TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 41. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 41. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet"

Transkript

1 TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R E F E R A T Emne 41. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Torsdag den 26. januar 2017, kl Sted Sundhedsstyrelsen (Møllen), mødelokale 502 Deltagere Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen (formand) Lene Brøndum, Sundheds- og Ældreministeriet Annemette Juul, Sundheds- og Ældreministeriet Karen Nørgaard (stedfortræder), Region Hovedstaden Søren Lihn (stedfortræder), Region Midtjylland Peter Larsen, Region Nordjylland Mari-Ann Munch (suppleant), Region Sjælland Mads Koch, Region Syddanmark Pernille Skafte, Danske Regioner Line Rasmussen, Danske Regioner Hanne Agerbak, Kommunernes Landsforening Dorte Johansen, Sundhedsdatastyrelsen Ane Bonnerup Vind, Sundhedsstyrelsen Marie Maul, Sundhedsstyrelsen Agnethe Vale Nielsen, Sundhedsstyrelsen Afbud: Svend Hartling, Region Hovedstaden Ole Thomsen, Region Midtjylland Lars Onsbjerg Henriksen, Region Sjælland 21. februar 2017 Sagsnr /4/ Reference mlkm T E Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Der var ønske om ændret rækkefølge af enkelte punkter, hvilket blev imødekommet. Punkt 2. Orientering Orientering om Nye Kræfttilfælde i Danmark Sundhedsdatastyrelsen udgav d. 16. december 2016 publikationen Nye kræfttilfælde i Danmark, en opgørelse over nye registrerede kræfttilfælde for årgangen 2015 i Cancerregisteret. Sundhedsdatastyrelsen orienterede kort om publikationen. Sundhedsstyrelsen kommenterede, at udviklingen er som forventet, med de tendenser der også er beskrevet i styrelsens faglige oplæg til Kræftplan IV Nyt Dansk Hjerteregister Danske Regioner har sammen med Dansk Hjerteregister, Dansk Cardiologisk Selskab og Hjerteforeningen igangsat et arbejde med at etablere en fælles klinisk kvalitetsdatabase i form af et samlet nationalt Nyt Dansk Hjerteregister. Der er i den forbindelse nedsat en styregruppe bestående af interessenter på området, som skal sikre fremdrift, samt koordinere med eksisterende initiativer på området.

2 Orientering: Danske Regioner orienterede om status på arbejdet med det nye register, tidsplan og videre proces. Formålet er at sikre fortsat bedre udnyttelse af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser på hjerteområdet såvel klinisk, ledelsesmæssigt som forskningsmæssigt. Dette gøres blandt andet ved at opgradere indholdet, rationalisere arbejdsgange og ensrette landsdækkende data. På sigt skal almen praksis og PRO indikatorer ligeledes integreres i databasen. Projektet opdeles i to faser henholdsvis oprettelse af ny faglig stuktur, der får ansvar for kvalitetsudviklingen på området, og en standardisering og samling af de kliniske kvalitetsdatabaser i en it-platform. Arbejdet er forankret i en projektstyregruppe under Danske Regioner, og formandsposten deles mellem Jens Flensted Lassen og Jens Winter. Frem mod 1. april 2017 skal der udarbejdes en konkret projektplan. Sundhedsstyrelsen bemærkede, at der er tale om to svære projekter, men anser det som positivt, at der er stor opbakning hertil og god energi omkring opgaverne. Sundhedsstyrelsen ser frem til en mere robust og meningsfuld rapportering. Region Syddanmark tilkendegav, at arbejdet med hjertedatabaserne er meget ønsket. Orientering om nye anbefalinger og intermediær model Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et oplæg til drøftelse af pakkeforløb og fremtidig monitorering på hjerteområdet, som Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme har drøftet på et møde d. 31. maj. Der var bred enighed i udvalget om at afvikle pakkeforløbene på hjerteområdet, og parallelt hermed udarbejde et alternativ til pakkeforløbene, der omfatter hele forløbet og dermed også indsatser i kommune og almen praksis. Der var ligeledes enighed om at iværksætte en ny løbende monitorering af hjerteområdet. Sundhedsstyrelsen har igangsat arbejdet med en intermediær hjertemonitoreringsmodel, der skal afløse den nuværende, og kunne fungere indtil en ny hjertemonitoreringsmodel baseret på Nyt Dansk Hjerteregister (NDHR) kan træde i kraft. I perioden indtil NDHR er fuldt konsolideret med robuste afrapporteringer, følger Sundhedsstyrelsen løbende udvalgte centrale indikatorer på hjerteområdet baseret på umiddelbart eksisterende datakilder, rapporter mv., der således ikke kræver nye registreringer. Orientering: Sundhedsstyrelsen orienterede om arbejdet mod udarbejdelsen af nye anbefalinger samt den intermediære model. Side 2

3 Sundhedsstyrelsen orienterede om drøftelserne i Udvalget for Hjertesygdomme d. 19. januar 2017, hvor der var bred opbakning også fra Hjerteforeningen til udviklingen af anbefalinger inden for området. Der var en drøftelse af fortolkningen af ventetid til hjerteudredning, som Sundhedsstyrelsen kigger nærmere på. Primo 2017 nedsættes en arbejdsgruppe, som skal bistå Sundhedsstyrelsen i arbejdet med udvikling af anbefalingerne. Anbefalingerne skal dække hele patientforløbet og på tværs af sektorer. Arbejdet forventes afsluttet ultimo Den nuværende monitorering af hjertepakkerne ophører og erstattes af en intermediær hjertemodel, indtil Nyt Dansk Hjerteregister er udviklet. Den intermediære model vil være baseret på eksisterende registreringer og have fokus på udredning, maksimale ventetider og udvalgte ventetider til invasiv behandling. Det er styrelsens vurdering, at den nye model er både robust og faglig meningsfuld. Sundhedsdatastyrelsen gjorde opmærksom på, at da den intermediære model blandt andet vil blive baseret på opgørelsesmodellen for udredningsretten, skal regionerne være opmærksomme på, at monitorering af udredningsretten ikke tidligere har medtaget patientforløb i pakkeforløb for hjerteområdet med mindre diagnosen er blevet afkræftet. Ved indførelse af den intermediære model for hjerteområdet skal regionerne derfor sørge for, at alle patientforløb inden for hjerteområdet bliver registreret med relevante koder for udredningsretten. Det antages, at der i forvejen vil være en del forløb, hvor de relevante registreringer er foretaget. Sundhedsdatastyrelsen forventer at levere et prøvetræk ultimo marts 2017, med mulighed for at se strukturen i data. Dette under forudsætning af, at den af ministeriet og regioner igangsatte udviklingsproces for opgørelser for udredningsretten er tilendebragt. Opgørelse af data til første offentliggørelse forventes at ligge for 1. kvartal 2017 med dataleverance til Sundhedsstyrelsen medio maj Region Syddanmark tilkendegav, at de finder det positivt, at der afbureaukratiseres på området. KL tilkendegav ligeledes sin opbakning til, at efterstræbe så lidt bureaukrati som muligt. Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet tilsluttede sig indstillingen, således at: - Patientforløb i hjertepakker, der er påbegyndt 4. kvartal 2016, skal færdigregistreres - Patientforløb påbegyndt 1. januar 2017 eller derefter skal ikke registreres i hjertepakkeforløb - De særlige koder til registrering af hjertepakkeforløb nedlægges - Hjertepakkeforløbsbeskrivelserne nedlægges og fjernes fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside - Hjerteområdet følges fremadrettet som beskrevet i Sundhedsstyrelsens indstilling, med kvartalsvis afrapportering første gang i maj 2017 Side 3

4 - Sundhedsstyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe med henblik på at udvikle anbefalinger for tværsektorielle forløb på området. Overskridelse af maksimale ventetider for kræft i Region Syddanmark Region Syddanmark har informeret Sundhedsstyrelsen om, at en række patienter i perioden maj december 2016 har haft en ventetid for undersøgelse for brystkræft, der ligger ud over 14 kalenderdage fastlagt efter påvisning af mistanke om brystkræft i forbindelse med mammografiscreening. Orientering: Region Syddanmark orienterede kort om status på de planlagte tiltag på området, herunder at der er sendt skriftlig redegørelse til Sundheds- og ældreministeriet. Regionen beklager dybt det hændte, og har stor ledelsesmæssig fokus på at sikre, at de berørte patienter informeres om deres rettigheder og at der rettes op på systematisk forhold så det ikke sker igen. Regionen orienterede om, at der ikke er nogen kapacitetsproblemer på området. De har udvidet deres informationsindsats på området og bragt sagen op i deres screeningssekretariat. Regionen har et yderligere skærpet fokus på, at henvisningsperioden ikke overstiger 14 dage, og relevant personale skal obligatorisk deltage i et årligt e- learningskursus i de forskellige regelsæt på området. Regionen har kontaktet alle de implicerede kvinder, og orienteret om overskridelsen herunder deres klagemuligheder. Region Syddanmark tilkendegav at regionen står til rådighed i forbindelse med yderligere spørgsmål. Regionerne tilkendegav et fælles ønske om, at dele undervisnings og informationsmateriale på dette område. Sundhedsstyrelsen orienterede om, at Sundhedsstyrelsen gerne deltager i f.eks. et tværregionalt arbejdsgruppemøde herom, hvis regionerne ønsker det. Sundheds- og ældreministeriet bekræftede at have modtaget regionens redegørelse, og orienterede om, at denne forventes fremsendt til Sundhedsudvalget. Sundheds- og ældreministeriet orienterede endvidere om, at ministeren er blevet kaldt i Samråd. Sundhedsstyrelsen understregede, at man ser med stor alvor på overskridelse af de lovbundne patientrettigheder, men at man samtidig anerkender, at regionen hurtigt har taget relevante initiativer, og at der har været en god dialog med regionen i sagen. Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet konkluderede på baggrund af en drøftelse af den konkrete sag og en generel drøftelse af området, at reglerne om maksimale ventetider er klare, og at der ikke ses behov for en revision af bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning. Sundhedsstyrelsen understregede, at styrelsen altid står til rådighed i forhold til at yde regionerne rådgivning og vejledning på området. Punkt 3. Udmøntningsplan Kræftplan IV Side 4

5 D. 24. august 2016 fremlagde regeringen med bagrund i Sundhedsstyrelsens faglige oplæg sit udspil til Kræftplan IV Patienternes Kræftplan. Med Kræftplan IV tilføres der samlet set mio. kroner til regionerne og 239 mio. kr. til kommunerne fra Regeringen, Danske Regioner og KL er i gang med at indgå en udmøntningsaftale, som beskriver indhold, implementering og opfølgning for de enkelte indsatser i Kræftplan IV. Sundheds- og Ældreministeriet orienterede om, at udmøntningsaftalen forventes at være på plads snarest. Den beskriver fordelingen af udmøntningsansvaret herunder planer for opfølgning. Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet er tiltænkt en central rolle i udmøntningsarbejdet med hensyn til at sikre fokus og fremdrift. Aftalen fremsendes, når den er færdig, og drøftes på næste møde i Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet. Region Syddanmark spurgte Sundheds- og Ældreministeriet til den pågående kapacitetsanalyse, og gjorde Sundheds- og Ældreministeriet opmærksom på, at der bør tages hensyn til, at regionerne har prioriteret forskelligt. KL og Region Hovedstadens stedfortræder forlader mødet. Sundhedsstyrelsen orienterede om, at der i forbindelse med den forestående revision af pakkeforløbene vil være behov for konkret viden om, hvilke udfordringer og uhensigtsmæssigheder forskellige nøgleaktører i praksis oplever i forhold til hvordan forskellige pakkeforløb for kræft fungerer i praksis, herunder konsekvenserne af monitoreringssystemet og det øgede fokus på forløbstider. Analysen skal anvendes som udgangspunkt for drøftelse af, hvordan en revision af pakkeforløb hensigtsmæssigt kan varetages. Sundhedsstyrelsen er i dialog med DMCG om at udvælge tre pakkeforløb til den indledende vidensopsamling og revisionsrunde. Sundhedsstyrelsen anmodede i forlængelse heraf regionerne om opbakning til, at stille et hospital og personale til rådighed herunder en kontaktperson, som kan udpege relevante aktører og planlægge det praktiske omkring dataindsamlingen i samarbejde med projektlederen for vidensopsamlingen. Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark tilkendegiver, at de gerne vil være behjælpelige med at videreformidle deres erfaringer med pakkeforløbene. Region Syddanmark anbefaler, at Sundhedsstyrelsen besøger Vejle Sygehus med henblik på at se nærmere på pakkeforløbet for lungekræft, og henstiller samtidig at der ses nærmere på det urologiske område. Region Sjælland vil vende tilbage med en melding om deres muligheder for at deltage. De tilkendegiver, at de er enige med Sundhedsstyrelsen i at deres forløb kan være særligt interessante at kigge på, da de har forløb, der krydser regionsgrænser. Side 5

6 Sundhedsstyrelsen tager kontakt til Region Hovedstaden efter mødet med henblik på at drøfte vidensopsamlingen, idet regionens repræsentant var nødsaget til at forlade mødet. Punkt 4. Monitoreringen af hjertepakkerne 3. kvartal 2016 Den 16. december blev data for monitoreringen af hjerteområdet for 3. kvartal 2016 offentliggjort. I forbindelse med offentliggørelsen af data offentliggjorde Sundhedsstyrelsen sine kommentarer til data med udgangspunkt i de beregnede nationale kvartiler for 3. kvartal Det indstilles til Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet: At regionerne redegør for udfordringerne på området samt giver status for igangsatte og kommende initiativer, som følge af monitoreringen. Sundhedsstyrelsen konstaterede, at monitoreringen ikke viser noget væsentligt nyt, og gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at registreringerne til den eksisterende hjertemonitorering færdiggøres for 4. kvartal 2016, og at monitoreringen herefter vil være via den nye intermediære model. Se yderligere under orienteringspunktet Orientering om nye anbefalinger og intermediær model. Punkt 5. Satspulje om familiær hyperkolesterolæmi Det er i satspuljeaftalen for aftalt, at der afsættes 6,0 mio. kr. til at styrke indsatsen i forhold til familiær hyperkolesterolæmi (FH). Sundhedsstyrelsen igangsætter primo 2017, med inddragelse af relevante parter, en undersøgelse, der skal give en status på området, herunder en afdækning af, hvordan et nationalt register for FH kan etableres og eventuelt bygge videre på det eksisterende stamtavleprogram, PROGENY. Sundhedsstyrelsen ønsker, at drøfte forskellige muligheder for, hvordan et nationalt register for FH kan etableres, herunder hvad et register skal indeholde, og hvordan patienter til registret kan opspores. Det indstilles til Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet: Drøfter forskellige muligheder for, hvordan et nationalt register for FH kan etableres, herunder hvad et register skal indeholde, og hvordan patienter i registret kan opspores. Side 6

7 Arbejdet med at styrke indsatsen i forhold til familiær hyperkolesterolæmi blev drøftet på mødet i Udvalget for Hjertesygdomme d. 19. januar, og Sundhedsstyrelsen orienterede om drøftelsen og den planlagte proces. Medlemmerne i Udvalget for Hjertesygdomme har lovet at fremsende skriftlige forslag til indhold i et nationalt register. Det vurderes, at der i Danmark er mellem og mennesker med FH, men kun ca. 5% er opsporet, mod ca. 50% i Norge og mere end 70% i Holland. Sundhedsstyrelsen igangsætter primo 2017, med inddragelse af relevante parter, en undersøgelse, der skal give en status på området. På baggrund af Sundhedsstyrelsens status skal det besluttes, hvordan et nationalt register for FH kan etableres, og eventuelt bygge videre på det eksisterende stamtavleprogram. Desuden skal behovet for information klarlægges, samt hvorledes særligt almen praksis og lipidklinikkerne kan optimere opsporing, diagnose og opfølgning. Punkt 6. Fejl i analysesvar for genetisk udredning for arvelig brystkræft Region Hovedstaden har med mail af 30. november 2016 orienteret Sundheds og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen om, at der er fundet fejl i analysesvar for genetisk udredning for arvelig brystkræft (BRCA-gentest) i regionen. Sundhedsstyrelsen finder overordnet, at regionens redegørelse beskriver de erkendte fejl, og at det fremgår at regionen aktuelt tager de rette initiativer i forhold til at sikre at prøver re-analyseres, og at regionen har informeret de berørte patienter pr. brev incl. oplysning om mulighed for personlig kontakt ved spørgsmål. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er relevant at hændelsen drøftes i Task Force for patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet med udgangspunkt i den aktuelle hændelse og regionens reaktion herpå, samt de øvrige regioners overvejelser vedrørende eventuelle behov for initiativer på området. Det indstilles til Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet: At Region Hovedstaden redegør for den aktuelle hændelse og regionens reaktion herpå samt at de øvrige regioner regioners redegør for deres overvejelser vedrørende eventuelle behov for initiativer på området. Region Hovedstaden redegjorde for forløbet omkring deres fund af fejl i analysesvar for genetisk udredning for arvelig brystkræft (BRCA-gentest) i regionen. Regionen har kontaktet alle de implicerede kvinder i sagen og orienteret dem om, at der vil ske en reanalyse af testen. Det var for nuværende ikke muligt for regionen til mødet at sige, hvad der har været skyld i fejlen. Side 7

8 Regionen fremsender supplerende materiale til Sundhedsstyrelsen, når reanalyser er gennemført. De øvrige regioner orienterede om, at de via deres stikprøver og gennemgang af rutiner ikke har haft fundet lignende systematiske fejl. Der var en generel drøftelse i Task Force omkring udviklingen inden for området, herunder det forhold til, at en reanalyse af en prøve på et senere tidspunkt kan give et andet svar, fordi analysemetoder er blevet mere følsomme. Sundhedsstyrelsen gjorde opmærksom på, at der bør sikres ledelsesmæssigt fokus på dette område. Styrelsen anerkendte Region Hovedstadens håndtering af sagen, og ser frem til den skriftlige tilbagemelding fra regionen. Punkt 7. Monitoreringen af kræftpakkerne for 3. kvartal 2016 Den d. 30. november blev data for monitoreringen af forløbstider på kræftområdet for 3. kvartal 2016 offentliggjort. I forbindelse med offentliggørelserne af data offentliggjorde Sundhedsstyrelsen ligeledes sine kommentarer til data med udgangspunkt i de beregnede nationale kvartiler. Ligesom ved tidligere opgørelser har Sundhedsstyrelsen anmodet regionerne om supplerende redegørelser for udvalgte pakkeforløb, hvis andel af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden ligger under eller er lig den nationale 1. kvartil. Det indstilles til Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet: At regionerne redegør for status for igangsatte og kommende initiativer, som følge af monitoreringen. At Task Force drøfter udfordringer og specifikke tiltag, der kan sikre bedre målopfyldelse. Sundhedsstyrelsen takkede Region Nordjylland og Region Midtjylland for redegørelserne. Region Nordjylland redegjorde for behandling af lungekræft, hvor alene fem patienters forløb har ligget udenfor standardforløbstiden som følge af kapacitetsudfordringer. Regionen er i en proces med at udskifte en PET scanner. Region Midtjylland orienterede om, at regionen i en længere periode har haft stor fokus på behandlingen af blærekræft, og at der i forbindelse sommerferieperioden har været et uheldigt stort udsving i antallet af patienter samtidig med ferieafvikling. Regionen ved ikke, hvad dette udsving skyldes. Da Region Hovedstaden ikke var til stede, følger Sundhedsstyrelsen op på regionens fremsendte redegørelse efter Task Force mødet. Side 8

9 Punkt 8. Maksimale ventetider Reglerne om maksimale ventetider gælder for patienter med livstruende kræftsygdom samt for patienter med iskæmisk hjertesygdom. De følger af sundhedslovens 88, og er nærmere beskrevet i bekendtgørelse BEK nr. 584 fra juni 2015 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. Bekendtgørelsen omhandler behandling på sygehusafdelinger for patienter, hvor der er påvist eller mistanke om kræftsygdom samt for patienter med iskæmisk hjertesygdom. Ved behandling forstås udredning, operation, medicinsk behandling, strålebehandling samt efterbehandling. Bekendtgørelsen blev revideret i 2015 på baggrund af et stigende behov for en mere specifik beskrivelse af reglerne på området, særligt var der et behov for en mere præcis angivelse af ventetiderne. Det indstilles til Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet: At Task Force drøfter, hvorvidt der fortsat er et behov for en mere specifik beskrivelse af reglerne på området, herunder et behov for en mere præcis angivelse af ventetiderne. Se drøftelse under orienteringspunktet Overskridelse af maksimale ventetider for kræft i Region Syddanmark. Punkt 9. National monitorering af screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft Det landsdækkende tilbud om screening for kræft i tyk-og endetarm for mænd og kvinder i alderen år blev indført d. 1. marts 2014 og implementeres gradvist over en 4 års periode. Frem til den nationale monitorering er fuldt etableret og begyndt at afrapportere, følger Sundhedsstyrelsen screeningsprogrammets implementering ved at følge et udvalgt antal indikatorer: 1. Andel inviterede borgere ud af screeningspopulationen 2. Deltagelse i screeningsprogrammet (= andelen af inviterede borgere der har indsendt en afføringsprøve ud af alle inviterede borgere) 3. Andelen af positive afføringsprøver ud af alle indsendte afføringsprøver Sundhedsstyrelsen vil orientere om status på arbejdet med den nationale monitorering. Side 9

10 Sundhedsstyrelsen bemærkede, at man finder det tilfredsstillende, at alle regioner nu har inviteret cirka 3 ud af de 4 borgere, som skal indkaldes i første screeningsrunde, dvs. inden udgangen af Sundhedsstyrelsen gjorde opmærksom på, at deltagelsen i Region Hovedstaden og Region Sjælland ligger lidt lavere end de andre regioner. Det vil være relevant at undersøge dette nærmere, når den nationale monitorering foreligger med henblik på at vurdere, om målgruppeindsatsen skal justeres. Punkt 10. Årsrapport fra Dansk Tarmkræftscreenings-database Årsrapport fra Dansk Tarmkræftscreenings-database for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 er blevet offentliggjort i december Rapporten præsenterer data vedrørende de første 22 måneder af den første screeningsrunde. Data er opgjort i forhold til 10 indikatorer. Det indstilles til at Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet: Drøfter rapportens konklusioner og anbefalinger Sundhedsstyrelsen præsenterede kort hovedkonklusionerne fra Årsrapporten. Årsrapporten for 2015 viser en positiv udvikling på nationalt plan, med en flot deltagelsesprocent og en fortsat højere andel af positive afføringsprøver end det var estimeret i anbefalingerne. Der ses regionale forskelle i andelen af borgere med positiv afføringsprøve, der bliver koloskoperet eller CT-kolograferet, ud af alle borgere med positiv afføringsprøve. Andelen af borgere, der får lavet en komplet koloskopi varierer ligeledes regionalt, og den acceptable standard på over 90% komplette koloskopier er i 2015 ikke opnået på nationalt niveau. Region Midtjylland og Region Hovedstaden orienterede i den forbindelse om, at de har arbejdet på et efteruddannelsesprogram mhp. blandt andet at øge andelen af komplette koloskopier. Regionerne gav udtryk for, at der foreligger et stort arbejde i forbindelse med den kommende anden screeningsrunde. Sundhedsstyrelsen anerkender, at der er tale om en stor opgave, men tilkendegiver, at det har været klart fra starten af projektet. Punkt 11. Møder i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet møde i Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet Fredag d. 7. april 2017, kl i lokale 501 i Sundhedsstyrelsen 43. møde i Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet Torsdag d. 22. juni 2017, kl i lokale 501 i Sundhedsstyrelsen Side 10

11 44. møde i Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet Torsdag d. 12. oktober 2017, kl i lokale 501 i Sundhedsstyrelsen Punkt 12. Eventuelt Side 11

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R e f e r a t Emne 40. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Torsdag den 13. oktober 2016, kl. 13.00 14.15 Sted

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 38. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 38. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R E F E R A T Emne 38. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Tirsdag den 19. april 2016, kl. 13.00 16.00 Sted

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 39. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 39. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R e f e r a t Emne 39. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Torsdag den 23. juni 2016, kl. 13.00 16.00 Sted

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft REFERAT Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft Mødedato Mandag den 4. september 2017 kl. 13.00-16.00 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme R e f e r a t Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Mødedato Torsdag den 19. januar 2017 kl. 10.00 13.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 25. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 11. oktober 2012, kl. 13.00 16.00 Sted,

Læs mere

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTE- OMRÅDET R E F E R A T Emne 19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 13. maj 2011 Sted Regionernes Hus j.nr. 7-203-02-260/1/SJE

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET SAMMENFATNING Emne 23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 9. marts 2012 Sted Vejle 20. april 2012 j.nr. 4-1612-13/1/CIU

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

24. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog

24. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET SAMMENFATNING Emne 24. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 22. juni 2012 Sted j.nr. 4-1612-13/1/CIU 1. Orientering

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe s Kræftstyregruppe R E F E R A T Emne 71. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Torsdag den 2. december 2013 Sted Deltagere s lokale E Else Smith, (formand) Jakob Krogh, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner Notat af 31. januar 2011 Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III, hvorved der nu sættes fokus

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 32. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 14. november 2014 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Orientering Status

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 6. møde i Task Force for Psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 14. december 2015 kl. 10.00 12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, lokale 501, Møllen Deltagere Søren

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 43. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 43. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R e f e r a t Emne 43. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Torsdag den 22. juni 2017, kl. 13.00 16.00 Sted

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe s Kræftstyregruppe R E F E R A T Emne 70. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Torsdag den 5. september 2013 Sted s lokale 501 Deltagere Else Smith, (formand) Jakob Krogh, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe s Kræftstyregruppe R E F E R A T Emne 73. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Onsdag den 28. januar 2015 kl. 14-16 Sted Deltagere Afbud s lokale E Else Smith, (formand) John Erik Pedersen, Ministeriet for

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme E N D E L I G T r e f e r a t Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Mødedato Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 10-13 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Janne Friis Andersen, Niels Moth Christiansen Christina Vestergaard, Dorte Johansen, Charlotte Erland

Janne Friis Andersen, Niels Moth Christiansen Christina Vestergaard, Dorte Johansen, Charlotte Erland R E F E R A T Emne Hjertefølgegruppemøde Mødedato Tirsdag den 26. oktober 2010, kl. 10.00 12.00 Sted, mødelokale 501 Deltagere Hjertefølgegruppen: Else Smith (formand), Lone de Neergaard, Christian Skov

Læs mere

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering TASK FORCE FOR KRÆFTOMRÅDET Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for Kræftområdet 29. maj 2008 kl. 17.30 20.00 i Regionernes Hus 1. Meddelelser og orientering 1) Sundhedsstyrelsens initiativer vedr.:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark Sundhedsudvalget Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark 1 Nøgletal om kræft - Danmark Ca. 34.000 nye kræfttilfælde/år (2007-2011) Ca. 15.000 kræftdødsfald/år (2007-2011) Ca. 234.000 danskere

Læs mere

der ikke er en tilfredsstillende kvalitet på området, og/eller der er en uhensigtsmæssig variation i behandlingskvaliteten eller forløbet

der ikke er en tilfredsstillende kvalitet på området, og/eller der er en uhensigtsmæssig variation i behandlingskvaliteten eller forløbet Invitation til at indstille emner til nye lærings- og kvalitetsteams Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams inviterer alle interesserede parter til at indstille emner til kommende lærings- og kvalitetsteams.

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser BEK nr 851 af 02/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Statens Serum Institut, j.nr. 15/04514 Senere ændringer

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Hjertefølgegruppe

Sundhedsstyrelsens Hjertefølgegruppe s Hjertefølgegruppe Referat af Hjertefølgegruppens møde den 6. dec. 2007 Deltagere: Jesper Fisker, (formand) Lars Hvilsted Rasmussen, Region Nordjylland Finn Jensen, Region Syddanmark Lars Onsberg Henriksen,

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Kristian Antonsen DMCG (FU f/danske Regioner) Vicedirektør Bispebjerg/Frederiksberg Hospital; Region Hovedstaden Definitioner Opfølgning defineres

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

21. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog

21. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅ- DET SAMMENFATNING Emne 21. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 15. december 2011 Sted Sundhedsstyrelsen 1. Orientering

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 459 af 16/05/2006

retsinformation.dk - BEK nr 459 af 16/05/2006 Side 1 af 5 Den fulde tekst Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser I medfør af 2, 3, stk. 1 og 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 900 af 10. november 2003

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, november 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere