Afbud: Thomas Alslev Christensen, Per Bennetsen, Niels Johannessen, Hanne Schou, Gitte Bengtsson og Rune Stig Mortensen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud: Thomas Alslev Christensen, Per Bennetsen, Niels Johannessen, Hanne Schou, Gitte Bengtsson og Rune Stig Mortensen."

Transkript

1 REG LAB bestyrelsesmøde torsdag d. 24. juni 2010 Referat Sted: Roskilde Universitet, Universitetsvej, Roskilde. I det sydvestlige hjørne af Bygning 02, mødelokale MOSPUS. Mødetidspunkt: kl Deltagere: Ane Buch, Hans-Henrik Fischer, Erik Ernø-Kjølhede, Marlene Haugaard, Finn Lauritzen, Finn Arvid Olsson, Henrik Toft Jensen, Torben Henriksen og Claus Ørum Mogensen. Fra sekretariatet: Bjarne E. Jensen og Charlotte Hassø. Afbud: Thomas Alslev Christensen, Per Bennetsen, Niels Johannessen, Hanne Schou, Gitte Bengtsson og Rune Stig Mortensen. Dagsorden: 1. Velkomst og orientering fra formanden 2. Aktivitetsrapport 3. Resultater fra REG LABs medlemsundersøgelse Fremtidige temaer 5. Eventuelt 6. Kommende møder 1. Velkomst og orientering fra formanden Bestyrelsespost. Formanden orienterede om at Peter Zahlekjær er fratrådt som kommunaldirektør i Hillerød Kommune. Peter har været glad for at være med i REG LABs bestyrelse, og har på Hillerød Kommunes vegne stor ros til foreningens arbejde. Peter vil gerne fortsætte i bestyrelsen, men vedtægterne foreskriver at posten skal besættes af en kommunal repræsentant. Forretningsudvalget har indstillet Roskildes kommunaldirektør Henrik Kolind til, at træde ind i stedet for Zahlekjær. Henrik Kolind er bekendt med REG LAB i forvejen og har flere medarbejdere som er aktive i foreningen. Henrik Kolind er blevet spurgt om han vil træde ind i bestyrelsen, hvilket han har sagt ja, tak til. Bestyrelsen besluttede, at Henrik Kolind inviteres med til de kommende møder; officielt med observatørstatus ind til han formelt kan vælges på førstkommende generalforsamling. 1

2 Årsregnskabsprotokollat. Årsregnskabsprotokollatet indeholder en bemærkning om, at der ikke er etableret en egentlig intern kontrol og at der derfor er begrænsede muligheder for at opdage fejl som følge af, at samme person er både udførende og kontrollerende. Vi har indhentet revisorens bud på hvordan vi fremover kan slippe for bemærkningen. De forklarer også, at formuleringen er en standardformulering, som er aktuel for alle mindre organisationer som har en størrelse som gør det uhensigtsmæssigt at have en omfattende, administrativ procedure. For at slippe for den formulering kræves en formaliseret kontrolproces, som omfatter tre personer i virksomheden som varetager hhv. godkendelse, betaling og bogføring af udgifter. Dertil kommer at revisionen bliver mere omfattende. Det er med andre ord en så omfattende administrativ proces, at den er stærkt uhensigtsmæssig med mindre det er en virksomhed med en relativt stor administration, typisk virksomheder med mindst 30 medarbejdere. Forslag: Sekretariatschefen står for udbetalinger (uændret) Bilag godkendes af yderligere en sekretariatsmedarbejder (uændret) Bogføring foretages af revisor (uændret) Bestyrelsesformanden foretager kvartalsvis uanmeldt kasseeftersyn : gennemgang af bilag og bankkonti (ny) Denne procedure vil ikke kunne ændre på at der også fremover vil være samme bemærkning i årsregnskabsprotokollatet. Forslaget godkendt af bestyrelsen. Årsregnskabsprotokollatet for 2009 rundsendes til de bestyrelsesmedlemmer som endnu ikke har underskrevet. Budget 2010 og ny proces for fremtidig budgetlægning. Hovedtal og -principper for budget 2010 blev drøftet på bestyrelsesmødet 10. februar. Kommentarer blev indarbejdet i det kommenterede budgetudkast som blev udsendt efterfølgende. Der er ikke kommet yderligere bemærkninger til budgetudkastet. Budgettet blev officielt godkendt af bestyrelsen. Forretningsudvalget har på et møde drøftet budgetlægningsprocedure. Forretningsudvalget foreslår en ændring af den fremtidige procedure for budgetlægning. Praksis har hidtil været sådan at budgettet er blevet drøftet i bestyrelsen i starten af året, på et tidspunkt hvor der er overblik over dels resultatet for det foregående år, dels gentegning af medlemskaber/indtægtsgrundlag for det ny år. Forslag: Proceduren foreslås ændret således at sekretariatschefen fremover udarbejder forslag til budget for det kommende år således, at dette udsendes til og drøftes på årets sidste bestyrelsesmøde. Altså således at budget 2011 drøftes på møde i eksempelvis oktober/november

3 Budgetforslaget med eventuelle ændringer behandles og vedtages på førstkommende møde i det ny år (fx i marts 2011), når forudsætningerne i form af kontingenter er verificeret. Bestyrelsen godkendte forslaget, dog med den ændring, at sekretariatschefen med henblik på at sikre en større økonomisk buffer - skal tilstræbe at opspare et overskud på kr. i Bestyrelsesmøder form og indhold Formanden foranledigede en drøftelse af bestyrelsens mødefrekvens og indhold. Formanden havde konstateret, at der til bestyrelsesmøderne generelt er et frafald på personer. Han henstillede derfor til, at medlemmerne bestræber sig på at komme til møderne. Formandens opfordring foranledigede en diskussion, hvor bestyrelsen vendte mødetidspunkter, længde på møderne samt indhold. Konklusionen blev, at der generelt er en stor vilje til møderne og at det typisk er forskellige personer der må melde forfald. Mht. indholdet blev det skriftlige oplæg til dagens møde fremhævet som forbilledligt materiale til at komme effektivt igennem orientering og drift. Derfor blev bestyrelsens konklusion at vi skal søge samme linie fremover sådan at driftsdelen fylder lidt, mens der bliver mere rum for faglige drøftelser og videndeling. Emnemæssigt kan REG LABs analyser være udgangspunkt, men det kan også være andre temaer som er strategisk relevant ift. foreningens virke. Sekretariatet opfordredes til at programsætte et fagligt tema til næste møde. Klyngepolitik og videndeling blev nævnt som eksempler på relevante temaer. Fastansættelse af sekretariatschef. Efter drøftelse i forretningsudvalget er sekretariatschefen blevet tilbudt ansættelseskontrakt. Bestyrelsen bifaldt dette og kontrakten er herefter underskrevet. 2. Aktivitetsrapport. Orientering fra sekretariatet. Bilag: PPT-præsentation. Bestyrelsen var tilfreds med den effektive, skriftlige driftsrapportering. I forbindelse med den annoncerede REG LAB studietur 31. august-2. september, er der kun kommet fire tilmeldinger. Bestyrelsen opfordrede sekretariatet til at kontakte relevante kommuner og regioner og spørge dem om årsagerne til de udeblevne tilmeldinger. Bestyrelsen efterspurgte mere oplysning om REG LABs analyser og de indholdsmæssige resultater. Sekretariatschefen gav en hurtig gennemgang af hovedlinierne/konklusionerne i det igangværende arbejde. Fremover vil bestyrelsesmøderne i højere grad rumme orientering om de faglige resultater af 3

4 de igangværende analyser. I øvrigt henvises til nyhedsbrevet hvori der typisk kommunikeres delkonklusioner fra de igangværende analyser, og på hjemmesiden er der undersider for hver af de igangværende analyser med artikler om indtryk og delresultater. 3. Resultater fra REG LABs medlemsundersøgelse 2010 Survey-rapport var udsendt på forhånd. Sekretariatschefen fremlagde kort hovedkonklusioner: Resultaterne meget lig tilsvarende survey i november Positiv udvikling mht. anvendelse af REG LAB og mht. generel tilfredshed. Ingen klare pejlemærker mht. faglige temaer. Spørgsmål til drøftelse: Mangler REG LAB generel synlighed? Bør vi fortsat alene fokusere på at formidle på de indre linier i medlemskredsen, eller bør vi i højere grad prioritere at markere os i medierne pba. dels specifikke analyser, dels pba. generel faglighed (fx udkantsproblematik)? Bestyrelsen besluttede at der fortsat primært skal være fokus på at formidle til medlemskredsen, men at sekretariatet skal være opmærksomt på logiske muligheder for at sprede konklusioner. I den forbindelse skal der skelnes skarpt mellem to typer af bred kommunikation. 1) Vi skal holde os fra ekspertrollen, hvor vi bliver spurgt om udtalelser om dette og hint. Det fører nemt til politisering og konflikt med nogle medlemmer. 2)Formidling af konkrete resultater og konklusioner. REG LABs fokusanalyser er en god og konkret baggrund hvor vi gerne må søge at formidle viden. Bestyrelsen foreslog, at der udarbejdes en kommunikationsstrategi i forbindelse med hver af REG LABs analyser. 4. Fremtidige analyser Der var udarbejdet to skriftlige oplæg. 1) Medlemsdrevet innovation: Det blev besluttet at igangsætte et pilotprojekt om medlemsdreven innovation med tre medlemsorganisationer som fokus. Når vi har vurderet resultaterne besluttes det om vi skal arbejde videre i samme retning. 2) Temaer: Oplægget affødte en større drøftelse af hvilke temaer der er strategisk vigtige for erhvervsudviklingen i Danmark, og som REG LAB derfor bør adressere. I det følgende er hovedindtryk og synspunkter fra drøftelsen søgt gengivet: Innovationskraft REG LAB kunne fokusere fremadrettet på hvad Danmark skal leve af i fremtiden, hvordan Danmark kan blive mere produktive og innovative m.v., jf. den aktuelle diskussion om at Danmark taber konkurrencekraft. 4

5 REG LAB kunne kigge på internationale trusselsbilleder - hvad er Danmark oppe imod, og hvad skal vi gøre ved det. REG LAB kunne igangsætte et arbejde, der undersøger Danmarks manglende kultur for at skabe vækst. Hvad er det man kan i andre lande, og hvad kan vi gøre for at ændre det? De lande, der skal deltage i undersøgelsen, skal have gennemført ændringer i kulturen. Singapore, Taiwan er eksempler. Karlstad blev også nævnt. Projektet kunne hedde Fra godt-nok-mentalitet til vindermentalitet. Flere bifaldt forslaget. REG LAB kunne gennemføre et projekt, der skal resultere i et redskab, som kan indfange områders/regioners specifikke karakteristika. Forslaget er beskrevet i det på forhånd udsendte mødemateriale. Metropoler som trækkraft REG LAB kunne - med udgangspunkt i OECDs analyse og anbefalinger - igangsætte en undersøgelse om metropoler. Eksempelvis peger OECD på, at centrale aktører ikke samarbejder tilstrækkeligt, mens aktørerne selv synes de gør. Flere bifaldt forslaget og Marlene Haugaard nævnte, at der er grøde blandt aktørerne i Hovedstaden, og at der efterhånden må være opbakning til sådan et projekt. Sekretariatschefen nævnte at REG LAB efterhånden har fået bedre fodfæste i Hovedstadsregionen med medlemmer blandt både kommuner, og erhvervsservice mv. Desuden ligger projektet i logisk forlængelse af REG LABs fokusanalyser om hhv. udkantsproblematik og de mellemstore byer. Øvrige Der blev efterlyst en undersøgelse med fokus på den faldende søgning til ungdomsuddannelser, og ikke mindst drengenes manglende interesse i at uddanne sig. Hvis vi kunne få flere ind i de erhvervsrettede uddannelser, så ville det også skabe mere produktivitet. Det kreative bureaukrati. Diskussionerne på årskonferencen var vanskelige, men det blev nævnt at vi bør holde fast i temaet, jf. omtalen i notatet. Dog bør vi overveje om vi skal stryge kreative og i stedet kalde det noget i retning af den innovative erhvervsudvikler. 5. Eventuelt Intet 6. Fremtidige møder Bestyrelsen vedtog at der stiles efter at fastlægge to møder, dels i slutningen af året (november), dels i marts Sekretariatschefen udsender mødekalender. Tak til RUC for lokaler og frokost. 5

Medlemsundersøgelse REG LAB. Oktober 2011. Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark. Phone: +45 3311 0111

Medlemsundersøgelse REG LAB. Oktober 2011. Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark. Phone: +45 3311 0111 Medlemsundersøgelse REG LAB Oktober 2011 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 2 2 Konklusion...

Læs mere

Stiftelsesdokument for det nye REG LAB

Stiftelsesdokument for det nye REG LAB December 2007 Stiftelsesdokument for det nye REG LAB 1. Indledning REG LAB har eksisteret i tre år som medlemsbaseret forening, som dog juridisk er organiseret som projekt ejet af konsulentfirmaet Inside

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere