Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A."

Transkript

1 OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr. Sønderborg 721 Ejer: Sønderborg Kommune Anvendelse: Undervisningsformål Arkitekt: Ukendt Opførelseår: ff. Bygninger: Ældste del opført (ukendt arkitekt, muligvis kgl. bygningsinspektør til 1864, L. A. Winstrup) i nygotisk stil med rødt murværk isat bånd af sortglaserede sten. Udvidelser 1939 og Ældste del ret velbevaret. Historie: Opført som Höhere Bürgerschule (realskole) under navnet Herzog- Friedrich-Schule. Efter 1912 almindelig skole, offentlig tysk skole, derefter dansk folkeskole. I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt har mange paralleller til Winstrups Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. Wiinstrup Hovedbygningen omfatter en toetages bygning på fem store vinduesfag, beliggende langs Kirkegade med en jævngammel vinkelbygning vinkelret bagud. Dertil tilbygninger bagud og mod øst, samt en selvstændig (næsten) gymnastiksalsbygning, som formodes at være fra 39. Det ældste byggeri er præget af historicistiske og lidt grove detaljer, dybtliggende vinduer i muret dobbeltfals og med segmentbuede stik over. Vinduerne er med lige overkarm og udmuring over, samt dekorative glaserede enkeltsten omkring vinduerne, samt glaserede, skrå, murede sålbænke. Dertil kommer dekorative bånd og hjørneudsmykninger af ligeledes glaserede sten alle glaserede sten er mørke/dodenkopfarvede. Vinduerne synes at være originale. Lav muret trempelkonstruktion, der er udkraget og muret i dekorativ mønstermur. Midt på facaden en muret gavlkvist med kamtakker (som i Haderslev). Midt på facaden synes en tidligere hovedindgang erstattet af et upassende vindue. Muret gavlkam ført over taget og afsluttet øverst og nederst med trapper øverst og nederst. Stejlt skifertag med i alt seks små kviste med udhæng på gadesiden. Vinkelbygningen er på østsiden delvis dækket af nyere tilbygning, mens der på vestsiden er isat en uheldig kvist i taget. Vinduerne i vinkelbygningen er samme type med segmentbuede stik over. Tilbygning mod øst er nyere og ret uheldig i forhold til den oprindelige bygning, mens den fritliggende salsbygning med helvalmet tag er nydelig og neutral i forhold til den oprindelige bygning. Kvist i vinkelbygning bagud, ovenlys i tagfladerne, samt stort vindue på facaden. Hovedbygningen som helhed velbevaret Neutrale 1

2 Tidligere Kreisamt Adresse: Brorsonsvej 1-3, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 716 & 913 Ejer: Sønderborg Kommune Anvendelse: Kunst- og musikskole mm. Arkitekt: Ukendt/Rellensmann Opførelseår: 1878/1914 Bygninger: Brorsonsvej 1: 1914 af regeringsarkitekt Rellensmann, Brorsonsvej 3: Opført 1878, ukendt arkitekt. Et interessant kompleks, hvor Brorsonsvej 3 er et fint eksempel på den nygotiske Hannoverskole, mens Brorsonsvej 1 er et sent eksempel på hjemstavnsstilen i den nybarokke udgave. Historie: Opført som kontorer og bolig for Sønderborg kreds, amtshus for Sønderborg Amt (1960 udvidet med forbindelsesbygning til Skolevej 18), fra 1970 ejet af Sønderborg Kommune og anvendes til forskellige skoleformål. Nr. 1 er et pudset hus i to etager, under et stort helvalmet tegltag og med småsprossede vinduer og forskellige udbygninger. Hjemstavnsstil med historiske, nybarokke stiltræk. Nr. 3 er ligeledes to etager under et stort valmet skifertag, men i modsætning til nr. 1 en udpræget facadebygning med symmetrisk anbragt, muret gavlkvist. Stiltrækkene er udpræget gotisk inspireret. Nr. 1 er gråpudset, oprindeligt, og med stort set samtlige originale vinduer intakt. Herunder bl. charmerende og karakteristiske udbygninger med hjørnekarnap med barokt præget tag med sving, og opført i to etager som en slags hjørnetårn. Gadesiden mod Brorsonsvej er husets ansigt, hvilket markeres med en stor muret kvist med barok murkrone, samt en stor buet karnap i den nordlige del. På sydsiden mod gaden markerer hjørnekarnappen sig som et rigtigt tårn, mens der i øvrigt er syv fag vinduer, samt også her en buet karnap i stueetagen. Mod vest er der en mindre, oprindelig forlængelse af huset, der afsluttes med en glasveranda med svungent baroktag. Hele huset er samlet under et stort, valmet tegltag. Facaderne står i den oprindelige grå cementpuds med bl.a. dekorative, enkle bånd i etagehøjderne og under vinduerne. Huset fremstår i det ydre uhyre oprindeligt. Den grå puds giver en smule preussisk præg havde huset været i røde mursten var det tættere på hjemstavnsstilen. Nr. 3 er stilmæssigt af en ganske anden og egentlig mere velkendt type med facaderne i gule mursten med beskedne røde dekorationer i form af bånd over og under vinduer, bryn og gesims med mønster. Huset har skifertag i en kompliceret udformning med skotrender, idet der mod gaden er symmetrisk anbragt gavlkvist over tre fag, mens der både mod syd og nord er tilsvarende murede gavlkviste, og mod vest en større længe med to vinduesfag med god afstand. Mod nord giver gavlkvisten adgang til en oprindelig terrasse i 1. sals højde, mens der mod gaden er hovedindgang. De tre gavlkviste afslutter med gotiske blændinger med tilsvarende spidsbuede vinduer, mens alle øvrige vinduer er segmentbuede, neo-gotiske, vinduer. En udbygning med vest er beklædt med skifer, der synes at være oprindeligt. Her er en uheldig spindeltrappe i stål opsat som flugtvej. Samtlige vinduer synes at være oprindelige, mens den centrale indgangsdør fra gaden er skiftet ud. I taget mod nord et par små, oprindelige kviste, mens der er et par senere isatte ovenlysvinduer. Tilbygninger, der i beskedent omfang har forstyrret de oprindelige bygningskomplekser. Tilstanden på begge ejendomme er god, og der er en meget høj grad at bevaringsværdi Beliggenheden er negativt præget og domineret af den gennemskårne vej umiddelbart langs med sydsiden af nr. 1 positivt er at Brorsonsvej er, stille og fredelig. 2

3 Tidligere marinestation og -skole Adresse: Gerlachsgade 2, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 854 GPS-koord. Ejer: Forsvarsministeriet Anvendelse: Sønderborg Kaserne Arkitekt: Eugen Fink Opførelseår: 1905 ff. Bygninger: To store blokke, opført efter tegninger af marinearkitekt Eugen Fink. Oprindeligt tænkt som symmetrisk anlæg med tre blokke, kun de to nærmest byen blev opført. Et hovedmonument i det tyske kejserriges arkitektur, efter ønske fra kejseren opført i stilen inspireret af de tyske ordensborge, men i forhold til den et par år yngre marinestation i Mürwik ved Flensborg mere moderne i stilen med indslag af Neustil / Jugendstil. Ret velbevaret med originale vinduer og intakte trappegange; i det indre en del moderniseringer af de enkelte rum. Historie: En af de tre nye marinestationer, som anlagdes i forbindelse med opbygningen af den tyske højsøflåde efter 1890 og udflytningen fra Kiel. Siden 1920 dansk kaserne og sergentskole. Består samlet set af to svagt U-formede bygninger, hvor den nordligste var tænkt som den centrale bygning, med et stort, fæstningsagtigt tårn på det sted, der skulle have været symmetri-omdrejningspunktet. Begge de store bygninger er opført i tre etager i røde mursten og med tag af røde bæverhaler. Afslutningen ved gavlene er alle steder markeret med tværgående bygninger, den sydligste lidt længere end de øvrige, alle opført i fire etager med en markeret rygning og gavl mod vest, der markerer bygningen. I tagfladen mellem gavlafslutningerne, henholdsvis midterpartiet med gavl, er også selve bygningen i fire etager, dog udformet som mansardetage med bæverhaler også på fronten. Det store midtertårn har tydelig borgkarakter med en udkraget øvre etage under det stejle tag. Der er på alle fire sider en række små vinduer (glugger) og taget er belagt med bæverhaler som de øvrige tage. Tårnet afslutte foroven med en anseelig lanterne med kobbertag. Mellem de to store bygninger er der indkørsel, flankeret af to små, helvalmede vagtbygninger i en etage. Samtlige vinduer synes oprindelige og er udformet som dybtliggende, segmentbuede, store vinduer. I stueetagen er vinduerne brede og under en halvcirkelbue, og dermed markerede i forhold til resten af huset. Murværket er en ret rød sten og mest markant i kraft af sin imponerende størrelse. Murværket er uden de helt store dekorationer, bortset fra samtlige gavle, der har pudsede blændingsfelter. Stilen er generelt historicistisk. Mansardetagen (4. etage) er på langsiderne markeret som sådan, mens den på tværbygningerne ved gavlene er markeret med mønstermurværk og pudsede blændingsfelter. Den sydlige bygning har en tårnagtig opbygning der afsluttes med en bastion med flagstang. Mod gården mod øst har denne bygning til dels udformning som en tværbygning, hvor der på den nordlige bygning er en klar tværbygning med helvalmet tværbygning. De mest synlige ændringer i det samlede anlæg er to elevatortårne på gårdsiden mod øst, samt adskillige ovenlysvinduer Tilstanden er præget af god vedligeholdelse, og i betragtning af bygningernes alder er den god. Imponerende beliggenhed meget markant beliggenhed, der understøtter tidens opfattelse af militærets ganske væsentlige position i samfundet, og ikke mindst i disse yderområder i det Tyske rige. 3

4 Tidligere Sonderburger Bank Adresse: Perlegade 26, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 226 Ejer: Danske Bank Anvendelse: Bank Arkitekt: Johann Theede Opførelseår: 1907 Bygning: Opført af arkitekt Johann Theede, Kiel, i en nationalromantisk stil med brug af granitsten til hele facaden, men med fine Jugendstil-detaljer, bl.a. vinduesbrystninger på 1. sal og smedejernsport. En voldsom og symbolsk bygning, i nær familie med offentlige monumenter som Knivsbjerg-tårnet. Øverst på gavlen mod gaden er indhugget et sejlskib som symbol på marinebyen, mens de tidligere bogstaver Sonderburger Bank er borthugget. I det ydre velbevaret, i det indre meget ombygget. Historie: Opført for Sonderburger Bank, efter 1920 Landmandsbanken, i dag Danske Bank. Gavlhus i to etager under et stejlt heltag. Pudset hus, bortset fra facaden, der i nationalromansk stil er fuldstændig beklædt med granit. Relativt smalt baghus, der består af to dele det bageste en smule smallere end det forreste. Bygningen er i tre etager og har stort set originale vinduer. Taget er stejlt og teglklædt. Bagest på grunden er huset påbygget en ret uheldig banktilbygning i en etage og med fladt tag. Facade mod Perlegade er ret enestående i sin udformning man må konstatere at pengene tilsyneladende ligger godt forvaret bag de solide mure! Huset har en romantisk, borgagtig karakter, der bl.a. understreges af relativt smalle vinduer med lodrette granitsøjler imellem, samt den overhvælvede meget markante gennemgang til bagarealerne., udformet som en gavl på gavlen. Den store gavl er asymmetrisk i sin udformning, idet der til venstre i 2. og 3. etage er tilbagetrukket altan. Gavlen mod øst har en udenpåliggende altan i 3. etage. Tilbygning mod øst samt en række udefinerede indvendige ombygninger Farven på det pudsede hus er ganske upassende til stilen. Rimelig god Bagarealernes forskellige udnyttelse er ikke af god, bymæssig standard. Ahlmannskolen Adresse: Kongevej 35, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 2802 Ejer: Sønderborg Kommune Anvendelse: Kommuneskole Arkitekt: Magnus Schlichting/Dall & Mundt Opførelseår: 1910 Bygninger: Ældste del opført 1907 efter tegning af Magnus Schlichting, Flensborg, i typisk nordtysk nationalromantik udvidet mod nord med bygninger i dansk bedre Byggeskik-stil af arkitekterne Andreas Dall og Holger Mundt. Senere udvidelser 1948 og Tilsammen et spændende anlæg, hvor typisk tysk og typisk dansk mødes. Ret velbevaret anlæg. Historie: Opført som Bürgerschule, efter 1920 dansk kommuneskole. 4

5 Skt. Marie Menighedshus Aresse: Østergade 1, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1145 GPS-koord Ejer: Skt. Marie Sogn Anvendelse: Menighedshus Arkitekt: Carl Voss Opførelseår: 1910 Bygninger: Opført efter tegning af arkitekt Carl Voss, Kiel, der var en af hjemstavnsstilens forkæmpere og medstifter af Baupflege Tondern. Stilen med pudsede facader, smalle vinduesrækker og mansardtag tækket med bæverhaler er bygningen dog mere et eksempel på almen tysk nybarok med jugendstil-detaljer end slesvigsk hjemstavnsstil. Velbevaret anlæg i såvel ydre som indre. Historie: Opført som menighedshus, hvilket det fortsat er. Vanskeligt definerbar bygning består af hovedhus med to gavlkviste mod gaden samt samtidig påbygget vinkelbygning bagpå,med sal etc. fra terræn. Vinduer i stueetagen er brede kurvehanksbuede, mens en del vinduer i 2. og 3. etg. er enkeltrammede og delt af markante murpiller, der giver huset bidrag til det nationalromantiske, borgagtige. I den bageste del af bygningen er der også jugendagtige indgangsdøre både mod nord og syd. Vinkelbygningen bagtil er lidt mere enkel i udtrykket. Der er store gennemgående vinduer i dobbelt højde under kurvehanksbuede stik i salsbygningen mod vest, mens bygningen mod øst har alm. korspostdelte vinduer - alle vinduer med krydssprosser. Enkelte kviste i manzarden, også originale. Kun beskedne Huset er i det ydre meget originalt og vel vedligeholdt. Omgivelserne er relativt neutrale, og der er et rimeligt samspil med de næsten samtidige bygninger på Kongevej. Hele komplekset står pudset, delvis sprutpudset, samt hvidmalet. Bygningen fremstår som toetages og med mansardtag overalt, tækket med røde tegl/bæverhaler. Mod syd, væk fra gaden, er bygningen til dels med fuld kælderetage pga. terrænspring. Alle vinduer er hvide og tilsyneladende originale, indrammet af en glatpudset dekoration. Hovedbygningen har refendfuget underdel, tilbagetrukket hoveddør i midten mellem de to fremhævede gavlkviste, der går helt 5

6 Tidligere Rigsbank Adresse: Kongevej 58, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1009 Ejer: Privateje Anvendelse: Advokatkontorer Arkitekt: Anton Huber Opførelseår: 1908 Bygning: Opført 1908 efter tegning af Anton Huber. Et fint eksempel på hjemstavnsstilen, men med en enkelthed, der peger frem mod Neue Sachlichkeit. Af det interessante inventar, der var udført af Anton Huber, Kunsthåndværksskolen i Flensborg, er der nu kun få rester men de kvadratiske facaderelieffer stammer fra Huber. Historie: Opført som tysk rigsbank, efter 1920 solgt til privateje. Enkelt længehus i 2 etager med helvalmet tegltag og fremtrukne sidepartier (vinkelbygninger) mod vest og halvrund karnap i to etager mod Kongevej. Opført i røde mursten og med blådæmpede vingetegl på taget. central hoveddør over midterpartiet er der en altan med hvidmalet værn i træ og murpiller. I bjælkelagshøjde er der i begge langsider dekorative relieffer formentlig kalksten. I tagfladen er der på alle fire sider såkaldte flagermus-kviste suppleret med en tilsvarende fabrikskvist mod vest, midtpå. På grund af stort terrænfald mod vest er der en meget pompøs terræntrappe til hoveddøren med et svungent forløb og kranset af værn i træ med pudsede søjler. I det ydre ingen Meget fin og original tilstand Den pompøse, udvendige trappe spille godt op til huset, der i øvrigt markerer sig fint blandt de øvrige på Kongevej. Et relativt kompakt hus, præget af den tyske hjemstavnsstil i en relativt enkel udformning. Facaden mod Kongevej er domineret af den ret store, halvrunde karnap, der afsluttes for oven i gesimshøjde og med helvalmet, knækket tag. I karnappen og nordgavlen er enrammede vinduer, mens der i facaderne i øvrigt er korspostdelte rokokoagtige vinduer. Stueetagens vinduer er samlet i tilbageliggende felter med markeret fremtrukket bryn over, to og to, mens sidepartierne mod vest har den samlet tre og tre. Midterpartiet mellem de fremtrukne sidelænger er fremtrukket til sidepartiernes linie i stueetagen med 6

7 Statsskolen Adresse: Kongevej 37, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1140 Ejer: Undervisningsministeriet Anvendelse: Sønderborg Gymnasium Arkitekt: Jürgensen & Bachmann Opførelseår: Bygninger: Opført af arkitekterne Peter Jürgensen og Jürgen Bachmann, Charlottenburg/ Berlin, efter offentlig arkitektkonkurrence Jürgensen & Bachmann hørte til de kendteste arkitekter i Tyskland og det smukke og velbevarede anlæg er et hovedværk både i hjemstavnsstilen og tysk arkitektur generelt. Supplerende gymnastiksal påbygget 1938, tilbygninger 1926 og 1966 ff. Velbevaret med originale vinduer og døre, idet indre en del moderniseret med forsænkede lofter mv. Historie: Opført af Sønderborg by, efter at byen til gengæld for placeringen af marinestationen havde forpligtet sig til at sørge for beder forhold for byens Oberrealschule. Efter 1920 dansk gymnasium. Opført som længehus med helvalmet tag, den sydlige del fremstår som en forlængelse. Der er påbygget en vinkelbygning mod øst ved hovedindgangens placering, mens der nord for den oprindelige bygning til påbygget en gymnastiksal. Senere er der yderligere tilføjelser mod øst. Vinduerne er meget store, korspostdelte vinduer sydligst i hovedfløjen er store salsvinduer i 2. etage. Den sydlige del hovedfløjen er lavere og med helvalmet tag, samt en mindre gavlkvist mod vest. Vinkelret på hovedbygningen er der nordligst påbygget en salsbygning med helvalmet tag og høje, gennemgående vinduer. Vinkelret på hovedbygningen mod øst er en stor senere udvidelse i to etager, der følger bygningsmønstret fra den oprindelige bygning. Vinduer og materialer mv. som øvrige. Omtrent over sammenbygningen er en lanterneagtig tårnopbygning med terrasse og flagstang øverst. En række yderligere og senere udbygninger og tilbygninger, der tilsammen giver et meget stort kompleks. Tilstanden er i det ydre ganske god i det indre er bygningerne alle ændret en del med f.eks. nedsænkede lofter, nyere skillevægge og opdelinger mv. Fortsat smukke omgivelser med store træer ud mod vejen bagtil præget af tilbygninger. Hovedbygningen, beliggende langs Kongevej, samt de øvrige bygninger, er opført i to etager i mørke, røde sten og med blådæmpede vingetegl på nær salsbygningen der er en etg. Hovedbygningen har hovedindgang nordligst, markant med sandstensportal med kvadre og halvcirkelportal med egetræsdør over indgangen er der en enkel men markant gavlkvist. 7

8 Domhuset Adresse: Kongevej 41, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1098 Ejer: Justitsministeriet Anvendelse: Domhus til 2008, p.t. uden anvendelse Arkitekt: Rellensmann Opførelseår: Bygninger: Hovedbygning samt arrester og arrestforvarerbolig mv., opført efter tegninger af regeringsarkitekt Rellensmann med regeringsarkitekt Rahn som ansvarlig. Et meget fint og velbevaret eksempel på hjemstavnsstilen, i brugen af kvaderliséner og murdetaljer i nær familie med Rellensmanns samtidige Altes Gymnasium i Flensborg. Originale vinduer, døre og tag; i det indre moderniseringer af de enkelte rum. Historie: Opført som domhus og anvendt som sådan til udflytningen af retsadministrationen til nye bygninger Stor vinkelbygning i tre etager, mod syd en forlængelse, alt sammen samlet under et stort og stejlt tegltag med en udbygget, hvid gesims. Selve retsbygning suppleres med arrestbygning mod SØ, fængselsgård og port, samt portner og/eller arrestforvarerbolig. Hoveddør er anbragt i muret portal i klassisk udformning med gavltrekant. Alle vinduer er rokokotype med krydssprosser, både i for- og bagside. Gavlen mod nord har ligeledes opdeling med murede kvaderlisener og med segmentbuede vinduer i 1. etage samt murede blændingsfelter i gavltrekanten. Bagsiden af hovedhuset har jernvinduer i trapperummet, med dekorationer, samt i øvrigt forskellige vinduestyper i etagerne. Vinkelbygget arresthus i to, delvis tre etager med stejlt tag og samme materialevalg. Mod syd er et par boligindretninger, mod gaden, udenfor fængselsgården, er der en portnerbolig i en etage og med helvalmet tag. Hele anlægget er meget komplet og indtil videre meget velholdt, selv om d.d. er tømt for sine oprindelige funktioner. Ikke umiddelbart synlige ændringer, bortset fra petitesser. God fin - velholdt OK i fin synergi med nabobygningerne man kan frygte for bygningens fremtid. Alt byggeri i komplekset er udført i røde mursten og med tegltag belagt med blådæmpede vingetagsten. I taget er der adskillige såkaldte flagermus-kviste. Hovedbygningen, med i alt 5 vinduesfag, har en underetage der ikke særligt markeret bortset fra slutsten over hvert vindue, mens 2. og 3. etage for midterpartiets vedkommende er markeret med murede kvaderlisener mellem alle vinduer, og en 3 fags facadekvist i taget, ligeledes med kvaderlisener og lavt tag. 8

9 Sønderborghus Adresse: Løngang 1, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1116 GPS-koord Ejer: Sønderborg Kommune Anvendelse: Forsamlingsbygning Arkitekt: Martin Nyrop Opførelseår: Bygninger: Firfløjet anlæg omkring en lukket gård, opført og tegnet af arkitekt Martin Nyrop, København, i sen dansk nationalromantik. Meget velbevaret anlæg med originale vinduer, sal mv.; kun er ved sydgavlen tilføjet et nyere indgangsparti i glas. Historie: Opført af den danske bevægelse i Sønderborg efter en offentlig indsamling til brug som forsamlingsbygning. I dag aktivitets- og kulturhus. Kompakt kvadratisk bygningsanlæg i tre etager, borgagtig karakter med to facader og to gavle ninger, der ikke forskønner den oprindelige bygning i henhv. glas og zink. Det borgagtige præg understreges af kamtakkerne, der markerer fire gavle eller to langhuse forbundet omkring en lysgård. Hertil tæller yderligere de mindre vinduer i den øverste etage, som kunne være hentet fra borgen skydeskår. I øvrigt er bygningen opført i røde sten og med røde vingetegl på taget, samt hvide vinduer. Tilbygninger Jævnt god Ligger lidt på en ø med trafik og parkering rundt på alle sider af huset har ikke noget at støtte sig op ad. Det nationalromantiske signal kommer primært fra de takkede gavle, der giver bygningen et historicistisk anstrøg. Bygningen er lidt torso-agtig i sin meget kompakte udformning uden egentligt formildende omstændigheder ret rustik. De to facadesider har vinder i den traditionelle stil med krydssprosser, mens de to gavlsider kun har beskedent antal vinduer. Til gengæld er der på gavlsiderne tilbyg- 9

10 Tidligere Amtsbanegård Adresse: Jernbanegade 1, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1819 Ejer: DSB Anvendelse: Rutebilstation Arkitekt: Johann Thude Opførelseår: 1912 Bygning: Opført 1912 af arkitekt Johann Theede, Kiel, som en kopi af Hindsgavl Slot på Fyn. Bygningen er på den måde et markant vidnesbyrd om den interesse, der gennem forskellige bogværker var vakt for gammel dansk arkitektur trods de nationale modsætninger. Velbevaret i ydre og indre, gennemgribende restaureret Historie: Opført som banegård for de alsiske amtsbaner, efter at den første banegård fra 1898 var blevet for lille banegård for den normalsporede bane Sønderborg-Mommark, siden da rutebilstation. Længehus med helvalmet afslutning, klassisk frontespice og fire gavlkviste på modsatte side, Op ført næsten som en kopi af Hindsgavl slots hovedbygning. 9 fags hovedbygning i to etager og med helvalmede gavle, fremhævet midterparti med 4 lisener og klassisk udformet gavltrekant over de midterste 3 brede fag med den centrale hoveddør indrammet af portal, og dekorative felter på hver side. Ved gavlene er tilføjet yderligere et vinduesfag i en smallere bygning, trukket tilbage fra facaden og ligeledes afsluttet med helvalm. Hele bygningen er opført i en relativt lys rød sten med hvid pudset gesims med ret stor udkragning, og tag af røde vingesten. Soklen er markeret med sandstensbeklædning. Mod øst modsat gadesiden er tagfladen ført igennem, og facaden har i 2. etage tre alm. vinduesfag fra hver gavl, samt fem extra brede vinduesfag omkring midten af bygningen. Den midterste del af bygningen har på bagfacaden en beskeden markeret udbygning over fire vinduesfag i midten, også helvalmet og med røde tegl og et par døre. Over midterbygningen på bagsiden er der fire murede gavlkviste i taget, med to vinduer i hver. Alle vinduer i hele bygningen er passende rokokotype med korspostdeling og krydssprosser, mens der er meget beskedne ændringer fsa. de udvendige døre. Stort set ikke Vel vedligeholdt udvendig Bygningen er flot, men ligger lidt besynderligt i gadebilledet med den store rutebilplads bagved også denne bygning savner nogle omgivelser til støtte og afløsning for de mange jernbanespor, der tidligere har været. 10

11 Stenderup Frimenighedskirke Adresse: Stenderup Kirkebakke 4, Nybøl, 6400 Sønderborg Mtr. Stenderup, Nybøl 53 Ejer: Sundeved-Centret Anvendelse: Kurser, lejrskole mv. Arkitekt: Opførelseår: 1903 Bygning: Kirken opført 1903 af arkitekt Martin Nyrop, København, opført i gule flensborgsten med bånd af kalksten, tegltag med tagrytter. Præstegård tilføjet 1912; både kirke og præstegård typiske for Nyrops danske nationalromantik. Historie: Opført for Sundeved Frimenighed som dansk kirke, 1970 solgt til Sundeved-Centret til foreningsbrug. Kirkebygning opført som traditionel processionskirke, uden tårn men med tagrytter. Præsteboligen i tilslutning til kirken er oprindeligt formentlig opført som to fritliggende bygninger bolig og stald men er undergået så mange ændringer at den ikke registreres. Murværket er helt i gule såkaldte Flensborgsten, beskedne udsmykninger i murværket i form af savskifter og hvid gesims med lille udladning. Våbenhusets gavle mod nord har en enkelt blændingsudsmykning med cirkler og halvcirkelindramning af den klassicistiske hoveddør. Skibets vestgavl er derimod rigt blændingsudsmykket med bl.a. korsblænding, cirkelblændinger og lodrette, smalle blændingsfelter samt små, indbyggede fuglehuller, der refererer til tekst inde i kirken som ved dit alter den kvidrende fugl, und i dit tempel din tjener et skjul. Tag på både kirke og tagrytter er belagt med bly, som afløsning for et tidligere bliktag. Nej Rimelig god OK Kirkebygningen beskrives som egnsinspireret nationalromantik, en bygning som hviler helt i sig selv. Bygningen er et længehus, beliggende stort set øst-vest, med kirkeskib og kor, samt et sideskib der slutter sig på nordsiden af skibet sammen med en lille vinkelbygning med gavl og blindgavl med indgangsdør, indeholdende våbenhus. Samtlige vinduer er originale og delvis jern, rundbuede og beliggende dybt i murværket med hvidmale fals. 11

12 Forsamlingsgården Sundeved Adresse: Nybølvej 2, Vr. Sottrup, 6400 Sønderborg Mtr. Sottrup Ejerlav, Sottrup 184 GPS-koord N , E Ejer: Forsamlingsgården Sundeved Anvendelse: Forsamlingshus Arkitekt: Fr. Kiørboe/Martin Nyrop Opførelseår: 1911 Bygning: Opført 1911 af arkitekt Frederik Kiørboe, der var ansat hos Martin Nyrop. Typisk for den danske arkitektur, der var inspireret af Møgeltønder-stilen. Stilen ligger nærmest dansk Bedre Byggeskik som den ses praktiseret hos f.eks. de samtidige arkitekter i det sønderjyske område (Thaysen, Fink og Gram) Historie: Opført som dansk forsamlingshus for Sundeved til erstatning for det første lille forsamlingshus fra Bygningskomplekset er præget af større tyngde end den sene tyske hjemstavnsstil. Murværk i røde sten, rødt tegltag og hvide gesimser, god bredde på bygningskroppene og kun 45 gr. tag. De synlige sokler er sat i granitkvadre. Et kompliceret bygningsanlæg med mange elementer. Den vestlige del af vinkelfløjen har en lang fabrikskvist på både nord og sydsiden, og mod nord er der en beskeden, men meget uheldig tilbygning med fladt tag i hjørnet mellem de to vinkler på sidebygningen. Udbygningen i hjørnet mod NØ med indgang til salen synes at være oprindelig, men valget af ny hoveddør i plast er uheldigt for helheden. Flere vinduer er udskiftet til thermo med tykke sprosser; tilbygning m. fladt tag og moderne vindue og støbt/ pudset sokkel mod vest. Der er sket ommuringer i den delvis selvstændige tidligere rejsestald. Generelt er den tekniske tilstand god der ses enkelte skævheder i murværket ved den store sal. Sten v. indkørsel: Danmarks befrielse Hovedbygningen indeholder sale (stor og lille) og er beliggende øst-vest til denne føjet en stor/lang vinkelbygning nord/syd og mod vest, af lidt mindre højde. Nord for hovedbygningen er en tidligere, nu ombygget rejsestald. Et idérigt og prætentiøst byggeri når tiden betænkes. Der er for tiden klassiske vinduer med krydssprosser i de meste, en del er dog udskiftede med termoglas og tykkere sprosser. Porte og større indgangspartier er med kurvehanksbuede stik de fleste udskiftet med nyere vinduer/døre i plast. 12

13 Gråsten Banegård Adresse: Kongevej 71-73, 6300 Gråsten Mtr. Gråsten, Gråsten-Adsbøl 200B GPS-koord N , E Ejer: DSB Anvendelse: Jernbanestation Arkitekt: Fr. Wilh. Jablonowski Opførelseår: 1901 Bygning: Opført 1901 efter tegning af Baurat Friedrich Wilhelm Jablonowski, Haderslev, i den typiske nordtysk-hanseatiske nygotik, som gennemførtes ved både amtsbanerne i Haderslev kreds 1896 og ved Tinglev/Padborg-Sønderborgbanen Bygningen er velbevaret med originale vinduer og tag, i det indre noget ombygget, bl.a. med indrettet venteværelse for kongefamilien. Den bedst bevarede af alle Jablonowskis stationsbygninger og i modsætning til de øvrige, der stort set alle er i privateje, fortsat i anvendelse som station. Enkelte vinduer og døre er udskiftede, og indretningen i nogen grad opdateret. Pakhusbygningen mod vest er en integreret del af komplekset. Opført renoveret i bindingsværk og med tag af eternit. Porte og døre er her bevaret. Enkelte vinduer og døre er udskiftet/ændret til uheldige løsninger. Bevaringstilstanden er rimelig, når man tager fredningen i betragtning kunne enkelte fejltagelser dog godt være undgået. I kraft af sin fortsatte funktion som banegård, virker bygningen med sine omgivelser harmonisk og rigtig. Historie: Station på den tyske normalsporede statsbane fra Tinglev/Padborg til Sønderborg, 1920 overtaget af DSB. Et sammenhængende kompleks bestående af hovedbygning i to etager, sidefløj mod øst i en etage og pakhusfløj mod vest med lavt tag. Hovedbygning og sidefløj i Jablonowski s og tidens stil med rødt murværk og store hvide pudsede felter, som præger meget af det offentlige byggeri omkring århundredskiftet Taget er belagt med tidstypiske, flade røde falstegl og har stort udhæng med frie spær og remme. Vinduerne sidder relativt dybt i murede false i røde sten, og er alle segmentbuede og stort set velbevarede. 13

14 Gråsten tidligere posthus Adresse: Ahlefeldvej1 Mtr. Gråsten, Adsbøl 153 GPS-koord N , E Ejer: Privat Anvendelse: Post/ postdistribution Arkitekt: Ukendt Opførelseår: 1902 Bygning: Opført 1902 (tegning på Sønderborg Slot, arkitekt ikke angivet) i typisk postgotik med fialeprydet gavlkvist, hvidpudset murværk med røde bånd. Velbevaret, men alle bygninger og døre udskiftet til moderne, men med bibeholdelse af originale lysninger. Historie: Opført af det tyske postvæsen. Relativt kompakt to etagers hus med markeret tværbygning med gavle. Fremstår som et bredt langhus langs med Ahlefeldsvej med en smal tværbygning med gavl mod gaden og bagtil. Tværgående sadeltag på tværbygningen, men samme rygningshøjde. Gavlen på tværbygningen er prydet med kamtakker med pinnakler på alle takker, samt i hovedhuset to kviste med tag som pinnaklerne. Huset er i øvrigt i tidens officielle stil, hvidpudset og med en del dekorationer, hjørnepilastre, bryn, indfatninger omkring vinduer mv. i røde sten. Taget er skifertækket. Små tårne pinnakeltårne pryder de to gavle nederst og øverst. Samtlige vinduer og døre er skiftet til nye helt uden poste eller sprosser ikke skønt! og der er etableret en handicaprampe på en meget markant placering. Både segmentbuede og rundbuede vinduer. Mest synlig er den totale udskiftning og ændring af vinduerne og døre. Rimelig Nordborg Slot Adresse: Slotsgrunden 1, 6430 Nordborg Mtr. Nordborg 170 GPS-koord Ejer: Nordborg Efterskole Anvendelse: Skole Arkitekt: Ældre/Eugen Fink Opførelseår: tallet/1911 Bygninger: Anlæg med portfløj, flankeret af runde tårne med nybarokke kuppelspir, trefløjet anlæg i 1-2 etager, hvidkalket med tegltage. Dele af 1600-tallets slot bevaret, men væsentligste dele af anlægget opført , da slottet ombyggedes til tysk folkehøjskole v/ marinearkitekt Eugen Fink. Også i det indre bevarede trapperum i borgromantisk stil. Et interessant Gesamtkunstwerk med mindelser om både jugend, nybarok og hjemstavnsstil opbygget på grundlag af resterne af de plønske hertugers slot fra årene efter Historie: Hertugslot, fra 1729 i kongeligt eje, anvendt som amtmandsbolig. Udparcelleret 1772, derefter i privateje, til det i 1909 købtes af den tyske højskoleforening, efter 1920 dansk højskole, nu efterskole. 14

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Af Dorthe Bendtsen Udgivet af Realea A/S Indhold Forord..........................

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Fredningsforslaget omfatter: Hovedbygningen/stuehuset opført i kampesten i 1870, kampestensmuren i forlængelse af stuehusets sydgavl, portbuen mellem stuehus

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole

Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole En skolebygning gennem 100 år af Henrik Fode Fra Den Jydske Handelshøjskole Til Århus Købmandsskole er udgivet i anledning af skolebygningens 100

Læs mere

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK DANSK BYGGESKIK Etagebyggeriet gennem 150 år Jesper Engelmark Arkitekt, lektor emeritus,

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek).

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek). Bibliotekspioneren Jørgen Banke (1877-1953) forestod i en årrække kurser på Hindsgavl for folk fra aftenskolens og ungdomsskolens verden, og han var som han har skildret det i sine erindringer meget begejstret

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. El. M. 1857 OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Kirken, der var viet Vor Frue (jfr. klokke nr. 1 p. 2604), skal i ældre tid have været anneks til Nordborg 1 ; efter reformationen

Læs mere

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus..

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus.. Indholdsfortegnelse SIDE Lokalplan nr. 071 Redegørelse Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund Lokalplanens indhold, Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere