Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet"

Transkript

1 Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

2 Nærværende analyse beskriver henvisningsmønstre til pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype. Der tages udgangspunkt i data for patientforløb, der er medtaget i opgørelse af den samlede forløbstid fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start, jf. boks 1. Der ses på hvilke aktører, der henviser til pakkeforløb for kræftområdet og mulige forskelle i, i hvilken grad patientforløbene bliver gennemført inden for de anbefalede forløbstider, afhængig af hvilken instans der har henvist til pakkeforløbene. Boks 1. Datagrundlag Grundlaget for analysen er data fra Landspatientregisteret med anvendelse af opgørelser for monitorering af kræftområdet for 2013 til 2015 opgjort med data fra Landspatientregisteret den 10. juni Bag datagrundlaget ligger samme beregningsmodel som monitorering af kræftområdet, organspecifik kræfttype, hvor indikatorerne opgøres, hvis der findes registrering af et start og et slutpunkt. Opgørelsen anvender dedikerede koder for registrering af pakkeforløbene. Grundlaget er patientforløb medtaget i opgørelse af indikatoren samlet tid til behandling OF4 efter henvisning til pakkeforløb med begrundet mistanke om kræft eller kræft, jf. kapitel Metode. Registrering af startpunktet for indikatoren bestemmer, hvilket år og hvilken region data bliver tilskrevet. Slutpunktet for indikatoren er registreret inden opgørelsestidspunktet den 10. juni 2016 for alle årene. Ved opgørelse af antal forløb medtages alle pakkeforløb med indikatoren samlet tid til behandling. Opgørelsen anvender data for årene opgjort på basis af borgernes bopæl og kan afvige fra allerede offentliggjorte data for pågældende år. Desuden skal det bemærkes, at registreringsmodellen for pakkeforløb for kræftområdet blev indført i efteråret 2012, hvorfor 2013 var det første fulde år med tal for området. Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype, kan afsluttes efter patientens ønske, med tilbud om behandling i udlandet samt ved en klinisk beslutning om, at initial behandling ikke er relevant. Forløb startet i pakkeforløb for organspecifik kræfttype med registreringer for disse medtages ikke i nærværende analyse. Baggrund Igennem de sidste mange år har der været stort fokus på kræftområdet med etablering af flere kræftplaner, hvor fokus blandt andet har været tidlig diagnostik med så hurtig udredning som muligt. Beskrivelserne af pakkeforløbene for kræftområdet medtager en nøjere beskrivelse af mulige symptomer på kræft, der kan være medvirkende årsag til, at patienten henvises til et pakkeforløb for kræftområdet med begrundet mistanke om kræft. Henvisningen skal foretages uanset, om patienten har henvendt sig til alment praktiserende læge med symptomer på kræft eller om den begrundede mistanke opstår i forbindelse med et igangværende patientforløb i en sygehusafdeling med udredning eller behandling for anden sygdom. I forbindelse med forarbejdet til Kræftplan IV har der ligeledes været fokus på tidlig diagnostik, hvor det har været relevant at se på hvilke aktører på kræftområdet, der henviser til pakkeforløb for kræftområdet, jf. boks 2. Det var interessant at undersøge, hvilke aktører der hovedsageligt henviser til pakkeforløb og om der kan findes forskelle i hvilken grad de efterfølgende forløb gennemføres inden for de anbefalede forløbstider. 2

3 Analysen ser derfor på hvilke aktører, der i årene 2013 til 2015 har henvist til pakkeforløb for kræftområdet med fokus på de organspecifikke patientforløb. Ligeledes ses på antallet af forløb over årene samt i hvilken grad disse har været gennemført inden for de anbefalede forløbstider. De henvisende aktører defineres som primær sektor herunder alment praktiserende læge og privat praktiserende speciallæge, anden og samme sygehusafdeling, andre instanser benævnt andre samt ingen henvisning, jf. boks 2. Boks 2. Henvisende instans Henvisende instans kan være følgende: Primær viser forløb, hvor en læge i primær sektor har henvist borgeren til udredning eller behandling for begrundet mistanke om kræft eller kræft. Primær sektor er henholdsvis alment praktiserende læge og privat praktiserende speciallæge. Anden viser forløb, hvor der i et eksisterende forløb for anden sygdom opstår begrundet mistanke om kræft eller kræft med efterfølgende henvisning til relevante afdeling, der starter pakkeforløb. Samme viser forløb, hvor der i et eksisterende forløb for anden sygdom opstår begrundet mistanke om kræft eller kræft med efterfølgende start af pakkeforløb uden ændring af afdeling. Andre viser forløb, hvor borgeren starter i pakkeforløb med begrundet mistanke om kræft eller kræft efter henvisning fra andre instanser såsom fængsler, infirmerier, bo-steder og Dansk Røde Kors. Ingen viser forløb, hvor borgeren selv har henvendt sig eller er kommet ind med ambulance til den kontakt i sygehus, hvor start af pakkeforløb er registreret. En instans henviser en patient til pakkeforløb for kræftområdet, når det skønnes, at der er begrundet mistanke om kræft eller kræft (se metodekapitel). Hovedresultater Overvejende primær sektor og anden sygehusafdeling, der henviser til pakkeforløb for kræftområdet Der ses en overvejende andel af pakkeforløb for kræftområdet, hvor den henvisende instans er primær sektor samt anden sygehusafdeling. Lidt over halvdelen af pakkeforløbene i startede efter en henvisning fra alment praktiserende læge og privat praktiserende speciallæge, hvor antallet af forløb er steget med knap 4 pct. fra 2013 til 2015 for hele landet. Desuden startede ca. en tredjedel af forløbene efter henvisning fra anden sygehusafdeling hvert af de tre år, hvor antallet af pakkeforløb steg over perioden med knap 7 pct. over de tre år. Desuden afspejles denne fordeling ligeledes i den regionale variation. Stigende andel forløb blev gennemført inden for anbefalede forløbstider fra 2013 til 2015 Der ses en stigende andel forløb, der gennemføres inden for de anbefalede forløbstider. Andelen steg for alle forløb i hele landet uanset henvisende instans fra 73 pct. i 2013 til 81 pct. i Den største stigning i andel pakkeforløb gennemført inden for anbefalede forløbstider, er i gruppen, hvor henvisning kommer fra primær sektor Den største stigning i andelen af pakkeforløb, der gennemføres inden for de anbefalede forløbstider, findes i den gruppe, hvor patienten henvises til pakkeforløb fra primær sektor. Ved forløb med henvisning fra primær sektor ses den største stigning på 16 procentpoint i andelen af forløb, der blev gennemført inden for anbefalede forløbstider i Region Hovedstaden. Stigningen var fra 64 pct. i 2013 til 80 pct. i Mens regionerne Midtjylland og Syddanmark steg med 4 procentpoint 3

4 over perioden, som de laveste stigninger. Region Midtjylland steg fra 77 pct. i 2013 til 81 pct. i 2015; mens Region Syddanmark generelt lå på et lidt højere niveau fra 81 pct. i 2013 til 85 pct. i Andel forløb gennemført inden for anbefalede forløbstid henvist fra anden sygehusafdeling steg fra 78 pct. i 2013 til 81 pct. i 2015 Analysen viser, at andelen af forløb, der blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider, hvor patienten var henvist til pakkeforløb fra anden sygehusafdeling, steg fra 78 pct. i 2013 til 81 pct. i 2015 for hele landet. Desuden ses den største stigning i Region Sjælland på 7 procentpoint fra 72 pct. i 2013 til 79 pct. i Hvorimod andelsprocenten faldt i Region Nordjylland med 4 procentpoint fra 80 pct. i 2013 til 76 pct. i 2015, hvor det ligeledes skal bemærkes, at andelsprocenten i 2014 var på 72 pct. Læsevejledning I første del af analysen ses på antallet af pakkeforløb over årene samt på fordelingen af pakkeforløb i forhold til hvilken instans, der har henvist til forløbene. Ligeledes vises antallet af forløb pr borgere. Derefter følger en beskrivelse af andele forløb inden for de anbefalede forløbstider med et efterfølgende fokus på de to største grupper med henvisning fra primær sektor og anden sygehusafdeling. Til sidst i analysen findes en metodebeskrivelse efterfulgt af bilag med oversigt over udarbejdede pakkeforløb på det organspecifikke kræftområde samt relevant talmateriale. Overvejende primær sektor og anden sygehusafdeling, der henviser til organspecifikt pakkeforløb Analysen viser, at den overvejende andel af organspecifikke pakkeforløb for kræftområdet blev henvist fra alment praktiserende læge og privat praktiserende speciallæge eller anden sygehusafdeling, jf. boks 2 og figur 1. Antallet af pakkeforløb steg i hele landet med knap 6 pct. fra cirka i 2013 til omkring i Cirka halvdelen af forløbene blev startet efter en henvisning fra alment praktiserende læge eller privat praktiserende speciallæge hvert af de tre år. Antallet af forløb med henvisning fra primær sektor steg fra 2013 til 2015 med knap 4 procent. Ligeledes blev cirka en tredjedel af pakkeforløbene startet efter henvisning fra anden sygehusafdeling. Her steg antallet af forløb med knap 7 pct. fra 2013 til 2015, jf. bilag 2, tabel B. Ovenstående skal ses sammen med et let stigende antal pakkeforløb pr borgere fra 2013 til 2014 efterfulgt af en stagnation til let fald i 2015 med nogen regional variation, jf. figur 2. Der skal gøres opmærksom på, at 2013 var det første fulde år med registrering af pakkeforløb for kræftområdet, hvilket ligeledes kan have indflydelse på tallene (se boks 1). 4

5 Figur 1. Andel pakkeforløb*, efter henvisende instans, pct., hele landet, Figur 2. Antal pakkeforløb* pr borgere, efter bopælsregion, Note: Henvisende instans: se boks 2 Øvrige viser andel forløb med henvisninger fra andre instanser såsom fængsler, infirmerier, bo-centre og Dansk Røde Kors eller, hvor borgeren selv har henvendt sig eller er kommet akut ind med ambulance til den kontakt, hvor pakkeforløbet efterfølgende er startet. Disse henhører under andre og ingen. *Pakkeforløb anvender indikator samlet tid til behandling fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start for pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype. Note: Alle pakkeforløb for samlet tid til behandling er medtaget uanset angivelse af anbefalet forløbstid, jf. bilag 2, tabel E. Antal borgere opgjort pr. 1. juli aktuelle år i CPR-registeret den 2. november 2015, Sundhedsdatastyrelsen, jf. bilag 2, tabel D. Desuden ses regionale variationer i antallet af pakkeforløb over perioden. Ligeledes er der regionale forskelle i hvilke instanser, der hovedsageligt har henvist til pakkeforløb. Dog svarer fordelingen nogenlunde overens med billedet for hele landet, hvor der regionalt ligeledes blev startet flest pakkeforløb efter henvisning fra primær sektor henholdsvis anden sygehusafdeling, jf. bilag 2, tabel B og bilag 3. Stigende andel forløb blev gennemført inden for anbefalede forløbstider fra 2013 til 2015 Der ses ligeledes en stigende andel forløb over perioden, der blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider, jf. boks 3. Boks 3. Anbefalede forløbstider I udarbejdelsen af pakkeforløbsbeskrivelserne for de enkelte pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype, blev de anbefalede forløbstider (dage) defineret for forløbstiden fra afdelingen modtager en henvisning til pakkeforløb til den første behandling bliver udført (se boks 1). For nogle pakkeforløb med tilhørende behandling er der ikke angivet en anbefalet forløbstid, jf. bilag 1. Ved opgørelse af andel pakkeforløb inden for de anbefalede forløbstider medtages alene pakkeforløb, hvor der er angivet en anbefalet forløbstid. Andelen af pakkeforløb, der blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider for hele landet steg med 8 procentpoint fra 73 pct. i 2013 til 81 pct. i Et fokus på forløbstiderne, afhængig af hvilken instans der har henvist patienterne til pakkeforløb, viser nogen variation, jf. figur 3 og bilag 2, tabel G. Den laveste andel findes i 2013 ved forløb uden henvisning på 63 pct. gennemført inden for anbefalede forløbstider; mens den højeste andel på 86 pct. findes i 2015 ved forløb henvist 5

6 fra andre instanser, såsom Dansk Røde Kors og fængsler. Dog skal det bemærkes, at antallet af forløb for disse grupper er mindre end for forløb med henvisning fra primær sektor og anden sygehusafdeling. Figur 3. Andel pakkeforløb* gennemført inden for anbefalede forløbstider, efter henvisende instans, pct., hele landet, Note: I opgørelsen anvendes alene forløb, hvor der er angivet en anbefalet forløbstid, jf. bilag 2, tabel C. Henvisende instans: se boks 2 *Pakkeforløb anvender indikator samlet tid til behandling fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start for pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype. Variationen over perioden i andel forløb gennemført inden for de anbefalede forløbstider over perioden er mindst for forløb henvist fra anden afdeling. Stigning var fra 78 pct. i 2013 til 81 pct. i 2015, altså en stigning på 3 procentpoint. Den største variation findes for pakkeforløb, hvor der ikke forelå en henvisning (se boks 2). Her var stigningen på 19 pct. fra 63 pct. i 2013 til 82 pct. i 2015, jf. figur 3. Det skal bemærkes, at disse grupper ikke medtager nær så mange pakkeforløb, som fx forløb med henvisning fra anden sygehusafdeling eller primær sektor. Da antallet af pakkeforløb er størst for forløb henvist fra primær sektor og anden sygehusafdeling, vil der efterfølgende blive fokuseret på disse to grupper (se bilag 2). Den største stigning i andel pakkeforløb gennemført inden for anbefalede forløbstider findes i gruppen, hvor henvisning kommer fra primær sektor For pakkeforløb, der er henvist fra primær sektor, findes en stigende tendens i andel forløb gennemført inden for de anbefalede forløbstider over perioden. Der ses en stigning på 9 procentpoint fra 71 pct. i 2013 til 80 pct. i 2015, jf. figur 4. 6

7 Figur 4. Andel pakkeforløb* gennemført inden for anbefalede forløbstider, henvisende instans primær**, pct., hele landet, Note: I opgørelsen anvendes alene forløb, hvor der er angivet en anbefalet forløbstid, jf. bilag 2, Tabel C og tabel H. *Pakkeforløb anvender indikator samlet tid til behandling fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start for pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype. ** Primær viser forløb, hvor en læge i primær sektor har henvist borgeren til udredning eller behandling for begrundet mistanke om kræft eller kræft. Primær sektor er henholdsvis alment praktiserende læge og privat praktiserende speciallæge. Ligeledes ses regionale variationer, hvor der ved forløb med henvisning fra primær sektor ses den største stigning i andel forløb gennemført inden for anbefalede forløbstider i Region Hovedstaden med 16 procentpoint fra 64 procent i 2013 til 80 procent i Mens andelen i regionerne Midtjylland og Syddanmark steg med 4 procentpoint fra 2013 til I Region Midtjylland steg andelen fra 77 pct. i 2013 til 81 pct. i 2015, mens Region Syddanmark generelt lå på et lidt højere niveau fra 81 pct. i 2013 til 85 pct. i Stigningen i andel forløb inden for anbefalede forløbstider med henvisning fra primær sektor i Region Hovedstaden skal ses i sammenhæng med, at antallet af pakkeforløb pr borgere viser en faldende tendens i denne region. Ligeledes faldt antallet af pakkeforløb med henvisning fra primær sektor i regionen med omkring 10 procent fra 2013 til Desuden skal der være opmærksomhed på, at Region Hovedstaden havde et faldende antal forløb pr borgere fra 43 i 2013 til 38 i 2015, mens øvrige regioner viser et stigende antal forløb pr borgere (se figur 2), jf. bilag 2, tabel B og bilag 3. Andel for forløb inden for anbefalede forløbstid henvist fra anden sygehusafdeling steg fra 78 pct. i 2013 til 81 pct. i 2015 Der findes ligeledes en stigende tendens over perioden for forløb, der blev henvist til pakkeforløb fra anden sygehusafdeling. Stigningen var lidt mindre end for forløb henvist fra primær sektor, da andelen steg fra 78 pct. i 2013 mod 81 pct. i 2015, altså en stigning på 3 procentpoint, jf. figur 5. 7

8 Figur 5. Andel pakkeforløb* gennemført inden for anbefalede forløbstider, henvisende instans anden**, pct., hele landet, Note: I opgørelsen anvendes alene forløb, hvor der er angivet en anbefalet forløbstid, jf. bilag 2, tabel C og tabel I. *Pakkeforløb anvender indikator samlet tid til behandling fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start for pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype ** Anden viser forløb, hvor der i et eksisterende forløb for anden sygdom opstår begrundet mistanke om kræft eller kræft med efterfølgende henvisning til relevante afdeling, der starter pakkeforløb. Desuden ses en regional variation med en generel stigende tendens i andelen af forløb, hvor henvisning til pakkeforløb kom fra anden sygehusafdeling, på tværs af regionerne på nær Region Nordjylland. Det ses, at Region Sjælland havde den største stigning på 7 procentpoint fra 72 pct. i 2013 til 79 pct. i Derimod faldt andelsprocenten i Region Nordjylland med 4 procentpoint fra 80 pct. i 2013 til 76 pct. i 2015, hvor det ligeledes skal bemærkes, at andelsprocenten i 2014 var på 72 pct. Stigningen i andel forløb inden for anbefalede forløbstider med henvisning fra anden sygehusafdeling i Region Sjælland fra 2013 til 2015 skal ses sammen med den generelle stigning i regionen uanset henvisende instans i antallet af pakkeforløb på lidt over 10 pct. Dog skal det bemærkes, at antallet af forløb med henvisning fra anden sygehusafdeling i regionen var næsten uændret over årene (se figur 2). For Region Nordjylland steg antallet af pakkeforløb henvist fra anden afdeling over årene med over 25 procent. Desuden havde Region Nordjylland det højeste antal pakkeforløb samlet set pr borgere hvert år fra 2013 til 2015, jf. bilag 2, tabel B og bilag 3. 8

9 Metode Hensigt med opgørelse Hensigten med opgørelsen er at vise mulige henvisningsmønstre til pakkeforløb for kræftområdet med anvendelse af data fra Landspatientregisteret. Desuden vises andelen af forløb inden for angivne standardforløbstider for hver aktør. Opgørelsesperioden er med opgørelse for hvert år. Datagrundlag Grundlaget for analysen er data fra Landspatientregisteret med anvendelse af opgørelser for monitorering af kræftområdet fra 2013 til 2015 opgjort med data fra Landspatientregisteret den 10. juni Det ikke er muligt at sammenligne data for antal forløb og andel inden for angivne standardforløbstider med allerede offentliggjorte data for monitorering af kræftområdet, organspecifik kræfttype, da opgørelsesmetoden anvender en anden opgørelsesalgoritme og bruger et andet tidspunkt for opgørelse. Ligeledes anvendes bopælsregion som grundlag. Bag datagrundlaget ligger samme beregningsmodel som monitorering af kræftområdet, organspecifik kræfttype, hvor indikatorerne opgøres, hvis der findes registrering af et start og et slutpunkt. Opgørelsen anvender dedikerede koder for registrering af pakkeforløbene. Indikator samlet tid til behandling Grundlaget anvender patientforløb medtaget i opgørelse af indikatoren samlet tid til behandling OF4. Denne indikator anvender registrering af henvisning til pakkeforløb modtaget i sygehusafdeling ved AFBxxA henvisning til pakkeforløb start, som startpunkt. Registrering af den første initiale behandling ved AFBxxF initial behandling start med angivelse af behandlingsform henholdsvis kirurgisk behandling, nervebesparende kirurgi, strålebehandling og medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) anvendes som slutpunkt. xx er indsat som en erstatning for de definerede pakkeforløbsnumre for hvert organspecifikke kræfttype, der anvender numrene 1-33, jf. bilag 1. Pakkeforløb for tarmmetastaser i lever, pakkeforløb for børn, pakkeforløb for analkræft, pakkeforløb for nyrebækken eller urinleder og pakkeforløb for lungehindekræft er ikke medtaget i denne analyse af følgende grunde: 1. tarmmetastaser i leveren (nr. 11) grundet pakkeforløbets komplekse struktur som en del af et andet pakkeforløb, 2. pakkeforløb for børn (nr. 30) begrundet i aldersafgrænsningen i populationsafgrænsningen i nærværende opgørelser, 3. pakkeforløb for analkræft, pakkeforløb for nyrebækken eller urinleder og pakkeforløb for lungehindekræft (nr.31, 32 og 33) grundet implementeringsfrist i løbet af 2015 henholdsvis Registrering af startpunktet for indikatoren bestemmer, hvilket år og hvilken region data bliver tilskrevet. Slutpunktet for indikatoren er registreret inden opgørelsestidspunktet den 10. juni 2016 for alle årene. Ved opgørelse af antal forløb medtages alle pakkeforløb med samlet tid til behandling, uanset om der er angivet en anbefalet forløbstid for indikatoren for den specifikke kræftform med tilhørende behandlingsform (se bilag 1). Opgørelsen anvender dynamisk opdaterede data for årene og kan afvige fra allerede offentliggjorte data for pågældende år. Desuden skal det bemærkes, at registreringsmodellen for pakkeforløb for kræftområdet blev indført i efteråret 2012, hvorfor 2013 var det første fulde år med tal for området. Der skal være opmærksomhed på, at den enkelte patient kan være medtaget i opgørelserne med mere end et pakkeforløb i det enkelte år samt over perioden. 9

10 Henvisende aktør Opgørelse af henvisningsmønster tager udgangspunkt i data fra monitorering af kræftområdet for samlet tid til behandling OF4*. Med udgangspunkt i kontaktstart for de forløb, hvor henvisning til pakkeforløb start er registreret, kobles efterfølgende kontaktinformationer i Landspatientregisteret vedrørende registrering af henvisning til selve kontakten ved forløbenes startdato. Henvisning til forløbene kan fordeles på sædvanlige aktører defineret som alment praktiserende læge og privat praktiserende speciallæge (primær sektor), anden sygehusafdeling, samme sygehusafdeling, andre og ingen henvisning. Henvisning fra alment praktiserende læge og privat praktiserende speciallæge vil være patienter, hvor en læge i primær sektor får begrundet mistanke om kræft eller diagnosticerer kræft, og efterfølgende henviser patienten til udredning henholdsvis behandling i sygehusvæsenet. Disse er benævnt primær. Mens henvisning fra anden afdeling vil være forløb i et eksisterende patientforløb for anden sygdom, hvor der er opstået begrundet mistanke om kræft eller kræft, med efterfølgende henvisning til relevante afdeling til yderligere udredning eller behandling i regi af pakkeforløb. Disse er benævnt anden. For henvisning fra samme afdeling vil gælde, at patienten i et eksisterende forløb for anden sygdom uden ændring af afdeling starter i pakkeforløb for kræftområdet med begrundet mistanke om kræft eller kræft. Disse er benævnt samme. andre refererer til henvisning fra andre instanser såsom fængsler, infirmerier, bo-steder og Dansk Røde Kors. Mens ingen betyder, at borgeren selv har henvendt sig eller er kommet akut ind med ambulance til den kontakt, hvor pakkeforløbet efterfølgende er startet. Ved disse forløb foreligger ingen henvisning. Disse to sidste gruppe er slået sammen i en fælles gruppe grundet volumen af data i figur 1, benævnt øvrige. Grundet volumen af data og sammenhæng i analysen ses tal for andre og ingen henholdsvis hver for sig eller i en samlet gruppe benævnt øvrige. Opgørelsen er udarbejdet med en fordeling på henvisende instans for alle forløb medtaget i opgørelse af samlet tid til behandling OF4 fordelt på bopælsregion og hele landet. Andel pakkeforløb inden for anbefalede forløbstider Desuden vises andelen af forløb inden for anbefalede forløbstider i procent uanset kræfttype og behandlingsform for pakkeforløb med henvisning inden for hver aktør kategori, for hver bopælsregion samt for hele landet. Denne opgørelse anvender alene de forløb, hvor der defineret en anbefalet forløbstid for det specifikke kræftområde med tilhørende behandlingsform. Antallet af disse forløb ligger lidt lavere end overstående, jf. bilag 2, tabel C. 10

11 Bilag 1 Her vises en oversigt over numre for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype. Ved opgørelse af antal forløb medtages alle forløb, uanset om der er angivet en anbefalet forløbstid. Nedenstående anbefalede forløbstider er beskrevet i de enkelte pakkeforløbsbeskrivelser. Forløbstiderne er angivet i kalenderdage (dage). For nogle pakkeforløb er der ikke angivet en anbefalet forløbstid for perioderne (markeret med - ). Det skyldes, at det ikke er muligt at standardisere forløbet grundet individuelle tiltag over for den enkelte patient. Dermed er det heller ikke muligt at angive en anbefalet forløbstid. I opgørelserne af antal forløb anvendes alle relevante pakkeforløb, uanset om der er angivet en anbefalet forløbstid eller ej. For andel forløb inden for de anbefalede forløbstider anvendes alene de medtagne pakkeforløb, hvor der er angivet en anbefalet forløbstid for kræftform med tilhørende behandlingsform. Tabel A. Oversigt over pakkeforløbsnumre og anbefalede forløbstider (dage). OF4A OF4A1 OF4B OF4C 01 Brystkræft Hoved- og halskræft Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi 04 Myelomatose Akut leukæmi/ fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) 06 Kroniske myeloide sygdomme Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserøret/mavemunden/ mavesækken Primær leverkræft Tarmkræftmetastaser i leveren Kræft i tyk- og endetarm Kræft i urinveje Kræft i blæren Kræft i nyre Kræft i prostata Kræft i penis Kræft i testikel Kræft i ydre kvindelige kønsorganer Livmoderkræft Kræft i æggestok Livmoderhalskræft Kræft i hjernen Kræft i øje og orbita Modermærkekræft i hud Lungekræft Sarkom i knogle Sarkom i bløddele Kræft hos børn Analkræft Kræft i nyrebækken eller urinleder Lungehindekræft

12 * - angiver, at der ikke er angivet en standardforløbstid for den specifikke kræfttype for den specifikke opgørelse OF4A: kirurgisk behandling OF4A1: nervebesparende behandling OF4B: medicinsk onkologisk behandling OF4C: strålebehandling Bilag 2 En oversigt over antal pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype, der er medtaget i opgørelsen fordelt på henvisende instans. Tabel B. Antal pakkeforløb* med angivelse af stigningsprocent fra 2013 til 2015, efter henvisende instans og bopælsregion, Anden Ændring, pct. Nordjylland ,1 Midtjylland ,9 Syddanmark ,2 Hovedstaden ,2 Sjælland ,5 Hele landet ,8 Samme Nordjylland ,8 Midtjylland ,9 Syddanmark ,3 Hovedstaden ,4 Sjælland ,5 Hele landet ,4 Primær Nordjylland ,2 Midtjylland ,5 Syddanmark ,1 Hovedstaden ,0 Sjælland ,5 Hele landet ,6 Øvrige Nordjylland ,0 Midtjylland ,2 Syddanmark ,1 Hovedstaden ,2 Sjælland ,1 Hele landet ,5 Antal forløb region Nordjylland ,3 Midtjylland ,7 Syddanmark ,6 Hovedstaden ,4 Sjælland ,2 Hele landet ,8 Note: Anden viser andel henvisninger fra anden sygehusafdeling ud af alle henvisninger i hele landet. Samme viser andel henvisninger fra samme sygehusafdeling ud af alle henvisninger i hele landet. Primær viser andel henvisninger fra alment praktiserende læge og privat speciallægepraksis ud af alle henvisninger i hele landet. 12

13 Øvrige viser andel henvisninger fra andre instanser såsom fængsler, infirmerier, bo-centre og Dansk Røde Kors eller, hvor borgeren selv har henvendt sig eller er kommet akut ind med ambulance til den kontakt, hvor pakkeforløbet efterfølgende er startet. Gruppen er sammensat af andre og ingen. *Pakkeforløb anvender indikator samlet tid til behandling fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start for pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype. Tabel C. Antal pakkeforløb* i alt uanset anbefalede forløbstider og antal pakkeforløb med anbefalede forløbstider, hele landet, Antal forløb i alt** Antal forløb med anbefalede forløbstider*** *Pakkeforløb: opgørelse af samlet tid til behandling for organspecifikke pakkeforløb for kræftområdet. **Antal forløb uanset angiven anbefalet forløbstid ***Antal forløb, hvor der er angivet en anbefalet forløbstid Tabel D. Antal borgere, efter bopælsregion, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: CPR-registeret 1. juli aktuelle år 2. november 2015, Sundhedsdatastyrelsen. Tabel E. Antal pakkeforløb* pr borgere, efter bopælsregion, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Note: Alle pakkeforløb for samlet tid til behandling er medtaget uanset angivelse af anbefalet forløbstid, jf. bilag 2, tabel C. Antal borgere opgjort pr. den 1. juli aktuelle år i CRP-registeret den 2. november 2015, Sundhedsdatastyrelsen, jf. bilag 2, tabel D. Tabel F. Andel pakkeforløb* ud af alle medtagne pakkeforløb, efter henvisende instans, pct., hele landet, Henvisende instans Anden 35,4 34,6 35,8 Samme 4,8 4,7 5,6 Primær 53,2 53,4 52,1 Øvrige 6,5 7,2 6,4 Note: Alle pakkeforløb for samlet tid til behandling er medtaget uanset angivelse af anbefalet forløbstid, jf. bilag 2, tabel C. Anden viser andel forløb med henvisninger fra anden sygehusafdeling ud af alle henvisninger i hele landet. Samme viser andel forløb med henvisninger fra samme sygehusafdeling ud af alle henvisninger i hele landet. Primær viser andel henvisninger fra alment praktiserende læge og privat speciallægepraksis ud af alle henvisninger i hele landet. Øvrige viser andel forløb med henvisninger fra andre instanser såsom fængsler, infirmerier, bo-centre og Dansk Røde Kors eller, hvor borgeren selv har henvendt sig eller er kommet akut ind med ambulance til den kontakt, hvor pakkeforløbet efterfølgende er startet. Gruppen er sammensat af andre og ingen. 13

14 *Pakkeforløb anvender indikator samlet tid til behandling fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start for pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype. Tabel G. Andel forløb inden for angivne anbefalede forløbstider, efter henvisende instans, pct., hele landet, Henvisende instans Ingen Anden Samme Primær Andre Alle Note: Ingen viser forløb, hvor borgeren selv har henvendt sig eller er kommet ind med ambulance til den kontakt i sygehus, hvor start af pakkeforløb er registreret. Anden afdeling viser forløb, hvor der i et eksisterende forløb for anden sygdom opstår begrundet mistanke om kræft eller kræft med efterfølgende henvisning til relevante afdeling, der starter pakkeforløb. Samme viser forløb, hvor der i et eksisterende forløb for anden sygdom opstår begrundet mistanke om kræft eller kræft med efterfølgende start af pakkeforløb uden ændring af afdeling. Primær viser forløb, hvor en alment praktiserende læge og privat praktiserende speciallæge i primær sektor har henvist borgeren til udredning eller behandling for begrundet mistanke om kræft eller kræft. Andre viser andel henvisninger fra andre instanser såsom fængsler, infirmerier, bo-centre eller Dansk Røde Kors, hvor der efterfølgende er startet et pakkeforløb for begrundet mistanke om kræft eller kræft. *Pakkeforløb anvender indikator samlet tid til behandling fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start for pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype Tabel H. Andel forløb inden for angivne anbefalede forløbstider med henvisende instans primær sektor, pct., hele landet, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Note: Primær viser forløb, hvor en alment praktiserende læge og privat praktiserende speciallæge i primær sektor har henvist borgeren til udredning eller behandling for begrundet mistanke om kræft eller kræft. *Pakkeforløb anvender indikator samlet tid til behandling fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start for pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype. Tabel I. Andel forløb inden for angivne anbefalede forløbstider med henvisende instans anden sygehusafdeling, pct., hele landet, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet

15 Note: Anden afdeling viser forløb, hvor der i et eksisterende forløb for anden sygdom opstår begrundet mistanke om kræft eller kræft med efterfølgende henvisning til relevante afdeling, der starter pakkeforløb. *Pakkeforløb anvender indikator samlet tid til behandling fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start for pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype. Bilag 3 En illustration af den regionale fordeling af andel pakkeforløb ud af alle medtagne pakkeforløb fordelt efter henvisende instans til forløbet. Figur A. Andel pakkeforløb*, efter henvisende instans, pct., efter bopælsregion, Note: Anden viser andel henvisninger fra anden sygehusafdeling ud af alle henvisninger i hele landet. Samme viser andel henvisninger fra samme sygehusafdeling ud af alle henvisninger i hele landet. Primær viser andel henvisninger fra alment praktiserende læge og privat speciallægepraksis ud af alle henvisninger i hele landet. Øvrige viser andel henvisninger fra andre instanser såsom fængsler, infirmerier, bo-centre og Dansk Røde Kors eller, hvor borgeren selv har henvendt sig eller er kommet akut ind med ambulance til den kontakt, hvor pakkeforløbet efterfølgende er startet. *Pakkeforløb anvender indikator samlet tid til behandling fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start for pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype. 15

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Kræftområdet 2007-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Hovedresultater... 3 1.4

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kræftplan IV Notat vedrørende analyse til beskrivelse af sundhedsvæsenets aktivitet og resultater på

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings-

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET MAJ, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET NOVEMBER, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau

Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau Baggrund Læge Ph.d. Kardiolog 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Civiløkonom Den lærende organisation MHM Lean Lægedirektør

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. N O T A T Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 Resumé I forbindelsen med Statens Serum Instituts første offentliggørelse

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: Opfylder, forløbstid (med få dages og ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013.

Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013. Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013. Arbejds grupper No. Overordnede kræftområder Kræftform Udpegning Dansk Sygepleje Selskab Kontaktpersoner 1. Brystkræft Kræft

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark

Kræftoverlevelse i Danmark RAPPORT Juni 2017 Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret 2001-2015 Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Copyright Sundhedsdatastyrelsen Version 1.0 Versionsdato 7. juni 2017 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

December Centerrapport. Medicinsk center. 7. januar Kvalitetsafdelingen

December Centerrapport. Medicinsk center. 7. januar Kvalitetsafdelingen December 2015 Centerrapport Medicinsk center 7. januar 2016 Kvalitetsafdelingen 1 REGIONALT KVALITETSMÅL A) DELTAGELSE I NATIONALE OG REGIONALE KLINISKE KVALITETSDATABASER Alle patienter skal indrapporteres

Læs mere

Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013

Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013 I det følgende kommenteres resultaterne

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter aaj Oktober 2008 Resume og konklusion: Formål: analysens formål er at belyse de faktiske ventetider til behandling i sygehusvæsenet for ti udvalgte

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTE- OMRÅDET R E F E R A T Emne 19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 13. maj 2011 Sted Regionernes Hus j.nr. 7-203-02-260/1/SJE

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere