magtanvendelse på skoleområdet i Randers Kommune. Hidtil har

Læs mere

Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123

Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123 Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123 Skema til indberetning i henhold til Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 18 af 15. januar 2013 om magtanvendelse over for børn og

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Magtanvendelse Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Hvorfor retningslinier om magtanvendelse? side 4 3. Hvad må man ikke? side

Læs mere

Notat. 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser Hører til journalnummer: P Udskrevet den

Notat. 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser Hører til journalnummer: P Udskrevet den Notat 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser 215-216 Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Orientering om magtanvendelse for Dagtilbud og Skoler & Uddannelse i skoleåret 215/16 Afdelingerne Dagtilbud

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse

Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse Februar 2015 Center/evt. afdeling: Dokumenttype: Regionale retningslinjer Titel: Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse. Godkendt af:

Læs mere

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Magtanvendelse Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Hvorfor retningslinier om magtanvendelse? side 4 3. Hvad må man ikke? side

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012.

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Regelgrundlaget Serviceloven indeholder regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Juni 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Registrering og indberetning af magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet - jf. Bekendtgørelse nr af 21/09/2010.

Registrering og indberetning af magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet - jf. Bekendtgørelse nr af 21/09/2010. Registrering og indberetning af magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet - jf. Bekendtgørelse nr. 1093 af 21/09/2010. Registrering og indberetning af magtanvendelser til Børne- og

Læs mere

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Hvorfor? Politisk ønske om tydeligere rammer for indgreb i anbragte børns grundlæggende rettigheder Markering af de voksnes omsorgs- og beskyttelsespligt

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Lovgrundlaget for magtanvendelse Pædagoger i dagtilbud har ingen konkret lovmæssig hjemmel til magtanvendelse. Som udgangspunkt anvendes

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Lovgrundlaget for magtanvendelse Pædagoger i dagtilbud har ingen konkret lovmæssig hjemmel til magtanvendelse. Som udgangspunkt anvendes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Undervisernoter: Nødværge og nødret

Undervisernoter: Nødværge og nødret Undervisernoter: Nødværge og nødret Alle typer anbringelsessteder Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person.

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person. Tema: Magtanvendelse Sundhed & Omsorg Procedure navn og nummer Magtanvendelse, fastholdelse servicelovens 126 Udarbejdelse 02.02.12 Udgave nr. 1 Godkendelse 03.02.12 Edith M. Larsen, Helle Hansen, Else

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder Baggrund for lovændring

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Svømmehallens mødelokale 1 Mødenr.: 4 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 26 Meddelelser fra formanden 40 27 Orientering om Viborg

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for magtanvendelse

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for magtanvendelse Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for magtanvendelse Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Titel: Region Syddanmarks retningsgivende

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 21. februar 2012 Brevid: 1606269 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2011. Indberetninger om magtanvendelse Socialafdelingen har i 2011 modtaget 333 indberetninger om magtanvendelse. Heraf

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse, nødværge og nødret over for børn og unge i BUF

Vejledning om magtanvendelse, nødværge og nødret over for børn og unge i BUF KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 15-06-2017 Vejledning om magtanvendelse, nødværge og nødret over for børn og unge i BUF Intentionen med denne vejledning er, at skabe

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 30. april 2014. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 30. april 2014. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. april 2014 29. april 2014. Nr. 419. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, stk. 1, 2, 5 og 6, 123 a, stk. 7,

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere