FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGT LANDBRUG FORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGT LANDBRUG FORSIKRING"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGT LANDBRUG FORSIKRING Almindelige forsikringsbestemmelser Nedlagt Landbrug forsikring. 1. Hvem dækkes af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Risikoforandring 4. Ejerskifte 5. Eftersyn 31. Husejer-ansvarsforsikring 32. Udvidet ansvarsforsikring 33. udboforsikring 34. Retshjælpsforsikring 6. Forsikring i andet selskab 7. Krigs-, jordskælvs- og atomskader 8. Præmie 9. Ændring af præmietarif og forsikringsbetingelser 10. Forsikringens varighed og opsigelse 11. Indeksregulering af præmie og evt. selvrisiko 12. Forhold i skadestilfælde 13. Ankenævn 14. Voldgift 15. Lovgivning om vedtægter 16. Betingelsernes ufravigelighed 17. Bygningsforsikring 18. Bygningsbrand 19. Andre pludselige bygningsskader 20. Forsikringen dækker ikke 21. Glasforsikring 22. Kummeforsikring 23. Svampeskadeforsikring 24. Insektskadeforsikring 25. Udvidet rørskadeforsikring 26. Stikledningsforsikring 27. Erstatningens beregning 28. Restværdierstatning 29. Skader på beplantning 30. Kortslutningsskader Side 1 af 12 Bet NLB, ETU Forsikring A/S

2 1. Hvem er sikret 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom. 1.2 Sikret under husejeransvarsforsikringen er tillige den ved ejendommens pasning beskæftigede medhjælp 2. Hvor dækker forsikringen 2.1 Forsikringen dækker ejendommen på det forsikringssted, som er anført i policen. 2.2 Ved ejendommen forstås efter denne police en og tofamiliehus samt udbygninger, der helt eller overvejende benyttes til privat beboelse samt garager, carporte og udhuse til udelukkende privat benyttelse. 2.3 Af policens forside fremgår bebygget areal samt om ejendommen er udnyttet i et eller flere plan. Ejendommen anses udnyttet i flere plan, hvis der over stueplan er sket udnyttelse til beboelse. Arealer, der ikke anvendes til beboelse overdækket terrasse, uopvarmet udestue o. lign. samt garage, under samme tag som beboelsesbygning under 75 m2, er omfattet af forsikringen, men er ikke medregnet i det bebyggede areal. 3. Risikoforandring 3.1 Forsikringstageren skal straks anmelde til selskabet hvis: 3.2 Oplysningerne på policen er forkerte. 3.3 Der påbegyndes opførsel af ny- eller tilbygninger. Sådanne er kun dækket, såfremt dette er bekræftet af selskabet. 3.4 Der sker ændringer i bygningens anvendelse. 3.5 Der indrettes opholdsrum i loftetagen, eller i udebygningerne. 3.6 Bygningerne tagbeklædning ændres fra fast tag til strå- eller rørtag eller omvendt. 3.7 Der etableres nedgravet svømmebassin. 3.8 Der foretages ombygninger, herunder efterisolering, brandsikring eller konstruktions ændringer. 3.9 Ejendommen helt eller delvis forlades, ligger ubenyttet hen eller fredes Der installeres vedvarende energikilder, f.eks. sol- eller jordvarmeanlæg, vindmøller og lign. Undladelse af anmeldelse til selskabet af anførte forhold kan medføre, at selskabets erstatningspligt nedsættes, eventuelt helt bortfalder. Ændringerne skal endvidere få betydning for præmiens størrelse. Medfører forandring af bygningerne eller deres anvendelse en forøget risiko, som selskabet ikke ville have accepteret at forsikre, hvis det var blevet orienteret om ændringerne på forhånd, ophører selskabets erstatningsansvar med øjeblikkelig virkning fra risikoforandringens indtræden. For bygningsbrandforsikringen ophører erstatningsansvaret dog kun, hvis selskabet ikke havde pligt til at overtage risikoen. Ansvaret i forhold til tinglyste rettighedshavere ophører dog med 14 dages varsel. 4. Ejerskifte 4.1 Afhændes de forsikrede bygninger, ophører forsikringen, jfr. punkt og det påhviler forsikringstageren uden ophold at underrette selskabet om afhændelsen. 4.2 Forsikringen kan ikke overføres til den nye ejer uden selskabets samtykke. 4.3 Den nye ejer er dog dækket af forsikringen indtil 4 uger efter ejerskiftet, medmindre denne selv har tegnet forsikring for risikoen. For brandforsikringen gælder dog de under punkt nævnte særlige betingelser for opsigelse. 5. Eftersyn af de forsikrede bygninger 5.1 Selskabet er berettiget til når som helst at lade foretage eftersyn med henblik på en vurdering af bygningerne og risikoforholdene. 6. Forsikring i andet selskab 6.1 Er der tegnet forsikring mod samme risiko ved anden police, skal forsikringstageren også anmelde skaden til dette selskab. Har det andet selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes ved dobbeltforsikring, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af forsikringerne. 7. Krigs-, jordskælvs- og atomskader 7.1 Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: 7.2 Jordskælv eller anden natur forstyrrelser. 7.3 Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. 7.4 Atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivet henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid. Uanset Side 2 af 12 Bet NLB, ETU Forsikring A/S

3 bestemmelsen i punkt 7.3 dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 8. Præmie 8.1 Præmien med tillæg af porto opkræves over giro eller på anden måde efter aftale med forsikringstageren. 8.2 Giroindbetalingskort med angivelse af sidste rettidig indbetalingsdato udsendes for fornyelsespræmien i måneden før forfaldsdagen og for andre præmier, når disse forfalder. 8.3 Betales præmien ikke rettidigt, sender selskabet en rykker, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 14 dage efter rykkerens udsendelse 8.4 Bygningsbrandforsikringen kan dog ikke bringes til ophør på grund af manglende betaling. Til gengæld har selskabet udpantningsret for denne del af præmien plus påløbende renter og andre omkostninger. 8.5 Hvis forsikringen kommer under restancebehandling, er selskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr sammen med næste fornyelsespræmie. 9. Ændring af præmietarif og forsikringsbetingelser. 9.1 Hvis selskabets præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som denne forsikring ændres, kan disse ændringer gennemføres med 1 måneds varsel til en præmieforfaldsdag. Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere ændringerne, kan forsikringen opsiges som angivet i punkt Hvis finanstilsynet har godkendt, at ændrede forsikringsbetingelser for bygningsbrand kan anvendes for løbende forsikringsaftaler, uden at det i øvrigt medfører ændringer i bestående forsikringsforhold, kan bygningsbrandforsikringen dog kun opsiges efter de almindelige regler (se punkt 10) for bygningsbrand. 10. Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er tegnet for 1 eller 5 år som angivet i policen. Forsikringen kan af forsikringstageren opsiges med 30 dages varsel til udgangen af den måned hvor perioden udløber, medens forsikringen kan opsiges af selskabet med 1 måneds varsel til hovedforfald For bygningsbrandforsikringen gælder dog, at denne kun kan opsiges skriftligt af forsikringstageren med 30 dages varsel til udgangen af en måned hvis de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, har givet deres skriftlige godkendelse eller hvis ejendommen, uden at forannævntes retstilling forringes, forsikres i et andet selskab, der har ret til at tegne bygningsbrandforsikring Hvis bygningerne ikke forsvarligt indrettet mod brandfare, eller forsikringstager ved særlig brandfarlige aktiviteter/oplag forøger risikoen for brand i væsentlig grad, og hvis ejendommen er forladt, kan selskabet opsige dækningen for bygningsbrand med 14 dages varsel til panthavere og med øjeblikkelig virkning overfor forsikringstageren Den øvrige del af forsikringen kan opsiges skriftligt af forsikringstageren med 30 dages varsel til udgangen af en måned, medens forsikringen af selskabet kan opsiges med en måneds varsel til hovedforfaldsdato I forbindelse med forsikringstagerens opsigelse af forsikringen, til en anden dato end hovedforfaldsdatoen, er selskabet berettiget til at opkræve et gebyr Uanset det i punkt nævnte varsel har både forsikringstageren og selskabet ret til med 14 dages skriftligt varsel at opsige den øvrige del af forsikringen, hvis det sker inden 14 dage efter, at en skade er blevet betalt eller afvist. 11. Indeksregulering af præmie og evt. selvrisiko Præmien indeksreguleres på grundlag af det af Danmarks statistik offentliggjorte reguleringsindeks for boligbyggeri for juli måned Til de præmier, der forfalder i et kalenderår, beregnes et indekstillæg, som svarer til den procent, som byggeomkostningsindekset i det nærmeste foregående år er højere end det indeks, der er nævnt på policeforsiden Forsikringssummer, der indeksreguleres, følger samme regulering, som gælder for præmien, med virkning fra kalenderårets 1. Januar Forsikringssummer og selvrisikobeløb på ansvars- og retshjælpsdækningen indeksreguleres ikke Er forsikringen tegnet med en præmierabatgivende selvrisiko, fremgår dennes størrelse af policens forside. Det præmierabatgivende selvrisikobeløb følger samme indeksregulering, som gælder for præmien og med virk- Side 3 af 12 Bet NLB, ETU Forsikring A/S

4 ning fra kalenderårets 1. Januar. Rabatgivende selvrisiko gælder dog ikke skader, der er dækket under husejeransvars- og retshjælpsforsikringen Ophøre udgivelsen af reguleringsindekset for boligbyggeri, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen efter et andet indeks fra Danmarks statistik 12. Forhold i skadestilfælde Enhver skade skal straks anmeldes til selskabet Tyveri og hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Får forsikringstageren ved anmeldelse til politiet udleveret en kvittering for anmeldelsen, skal denne indsendes til selskabet sammen med skadeanmeldelsen Forsikrede skal efter bedste evne afværge eller begrænse en indtruffen skade og dens virkninger. Rimelige udgifter hertil erstattes af selskabet Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af det beskadigede må kun finde sted efter aftale med selskabet. Udbedring må dog foretages, hvis den er nødvendig for at afværge alvorlige følger Ved ansvarsskade skal der uden ophold indsendes anmeldelse til selskabet, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. 13. Ankenævn Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til Ankenævn for forsikring, Anker Højgaards gade 2, 1572 København V Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som kan fås hos selskabet, Forbrugerrådet eller Ankenævnets sekretariat Ved klage skal forsikrede betale et mindre gebyr til Ankenævnet. 14. Voldgift 14.1 Ved skader på egne ting har såvel forsikringstageren som selskabet ret til at få afgjort spørgsmålet om erstatningens størrelse ved voldgift. Begge parter vælger en sagkyndig voldgiftsmand. Voldgiftsmændene vælger en opmand. Kan de ikke blive enige om valget, udpeges opmanden af præsidenten for søog handelsretten Kan voldgiftsmændene ikke blive enige, fastsætter opmanden erstatningen. Erstatningen fastsættes inden for voldgiftsmændenes ansættelser og i overensstemmelse med forsikringens bestemmelser Voldgiftsmændene afgør desuden, hvem der skal betale omkostningerne. 15. Lovgivning og vedtægter 15.1 For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikringsaftaler i det omfang, denne ikke er fraveget, samt lov om forsikringsvirksomhed. 16. Betingelsernes ufravigelighed 16.1 For den del af forsikringen, der vedrører bygningsbrandforsikring, kan selskabet ikke med retsvirkning fravige de af finanstilsynet godkendte bygningsbrandforsikringsbetingelser til ugunst for forsikringstageren og/eller de berettige de ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 17. Bygningsforsikring 17.1 Ejendommens bygninger og fundamenter til disse i indtil 1 meters dybde under jordlinien eller under kældergulv. Endvidere omfattes svømmebassiner med dertil hørende faste installationer. Tildækninger af enhver art er ikke omfattet. Markiser, baldakiner og solafskærmning er udelukkende dækket mod brand. Vindmøller og gittermaster dækkes ikke., Egentlig nagelfast driftudstyr i udhuse er ikke medforsikret. eks. Malke-/køleanlæg, ventilationsanlæg, fodrings-udmugnings- flydegødningsanlæg, samt siloer, gylletanke og lignende Flagstænger og antenner til ikke erhvervsmæssig brug, drivhuse, legehuse, redskabsskure, hegn, plankeværker og stakitter, når disse er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, er disse dog omfattet af bygningsbrandforsikring. Indhegning omkring marker, private ridebaner og i forbindelse med dyrehold mv. er ikke omfattet af forsikringsdækningen Faste el-installationer herunder stikledninger og hovedtavler, kraftinstallationer frem til styretavle eller motorværn (styretavle og motorværn er ikke omfattet). Lys installationer, herunder faste armaturer, men ikke lysstofrør, pærer, lysreklamer og lysskilte Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder Olie, gas Side 4 af 12 Bet NLB, ETU Forsikring A/S

5 og vandinstallationer, rumtemperatur- og ventilationsanlæg, sanitets- og kloakanlæg, grundvandspumper, hårde hvidevarer, brand, vandskade- og tyverisikringsanlæg, glas og erstatningsmaterialer herfor, samt elevatorer Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten er limet fast eller er lagt på et underlag der ikke kan betragtes som færdigt gulv Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygningen, men udelukkende med deres håndværksmæssige værdi Haveanlæg, havebassiner og gårdbelægninger samt haveskulpturer fast monteret til støbt sokkel, når skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget bygningsbeskadigelse på den forsikrede ejendom. Erstatning er betinget af at istandsættelse finder sted. Erstatning for beplantning opgøres efter reglerne i betingelsernes pkt Bygning under opførsel, til og ombygning. For bygning under opførsel, til og ombygning er det en betingelse for dækningen, at byggeprojektet opfylder byggelovgivningens regler, er godkendt af de kompetente myndigheder, og at arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis. Også materialer, der er placeret på byggepladsen og som skal monteres i bygningen er omfattes af forsikringen. Skader som ikke dækkes under opførelse, til og ombygning er tyveri fra eller forsøg herpå samt hærværk på bygning og byggemateriale og tilbehør, som ikke er fastmonteret i bygningen. 18. Bygningsbrand 18.1 Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild (ildsvåde), der kan brede sig ved egen kraft. Svidning, forkulning, overophedning eller smeltning f.eks. forårsaget af varme gryder, pander, strygejern eller gløder fra tobaksrygning, pejs, stjernekastere eller lignende anses ikke for brand Direkte lynnedslag. Direkte lynnedslag foreligger, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller bygningen hvor genstanden befinder sig. det er en forudsætning at der kan påvises spor i form af gnist- eller brandmærker eller andre beskadigelser på bygningsdelen eller løsøre Eksplosion er en pludselig og hurtig forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Tørkogning. Skade ved tørkogning af forskriftsmæssig indrettede og opstillede kedler til rum opvarmning Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssig ildsted til rumopvarmning Skade deri forbindelse med en brandskade påført det forsikrede ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse brandskaden Forsikrede genstande der bortkommer under en brandskade Kortslutning i de til ejendommen hørende faste el-installationer og eldrevne genstande. Ved kortslutning forstås i disse forsikringsbetingelser en utilsigtet forbindelse mellem elførende dele eller mellem el-førende del og stil/jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftstrøm. Kortslutningsskade dækkes efter særlige erstatningsregler, se punkt 29. Forsikringen dækker ikke kortslutningsskader: På spoler, i mindre synkronmotorer, der anvendes i el-ure, programværker, styreenheder og lignende Som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse Som skyldes manglende vedligeholdelse, slid eller tæring Der dækkes af garantien. 19. Andre pludselige bygningsskader. 19.1Anden udefra kommende ikke påregnelig pludselig skade. 19.2Voldsom sky- eller tøbrud. 19.3Snetryk under forudsætning af, at der ikke har været mulighed for at fjerne sneen. 19.4Alene sådan frostsprængning og efterfølgende vandskade, som skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. Sker frostsprængningen i rum forsikrede ikke har dispositionsretten over, dækkes skade dog uanset årsagen. For så vidt angår punkterne 19.1, 19.2, 19.3, og 19.4 Forsikringen dækker ikke. 19.5Skade som følge af fejlkonstruktioner, herunder også underdimensionerede, konstruktioner, eller fejl ved fremstillingen af dele til eller opførsel af de forsikrede bygninger og øvrige forsikrede genstande. 19.6Skade som henhører under bygningsbrandforsikringen og dennes undtagelser samt ordforklaringen hertil Side 5 af 12 Bet NLB, ETU Forsikring A/S

6 19.7Sod skade, som er dækket under brandforsikringen. 19.8Skade, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse af de forsikrede genstande samt rust, tæring og afskalling. 19.9Skade, som følge af smeltevand ved tøbrud eller nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger som ikke er en umiddelbar følge af en af forsikringen dækket skade på selve bygningen Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, vandløb eller sø Skade, forvoldt med forsæt af ejendommens medhjælp, logerende, lejer eller dermed ligestillede Tyveri fra og hærværk på bygninger under opførsel Tyveri fra og hærværk på byggematerialer og tilbehør, som ikke er fast monteret Skade som følge af frost i utilstrækkeligt opvarmede rum, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. ej heller dækkes frostskader på udendørs springvand, svømmebassiner og dertil hørende installationer Skade på glas- og kummer. 20. Glasforsikring 20.1Forsikringen dækker brud på glas (eller erstatningsmaterialer herfor) der er endeligt installeret som en bygningsdel, herunder indmurede spejle. 20.2Erstatningen ydes med det beløb, det koster at udskifte det beskadigede med tilsvarende nyt. Er der det ikke muligt at fremskaffe genstande, der er magen til det beskadigede, betales en kontant erstatning svarende til prisen på det glas, der er gængs på skadetidspunktet. 20.3Forsikringen dækker ikke: A. Beskadigelse fremkaldt af brand, lynnedslag og eksplosion, da sådan skade er omfattet af bygningsbrandforsikringen. B. Ridser, afspringning af fliser samt punktering af eller utætheder i sammensætningen af termoruder. C. Skade på glas i drivhuse. D. Skader på glasmontrer, diske og lignende i erhvervslokaler. E. Beskadigelse af kosmetisk art, eller eventuelle farveforskelle mellem erstattede genstande og de oprindelige. F. Skader på glas i udhuse. 21. Kummeforsikring 20.1Forsikringen dækker brud på håndvaske badekar, bidets, wc-kummer og cisterner, der sker efter at det forsikrede er endeligt installeret i hel stand. 20.2Delerstatningen ydes med det beløb, det koster at udskifte det beskadigede med tilsvarende nyt. er det ikke muligt at fremskaffe genstande, der er magen til det beskadiget, betales en kontant erstatning svarende til prisen på den sanitet, der er gængs på skadetidspunktet. 21.3Forsikringen dækker ikke: A. beskadigelse fremkaldt af brand, lynnedslag og eksplosion, da sådan skade er omfattet af bygningsforsikringen. B. Frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre årsagen hertil er tilfældigt svigtende varmeforsyning. C. Ridsning eller anden beskadigelse, der ikke er brud, medmindre skaden har gjort installationen uanvendelig. D. Tilbehør, som f.eks. toiletsæder og vandhaner. Kan eksisterende toiletsæder og vandhaner ikke anvendes af konstruktionsmæssige årsager, betales dog erstatning for nyt sæde/hane i samme standart som det eksisterende. E. Beskadigelse af kosmetisk art, herunder farveforskelle opstået efter reparation. F. Skade på kumme i udhus. 22. Svampeskadeforsikring. 22.1Forsikringen dækker udgifter til reparation af bygningsskader, som er forårsaget af trænedbryddende svampe og som konstateres og anmeldes i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. 22.2Hvis der til forebyggelse af svampeangreb kræves særlige foranstaltninger, er sikrede forpligtet til at træffe disse på egen bekostning 22.3Træ er et organisk materiale, det vil derfor naturligt blive nedbrudt i løbet af en vis tid, hvis det udsættes for fugt. Når træ anvendes til eller indgår i bygningskonstruktioner, skal Side 6 af 12 Bet NLB, ETU Forsikring A/S

7 det derfor beskyttes mod denne naturlige nedbrydning. det er muligt at give træet en lang levetid, hvis konstruktionerne er hensigtsmæssige, og de fortsat vedligeholdes. Og det er en grundlæggende betingelse for, at en skade kan erstattes. Forsikringen dækker svampeskader, som skyldes, at der utilsigtet er kommet fugt til træet. 22.4Forudsætningerne for at få erstatning er - at den angrebne bygningsdel skal vise tegn på væsentlig hurtigere nedbrygning end under normale omstændigheder. - at der ikke er tale om mangelfuld eller korket vedligeholdelse. - at der ikke er tale om fejl, som forsikringstageren har eller brude havde kendskab til, det kan være fejl i materialer, konstruktion eller udførelse, eller indgreb i enkelte funktion f.eks. lukning af ventilationsåbninger. 22.5Skader, som har udviklet sig over et længere tidsrum, f.eks. råd, kommer ind under almindeligt forfald og kan derfor ikke dækkes af forsikringen. 22.6Forsikringen dækker ikke: - Skade på bygninger eller bygningsdele, som ikke er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, skade på udestuer, vinterhaver, overdækket terrasse o. lign. opført på forsvarligt nedgravede trykimprægnerede stolper er dog dækket, hvis imprægneringen opfylder klassifikationen Dansk Standard DS Skade på bygninger eller bygningsdele, som er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, hvis overkanten på disse sokler befinder sig under terrænniveau. - Udragende, uindækkede remender, åben konstruktioner, som er udsat for vejr og vind, f.eks. udvendige trapper verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærminger, pergolaer, plankeværker, stakitter, hegn i forbindelse med dyrehold, havelåger og flagstænger. - Træfundamenter og træpilotering og skader, som stammer herfra. - Kælderbeklædninger, det vil sige trægulve, indfatninger, vægbeklædninger og fodpaneler i kældre. - Skade på udhuse, som ikke benyttes til beboelse. Endvidere dækker forsikringen ikke skader af kosmetisk art, det vil sige skader som kun forringer træværkets udseende f.eks. mos og skimmelbelægning eller misfarvning på grund af blåsplint. Skader omfattet af garanti er ej eller dækket. 23. Insektskadeforsikring. 21.1Forsikringen dækker skade på de forsikrede bygninger forårsaget ved angreb af træødelæggende insekter. 23.2Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes udgifter til udskiftning eller afstivning af træværket, hvis det er nødvendigt af hensyn til træværkets bæreevne. Ved husbukkeangreb sker tillige bekæmpelse af disse. 23.3Forsikringen dækker skader, der konstateres og anmeldes i forsikringstiden og i indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. 23.4Forsikringen dækker ikke: - Skade forårsaget af rådborebiller eller skade, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse. - Skader, der kun medfører ændring af det anderledes udseende, såsom misfarvning og borehuller. - Skader på udhuse, som ikke benyttes til beboelse. 24. Udvidet rørskadeforsikring. 24.1Forsikringen dækker utætheder i skjulte rør og skade som fælge heraf, samt skade på skjulte elvarmekabler som findes i og under ejendommens bygninger, dog ikke i drivhuse. Ved skjulte rør og el-varekabler forstås sådanne, der er indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum eller lignende, men ikke i kedler, beholdere og tanke eller rørende til disse. endvidere de i jorden liggende rør til vand-, varme, gas, olie- og afløbsinstallation samt el- og tv kabler, Disse i jorden liggende rør og kabler er dækket på matrikelnummeret til skel. I forbindelse med en dækningsberettiget skade dækkes tillige nødvendige udgifter til opsporing af utætheder samt omkostninger til udbedring og istandsættelse. endvidere dækkes skader på bygninger og haveanlæg (for beplantning gælder særlige erstatningsregler, se pkt.28) 24.2Forsikringen dækker ikke: - Skade på kedler, tanke og beholdere samt rør til disse. - Skader på andre installationer end de i punkt Side 7 af 12 Bet NLB, ETU Forsikring A/S

8 24.1Nævnte skader på f.eks. drænrør samt installationer til udendørs springvand er således ikke dækket. - Skader som omfattes af garanti. - Svampeskader, medmindre forsikringen omfatter denne risiko. - Foranstaltninger til forebyggelse af utætheder i skjulte rør. - Skader på eller fra rør og kabler i drivhuse. - Solvarme, jordvarme og varmepumpeanlæg. - Skader på rør, som ikke tjener til beboelses drift. 25. Stikledningsforsikring. 25.1Forsikringen dækker utætheder i de i jorden liggende rør til vand, varme-, gas, olie- og afløbsinstallationer og skade som følge heraf, når disse tjener til beboelsens drift. Endvidere dækkes skade på de jorden liggende elog tv-kabler. Ligger stikledninger udenfor forsikringsstedets grund, er de ikke omfattet af forsikringen. I forbindelse med en dækningsberettiget skade dække tillige nødvendige udgifter til opsporing af utætheden, samt omkostninger til udbedring og istandsættelse. Endvidere dækkes skader på bygninger og haveanlæg (for beplantning fælder erstatningsregler, se punkt 28). 25.2Forsikringen dækker ikke: - skader på kedler, tanke og beholdere samt rør i disse. - Skader på andre installationer end de i punkt 25.1Nævnte. Skader på f.eks. drænrør samt installationer til udendørs springvand er således ikke dækket. - Skader som omfattes af garanti. - Svampeskader, medmindre forsikringen omfatter denne risiko. - Foranstaltninger til forebyggelse af utætheder i skjulte rør - Skader eller fra rør og kabler i drivhuse. - Skader på eller fra rør og el-kabler, som ligger i eller under ejendommens bygninger regnet fra udvendig side af fundamentet. - Solvarme, jordvarme og varmepunpeanlæg. - Stikledninger i udbygninger, som ikke tjener beboelsens drift. 26. Erstatningens beregning. 26.1Skader på bygning og bygningsdele Erstatning efter nyværdi udgør det beløb, det uden unødvendig forsinkelse vil koste at reparere eller genopføre det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted Erstatning kan dog ikke baseres på dyre bygningsmaterialer end de beskadigede eller på byggematerialer eller byggemetoder, der ikke er almindeligt anvendt på skadetidspunktet Der ydes ingen erstatning for beskadigelse af kosmetisk art, samt for eventuelle farve forskelle mellem erstattede ting og de oprindelige. 26.2Fradrag for værdiforringelse Der foretages fradrag i erstatningen, hvis værdien af det beskadige på grund af slid, ælde eller andre individuelle omstændigheder er forringet med mere end 30 % af nyværdien på skadetidspunktet. Ved vurderingen heraf indgår bl.a. forholdet mellem den tid genstanden har været anvendt og dens formodede levetid Erstatning for bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres til materialeværdien og udgifter til oprydning, men med fradrag for sparede nedrivningsomkostninger. Hvis nedrivningen ikke var umiddelbart forestående, ydes passende erstatning for afsavn Såfremt erstatningen ikke anvendes til istandsættelse af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi Punkt gælder ikke for skader der hører under punkt 24 udvidet rørskadeforsikring samt punkt 25 stikledningsforsikring Følgeudgifter I forbindelse med dækningsberettiget skade dækker forsikringen: - Nødvendige udgifter til oprydning af forsikrede bygninger, der ifølge skadesopgørelsen ikke kan anvendes. - Rimelige udgifter til redningsforanstaltninger, der afholdes for at afværge umiddelbart truende skade eller for at begrænse en indtruffen skade. Side 8 af 12 Bet NLB, ETU Forsikring A/S

9 - Ved skader på rør, der er dækket af forsikringen, dækkes forsikringen og så udgifter til sporing, opgravning, oprydning og retablering. Er skaden ikke dækket, ydes der ikke erstatning for disse udgifter. - Nødvendige udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering af forsikredes private indbo, såfremt disse udgifter ikke er dækket af anden forsikring. - Dokumenterede tab af lejeindtægt, men ikke indtægtstab i øvrigt i forbindelse med et på forsikringsstedet udøvet erhverv. - Udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som forsikringstageren selv benytter samt andre rimelige merudgifter som følge af skaden. - For foranstående punkter gælder: - Udbedres skaden ikke, eller genopføres bygningen i en anden skikkelse, ydes der kun erstatning for det tidsrum, det ville havde taget at sætte bygningen i samme stand som før skaden. - Er forsikringstageren skyld i, at udbedringen forsinkes, erstatter forsikringen ikke de hermed forbundne udgifter. - Erstatning ydes i indtil 1 måned efter at skaden er udbedret, dog højst 12 måneder efter at skaden er indtruffet. 27. Restværdierstatning. 27.1Overstiger skadeprocenten 50, forstået som forholdet mellem nyværdien af det beskadigede og nyværdien af den forsikrede bygning, kan forsikrede vælge at få nedrevet resterne og få erstatning til opførsel af en tilsvarende bygning opgjort efter afsnit 26. Ved beregning af skadeprocenten medtages således ikke merydelse ved reparation, omkostninger til nedrivning og oprydning samt forøgede byggeudgifter (lovliggørelse). Det er en betingelse for udbetaling af restværdierstatning, at bygningsresterne nedrives inden 2 år fra skadedatoen, og at såvel den egentlige skadeerstatning som restværdierstatning fuldt ud anvendes til bygningens opførelse, Evt. fradrag for værdiforringelse sker i henhold til betingelsernes 26.2Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. hvis forsikringstager overtager anvendelige rester der frigøres ved nedrivningen, nedsættes erstatningen med det beløb, de er fastsat til i erstatningsopgørelsen Forøgede byggeudgifter, lovliggørelse I forbindelse med en dækningsberettiget skade godtgøres forøgede byggeudgifter som følge af byggemyndighedernes krav i kraft af byggelovgivningen, idet nyere bestemmelser kan medføre, at bygninger ved større beskadigelser skal repareres eller genopbygges i overensstemmelse med disse nye bestemmelser. det kan eksempelvis dreje sig om krav til kraftigere tagkonstruktion eller bedre isolering Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art regnet efter priserne på skadetidspunktet der vil medgå til at istandsætte eller genopføre det beskadigede i samme skikkelse og anvendelse, og på nøjagtig samme sted. Erstatningen er for hver bygning begrænset til 10 % af nyværdien, dog højst kr. (indeksreguleret basis byggeomkostningsindeks 2 kvartal), Forøgede byggeudgifter bliver dog kun dækket hvis: - Udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning. - Det ikke er muligt at opnå dispensation fra de ændrede bestemmelser. - Bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30 % af nyværdien, og hvis istandsættelse eller genopførelse finder sted. - Udgifter, der skyldes manglende vedligeholdelse, bliver ikke erstattet. det samme gælder udgifter til foranstaltninger, som myndighederne enten har eller kunne have forlangt gennemført inden forsikringsbegivenheden. 27.3Erstatning til genoprettelse. Erstatningen betales når reparation eller genopførelse har fundet sted Erstatning til fri rådighed. Hvis erstatningen ikke bruges til reparation eller genopførelse af det beskadigede, foretages fradrag for værdiforringelse På grund af slid, alder og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. Betaling af erstatning forudsætter, at forsikringstageren har indhentet skriftligt samtykke fra de berettigede i ejendommen. 28. Skader på beplantning. Ved skader på beplantning i forbindelse med haveanlæg erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil fort træer og buske sige ikke over 4 år gamle vækster. Der udbetales ikke erstatning, hvis skaden ikke udbedres. Læhegn langs markskel er ikke omfattet af forsikringsdækningen. Side 9 af 12 Bet NLB, ETU Forsikring A/S

10 29. Kortslutningsskader. Kortslutningsskader på elektrisk drevne ting erstattes med følgende % -sats af nyværdi. Genstandens alder Procent 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % Over 8 år 20 % Elektriske drevne genstande over 10 år erstattes ikke. Udgifter til reparation kan ikke overstige værdien af den skadesramte genstand beregnet efter ovenstående regler om erstatning for genanskaffelse. 30. Husejer-ansvarsforsikring. Hovedregel Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel skyldreglen står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået genne århundreders retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelig skade er man ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Ansvarsforsikringens formål er at betale for dig, hvis du som hus- eller grundejer har pådraget dig et erstatningsansvar, og at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. Selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte. Din anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun dig selv ikke selskabet. Ved at anerkende et erstatningsansvar kan du derfor risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er dækket af forsikringen. 30.1Forsikringssummer. Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr kr. for personskade og kr. for skade på ting (herunder dyr). De anførte forsikringssummer indeksreguleres ikke. Udover erstatning til skadelidte betales omkostninger i forbindelse med erstatningssagen samt eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selv om forsikringssummen derved overskrides. 30.2Hvilket ansvar er dækket. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede i forsikringstiden pådrager sig for skade på person eller ting i egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom og tilhørende jordareal bortset fra Ansvar for skade i forbindelse med en i eller på ejendommen dreven erhvervsvirksomhed. - Ansvar, der udelukkende støttes på aftaler. - Ansvar for forurening af eller gennem luft, jord eller vand samt derved forvoldte skade på ting. Dog dækkes sådant ansvar, hvis skaden: a. Er opstået ved et enkeltstående uheld. b. Ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. - Ansvar for skade på ting, som sikrede eller de samme med sikrede boende familiemedlemmer. a. ejer b. har til brug, lån, leje eller opbevaring. c. har til befordring, bearbejdelse, behandling eller har sat sig i besiddelse af. d. af andre grunde ende ovenfor anførte har i varetægt. - Ansvar for skade forvoldt under benyttelse af et motordrevet køretøj. Dog dækkes ansvar for selvkørende arbejdsmaskiner, som lovligt kan anvendes uden nummerplader, efter de regler der er fastsat i færdselsloven. 31. Udvidet ansvarsforsikring. Denne landboforsikring er udvidet til at omfatte dækning for max 3 hunde inkl. figurantdækning efter reglerne i hundeloven og de erstatningssummer, som er fastsat her. Flere end 3 hunde skal hver have indtegnet separat hundeansvarsforsikring. 32. Udboforsikring. Udboforsikringen er et tilvalg og skal for at være meddækket være anført på policen. Dækningen er en 1. Risikoforsikring med en pristalsreguleret forsikringssum på kr pr. skadesbegivenhed og omfatter følgende dækningselementer: 1. Husdyr er dækket med max. 20 % af forsikringssummen og er betinget af, at der ikke kan opnås erstatning fra anden side. 2. Afgrøder og andre landbrugsprodukter til eget brug. 3. Foder, gødning, udsæd, brændsel og brændstof af enhver art, men ikke træer, buske, levende hegn og markhegn. 4. Reparationsmaterialer til ejendommens vedligeholdelse samt, indhegningsmateriale. Side 10 af 12 Bet NLB, ETU Forsikring A/S

11 5. Løst inventar, værktøj, redskaber, løse motorer og maskiner til privat brug. 6. Selvkørende maskiner, traktorer, landbrugsvogne maskiner og redskaber, samt fast tilbehør og reservedele til disse, er pr. enhed maksimalt dækket med 40 % af den indeksregulerede forsikringssum pr. skadesbegivenhed, ved skade på flere af disse genstande, andrager den maksimale erstatning forsikringssummen. 32.1Hvilke typer skader dække forsikringen: Indbrudstyveri sket fra bygning samt hærværk på udbo i forbindelse med indbrud i bygning. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at voldeligt opbrud kan konstateres. Øvrige former for tyveri. I den forbindelse er policen behæftet med en indeksreguleret selvrisiko på kr Tyveriskade skal anmeldes til politiet, og kvittering for politianmeldelsen skal udleveres til selskabet. Undladelse af ovennævnte forskrift kan få betydning for selskabets erstatningsforpligtigelse jf. forsikringsaftalelovens regler herom. Ved anmeldelse af tyveriskader må forsikrede sandsynliggøre at tyveri foreligger, idet glemte, tabte eller forlagte genstande ikke erstattes Brand, lynnedslag og eksplosion. Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande som følge af: - Brand. Ved brand forstås en løssluppen flammedannende ild, der har evnen til at brede sig ved egen kraft. Lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i den bygning, hvori det forsikrede befinder sig. Eksplosion er en pludselig og hurtig forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer. Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning. Forsikringen dækker ikke: - Skade, der alene består i svidning, smeltning eller små huller, medmindre skaden er forårsaget af en løssluppen, flammedannede ild (brand). - Skade på genstande, der forsætlig udsættes for ild eller varme Kortslutning. Kortslutningsdækningen omfatter de under 32. punkt 5 og 6 nævnte genstande og erstattes efter samme regler og betingelser som nævnt under punkt 29. Ved kortslutning forstås i disse forsikringsbetingelser en utilsigtet forbindelse mellem elførende dele eller mellem el-førende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm. Forsikringen dækker ikke: I det omfang at skaden dækket af garanti og serviceordninger. skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation. Skader der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion. Skader på andre genstande end de, som er forsikrede. Skader, som er dækket af en tegnet brandforsikring Udstrømning af væsker (typisk vandskade) Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af, at vand olie kølevæske damp eller lignende pludselig strømmer ud fra installationer, vandsenge eller akvarier samt andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller beholdere. hvis skaden stammer fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen, dækkes tillige langsom udsivning, Ved skjulte rør forstås, rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende bygningsmæssigt lukkede rum. Forsikringen dækker ikke: - skade som følge af frostsprængning i lokaler som sikrede, disponerer over, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. - Skade opstået under påfyldning eller aftapning af olietanke eller andre beholdere. - Tabet af selve den udflydende væske. - Skade som følge af grund- eller kloakvand, med mindre skaden skyldes voldsomt skyeller tøbrud. - Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder Storm og visse nedbørsskader: Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af storm, hvis skaden er en følge af en samtidig stormskade på bygningen., Ved storm forstås vind hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. Forsikringen dækker ikke genstande udenfor bygning Sky- og tøbrud: Forsikringen dækker skade forvoldt af vand, der under voldsomt skybrud eller under voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledningerne. Side 11 af 12 Bet NLB, ETU Forsikring A/S

12 Smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden pludselig virkende skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, såfremt afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort. Forsikringen dækker ikke: - Skade, der skyldes at sikrede har forsømt at rense afløb - Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - Skade som følge af nedbør eller smeltevand, der trænger igennem utætheder eller åbninger og ikke er en umiddelbar følge af en dækket bygningsskade. 32.2Erstatningens fastsættelse. - Skade på husdyr ansættes til det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genanskaffelse af tilsvarende husdyr. - Skade på afgrøder og landbrugsprodukter i bygning ansættes til det beløb, som efter prismerne på skadetidspunktet vil medgå til genanskaffelse af tilsvarende afgrøder og landbrugsprodukter. - Skade på afgrøder og landbrugsprodukter på marken betales alene med udgifter til udsæd og de med omsåningen forbundne omkostninger. - Foder, gødning, udsæd, brændstof, brændsel, reparationsmatrialer til ejendommens vedligeholdelse, indhegningsmaterialer, løst inventar, værktøj, redskaber, løse motorer, maskiner til privat brug, selvkørende maskiner, traktorer, landbrugs- vogne, maskiner, redskaber samt fast tilbehør og reservedele til disse, er forsikret på grundlag af nyværdi uden fradrag for alder og brug, under forudsætning af, at dagsværdien for de pågældende genstande andrager mindst 50 % af nyværdien på skadetidspunktet, såfremt dette ikke r tilfældet, ansættes erstatning til det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genanskaffelse af tilsvarende. - At overtage genstandene mod at betale kontanterstatning Dokumentation: For at få erstatning må man kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at man har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadeanmeldelsen. Dette kan gøres ved at man sammen med anmeldelsen i det omfang man er i besiddelse heraf indsender kvitteringer/regninger for købets, købskontrakt eller fyldestgørende beskrivelse eller fotos. I egen interesse bør forsikringstageren derfor gemme købsnotaer for alle nyere ting og mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder, købes tingene privat, bør man sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad der købes og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriserne kan man som regel få de handlende til at udstede en erklæring. Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, risikerer man, at selskabet kan afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn. 33. Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring kan rekvireres hos selskabet. Som almindelig vejledning kan oplyses. - Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger ved de fleste private tvister i forbindelse med ejendommen. - Forsikringen dækker ikke sager opstået i forbindelse med sikredes erhverv som selvstændig eller lønmodtager. - Forsikringen dækker ikke sager om skatteog afgiftsspørgsmål, inkassosager og sager i forbindelse med dødsbo-, fællesbo eller andet skifte. - Retshjælpsforsikringen har en maksimumsdækning på kr med en selvrisiko på 10 %, dog mindst kr disse beløb indeksreguleres ikke. Selskabet erstatter skade ved: - at sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden. - At godtgøre værdiforringelsen. - At overtage genstanden mod at levere genstanden svarende til de skaderamte (ved nyværdi tilsvarende nye genstande). Side 12 af 12 Bet NLB, ETU Forsikring A/S

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2011-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

FRITIDSHUSFORSIKRING

FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Betingelsesnummer: Hus 1.1

Betingelsesnummer: Hus 1.1 HUSFORSIKRING Betingelsesnummer: Hus 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Gl. 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1.0 SIKREDE PERSONER... 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3.0 FORSIKRINGEN OMFATTER... ERSTATNINGSOPGØRELSE... 4.0 GENERELLE

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING PRIVAT HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING Beregnet ud fra det beboede areal 01 1 Privat HVORDAN UNDGÅR MAN AT BETALE FOR ET AREAL, MAN IKKE HAR? Hos Codan er fordelene klare. Vi beregner f.eks. prisen på Hus-

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere