Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A."

Transkript

1 OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr. Sønderborg 721 Ejer: Sønderborg Kommune Anvendelse: Undervisningsformål Arkitekt: Ukendt Opførelseår: ff. Bygninger: Ældste del opført (ukendt arkitekt, muligvis kgl. bygningsinspektør til 1864, L. A. Winstrup) i nygotisk stil med rødt murværk isat bånd af sortglaserede sten. Udvidelser 1939 og Ældste del ret velbevaret. Historie: Opført som Höhere Bürgerschule (realskole) under navnet Herzog- Friedrich-Schule. Efter 1912 almindelig skole, offentlig tysk skole, derefter dansk folkeskole. I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt har mange paralleller til Winstrups Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. Wiinstrup Hovedbygningen omfatter en toetages bygning på fem store vinduesfag, beliggende langs Kirkegade med en jævngammel vinkelbygning vinkelret bagud. Dertil tilbygninger bagud og mod øst, samt en selvstændig (næsten) gymnastiksalsbygning, som formodes at være fra 39. Det ældste byggeri er præget af historicistiske og lidt grove detaljer, dybtliggende vinduer i muret dobbeltfals og med segmentbuede stik over. Vinduerne er med lige overkarm og udmuring over, samt dekorative glaserede enkeltsten omkring vinduerne, samt glaserede, skrå, murede sålbænke. Dertil kommer dekorative bånd og hjørneudsmykninger af ligeledes glaserede sten alle glaserede sten er mørke/dodenkopfarvede. Vinduerne synes at være originale. Lav muret trempelkonstruktion, der er udkraget og muret i dekorativ mønstermur. Midt på facaden en muret gavlkvist med kamtakker (som i Haderslev). Midt på facaden synes en tidligere hovedindgang erstattet af et upassende vindue. Muret gavlkam ført over taget og afsluttet øverst og nederst med trapper øverst og nederst. Stejlt skifertag med i alt seks små kviste med udhæng på gadesiden. Vinkelbygningen er på østsiden delvis dækket af nyere tilbygning, mens der på vestsiden er isat en uheldig kvist i taget. Vinduerne i vinkelbygningen er samme type med segmentbuede stik over. Tilbygning mod øst er nyere og ret uheldig i forhold til den oprindelige bygning, mens den fritliggende salsbygning med helvalmet tag er nydelig og neutral i forhold til den oprindelige bygning. Kvist i vinkelbygning bagud, ovenlys i tagfladerne, samt stort vindue på facaden. Hovedbygningen som helhed velbevaret Neutrale 1

2 Tidligere Kreisamt Adresse: Brorsonsvej 1-3, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 716 & 913 Ejer: Sønderborg Kommune Anvendelse: Kunst- og musikskole mm. Arkitekt: Ukendt/Rellensmann Opførelseår: 1878/1914 Bygninger: Brorsonsvej 1: 1914 af regeringsarkitekt Rellensmann, Brorsonsvej 3: Opført 1878, ukendt arkitekt. Et interessant kompleks, hvor Brorsonsvej 3 er et fint eksempel på den nygotiske Hannoverskole, mens Brorsonsvej 1 er et sent eksempel på hjemstavnsstilen i den nybarokke udgave. Historie: Opført som kontorer og bolig for Sønderborg kreds, amtshus for Sønderborg Amt (1960 udvidet med forbindelsesbygning til Skolevej 18), fra 1970 ejet af Sønderborg Kommune og anvendes til forskellige skoleformål. Nr. 1 er et pudset hus i to etager, under et stort helvalmet tegltag og med småsprossede vinduer og forskellige udbygninger. Hjemstavnsstil med historiske, nybarokke stiltræk. Nr. 3 er ligeledes to etager under et stort valmet skifertag, men i modsætning til nr. 1 en udpræget facadebygning med symmetrisk anbragt, muret gavlkvist. Stiltrækkene er udpræget gotisk inspireret. Nr. 1 er gråpudset, oprindeligt, og med stort set samtlige originale vinduer intakt. Herunder bl. charmerende og karakteristiske udbygninger med hjørnekarnap med barokt præget tag med sving, og opført i to etager som en slags hjørnetårn. Gadesiden mod Brorsonsvej er husets ansigt, hvilket markeres med en stor muret kvist med barok murkrone, samt en stor buet karnap i den nordlige del. På sydsiden mod gaden markerer hjørnekarnappen sig som et rigtigt tårn, mens der i øvrigt er syv fag vinduer, samt også her en buet karnap i stueetagen. Mod vest er der en mindre, oprindelig forlængelse af huset, der afsluttes med en glasveranda med svungent baroktag. Hele huset er samlet under et stort, valmet tegltag. Facaderne står i den oprindelige grå cementpuds med bl.a. dekorative, enkle bånd i etagehøjderne og under vinduerne. Huset fremstår i det ydre uhyre oprindeligt. Den grå puds giver en smule preussisk præg havde huset været i røde mursten var det tættere på hjemstavnsstilen. Nr. 3 er stilmæssigt af en ganske anden og egentlig mere velkendt type med facaderne i gule mursten med beskedne røde dekorationer i form af bånd over og under vinduer, bryn og gesims med mønster. Huset har skifertag i en kompliceret udformning med skotrender, idet der mod gaden er symmetrisk anbragt gavlkvist over tre fag, mens der både mod syd og nord er tilsvarende murede gavlkviste, og mod vest en større længe med to vinduesfag med god afstand. Mod nord giver gavlkvisten adgang til en oprindelig terrasse i 1. sals højde, mens der mod gaden er hovedindgang. De tre gavlkviste afslutter med gotiske blændinger med tilsvarende spidsbuede vinduer, mens alle øvrige vinduer er segmentbuede, neo-gotiske, vinduer. En udbygning med vest er beklædt med skifer, der synes at være oprindeligt. Her er en uheldig spindeltrappe i stål opsat som flugtvej. Samtlige vinduer synes at være oprindelige, mens den centrale indgangsdør fra gaden er skiftet ud. I taget mod nord et par små, oprindelige kviste, mens der er et par senere isatte ovenlysvinduer. Tilbygninger, der i beskedent omfang har forstyrret de oprindelige bygningskomplekser. Tilstanden på begge ejendomme er god, og der er en meget høj grad at bevaringsværdi Beliggenheden er negativt præget og domineret af den gennemskårne vej umiddelbart langs med sydsiden af nr. 1 positivt er at Brorsonsvej er, stille og fredelig. 2

3 Tidligere marinestation og -skole Adresse: Gerlachsgade 2, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 854 GPS-koord. Ejer: Forsvarsministeriet Anvendelse: Sønderborg Kaserne Arkitekt: Eugen Fink Opførelseår: 1905 ff. Bygninger: To store blokke, opført efter tegninger af marinearkitekt Eugen Fink. Oprindeligt tænkt som symmetrisk anlæg med tre blokke, kun de to nærmest byen blev opført. Et hovedmonument i det tyske kejserriges arkitektur, efter ønske fra kejseren opført i stilen inspireret af de tyske ordensborge, men i forhold til den et par år yngre marinestation i Mürwik ved Flensborg mere moderne i stilen med indslag af Neustil / Jugendstil. Ret velbevaret med originale vinduer og intakte trappegange; i det indre en del moderniseringer af de enkelte rum. Historie: En af de tre nye marinestationer, som anlagdes i forbindelse med opbygningen af den tyske højsøflåde efter 1890 og udflytningen fra Kiel. Siden 1920 dansk kaserne og sergentskole. Består samlet set af to svagt U-formede bygninger, hvor den nordligste var tænkt som den centrale bygning, med et stort, fæstningsagtigt tårn på det sted, der skulle have været symmetri-omdrejningspunktet. Begge de store bygninger er opført i tre etager i røde mursten og med tag af røde bæverhaler. Afslutningen ved gavlene er alle steder markeret med tværgående bygninger, den sydligste lidt længere end de øvrige, alle opført i fire etager med en markeret rygning og gavl mod vest, der markerer bygningen. I tagfladen mellem gavlafslutningerne, henholdsvis midterpartiet med gavl, er også selve bygningen i fire etager, dog udformet som mansardetage med bæverhaler også på fronten. Det store midtertårn har tydelig borgkarakter med en udkraget øvre etage under det stejle tag. Der er på alle fire sider en række små vinduer (glugger) og taget er belagt med bæverhaler som de øvrige tage. Tårnet afslutte foroven med en anseelig lanterne med kobbertag. Mellem de to store bygninger er der indkørsel, flankeret af to små, helvalmede vagtbygninger i en etage. Samtlige vinduer synes oprindelige og er udformet som dybtliggende, segmentbuede, store vinduer. I stueetagen er vinduerne brede og under en halvcirkelbue, og dermed markerede i forhold til resten af huset. Murværket er en ret rød sten og mest markant i kraft af sin imponerende størrelse. Murværket er uden de helt store dekorationer, bortset fra samtlige gavle, der har pudsede blændingsfelter. Stilen er generelt historicistisk. Mansardetagen (4. etage) er på langsiderne markeret som sådan, mens den på tværbygningerne ved gavlene er markeret med mønstermurværk og pudsede blændingsfelter. Den sydlige bygning har en tårnagtig opbygning der afsluttes med en bastion med flagstang. Mod gården mod øst har denne bygning til dels udformning som en tværbygning, hvor der på den nordlige bygning er en klar tværbygning med helvalmet tværbygning. De mest synlige ændringer i det samlede anlæg er to elevatortårne på gårdsiden mod øst, samt adskillige ovenlysvinduer Tilstanden er præget af god vedligeholdelse, og i betragtning af bygningernes alder er den god. Imponerende beliggenhed meget markant beliggenhed, der understøtter tidens opfattelse af militærets ganske væsentlige position i samfundet, og ikke mindst i disse yderområder i det Tyske rige. 3

4 Tidligere Sonderburger Bank Adresse: Perlegade 26, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 226 Ejer: Danske Bank Anvendelse: Bank Arkitekt: Johann Theede Opførelseår: 1907 Bygning: Opført af arkitekt Johann Theede, Kiel, i en nationalromantisk stil med brug af granitsten til hele facaden, men med fine Jugendstil-detaljer, bl.a. vinduesbrystninger på 1. sal og smedejernsport. En voldsom og symbolsk bygning, i nær familie med offentlige monumenter som Knivsbjerg-tårnet. Øverst på gavlen mod gaden er indhugget et sejlskib som symbol på marinebyen, mens de tidligere bogstaver Sonderburger Bank er borthugget. I det ydre velbevaret, i det indre meget ombygget. Historie: Opført for Sonderburger Bank, efter 1920 Landmandsbanken, i dag Danske Bank. Gavlhus i to etager under et stejlt heltag. Pudset hus, bortset fra facaden, der i nationalromansk stil er fuldstændig beklædt med granit. Relativt smalt baghus, der består af to dele det bageste en smule smallere end det forreste. Bygningen er i tre etager og har stort set originale vinduer. Taget er stejlt og teglklædt. Bagest på grunden er huset påbygget en ret uheldig banktilbygning i en etage og med fladt tag. Facade mod Perlegade er ret enestående i sin udformning man må konstatere at pengene tilsyneladende ligger godt forvaret bag de solide mure! Huset har en romantisk, borgagtig karakter, der bl.a. understreges af relativt smalle vinduer med lodrette granitsøjler imellem, samt den overhvælvede meget markante gennemgang til bagarealerne., udformet som en gavl på gavlen. Den store gavl er asymmetrisk i sin udformning, idet der til venstre i 2. og 3. etage er tilbagetrukket altan. Gavlen mod øst har en udenpåliggende altan i 3. etage. Tilbygning mod øst samt en række udefinerede indvendige ombygninger Farven på det pudsede hus er ganske upassende til stilen. Rimelig god Bagarealernes forskellige udnyttelse er ikke af god, bymæssig standard. Ahlmannskolen Adresse: Kongevej 35, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 2802 Ejer: Sønderborg Kommune Anvendelse: Kommuneskole Arkitekt: Magnus Schlichting/Dall & Mundt Opførelseår: 1910 Bygninger: Ældste del opført 1907 efter tegning af Magnus Schlichting, Flensborg, i typisk nordtysk nationalromantik udvidet mod nord med bygninger i dansk bedre Byggeskik-stil af arkitekterne Andreas Dall og Holger Mundt. Senere udvidelser 1948 og Tilsammen et spændende anlæg, hvor typisk tysk og typisk dansk mødes. Ret velbevaret anlæg. Historie: Opført som Bürgerschule, efter 1920 dansk kommuneskole. 4

5 Skt. Marie Menighedshus Aresse: Østergade 1, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1145 GPS-koord Ejer: Skt. Marie Sogn Anvendelse: Menighedshus Arkitekt: Carl Voss Opførelseår: 1910 Bygninger: Opført efter tegning af arkitekt Carl Voss, Kiel, der var en af hjemstavnsstilens forkæmpere og medstifter af Baupflege Tondern. Stilen med pudsede facader, smalle vinduesrækker og mansardtag tækket med bæverhaler er bygningen dog mere et eksempel på almen tysk nybarok med jugendstil-detaljer end slesvigsk hjemstavnsstil. Velbevaret anlæg i såvel ydre som indre. Historie: Opført som menighedshus, hvilket det fortsat er. Vanskeligt definerbar bygning består af hovedhus med to gavlkviste mod gaden samt samtidig påbygget vinkelbygning bagpå,med sal etc. fra terræn. Vinduer i stueetagen er brede kurvehanksbuede, mens en del vinduer i 2. og 3. etg. er enkeltrammede og delt af markante murpiller, der giver huset bidrag til det nationalromantiske, borgagtige. I den bageste del af bygningen er der også jugendagtige indgangsdøre både mod nord og syd. Vinkelbygningen bagtil er lidt mere enkel i udtrykket. Der er store gennemgående vinduer i dobbelt højde under kurvehanksbuede stik i salsbygningen mod vest, mens bygningen mod øst har alm. korspostdelte vinduer - alle vinduer med krydssprosser. Enkelte kviste i manzarden, også originale. Kun beskedne Huset er i det ydre meget originalt og vel vedligeholdt. Omgivelserne er relativt neutrale, og der er et rimeligt samspil med de næsten samtidige bygninger på Kongevej. Hele komplekset står pudset, delvis sprutpudset, samt hvidmalet. Bygningen fremstår som toetages og med mansardtag overalt, tækket med røde tegl/bæverhaler. Mod syd, væk fra gaden, er bygningen til dels med fuld kælderetage pga. terrænspring. Alle vinduer er hvide og tilsyneladende originale, indrammet af en glatpudset dekoration. Hovedbygningen har refendfuget underdel, tilbagetrukket hoveddør i midten mellem de to fremhævede gavlkviste, der går helt 5

6 Tidligere Rigsbank Adresse: Kongevej 58, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1009 Ejer: Privateje Anvendelse: Advokatkontorer Arkitekt: Anton Huber Opførelseår: 1908 Bygning: Opført 1908 efter tegning af Anton Huber. Et fint eksempel på hjemstavnsstilen, men med en enkelthed, der peger frem mod Neue Sachlichkeit. Af det interessante inventar, der var udført af Anton Huber, Kunsthåndværksskolen i Flensborg, er der nu kun få rester men de kvadratiske facaderelieffer stammer fra Huber. Historie: Opført som tysk rigsbank, efter 1920 solgt til privateje. Enkelt længehus i 2 etager med helvalmet tegltag og fremtrukne sidepartier (vinkelbygninger) mod vest og halvrund karnap i to etager mod Kongevej. Opført i røde mursten og med blådæmpede vingetegl på taget. central hoveddør over midterpartiet er der en altan med hvidmalet værn i træ og murpiller. I bjælkelagshøjde er der i begge langsider dekorative relieffer formentlig kalksten. I tagfladen er der på alle fire sider såkaldte flagermus-kviste suppleret med en tilsvarende fabrikskvist mod vest, midtpå. På grund af stort terrænfald mod vest er der en meget pompøs terræntrappe til hoveddøren med et svungent forløb og kranset af værn i træ med pudsede søjler. I det ydre ingen Meget fin og original tilstand Den pompøse, udvendige trappe spille godt op til huset, der i øvrigt markerer sig fint blandt de øvrige på Kongevej. Et relativt kompakt hus, præget af den tyske hjemstavnsstil i en relativt enkel udformning. Facaden mod Kongevej er domineret af den ret store, halvrunde karnap, der afsluttes for oven i gesimshøjde og med helvalmet, knækket tag. I karnappen og nordgavlen er enrammede vinduer, mens der i facaderne i øvrigt er korspostdelte rokokoagtige vinduer. Stueetagens vinduer er samlet i tilbageliggende felter med markeret fremtrukket bryn over, to og to, mens sidepartierne mod vest har den samlet tre og tre. Midterpartiet mellem de fremtrukne sidelænger er fremtrukket til sidepartiernes linie i stueetagen med 6

7 Statsskolen Adresse: Kongevej 37, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1140 Ejer: Undervisningsministeriet Anvendelse: Sønderborg Gymnasium Arkitekt: Jürgensen & Bachmann Opførelseår: Bygninger: Opført af arkitekterne Peter Jürgensen og Jürgen Bachmann, Charlottenburg/ Berlin, efter offentlig arkitektkonkurrence Jürgensen & Bachmann hørte til de kendteste arkitekter i Tyskland og det smukke og velbevarede anlæg er et hovedværk både i hjemstavnsstilen og tysk arkitektur generelt. Supplerende gymnastiksal påbygget 1938, tilbygninger 1926 og 1966 ff. Velbevaret med originale vinduer og døre, idet indre en del moderniseret med forsænkede lofter mv. Historie: Opført af Sønderborg by, efter at byen til gengæld for placeringen af marinestationen havde forpligtet sig til at sørge for beder forhold for byens Oberrealschule. Efter 1920 dansk gymnasium. Opført som længehus med helvalmet tag, den sydlige del fremstår som en forlængelse. Der er påbygget en vinkelbygning mod øst ved hovedindgangens placering, mens der nord for den oprindelige bygning til påbygget en gymnastiksal. Senere er der yderligere tilføjelser mod øst. Vinduerne er meget store, korspostdelte vinduer sydligst i hovedfløjen er store salsvinduer i 2. etage. Den sydlige del hovedfløjen er lavere og med helvalmet tag, samt en mindre gavlkvist mod vest. Vinkelret på hovedbygningen er der nordligst påbygget en salsbygning med helvalmet tag og høje, gennemgående vinduer. Vinkelret på hovedbygningen mod øst er en stor senere udvidelse i to etager, der følger bygningsmønstret fra den oprindelige bygning. Vinduer og materialer mv. som øvrige. Omtrent over sammenbygningen er en lanterneagtig tårnopbygning med terrasse og flagstang øverst. En række yderligere og senere udbygninger og tilbygninger, der tilsammen giver et meget stort kompleks. Tilstanden er i det ydre ganske god i det indre er bygningerne alle ændret en del med f.eks. nedsænkede lofter, nyere skillevægge og opdelinger mv. Fortsat smukke omgivelser med store træer ud mod vejen bagtil præget af tilbygninger. Hovedbygningen, beliggende langs Kongevej, samt de øvrige bygninger, er opført i to etager i mørke, røde sten og med blådæmpede vingetegl på nær salsbygningen der er en etg. Hovedbygningen har hovedindgang nordligst, markant med sandstensportal med kvadre og halvcirkelportal med egetræsdør over indgangen er der en enkel men markant gavlkvist. 7

8 Domhuset Adresse: Kongevej 41, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1098 Ejer: Justitsministeriet Anvendelse: Domhus til 2008, p.t. uden anvendelse Arkitekt: Rellensmann Opførelseår: Bygninger: Hovedbygning samt arrester og arrestforvarerbolig mv., opført efter tegninger af regeringsarkitekt Rellensmann med regeringsarkitekt Rahn som ansvarlig. Et meget fint og velbevaret eksempel på hjemstavnsstilen, i brugen af kvaderliséner og murdetaljer i nær familie med Rellensmanns samtidige Altes Gymnasium i Flensborg. Originale vinduer, døre og tag; i det indre moderniseringer af de enkelte rum. Historie: Opført som domhus og anvendt som sådan til udflytningen af retsadministrationen til nye bygninger Stor vinkelbygning i tre etager, mod syd en forlængelse, alt sammen samlet under et stort og stejlt tegltag med en udbygget, hvid gesims. Selve retsbygning suppleres med arrestbygning mod SØ, fængselsgård og port, samt portner og/eller arrestforvarerbolig. Hoveddør er anbragt i muret portal i klassisk udformning med gavltrekant. Alle vinduer er rokokotype med krydssprosser, både i for- og bagside. Gavlen mod nord har ligeledes opdeling med murede kvaderlisener og med segmentbuede vinduer i 1. etage samt murede blændingsfelter i gavltrekanten. Bagsiden af hovedhuset har jernvinduer i trapperummet, med dekorationer, samt i øvrigt forskellige vinduestyper i etagerne. Vinkelbygget arresthus i to, delvis tre etager med stejlt tag og samme materialevalg. Mod syd er et par boligindretninger, mod gaden, udenfor fængselsgården, er der en portnerbolig i en etage og med helvalmet tag. Hele anlægget er meget komplet og indtil videre meget velholdt, selv om d.d. er tømt for sine oprindelige funktioner. Ikke umiddelbart synlige ændringer, bortset fra petitesser. God fin - velholdt OK i fin synergi med nabobygningerne man kan frygte for bygningens fremtid. Alt byggeri i komplekset er udført i røde mursten og med tegltag belagt med blådæmpede vingetagsten. I taget er der adskillige såkaldte flagermus-kviste. Hovedbygningen, med i alt 5 vinduesfag, har en underetage der ikke særligt markeret bortset fra slutsten over hvert vindue, mens 2. og 3. etage for midterpartiets vedkommende er markeret med murede kvaderlisener mellem alle vinduer, og en 3 fags facadekvist i taget, ligeledes med kvaderlisener og lavt tag. 8

9 Sønderborghus Adresse: Løngang 1, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1116 GPS-koord Ejer: Sønderborg Kommune Anvendelse: Forsamlingsbygning Arkitekt: Martin Nyrop Opførelseår: Bygninger: Firfløjet anlæg omkring en lukket gård, opført og tegnet af arkitekt Martin Nyrop, København, i sen dansk nationalromantik. Meget velbevaret anlæg med originale vinduer, sal mv.; kun er ved sydgavlen tilføjet et nyere indgangsparti i glas. Historie: Opført af den danske bevægelse i Sønderborg efter en offentlig indsamling til brug som forsamlingsbygning. I dag aktivitets- og kulturhus. Kompakt kvadratisk bygningsanlæg i tre etager, borgagtig karakter med to facader og to gavle ninger, der ikke forskønner den oprindelige bygning i henhv. glas og zink. Det borgagtige præg understreges af kamtakkerne, der markerer fire gavle eller to langhuse forbundet omkring en lysgård. Hertil tæller yderligere de mindre vinduer i den øverste etage, som kunne være hentet fra borgen skydeskår. I øvrigt er bygningen opført i røde sten og med røde vingetegl på taget, samt hvide vinduer. Tilbygninger Jævnt god Ligger lidt på en ø med trafik og parkering rundt på alle sider af huset har ikke noget at støtte sig op ad. Det nationalromantiske signal kommer primært fra de takkede gavle, der giver bygningen et historicistisk anstrøg. Bygningen er lidt torso-agtig i sin meget kompakte udformning uden egentligt formildende omstændigheder ret rustik. De to facadesider har vinder i den traditionelle stil med krydssprosser, mens de to gavlsider kun har beskedent antal vinduer. Til gengæld er der på gavlsiderne tilbyg- 9

10 Tidligere Amtsbanegård Adresse: Jernbanegade 1, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1819 Ejer: DSB Anvendelse: Rutebilstation Arkitekt: Johann Thude Opførelseår: 1912 Bygning: Opført 1912 af arkitekt Johann Theede, Kiel, som en kopi af Hindsgavl Slot på Fyn. Bygningen er på den måde et markant vidnesbyrd om den interesse, der gennem forskellige bogværker var vakt for gammel dansk arkitektur trods de nationale modsætninger. Velbevaret i ydre og indre, gennemgribende restaureret Historie: Opført som banegård for de alsiske amtsbaner, efter at den første banegård fra 1898 var blevet for lille banegård for den normalsporede bane Sønderborg-Mommark, siden da rutebilstation. Længehus med helvalmet afslutning, klassisk frontespice og fire gavlkviste på modsatte side, Op ført næsten som en kopi af Hindsgavl slots hovedbygning. 9 fags hovedbygning i to etager og med helvalmede gavle, fremhævet midterparti med 4 lisener og klassisk udformet gavltrekant over de midterste 3 brede fag med den centrale hoveddør indrammet af portal, og dekorative felter på hver side. Ved gavlene er tilføjet yderligere et vinduesfag i en smallere bygning, trukket tilbage fra facaden og ligeledes afsluttet med helvalm. Hele bygningen er opført i en relativt lys rød sten med hvid pudset gesims med ret stor udkragning, og tag af røde vingesten. Soklen er markeret med sandstensbeklædning. Mod øst modsat gadesiden er tagfladen ført igennem, og facaden har i 2. etage tre alm. vinduesfag fra hver gavl, samt fem extra brede vinduesfag omkring midten af bygningen. Den midterste del af bygningen har på bagfacaden en beskeden markeret udbygning over fire vinduesfag i midten, også helvalmet og med røde tegl og et par døre. Over midterbygningen på bagsiden er der fire murede gavlkviste i taget, med to vinduer i hver. Alle vinduer i hele bygningen er passende rokokotype med korspostdeling og krydssprosser, mens der er meget beskedne ændringer fsa. de udvendige døre. Stort set ikke Vel vedligeholdt udvendig Bygningen er flot, men ligger lidt besynderligt i gadebilledet med den store rutebilplads bagved også denne bygning savner nogle omgivelser til støtte og afløsning for de mange jernbanespor, der tidligere har været. 10

11 Stenderup Frimenighedskirke Adresse: Stenderup Kirkebakke 4, Nybøl, 6400 Sønderborg Mtr. Stenderup, Nybøl 53 Ejer: Sundeved-Centret Anvendelse: Kurser, lejrskole mv. Arkitekt: Opførelseår: 1903 Bygning: Kirken opført 1903 af arkitekt Martin Nyrop, København, opført i gule flensborgsten med bånd af kalksten, tegltag med tagrytter. Præstegård tilføjet 1912; både kirke og præstegård typiske for Nyrops danske nationalromantik. Historie: Opført for Sundeved Frimenighed som dansk kirke, 1970 solgt til Sundeved-Centret til foreningsbrug. Kirkebygning opført som traditionel processionskirke, uden tårn men med tagrytter. Præsteboligen i tilslutning til kirken er oprindeligt formentlig opført som to fritliggende bygninger bolig og stald men er undergået så mange ændringer at den ikke registreres. Murværket er helt i gule såkaldte Flensborgsten, beskedne udsmykninger i murværket i form af savskifter og hvid gesims med lille udladning. Våbenhusets gavle mod nord har en enkelt blændingsudsmykning med cirkler og halvcirkelindramning af den klassicistiske hoveddør. Skibets vestgavl er derimod rigt blændingsudsmykket med bl.a. korsblænding, cirkelblændinger og lodrette, smalle blændingsfelter samt små, indbyggede fuglehuller, der refererer til tekst inde i kirken som ved dit alter den kvidrende fugl, und i dit tempel din tjener et skjul. Tag på både kirke og tagrytter er belagt med bly, som afløsning for et tidligere bliktag. Nej Rimelig god OK Kirkebygningen beskrives som egnsinspireret nationalromantik, en bygning som hviler helt i sig selv. Bygningen er et længehus, beliggende stort set øst-vest, med kirkeskib og kor, samt et sideskib der slutter sig på nordsiden af skibet sammen med en lille vinkelbygning med gavl og blindgavl med indgangsdør, indeholdende våbenhus. Samtlige vinduer er originale og delvis jern, rundbuede og beliggende dybt i murværket med hvidmale fals. 11

12 Forsamlingsgården Sundeved Adresse: Nybølvej 2, Vr. Sottrup, 6400 Sønderborg Mtr. Sottrup Ejerlav, Sottrup 184 GPS-koord N , E Ejer: Forsamlingsgården Sundeved Anvendelse: Forsamlingshus Arkitekt: Fr. Kiørboe/Martin Nyrop Opførelseår: 1911 Bygning: Opført 1911 af arkitekt Frederik Kiørboe, der var ansat hos Martin Nyrop. Typisk for den danske arkitektur, der var inspireret af Møgeltønder-stilen. Stilen ligger nærmest dansk Bedre Byggeskik som den ses praktiseret hos f.eks. de samtidige arkitekter i det sønderjyske område (Thaysen, Fink og Gram) Historie: Opført som dansk forsamlingshus for Sundeved til erstatning for det første lille forsamlingshus fra Bygningskomplekset er præget af større tyngde end den sene tyske hjemstavnsstil. Murværk i røde sten, rødt tegltag og hvide gesimser, god bredde på bygningskroppene og kun 45 gr. tag. De synlige sokler er sat i granitkvadre. Et kompliceret bygningsanlæg med mange elementer. Den vestlige del af vinkelfløjen har en lang fabrikskvist på både nord og sydsiden, og mod nord er der en beskeden, men meget uheldig tilbygning med fladt tag i hjørnet mellem de to vinkler på sidebygningen. Udbygningen i hjørnet mod NØ med indgang til salen synes at være oprindelig, men valget af ny hoveddør i plast er uheldigt for helheden. Flere vinduer er udskiftet til thermo med tykke sprosser; tilbygning m. fladt tag og moderne vindue og støbt/ pudset sokkel mod vest. Der er sket ommuringer i den delvis selvstændige tidligere rejsestald. Generelt er den tekniske tilstand god der ses enkelte skævheder i murværket ved den store sal. Sten v. indkørsel: Danmarks befrielse Hovedbygningen indeholder sale (stor og lille) og er beliggende øst-vest til denne føjet en stor/lang vinkelbygning nord/syd og mod vest, af lidt mindre højde. Nord for hovedbygningen er en tidligere, nu ombygget rejsestald. Et idérigt og prætentiøst byggeri når tiden betænkes. Der er for tiden klassiske vinduer med krydssprosser i de meste, en del er dog udskiftede med termoglas og tykkere sprosser. Porte og større indgangspartier er med kurvehanksbuede stik de fleste udskiftet med nyere vinduer/døre i plast. 12

13 Gråsten Banegård Adresse: Kongevej 71-73, 6300 Gråsten Mtr. Gråsten, Gråsten-Adsbøl 200B GPS-koord N , E Ejer: DSB Anvendelse: Jernbanestation Arkitekt: Fr. Wilh. Jablonowski Opførelseår: 1901 Bygning: Opført 1901 efter tegning af Baurat Friedrich Wilhelm Jablonowski, Haderslev, i den typiske nordtysk-hanseatiske nygotik, som gennemførtes ved både amtsbanerne i Haderslev kreds 1896 og ved Tinglev/Padborg-Sønderborgbanen Bygningen er velbevaret med originale vinduer og tag, i det indre noget ombygget, bl.a. med indrettet venteværelse for kongefamilien. Den bedst bevarede af alle Jablonowskis stationsbygninger og i modsætning til de øvrige, der stort set alle er i privateje, fortsat i anvendelse som station. Enkelte vinduer og døre er udskiftede, og indretningen i nogen grad opdateret. Pakhusbygningen mod vest er en integreret del af komplekset. Opført renoveret i bindingsværk og med tag af eternit. Porte og døre er her bevaret. Enkelte vinduer og døre er udskiftet/ændret til uheldige løsninger. Bevaringstilstanden er rimelig, når man tager fredningen i betragtning kunne enkelte fejltagelser dog godt være undgået. I kraft af sin fortsatte funktion som banegård, virker bygningen med sine omgivelser harmonisk og rigtig. Historie: Station på den tyske normalsporede statsbane fra Tinglev/Padborg til Sønderborg, 1920 overtaget af DSB. Et sammenhængende kompleks bestående af hovedbygning i to etager, sidefløj mod øst i en etage og pakhusfløj mod vest med lavt tag. Hovedbygning og sidefløj i Jablonowski s og tidens stil med rødt murværk og store hvide pudsede felter, som præger meget af det offentlige byggeri omkring århundredskiftet Taget er belagt med tidstypiske, flade røde falstegl og har stort udhæng med frie spær og remme. Vinduerne sidder relativt dybt i murede false i røde sten, og er alle segmentbuede og stort set velbevarede. 13

14 Gråsten tidligere posthus Adresse: Ahlefeldvej1 Mtr. Gråsten, Adsbøl 153 GPS-koord N , E Ejer: Privat Anvendelse: Post/ postdistribution Arkitekt: Ukendt Opførelseår: 1902 Bygning: Opført 1902 (tegning på Sønderborg Slot, arkitekt ikke angivet) i typisk postgotik med fialeprydet gavlkvist, hvidpudset murværk med røde bånd. Velbevaret, men alle bygninger og døre udskiftet til moderne, men med bibeholdelse af originale lysninger. Historie: Opført af det tyske postvæsen. Relativt kompakt to etagers hus med markeret tværbygning med gavle. Fremstår som et bredt langhus langs med Ahlefeldsvej med en smal tværbygning med gavl mod gaden og bagtil. Tværgående sadeltag på tværbygningen, men samme rygningshøjde. Gavlen på tværbygningen er prydet med kamtakker med pinnakler på alle takker, samt i hovedhuset to kviste med tag som pinnaklerne. Huset er i øvrigt i tidens officielle stil, hvidpudset og med en del dekorationer, hjørnepilastre, bryn, indfatninger omkring vinduer mv. i røde sten. Taget er skifertækket. Små tårne pinnakeltårne pryder de to gavle nederst og øverst. Samtlige vinduer og døre er skiftet til nye helt uden poste eller sprosser ikke skønt! og der er etableret en handicaprampe på en meget markant placering. Både segmentbuede og rundbuede vinduer. Mest synlig er den totale udskiftning og ændring af vinduerne og døre. Rimelig Nordborg Slot Adresse: Slotsgrunden 1, 6430 Nordborg Mtr. Nordborg 170 GPS-koord Ejer: Nordborg Efterskole Anvendelse: Skole Arkitekt: Ældre/Eugen Fink Opførelseår: tallet/1911 Bygninger: Anlæg med portfløj, flankeret af runde tårne med nybarokke kuppelspir, trefløjet anlæg i 1-2 etager, hvidkalket med tegltage. Dele af 1600-tallets slot bevaret, men væsentligste dele af anlægget opført , da slottet ombyggedes til tysk folkehøjskole v/ marinearkitekt Eugen Fink. Også i det indre bevarede trapperum i borgromantisk stil. Et interessant Gesamtkunstwerk med mindelser om både jugend, nybarok og hjemstavnsstil opbygget på grundlag af resterne af de plønske hertugers slot fra årene efter Historie: Hertugslot, fra 1729 i kongeligt eje, anvendt som amtmandsbolig. Udparcelleret 1772, derefter i privateje, til det i 1909 købtes af den tyske højskoleforening, efter 1920 dansk højskole, nu efterskole. 14

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Haderslev Kommune. Tilstand: Bygningens tilstand er generelt rimelig

Haderslev Kommune. Tilstand: Bygningens tilstand er generelt rimelig Haderslev Kommune Gamle hovedpostkontor Adresse: Jernbanegade 1 A 6100 Haderslev Anvendelse: Boliger Opførelseår: 1867 Bygning: Opført som hovedpostkontor 1867 over for den daværende statsbanegård i forbindelse

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971.

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971. Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning:

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

Historie: Opført for den danske statsbane, tilhørte 1866-1920 de preussiske statsbaner.

Historie: Opført for den danske statsbane, tilhørte 1866-1920 de preussiske statsbaner. Aabenraa Kommune Statsbanegården Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Kolstrup, Aabenraa 2661 GPS-koord: 55º02 948 /9º25 068 Ejer: Sækko Anvendelse: Udstillingsbygning Arkitekt: N. P. Holsøe Opførelseår:

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse.

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse. RANDERS KOMMUNE Eriksborgvej 41 Lemvej 70, Lem Mikkelstrupvej 33 Romaltvej 89, Over Romalt Tjærbyvej 180, Tjærby Tjærbyvej 202, Tjærby Vestrupvej 132, Gimming Viborgvej 99 67 RANDERS KOMMUNE Eriksborg

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Region: Region Sjælland Kommune: Holbæk Kommune Adresse: Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Matr.nr.: 138 b, Holbæk Bygrunde Arkitekt:

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Etape 6. Næstved Vordingborg. 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6. Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke

Etape 6. Næstved Vordingborg. 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6. Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke Etape 6 Næstved Vordingborg 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6 Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke Side 77 Side 78 Side 79 Side 80 Side 81 Side 82 Side 83 Side

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Inspirationskatalog Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Vi har gjort det nemt at vælge. Luk selv op og kig... Når man skal vælge nye døre og vinduer til sit hus, er det vigtig, at man gør det

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet af København

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Stenderup Kirke. Stenderup Kirke. Præstegården. Materiale udarbejdet af Arkitekt m.a.a. Jørgen Toft Jessen, Østergade 44, 6100 Haderslev.

Stenderup Kirke. Stenderup Kirke. Præstegården. Materiale udarbejdet af Arkitekt m.a.a. Jørgen Toft Jessen, Østergade 44, 6100 Haderslev. Præstegården Materiale udarbejdet af Arkitekt m.a.a. Jørgen Toft Jessen, Østergade 44, 6100 Haderslev. Stenderup Kirke Stenderup Kirke Sundeved Centrets historie Sundeved Centret ligger naturskønt på Stenderup

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD.

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD. Region: Region Midtjylland Kommune: Randers Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD Ejer: Verdo A/S Kontaktperson: Verdo, Claus Nicolai Løvgreen e post: clo@verdo tlf.:

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Stilblade. Historiske huse

Stilblade. Historiske huse Stilblade Historiske huse Stilblade - Historiske huse Med stilblade for de historiske huse ønsker Aalborg Kommune at optimere bevaringen af ældre huse i Aalborg Midtby, opført fra 1500-1600-tallet og til

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere