Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Afdelingsmøde afdeling 9"

Transkript

1 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere Karin Mortensen, formand Jan Bennedbæk, bestyrelsesmedlem Carl-Henrik Korsgaard, bestyrelsesmedlem Jens Schmidt, hovedbestyrelsesmedlem Torben Lund, hovedbestyrelsesmedlem Niels Rasmussen, ejendomsfunktionær Jesper Christensen, inspektør 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2013/ Orientering om afdelingens årsregnskab 2011/ Indkomne forslag A. Oprettelse af aktivitetsudvalg v/afdelingsbestyrelsen 6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter A. Valg af formand På valg er: Karin Mortensen modtager genvalg B. bestyrelsesmedlemmer På valg er: Carl-Henrik Korsgaard modtager ikke genvalg C. Valg af suppleanter 7. Eventuelt Jesper Christensen, ØsterBO Jens Schmidt blev valgt. Jens Schmidt takkede for valget, og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Karin Mortensen fremlagde beretning: Velkommen til det ordinære afdelingsmøde og et godt nytår til alle. Året 2012 blev der afholdt 2 afdelingsmøder. Det ordinære møde den 26. januar samt et ekstra ordinært afdelingsmøde den 18. juni 2012 med dagsorden af 1

2 accept til at fjerne varmecentralen og etablere midlertidige parkeringspladser. Varmecentralens funktion ophørte i 2004, idet man overgik til fjernvarme fra Vejle Fjernvarmeselskab, og i den forbindelse blev der foretaget en tilstandsrapport på bygningerne, der anbefalede at bygningens skorsten blev fjernet, og at der blev udført enkelte lappeløsninger, for dermed at udsætte en nedrivning af bygningen. Varmecentralen og garage til ejendomsfunktionærernes materiel har jo været en økonomisk indtægt for afdeling 9 en indtægt der nu forsvinder og har den konsekvens, at de indtægter skal findes på anden vis. Der vil blive etableret midlertidige betalings p- pladser. Vi taler om en periode på 4-5 år, idet der arbejdes med en helhedsplan for området, hvor også grunden fra den gamle varmecentral indgår. Der er foretaget markvandring i april måned med inspektør, personale fra service samt park og anlæg, hvor ude områder og bygningerne blev gennemgået. Maj måned var det så den indvendige del der blev gennemgået. På sidste ordinært afdelingsmøde omtalte vi tryghedsgennemgang i Moldevej og i Byparken, hvor der blev udarbejdet en rapport i efteråret Der er nu udført tryghedsgennemgang i flere afdelinger og den 13. november 2012 var det afdl.9`s tur. Gennemgangen har bl.a. til formål at skadeforebygge og øge trygheden i afdelingen. Der vil nu blive udarbejdet en rapport, som vi skal forholde os til. Gennemgangen har bl.a. til formål at forebygge skader i afdelingen såsom Nedsætte antal skader ved systematisk indsats Nedsætte omkostninger ved reparation og administration af skader ved koordineret indkøb og styring Forbedre afdelingernes muligheder for en hurtig indsats ved skybrud og andre storskader Forøge beboertryghed I BolivVejle`s regi har der været afholdt arrangementer, hvor afdelingsbestyrelserne i samtlige boligorganisationer har været indbudt, og sammen med Grønt Forum har der været kursus i bæredygtighed og kommunikation. Der har også været afholdt fælles styringsdialogkonference. I sommeren 2009 blev Styringsreformen for den almene sektor vedtaget. Samtidig trådte BolivVejle samarbejdet i kraft. Der er nu gået 3 år og efterhånden har vi fundet den rette model. På landsplan har det givet en del diskussioner omkring iværksættelse af reformen, Vejle er udpeget til at være del af et forskningsprojekt sammen med fire andre kommuner. Her i Vejle er der sat fokus på AAB og ØsterBO og Kommunen. Vi har deltaget i formandsmøde der har været repræsentantskabskonference den 2. november, der blev afholdt i Århus, hvor konferencens første dag var følgende 2

3 1. nedrivning af varmecentralen 2. orientering om fremtidssikring 3. orientering om affaldshåndtering 4. landsbyggefonden Anden dag var med besigtigelse af 2 boligprojekter i Århus. En totalrenovering af en bebyggelse der ligner Østbyparken, hvor renovering og modernisering er udpeget som et af Landsbyggefondens demonstrationsprojekter, desuden så vi moderne ungdomsboliger bygget på Nordhavnen i Århus (ungdomshøjhus på 12 etager med 99 boliger og et punkthus i 6 etager med 50 boliger). Der har været afholdt kursus for afdelingsbestyrelserne omkring budget og regnskab ligeledes i november måned. Afdelingsbestyrelsen har afholdt møde hver 3 måned, hvor vi bl.a. har fået revideret vores forretningsorden, udarbejdet et årshjul og løbende forholdt os til afdelingens økonomi. Vi har i afdelingsbestyrelsen fået en henvendelse, om det ikke var muligt med nogen aktiviteter i afdelinger. Afdelingsbestyrelsen ser meget gerne, at der igangsættes aktiviteter, derfor har vi sat det på dagsorden og håber vi kan få nedsat et udvalg. Som meddelt er alle referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne nu at finde på ØsterBO`s hjemmeside. I året 11/12 er der løbende foretaget vedligeholdelse af bygningerne både inde som ude. Der har i perioden været 15 fraflytninger. Den havde budgetmøde med inspektør Jesper Christensen, hvor forslag til budget blev godkendt. I 13/14 skal vi have udskiftet forbrugsmålere, udskiftning af hovedrør i kælder, vi skal have fremrykkes tagudskiftning til 14/15 og i den forbindelse hjemtages tilbud på udskiftning af vinduer og tilbud på vinduesglas til lavenergiglas. Vi skal have overblik over maskinerne i vaskerierne og deres energiforbrug. Vi har i afdelingsbestyrelsen brugt en del tid på, hvordan processen og det tidsmæssige forløb for at fremtidssikre vores afdeling og, netop i forbindelse med tag udskiftning, bør det tænkes ind, hvordan vi kan udnytte loftværelser til boliger. For at vi også i fremtiden kan leje vore boliger ud, kan vi allerede nu se, at der skal være forskellige typer boliger, som kan opfylde de mange forskellige behov, men at fremtidssikre er jo en lang proces, der ikke sker fra dag til dag, men vigtigt at vi for taget hul det. Hvordan får vi rekrutteret nye beboer til afdelingsbestyrelsen? Det har efterhånden været et emne gennem flere år. Vi kan konstatere, at det ikke er nemt at få nye med, så derfor foreslår afdelingsbestyrelsen, at vi nu 3

4 fremadrettet for arbejdet os frem til en sammenlægning med andre afdelinger og håber hermed på afdelingsmødet accept. Realdania afsatte mio. kr. til en kampagne, der skulle sætte fokus på almene boligområder. Hovedtanken er at skabe bedre mulighed for en positiv udvikling og en sammenhæng i området. ØsterBO bød ind og fik midler til at ide-udvikle Det gode Boligliv, hvor mulighederne for at forbinde Østbyparken med resten af byen, havnen og skoven og ligeledes en model for elevatorer, tagboliger og overdækkede parkeringsarealer. Pr. 1. april 2013 har ØsterBO valgt Tre-For bredbånd og Waoo! som ny leverandør på antennesignal og internetforbindelse. Den nuværende forbindelse vil blive lukket pr. 1. april Alle lejere har fået tilsendt bestillingsark til afkrydsning af hvilke TV og fibernetløsninger, der ønskes leveret. Er der nogen som endnu ikke foretaget et valg kan det nås. Dog skal man lige være klar på, at foretages der ingen valg, vil der den 1.april vil ikke være noget signal, og TV èt vil gå i sort. Som afslutning på beretningen skal her rettes en tak til alle vore beboere for samarbejdet i denne periode, ligeledes en tak til inspektør Jesper Christensen samt vores personale i driften. Spørgsmål til beretningen: Bliver affaldsskakterne lukket, har man fundet en løsning på affaldsproblemet? Inspektør Jesper Christensen kunne fortælle, at Arbejdstilsynet fortsat ikke er tilfreds med den måde, hvorpå vi håndterer vores affald i de afdelinger, hvor affaldsskakte fortsat benyttes. En nedlæggelse af skakterne er nu den eneste løsningsmulighed. Derfor opfordres i alle til at komme med løsningsforslag til, hvordan affaldshåndteringen fremtidigt kan foregå med størst mulig hensyntagen til både beboere og medarbejdere, der skal håndtere det. Der er muligheder med affaldsøer, molokker og måske en sugeløsning, som vi tidligere har informeret om. Vejle AffaldGenbrug og kommunen har endnu ikke lagt sig fast på deres strategi omkring den fremtidige affaldshåndtering, men har tilkendegivet, at de vil acceptere en lukning af affaldsskakterne, hvis det godkendes af beboerne. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Pkt. 3: Budgettet blev fremlagt af Jan Bennedbæk. Budgettet blev godkendt. 4

5 Pkt. 4: Forsamlingen ønskede ikke årsregnskabet gennemgået. Pkt. 5: 5A: Det blev besluttet at oprettet et aktivitetsudvalg med følgende medlemmer: Erling Skovlund, Parkvej 8, 1. th. Connie Jensen, Valløesgade 16, 2. th. Eftersom man gerne vil have et aktivitetsudvalg bestående af 3 beboer, ophænges der i opgangene en seddel, hvor beboer, der har lyst til at deltage i aktivitetsudvalget, kan henvende sig til bestyrelsen. Pkt. 6: 6A: Karin Mortensen blev genvalgt 6B: Carl Henrik Korsgaard Parkvej, 14, 2.tv. blev valgt for 1 år 6C: 1. suppleant: Connie Jensen, Valløesgade 16, 2.th 2. suppleant: Frida Pedersen, Parkvej 14, 1.tv Pkt. 7 Karin Mortensen reklamerede for fastelavnsfesten, som holdes sammen med afd. 6 og 7. Opslag er sat op i opgangene. Kan affaldsposerne flyttes fra tørrestuen hen til rullestuen? Når tørrestuen er optaget, har man ikke mulighed for at få fat i affaldsposerne. Der var bred enighed i forsamlingen, om at flytte affaldsposerne hen i rullestuen. Eftersom det er til alles fordel, vil ejendomsfunktionæren flytte affaldsposerne hen i rullestuen. Hoveddøren på Parkvej 8, er meget utæt. Inspektøren rekvirerer justering. Døren mellem opgang og kælder på Parkvej 8, kan ikke låses. Inspektøren rekvirerer montør. Vaskemaskine nr. 2 på Parkvej 10 14, virker kun en gang imellem. Ejendomsfunktionær Niels Rasmussen fortæller, at der har været montør på maskinen flere gange, og de kan ikke finde fejlen. Vaskemaskinen er en gammel Nyborg model. Inspektøren og bestyrelsen er enige om at maskinen skiftes. 5

6 Bestyrelsen ser herefter således ud : Formand Karin Mortensen, Valløesgade 22, 1. tv. bestyrelsesmedlem Jan Bennedbæk, Valløesgade 16, 4. bestyrelsesmedlem Carl Henrik Korsgaard, Parkvej 14, 2. tv. 1. suppleant Connie Jensen, Valløesgade 16, 2. Th. 2. suppleant Frida Pedersen, Parkvej 14, 1. tv I ønskes alle et rigtig godt nytår og glæder os til et godt samarbejde i Ref.: 24. januar

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat

Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade Referat Deltagere Adda Johansen, formand Bente Knudsen, bestyrelsesmedlem Conny Ebbesen, bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 35

Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 35 Sted: Fælleshuset, Skovbrynet Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: 74 husstande repræsenteret. Hardy Hansen, formand

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10 Referat Deltagere: Mette H. Jensen, formand. Margit Pedersen, bestyrelsesmedlem Linda Beck, bestyrelsesmedlem Jens Schmidt, organisationsbestyrelsen

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Formanden, Jørgen Møller, byder velkommen og går over til dagsordenen for repræsentantskabsmødet.

Formanden, Jørgen Møller, byder velkommen og går over til dagsordenen for repræsentantskabsmødet. Referat af repræsentantskabsmøde Dato: Klokken: 18.00 19.40 Sted: Gildesalen, Aaparken 4, 7400 Herning Mødedeltagere: Deltagerliste på side 5-6 Formanden, Jørgen Møller, byder velkommen og går over til

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat fra Folehavens afdelingsmøde

Referat fra Folehavens afdelingsmøde Referat fra Folehavens afdelingsmøde Afdeling 1-3032 Folehaven Mødedato: torsdag den 9. september 2010 kl. 17.30 Sted: Beboerlokalet Vinhaven 4 Fremmødte husstande: 64 af 976 lejemål Fra administrationen:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 11. juni 2015 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 11. juni 2015 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.15.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 11. juni 2015 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Vedr. repræsentantskabsmødet i 2011 Repræsentantskabsmødet i maj 2011 blev et godt møde. Der var et indlæg af vores nye økonomi direktør Teit Svanholm om regnskabet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014

Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 35

Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 35 Sted: Fælleshuset, Skovbrynet Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 71 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

Ungbo indgår samarbejde med ØsterBO. UngBO flytter ind i ØsterBOs administration. Læs om : Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr.

Ungbo indgår samarbejde med ØsterBO. UngBO flytter ind i ØsterBOs administration. Læs om : Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr. Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr. 2 Ungbo indgår samarbejde med ØsterBO UngBO flytter ind i ØsterBOs administration. Læs mere på side 5 Læs om : Ungbo Bestyrelsens beretning Hjemmeside Treschowsgade

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008 Året der gik, 2008 3 Brøndby Fjernvarme 5 Antenneforening i udvikling 6 Turbulent tid for TV-Brøndby 7 Vi er på vej Herfra og Videre

Læs mere