VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

2

3 FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis en leder eller en medarbejder har gjort brug af fysisk magt overfor et barn eller en ung. Retningslinjerne er gældende i forhold til enhver situation, hvor en ansat i Roskilde Kommunes skoler, SFOer, fritidshjem og klubber, har gjort brug af fysisk magt overfor et barn eller en ung. I denne folder kan du læse om, hvornår der er tale om brug af fysisk magt, hvad lederen og medarbejderen skal gøre, hvis der er gjort brug af fysisk magt og hvordan I kan bearbejde og forebygge brug af fysisk magt. Skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal forbygge brug af fysisk magt overfor børn og unge. Det er i overensstemmelse med, at der som udgangspunkt ikke må bruges fysisk magt overfor børn og unge. Lovgivningen tager dog samtidig højde for, at der kan opstå episoder, hvor brug af fysisk magt kan betragtes som nødvendig for at afværge eller undgå en farlig situation. Der er stor forskel på, i hvilken udstrækning skolerne, SFOerne, fritidshjemmene og klubberne har brug af fysisk magt inde på livet i deres arbejde. De fleste steder opstår der sjældent tilspidsede situationer omkring børn og unge, hvor brug af fysisk magt kan betragtes som nødvendig. I specialskoler og i specialtilbud til børn og unge, kan det oftere forekomme, at brug af fysisk magt kan betragtes som nødvendigt i arbejdet med barnet eller den unge. Det er vigtigt, at alle ledere og medarbejdere, har den nødvendige viden om, hvornår man må gøre brug af fysisk magt med hjemmel i lovgivningen. Samtidigt er det vigtigt at have viden om, hvad man kan gøre for, at bearbejde og forebygge brug af fysisk magt i arbejdet med børn og unge. Med venlig hilsen skolechef Lars Hansen 3

4 HVAD ER EN FYSISK MAGTANVENDELSE? Lovgivningen tager højde for, at fysisk magt kan være nødvendig for at afværge eller modvirke en farlig situation. Det drejer sig primært om situationer, hvor hensynet til en persons egen eller andres sikkerhed vejer tungere end hensynet til, at der ikke må anvendes magt. Der er typisk tale om situationer, hvor en manglende indgriben vil medføre endnu større skade end selve magtanvendelsen. Skoler, SFOer, fritidshjem og klubber er ikke tillagt særlige magtbeføjelser, men har beføjelser til udøvelse af fysisk magt, som følger af reglerne om nødværge, nødret og lovlig retshåndhævelse. Loven forudsætter, at brugen af fysisk magt står i forhold til den konkrete situation. Det betyder, at der kun anvendes den nødvendige magt ud fra princippet om mindst muligt indgreb. EKSEMPEL FRA ET FRITIDSHJEM En dreng i 3. kl. har slået sine fingre, det gør ondt og han ømmer sig. En anden dreng fra 2. kl. kigger på ham og fryder sig over hans ulykke. Drengen fra 3. kl. bliver rasende og løber efter drengen, han giver ham et spark af fuld kraft i ryggen og er klar til at give ham flere slag og spark. En medarbejder løber til og for at afværge at drengen fra 2. kl. bliver udsat for flere spark og slag flytter medarbejderen drengen fra 3. kl. væk fra den anden dreng. Drengen fra 3. kl. slår og sparker medarbejderen mange gange. For at afværge flere slag og spark fastholder medarbejderen drengens arme og ben. Der går 15 minutter, hvorefter drengen er faldet så meget til ro, at der ikke længere er grund til at fastholde ham. Medarbejderen ringer efterfølgende til drengens mor og orienterer hende om episoden. Brug af fysisk magt er lovlig, når der er hjemmel til at foretage fysisk magtanvendelse efter reglerne i Straffelovens 13 og 14. LOVLIG BRUG AF FYSISK MAGT NØDVÆRGE Jf. Straffelovens 13: Handlinger foretaget i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke umiddelbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er lovlig begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse. NØDRET Jf. Straffelovens 14: En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning. 4

5 Det betyder, at der må bruges fysisk magt for at afværge, at barnet eller den unge udøver skade mod sig selv eller andre truer med at gøre skade mod sig selv eller andre ødelægger eller beskadiger inventar truer med at beskadige inventar Brug af fysisk magt er tilladt i ovenstående situationer, når den udøves i form af, fastholdelse af barnet eller den unge, eller at barnet eller den unge føres til andet opholdssted. Indgrebet skal stå i forhold til den konkrete situation og ske ud fra princippet om mindst muligt indgreb. Ledere og medarbejdere må ikke bruge fysisk magt med en karakter af legemlig straf. Det er heller ikke tilladt, at være ydmygende, hånende eller nedværdigende i forhold til børn og unge. Det er ikke en værdig behandling af børn og unge, og det vil ofte være et væsentligt indgreb i et barn eller en ungs selvbestemmelse, personlige integritet eller udfoldelsesmuligheder. EKSEMPEL FRA EN LEGEPLADS HVOR EN GÅRDVAGT OPLEVER FØLGENDE En dreng løber efter nogle børn, der har drillet ham. Drengen har en stor plastikskovl i hånden. Gårdvagten forsøger at standse drengen, og griber fat i hans ærme, hvorefter drengen gentagne gange slår gårdvagten over hånden. For at aflaste sin kollega tager en anden pædagog over. For at afværge, at der sker skade på andre børn, forsøger hun at fastholde drengen. Han kradser, river og bider, så pædagogen må slippe ham. Herefter løber drengen ind i huset, og en tredje pædagog forsøger at stoppe ham. Han løber igen udenfor. Af sig selv falder han til ro og senere går han ind og deltager i en leg med nogle børn på en stue. Moderen bliver efterfølgende orienteret om episoden, og hun kommer og henter sin søn. INDBERETNING TIL SKOLEAFDELINGEN I alle situationer, hvor en leder eller en medarbejder har gjort brug af fysisk magt overfor et barn eller en ung, har skolen, SFOen, fritidshjemmet og klubben pligt til, at registrere situationen og indberette denne til Skoleafdelingen. Der kan være episoder, hvor det beror på et skøn, om der er tale om en magtanvendelse. Pligten til at registrere og indberette episoder med brug af fysisk magt gælder også, når der er tvivl, om der har været tale om en magtanvendelse. Det kan være vigtigt at understrege, at registrering af en magtanvendelse er andet end en formel registrering af en hændelse. Det er samtidig en måde at dokumentere nogle problemfelter, man som lærer eller pædagog oplever i relationen med et barn/en ung. Nogen medarbejdere kan opleve, at det er en følsom sag, at indberette en episode om brug af fysisk magt til Skoleafdelingen. Det er derfor meget vigtigt at understrege, at registrering ikke vil blive brugt som et middel til at kritisere medarbejdere og/eller ledere. Disse ofte tilspidsede episoder kan være meget belastende for den involverede medarbejder. Skoleafdelingen opfordrer derfor til, at I taler åbent om de episoder, der har været tilspidsede i en sådan grad, at medarbejderen anså det for nødvendigt at gøre brug af fysisk magt. 5

6 EKSEMPEL FRA EN SFO, SOM HAR ET BARN, DER ER TILKNYTTET ET DAGBEHANDLINGSTILBUD, MEN SOM OPHOLDER SIG I SFO I YDERTIMERNE Trods en meget fokuseret og målrettet pædagogisk indsats, hvor pædagogen har været meget koncentreret tilstede, har der været flere episoder, hvor barnets impulsstyring har medført tilspidsede situationer. I en af disse situationer blev barnet voldsomt ud ad: Skreg, råbte, sparkede, rev pædagogen i håret, smed en skraldespand i hovedet på pædagogen, rev ting i stykker. For at undgå, at barnet gjorde yderligere skade på sig selv og andre og på inventaret, var det i situationen nødvendigt at fastholde barnet. Ved fastholdelsen sad pædagogen på gulvet med barnet foran sig. For at afværge slag og spark fastholdt pædagogen barnets arme og ben. I situationer som denne er der altid 2 pædagoger tilstede. Dels for at pædagogerne kan hjælpe hinanden og dels som vidne, der skal sikre, at der handles mest hensigtsmæssigt i forhold til barnets tarv og for at sikre, at der blev handlet etisk forsvarligt. Efterfølgende er episoden blevet nedskrevet. Derudover har personalet brugt rigtig meget tid på at tale situationen igennem. For personalet har det været meget belastende, dels for de involverede pædagoger, dels for kollegerne. 6

7 REGISTRERINGSSKEMA Lederen beslutter, om I bruger registreringsskemaet, der findes i denne folder, eller om I lokalt udarbejder et registreringsskema. Registreringsskema ligger også på intranettet, afdelingssiden for skoler, klubber, SFO, fritidshjem og specialinstitutioner. I kan skrive direkte i skemaet og sende det til Hanne Zadstrov Pedersen på Udarbejder I et registreringsskema lokalt, skal registreringsskemaet som minimum indeholde: Barnets/den unges navn Barnets/den unges cpr. nummer Skolens/SFOens/fritidshjemmets/klubbens navn Dato Klokkeslæt Indgrebets varighed Anledning til indgrebet (hvad var den udløsende faktor for indgrebet) Formålet med indgrebet (hvad ville medarbejderen opnå med indgrebet) Indholdet i indgrebet (hvilke handlinger blev foretaget) Barnets/den unges tilstand under indgrebet Tegn hos barnet/eller den unge efter indgrebet (er der objektive synlige mærker efter indgrebet) Opfølgning på episoden med barnet/den unge (hvilke initiativer er der taget i forhold til genopretning af tryghed og integritet) Navn og stilling på den involverede medarbejder (er der flere involverede så skriv navnene på de involverede) Eventuelle bemærkninger fra kolleger der har overværet episoden Orientering af forældrene (hvordan er forældrene orienteret) Opfølgning med medarbejderen (er der fulgt op med den/de involverede medarbejder/e) Evt. bemærkninger fra lederen Lederens underskrift RETNINGSLINJER FOR HVAD DU SKAL GØRE, HVIS DU HAR BRUGT FYSISK MAGT OVERFOR ET BARN ELLER EN UNG Du skal udfylde registreringsskemaet hurtigst muligt indenfor et døgn efter episoden. Episoden drøftes mellem medarbejder(e) og nærmeste leder. Lederen skal underskrive registreringsskemaet. Registreringsskemaet skal sendes til Skoleafdelingen att. Hanne Zadstrov Pedersen hurtigst muligt indenfor 3 dage efter episoden. Skoleafdelingen sender en kvittering for modtagelsen til den leder, der har underskrevet registreringsskemaet. Kvitteringen sendes via mail hurtigst muligt indenfor 3 dage efter modtagelsen. Er der tale om en mulig strafbar handling, der er undergivet offentlig påtale, eller kan en tjenstlig indberetning for en tjenesteforseelse eller et strafbart forehold komme på tale, skal skolechefen og HR & Organisation straks inddrages i sagen. 7

8 REGISTRERINGSSKEMA VED FYSISK MAGTANVENDELSE Elevens navn: Personnr.: Skolens/SFOens/fritidshjemmets/klubbens navn: Dato: Klokken: Varighed: Situation - beskriv anledning til indgrebet og formålet med indgrebet: Handling beskriv indgrebet og barnets/den unges tilstand under indgrebet: Er der objektive synlige tegn som følge af indgrebet?: Opfølgning beskriv hvilke initiativer, der blev taget i genopretning af tryghed og integritet for eleven: Indgrebet blev foretaget af (navn, stilling): 1/3

9 Episoden blev overværet af, eventuelle bemærkninger fra anden person: Beskriv hvorledes forældrene er orienteret: Beskriv hvordan/om der er fulgt op med medarbejderen: Lederens bemærkninger: Dato: Underskrift: 2/3

10 BEARBEJDNING OG FOREBYGGELSE Skemaet: Skema til bearbejdning og forebyggelse af indgreb med brug af fysisk magt, der findes i denne folder, kan folder, kan være til inspiration for jeres arbejde med at forebygge og bearbejde brug af fysisk magt. Skemaet findes også på intranettet, afdelingssiden for skoler, klubber, SFO, fritidshjem og specialinstitutioner. I begge tilfælde er det naturligvis vigtigt, at metoden er konvertibel med skolens/sfos didaktiske og pædagogiske arbejdsmetoder 1) 1) Vil du vide mere om emnet kan du læse hæftet Magtanvendelse i folkeskolen et inspirationshæfte eller søge på følgende internet adresser eller Her har flere skoler lagt materiale, som andre kan have glæde af. Også på kan du finde BUPLs bud på retningslinjer vedrørende brug af fysisk magt i dag- og specialinstitutioner. 10

11 SKEMA TIL BEARBEJDNING OG FOREBYGGELSE AF FYSISK MAGTANVENDELSE Var der signaler op til forløbet, som kunne have skabt et billede af, hvad der var ved at ske? - Hvilke? Hvilke styrker havde de/t indgreb, der blev anvendt i den opståede situation? Kunne der have været anvendt mindre omfattende indgreb til at tackle den opståede situation? Hvilke? Hvordan virkede initiativer til genopretning af tryghed og integritet? Kunne der have været taget andre initiativer (metoder - personale) Hvilke? Hvilke fremadrettede tiltag vil vi foreslå iværksættes? For børnene/de unge forældrene personalet? Giver bearbejdningen anledning til forhold, som vi vil anmode sikkerhedsorganisationen om at komme med initiativer på? Giver situationen anledning til at iværksætte initiativer, der kan forebygge gentagelse? - Elementer i undervisningen og/eller vores pædagogiske praksis? - Elementer i vores fysiske rammer? Hvilke initiativer kan vi umiddelbart sætte i værk? 3/3

12 FOTOKILDE: COLOURBOX GRAFISK OPSÆTNING OG TRYK: FILTENPLUS.COM

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generelt om Halsebyvænget...5 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 3.1. Bygninger...6 3.2. Gangarealer...6 3.3. Opholdsstuen...7 3.4. Køkken/alrum...8

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014. Lolland-Falsters Lærerforening

Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014. Lolland-Falsters Lærerforening Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014 Lolland-Falsters Lærerforening 1 Indhold: Forside Indhold 2 Velkommen 3 Valg og uddannelse 4 Hvem er jeg arbejdsmiljørepræsentant for 5 Hvordan er arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Introduktionsmappe Vikarer

Introduktionsmappe Vikarer Introduktionsmappe Vikarer 17. december 2012 Vikarens navn: Ansættelsesdato: Til samtalen Tales om Er vikaren på dagpenge? (hvis ja kan vi ikke bruge vedkommende) Kryds af når der er talt om Hvilke afdelinger

Læs mere

Den Sammenhængende Børnepolitik

Den Sammenhængende Børnepolitik Den Sammenhængende Børnepolitik Forebyggende indsats for sårbare børn og unge Børne- & Kulturområdet April 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Faglig bekymring for barnet/familien... 3 4.

Læs mere

Introduktionsmappe Pædagogstuderende

Introduktionsmappe Pædagogstuderende Introduktionsmappe Pædagogstuderende 17. februar 2014 Studerendes navn: Ansættelsesdato: Inden start Kryds af når der er talt om Praktikperiode 1. 2. 3. Forventninger til studerende Uddannelsesplan udleveres

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere