Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014"

Transkript

1 Dato Sagsnr /1/ DABP Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstiderne på kræftområdet for 2. kvartal Offentliggørelsen af monitorering på kræftområdet sætter fokus på hele pakkeforløbet fra henvisning er modtaget til start på behandling, hvilket gør det muligt at sammenligne mellem de enkelte pakkeforløb og regioner. Opgørelsen tager udgangspunkt i standardforløbstiderne for de forskellige kræftpakkeforløb. Forløbstiderne i kræftpakkeforløbne er opstillet som faglige rettesnore for standardpatientforløbet. Konkrete forhold som f.eks. anden betydende sygdom (komorbiditet) eller særligt kompliceret sygdomsforløb kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden. Det kan derfor ikke forventes, at en monitorering vil vise overholdelse af standardforløbstiderne for alle patienter i samtlige pakkeforløb. Opgørelsen for 2. kvartal 2014 medtager data fra registrerede forløb, hvor henvisning til pakkeforløb start er registreret i perioden 1. april til 30. juni 2014, og hvor den initiale behandling er registreret fra 1. april 2014 og frem til opgørelsestidspunktet for datagrundlaget den 11. august Forløb, hvor den initiale behandling er registreret efter opgørelsestidspunktet d. 11. august 2014, medtages ikke i opgørelsen over 2. kvartal Som supplement til gennemgangen af tallene for 2. kvartal 2014 har Sundhedsstyrelsen indsat grafer fra Seruminstituttets kvartalsopgørelse for nogle af de store sygdoms- og behandlingsområder, hvor man kan se antal forløb og andele forløb gennemført inden for standardforløbstider fordelt på regioner. Grundet ændring i behandlingsstrategi for kræft i prostata, har Sundhedsstyrelsen foretaget en revision af pakkeforløbet for kræft i prostata. I den forbindelse er der per 1. januar 2014 blevet indført en ekstra registrering for forløb med nervebesparende kirurgisk. Da patientforløb med nervebesparende kirurgisk behandling vil være lange forløb, forventer Sundhedsstyrelsen først at kommentere på disse fra og med årsopgørelsen for Sundhedsstyrelsen bemærker, at implementeringen af registreringsarbejdet vedrørende behandlingen for nervebesparende kirurgi er i gang ude i regionerne. Der er registreret i alt patienter, der påbegyndte udredning i et pakkeforløb for kræft i 2. kvartal For af disse forløb viser registreringen, at diagnosen blev bekræftet eller, at der fortsat er begrundet mistanke om kræft. Til sammenligning blev der i 1. kvartal 2014 registreret i alt patienter til udredning i et pakkeforløb for kræft, hvor af fik bekræftet diagnosen eller fortsat har begrundet mistanke om kræft.

2 Der blev således registreret 419 færre patienter i et pakkeforløb i 2. kvartal 2014 end i 1. kvartal 2014, hvoraf også 131 færre patienter fik bekræftet deres diagnose eller fortsat har begrundet mistanke om kræft. I 2. kvartal 2014 blev 80% af de registrerede forløb gennemført inden for standardforløbstiden. Dette finder Sundhedsstyrelsen tilfredsstillende. Styrelsen skal samtidig gøre opmærksom på, at der er pakkeforløb for hvilke andelen af gennemførte patientforløb inden for standardforløbstiden er relativt lav. Der er tale om et fald på 4 procentpoint i forhold til stationære tal for 1. kvartal 2014, hvor målopfyldelsen var på 84%, men til sammenligning var målopfyldelsen tilbage i 3. kvartal 2013 ligeledes 80%. Sundhedsstyrelsen har valgt at fokusere sine kommentarer på monitoreringsdata på de forløb, der ligger under den nationale 1. kvartil. Den nationale 1. kvartil afgrænser den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel af patientforløb, der er gennemført inden for standardforløbstiderne. Den nationale 1. kvartil lå for 2. kvartal 2014 på 54%. Det betyder, at standardforløbstiden blev overholdt i optil 54% af tilfældene for den fjerdedel af pakkeforløbene, der havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden. For følgende pakkeforløb falder andelen af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden på eller under den nationale 1. kvartil på 54% (forløb med mere end 10 patienter): Tabel 1: Forløb på nationalt og regionalt plan (med mere end 10 patienter), der ligger under eller lig med nedre nationale 1. kvartil på 54% - 2. kvartal Stationære data opgjort 11. august Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet Region Samlet tid til behandling* Andel forløb inden for standardforløbstid (%) B11 Tarmkræft, metastaser i Hovedstaden Kirurgisk behandling leveren B14 Kræft i blæren Hele landet Kirurgisk behandling B14 Kræft i blæren Hele landet Medicinsk behandling B14 Kræft i blæren Hele landet Strålebehandling B14 Kræft i blæren Hovedstaden Kirurgisk behandling B15 Kræft i nyre Hovedstaden Kirurgisk behandling B16 Kræft i prostata Hele landet Kirurgisk behandling B16 Kræft i prostata Midtjylland Kirurgisk behandling B16 Kræft i prostata Hovedstaden Kirurgisk behandling B16 Kræft i prostata Sjælland Kirurgisk behandling B17 Kræft i penis Hele landet Kirurgisk behandling B20 Livmoderkræft Midtjylland Kirurgisk behandling B21 Kræft i æggestok Hele landet Medicinsk behandling B21 Kræft i æggestok Hovedstaden Kirurgisk behandling B26 Lungekræft Hovedstaden Kirurgisk behandling Antal forløb 2

3 Styrelsen har løbende været i dialog med regionerne bl.a. i regi af Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet, og vil med henblik på drøftelse i Task Force bede regionerne om at indsende redegørelser for forholdende med det formål at drøfte tiltag til forbedring af registreringspraksis og indsatser samt eventuelt justering af standardforløb. Baggrund På baggrund af problemer med udvalgte forløb for kræftpatienter bad Ministeren for Sundhed og Forebyggelse i januar 2012 Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet om at sikre en robust monitorering af pakkeforløb på både kræft- og hjerteområdet. Efterfølgende har Statens Serum Institut i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af forløbstider i pakkeforløb for kræft. Modellen er efterfølgende blevet udrullet for pakkeforløb for hjertesygdomme. Monitoreringen varetages af Statens Serum Institut og data offentliggøres kvartalsvis samt årligt. Ved offentliggørelsen kommenterer Sundhedsstyrelsen systematisk på udvalgte monitoreringsdata, herunder udviklingen over tid. Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer Opgørelsen viser hvor stor en andel (procentdel) af patientforløbene, der er gennemført inden for de standardforløbstider, der er angivet i Sundhedsstyrelsens beskrivelser af de enkelte pakkeforløb. Sundhedsstyrelsen kan herved kun kommentere på forløb, for hvilke der er angivet en standardforløbstid, hvilket betyder, at der for nogle kræftformer kun kommenteres på forløbstiden for kirurgisk behandling, men ikke for fx medicinsk behandling eller strålebehandling. Derudover noterer Sundhedsstyrelsen det samlede antal forløb i det pågældende pakkeforløb for 2. kvartal 2014 samt andelen af forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes. Dette gøres med henblik på at illustrere forskelle i patientvolumen i de enkelte pakkeforløb. Et pakkeforløb indeholder standard patientforløb, der beskriver de nødvendige undersøgelser og behandlinger i et patientforløb, og angiver for de enkelte dele i forløbet de fagligt begrundede forløbstider for en standardpatient. Pakkeforløbene beskriver desuden, hvor sundhedspersoner undervejs i forløbet skal give information til patienterne. Monitoreringsmodellen beskriver målepunkter, der gør det muligt at monitorere, om pakkeforløbene fungerer efter hensigten. Forløbstiderne i de enkelte pakkeforløb er opstillet som faglige rettesnore for standardforløbet. Konkrete forhold som fx anden betydende sygdom (komorbiditet) eller særligt komplicerede forløb kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden. Det kan derfor ikke forventes, at en monitorering vil vise overholdelse af standardforløbstiderne for alle patienter i alle pakkeforløb. Endelig skal standardforløbstiderne i pakkeforløb for kræft ikke forveksles med de lovbundne maksimale ventetider for livstruende sygdom, som sikrer patienten ret til igangsættelse af sit behandlingsforløb inden for bestemte tidsgrænser. Sundhedsstyrelsen overvåger overholdelsen af de maksimale ventetider ved at modtage månedlige indberetninger fra regionerne. Der er ikke fastlagt en national tærskelværdi, for hvilken andel af patientforløbene der bør være gennemført inden for standardforløbstiderne. Det må samtidig antages, at en opgørelse af andelene for de forskellige pakkeforløb ikke vil være normalfordelt (symmetrisk fordelt 3

4 omkring en middelværdi). Sundhedsstyrelsen har derfor fundet det hensigtsmæssigt at basere sin systematiske kommentering på en opgørelse af data i kvartiler, hvorved datasættet deles i fire lige store mængder. Som følge af denne opgørelsesmetode vil 1. kvartil per definition afgrænse den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel af patientforløb, der er gennemført inden for standardforløbstid. I mangel af nationalt fastsat tærskelværdi har Sundhedsstyrelsen valgt at skærpe sine kommentarer på den fjerdedel af pakkeforløbene, der ligger under den nationale 1. kvartil. Kvartilerne er beregnet på basis af samtlige gennemførte patientforløb, uanset antallet af patienter i det enkelte pakkeforløb. Det betyder, at ikke alle pakkeforløb optræder i oversigten. Sundhedsstyrelsen har valgt alene at kommentere på forløb med mere end 10 patienter, idet der ikke er udregnet en andel for gennemførte forløb inden for standardforløbstiden for pakkeforløb med 10 eller færre patienter. Sundhedsstyrelsens kommentarer angår alene andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden. For alle opgørelserne vedrørende de organspecifikke forløb gælder, at der ses på forløbstiden fra henvisning modtaget til start på initial behandling. Sundhedsstyrelsens kommentarer vedrører den samlede monitoreringsstatus for 2. kvartal 2014 på nationalt og regionalt niveau. Dertil har Sundhedsstyrelsen valgt på enkelte områder at inddrage generelle betragtninger omkring den kvartalsvise udvikling i det omfang, at dette har vist sig interessant. Kommenteringen af den kvartalsmæssige udvikling tager sit udgangspunkt i statiske data fra monitoreringen af forløbstiderne på kræftområdet for 1. kvartal 2014, uanset at disse tal er blevet opdateret sidenhen med regionernes løbende indberetninger. Sammenligningen med 1. kvartal 2014 angives i [kantede parenteser]. Pakkeforløb, som regionerne tidligere har redegjort for i forbindelse med de kvartalsvise opgørelser, har Sundhedsstyrelsen generelt ikke anmodet om nye redegørelser for fra regionerne. Sundhedsstyrelsens kommentarer Nationalt niveau Den nationale andel af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden uanset behandlingsmodalitet var 80% for hele 2. kvartal Dette finder Sundhedsstyrelsen tilfredsstillende. Tabel 2. Antal patientforløb i pakkeforløb, uanset om diagnosen er af- eller bekræftet 1. kvartal Stationære data opgjort 11. maj kvartal kvartal 2014 Antal patientforløb i alt Sundhedsstyrelsen konstaterer, at der har været et lille fald på 419 i antallet af forløb i pakkeforløb fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2014 uanset om diagnosen er be- eller afkræftet. 4

5 Dertil kan det konstateres, at der i 2. kvartal 2014 har været i alt forløb [6.859 i 1. kvartal 2014], hvor udredningsperioden resulterede i, at diagnosen blev bekræftet eller at der fortsat var begrundet mistanke om kræft. Der er således også her forekommet et lille fald fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal Tabel 3. Kvartilfordeling for andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden i de enkelte pakkeforløb. Stationære data fra opgørelsestidspunktet for hvert kvartal. 2. kvartal 2013 (%) 3. kvartal 2013 (%) 4. kvartal 2013 (%) 1. kvartal 2014 (%) 2. kvartal 2014 (%) 3. kvartil Median kvartil For den fjerdedel (3. kvartil) af pakkeforløbene, der i 2. kvartal 2014 havde den højeste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden gælder, at denne blev overholdt i næsten alle dvs. 97% af tilfældene. For den halvdel (medianen) af pakkeforløbene, der i 2. kvartal 2014 havde den næsthøjeste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden gælder, at denne blev overholdt i mindst 75% af tilfældene. Tilsvarende ses det, at for den fjerdedel af pakkeforløbene (1. kvartil), der i 2. kvartal 2014 havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden, blev denne overholdt i op til 54% af tilfældene. Sundhedsstyrelsen noterer en nedgang fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2014, og særligt bemærkes det, at 1. kvartil er faldet fra 69% til 54%. Sundhedsstyrelsen hæfter sig ved, at mange pakkeforløb i 2. kvartal 2014 har 10 patienter eller færre registreret. Der udregnes ikke andele forløb gennemført inden for standardforløbstid for disse, men de indgår i beregningen af kvartilerne. Heraf kan udledes, at der er relativt mange pakkeforløb med 10 patienter eller færre, hvor andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstid må være lav. Men da der netop er 10 eller færre patienter kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb. Der henvises i øvrigt til Statens Serum Instituts kvartalsopgørelse for 2. kvartal 2014 for kræftområdet hvor oversigtstabellen på side viser alle pakkeforløb og behandlingsformer og deres andel forløb gennemført inden for standardforløbstid for samlet tid til behandling, fordelt på sygehusregion og hele landet (tabel 1h). Sundhedsstyrelsen vil diskutere udviklingen på næstkommende møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet. Organspecifikke pakkeforløb B01 Brystkræft for standardforløbstiden for brystkræft i hele landet var på 82% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 85%], hvilket betyder, at der er sket et fald på 3 procentpoint.. 5

6 På regionalt niveau, ses der en regional variation på mellem 72% i Region Hovedstaden [1. kvartal 2014: 78%] og 95% i Syddanmark [1. kvartal 2014: 91%]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af brystkræft. Figur 2.1A: Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid for OF4A samt antal forløb i alt. Fordelt på sygehusregion og indikator. B01 Brystkræft, samlet tid fra henvisning til pakkeforløb til start på kirurgisk behandling: Kilde: Landpatientregisteret per 11. august Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. OF4A=Indikator Samlet tid til behandling, kirurgisk er fra 'Henvisning til pakkeforløb start til Initial behandling start: kirurgisk Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 784 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for brystkræft og 129 i medicinske behandlingsforløb. I 70% af forløbene blev den begrundede mistanke om brystkræft afkræftet. B02 Hoved- og halskræft for standardforløbstiden for hoved- og halskræft i hele landet var på 82% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 92%], hvilket betyder, at der har været et fald 11 procentpoint siden 1. kvartal 2014 (11 i stedet for 10 pga. afrunding). Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for strålebehandling af hovedog halskræft i hele landet var på 69% i 2. kvartal 2014, [1. kvartal 2014: 79%], hvilket betyder, at der har været et fald på 10 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau ses der i forhold til kirurgisk behandling en regional variation på mellem 66% i Region Midtjylland [1. kvartal 2014: 90%] og 95% i Region Syddanmark [1. kvartal 2014: 100%]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af hoved- og halskræft. I forhold til strålebehandling ses der en regional variation på mellem 6

7 54% i Region Sjælland [1. kvartal 2014: 76%] og 90% i Region Syddanmark [1. kvartal 2014: 92%]. Alle regioner ligger således lige akkurat over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af hoved- og halskræft. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 105 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for hoved- og halskræft og 156 i strålebehandlingsforløb. I 72% af forløbene blev den begrundede mistanke om hoved- og halskræft afkræftet. Det skal bemærkes, at der er særlige udfordringer med forløbstiden i pakkeforløbet for patienter med behov for tandekstraktion, og styrelsen er i dialog med regionerne herom med henblik på en eventuel justering af pakkeforløbet. B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi i hele landet var på 95% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 94%]. På regionalt niveau, ses der en regional variation på mellem 91% i Region Hovedstaden [1. kvartal 2014: 92%] og 100% i Region Syddanmark og Region Nordjylland [1. kvartal 2014: hhv. 100% og ikke beregnet pga. færre end 10 forløb]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 175 registrerede medicinske behandlingsforløb i pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi. I 13% af forløbene blev den begrundede mistanke om lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi afkræftet. B04 Myelomatose Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb. Der har på landsplan i 2. kvartal 2014 været i alt 41 registrerede medicinske behandlingsforløb i pakkeforløb for myelomatose. I 29% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom MDS Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom i hele landet var på 65% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 69%], hvilket betyder, at der har været et fald på 5 procentpoint siden 1. kvartal Kun Region Hovedstaden havde mere end 10 patienter i 2. kvartal 2014, og hvorfor den regionale variation ikke er nævnt. Andelen af patientforløb gennemført inden for den angivne standardforløbstid var 59% og ligger derved over den nationale 1. kvartil. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 31 registrerede medicinske behandlingsforløb i pakkeforløb for akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom. I 32% af forløbene blev den begrundede mistanke om akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom afkræftet. 7

8 B06 Kronisk myeloide sygdomme Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb. Der har på landsplan i 2. kvartal 2014 været i alt 2 kirurgiske og 47 registrerede medicinske behandlingsforløb i pakkeforløb for kronisk myeloide sygdomme. I 35% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. B07 Kræft i bugspytkirtlen for standardforløbstiden for kræft i bugspytkirtlen i hele landet var på 93% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 70%], hvilket betyder, at der har været en stigning 23 procentpoint siden 1. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i bugspytkirtlen i hele landet var på 84% i 2. kvartal 2014, [1. kvartal 2014: 83%], hvilket betyder stort set uændret siden 1. kvartal Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med kirurgisk behandling af kræft i bugspytkirtlen, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. Inden for medicinsk behandling er det kun Region Syddanmark, der har registreret mere end 10 forløb, og andelen gennemførte forløb inden for standardforløbstiden er 84%, hvilket er over den nationale 1. kvartil. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 27 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen og 43 i medicinske behandlingsforløb. I 45% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i bugspytkirtlen afkræftet. B08 Kræft i galdegang Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med behandling af kræft i galdegang, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. Der har på landsplan i 2. kvartal 2014 været i alt 7 kirurgiske og 7 registrerede medicinske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i galdegang. I 34% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken for standardforløbstiden for kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken i hele landet var på 67% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 90%], hvilket betyder, at der har været et fald på 23% procentpoint siden 1. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standard-forløbstiden for medicinsk behandling af kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken i hele landet var på 88% i 2. kvartal 2014, [1. kvartal 2014: 94%], hvilket betyder, at der har været et fald på 6 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau er det alene Region Syddanmark (100%), der har haft mere end 10 patienter i kirurgiske forløb for kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken. Region Syddanmark ligger i den forbindelse over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken. Inden for medicinsk behandling ses der en regional variation på mellem 93% i Region Midtjylland [1. kvartal 2014: 100%] og 96% i 8

9 Region Syddanmark [1. kvartal 2014: 92%]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 18 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken, 57 i medicinske behandlingsforløb og 21 i strålebehandlingsforløb. I 74% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken afkræftet. B10 Primær leverkræft Sundhedsstyrelsen konstaterer, at antallet af forløb ikke overstiger 10, og at andele gennemført inden for standardforløbstid derfor ikke er gengivet. Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med behandling af primær leverkræft, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. Der har på landsplan i 1. kvartal af 2014 været i alt 8 registrerede kirurgiske behandlingsforløb og 10 registrerede medicinske behandlingsforløb i pakkeforløb for primær leverkræft. I 36% af forløbene blev den begrundede mistanke om primær leverkræft afkræftet. B11 Tarmkræftmetastaser i leveren for standardforløbstiden for tarmkræftmetastaser i leveren i hele landet var på 60% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 45%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 15 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau ses der en regional variation på mellem 33% i Region Hovedstaden [1. kvartal 2014: ikke beregnet] og 92% i Region Midtjylland [1. kvartal 2014: ikke beregnet]. Region Hovedstaden ligger under den nationale 1. kvartil for kirurgisk behandling af tarmkræftmetastaser i leveren. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 30 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren. I 16% af forløbene blev den begrundede mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren afkræftet. Sundhedsstyrelsen er i dialog med regionerne omkring udfordringerne på området. B12 Kræft i tyk- og endetarm for standardforløbstiden for kræft i tyk- og endetarm i hele landet var på 80% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 88%], hvilket betyder, at der har været et fald på 8 procentpoint siden 1. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarm i hele landet var på 72% i 2. kvartal 2014, [1. kvartal 2014: 69%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 3 procentpoint siden 1. kvartal For strålebehandling af kræft i tyk- og endetarm i hele landet var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på 67% for 2. kvartal 2014, [1. kvartal 2014: 79%], hvilket betyder, at der har været et fald på 12 procentpoint siden 1. kvartal

10 Figur 2.12A Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid for OF4A samt antal forløb i alt. Fordelt på sygehusregion og indikator. B12 Kræft i tyk- og endetarm; samlet tid fra henvisning til pakkeforløb til start på kirurgisk behandling: Kilde: Landpatientregisteret per 11. august Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. På regionalt niveau, ses der en regional variation på mellem 55% i Region Sjælland [1. kvartal 2014: 84%] og 94% i Region Midtjylland [1. kvartal 2014: 96%]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i tyk- og endetarm. Inden for medicinsk behandling ses der en regional variation på mellem 71% i Region Syddanmark [1. kvartal 2014: 66%] og 79% i Region Midtjylland [1. kvartal 2014: ikke beregnet]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i tykog endetarm. Inden for strålebehandling ses der en regional variation på mellem 55% i Region Syddanmark [1. kvartal 2014: 81%] og 71% i Region Midtjylland [1. kvartal 2014: 100%]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i tyk- og endetarm. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 564 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm, 92 i medicinske behandlingsforløb og 69 i strålebehandlingsforløb. I 84% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i tyk- og endetarm afkræftet. B13 Kræft i blæren og nyre Der er ikke kommenteret på det fælles primære udredningsforløb for kræft i blære og nyre, da der ikke foreligger en standardforløbstid for dette forløb. Sundhedsstyrelsen konstaterer, at i 79% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. Vedrørende kommentarer for behandlingsforløb for kræft i blære og kræft i nyre se nedenfor i hhv. B14 Kræft i blæren og B15 Kræft i nyre. 10

11 B14 Kræft i blæren for standardforløbstiden for kræft i blæren i hele landet var på 48% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 50%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 2 procentpoint siden 1. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i blæren i hele landet var på 19% i 2. kvartal 2014, [1. kvartal 2014: 38%], hvilket betyder, at der har været et fald på 19 procentpoint siden 1. kvartal For strålebehandling af kræft i blæren i hele landet var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på 36% for 2. kvartal 2014, [1. kvartal 2014: 54%], hvilket betyder, at der har været et fald på 18 procentpoint siden 1. kvartal Sundhedsstyrelsen konstaterer således at andelen af forløb, der på nationalt niveau er gennemført inden for standardforløbstiden for alle tre slags behandlinger af kræft i blæren, ligger under den nationale 1. kvartil. På regionalt niveau er det alene Region Hovedstaden (44%) [1. kvartal 2014: 68%], der har haft mere end 10 patienter i kirurgisk behandling for kræft i blæren. Region Hovedstaden ligger over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i blæren. Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med medicinsk behandling eller strålebehandling af kræft i blæren, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 29 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i blæren, 26 i medicinske behandlingsforløb og 11 i strålebehandlingsforløb. Sundhedsstyrelsen bemærker, at andelen af forløb, der på nationalt plan er gennemført inden for standardforløbstiden for alle tre behandlingsformer af kræft i blæren, ligger under den nationale 1. kvartil. Sundhedsstyrelsen er i dialog med regionerne omkring udfordringerne og vil drøfte området på det kommende møde i Task Force for patientforløb på kræft og hjerteområdet. Sundhedsstyrelsen vil i den forbindelse bede alle fem regioner om at redegøre for udfordringer og tiltag til optimering af pakkeforløbene for patienter med kræft i blæren. B15 Kræft i nyre for standardforløbstiden for kræft i nyre i hele landet var på 67% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 69%], hvilket betyder, at der har været et fald på 2 procentpoint siden 1. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i nyre i hele landet er ikke beregnet, da ingen af regionerne havde mere end 10 forløb. På regionalt niveau, ses der en regional variation på mellem 52% i Region Hovedstaden [1. kvartal 2014: 63%] og 80% i Region Midtjylland [1. kvartal 2014: 79%]. Region Hovedstaden ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i nyre. Da ingen af regionerne har haft mere end10 patienter i forløb med medicinsk behandling af kræft i nyre, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 85 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i nyre og 9 i medicinske behandlingsforløb. 11

12 Sundhedsstyrelsen bemærker, at andelen af forløb, der i Region Hovedstaden er gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling, ligger under den nationale 1. kvartil. Sundhedsstyrelsen er i dialog med regionerne omkring deres udfordringer på området. B16 Kræft i prostata for standardforløbstiden for kræft i prostata i hele landet var på 51% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 57%], svarende til et fald på 6 procentpoint. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for strålebehandling af kræft i prostata i hele landet var på 70% i 2. kvartal 2014, [1. kvartal 2014: 81%], hvilket betyder, at der har været et fald på 11 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau, ses der for kirurgisk behandling en regional variation mellem 27% i Region Sjælland [1. kvartal 2014: 28%] og 91% i Region Syddanmark [1. kvartal 2014: 73%]. Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i prostata. Inden for strålebehandling er det alene Region Midtjylland (73%) [1. kvartal 2014: 81%], der har haft mere end 10 patienter i forløb for kræft i prostata. Region Midtjylland ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i prostata. Figur 2.16A Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid for OF4A samt antal forløb i alt. Fordelt på sygehusregion og indikator. B16 Kræft i prostata; samlet tid fra henvisning til pakkeforløb til start på kirurgisk behandling: Kilde: Landpatientregisteret per 11. august Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 61 registrerede kirurgiske behandlingsforløb (eksklusiv nervebesparende kirurgi) i pakkeforløb for kræft i prostata, 223 i medicinske behandlingsforløb og 27 i strålebehandlingsforløb. I 45% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i prostata afkræftet. 12

13 Grundet ændring i behandlingsstrategi for kræft i prostata, har Sundhedsstyrelsen foretaget en revision af pakkeforløbet for kræft i prostata. I den forbindelse er der per 1. januar 2014 blevet indført en ekstra registrering for nervebesparende kirurgisk behandling med implementeringsfrist 1. april 2014 for regionerne. Da patientforløb med nervebesparende kirurgisk behandling vil være lange forløb kan brugbare monitoreringsdata for disse forløb tidligst forventes sv.t. årsopgørelsen for Sundhedsstyrelsen bemærker, at implementeringen af registreringsarbejdet vedrørende behandlingen for nervebesparende kirurgi er i gang ude i regionerne. Sundhedsstyrelsen bemærker, at andelen af forløb, der i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland er gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling, ligger under den nationale 1. kvartil. Sundhedsstyrelsen har tidligere været i dialog med regionerne omkring deres udfordringer på området, og vil på baggrund af nærværende monitoreringsdata for 2. kvartal 2014 bede de tre regioner om at indsende supplerende redegørelse mhp. udfordringer og tiltage til forbedring af de kirurgiske pakkeforløb for mænd med kræft i prostata, mhp. en gendrøftelse af området på kommende møde i Task Force for patientforløb på kræft- og hjerteområdet. B17 Kræft i penis for standardforløbstiden for kræft i penis i hele landet var på 53% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: ikke beregnet], hvilket ligger under den nationale 1. kvartil. Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med behandling af kræft i penis, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 15 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft penis. I 69% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i penis afkræftet. B18 Kræft i testikel Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, har Sundhedsstyrelsen ikke kommentarer til dette forløb, men konstaterer at der på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 24 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i testikel. I 87% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i testikel afkræftet. B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) for standardforløbstiden for kræft i ydre kvindelige kønsorganer i hele landet var på 82% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 94%], hvilket betyder, at der har været et fald på 12 procentpoint siden 1. kvartal Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med behandling af kræft i ydre kvindelige kønsorganer, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 11 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i ydre kvindelige kønsorganer. I 62% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i ydre kvindelige kønsorganer afkræftet. B20 Livmoderkræft for standardforløbstiden for livmoderkræft i hele landet var på 73% i 2. kvartal 2014 [1. 13

14 kvartal 2014: 82%], hvilket betyder, at der har været et fald på 9 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau, ses der en regional variation på mellem 52% i Region Midtjylland [2. kvartal 2014: 88%] og 88% i Region Syddanmark [1. kvartal 2014: 71%]. Region Midtjylland ligger således under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af livmoderkræft. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 152 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for livmoderkræft. I 78% af forløbene blev den begrundede mistanke om livmoderkræft afkræftet. Sundhedsstyrelsen vil udbede sig en redegørelse fra Region Midtjylland vedr. udfordringerne på området. B21 Kræft i æggestok for standardforløbstiden for kræft i æggestok i hele landet var på 72% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 81%], hvilket betyder, at der har været et fald på 9 procentpoint siden 1. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i æggestok i hele landet var på 50% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 56%], hvilket betyder, at der har været et fald på 6 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau, ses der en regional variation på mellem 50% i Region Hovedstaden [1. kvartal 2014: 77%] og 88% i Region Midtjylland [1. kvartal 2014: 91%]. Region Hovedstaden ligger således under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i æggestok. Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med medicinsk behandling af kræft i æggestok, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. Sundhedsstyrelsen konstaterer dog, at regionerne samlet set på et nationalt niveau ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i æggestok. Der har på landsplan i 1. kvartal af 2014 været i alt 98 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i æggestok og 21 i medicinske behandlingsforløb. I 63% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i æggestok afkræftet. Sundhedsstyrelsen bemærker, at andelen af forløb, der på nationalt plan er gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling, ligger under den nationale 1. kvartil. Sundhedsstyrelsen bemærker, at andelen af forløb, der i Region Hovedstaden er gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling, ligger under den nationale 1. kvartil. Sundhedsstyrelsen anmoder derfor Region Hovedstaden om at indsende en supplerende redegørelse og vil om udfordringerne på området på førstkommende møde i Task Force for patientforløb på kræft og hjerteområdet. 14

15 B22 Livmoderhalskræft for standardforløbstiden for livmoderhalskræft i hele landet var på 71% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 77%], hvilket betyder, at der har været et fald på 5 procentpoint siden 1. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for strålebehandling af livmoderhalskræft i hele landet var på 80% i 21. kvartal 2014, [1. kvartal 2014: 77%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 3 procentpoint siden 1. kvartal Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med kirurgisk behandling eller strålebehandling af livmoderhalskræft, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 21 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for livmoderhalskræft og 15 i strålebehandlingsforløb. I 60% af forløbene blev den begrundede mistanke om livmoderhalskræft afkræftet. B23 Kræft i hjernen for standardforløbstiden for kræft i hjernen i hele landet var på 92% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 95%], hvilket betyder, at der har været et fald på 3 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau, ses der en regional variation på mellem 81% i Region Hovedstaden [1. kvartal 2014: 92%] og 100% i Region Syddanmark [1. kvartal 2014: 96%]. Begge regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i hjernen. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 50 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i hjernen. I 79% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i hjernen afkræftet. B24 Kræft i øjne og orbita Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, har Sundhedsstyrelsen ikke kommentarer til dette forløb, men konstaterer, at der i 2. kvartal af 2014 har været i alt 3 registrerede kirurgiske behandlingsforløb og 3 strålebehandlingsforløb for kræft i øjne og orbita. I 79% af tilfældene blev mistanken om kræft i øjne og orbita afkræftet. B25 Modermærkekræft i hud for standardforløbstiden for modermærkekræft i hud i hele landet var på 98% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 99%], hvilket betyder, at der har været et fald på 1 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau, ses der en regional variation på mellem 95% i Region Syddanmark [1. kvartal 2014: 100%] og 99% i hhv. Region Hovedstaden og Region Nordjylland [1. kvartal 2014: begge 99%]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af modermærkekræft i hud. 15

16 Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 556 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for modermærkekræft i hud. I 57% af forløbene blev den begrundede mistanke om modermærkekræft i hud afkræftet. B26 Lungekræft for standardforløbstiden for lungekræft i hele landet var på 59% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 76%], hvilket betyder, at der har været et fald på 17 procentpoint siden 1. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af lungekræft i hele landet var på 82% i 2. kvartal 2014, [1. kvartal 2014: 88%], hvilket betyder, at der har været et fald på 6 procentpoint siden 1. kvartal For strålebehandling af lungekræft i hele landet var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på 72% for 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 70%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 2 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau, ses der en regional variation på mellem 42% i Region Hovedstaden [1. kvartal 2014: 71%] og 74% i Region Syddanmark [1. kvartal 2014: 81%]. Region Hovedstaden ligger således under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af lungekræft. Figur 2.26A Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid for OF4A samt antal forløb i alt. Fordelt på sygehusregion og indikator. B26 Lungekræft; samlet tid fra henvisning til pakkeforløb til start på kirurgisk behandling: Kilde: Landpatientregisteret per 11. august Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Inden for medicinsk behandling ses der en regional variation på mellem 56% i Region Nordjylland [1. kvartal 2014: 71%] og 89% i Region Sjælland [1. kvartal 2014: 85%]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af lungekræft. 16

17 Figur 2.26B Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid for OF4B samt antal forløb i alt. Fordelt på sygehusregion og indikator. B26 Lungekræft; samlet tid fra henvisning til pakkeforløb til start på medicinsk behandling: Kilde: Landpatientregisteret per 11. august Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. OF4B=Indikator Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) er fra 'Henvisning til pakkeforløb start til Initial behandling start: medicinsk Inden for strålebehandling ses der en regional variation på mellem 60% i Region Sjælland [1. kvartal 2014: 64%] og 86% i Region Midtjylland [1. kvartal 2014: 78%]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af lungekræft. Figur 2.26C Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid for OF4C samt antal forløb i alt. Fordelt på sygehusregion og indikator. B26 Lungekræft; samlet tid fra henvisning til pakkeforløb til start på strålebehandling: Kilde: Landpatientregisteret per 11. august Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. OF4C=Indikator Samlet tid til behandling, strålebehandling er fra 'Henvisning til pakkeforløb start til 'Initial behandling start: strålebehandling' 17

18 Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 145 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for lungekræft, 323 i medicinske behandlingsforløb og 130 i strålebehandlingsforløb. I 67% af forløbene blev den begrundede mistanke om lungekræft afkræftet. Sundhedsstyrelsen bemærker, at andelen af forløb, der i Region Hovedstaden er gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling, ligger under den nationale 1. kvartil. Sundhedsstyrelsen vil udbede sig en redegørelse fra Region Hovedstaden omkring deres udfordringer på området. B27 Sarkom i knogle Der har ikke været tilstrækkeligt datagrundlag til at opgøre andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for pakkeforløbene med sarkom i knogle. Sundhedsstyrelsen har derfor ingen kommentarer til dette pakkeforløb. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 5 registrerede kirurgiske behandlingsforløb og 1 strålebehandlingsforløb for sarkom i knogle. I 74% af tilfældene blev mistanken om sarkom i knogle afkræftet. B28 - Udgået B29 Sarkom i bløddele for standardforløbstiden for sarkom i bløddele i hele landet var på 97% i 2. kvartal 2014 [1. kvartal 2014: 94%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 3 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau er det alene Region Midtjylland (100%) [4. kvartal 2013: 96%], der har haft mere end ti patienter i kirurgisk behandlingforløb for sarkom i bløddele. Region Midtjylland ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af sarkom i bløddele. Der har på landsplan i 1. kvartal af 2014 været i alt 30 registrerede kirurgiske behandlingsforløb, 3 medicinske og 1 strålebehandlingsforløb i pakkeforløb for sarkom i bløddele. I 53% af forløbene blev den begrundede mistanke om sarkom i bløddele afkræftet. B30 Kræft hos børn Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, har Sundhedsstyrelsen ikke kommentarer til dette forløb, men konstaterer at der på landsplan i 2. kvartal af 2014 været i alt 4 registrerede kirurgiske behandlingsforløb, 11 medicinske og 2 forløb med strålebehandling i pakkeforløb for kræft for børn. I 60% af forløbene blev den begrundede mistanke om x afkræftet. Metastaser uden organspecifik kræfttype Dette pakkeforløb adskiller sig fra de organspecifikke pakkeforløb, hvorfor opgørelsen ikke er kommenteret i forhold til de ovenfor nævnte nationale kvartiler. 18

19 For pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype bemærker Sundhedsstyrelsen, at andelen af forløb, der var gennemført inden for standardforløbstiden for den primære henvisningsperiode var 85% [1. kvartal 2014: 97%] for hele landet med en regional variation mellem 71% i Region Sjælland og 97% i hhv. Region Syddanmark [1. kvartal 2014: hhv. 95% og 100 %]. I 2. kvartal af 2014 var der på landsplan i alt 169 forløb, der gennemgik primær henvisningsperiode. Derudover konstaterer Sundhedsstyrelsen, at andelen af forløb i den primære udredningsperiode (hvor patienterne fortsætter til sekundær udredning), der var gennemført inden for standardforløbstiden var 78% [1. kvartal 2014: 82%] på nationalt niveau. Da kun Region Syddanmark har haft mere end 10 patienter i forløb, der blev henvist til sekundær udredning, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. I 2. kvartal af 2014 var der på landsplan i alt 32 forløb, der blev henvist til sekundær udredning. For pakkeforløb, hvor andelen af forløb i den primære udredningsperiode afsluttes efter den primære udredning, konstaterer Sundhedsstyrelsen, at de var gennemført inden for standardforløbstiden i 66% [1. kvartal 2014: 76%] af tilfældene på nationalt niveau med en regional variation mellem 61% i Region Midtjylland og 76% i Region Nordjylland [1. kvartal 2014: hhv. 72% og 68%]. I 1. kvartal 2014 var der på landsplan 122 forløb, der blev afsluttet efter primær udredning. Diagnostisk pakkeforløb Dette pakkeforløb adskiller sig også fra de organspecifikke pakkeforløb, hvorfor opgørelsen ikke er kommenteret i forhold til de ovenfor nævnte nationale kvartiler. For diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom bemærker Sundhedsstyrelsen, at andelene af diagnostiske forløbsperioder inden for standardforløbstid i sygehusregi i hele landet lå på 82% [1. kvartal 2014: 89%] med en regional variation på mellem 69% i Region Nordjylland og 89% i Region Hovedstaden [1. kvartal 2014: 81-92%]. Der har på landsplan været i alt 1612 registrerede forløb i diagnostisk pakkeforløb i 2. kvartal af Sundhedsstyrelsen konstaterer en væsentlig regional variation på mellem 63 forløb i Region Sjælland og 613 i Region Hovedstaden. 19

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET MAJ, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET NOVEMBER, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. N O T A T Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 Resumé I forbindelsen med Statens Serum Instituts første offentliggørelse

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.2 Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Mette Abildgaard Pia Illum Flemming Pless Susanne Due Kristensen Niels

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kræftplan IV Notat vedrørende analyse til beskrivelse af sundhedsvæsenets aktivitet og resultater på

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau

Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau Baggrund Læge Ph.d. Kardiolog 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Civiløkonom Den lærende organisation MHM Lean Lægedirektør

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013

Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013 I det følgende kommenteres resultaterne

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Kræftområdet 2007-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Hovedresultater... 3 1.4

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings-

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 25. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 11. oktober 2012, kl. 13.00 16.00 Sted,

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: Opfylder, forløbstid (med få dages og ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering TASK FORCE FOR KRÆFTOMRÅDET Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for Kræftområdet 29. maj 2008 kl. 17.30 20.00 i Regionernes Hus 1. Meddelelser og orientering 1) Sundhedsstyrelsens initiativer vedr.:

Læs mere

Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013.

Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013. Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013. Arbejds grupper No. Overordnede kræftområder Kræftform Udpegning Dansk Sygepleje Selskab Kontaktpersoner 1. Brystkræft Kræft

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 39. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 39. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R e f e r a t Emne 39. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Torsdag den 23. juni 2016, kl. 13.00 16.00 Sted

Læs mere

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET SAMMENFATNING Emne 23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 9. marts 2012 Sted Vejle 20. april 2012 j.nr. 4-1612-13/1/CIU

Læs mere

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Kristian Antonsen DMCG (FU f/danske Regioner) Vicedirektør Bispebjerg/Frederiksberg Hospital; Region Hovedstaden Definitioner Opfølgning defineres

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

December Centerrapport. Medicinsk center. 7. januar Kvalitetsafdelingen

December Centerrapport. Medicinsk center. 7. januar Kvalitetsafdelingen December 2015 Centerrapport Medicinsk center 7. januar 2016 Kvalitetsafdelingen 1 REGIONALT KVALITETSMÅL A) DELTAGELSE I NATIONALE OG REGIONALE KLINISKE KVALITETSDATABASER Alle patienter skal indrapporteres

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter aaj Oktober 2008 Resume og konklusion: Formål: analysens formål er at belyse de faktiske ventetider til behandling i sygehusvæsenet for ti udvalgte

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-03-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Flemming Pless Susanne Due Kristensen Pia Illum Mette Abildgaard Niels

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 38. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 38. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R E F E R A T Emne 38. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Tirsdag den 19. april 2016, kl. 13.00 16.00 Sted

Læs mere