Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr Husforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring"

Transkript

1 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301

2 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 Anmeldelse af skade 4 Anden forsikring 5 Krigs-, jordskælvs- og atomskade 6 Opkrævning af præmie og afgifter 7 Regulering af præmie 8 Forsikringens varighed og opsigelse 9 Voldgift 10 Ankenævn 11 Lovgivning og medlemsskab af Alm Brand af 1792 fmba Afsnit 2 Bygningsforsikring 12 Hvilke skader og genstande er dækket 13 Redning, bevaring og oprydning 14 Flytteomkostninger, merudgifter ved fraflytning og erstatning for mistet lejeindtægt 15 Hvorledes beregnes erstatningen 16 Erstatning for følgeudgifter Side Afsnit 3 Ansvarsforsikring (Denne risiko er ikke medforsikret, hvis policen alene omfatter bygningsbrandforsikring) 17 Hvornår er man ansvarlig 18 Forsikringssum 19 Hvilket ansvar er dækket Afsnit 4 Retshjælpsforsikring (Denne risiko er ikke medforsikret, hvis policen alene omfatter bygningsbrandforsikring) Dækningsskema Fortrydelsesret ved nytegning Side

3 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 2 Fortrydelsesret ved nytegning Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugsaftaler, jf lovbekendtgørelse nr 886 af 23 december 1987, som ændret ved lov nr 262 af 6 maj 1993, har forsikringstageren fortrydelsesret Se side 14 1 Sikrede Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande Ved om-, ny- og tilbygning endvidere entreprenører for så vidt angår brand- og stormskadeforsikring Ansvarsforsikringen omfatter tillige den ved ejendommens pasning beskæftigede medhjælp 2 Risikoforandring og ejerskifte Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm Brand 21 når der foretages nybygning eller sker ændring i bygningernes størrelse, indretning eller anvendelse Nybygning af eller forandring i de til ejendommen hørende vaskehuse, brændselsskure, cykelskure, havehuse, carporte, garager og lignende skal dog kun meddeles, hvis disse bygningers samlede bebyggede areal overstiger 75 m2, eller hvis disse bygningers anvendelse ændres til beboelse eller erhverv 22 hvis bygningernes tag ændres til rør-/stråtag eller fra rør-/stråtag til anden belægning 23 når ejendommen overgår til ny ejer Undladelse af at give ovennævnte meddelelser kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist Disse forhold kan endvidere få betydning for en ændring af præmien i op- eller nedadgående retning 3 Anmeldelse af skade Enhver skade eller uheld, der kan medføre erstatnings-krav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm Brand Tyveri og hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan få betydning for opklaringen og erstatningen 4 Anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne 5 Krigs-, jordskælvs- og atomskade Undtaget fra forsikringen er skade som følge af 51 krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, 52 jordskælv eller andre naturforstyrrelser, 53 udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter Uanset bestemmelsen i 53 dækkes skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift 6 Opkrævning af præmie og afgifter 61 Præmien opkræves over giro eller betalingsservice med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag Erindringsskrivelsen vil være pålagt et opkrævningsgebyr Betales præmien fortsat ikke, sender Alm Brand restancemeddelelse, hvori konsekvensen af den manglende betaling er anført I lighed med erindringsskrivelsen, vil en restancemeddelelse være pålagt et opkrævningsgebyr Bygningsbrandforsikring kan dog ikke bringes til ophør på grund af manglende præmiebetaling, og præmien mv kan derfor inddrives ved udpantning Ved udpantning pålægges et omkostningsbeløb 62 Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien 63 Bidrag til stormflods- og stormfaldspuljen opkræves i henhold til gældende lovgivning 7 Regulering af præmie Præmien reguleres ved hovedforfald i overensstemmelse med ændringen i det af Danmarks Statistik pr 1 juli offentliggjorte reguleringsindeks for boligbyggeri

4 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 3 8 Forsikringens varighed og opsigelse 81 Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag 82 Alm Brand kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel til en forfaldsdag Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har denne ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen En bygningsbrandforsikring kan ikke opsiges, medmindre ejendommen er ubehæftet, de tinglyste panthavere giver samtykke eller det skriftligt godtgøres, at ejendommen - uden forringelse af panthavernes retsstilling - fra ophørsdagen er forsikret i andet forsikringsselskab med koncession til tegning af bygningsbrandforsikring 83 Efter anmeldt skade er begge parter berettiget til - indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden - skriftligt at opsige forsikringen (dog ikke bygningsbrandforsikringen) med 14 dages varsel 84 For bygning, der henligger forladt eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, kan forsikringen skriftligt opsiges af Alm Brand med øjeblikkelig virkning I forhold til eventuelle panthavere ophører bygningsbrandforsikringen først med 14 dages varsel 9 Voldgift Forsikringstageren er berettiget til - indtil 3 uger efter at være blevet gjort bekendt med en erstatningsansættelse - at forlange uoverensstemmelser herom afgjort ved voldgift Forsikringstageren og Alm Brand vælger herefter inden 8 dage hver én voldgiftsmand Voldgiftsmændene vælger en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelser mellem voldgiftsmændene træffer afgørelse på de punkter, hvorom der måtte være uenighed Voldgiftsmændene foretager erstatningsfastsættelse i overensstemmelse med forsikringens bestemmelser og afgiver skriftlig redegørelse for afgørelsen Voldgiftsretten træffer i øvrigt bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften Endvidere gælder lov om voldgift Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefon: (mellem kl 1000 og 1300) Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1171 København K Telefon: Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K Telefon: (mellem kl 1000 og 1600) 11 Lovgivning og medlemsskab af Alm Brand af 1792 fmba For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed Den af Finanstilsynet udstedte bekendtgørelse om bygningsbrandforsikring er ikke fraveget til ugunst for sikrede og/eller de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen Alm Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm Brand A/S-Koncernen, der indtegner skadesforsikringer Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt Foreningens formål er defineret i vedtægten Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer efter forlangende 10 Ankenævn Alm Brand er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring Klageskema og ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos Alm Brands lokale regions-/kundekontor

5 Afsnit 2 Bygningsforsikring Side 4 12 Hvilke skader og genstande er dækket Se dækningsskemaet side Redning, bevaring og oprydning I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning, herunder omkostninger til fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan genanvendes Udbedring af skade samt fjernelse af beskadigede rester og genstande må dog ikke finde sted, før Alm Brand har givet samtykke hertil 14 Flytteomkostninger, merudgifter ved fraflytning og erstatning for mistet lejeindtægt I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales - hvis ejendommen helt eller delvis er uanvendelig som følge af skaden - tillige 141 rimelige udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering som følge af, at ejendommen må fraflyttes, dog højst i 12 måneder, 142 andre rimelige merudgifter i anledning af ejendommens fraflytning, dog højst i 12 måneder, 143 dokumenteret tab af lejeindtægt i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog højst i 12 måneder Istandsættes eller bygges ikke til samme anvendelse, betales kun erstatning for det tidsrum, der ville medgå til at sætte det beskadigede i samme stand som før skaden Sikrede har pligt til at sørge for, at skaden udbedres hurtigst muligt Ved større skade påhviler det sikrede hurtigst muligt at ansøge bygningsmyndighederne om at måtte reparere/genopføre på samme sted og til samme anvendelse Skyldes en indtruffet forsinkelse forhold, som sikrede har indflydelse på, betales det derved forøgede tab ikke Sikrede kan - i stedet for de forannævnte udgifter mv - vælge at få dækket 144 rimelige flytte- og handelsomkostninger i forbindelse med salg af den skadede ejendom, samt køb af tilsvarende ejendom Det er en forudsætning, at ejendommen er beskadiget mindst 50%, samt at den sælges, inden retablering finder sted Erstatning efter 144 kan ikke overstige erstatning udregnet efter reglerne i Hvorledes beregnes erstatningen 151 Skadens opgørelse og erstatningens fastsættelse 1511 Skaden opgøres til det beløb, som efter priserne på skadedagen vil medgå til istandsættelse eller genopførelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted (nyværdi) Såfremt værdiforringelsen på grund af alder, brug og forsømt vedligeholdelse umiddelbart før skaden overstiger 30% af nyværdien, foretages fradrag herfor 1512 Ved værdiansættelsen kan der ikke benyttes priser for dyrere materialer og genstande end de beskadigede og højst priser for standardbyggematerialer, der ikke er specialfremstillet, og byggemetoder, der er håndværksmæssigt kendt og alment anvendt på skadetidspunktet (dvs at en ældre, tungt konstrueret bygning erstattes med en bygning af samme størrelse opført med nutidige byggematerialer og byggemetoder) Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende er ikke omfattet af forsikringen 1513 Skade som følge af lynnedslag mv og kortslutning på el-drevne/el-forbrugende genstande erstattes med følgende procenter af nyværdien: Genstandens alder procent Indtil 4 år 100% Indtil 5 år Indtil 6 år Indtil 7 år Derover 80% 60% 40% 20% Udgifter til reparation erstattes efter samme regler Bliver erstatningen herefter under 200 kr, bortfalder den 1514 Udgået 1515 Under forudsætning af, at istandsættelse eller byggeri til samme anvendelse finder sted uden unødig forsinkelse, reguleres erstatningen i overensstemmelse med udviklingen i byggepriserne inden for en normal byggeperiode Reguleringen for prisstigninger kan sammen med den egentlige skadeerstatning ikke overstige de faktiske byggeomkostninger 1516 For bygninger der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, forsømt vedligeholdelse og nedsat anvendelighed

6 Afsnit 2 Bygningsforsikring Side For bygninger eller dele heraf, som før skaden var bestemt til nedrivning/udskiftning, fastsættes erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne 1518 For totalskadede bygninger (skade mindst 50%), som på skadetidspunktet er udbudt til salg, kan erstatningen ikke overstige det beskadigedes handelsværdi på skadetidspunktet 1519 Sælges en beskadiget ejendom med retten til erstatningen, kan erstatningen ikke overstige det beskadigedes handelsværdi på skadetidspunktet Har den sikrede helt eller delvist mistet retten til erstatning ved fremkaldelse af forsikringsbegivenheden med forsæt eller ved grov uagtsomhed, forbeholdes erstatningen de på skadetidspunktet tinglyste rettighedshavere, såfremt disse ikke på anden måde kan blive holdt skadesløse af pantet eller af sikredes øvrige formue Erstatningen kan dog ikke overstige det beskadigedes handelsværdi på skadetidspunktet 152 Erstatningens anvendelse 1521 Erstatningen skal normalt anvendes til istandsættelse eller genopførelse af det beskadigede på samme sted og til samme anvendelse Benyttes billigere byggematerialer og byggemetoder, end der blev lagt til grund ved skadens opgørelse, nedsættes erstatningen tilsvarende 1522 Ønskes erstatningen ikke anvendt til istandsættelse, genopførelse eller til byggeri på samme sted til samme anvendelse, foretages fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, forsømt vedligeholdelse og nedsat anvendelighed Erstatningen kan ikke overstige det beskadigedes handelsværdi på skadedagen 1523 Et erstatningsbeløb kan kun gøres til genstand for arrest eller udlæg sammen med ejendommen 153 Erstatningens udbetaling Erstatningen forfalder til udbetaling, når 1531 der er ført bevis for erstatningens anvendelse, 1532 det offentliges eventuelle undersøgelse i anledning af skaden er afsluttet, og politirapporten er modtaget af Alm Brand 1533 de nødvendige dokumenter for eventuel udbetaling til fri rådighed er Alm Brand i hænde Ved ansøgning om udbetaling til fri rådighed eller til ændret anvendelse (se 1522), vil det i almindelighed være påkrævet, at der indsendes tingbogsattest for den beskadigede ejendom og samtykkeerklæringer til det ansøgte fra ejendommens panthavere Erstatningskravet bortfalder i det omfang, der ikke inden 5 år fra skadedagen er ført bevis for, at erstatningen er anvendt som her anført 16 Erstatning for følgeudgifter I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales endvidere 161 restværdierstatning 1611 Forsikringen dækker værdien af anvendelige rester, som nedrives, under forudsætning af, at bygningen (ejendommens bygninger fremgår af BBR-registret) er beskadiget mindst 50% Restværdierstatningen fastsættes efter de samme regler som den egentlige skadeerstatning Den værdi, resterne måtte have til anden anvendelse eller kan indbringe ved salg, fradrages i den fastsatte erstatning 1612 Skadeerstatningen anses som anvendt før restværdierstatningen Restværdierstatning, som ikke anvendes til byggeri til samme anvendelse, bortfalder 1613 Forsikringen dækker tillige omkostninger til nedrivning og fjernelse af anvendelige rester, når bygningen er beskadiget mindst 50% Fjernelse af ubeskadigede rester må ikke finde sted, før Alm Brand har givet samtykke hertil 162 lovliggørelseserstatning 1621 Forsikringen dækker de forøgede byggeomkostninger - regnet efter priserne på skadedagen - der er forbundet med at opfylde krav (feks bedre isolering, dobbelte ruder, kraftigere tagkonstruktion), som bygningsmyndighederne i medfør af byggelovgivningens bestemmelser stiller ved istandsættelse eller genopførelse af den beskadigede bygning til samme anvendelse, af samme størrelse og på nøjagtigt samme sted Erstatningspligten er betinget af, at de forøgede byggeomkostninger vedrører de bygningsdele, for hvilke der ydes erstatning, samt at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås Forsikringen dækker ikke forøgede byggeomkostninger, når værdiforringelsen på grund af alder, brug og forsømt vedligeholdelse af den pågældende bygning overstiger 30% af nyværdien

7 Afsnit 2 Bygningsforsikring Side 6 Omkostninger til gennemførelse af krav, som er stillet, men ikke gennemført, eller krav, som kunne være stillet før skaden, er ikke omfattet af forsikringen 1622 Lovliggørelseserstatningen kan ikke overstige 10% af bygningens nyværdi på skadedagen 1623 Skadeerstatningen og restværdierstatningen anses som anvendt før lovliggørelseserstatningen Lovliggørelseserstatning, som ikke anvendes til istandsættelse eller genopførelse, bortfalder

8 Afsnit 3 Ansvarsforsikring Side 7 (Denne risiko er ikke medforsikret, hvis policen alene omfatter bygningsbrandforsikring) 17 Hvornår er man ansvarlig Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade Denne hovedregel - skyldreglen - står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem århundreders retspraksis Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelig skade er man ikke ansvarlig Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet Ansvarsforsikringens formål er at betale for Dem, hvis De har pådraget Dem et erstatningsansvar, og at friholde Dem, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod Dem Alm Brand træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte Deres anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun Dem selv - ikke Alm Brand De kan derfor - ved at anerkende et erstatningsansvar - risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er dækket af forsikringen 18 Forsikringssum Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr for personskade og kr for skade på ting (herunder dyr) Udover erstatning til skadelidte betales omkostninger i forbindelse med erstatningssagen samt eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selv om forsikringssummen derved overskrides 1932 ikke er en følge af, at sikrede med forsæt eller ved grov uagtsomhed har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, 194 ansvar for skade forvoldt af hunde, 195 ansvar for skade på ting, som sikrede eller de sammen med sikrede boende familiemedlemmer 1951 ejer, 1952 har til brug, lån, leje eller opbevaring, 1953 har til befordring, bearbejdelse, behandling eller har sat sig i besiddelse af, 196 ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevne køretøjer Forsikringen dækker dog ansvar for motordrevne haveredskaber under 5 hk Ansvar efter færdselsloven ved brug af disse motordrevne redskaber dækkes med færdselslovens summer 19 Hvilket ansvar er dækket Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede i forsikringstiden pådrager sig for skade på person eller ting i egenskab af ejer eller bruger af ejendommen bortset fra 191 ansvar for skade i forbindelse med en i eller på ejendommen dreven erhvervsvirksomhed, 192 ansvar, der udelukkende støttes på aftaler, 193 ansvar for forurening af eller gennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på ting Dog dækkes sådant ansvar, hvis skaden 1931 er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, og

9 Afsnit 4 Retshjælpsforsikring Side 8 (Denne risiko er ikke medforsikret, hvis policen alene omfatter bygningsbrandforsikring) Forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring kan rekvireres hos Alm Brand Som almindelig vejledning kan oplyses: Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister i forbindelse med ejendommen Forsikringen dækker bla ikke tvister i forbindelse med sikredes selvstændige virksomhed eller ansættelsesforhold Forsikringen dækker heller ikke tvister med myndighederne i skatte- og afgiftsspørgsmål, incassosager mod sikrede og tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv med mere Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen Advokaten skal indgive skriftlig anmeldelse til Alm Brand, så snart denne har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt tages Sikrede skal søge om fri proces, hvis de økonomiske betingelser herfor er til stede Får sikrede afslag på fri proces, dækker forsikringen kun, hvis særlige forhold er til stede Selskabets erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed begrænset til kr (incl moms) Selvrisiko udgør de første 10% af de samlede omkostninger, dog mindst 2500 kr

10 Dæknings- Bygningsforsikring skema Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Forsikringen dækker den direkte skade ved A Bygningsbrandforsikring Brand mv Side 9 Dækket Ikke dækket Skade ved ildsvåde (brand) Skade ved eksplosion Skade ved pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Skade ved tørkogning af forskriftsmæssigt indrettede og opstillede kedler til rumopvarmning Skade ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Tab ved bortkomst af forsikrede genstande under brand mv Forsikringen dækker ikke Skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, som ikke er en følge af ildsvåde (brand) Forsikrede genstande 1 Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende samt murede hegn og plankeværker 2 Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, feks varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger og antenner Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen 3 Glas og spejle, der er bygningsbestanddele, samt wc-kummer, bidets, håndvaske og badekar 4 Nedstøbte svømmebassiner samt bassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning Andre bassiner er ikke omfattet af forsikringen 5 Haveanlæg, haveskulpturer mv og levende hegn Erstatning for træer, buske og andre planter betales alene med omkostningerne til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster 6 De på byggepladsen værende materialer, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse Bygningen betragtes som færdigopført, når der er foretaget færdigmelding 7 Fast bygningstilbehør til erhvervsmæssig anvendelse, feks el-motorer, glas og sanitet i erhvervslokaler samt lysreklamer Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted Højst 5% af bygningens nyværdi på skadedagen

11 Hændelse, hvor såvel skaden som dens årsag virker på et tidspunkt og ikke over et tidsrum Skade som følge af storm, hærværk eller påkørsel er eksempler herpå, men også voldsomt sky- eller tøbrud betragtes som pludselig hændelse Skade, som skyldes forsømt vedligeholdelse samt slid, rust og tæring, virker over et tidsrum og er derfor ikke omfattet af forsikringen Dæknings- Bygningsforsikring skema Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter B Bygningsbrandforsikring Lynnedslag mv og kortslutning Skade ved lynnedslag Skade ved overspænding Skade ved induktion Skade ved spændingsudsving Skade ved statisk elektricitet Skade ved kortslutning Se særlige regler for erstatningsberegning for el-drevne/ el-forbrugende genstande, pkt1513 C Hus- og grundejerforsikring (anden bygningsbeskadigelse) Pludselig hændelse Side 10 Dækket Ikke dækket - Skade, som omfattes af garanti - Skade, som omfattes af service- eller vedligeholdelsesabonnement - Skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse - Skade som følge af alder, brug, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse - Skade, som omfattes af garanti - Skade omfattet af eller undtaget fra A og B (bygningsbrandforsikring) - Skade som følge af byggefejl, herunder fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering - Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb samt opstigning af grundvand - Skade som følge af nedbør, der trænger gennem utætheder og åbninger, som ikke er en umiddelbar følge af en af forsikringen omfattet skade på bygning - Tyveri eller hærværk på bygning under opførelse eller ombygning, medmindre ejendommen er beboet - Påregnelig skade, herunder dagligdagens almindelige hændelser, såsom ridser, skrammer, tilsmudsning eller lignende Ikke tyveri eller hærværk på genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads Ikke glas eller erstatningsmaterialer herfor i drivhuse Ikke punktering af eller utæthed i sammensætningen af termoruder Kun genstande, der er anbragt på deres blivende plads Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted Kun i forbindelse med følgerne af en af forsikringen omfattet skade på bygning Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted Ikke tyveri eller hærværk Højst 5% af bygningens nyværdi på skadedagen

12 Dæknings- Bygningsforsikring skema Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Forsikringen dækker den direkte skade ved Side 11 Dækket Ikke dækket D Hus- og grundejerforsikring (anden bygningsbeskadigelse) Udstrømning af væsker, frostsprængning samt snetryk Skade som følge af tilfældigt udstrømmende væske (ikke udsivning eller dryp) fra ejendommens faste installationer (ikke nedløbsrør og tagrender) Skade ved frostsprængning af røranlæg og derved forvoldt vandskade, når skaden skyldes tilfældig svigtende varmeforsyning til/i tilstrækkeligt opvarmede rum/bygninger Skade som følge af snetryk Forsikringen dækker ikke - Skade, som omfattes af garanti - Skade som følge af byggefejl, herunder fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering - Udgifter til optøning Forsikrede genstande 1 Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende samt murede hegn og plankeværker 2 Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, feks varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger og antenner Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen 3 Glas og spejle, der er bygningsbestanddele, samt wckummer, bidets, håndvaske og badekar Ikke skade på selve installationen, når årsagen er slid, rust eller tæring Ikke glas eller erstatningsmaterialer herfor i drivhuse 4 Nedstøbte svømmebassiner samt bassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning Andre bassiner er ikke omfattet af forsikringen 5 Haveanlæg, haveskulpturer mv og levende hegn Erstatning for træer, buske og andre planter betales alene med omkostningerne til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster 6 De på byggepladsen værende materialer, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse Bygningen betragtes som færdigopført, når der er foretaget færdigmelding 7 Fast bygningstilbehør til erhvervsmæssig anvendelse, feks el-motorer, glas og sanitet i erhvervslokaler samt lysreklamer Kun i forbindelse med følgerne af en af forsikringen omfattet skade på bygning Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted

13 Dæknings- Bygningsforsikring skema Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter E Stikledningsforsikring Utæthed i stikledninger mv Utæthed i de i jorden liggende rør til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsinstallation og skade som følge heraf Endvidere skade på de i jorden liggende el- og tv-kabler Ligger stikledninger udenfor forsikringsstedets grund, er de omfattet til hovedledning I forbindelse med en dækningsberettiget skade dækkes tillige nødvendige udgifter til opsporing af utætheden samt omkostninger til udbedring og istandsættelse - Skade, som omfattes af garanti - Skade på eller fra rør og el-kabler, som ligger i eller under ejendommens bygninger regnet fra udvendig side af fundamentet - Skade på eller fra drænrør eller brønde - Svampeskade, medmindre forsikringen omfatter denne risiko (F insekt- og svampeskadeforsikring) - Foranstaltninger til forebyggelse af utæthed i de i jorden liggende rør eller el- og tv-kabler F Insekt- og svampeskadeforsikring Insekt- og svampeangreb Side 12 Dækket Ikke dækket Bygningsskader, som er forårsaget af trænedbrydende svampe, når angrebet er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør, medmindre der er tegnet forsikring i et andet selskab Træ er et organisk materiale; det vil derfor naturligt blive nedbrudt i løbet af en vis tid, hvis det udsættes for fugt Når træ anvendes til eller indgår i bygningskonstruktioner, skal det derfor beskyttes mod denne naturlige nedbrydning Det er muligt at give træet en lang levetid, hvis konstruktionerne er hensigtsmæssige, og de fortsat vedligeholdes Dette er en grundlæggende betingelse for, at en skade kan erstattes Forsikringen dækker svampe- og rådskader, som skyldes, at der utilsigtet er kommet fugt til træet, samt at den angrebne bygningsdel viser tegn på væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder Forsikringen dækker skade som følge af angreb af træødelæggende insekter - Skade, som omfattes af garanti - Skade som følge af fejl, som forsikringstageren har eller burde have kendskab til, feks fejl i materialer, konstruktion eller udførelse, eller indgreb i enkelte funktioner, feks lukning af ventilationsåbninger - Skade, som skyldes mangelfuld eller forkert vedligeholdelse - Rådskade på udvendige vinduer, døre, beklædninger og facadepartier samt udestuer, vinterhaver olign - Svampe- og rådskade på sternbeklædninger, vindskeder og de tilhørende dæklister - Svampe- og rådskade på uafdækkede spær-, bjælke- og remender - Svampe- og rådskade på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, feks udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærmninger, pergolaer eller plankeværker - Svampe- og rådskade på træfundamenter og træpilotering og skader, som stammer herfra - Svampe- og rådskader på kælderbeklædninger, dvs trægulve, indfatninger, vægbeklædninger og fodpaneler i kældre - Skader af kosmetisk art, dvs skader, som kun er gået ud over træværkets udseende, feks misfarvning på grund af blåsplint, dækkes ikke af forsikringen Ved angreb af træødelæggende insekter foretages udskiftning eller afstivning af det angrebne træ, såfremt det er påkrævet af hensyn til dettes bæreevne Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted Kun i forbindelse med følgerne af en af forsikringen omfattet skade på bygning Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted

14 Dæknings- Bygningsforsikring skema Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Forsikringen dækker den direkte skade ved G Udvidet rørskadeforsikring Utæthed i skjulte rør Side 13 Dækket Ikke dækket Utæthed i skjulte rør og skade som følge heraf, samt skade på skjulte el-varmekabler som findes i og under ejendommens bygninger, dog ikke i drivhuse Ved skjulte rør og el-varmekabler forstås sådanne, der er indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum eller lignende, men ikke kedler, beholdere, tanke eller rørene i disse Endvidere de i jorden liggende rør til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsinstallation samt el- og tv-kabler Disse i jorden liggende rør og kabler er udenfor forsikringsstedets grund omfattet til hovedledning I forbindelse med en dækningsberettiget skade dækkes tillige nødvendige udgifter til opsporing af utætheden samt omkostninger til udbedring og istandsættelse Forsikringen dækker ikke - Skade, som omfattes af garanti - Svampeskade, medmindre forsikringen omfatter denne risiko (F, insekt- og svampeskadeforsikring) - Foranstaltninger til forebyggelse af utætheder i skjulte rør - Skade på eller fra drænrør eller brønde - Skade på eller fra rør og kabler i drivhuse Forsikrede genstande 1 Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende samt murede hegn og plankeværker 2 Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, feks varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger og antenner Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen 3 Glas og spejle, der er bygningsbestanddele, samt wc-kummer, bidets, håndvaske og badekar 4 Nedstøbte svømmebassiner samt bassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning Andre bassiner er ikke omfattet af forsikringen 5 Haveanlæg, haveskulpturer mv og levende hegn Erstatning for træer, buske og andre planter betales alene med omkostningerne til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster 6 De på byggepladsen værende materialer, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse Bygningen betragtes som færdigopført, når der er foretaget færdigmelding 7 Fast bygningstilbehør til erhvervsmæssig anvendelse, feks el-motorer, glas og sanitet i erhvervslokaler samt lysreklamer Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted

15 Fortrydelse Husforsikring Side 14 Fortrydelsesret ved nytegning Fortrydelsesfristen Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugsaftaler, jf lovbekendtgørelse nr 886 af 23 december 1987, som ændret ved lov nr 262 af 6 maj 1993, har forsikringstageren fortrydelsesret Fortrydelsesfristen er 14 dage Fristen regnes fra den dag, hvor forsikringstageren har fået forsikringsbetingelserne i hænde Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor der er modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis forsikringsbetingelserne er modtaget før dette tidspunkt Hvis man feks modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1, er fristen til og med mandag den 15 Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5 juni, kan man vente til den følgende hverdag Hvordan fortryder man? Inden fortrydelsesfristens udløb skal forsikringstageren underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen Gives underretning pr post, er det tilstrækkeligt, at brevet sendes inden fristens udløb Hvis man vil sikre sig bevis for, at fortrydelsen er rettidig, kan brevet sendes anbefalet og postkvitteringen opbevares Underretning om fortrydelse af aftalen skal gives til Alm Brand Fortrydelsesblanket Hermed fortryder jeg aftalen om tegning af Husforsikring Aftalen af: dag mdr år Der henvises til policenummer Policenummer Forsikringstager Navn Adresse Postnummer By Underskrift Dato Underskrift Denne blanket indsendes til Alm Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø

16

17 PRIV KopiCenter

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Gl. 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Side 1 af 46. Alm. Brand Husforsikring. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Side 1 af 46. Alm. Brand Husforsikring. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 46 Alm. Brand Husforsikring Betingelser Nr. HU 1703 Indholdsfortegnelse Side 2 af 46 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere