POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR"

Transkript

1 POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Køge Kommune November

2 Forord I Køge Kommune tager vi børns og unges skolegang alvorligt. Det gør vi, fordi forskningen viser, at skolegang og uddannelse er en central faktor i forhold til at sikre, at barnet og den unge klarer sig godt i voksenlivet, både socialt og arbejdsmæssigt. Det er endvidere påvist, at jo mere skolefravær, des sværere bliver det både fagligt og socialt for barnet eller den unge at genoptage sin skolegang. Vi skal derfor gribe ind tidligst muligt, hvis et barn eller en ung har bekymrende skolefravær. Skolefravær kan desuden være et tegn på, at barnet eller den unge ikke trives, eller at forældrene på grund af sociale eller psykiske problemer ikke formår at prioritere barnets eller den unges skolegang, herunder at hjælpe barnet eller den unge til at møde op til undervisning. I de tilfælde, hvor barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte på grund af skolefravær gælder en skærpet underretningspligt. Der er således mange gode grunde til, at vi i Køge Kommune prioriterer en tidlig, forebyggende indsats i forhold til at minimere børns og unges skolefravær via fælles retningslinjer for registrering af skolefravær og for tidlig opfølgning på skolefravær. Målet er, at mindst 95 % af alle unge i Køge Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi tror på, at et målrettet arbejde i forhold til at begrænse børns og unges skolefravær med et fastsat mål om max. 5 % skolefravær i skoleåret (svarende til max 10 hele fraværsdage) og max. 4 % skolefravær i årene frem, vil bidrage til at nå dette mål. Vi tror ligeledes på, at indsatsen i forhold til at nedbringe skolefraværet vil bidrage til at øge børnenes og de unges trivsel generelt og på individniveau - dels fordi en elevs høje skolefravær påvirker de øvrige elever i klassen, og dels fordi klassens interne dynamik påvirker den enkelte elevs trivsel. Det er derfor vigtigt at anskue en elevs skolefravær i et bredere perspektiv, hvori også skolens inklusionsindsats skal indgå. Nedbringelse af skolefravær er endvidere et parameter i forhold til den boligsociale indsats, hvor der er et mål om et registreret fald i skolefraværet i perioden Køge Kommunes Politik for håndtering af skolefravær er udarbejdet i et samarbejde mellem repræsentanter for skoleledere og Børne- og Ungeforvaltningen og er vedtaget af Skoleudvalget i november Venlig hilsen Helle Poulsen Formand for Børne- og Ungeudvalget Henrik Laybourn Børne- og Ungedirektør 2

3 1. Formål: At minimere børns og unges skolefravær og øge deres trivsel Formålet med Køge Kommunes Retningslinjer for håndtering af skolefravær er at minimere børns og unges skolefravær for herigennem: 1. At sikre fokus på børnenes og de unges trivsel og handle hurtigt på dalende trivsel Skolefravær kan være et tegn på, at barnet eller den unge ikke trives, eller at forældrene på grund af sociale eller psykiske problemer ikke formår at prioritere barnets eller den unges skolegang, herunder at hjælpe barnet eller den unge til at møde op til undervisning. Der er efter servicelovens 153, stk. 1, nr. 3, underretningspligt, hvis et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten. 2. At skærpe den tidlige, forebyggende indsats og inklusion Skolegang og uddannelse er en central faktor i forhold til at sikre, at et barn eller en ung klarer sig godt i voksenlivet. Jo mere skolefravær, des sværere kan det blive for barnet eller den unge at komme tilbage til skolen, både socialt og fagligt. En hurtig reaktion på skolefravær skal bidrage til at sikre, at barnet eller den unge ikke kommer ud af sit skoleforløb. Skolen skal i sin reaktion ikke alene have fokus på individniveau i forhold til den enkelte elevs fravær, men også på det sociale og faglige miljø i klassen, som eleven indgår i (inklusionstankegangen). 3. At øge trygheden for børnene og de unge og støtte forældrene i deres forældreansvar Ved at informere forældrene straks, hvis et barn eller en ung udebliver fra en time, får forældrene mulighed for at reagere, både i de situationer hvor barnets eller den unges udeblivelse sker uden forældrenes viden og accept, og i de situationer hvor fraværet skyldes, at der er sket barnet eller den unge noget på vej til skole. 3

4 2. Procedure for forældrenes sygemelding af deres barn Forældrene skal om morgenen på første fraværsdag orientere skolen om, at barnet/den unge er helt eller delvist fraværende på grund af sygdom, tandlægebesøg eller andet. Dette svarer til det krav, der stilles til arbejdstageres sygemelding på arbejdsmarkedet, og sikrer, at der er klarhed over barnets skolefravær. Procedure for sygemelding Forældrene skal sygemelde deres barn til skolens fraværssystem e- protokol senest kl o I beskeden skal oplyses forventet fraværsperiode (enkelte timer, hele dagen eller X dage) Har forældrene ikke mulighed for at tilgå e-protokol på skoleintra, kan der undtagelsesvis indtales en besked på skolens telefonsvarer. 4

5 3. Procedure for anmodning om ekstraordinær frihed Skoleleder kan på grund af særlige begivenheder i familien mv. give en elev tilladelse til at holde ekstraordinært fri fra skole uden for de almindelige ferier og fridage. Det indskærpes til forældrene, at skolefravær har såvel sociale, som faglige konsekvenser for barnet eller den unge, ligesom det påvirker klassens øvrige elever, når en elev er fraværende og som følge heraf kommer bagud i undervisningen. Anmodning om ekstraordinær frihed bør derfor så vidt muligt undgås af hensyn til barnets eller den unges stabile skolegang og klassens øvrige elever, og bør ikke ske med henblik på f.eks. afholdelse af ferie udenfor skolernes ferie. Procedure for anmodning om ekstraordinær frihed Forældremyndighedsindehaver skal indgive anmodning om ekstraordinær frihed til skolen senest en uge før afholdelse Skolen meddeler forældrene om ansøgningen om ekstraordinær frihed kan imødekommes. Beslutning om ekstraordinær frihed træffes af skolen på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri, sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære, herunder set i relation til: o Elevens tidligere perioder med ekstraordinær frihed o Elevens øvrige fravær, herunder såvel lovligt fravær på grund af sygdom og ikke-lovligt fravær på grund af pjæk o Periodens undervisningsaktiviteter Lærerne har ikke pligt til at levere undervisningsmateriale til frihedsperioden eller pligt til efterfølgende at følge op på den undervisning, som eleven på grund af fraværet er gået glip af, idet forældrene ved anmodningen om ekstraordinær frihed har påtaget sig selv at varetage elevens undervisning. Bevilliget ekstraordinær frihed registreres som lovligt fravær, men indgår i vurderingen af, om et barn eller en ung har bekymrende skolefravær. 5

6 4. Registrering af skolefravær En systematisk registrering af skolefravær er grundpillen i arbejdet med at nedbringe børns og unges skolefravær. Procedure for registrering af skolefravær Skolens kontor registrerer bevilget ekstraordinær frihed (flere dages varighed) i e-protokol senest dagen før den ekstraordinære frihed afholdes Klasselæreren registrerer bevilget ekstraordinær frihed (hel dag eller enkelte timer) i e-protokol senest dagen før den ekstraordinære frihed afholdes Læreren registrerer dagen igennem ved hver times start elevernes fremmøde i e-protokol, og beslutter om der med det samme skal sendes en sms til eleven og forældrene Registreres en elev, der ikke er sygemeldt eller er bevilget fritagelse for undervisning, som fraværende i første time, sender fraværssystemet automatisk en sms til den af elevens forældre, der er opgivet som kontaktperson, med besked om, at eleven ikke er mødt op til første time 6

7 5. Opfølgning på skolefravær Mål og definitioner Køge Kommune har opsat et mål om, at børnene og de unge i Køge Kommunes folkeskoler i skoleåret vil have et gennemsnitligt fravær på grund af lovligt eller ulovligt fravær på max. 5 %. Som et middel til at nå dette mål indeholder dette kapitel en anbefaling af hvordan der følges op på skolefravær i forhold til elever, der har: Ikke-lovligt skolefravær, hvor forældrene ikke reagerer på skolens henvendelser Lovligt og ikke-lovligt skolefravær, inklusiv ekstraordinær frihed, der samlet giver anledning til bekymring se nedenstående beskrivelse af eksempler på fravær som bør bekymre Skolefravær, uanset størrelse, i kombination med øvrig bekymring for barnets eller den unges trivsel, f.eks. fordi der er grund til at antage, at fraværet skyldes, at forældrene på grund af egne sociale eller psykiske problemer ikke magter at få eleven af sted i skole og derfor sygemelder eleven, eller at fraværet skyldes, at eleven mistrives og får overtalt forældrene til at sygemelde eleven. Skolelederen har pligt til, i samarbejde med forvaltningen, at arbejde systematisk med den generelle, forebyggende opfølgning på skolefravær som en samlet indsats. Skolens ansatte har skærpet underretningspligt, jf. servicelovens 153, stk. 1, nr. 3, hvis de får kendskab til eller grund til at antage, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges bekymrende skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten. Procedure for opfølgning på lovligt og ikke-lovligt fravær Korrekt sygemelding/anmodning om frihed Dag 1 Forældrene har inden kl sygemeldt eleven eller bedt eleven fritaget helt eller delvist for undervisning den pågældende dag ved at logge på e-protokol. Læreren kan se forældrenes registrering af fravær i forbindelse med fraværsregistrering i klassen i e-protokol, hvor eleven således allerede er registreret. Ingen yderligere opfølgning Ingen sygemelding/anmodning om frihed Dag 1 7

8 Forældrene udlader at give skolen besked om sygemelding via e-protokol. Læreren registrerer ved timens start eleven som fraværende i e- protokol. E-protokol sender automatisk en sms til eleven og forældrene med besked om, at eleven ikke er mødt op til timen Opfølgning sker på dag 2 (eksempel A,B eller C) A Opfølgning dag 2 Forældrene reagerer på fraværssms ved at sygemelde eleven i e- potokol senest kl på dag 2 Eller Eleven møder i skole på dag 2 med sygemelding i kontaktbog B Opfølgning dag 2 Eleven møder i skole på dag 2 uden sygemelding i kontaktbog Læreren retter elevens fravær den foregående dag til lovligt fravær. Ingen yderligere tiltag Læreren registrerer eleven som mødt på dag 2, men ændrer ikke registreringen på dag 1 i det elektroniske fraværssystem = eleven står med 1 dags ikke-lovligt fravær Klasselæreren gennemgår minimum en gang om ugen klassens fravær og konstaterer, at eleven er mødt på dag 2, men ikke har fået meldt lovligt fravær via kontaktbog og dermed har 1 dags ikke-lovligt fravær Klasselæreren kontakter forældremyndighedsindehaver enten per telefon eller elektronisk for at skærpe forældrenes opmærksomhed på at få fraværet registreret korrekt fra starten. C Opfølgning dag 2 Eleven er stadig fraværende og fortsat ikke sygemeldt af forældrene Læreren registrerer ved timens start eleven som fraværende i e- protokol. E-protokol sender automatisk en sms til elevens forældremyndighedsindehaver og eleven med besked om, at eleven ikke er mødt op til timen Klasselæreren gennemgår minimum en gang om ugen elevernes fraværsregistreringen og konstaterer, at eleven fortsat ikke er mødt og fortsat ikke er sygemeldt på dag 2 Hvis fraværet giver anledning til bekymring kontakter klasselæreren forældremyndighedsindehaver telefonisk eller per mail/brev med det formål at lave en aftale med forældrene om, hvordan det sikres, at eleven møder i skole igen. 8

9 Se beskrivelse nedenfor om klasseteamets opgaver i forbindelse med opfølgning på fravær. Klasseteamets opfølgning på fravær Generelt om klasseteamets ansvar og opgaver i forbindelse med skolefravær Definition af bekymrende fravær Det er som udgangspunkt klasselæreren der har ansvaret for at følge op på de enkelte elevers fravær minimum en gang om ugen med mindre andet er aftalt i teamet. Faglærerne er forpligtiget til at orientere klasselæreren om problematiske fraværsmønstre, når de registrerer at en elev gentagne gange er fraværende i bestemte timer eller bestemte fag. Klasselærerens opfølgning på fravær har til formål at identificere bekymrende fravær og sikre at der handles fra skolens side i nødvendigt omfang. Bekymrende fravær er fravær, hvor skolen ikke har givet lov, eller på anden vis er blevet orienteret om fraværet (ulovligt fravær) eller lovligt + ulovligt fravær der tilsammen har et omfang på: 7 dage i en periode på 20 skoledage Eller 15 dage i en periode på 60 dage Der er også grund til bekymring hvis Hjemmet ikke informerer om grund til fraværet dette gælder både enkelttimer og hele dage. Fraværet viser et bestemt mønster (f.eks. alle fysiktimer eller fravær samme dag/timer hver uge) Bekymrende skolefravær Klasselæreren kan følge elevens fravær i E-protocol og efterfølgende drøfte med resten af teamet, om der er grund til bekymring i den konkrete sag. Opfølgning fra skolen Eleven har bekymrende fravær jnf. ovenstående definition Klasselæreren kontakter hjemmet for at kortlægge årsagen til fraværet og sammen med forældrene iværksætte en handleplan for nedbringelse af fraværet. Hvis der ikke ses en hurtig effekt på fremmødet i forhold til den aftalte handleplan, inddrager klasselæreren den forebyggende rådgiver. Der afholdes på ny samtale med forældrene med henblik på justering af handleplanen. Sker der stadig ingen forbedring af fraværet, inddrages skolens ledelse, som - om muligt med forældrenes samtykke - drøfter sagen i ressourceteamet og eventuelt indkalder til et netværksmøde. Forældrene tilbydes efter behov rådgivning og støtte fra skolen i forhold til årsagen til fraværet og i forhold til at sikre elevens fremmøde og trivsel. Hvis der stadig ikke ses en forbedring, og skolen vurderer, at 9

10 der er grund til at antage, at eleven/familien kan have behov for særlig støtte efter servicelovens regler, sendes i samarbejde med den forebyggende rådgiver og så vidt muligt sammen med forældrene en underretning til Familiecenter Køge. Årsager til fravær og skolens handlemuligheder. Længerevarende sygdom Ved indlæggelse på sygehus tilbydes eleven undervisning af sygehuslæreren. Skolen hjælper forældrene med en plan for, hvad der vil blive gennemgået i klassen i den periode, eleven er indlagt. Ved længerevarende sygdom, hvor eleven er i hjemmet, foranstalter skolen undervisning i hjemmet i reduceret skema efter hvad eleven kan klare. Alternativt tilbydes eleven supplerende undervisning efter tilbagevenden til klassen. Mistrivsel, mobning og skoletræthed. Ved andre årsager til fravær som f. eks. massive problemer i hjemmet (f.eks. psykisk sygdom), misbrugsproblemer hos forældre eller elev eller lign. Social situation. Den generelle, forebyggende opfølgning Klasseteamet arbejder aktivt med problemstillingen med sparring fra resurseteamet og efter skolens gældende mobbeog trivselshandleplan. Skoleleder beslutter i samarbejde med den forebyggende rådgiver, at der som udgangspunkt sammen med forældrene udarbejdes en underretning efter Køge Kommunes underretningsguide. Skoleleder gennemgår hvert kvartal fraværsstatistikkerne for de enkelte klasser med henblik på at afdække eventuelle tendenser i fraværet på klasseniveau (f.eks. hvis der generelt er problemer med at få eleverne i klassen til at deltage i undervisningen i et bestemt fag) Børne- og Ungeforvaltningen følger i forbindelse med det generelle tilsyn med skolen op på, hvorledes skolen arbejder med såvel den generelle, forebyggende indsats for at nedbringe skolefravær, som den individorienterede indsats 10

11 Bilag 1 [Forslag til brev eller mail fra klasselærer til forældre ved manglende opfølgning på fravær] Kære [navn på den forælder, der står som sms-kontakt] [barnets navn], har ikke været i skole [ dag], og du ikke har reageret på skolens fraværs-sms. Hvis dit barn er fraværende uden sygemelding i e-protokol, bliver der automatisk sendt en fraværs-sms til dig på det mobilnummer, som du har oplyst på Forældreintra. Dette giver dig mulighed for at reagere på dit barns fravær, hvis fraværet sker uden din viden, og for at kontakte skolen, hvis det skyldes en forglemmelse, at dit barns fravær ikke er meldt ind til skolen, så det kan blive rettet i vores system fra ikke-lovligt til lovligt fravær. Du bedes sikre, at det mobilnummer, som du har oplyst på Forældreintra, fortsat er gældende, så vi er sikre på at sende fraværs-sms er til det korrekte nummer. Husk også at registrere sygefravær i e-protokol senest kl. 7:30. Venlig hilsen [navn] Klasselærer 11

12 Bilag 2 [Forslag til brev eller mail fra klasselærer til forældre ved bekymrende fravær] Kære [forælders navn] Jeg er bekymret på grund af dit barns skolefravær. Ud fra skolens oplysninger kan jeg se, at [barnets navn], [eksempel] Er mødt for sent dage indenfor den seneste måned Har været helt eller delvist fraværende i dage indenfor den seneste måned Jeg vil gerne indgå i et samarbejde med dig om at støtte op om dit barn med henblik på at sikre et stabilt fremmøde i skolen. Du og dit barn inviteres derfor til et møde [dato og mødested]. Ved mødet vil vi sammen med jer - lave en plan for, hvordan dit barn får et øget fremmøde og dermed et større udbytte af undervisningen. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål inden mødet. Venlig hilsen [navn] Klasselærer 12

13 Bilag 3 [Forslag til bekymringsbrev og invitation til nerværksmøde ved bekymrende skolefravær] Kære [forældres navne] [Skolens navn] er bekymret på grund af jeres barns skolefravær. Ud fra skolens oplysninger kan vi se, at [barnets navn], Er mødt for sent dage indenfor den seneste måned Har været helt eller delvist fraværende i dage indenfor den seneste måned Vi vil gerne indgå i et samarbejde med jer om at støtte op om jeres barn med henblik på at sikre et stabilt fremmøde i skolen. I og jeres barn inviteres derfor til et netværksmøde [dato og mødested]. Ved mødet vil vi sammen med jer lave en plan for, hvordan jeres barn får et øget fremmøde og dermed et større udbytte af undervisningen. Deltagerne ved netværksmødet vil ud over jer og jeres barn være skolens ledelse, jeres barns klasselærer, [vælg: en repræsentant fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedsplejerske, tale- og hørepædagog, inklusionsvejleder, AKT-vejleder (adfærd, kontakt, trivsel), forebyggende rådgiver, SSP-medarbejder]. Jeg skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at det efter servicelovens 49a er muligt at gennemføre et tværfagligt møde uden samtykke fra forældre og unge over 15 år, men at vi ønsker, at det sker i et samarbejde med jer og jeres barn. I er velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål inden mødet. Venlig hilsen [Skoleleders navn] Skoleleder 13

14 Bilag 4 Anmodning om tilladelse til at holde ekstraordinært fri fra skole Skolens ledelse kan på grund af særlige begivenheder i familien mv. give en elev tilladelse til at holde ekstraordinært fri fra skole uden for de almindelige ferier og fridage. Afgørelsen træffes på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære, periodens undervisningsaktiviteter og elevens samlede fravær. Skolefravær har såvel sociale, som faglige konsekvenser for jeres barn, ligesom det påvirker den øvrige klasses elever, når en elev har været fraværende og som følge heraf er kommet bagud i undervisningen. Anmodning om ekstraordinær frihed bør derfor så vidt muligt undgås af hensyn til jeres barns stabile skolegang og klassens øvrige elever og bør ikke ske med henblik på f.eks. afholdelse af ferie udenfor skolernes ferie. Udfyldes af forældremyndighedsindehaver Forældres navn(e) Elevens navn Klasse Anmoder om, at eleven får ekstraordinær frihed i følgende periode Fra dato Til dato Anmodningen om fritagelse skyldes Dato og underskrift Udfyldes af klasselærer Eventuelle særlige undervisningsaktiviteter i perioden Eventuelle bemærkninger Udfyldes af skolesekretær Antal fraværsdage pga. sygdom Antal fraværsdage pga. ikke-lovligt fravær Antal fraværsdage pga. ekstraordinær frihed dage indenfor seneste 60 skoledage dage indenfor seneste 60 skoledage dage indenfor seneste år Anmodningen er imødekommet Anmodningen er afslået Dato Skoleleders underskrift 14

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Afdeling for Skoler FORORD I Vordingborg Kommune tager

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING

Ringkøbing-Skjern Kommune BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING INDLEDNING Børn med bekymrende skolefravær skal hjælpes. Bekymrende fravær fra skolen er et fælles problem. Det er ikke alene den enkeltes elevs, families eller

Læs mere

Håndtering af fravær for Hovedgård Skole

Håndtering af fravær for Hovedgård Skole Håndtering af fravær for Hovedgård Skole Information til forældrene på Hovedgård Skole. Uddannelse og Arbejdsmarked Hovedgård Skole Horsens kommune har stort fokus på elevfravær. På Hovedgård Skole har

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

Bekymrende fravær. Handleguide for børn med bekymrende fravær

Bekymrende fravær. Handleguide for børn med bekymrende fravær Bekymrende fravær Handleguide for børn med bekymrende fravær Baggrund Alle børn og unge har ret til at deltage i sunde fællesskaber, og Viborg Kommune understøtter deres deltagelsesmuligheder. Lys i øjnene

Læs mere

VEJLEDNING FOR HÅNDTERING AF BEKYMRENDE FRAVÆR

VEJLEDNING FOR HÅNDTERING AF BEKYMRENDE FRAVÆR VEJLEDNING FOR HÅNDTERING AF BEKYMRENDE FRAVÆR 1 Indhold Inddragelse, tværfagligt samarbejde, fælles handling 4 Hvad er bekymrende fravær? 4 Skridt for skridt procedure ved bekymrende fravær 5 Lovtillæg

Læs mere

Fravær og ekstraordinær frihed

Fravær og ekstraordinær frihed Strandskolen 15.august 2017 Fravær og ekstraordinær frihed De 4 parametre for fraværsopmærksomhed pa Strandskolen og i Aarhus Kommune. a) 4 eller flere fraværstilfælde den seneste måned b) 10% fravær den

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING

BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING INDLEDNING Børn med bekymrende skolefravær skal hjælpes tidligere. Bekymrende fravær fra grundskolen er et fælles problem. Det er ikke alene den enkeltes elevs,

Læs mere

Fravær og ekstraordinær fritagelse fra undervisningen

Fravær og ekstraordinær fritagelse fra undervisningen Den 1.oktober 2016 Fravær og ekstraordinær fritagelse fra undervisningen Når et barn er indskrevet i skolen, er forældrene forpligtigede til at sørge for, at barnet følger skolegangen. Ved sygdom skriver

Læs mere

Procedure ved elevers ulovlige og/eller bekymrende fravær i folkeskolen

Procedure ved elevers ulovlige og/eller bekymrende fravær i folkeskolen Godkendt af Uddannelsesudvalget 1. februar 2016 Procedure ved elevers ulovlige og/eller bekymrende fravær i folkeskolen Baggrund Elevers fravær i folkeskolen har direkte betydning for deres afgangskarakterer,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FRAVÆR I FOLKESKOLEN i Lolland Kommune - mindsker sandsynligheden for frafald på ungdomsuddannelserne

FOREBYGGELSE AF FRAVÆR I FOLKESKOLEN i Lolland Kommune - mindsker sandsynligheden for frafald på ungdomsuddannelserne FOREBYGGELSE AF FRAVÆR I FOLKESKOLEN i Lolland Kommune - mindsker sandsynligheden for frafald på ungdomsuddannelserne Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice Besvarelse af 10-dagesforespørgsel om sanktioner ved skolefravær Lone Norlander fra Enhedslisten i Aarhus Byråd har stillet en række spørgsmål

Læs mere

Sådan samarbejder vi

Sådan samarbejder vi Sådan samarbejder vi Skole-hjem samarbejdet i indskolingen på Sølvgades Skole 1 Velkommen til indskolingen på Sølvgades Skole På Sølvgades Skole ønsker vi et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole

Læs mere

Folkeskolerne i Struer kommune

Folkeskolerne i Struer kommune Folkeskolerne i Struer kommune Bekymrende fravær Ansvar og handlemuligheder Forord Skolelederen har ansvaret for at følge op på børn med for meget fravær fra skolen. Som en hjælp til skolelederens arbejde,

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Sådan samarbejder vi

Sådan samarbejder vi Sådan samarbejder vi Skole-hjem samarbejdet i udskolingen på Sølvgades Skole 1 Velkommen til udskolingen på Sølvgades Skole På Sølvgades Skole ønsker vi et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole

Læs mere

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Godkendt af SUF MED 23. maj 2017. Gældende fra 1. juli 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål med sygefraværspolitikken 3 Mål for fraværsarbejdet

Læs mere

God håndtering af børns fravær

God håndtering af børns fravær God håndtering af børns fravær Indhold Hvorfor er opmærksomheden på bekymrende fravær vigtig? 4 Definition af bekymrende fravær 5 Tidlig indsats 6 Ansvarsfordeling 6 Lovgivning vedr. fravær 7 Fravær og

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Sygefravær og trivsel 2015

Sygefravær og trivsel 2015 Personaleinformation Sygefravær og trivsel 2015 - hvad taler lederen med den sygemeldte om? (1-5 - 15) Velkommen til Sygehus Lillebælt HR-afdelingen Sygefravær & Trivsel 2015 Sygefravær & trivsel 2015

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Vi har derfor udarbejdet denne folder, der danner udgangspunkt for samarbejdet mellem skole og hjem.

Vi har derfor udarbejdet denne folder, der danner udgangspunkt for samarbejdet mellem skole og hjem. Formål med forældresamarbejdet Vi ønsker at styrke elevernes trivsel, udvikling og læring gennem et godt samarbejde mellem skole og hjem. Vi er sammen forpligtet på at skabe gode rammer for et konstruktivt

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Sådan samarbejder vi

Sådan samarbejder vi Sådan samarbejder vi Skole-hjem samarbejdet på mellemtrinet på Sølvgades Skole 1 Velkommen til mellemtrinet på Sølvgades Skole På Sølvgades Skole ønsker vi et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Anti-mobbe-strategi. Børn, som mobbes har brug for hurtig og effektiv intervention fra omgivelserne skole, kammerater og forældre.

Anti-mobbe-strategi. Børn, som mobbes har brug for hurtig og effektiv intervention fra omgivelserne skole, kammerater og forældre. Anti-mobbe-strategi Mobning er en pågående, vedvarende, utryghedsskabende og ekskluderende adfærd, som fratager en enkelt person eller en gruppe sin integritet. De(n) mobbede er afmægtige i situationen

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 20. februar 2018 Status på den fælles fraværsindsats og fraværsmåltal Baggrund

Læs mere

Næstved Kommune. Team Holsted

Næstved Kommune. Team Holsted Næstved Kommune Team Holsted Om arbejdet i Team Holsted Teamet er et konsultativt forum, der med sparring, rådgivning og vejledning hjælper med at anvise mulighederne for yderligere hjælp i forhold til

Læs mere

At der er foretaget en analyse af gengangere i reduceret skema, herunder inddragelse af fraværskonsulenterne.

At der er foretaget en analyse af gengangere i reduceret skema, herunder inddragelse af fraværskonsulenterne. Punkt 5. Orientering om analyse vedrørende elever i fortsat reduceret skema og som modtager ydelser efter Serviceloven, og evaluering af kendskabet til handlevejledningen for bekymrende fravær 2016-007738

Læs mere

Ramme for elevers fravær i folkeskolen i Frederikssund Kommune

Ramme for elevers fravær i folkeskolen i Frederikssund Kommune Ramme for elevers fravær i folkeskolen i Frederikssund Kommune 20. maj 2019 Denne fælles ramme for elevfravær er udarbejdet for at sikre hensigtsmæssige samarbejdsformer og tydelig ansvarsplacering, når

Læs mere

Bilag 46 Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplaner

Bilag 46 Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplaner Bilag 46 Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplaner Formål: Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene løbende

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE Med ændring af 3 stk. 1 i loven om folkeskolen er børnehaveklassen blevet obligatorisk fra skoleåret 2009/2010. Barnet påbegynder børnehaveklassen

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested

Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested En fælles skolekultur med fælles grundlæggende værdier skal sikre, at eleven oplever: Formål: - At alle elever trives i skolens sociale

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

BEKYMRENDE SKOLEFRAVÆR

BEKYMRENDE SKOLEFRAVÆR Til forældre BEKYMRENDE SKOLEFRAVÆR ET FÆLLES ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE Det handler om sammenhæng! Bekymrende skolefravær handler om et barn/en ung, der ikke trives handler om et barns relationer til andre

Læs mere

Vejledning BEKYMRENDE FRAVÆR. for håndtering af. Børne- og Ungdomsfovaltningen, Københavns Kommune

Vejledning BEKYMRENDE FRAVÆR. for håndtering af. Børne- og Ungdomsfovaltningen, Københavns Kommune Vejledning for håndtering af BEKYMRENDE FRAVÆR 2017 Børne- og Ungdomsfovaltningen, Københavns Kommune 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor er en indsats omkring fravær vigtigt? 4 Principper ved håndtering af

Læs mere

Guide til håndtering af bekymrende fravær i Ikast-Brande Kommune

Guide til håndtering af bekymrende fravær i Ikast-Brande Kommune Guide til håndtering af bekymrende fravær i Ikast-Brande Kommune Det er bedst når vi alle er her 1 Indhold Formål... 3 Definition af bekymrende fravær:... 3 Registrering af bekymrende fravær... 3 Denne

Læs mere

Princip for skole/hjem-samarbejdet på Ishøj Skole

Princip for skole/hjem-samarbejdet på Ishøj Skole Formål: Dette princip har til formål at skabe overordnede rammer for kommunikation og information i samarbejdet mellem skole og hjem. Hensigten er ikke i at gå i detaljer, da der skal være plads til at

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema til skoleudsættelse. Kære forældre

Vejledning og ansøgningsskema til skoleudsættelse. Kære forældre Vejledning og ansøgningsskema til skoleudsættelse Kære forældre Ifølge folkeskoleloven skal et barn begynde i skole den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Forældre har, hvis der er

Læs mere

Antimobbestrategi for Stjernevejskolen

Antimobbestrategi for Stjernevejskolen Antimobbestrategi for Stjernevejskolen Udarbejdet november 2011 revideret januar 2017 Formål: Elever på skolen skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens værdigrundlag. Som elev på skolen

Læs mere

Primære aktører: Forældrene, den pædagog som kender barnet bedst i SFO og den modtagende pædagog i klub Barnet/den unge kan deltage

Primære aktører: Forældrene, den pædagog som kender barnet bedst i SFO og den modtagende pædagog i klub Barnet/den unge kan deltage Sammenhængskraft mellem SFO og klub Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Overgangssamtale for børn i rød position Alle

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Orientering om elever med bekymrende fravær, reduceret skema mm.

Orientering om elever med bekymrende fravær, reduceret skema mm. Punkt 4. Orientering om elever med bekymrende fravær, reduceret skema mm. 2018-059920 Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets og Familieog Socialudvalgets

Læs mere

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune I denne vejledning kan du læse, hvordan du indberetter fravær, sender sms er i forbindelse med indberetning af fravær og foretager

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Handleguide v/bekymrende fravær fra skolen

Handleguide v/bekymrende fravær fra skolen Februar 2016 Læring i Skolen Handleguide v/bekymrende fravær fra skolen Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Bekymrende fravær Formål For at forhindre længerevarende fravær

Læs mere

Antimobbestrategi for Seden Skole. Gældende fra den Skoleåret 2017/18

Antimobbestrategi for Seden Skole. Gældende fra den Skoleåret 2017/18 Antimobbestrategi for Seden Skole Gældende fra den Skoleåret 2017/18 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi på Seden Skole? Formålet med antimobbestrategien er at: alle børn er glade for at gå

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Vejledning til håndtering af bekymrende elevfravær

Vejledning til håndtering af bekymrende elevfravær Vejledning til håndtering af bekymrende elevfravær 2015 Formål Forskning viser, at uddannelse er et af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder og indflydelse på eget liv. Med

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDET PÅ SOLBJERGSKOLEN

RETNINGSLINIER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDET PÅ SOLBJERGSKOLEN RETNINGSLINIER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDET PÅ SOLBJERGSKOLEN På Solbjergskolen arbejder vi for en åben, tillidsfuld og ærlig dialog mellem forældre, elever og skolens medarbejdere. Målet er, at eleverne

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR GOD HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Forord God håndtering af sygefravær handler om at give de bedste betingelser

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Formål... 3 Kommunikationsveje for forældre på Kongevejens Skole... 4 Kommunikationsmodel på Kongevejens Skole... 4 Mundtlig kommunikation...

Formål... 3 Kommunikationsveje for forældre på Kongevejens Skole... 4 Kommunikationsmodel på Kongevejens Skole... 4 Mundtlig kommunikation... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål... 3 Kommunikationsveje for forældre på Kongevejens Skole... 4 Kommunikationsmodel på Kongevejens Skole... 4 Mundtlig kommunikation... 5 - Hvornår og hvordan

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Velkommen i skole... 4 Nye oplevelser... 5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Antimobbestrategi for Esbjerg Ungdomsskole

Antimobbestrategi for Esbjerg Ungdomsskole Esbjerg Ungdomsskole Grønlandsparken 300, 6715 Esbjerg N Dato 24. september 2018 Antimobbestrategi for Esbjerg Ungdomsskole Formål: Vi ønsker, at alle elever trives og oplever et trygt læringsmiljø på.

Læs mere

Vejledning. for håndtering af bekymrende fravær

Vejledning. for håndtering af bekymrende fravær Vejledning for håndtering af bekymrende fravær 1 Indhold 3 Fra fravær til fremmøde 4 hvorfor er fravær vigtigt? 4 Principper ved håndtering af bekymrende fravær 5 forskellige typer af fravær 6 Skridt for

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Antimobbestrategi for

Antimobbestrategi for Antimobbestrategi 2016- Antimobbestrategi for Ullerup Bæk Skolen, Fredericia Gældende fra den Skoleåret 2016-17 og frem FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil arbejde målrettet for, at

Læs mere

Holbæk Private Realskole

Holbæk Private Realskole Holbæk Private Realskole På vores skole går trivsel og læring hånd i hånd. Det lykkes når skole, forældre og elever i fællesskab forstår, hvilken rolle de hver især spiller, og hvilke muligheder vi sammen

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Behandling af klager over mobning på skolerne

Behandling af klager over mobning på skolerne Behandling af klager over mobning på skolerne J.nr.: 17.01.00 K09 Sagsnr.: 17/28327 BESLUTNINGSTEMA Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen. Den 1. august 2017 trådte en lovændring

Læs mere

Guide til håndtering af bekymrende fravær i Ikast-Brande Kommune

Guide til håndtering af bekymrende fravær i Ikast-Brande Kommune Guide til håndtering af bekymrende fravær i Ikast-Brande Kommune Det er bedst når vi alle er her 1 Indhold Formål... 3 Definition af bekymrende fravær:... 3 Registrering af bekymrende fravær... 3 Denne

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING DRAGØR KOMMUNE Juni 2018 1 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning... 4 Om overgreb... 4 Forebyggende indsatser... 5 Første skridt Vær opmærksom og ansvarsbevidst...

Læs mere

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN FORMÅL At give barnet de bedste forudsætninger for en god overgang ved at give relevant information om barnets trivsel, udvikling og læring via overgangsskemaet. Der tages udgangspunkt i barnets ressourcer

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere