Betingelser. Husforsikring. Nr Husforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring"

Transkript

1 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302

2 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Risikoforandring og ejerskifte Ved skade Anden forsikring Krigs-, jordskælvs- og atomskader Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Forsikringens varighed og opsigelse Ved uoverensstemmelse Lovgivning Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Bygningsforsikring 2.1. Hvilke skader og genstande dækker forsikringen? Hvordan beregner vi erstatningen? Selvrisiko Følgeudgifter Erstatningens udbetaling Retshjælpsforsikring 4.1. Forsikringens formål Forsikringsbetingelser Hvordan beregner vi erstatningen? Kosmetisk forsikring 5.1. Hvilke genstande omfatter forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Hvordan beregner vi erstatningen? Erstatningens udbetaling...11 Dækningsskema Fortrydelsesblanket Ansvarsforsikring 3.1. Forsikringens formål Hvornår er man ansvarlig? Hvilket ansvar dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringssum... 9

3 Afsnit 1. Fællesbestemmelser Side 3 Fortrydelsesret Efter forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstageren fortrydelsesret. Se side 19. Forsikringstageren er den, som har indgået forsikringsaftalen med Alm. Brand Hvem dækker forsikringen? Sikrede er forsikringstageren i sin egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom entreprenører, når det drejer sig om brand- og stormskader ved om-, ny- og tilbygning medhjælp ved pasning af ejendommen men kun under Ansvarsforsikringen Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker på det forsikringssted, der fremgår af policen Risikoforandring og ejerskifte Det skal hurtigst muligt meddeles Alm. Brand når der foretages nybygning eller sker ændring i bygningernes størrelse, indretning eller anvendelse. Nybygning af eller forandring i de udhuse, cykelskure, havehuse, carporte, garager og lignende på forsikringsstedet, skal dog kun meddeles, hvis bygningernes samlede bebyggede areal overstiger 75 m 2, eller hvis bygningernes anvendelse ændres til beboelse eller erhverv hvis bygningernes tag ændres til rør-/stråtag eller fra rør-/stråtag til anden tagbelægning hvis der installeres halm- og/eller pillefyr når ejendommen skifter ejer. Hvis Alm. Brand ikke får besked om disse forhold, kan det medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist. Det kan desuden betyde, at prisen for forsikringen ændrer sig. Til trods for bestemmelsen i punkt 1.9. Forsikringens varighed og opsigelse, kan Alm. Brand ved risikoforandring opsige forsikringen eller ændre betingelser og/eller pris med øjeblikkelig virkning Ved skade Alle skader, tab eller uheld skal hurtigst muligt anmeldes til Alm. Brand. Tyveri og hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet. Alm. Brand skal give samtykke før skaden udbedres, og beskadigede rester og genstande fjernes. Hvis sikrede ikke følger de retningslinjer, der er nævnt herover, kan det få betydning for erstatningen Anden forsikring Hvis sikrede har oprettet en forsikring mod samme risiko i andet selskab, og hvis det selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis en lignende forsikring også er oprettet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring. Bestemmelserne gælder kun selskaberne, som betaler erstatning i fællesskab Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skader som følge af krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder jordskælv eller andre naturforstyrrelser udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Skader ved kernereaktioner, som anvendes til sædvanligt industrielt medicinsk eller videnskabeligt formål, er dog dækket, hvis anvendelsen har fulgt gældende forskrifter og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Alm. Brand opkræver betalingen via girokort eller Betalingsservice med tillæg for porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender Alm. Brand et rykkerbrev, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag, der er anført. Rykkerbrevet vil være pålagt et gebyr, og der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betalingen sker. Bygningsbrandforsikringen kan dog ikke ophøre pga. manglende betaling. Til gengæld har Alm. Brand udpantningsret og kan foretage udlæg i den forsikrede ejendom for det skyldige beløb, påløbne renter og andre omkostninger.

4 Afsnit 1. Fællesbestemmelser Side I henhold til stempellovens regler opkræver Alm. Brand stempelafgift på statens vegne sammen med betalingen Til prisen kommer desuden de afgifter, Alm. Brand skal opkræve ifølge lovgivningen Alm. Brand er berettiget til, at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. Du kan altid se de gældende gebyrer på eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm. Brand Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks reguleringsindeks for boligbyggeri. Indeksreguleringen finder sted efter nedenstående retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne Prisen reguleres fra førstkommende forfaldsdag Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og selvrisici reguleres fra 1. januar. Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden fra det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er oprettet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den hovedforfaldsdag, som fremgår af policen Alm. Brand kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel til en forfaldsdag. Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har denne ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen Ved ejerskifte ophører forsikringen. Ny ejer er dog dækket i 4 uger fra ejerskiftedatoen, medmindre der er oprettet en ny forsikring Til trods for forsikringsbetingelsernes punkt om forsikringens varighed og opsigelse, er forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstageren skriftligt kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. For det forkortede opsigelsesvarsel skal forsikringstageren betale et gebyr. Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr. Du kan altid se de gældende gebyrer på eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm. Brand. En bygningsbrandforsikring kan ikke opsiges/ophøre, medmindre ejendommen er ubehæftet, de tinglyste panthavere giver samtykke til det, eller det skriftligt godtgøres, at ejendommen fra ophørsdagen - uden forringelse af panthavernes retsstilling - er forsikret i et andet forsikringsselskab, med tilladelse til oprettelse af bygningsbrandforsikring Efter en skade er anmeldt, kan begge parter - indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist - skriftligt opsige forsikringen (dog ikke bygningsbrandforsikringen) med 14 dages varsel For bygning, der henligger forladt eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, kan Alm. Brand skriftligt opsige forsikringen med øjeblikkelig virkning. I forhold til eventuelle panthavere ophører bygningsbrandforsikringen først med 14 dages varsel Ved uoverensstemmelse Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og Alm. Brand, skal sikrede igen rette henvendelse til Alm. Brand. Det gælder bl.a., hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som Alm. Brand har lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkelig. Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter igen at have henvendt sig til Alm. Brand, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Alm. Brand - Ankenævnet for Forsikring - Anker Heegaards Gade København V Telefon: (mellem kl og 13.00) Yderligere oplysninger kan fås hos: Forbrugerrådet - Fiolstræde København K Telefon: Forsikringsoplysningen - Amaliegade København K Telefon: (mellem kl og 16.00)

5 Afsnit 1. Fællesbestemmelser Side Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed. Finanstilsynets bekendtgørelse om bygningsbrandforsikring er ikke fraveget til ugunst for sikrede og/eller de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne i de selskaber i Alm. Brand A/Skoncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt. Foreningens formål er defineret i vedtægten. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen. Se i øvrigt foreningens vedtægt, som foreningens medlemmer til enhver tid kan få udleveret ved at henvende sig til Alm. Brand.

6 Afsnit 2. Bygningsforsikring Side Hvilke skader og genstande dækker forsikringen? Se dækningsskemaet Hvordan beregner vi erstatningen? Alm. Brand erstatter skaden på følgende måde: - Nyværdi, se punkt Særlige erstatningsregler, se punkt Restværdierstatning, se punkt Kontanterstatning til fri rådighed, se punkt Bygning som henligger forladt, se punkt Bygning bestemt til nedrivning, se punkt Haveanlæg, se punkt Nyværdi Erstatning efter nyværdi udgør det beløb, som det ifølge priserne på skadedagen vil koste at istandsætte eller genopføre det beskadigede med samme byggemåde på samme sted og til samme anvendelse. Ved værdiansættelsen kan der ikke benyttes priser for dyrere materialer og genstande end de beskadigede, og højst priser for standardbyggematerialer, der ikke er specialfremstillet, og byggemetoder, der er håndværksmæssigt kendt og alment anvendt på skadetidspunktet (dvs. at en ældre, tungt konstrueret bygning erstattes med en bygning af samme størrelse opført med nutidige byggematerialer og byggemetoder). Benyttes billigere byggematerialer og byggemetoder, end hvad skaden blev opgjort til, nedsætter vi erstatningen tilsvarende. Skade af kosmetisk art og farveforskelle mellem erstattede genstande og de ubeskadigede, erstattes ikke. I forbindelse med en dækningsberettiget skade, for eksempel på badeværelset, vil vi kun udskifte fliser/klinker i et afgrænset areal, svarende til gulv eller en væg, hvor skaden er sket. Har du valgt dækningen Kosmetisk forsikring, se afsnit 5. Under forudsætning af, at istandsættelse eller byggeri til samme anvendelse finder sted uden unødig forsinkelse, regulerer vi erstatningen i overensstemmelse med udviklingen i byggepriserne inden for en normal byggeperiode. Reguleringen for prisstigninger kan sammen med den egentlige skadeerstatning ikke overstige de faktiske byggeomkostninger Særlige erstatningsregler For de følgende installationer og bygningsdele, fastsætter vi erstatningen til nyværdi (arbejdsløn og materialer m.m.), hvorfra vi foretager et fradrag, som vi beregner ud fra det beskadigedes alder på skadetidspunktet. Ved erstatning af de følgende installationer og bygningsdele, betaler vi ved reparation fuldt ud, dog højst den i tabellerne nævnte procent af det beskadiges nyværdi El-drevne og -forbrugende genstande herunder hårde hvidevarer: Tabellen gælder kun ved el-skade (dækningsskemaets kolonne B). Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år og derover 20 % Olie- og gasfyr, varmtvandsbeholdere, kedler og varmevekslere: Tabellen gælder ikke ved el-skade (dækningsskemaets kolonne B). Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-10 år 100 % år 60 % 20 år og derover 20 % Tagbelægning af rør/strå: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-20 år 100 % år 80 % år 50 % 40 år og derover 20 % Tagbelægning af pap/dug og undertag af plast, PVC og lignende materiale: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-15 år 100 % år 80 % år 50 % 30 år og derover 20 %

7 Afsnit 2. Bygningsforsikring Side Tagbelægning af plast/pvc, Onduline og udvendige antenneanlæg: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-7 år 100 % 7-10 år 50 % 10 år og derover 20 % Gulvtæpper: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-8 år 100 % 8-15 år 60 % 15 år og derover 20 % Restværdierstatning Er en bygning beskadiget mere end 50 % af nyværdien, kan forsikringstageren vælge at få erstattet skaden som om hele bygningen var beskadiget. Ejendommens bygninger fremgår af BBR-registret. Vi beregner erstatningen efter reglerne om nyværdi i punkt De særlige erstatningsregler jf. punkt anvendes ikke. Det er en betingelse, at ubeskadigede rester rives ned, og at bygningen genopføres på samme sted, og til samme anvendelse. Vælger ejeren at få opført en ny bygning, dækker vi også udgifter til at fjerne anvendelige bygningsrester. Den værdi bygningsresterne har til anden anvendelse, eller kan indbringe ved salg, trækkes fra i erstatningen. Alm. Brand skal give samtykke til at ubeskadigede rester må fjernes. For bygninger, som før skaden henlå forladt eller var bestemt til nedrivning, yder vi ikke erstatning for restværdi Kontanterstatning til fri rådighed Ønsker forsikringstager ikke at anvende erstatningen til istandsættelse, genopførelse eller til byggeri på samme sted til samme anvendelse, opgør vi erstatningen til dagsværdi. Dagsværdi betyder, at vi opgør skaden til nyværdi (se punkt ) med fradrag for alder, brug, forsømt vedligeholdelse og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige det beskadiges handelsværdi på skadedagen Bygning som henligger forladt For bygninger der henligger forladt, fastsætter vi erstatningen til dagsværdi. Dagsværdi betyder, at vi opgør skaden til nyværdi (se punkt ) med fradrag for alder, brug, forsømt vedligeholdelse og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige det beskadiges handelsværdi på skadedagen Bygning bestemt til nedrivning For bygninger eller dele heraf, som før skaden var bestemt til nedrivning/udskiftning, fastsætter vi erstatningen til materialeværdien med fradrag af sparede omkostninger til nedrivning Haveanlæg Det er en forudsætning for erstatning, at istandsættelse finder sted. For træer, buske og andre planter betaler vi omkostningerne til nyplantning af vækster, der ikke er over 4 år gamle Selvrisiko Generel selvrisiko Er forsikringen oprettet med en generel selvrisiko, fremgår den af forsikringspolicen Særlig selvrisiko Hus- og grundejerforsikring Ved skade i kældre, som skyldes opstigende vand fra afløbsinstallationer, se dækningsskemaets kolonne C, gælder en selvrisiko på kr. Ved skade i kældre, som skyldes voldsomt sky- og tøbrud, se dækningsskemaets kolonne D, gælder en selvrisiko på kr. Er forsikringen oprettet med en højere generel selvrisiko, vil den være gældende Stikledningsforsikring For afløbsinstallationer udført i beton, se dækningsskemaets kolonne H, gælder en selvrisiko på kr. Er forsikringen oprettet med en højere generel selvrisiko, vil den være gældende Insekt- og svampeskadeforsikring (råd) Ved rådskade på vinduer og/eller døre, se dækningsskemaets kolonne G, gælder en selvrisiko på kr. Selvrisikoen gælder pr. vindue og/eller dør Følgeudgifter I forbindelse med en skade, som forsikringen dækker, betaler vi også Redning, bevaring og oprydning rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning, herunder omkostninger til at fjerne bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen Flytteomkostninger, merudgifter ved fraflytning og erstatning for mistet lejeindtægt Hvis forsikringsstedet er helt eller delvist uanvendeligt efter en dækningsberettiget skade, betaler vi

8 Afsnit 2. Bygningsforsikring Side rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning og til opmagasinering, i indtil 12 måneder fra fraflytningsdatoen andre rimelige merudgifter i anledning af flytningen, i indtil 12 måneder fra fraflytningsdatoen dokumenteret tab af lejeindtægt, i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog højst i 12 måneder fra fraflytningsdatoen. Istandsættes eller genopføres der ikke til samme anvendelse, betaler vi kun erstatning for det tidsrum, der ville gå til at sætte det beskadigede i samme stand som før skaden. Forsikringstager har pligt til at sørge for, at skaden udbedres hurtigst muligt. Ved større skade skal sikrede hurtigst muligt ansøge bygningsmyndighederne om at måtte istandsætte/genopføre på samme sted og til samme anvendelse. Hvis en forsinkelse skyldes forhold, som forsikringstager har indflydelse på, erstatter vi ikke det tab, der er forøget ved det Som alternativ kan forsikringstager vælge at få dækket rimelige flytte- og handelsomkostninger i forbindelse med salg af den skadede ejendom og køb af en tilsvarende ejendom. Det er en forudsætning, at ejendommen er beskadiget mindst 50 %, og at den sælges, inden retablering finder sted. Erstatning efter punkt kan ikke overstige erstatning udregnet efter reglerne i punkt Lovliggørelseserstatning Forsikringen dækker de forøgede byggeomkostninger regnet efter priserne på skadedagen der er forbundet med at opfylde krav (f.eks. bedre isolering, dobbelte ruder, kraftigere tagkonstruktion), som bygningsmyndighederne ifølge byggelovgivningen stiller ved istandsættelse eller genopførelse af den beskadigede bygning til samme anvendelse, af samme størrelse og på nøjagtigt samme sted. Det er en forudsætning for erstatning, at de forøgede byggeomkostninger vedrører de bygningsdele, vi yder erstatning for, og at dispensation fra bestemmelserne ikke kan opnås. Omkostninger til gennemførelse af krav, som er stillet, men ikke gennemført, eller krav, som kunne være stillet før skaden, er ikke omfattet af forsikringen Lovliggørelseserstatningen kan ikke overstige 10% af den skaderamte bygnings nyværdi på skadedagen Lovliggørelseserstatningen bortfalder, hvis der ikke sker istandsættelse eller genopførelse Erstatningens udbetaling Erstatningen kommer til udbetaling når Alm. Brand har modtaget dokumentation for skadens udbedring, eller efter forudgående aftale med Alm. Brand. Ved kontanterstatning til fri rådighed/ændret anvendelse (se punkt ), vil vi normalt kræve, at forsikringstageren indsender tingbogsattest for ejendommen og samtykkeerklæring fra alle panthavere og andre adkomstberettigede.

9 Afsnit 3. Ansvarsforsikring Side 9 (Denne forsikring er kun omfattet, hvis det fremgår af policen, at Hus- og grundejerforsikring er valgt) 3.1. Forsikringens formål Forsikringens formål er at betale for dig, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar, og at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. Alm. Brand træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte. Din anerkendelse af erstatningsansvar, forpligter kun dig selv ikke Alm. Brand. Du kan derfor, ved anerkendelse af erstatningsansvar, risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er dækket af forsikringen Hvornår er man ansvarlig? Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel/skyldregel, står ikke i nogen lov, men er opstået efter århundreders retspraksis. Er skadevolder uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelige skader er man ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet Hvilket ansvar dækker forsikringen? Forsikringen dækker det juridiske erstatningsansvar, som sikrede i forsikringstiden pådrager sig for skade på person eller ting i sin egenskab af ejer eller bruger af ejendommen Skader omfattet af tingsforsikring Hvis en skade er omfattet af en anden forsikring, f.eks. skadelidtes familie-, bygnings- eller erhvervsforsikring, bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge erstatningsansvarsloven, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt Forurening Ansvar for forurening af luft, jordbund eller vand og derved forvoldt skade på ting (herunder dyr). Dog dækkes sådant ansvar, hvis skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter Hunde Ansvar for skade forvoldt af hunde Motordrevne køretøjer Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af et motordrevet køretøj. Forsikringen dækker dog ansvar for motordrevne haveredskaber under 5 hk. Ansvar efter færdselsloven ved brug af disse motordrevne redskaber dækkes med færdselslovens summer Ny-, om- og tilbygning Ansvar for skade på ting, når skaden er sket under ny-, om- eller tilbygning til de forsikrede bygninger Sikredes genstande Ansvar for skade på genstande, som ejes af en af de sikrede Udgravningsarbejder m.m. Ansvar for skader, forvoldt ved nedbrydnings- og udgravningsarbejder, pilotering, nedramning og optrækning af spunsvægge, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer Varetægt Ansvar for skade på genstande, som en af de sikrede har til brug eller har brugt, lån, leje, befordring, bearbejdelse, behandling, opbevaring, sat sig i besiddelse af eller på anden måde har i varetægt Hvad dækker forsikringen ikke? Aftaler Ansvar der udelukkende støttes på aftaler Beruselse/narkotika Ansvar for skade, der uanset skadevolderens sindstilstand er forvoldt under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika Erhverv Ansvar for skade i forbindelse med en i eller på ejendommen dreven erhvervsvirksomhed Forsæt Forsikringen dækker ikke ansvar for forsætlige skader. Dog dækkes, hvis skadevolderen er under 14 år eller på grund af sin sindstilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt Forsikringssum Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr. for personskade kr. for skade på ting (herunder dyr) Ud over erstatning til den skadelidte dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selvom forsikringssummen derved overskrides.

10 Afsnit 4. Retshjælpsforsikring Side 10 (Denne forsikring er kun omfattet, hvis det fremgår af policen, at Hus- og grundejerforsikring er valgt) 4.1. Forsikringens formål Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket henvisning fra en domstol. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive anmeldelse til Alm. Brand, så snart denne har påtaget sig sagen og inden yderligere skridt foretages. I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på særlig blanket for småsager. Blanketten udarbejdes af Forsikring & Pension og kan bestilles på i Alm. Brand eller hos domstolene Forsikringsbetingelser De særlige krav til dækning og undtagelser til forsikringen kan du læse i forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelserne kan fås hos Alm. Brand. Betingelserne er i vidt omfang ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation Hvordan beregner vi erstatningen? Alm. Brands erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed begrænset til kr. Selvrisiko udgør de første 10 % af de samlede udgifter, dog mindst kr. For småsager beregnes ikke selvrisiko.

11 Afsnit 5. Kosmetisk forsikring (Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt) Side Hvilke genstande omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter fliser og klinker, der er monteret som gulvbelægning eller vægbeklædning glas og erstatningsmaterialer herfor, der er monteret som bygningsbestanddele sanitet, der er monteret på deres blivende plads Erstatningens udbetaling Erstatningen kommer til udbetaling når Alm. Brand har modtaget dokumentation for arbejdets udførelse, eller efter forudgående aftale med Alm. Brand. Det er en forudsætning for erstatning, at udskiftning finder sted Hvilke skader dækker forsikringen? Ved opgørelse af en erstatningsberettiget skade på Husforsikringen, dækkes kosmetiske forskelle mellem erstattede og ubeskadigede fliser og klinker, i samme lokale i et afgrænset areal, der svarer til gulv eller vægge afhængigt af, hvor skaden er sket kosmetiske forskelle mellem erstattede og ubeskadigede glas eller erstatningsmaterialer herfor i samme vindues- og/eller dørparti kosmetiske forskelle mellem erstattet og ubeskadiget sanitet, i samme lokale. Det er en forudsætning, at det ikke er muligt at anskaffe fliser, klinker, glas og erstatningsmaterialer herfor eller sanitet, der er identisk med det beskadigede Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke ubeskadigede glas og erstatningsmaterialer herfor, i drivhuse og pavilloner ubeskadigede indmurede badekar og spabade Hvordan beregner vi erstatningen? Erstatningen udgør 50 % af de udgifter, det koster at udskifte ubeskadigede fliser og klinker, glas og erstatningsmaterialer herfor, og sanitet.

12 Husforsikring Dækningsskema Side 12 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved A Bygningsbrandforsikring Brand mv. Skade ved ildsvåde (brand). Skade ved eksplosion. Skade ved pludselig tilsodning fra et anlæg til rumopvarmning, der er forskriftsmæssigt indrettet. Skade ved tørkogning af forskriftsmæssigt indrettede og opstillede kedler til rumopvarmning. Skade ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra. Tab ved bortkomst af forsikrede genstande under brand mv. Forsikringen dækker ikke Skade ved svidning eller smeltning, som ikke er en følge af ildsvåde (brand). Forsikrede genstande 1. Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende inkl. fundamenter og pilotering. Havemure og hegn, som er opført på murede eller støbte fundamenter over terræn. Nedstøbte svømmebassiner, svømmebassiner specielt beregnet til nedgravning og bassiner fast tilknyttet ejendommens vand-, afløbs- og/eller elinstallation, eksklusiv tildækninger af en hver art. 2. Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger, antenner og markiser. Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen. 3. Glas, spejle og erstatningsmateriale herfor, der er bygningsbestanddele, glaskeramiske kogeplader, glas i ovne, porcelænskøkkenvaske, wc-kummer og cisterner, bideter, håndvaske, spabade, badekar og glas og erstatningsmaterialer herfor i brusenicher og -kabiner. 4. Haveanlæg herunder træer, buske, planter, belægninger, havebassiner og haveskulpturer. Hegn som er opført med nedgravede stolper. 5. Materialer på forsikringsstedet, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse.

13 Husforsikring Dækningsskema Side 13 Dækket Ikke dækket B Bygningsbrandforsikring El-skade Skade ved lynnedslag. Skade ved kortslutning. Skade ved overspænding. Skade ved induktion. Skade ved spændingsudsving. Skade ved statisk elektricitet. C Hus- og grundejerforsikring Udstrømning af væsker, frostsprængning og snetryk Vand, olie, kølervæske eller lignende, der tilfældigt strømmer ud (ikke udsivning eller dryp) fra ejendommens faste installationer, akvarier og andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Skade ved frostsprængning af installationer og derved forvoldt vandskade. Skade som følge af snetryk. - Skade der er dækket af en garanti eller sælgers ansvar i henhold til købeloven. - Skade der skyldes slitage, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling eller fejltilslutning. - Skade der skyldes overbelastning. - Skade der skyldes mekanisk ødelæggelse. - Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - Skade, der sker under påfyldning af olietanke. - Frostsprængning af installationer i lokaler, som sikrede disponerer over, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. - Skade som følge af frostsprængning af installationer i lokaler, som sikrede disponerer over, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. - Skade som følge af frost på udendørs svømmebassiner/bassiner med tilhørende faste installationer. - Udgifter til optøning. - Skade som følge af opstigning af grundvand, medmindre skaden skyldes voldsomt sky- eller tøbrud. - Skade som følge af vand fra nedløbsrør og tagrender. - Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - Tabet af selve væsken/afgifter. Kun forvoldt af bygningsdele ved en skade der er omfattet af forsikringen. Endvidere skade, som er forvoldt af bygningsdele fra en anden ejendom.

14 Husforsikring Dækningsskema Side 14 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved D Hus- og grundejerforsikring Storm og voldsomt sky- og tøbrud Storm (vindstyrke 8, svarende til 17,2 m pr. sekund) og nedbørsskader som opstår i umiddelbar forbindelse hermed. Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- og tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb. Forsikringen dækker ikke - Skade, som følge af nedbør, der trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en stormskade. - Skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering. - Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Forsikrede genstande 1. Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende inkl. fundamenter og pilotering. Havemure og hegn, som er opført på murede eller støbte fundamenter over terræn. Nedstøbte svømmebassiner, svømmebassiner specielt beregnet til nedgravning og bassiner fast tilknyttet ejendommens vand-, afløbs- og/eller elinstallation, eksklusive tildækninger af en hver art. 2. Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger, antenner og markiser. Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen. 3. Glas, spejle og erstatningsmateriale herfor, der er bygningsbestanddele, glaskeramiske kogeplader, glas i ovne, porcelænskøkkenvaske, wc-kummer og cisterner, bideter, håndvaske, spabade, badekar og glas og erstatningsmaterialer herfor i brusenicher og -kabiner. 4. Haveanlæg herunder træer, buske, planter, belægninger, havebassiner og haveskulpturer. Hegn som er opført med nedgravede stolper. Kun forvoldt af bygningsdele ved en skade der er omfattet af forsikringen. Endvidere skade, som er forvoldt af bygningsdele fra en anden ejendom. 5. Materialer på forsikringsstedet, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse.

15 Husforsikring Dækningsskema Side 15 Dækket Ikke dækket E Hus- og grundejerforsikring Pludselig skade Pludselig skade er en skade, som skyldes en udefra kommende og en øjeblikkelig virkende årsag. Årsag og virkning skal dermed ske samtidig. Skade som følge af indbrud, hærværk eller påkørsel er eksempler på pludselig skade. Skade, som skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, slid, rust og tæring, virker over et tidsrum og er derfor ikke omfattet af forsikringen. F Insekt- og svampeskadeforsikring Insekt- og svampeangreb Skade i træværk forårsaget af aktiv træødelæggende svamp der medfører, at den nedbrudte bygningsdel viser tegn på væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder. Forsikringen dækker skade som følge af angreb af træødelæggende insekter. Skaden skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 6 måneder efter forsikringens ophør. - Skade, som er dækket eller undtaget under kolonnerne A, B, C og D. - Skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering. - Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - Skade som følge af opstigning af grundvand. - Skade som følge af nedbør, der trænger gennem utætheder og åbninger, som ikke er en umiddelbar følge af en skade på bygning, der er omfattet af forsikringen. - Tyveri eller hærværk på bygning under opførelse, ombygning eller renovering medmindre ejendommen er beboet. - Skader som dyr forvolder. - Skader der er sket ved almindelig brug (herunder rengøring og reparation), f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning og stænk. - Skade som følge af spild og tab af fødevarer og væsker. - Skade, som skyldes manglende/mangelfuld vedligeholdelse. - Svampeskade på sternbeklædninger, vindskeder og de tilhørende dæklister. - Svampeskade på uafdækkede spær-, bjælke- og remender. - Svampeskade på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, f.eks. udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærmninger eller pergolaer. - Svampeskade på træfundamenter og træpilotering og skader, som stammer herfra. - Svampeskader på kælderbeklædninger, dvs. trægulve, indfatninger, vægbeklædninger, fodpaneler i kældre og underlag af træ for disse. - Skader af kosmetisk art, dvs. skader, som kun er gået ud over træværkets udseende, f.eks. misfarvning på grund af blåsplint. - Rådskader. Kun bygninger, som er opført på murede eller støbte fundamenter. Ved skade forvoldt af træødelæggende insekter betaler vi for udskiftning eller afstivning af det angrebne træ, hvis det er påkrævet af hensyn til træets bæreevne. Ved husbukke betaler vi også for bekæmpelse af dem. Ikke tyveri eller hærværk på genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads. Ikke punktering af eller utæthed i sammensætningen af termoruder. Ikke skader der sker i forbindelse med reparation, ombygning eller montering af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatninger eller lignende. Ikke genstande i erhvervslokaler. Kun genstande, der er anbragt på deres blivende plads. Kun genstande der bliver ubrugelige pga. brud, afskalning, ridsning eller lignende. Kun forvoldt af bygningsdele ved en skade der er omfattet af forsikringen. Endvidere skade, som er forvoldt af bygningsdele fra en anden ejendom. Kun forvoldt af bygningsdele ved en skade der er omfattet af forsikringen. Endvidere skade, som er forvoldt af bygningsdele fra en anden ejendom. Ikke tyveri eller hærværk.

16 Husforsikring Dækningsskema Side 16 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved G Insekt- og svampeskadeforsikring Råd Skade i træværk som er forårsaget ved en langsom forløbende nedbrydning (råd). Skaden skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 6 måneder efter forsikringens ophør. Forsikringen dækker ikke - Skade, som skyldes manglende/mangelfuld vedligeholdelse. - Skade på udvendige beklædninger, facadepartier og udestuer, vinterhaver og lign. - Skade på sternbeklædninger, vindskeder og de tilhørende dæklister. - Skade på uafdækkede spær-, bjælke- og remender. - Skade på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, f.eks. udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærmninger eller pergolaer. - Skade på træfundamenter og træpilotering og skader, som stammer herfra. - Skader på kælderbeklædninger, dvs. trægulve, indfatninger, vægbeklædninger, fodpaneler i kældre og underlag af træ for disse. - Skader af kosmetisk art, dvs. skader, som kun er gået ud over træværkets udseende, f.eks. misfarvning på grund af blåsplint. Forsikrede genstande 1. Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende inkl. fundamenter og pilotering. Havemure og hegn, som er opført på murede eller støbte fundamenter over terræn. Nedstøbte svømmebassiner, svømmebassiner specielt beregnet til nedgravning og bassiner fast tilknyttet ejendommens vand-, afløbs- og/eller elinstallation, eksklusive tildækninger af en hver art. Kun bygninger, som er opført på murede eller støbte fundamenter. Ved skade på vinduer og døre, betaler vi for udskiftning eller reparation af det angrebne træ, hvis det har betydning for træværkets bære- eller funktionsevne. 2. Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger, antenner og markiser. Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen. 3. Glas, spejle og erstatningsmateriale herfor, der er bygningsbestanddele, glaskeramiske kogeplader, glas i ovne, porcelænskøkkenvaske, wc-kummer og cisterner, bideter, håndvaske, spabade, badekar og glas og erstatningsmaterialer herfor i brusenicher og -kabiner. 4. Haveanlæg herunder træer, buske, planter, belægninger, havebassiner og haveskulpturer. Hegn som er opført med nedgravede stolper. Kun forvoldt af bygningsdele ved en skade der er omfattet af forsikringen. Endvidere skade, som er forvoldt af bygningsdele fra en anden ejendom. 5. Materialer på forsikringsstedet, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse.

17 Husforsikring Dækningsskema Side 17 Dækket Ikke dækket H Stikledningsforsikring Utæthed i stikledninger mv. Utæthed i de rør, der ligger i jorden, til vand-, varme-, gas-, olieinstallationer og skade som følge heraf. Fejl i el- og tv-kabler der ligger i jorden. Utæthed på de afløbsinstallationer, der ligger i jorden, som medfører funktionssvigt og/eller skade på bygning. Desuden utæthed, som en tv-inspektion klassificerer som en fejlklasse 3 eller derover*. Det er en forudsætning, at forsikringstager har vedligeholdelsespligten. Ligger stikledninger uden for forsikringsstedets grund, er de omfattet til hovedledning. I forbindelse med en dækningsberettiget skade, dækker vi også, efter forudgående aftale, rimelige og nødvendige udgifter til opsporing af utæthed/fejl og omkostninger til udbedring og istandsættelse. - Skade på eller fra rør og el-kabler, som ligger i ejendommens bygninger regnet fra udvendig side af fundamentet. - Utæthed/fejl på fællesledninger. - Skade på eller fra drænrør, brønde, boringer, tanke og faskiner herunder rør i disse. - Følgeskader i form af svamp og råd. - Skade som er konstateret og anmeldt efter forsikringens ophør. - Tabet af selve væsken/afgifter. I Udvidet rørskadeforsikring Utæthed i skjulte rør Utæthed i skjulte rør og skade som følge heraf, og fejl på skjulte elvarmekabler, som findes i ejendommens bygninger regnet fra udvendig side af fundamentet. Utæthed i rør i solfangere monteret på taget af en medforsikret bygning. Skjulte rør og el-varmekabler er rør og kabler, der er indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum eller lignende, men ikke kedler, beholdere, tanke eller rørene i dem. I forbindelse med en dækningsberettiget skade dækker vi også, efter forudgående aftale, rimelige og nødvendige udgifter til opsporing af utæthed/fejl og omkostninger til udbedring og istandsættelse. - Skade ved frostsprængning og vandskade som følge heraf. - Skade som er konstateret og anmeldt efter forsikringens ophør. - Tabet af selve væsken/afgifter. * Fejlklasse 1 og 2 er mindre fejl, som er uden væsentlig betydning for installationens funktion. Fejlklasse 3 og 4 er fejl, som medfører at funktionen er væsentlig nedsat eller blokeret.

18 Side 18

19 Husforsikring Fortrydelse Side 19 Fortrydelsesret Fortrydelsesfristen Efter Forsikringsaftalelovens 34i, kan en indgået forsikringsaftale fortrydes. Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor forsikringstageren har fået meddelelse om, at aftalen er indgået. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor forsikringstageren på skrift (f.eks. på papir eller som ) har fået oplysning om fortrydelsesretten. Hvis man f.eks. har fået besked om, at aftalen er indgået mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15. Hvis oplysningerne først er givet senere, f.eks. onsdag den 3., er fortrydelsesfristen onsdag den 17. Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der f.eks. er givet besked om, at aftalen er indgået mandag den 1., og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan man vente til efterfølgende hverdag. Hvordan fortryder man? Inden fortrydelsesfristens udløb skal forsikringstageren skriftligt pr. brev eller elektronisk post give Alm. Brand besked om, at man har fortrudt aftalen. Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb. Hvis man vil sikre sig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan man sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Meddelelse om, at man fortryder forsikringsaftalen skal gives til Alm. Brand. Fortrydelsesblanket Jeg fortryder aftalen om Husforsikring Aftalen af: Dag. Måned. År. Policenummer Policenummer. Forsikringstager Navn. Adresse. Postnr.. By. Underskrift Dato / år. Underskrift. Send blanketten til Alm. Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

20 Alm. Brand

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Side 1 af 46. Alm. Brand Husforsikring. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Side 1 af 46. Alm. Brand Husforsikring. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 46 Alm. Brand Husforsikring Betingelser Nr. HU 1703 Indholdsfortegnelse Side 2 af 46 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3.

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3. Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-02 For 1- og 2- familie huse Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem er sikret 2 2. Hvor dækkes? 2 3. Hvad omfatter

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Yndlings.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Yndlings Betingelser Nr. YD 1709 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser 4 1.1

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Gl. 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret?

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret? P19-02 VILLAFORSIKRING for 1- og 2- familie huse Fællesbetingelser 1. Hvem er sikret? 1.1 Forsikringstager er sikret, som ejer eller bruger af ejendommen. 1.2 Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008 Husforsikring Forsikringsbetingelser 2131008 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Hvor og hvad dækkes afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-24 Side 8 4.

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 Når du har tegnet Fritidshusforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere