TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 39. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 39. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet"

Transkript

1 TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R e f e r a t Emne 39. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Torsdag den 23. juni 2016, kl Sted Sundhedsstyrelsen (Møllen), mødelokale 501 Deltagere Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen (formand) Jakob Krogh, Sundheds- og Ældreministeriet Kirstine Korsager, Sundheds- og Ældreministeriet Else Hjortsø (suppleant), Region Hovedstaden Hans Peder Graversen (suppleant), Region Midtjylland Peter Larsen, Region Nordjylland Peder Ring (suppleant), Region Sjælland Morten Jakobsen (suppleant), Region Syddanmark Line Raahauge Hvass (suppleant), Danske Regioner Christian Harsløf, Kommunernes Landsforening Dorte Johansen, Sundhedsdatastyrelsen Marie Frankov Nissen, Sundhedsdatastyrelsen Helene Probst, Sundhedsstyrelsen Ane Bonnerup Vind, Sundhedsstyrelsen Marie Maul, Sundhedsstyrelsen Kristoffer Lande Andersen, Sundhedsstyrelsen (kun til screeningspunkt) Afbud 5. juli 2016 Sagsnr /3 Reference mlkm T E Svend Hartling, Region Hovedstaden Ole Thomsen, Region Midtjylland Lars Onsbjerg Henriksen, Region Sjælland Jens Winther, Region Syddanmark Erik Jylling, Danske Regioner Ulrika Vintmyr, Danske Regioner Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Punkt 2. Orientering Forarbejdet til Kræftplan IV Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen orienterede på det 37. møde om at forarbejdet til kræftplan IV er igangsat, og at det forventes, at der ligger et udkast til et fagligt oplæg klar medio Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse igangsat det faglige forarbejde, som skal: Kortlægge de nuværende udfordringer og afdække fremtidens behov på kræftområdet. Opstille faglige og evidensbaserede anbefalinger til forbedringer af indsatsen.

2 Sundhedsstyrelsens udkast til fagligt oplæg til Kræftplan IV blev drøftet i Udvalg for kræft den 7. juni. Sundhedsstyrelsen arbejder pt. videre med oplægget med henblik på færdiggørelse medio Sundhedsstyrelsen orienterede kort om processen for det faglige forarbejde. Sundhedsstyrelsen har fået bidrag både fra eksterne interessenter, fra de nedsatte arbejdsgrupper samt fra Sundhedsstyrelsens udvalg for kræft. Styrelsen forventer at fremsende det faglige oplæg til kræftplan IV til Sundheds- og Ældreministeriet primo juli. Sundheds- og Ældreministeriet orienterede om, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige noget om form og indhold i den kommende kræftplan IV, men at der forventes en udmelding efteråret Region Midtjylland og KL appellerede til, at Sundheds- og Ældreministeriet lægger særlig vægt på forebyggelsesarbejdet. National monitorering af screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft Det landsdækkende tilbud om screening for kræft i tyk-og endetarm for mænd og kvinder i alderen år blev indført d. 1. marts 2014 og implementeres gradvist over en 4 års periode. Frem til den nationale monitorering er fuldt etableret og begyndt at afrapportere, følger Sundhedsstyrelsen screeningsprogrammets implementering ved at følge et udvalgt antal indikatorer: 1. Andel inviterede borgere ud af screeningspopulationen 2. Deltagelse i screeningsprogrammet (= andelen af inviterede borgere der har indsendt en afføringsprøve ud af alle inviterede borgere) 3. Andelen af positive afføringsprøver ud af alle indsendte afføringsprøver Sundhedsstyrelsen orienterede kort om arbejdet med revisionen af tarmkræftscreeningspjecen, som forventes at udkomme medio august. Fokus for revisionen har været en opdatering af indholdet samt en præcisering af evidensgrundlaget. Den reviderede pjece præsenteres for Sundhedsstyrelsens udvalg for nationale screeningsprogrammer primo august. Regionerne gjorde opmærksom på, at Postnords nye portotakster og leveringstider kan udfordre forsendelse af borgernes afføringsprøver. Der arbejdes i den forbindelse med alternative forsendelsesmuligheder. Det blev aftalt, at Danske Regioner kontakter Sundhedsstyrelsen med henblik på en konkret drøftelse af dette. Orientering om hjerteområdet Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et oplæg til drøftelse af pakkeforløb og fremtidig monitorering på hjerteområdet, som Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme har drøftet på et møde d. 31. maj. Der var bred enighed i udvalget om, at det er hensigtsmæssigt med en ny model for forløbsbeskrivelse på hjerteområdet, der omfatter hele forløbet og dermed også indsatser i kommune og Side 2

3 almen praksis samt for en ny monitoreringsmodel, der følger hjerteområdet over tid med relativt få indikatorer. Sundhedsstyrelsen orienterede om den videre proces. Målet er dels at udvikle en række nye indikatorer, der både monitorer proces og kvalitet, og dels at udvikle beskrivelser af patientforløb på hjerteområdet således, at de også indeholder visitation fra almen praksis samt rehabilitering i kommunalt regi. Sundhedsstyrelsen forventer at fremlægge et nyt forslag på næste møde i Sundhedsstyrelsens udvalg for hjerteområdet til oktober Punkt 3. Maksimale ventetider Sagsfremstilling: Reglerne om maksimale ventetider gælder for patienter med livstruende kræftsygdom samt for patienter med iskæmisk hjertesygdom. De følger af sundhedslovens 88, og er nærmere beskrevet i bekendtgørelse BEK nr. 584 fra juni 2015 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. Bekendtgørelsen omhandler behandling på sygehusafdelinger for patienter, hvor der er påvist eller mistanke om kræftsygdom samt for patienter med iskæmisk hjertesygdom. Ved behandling forstås udredning, operation, medicinsk behandling, strålebehandling samt efterbehandling. Bekendtgørelsen blev revideret i 2015 på baggrund af et stigende behov for en mere specifik beskrivelse af reglerne på området, særligt var der et behov for en mere præcis angivelse af ventetiderne. I 2012 blev det som følge at nogle konkrete udfordringer indført at regionerne på månedsbasis skulle indberette til Sundhedsstyrelsen om eventuelle overskridelser af reglerne vedr. maksimale ventetider. Det blev på forrige Task Force møde aftalt, at Danske Regioner fremsender en samlet beskrivelse af, hvad der foreligger af regionale monitoreringssystemer på området, herunder en vurdering af disse i relation til arbejdet med at undersøge mulige alternative måder at følge udviklingen i ventetiderne på, så det sikres, at der handles, hvis der opstår nye og systematiske udfordringer inden for området Danske Regioner præsenterede deres notat med en kort overordnet beskrivelse af de regionale systemer for overvågning og ledelsesopfølgning på området og indstillede til, at de på næste møde præsenterer et fællesregionalt forslag til at følge overholdelse af maksimale ventetider på. Flere af regionerne gjorde opmærksomme på, at de regionale monitoreringsmodeller er ressourcekrævende, og at der derfor er behov for at finde en mere effektiv og mindre ressourcekrævende løsning end den der foreligger regionalt på nuværende tidspunkt. Side 3

4 Sundheds- og Ældreministeriet understregede vigtigheden af, at et eventuelt nyt system på betryggende og systematisk vis vil hindre eventuelle systematiske svigt i forhold til overholdelse af de maksimale ventetider. Regionerne fremhævede betydningen af indførelsen af den patientansvarlige læge, stærkt ledelsesfokus samt et fokus på IT-understøttelse, der sikrer data, der kan anvendes prospektivt, som særligt vigtige redskaber i forhold til at løfte opgaven med at sikre fokus på overholdelse af de maksimale ventetider. Punkt 4. Monitoreringen af hjertepakkerne 1. kvartal 2016 Sagsfremstilling: Den 10. juni blev data for monitoreringen af hjerteområdet for 1. kvartal 2016 offentliggjort. I forbindelse med offentliggørelsen af data offentliggjorde Sundhedsstyrelsen sine kommentarer til data med udgangspunkt i de beregnede nationale kvartiler for 1. kvartal Sundhedsstyrelsen understregede vigtigheden af fortsat at holde fokus på udviklingen indtil en eventuel beslutning om et opdateret monitoreringssystem er på plads. Sundhedsstyrelsen gjorde opmærksom på, at der ser ud til at være en udfordring i forhold til indberetninger af CABG fra Region Hovedstaden til dansk hjerteregister. Sundhedsstyrelsen fulgte ligeledes op på tidligere møders drøftelser omkring aktivitet og ventetider på hjerteområdet til CABG operation hos Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Region Hovedstaden orienterede om, at de på baggrund af en forstærket ledelsesindsats, indførelse af et fast track og en klar prioritering af området vurderer, at der er sket en forbedring. Regionen gjorde opmærksom på, at der kan være udfordringer i forbindelse med at patienter ofte skal have pauseret blodfortyndende medicin før operation, og at det aktuelt undersøges, hvilken indflydelse det har på forløbet. Region Midtjylland orienterede om, at de ikke vurderer at der er tale om et kapacitetsproblem, men at der kan være en udfordring i forbindelse med ventetid i forbindelse med samarbejdet mellem hospitalerne samt i forbindelse med, at patienterne har egne ønsker til tilrettelæggelsen af forløbet. Region Sjælland orienterede om, at de i forbindelse med deres samarbejde med Rigshospitalet ligeledes har oplevet forsinkelser, men at de er i en god dialog herom, og at der er udarbejdet planer for at bedre samarbejdet. Punkt 5. Monitoreringen af kræftpakkerne for året 2015 og 1. kvartal 2016 Sagsfremstilling: Side 4

5 Den 13. maj og d. 31. maj blev data for monitoreringen af forløbstider på kræftområdet for hhv. året 2015 og 1. kvartal 2016 offentliggjort. I forbindelse med offentliggørelserne af data offentliggjorde Sundhedsstyrelsen ligeledes sine kommentarer til data med udgangspunkt i de beregnede nationale kvartiler. Ligesom ved tidligere opgørelser har Sundhedsstyrelsen anmodet regionerne om supplerende redegørelser for udvalgte pakkeforløb, hvis andel af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden ligger under eller er lig den nationale 1. kvartil. Sundhedsstyrelsen bemærkede den fortsat positive udvikling på området. Regionerne redegjorde for udfordringerne inden for udvalgte kræftforløb, herunder deres initiativer med henblik på at imødekomme de udfordringer, der opleves på området. Region Hovedstaden Region Hovedstaden orienterede om, at de generelt oplever en positiv udvikling. De har fortsat udfordringer inden for lungekræft, prostata og ovariecancerområdet, men regionen har fokus herpå blandt andet igennem det igangsatte pilotprojekt, hvor der er udpeget en forløbsansvarlig vicedirektør, der skal sikre målopfyldelse på områderne. På d. 38. møde i Task Force orienterede regionen om, at der forventes en afrapportering fra projektet efter sommerferien. Region Midtjylland Region Midtjylland orienterede om, at deres udfordringer i forhold til strålebehandling af prostataområdet primært skyldes intern ventetid i udredningsperioden, men at der ikke har været systematiske forsinkelser på området. For at imødekomme udfordringen har regionen blandt andet ændret i optageområdet for patienter med obs. prostatakræft fra AUH til Hospitalsenheden Vest med henblik på at frigøre ambulatorietid. Dertil er der etableret en forløbskoordinator, med fokus på at forbedre interne processor, ved urinvejskirurgisk afdeling. I forhold kirurgisk behandling af kræft i spiserøret /mavemunden / mavesækken (EVC) har en gennemgang af de lange patientforløb på Aarhus Universitetshospital fra 2015 vist, at der er tale om komplekse patientforløb, hvor patienten ved det forambulante besøg i Kræftafdelingen af faglige eller patientrelaterede grunde ikke anbefales præoperativ onkologisk behandling. Regionen oplyste, at de er i gang med at forbedre arbejdsgangene, og understreger, at der ikke er tale om faglige misforståelser eller manglende konsensus på MDT-konferencen. Regionen har i sit notat gjort opmærksom på, at der er stor variation i antallet af patienter, der ifølge årsrapporten modtager initial strålebehandling. Sundhedsdatastyrelsen bemærkede, at grundene for den store variation dels kan være registreringspraksis, men kan ligeledes være forskellig tilgang til behandling. Sundhedsdatastyrelsen opfordrede på baggrund heraf regionerne til at undersøge området nærmere. Der kan være noget omkring registreringspraksis Side 5

6 regionerne skal, hvis området skal yderligere afdækkes, gå ned i data og se nærmere på det. Det blev aftalt at Region Midtjylland vender tilbage til Sundhedsstyrelsen, hvis det vurderes, at der er behov for en sådan afdækning. Region Nordjylland Region Nordjylland orienterede om, at de har fastsat en politisk målsætning på at 88 % af deres pakkeforløb skal være gennemført indenfor den faglige forløbstid. Med henblik på at nå denne, har regionen særligt fokus på det urologiske område og lungekræft området, herunder særligt fokus på opbygning af kapacitet inden for robotkirurgi. Regionen tilkendegiver, at den oplever udfordringer vedrørene kapacitet i forbindelse med robotkirurgi i forbindelse med behandling af kræft i prostata. Regionen forventer at se en forbedring inden for det næste halve år. Regionen orienterede ligeledes om, at de har haft udfordringer med at sikre korrekt registreringspraksis i forhold til de gynækologiske kræftpakker. De forventer dette udbedret til næste monitorering. Dertil orienterede regionen om, at de generelt for alle kræftpakker arbejder med at sikre bedre forløb til patienter med komorbiditet. Region Syddanmark Region Syddanmark orienterede om, at deres ventetidsudfordringer med medicinsk behandling af kræft i tyk og endetarmskræft primært er relateret til særligt komplicerede udredningsforløb med behov for supplerende undersøgelser. Region Syddanmark tilkendegiver ligeledes, at de oplever udfordringer vedrørene kapacitet i forbindelse med robotkirurgi i forbindelse med behandling af kræft i prostata. Sundhedsstyrelsen bemærker, at de er opmærksomme på udfordringen vedrørende robotkirurgi ved behandling af prostatakræft og bemærker at der er i gangsat en proces i regi af specialeplanlægningen, som ser nærmere på problemet. Region Sjælland Region Sjælland orienterer om, at de i forbindelse med oplevede forsinkelser i det tværregionale samarbejde med Region Hovedstaden omkring behandling af kræft i prostata, er i gang med at udarbejde samarbejdsaftaler med Region Syddanmark med henblik på ligeledes at kunne sende patienter til behandling i Odense. Dertil gør regionen opmærksom på, at de med undtagelse af patientinitieret ventetid har fastsat en politisk målsætning på 95%. Regionen bemærker, at de frem til nu har arbejdet med forskellige styringsredskaber i form af diverse økonomiske incitamentsstrukturer og udarbejdelse af handleplaner mv. med henblik på at forbedre målopfyldelsen. Regionens fokus fremadrettet vil være at udarbejde en kræftplan for Region Sjælland, som skal have fokus på at sikre at patienterne visiteres hurtigere fra almen praksis og dermed kommer i rette tid til behandling til hospitalet. Side 6

7 Punkt 6. Diagnostiske pakkeforløb Som en del af den kvartalsvise monitorering af pakkeforløb for kræft, har Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen siden 2012 fulgt udviklingen i antallet af diagnostiske pakkeforløb på nationalt og regionalt niveau herunder hvor mange af disse, der er gennemført inden for den angivne standardforløbstid på 22 dage. Det diagnostiske pakkeforløb adskiller sig fra de organspecifikke pakkeforløb, ved særligt at være tiltænkt til de patienter med uspecifikke symptomer. Sundhedsstyrelsen har ad flere omgange konstateret en væsentlig regional variation i antal diagnostiske pakkeforløb, og har derfor anmodet Sundhedsdatastyrelsen om at lave en analyse af den tværregionale anvendelse af diagnostisk pakkeforløb samt en beskrivelse af, hvad der sker efter at patienten er afsluttet i det diagnostiske forløb. Her ses der dels på udviklingen i andelen af forløb, som er gennemført inden for den anbefalede forløbstid, samt på hvor patienterne udskrives eller afsluttes til såsom primær sektor og sygehusafsnit, samt herunder om patienten sendes videre i et organspecifikt pakkeforløb, metastatisk pakkeforløb mv. Grundlaget for analysen er data fra Landspatientregisteret med anvendelse af opgørelser for monitorering af kræftområdet for 2013 til 2015 opgjort per 10. april Sundhedsdatastyrelsen præsenterede resultaterne fra deres analyse af anvendelsen af det diagnostiske pakkeforløb. Et af hovedbudskaberne i analysen var at antallet af diagnostiske pakkeforløb er steget fra 2013 til 2015, og at en stigende andel forløb blev gennemført inden for den anbefalede forløbstid på 22 dage. Stigningen i anvendelsen af diagnostiske pakkeforløb for hele landet har været på knap 60 pct. fra omkring forløb i 2013 til knap forløb i 2015 med nogen regional variation. Region Syddanmark havde den største stigning i antallet af forløb og Region Sjælland havde den mindste stigning i antallet af forløb. Derudover gennemførte Region Hovedstaden og Region Midtjylland hovedparten af de diagnostiske forløb i landet. Sundhedsstyrelsen bemærkede, at der generelt har været en god implementering af de diagnostiske pakkeforløb, men at den regionale variation i anvendelsen heraf kunne tyder på en uensartet anvendelse af visitationskriterierne. Region Sjælland orienterer om, at regionen længe har været opmærksomme på den lave visitation til pakkeforløbet, og at regionen har igangsat en analyse, der ser nærmere på problemstillingen. En af hypoteserne er, om den lave tilslutning skyldes at almen praksis i Region Sjælland har bedre muligheder for at bestille Side 7

8 undersøgelser regionalt og derved ikke oplever samme behov for at henvise til pakken. Region Nordjylland orienterer om, at de har et fint samarbejde med almen praksis omkring henvisning, og at de har et særligt fokus på fortsat at vedligeholde dette. Regionen har en forestående evaluering af samarbejdet med de diagnostiske centre. Sundhedsstyrelsen bemærker, at styrelsen forventer at se nærmere på anvendelsen og organiseringen af de diagnostiske pakkeforløb fremadrettet. Herunder blandt andet lave en analyse af hvor stor en andel af de patienter, der viderevisiteres fra diagnostisk pakkeforløb til et organspecifikt pakkeforløb, som ender med en kræftdiagnose. Region Hovedstaden bemærker, at det ud fra et regionalt synspunkt vil være spændende at se en analyse af spredningen af visitationer fra de forskellige praktiserende læger. Region Midtjylland er enig i, at fokus på god henvisningspraksis er central, og fremhæver, at de har gode erfaringer med henvisningspraksis fra prostataområdet. Sundhedsdatastyrelsen gør opmærksom på temaopgørelsen Nye kræftpatienters forløb i Sundhedsdatastyrelsens udgivelse Indblik i sundhedsvæsnets resultater Opgørelsen belyser i hvilket omfang, borgere har kontakt til sundhedsvæsenet i tiden op til en kræftdiagnose, herunder sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Punkt 7. Status på implementering af opfølgningsprogrammer Sagsfremstilling: Regionernes implementeringsplan af opfølgningsprogrammerne blev godkendt på det 33. møde i Task Force, og regionerne har herefter arbejdet videre med den detaljerede planlægning af implementeringen. På det. 38. møde orienterede Danske Regioner og regionerne om, at der fortsat arbejdes på symptombeskrivelser for nogle opfølgningsprogrammer, hvor DMCG erne i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse arbejder på at få de sidste detaljer på plads. Dertil orienterede de om, at nogle regioner oplever, at der på lokalt niveau er udfordringer i samarbejdet med almen praksis omkring håndtering af opgaveflytning, dette søges løst lokalt. Dialogen med PLO omkring håndtering af opgaveflytning og merarbejde i praksissektoren er faseforskudt i forhold til implementeringen af opfølgningsprogrammerne. Overordnet set orienterede de om, at implementeringen forløber planmæssigt. Der har været en god proces med PLO vedr. drøftelser af håndtering af opgaveflytning og merarbejde i praksissektoren i forbindelse med implementeringen. Som det ser ud nu, er det alene implementeringen af opfølgningsprogrammet vedr. kræft i prostata, der i nogle regioner medfører merarbejde. Side 8

9 Danske Regioner har i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen undersøgt hvilke muligheder, der er i forhold til monitorering og evaluering af opfølgningsprogrammerne. På baggrund heraf er der igangsat et arbejdet med en monitoreringsodel, der monitorerer antallet af udarbejdede og udleverede individuelle opfølgningsplaner. Det blev aftalt på det 38. møde, at Task Force orienteres igen, når der foreligger nyt på sagen. Danske Regioner gav en opdateret status på implementeringsprocessen med udgangspunkt i det fremsendte notat. Overordnet set, er det alene opfølgningsprogrammet for lungekræft, der mangler at blive implementeret, og det er også kun dennes symptombeskrivelse, der mangler at blive udarbejdet. Det vurderes fortsat, at der er udfordringer inden for nogle områder og at det opleves som en kulturændring at bevæge sig væk fra kontrolprogrammerne til opfølgningsprogrammerne. Der er dog fortsat god energi i forhold til projektet, og regionerne oplever at udfordringerne er mindre end forventet. Regionerne har fortsat udfordringer I forhold til samarbejdet med PLO, så fortsætter arbejdet med at få de nødvendige aftaler på plads med de praktiserende læger. Punkt 8. Møder i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet 2016 Torsdag 13. oktober 2016, kl i lokale 501 i Sundhedsstyrelsen Punkt 9. Eventuelt Side 9

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 38. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 38. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R E F E R A T Emne 38. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Tirsdag den 19. april 2016, kl. 13.00 16.00 Sted

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R e f e r a t Emne 40. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Torsdag den 13. oktober 2016, kl. 13.00 14.15 Sted

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 41. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 41. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R E F E R A T Emne 41. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Torsdag den 26. januar 2017, kl. 13.00 16.00 Sted

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft REFERAT Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft Mødedato Mandag den 4. september 2017 kl. 13.00-16.00 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 25. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 11. oktober 2012, kl. 13.00 16.00 Sted,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe s Kræftstyregruppe R E F E R A T Emne 71. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Torsdag den 2. december 2013 Sted Deltagere s lokale E Else Smith, (formand) Jakob Krogh, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

21. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog

21. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅ- DET SAMMENFATNING Emne 21. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 15. december 2011 Sted Sundhedsstyrelsen 1. Orientering

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

24. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog

24. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET SAMMENFATNING Emne 24. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 22. juni 2012 Sted j.nr. 4-1612-13/1/CIU 1. Orientering

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTE- OMRÅDET R E F E R A T Emne 19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 13. maj 2011 Sted Regionernes Hus j.nr. 7-203-02-260/1/SJE

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Kristian Antonsen DMCG (FU f/danske Regioner) Vicedirektør Bispebjerg/Frederiksberg Hospital; Region Hovedstaden Definitioner Opfølgning defineres

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET SAMMENFATNING Emne 23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 9. marts 2012 Sted Vejle 20. april 2012 j.nr. 4-1612-13/1/CIU

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering TASK FORCE FOR KRÆFTOMRÅDET Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for Kræftområdet 29. maj 2008 kl. 17.30 20.00 i Regionernes Hus 1. Meddelelser og orientering 1) Sundhedsstyrelsens initiativer vedr.:

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe s Kræftstyregruppe R E F E R A T Emne 70. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Torsdag den 5. september 2013 Sted s lokale 501 Deltagere Else Smith, (formand) Jakob Krogh, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe s Kræftstyregruppe R E F E R A T Emne 73. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Onsdag den 28. januar 2015 kl. 14-16 Sted Deltagere Afbud s lokale E Else Smith, (formand) John Erik Pedersen, Ministeriet for

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 32. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 14. november 2014 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Orientering Status

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme E N D E L I G T r e f e r a t Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Mødedato Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 10-13 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark Sundhedsudvalget Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark 1 Nøgletal om kræft - Danmark Ca. 34.000 nye kræfttilfælde/år (2007-2011) Ca. 15.000 kræftdødsfald/år (2007-2011) Ca. 234.000 danskere

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 43. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 43. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R e f e r a t Emne 43. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Torsdag den 22. juni 2017, kl. 13.00 16.00 Sted

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner Notat af 31. januar 2011 Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III, hvorved der nu sættes fokus

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Janne Friis Andersen, Niels Moth Christiansen Christina Vestergaard, Dorte Johansen, Charlotte Erland

Janne Friis Andersen, Niels Moth Christiansen Christina Vestergaard, Dorte Johansen, Charlotte Erland R E F E R A T Emne Hjertefølgegruppemøde Mødedato Tirsdag den 26. oktober 2010, kl. 10.00 12.00 Sted, mødelokale 501 Deltagere Hjertefølgegruppen: Else Smith (formand), Lone de Neergaard, Christian Skov

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T Status vedr. ventetid for hjertepatienter uden for pakkeforløb På Task Force mødet for patientforløb på kræft- og hjerteområdet den

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, november 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser N O T A T Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser Der har gennem de senere år været stigende fokus på det sammenhængende patientforløb i form af forløbsprogrammer og pakkeforløb

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland Juni 2013 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Louise Møller Afdeling Region Midtjylland Elin Kristensen Telefon 30381509 elk@cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJESTÆT

Læs mere