FSB Sådan gør vi i FSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSB Sådan gør vi i FSB"

Transkript

1 FSB Sådan gør vi i FSB Personalehåndbog for FSB 2002

2 Denne pjece kan bruges til at finde svar på nogle af de spørgsmål, man ofte stiller som medarbejder i FSB, og dermed skal den være en hjælp i dagligdagen. Er der noget, du mangler oplysning om, så prøv at søge i FSBs forre t n i n g s g a n g e eller spørg din kollega. FSBs vision FSB - ikke kun til husbehov Det betyder at FSB skal skabe levende boligmiljøer FSB skal være en moderne driftsorientere t servicevirksomhed FSB skal være en levende arbejdsplads FSBs værdier FSB bygger på et humanistisk menneskesyn FSB har fokus på mere end boliger I FSB er vi hele mennesker I FSB tør vi bryde grænser I FSB gør vi det, vi siger I FSB kommunikerer vi åbent og med respekt I FSB arbejder vi sammen Vi forventer, at du gør en kvalificeret og aktiv indsats for at medvirke til, at de mål, der er sat for din afdeling, bliver opfyldt til tiden. FSBs administration er forpligtet over for b e s t y relsen til at opfylde vedtagne strategier. Opfyldelsen af vores strategier er en væsentlig forudsætning for, at FSB kan opre t- holde sit omdømme og fortsat styrke sin betydning som en vigtig og velkvalificeret bol i g o rganisation. Derfor har din indsats dire k-

3 te betydning for FSBs velfærd og succes. Du kan læse mere om vision, værdier og strategier i vores ledelsesgrundlag. E m n e rne i pjecen er sat op i alfabetisk o rden, og vi håber, at den derved vil være enkel for dig at anvende. Arbejdsfri dage Når du ønsker at holde en eller flere arbejdsfri dage, må du anvende afspadsering eller feriedage. Du skal altid på forhånd aftale afspadsering og feriedage med din leder. De skal påføres arbejdssedlen eller flexlisten. Der er særlige fridage, som dels er re g u l e- ret af overe n s k o m s t e r, dels af ansættelseskontrakter. Du kan læse nærm e re herom i Forre t- ningsgang om arbejdsfri dage. Arbejdstid Den gennemsnitlige daglige arbejdstid fremgår af dit ansættelsesbrev. Arbejdstiden kan variere og opgøres på de særlige timesedler og flexlister, som er tilgængelige på F:\Fælles. Skemaet udfyldes for en måned ad gangen og afleveres til nærmeste leder. Adresser i FSB I n t e rne adresser i FSB finder du i listen over e j e n d o m s k o n t o re r, som findes bl.a. på ejend o m s k o n t o re rne. Hvis du har adgang til Pers o n a l e i n f o rmationssystemet, vil du også kunne hente oplysninger der. Adresseforandring, navneændring og bankændring Hvis du får ny adresse, nyt kontonummer, telefonnummer eller andet efternavn, beder vi dig straks give personaleafdelingen besked. Personaleafdelingen underretter dem, der har brug for at vide besked om ændringen. Når du fratræder, vil skattekort og feriekort blive sendt til den adresse, du har opgivet. Alkohol og andre rusmidler Alkohol og andre rusmidler er selvfølgelig ikke forenelige med arbejdet, og det er derfor ikke tilladt at indtage dem i arbejdstiden. Se nærm e re herom i personalepolitikken med tilhørende Forretningsgang om alkohol og andre rusmidler. 4 5

4 Anciennitetskort Anciennitetskort eller andet bevis på tidligere opnået anciennitet afleveres hurtigst muligt til lønkontoret. Indtil lønkontoret har modtaget fornøden dokumentation for anciennitet, sker aflønningen på første løntrin eller efter den i ansættelsesbrevet aftalte løn. Arbejdsskader Ved tilskadekomst under arbejdets udførelse skal din leder straks underrettes, og skaden skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Se i øvrigt Forretningsgang om arbejdsskader. Fravær som følge af en arbejdsskade skal d o k u m e n t e res efter samme re g l e r, som gælder for fravær på grund af sygdom. Begravelse Ved deltagelse i begravelse i den nærm e s t e familie - det vil sige ægtefælle eller samlever, b ø rn, forældre, søskende, svigerf o r æ l d re eller bedsteforældre - ydes ekstraordinær frihed med fuld løn. Beredskabsplan På hver afdeling og boligafdeling findes en b e redskabsplan, som anviser hvilken pro c e- dure, der skal anvendes ved arbejdsulykker. Blade FSB Beboeren udsendes til alle beboere (og til medarbejdere) i alle lige måneder FSB Information udsendes til alle medlemmer af afdelingsbestyrelser (og til medarbejdere) en gang om måneden. Personalebladet udsendes en gang om ugen til alle medarbejdere. Bryllup Ved eget bryllup gives der en dag fri med løn. Fraværet skal re g i s t re res på arbejdssedlen eller flexlisten. Cykler Din cykel skal stå på et dertil indrettet sted, uanset om du har dit virke på Rådhuspladsen eller på en boligafdeling. 6 7

5 Cykeludlån På Rådhuspladsen kan medarbejderne låne en cykel for at cykle til møde ude i byen i stedet for at anvende egen bil eller taxa. Der findes tre cykler, som kan lånes ved at hente nøgle i kontorservice mod at aflevere af en låneseddel. Cyklerne henter man selv i kælderen. EDB I T-afdelingen tager sig af de pro b l e m e r, der kan opstå i forbindelse med brug af edb-udstyr. For hver afdeling på Rådhuspladsen er udpeget en superbru g e r, som du kan kontakte, hvis du får problemer med anvendelsen af e d b - p ro g r a m m e r, printer og lignende. Superb ru g e ren vil derefter forsøge at hjælpe dig. Retningslinier for anvendelse af IT i FSB har du modtaget i Velkomstmappen. FalckHealthCare FSBs HealthCare ordning er et tilbud til alle m e d a r b e j d e re. Besøgene foregår enten uden for arbejdstid eller på afspadsering. Du har mulighed for gå til kiro p r a k t o r, massage, zoneterapi og fysioterapi. Klinikken finder du på Rådhuspladsen, og du booker tid via Internettet (www.falckhealthcare.dk). Under samme ordning er der mulighed for psykologisk krisehjælp. Se materialet hero m i Velkomstmappen. Ferie Den fulde normale ferie udgør 25 dage (dvs. 5 kalenderuger) pr. ferieår. Den optjenes med godt 2 dage for hver måned, du har været beskæftiget i et kalenderår (optjeningsåret). Du skal holde din ferie i det følgende ferieår, der går fra 1. maj året efter optjeningsåret til 30. april det følgende år (ferieåret). I øvrigt henvises til Ferieloven. Du skal aftale ferie med din leder i god tid. På lønsedlen kan du se, hvor meget ferie, du har brugt, og hvor meget du har tilbage. Du skal re g i s t re re afholdt ferie på arbejdssedlen eller flexlisten. F e r i e k o rt, som er udstedt på baggrund af t i d l i g e re ansættelse, underskrives af nærmeste leder, der også underskriver arbejdssedlen eller flexlisten. Feriefridage Disse fremgår af din overenskomst eller - såf remt du ikke er ansat på overenskomst - af Forretningsgang om feriefridage. 8 9

6 Flytning Ved flytning gives der en dag fri med løn. F r a v æ ret skal re g i s t re res på arbejdssedlen eller flexlisten. Fridage i øvrigt Har du fridage ud over ferie og feriefridage, fremgår det af din overenskomst. Hvis du ikke er ansat på overe n s k o m s t, har du fri med løn 1. maj, dagen efter Kristi H i m m e l f a rt, Grundlovsdag, 24. december og 31. december samt på officielle helligdage. Fraværsregistrering Planlagt fravær skal altid aftales forud med din nærmeste leder. D e rudover gælder følgende regler for planlagt fravær: Ved læge-, tandlæge- eller specialistbesøg og undersøgelse på hospital, gives fri med løn. Indgår en medarbejder i et behandlingsforløb, vil det kun være til første besøg, der gives fri med løn. Besøgstidspunktet skal p l a c e res fortrinsvis i tilknytning til arbejdstids begyndelse eller afslutning. FSBs HealthCare - o rdning er et tilbud til alle medarbejdere. Besøgene foregår enten uden for arbejdstid eller som afspadsering. Se i øvrigt Forretningsgang om fraværsre g i s- trering. Frokost Hvis frokostpausen er betalt af FSB, står man principielt til rådighed for FSB i pausen. ID-kort Du vil på første ansættelsesdag eller snare s t d e refter få udleveret ID-kort, hvis du skal b æ re et sådant. Kortet skal du bære synligt i arbejdstiden. Bortkommer det, kan du henvende dig til din nærmeste leder for at få et nyt. Når du fratræder, skal ID-kortet afleveres til nærmeste leder. Internet og skal primært anvendes til arbejdsmæssig kommunikation. I begrænset omfang må medarbejdere anvende FSBs internetopkobling til at sende eller modtage private s. FSB betragter s og vedhæftede filer på FSBs edb-systemer som virksomhedens ejendom, derfor må du acceptere, at s og filer kan gennemlæses af andre i virksomheden. Også s, der sendes som for

7 t rolig eller attention medarbejder x, anses for FSBs ejendom. N o rmalt vil FSB undlade at gennemse e- mails, der må antages at indeholde privat korrespondance. I tilfælde af computerv i rus og lignende kan alle s blive gennemgået. FSB opford rer dig til at oprette en fre e - mail på Internettet, således, at den kan anvendes til personlige og private meddelelser i stedet for virksomhedens -adre s s e. FSB kan ikke gennemse , der ligger på en fre . Hvis medarbejderen anvender FSBs e- mail system til personlig korre s p o n d a n c e, o p f o rd res medarbejderen til at oprette en særlig mappe mærket privat, hvor alle personlige og private meddelelser arkivere s. FSB vil ikke gennemlæse filer mv., der ligger under mappen privat, medmindre det er s t rengt nødvendigt af hensyn til systemets sikkerhed. Selvom du har en personlig og hemmelig adgangskode, vil fx den systemansvarlige altid kunne åbne og læse s og filer. Det kan være nødvendigt ved fx fare for viru s eller for i øvrigt at beskytte systemet. Har FSB har gjort sig bekendt med indholdet af en , vil ejeren altid blive orienteret. Se også Forretningsgang om intern e t / e - mails. Introduktion Første hverdag i hvert kvartal afholdes introduktion for nyansatte. Introduktionen er obligatorisk for alle. Derudover er der i hver enkelt afdeling lokal introduktion. Jubilæum I forbindelse med 25-, 40-, og 50-års jubilæer er de pågældende jubilæumsdage fridage med løn. Se også Forretningsgang om jubilæum. Kantine og spisesteder Der er kantine på Rådhuspladsen. Kantinen kan anvendes ved køb af spisekuponer (købes direkte i kantinen), ligesom medbragt f rokost m.v. skal indtages her. Rådhuspladsens medarbejdere kan vælge at blive tru k- ket med et fast beløb pr. måned for kantineo rdning. Se tilmeldingsblanketten i Ve l- komstmappen. Kontorartikler S k r i v e re d s k a b e r, papir mv., kan du få på afdelingens inspektørkontor og i kontorservice

8 Kurser, efteruddannelse og eksamen Ved deltagelse i kurser og anden efteru d- dannelse, der har arbejdsmæssig relation og som er godkendt af ledelsen, gives fri med løn. Samtidig bemærkes, at en kursus/- eller uddannelsesdag udgør en normdag (den længde din arbejdsdag ville have haft den pågældende dag) uanset kursusdagens længde. L æ n g e re v a rende uddannelsesforløb fx til Merkonom placeres fortrinsvis i fritiden. Ved deltagelse i eksamen ved ovennævnte kurser eller efteruddannelse gives fri med løn på eksamensdagen. Der kan efter konkret aftale med nærm e s- te leder opnås fri med løn på arbejdsdagen forud for en eksamen. Kørsel til og fra møder Der udbetales som hovedregel kørselsgodtg ø relse efter statens takster. Udbetaling finder sted sammen med lønnen. Du skal udfylde et kørselsregnskab, som din leder skal a t t e s t e re før udbetaling. Kørselsre g n s k a b sendes til lønfunktionen. Lejligheder FSB råder ikke over lejligheder forbeholdt ansatte. På ganske få afdelinger er der for ins p e k t ø rer eller ejendomsfunktionærer bopælspligt og dermed tjenestebolig. Ønsker du en lejlighed i FSB, har du som ansat ikke fort r i n s ret, men kan blive skre v e t på venteliste på lige fod med andre boligsøgende. Løn Din løn bliver udbetalt månedsvis bagud, hvis du er overenskomstansat. For enkelte udbetales lønnen månedsvis forud. Eventuelle tillæg og godtgørelser afregnes i den e f t e rfølgende måned. Lønnen indsættes på din lønkonto. Spørgsmål om din løn mv. skal ske til lønfunktionen. Lønnen er som hovedregel til disposition den sidste (for boligafdelingerne femte sidste) bankdag i måneden. Ferie og overarbejde kan være re g i s t reringsmæssigt bagud. Følg derfor selv med på din lønseddel. Medindflydelse Du har mulighed for at øve indflydelse på s t ø rre beslutninger om arbejds- og personal e f o rhold i FSB. Din repræsentant i Vi r k s o m

9 hedsnævnet (VN) deltager i udvalgets møder og får derved information om FSBs situation, økonomi og fre m t i d s u d s i g t e r. Repræsentanten er medbestemmende ved fastsættelse af retningslinier for væsentlige spørgsmål omkring arbejds- og personaleforhold. Se Forretningsgang om VN. Medarbejder- UdviklingsSamtaler (MUS) En gang om året afholdes MUS, hvor du kan give udtryk for din opfattelse af din nuværende arbejdssituation, dine evt. ønsker om æ n d rede arbejdsopgaver, om yderligere oplæring, uddannelse eller personlig udvikling og andre spørgsmål, der ligger dig på sinde. Samtalen foregår mellem dig og din nærmeste leder på initiativ af din leder. Du kan på forhånd forberede dig på samtalen ved at bruge et forbere d e l s e s s k e m a, som er specielt udformet til samtalern e. Skema modtager du sammen med indbydelsen til samtalen. Din leder skal under sin forberedelse til samtalen foretage en bedømmelse af dig på b a g g rund af din indsats i den forløbne periode og diskutere den med dig under samtalen. Når samtalen er færdig, udarbejder du og din leder i fællesskab et konklusionsskema, som kun du og lederen er i besiddelse af. Samtalen er gensidigt fort rolig og kun punk- t e r, som I er enige om, at andre må kende til, viderebringes af din leder. L e d e re med minimum fire afholdte samtaler afholder en gruppesamtale med alle d e res medarbejdere. Under gru p p e s a m t a l e n re f l e k t e rer de under hensyntagen til fort rolighed over hele afdelingens niveau, udvikling og fremtidige behov mv. Alle ledere udfærdiger en samlet konklusion på de afholdte m e d a r b e j d e rudviklingssamtaler og videresender den til egen nærmeste leder. Se personalepolitik og Forre t n i n g s g a n g om MUS. Mødelokaler Du kan arr a n g e re møde på Rådhuspladsen via Mødekalenderen i Outlook. Det er muligt at leje beboerlokaler i de afdelinger, der råder over et sådant. Du kan bestille overhead, flipover og evt. særlig bordopstilling hos kontorservice. Det gælder dog kun for Rådhuspladsen. Ved arrangementer i beboerlokaler vil den stedlige inspektør muligvis kunne være dig behjælpelig. Mødereferater Udsendes via mail eller med post til mødedeltagerne. For Rådhuspladsens ansatte og medarbejd e re med adgang til netværket kan diverse 16 17

10 m ø d e referater læses i relevante mapper på Stifinder. Nøgler, mobiltelefon og ID-kort Nøgle, mobiltelefon og ID-kort udleveres første arbejdsdag eller snarest dere f t e r, hvis din leder vurderer, at det er nødvendigt. Ved fratræden afleveres det udlevere d e efter aftale til nærmeste leder og senest på sidste arbejdsdag. Opsigelse Som hovedregel har alle medarbejdere, der ønsker at opsige deres stilling, en måneds varsel til en måneds udgang med mindre andet fremgår af ansættelseskontrakten. Er du overenskomstansat, følges varslet i overenskomsten. Se evt. Forretningsgang om opsigelse. Parkering på Rådhuspladsen Det er vanskeligt at parkere i området omkring Rådhuspladsen, og FSB råder ikke over p a r k e r i n g s a real, som du kan benytte, når du er på Rådhuspladsen. Pension FSB bruger forsikringsmæglerf i rmaet Wi l l i s til rådgivning af de medarbejdere, der er omfattet af firmapension. Efter oprettelsen af din pension vil du blive kontaktet af forsikr i n g s m æ g l e ren med henblik på vejledning om netop dine pensionsforhold. For andre grupper foretages der indbetaling til Pensionskassen for Kvindelige Arbejdere og Specialarbejdere (PKS). Personalebladet Personalebladet udkommer hver uge (dog ikke i juli). Alle medarbejdere er velkomne til at skrive i Personalebladet, dog forbeholder redaktionen sig ret til at sort e re i indlæggene. Personalebladet udsendes til hver enkelt medarbejder. Personalemøder Ca. en gang hver måned efter bestyre l s e s- mødet afholdes personalemøde for Rådhuspladsens medarbejdere i kantinen

11 Personalepolitik FSBs samlede personalepolitik har du modtaget sammen med Velkomstmappen. Hvis du ikke har den, kan du få den ved at kontakte personaleafdelingen. Post Du kan sende din private post fra FSBs postb a k k e r, dog må du huske selv at betale porto. Presse - om at udtale sig til pressen Det er formanden og dire k t ø ren, der udtaler sig om generelle forhold. Som medarbejder kan du kun udtale dig til p ressen på dit eget ansvarsområde og altid med pligt til omgående at orientere dire k t ø r og informationschef helst før kontakt eller interview finder sted. Du kan herudover udtale dig på egne vegne, men her skal du huske på, at din personlige mening ikke nødvendigvis deles af o rganisationen, men at den ofte alligevel vil blive tillagt FSB. Er du i tvivl, så kontakt din nærmeste leder. Samarbejde Vi lægger vægt på et godt samarbejde både mellem medarbejderne inden for de enkelte afdelinger og på tværs af afdelingerne og boligafdelingerne. Hjælp dine kolleger, hvis de har brug for det, tak dem, hvis de har hjulpet dig, ro s dem, hvis de har gjort noget godt, lyt til dem, hvis de vil lære dig noget eller fortælle dig noget. Sikkerhed FSB har en sikkerh e d s o rganisation til sikring af medarbejderne på arbejdspladsen. Den består af et sikkerhedsudvalg (SIU) og fem sikkerh e d s g ru p p e r. SIU holder møde ca. fire gange årligt. Der udsendes referat efter hvert møde til m e d l e m m e r, afdelinger og boligafdelinger. Referatet kan ses på F:\Fælles. Du kan få yderligere oplysninger i Forre t- ningsgang om Sikkerhedsorganisationen. Som udgangspunkt er du din egen sikkerh e d s repræsentant, og er du i tvivl, så kontakt din daglige leder og/eller din sikkerhedsrepræsentant

12 Skrive i FSB For at sikre en vis grad af fælles præg skal skrivelser udformes i de skabeloner, som er en integreret del af Word. Det forventes også af dig, at du efterlever de re t n i n g s l i n i e r, der står i Om at skrive i FSB, som du har fået i Velkomstmappen. Sygdom Hvis du bliver syg, skal du give din nærm e s- te leder besked samme dags morgen ved n o rmal arbejdstids begyndelse. For boligafd e l i n g e rne indsendes også en sygemelding til lønfunktionen. Det samlede sygefravær registreres på arbejdssedlen eller flexlisten. Af hensyn til arbejdstilre t t e l æ g g e l s e n henstilles til, at du raskmelder dig dagen inden, du møder på arbejde. For boligafdel i n g e rne afleveres en underskrevet sygeseddel, når arbejdet genoptages. Sygeseddel indsendes til lønfunktionen, når din leder har attesteret den. Er du syg i længere tid (tre dage), skal du løbende orientere din leder af hensyn til arb e j d s t i l rettelæggelsen. Ved sygefravær over 14 dage meddeler lederen dette til lønkontoret for, at FSB kan få refusion fra din kommune. Du vil ved denne type sygefravær modtage et dagpengeskema, som du skal udfylde, da dagpengerefusionen er afhængig heraf. Hvis dit sygefravær er bemærkelsesværdigt højt, vil du blive indkaldt til samtale med din leder. Når du har været sygemeldt i 14 dage kan FSB kræve at få tilsendt en lægeerklæring (varighedserklæring), som din læge skal udstede. Den skal indsendes til FSB. FSB kan i øvrigt altid forlange en lægeerklæring om din sygdom. Udgiften til disse erklæringer afholdes af FSB. Du skal ikke fremsende lægeerklæring, før du bliver bedt om det, da udgiften hertil kun re f u n d e res, når lægeerklæring fre m s e n d e s på foranledning af FSB. Når du igen er rask, afleverer du - hvis du er ansat i en boligafdeling - en raskmelding til nærmeste leder, som efter attestation viderebringer den til lønkontoret. Barns første sygedag Du kan som hovedregel med fuld løn blive hjemme og passe et sygt, mindreårigt (under 15 år) og hjemmeboende barn på barnets første sygedag. Se din overenskomst eller ansættelseskontrakt. Du skal orientere din leder herom samme dags morgen ved normal arbejdstids begyndelse. Er du nødt til at anmode om flere dage hjemme, må du anvende andre frihedsmuligheder. Se også Forretningsgang om sygefravær

13 Tavshedspligt Du har tavshedspligt om forhold, du får kendskab til under dit arbejde i FSB, og som ikke er offentligt tilgængelige. Dette gælder fx om beboeres forhold. Tavshedspligten ophører ikke, selv om du forlader FSB. k o n t o ret - også af ikke-ry g e re. Se også Ry g e- politikken. Tyveri D e s v æ rre kan tyveri ikke undgås, lås derf o r altid dine værdigenstande inde. Telefon Rådhuspladsens hovednummer er (faxnummer ). Ringer du udefra og kender du selv lokaln u m m e ret, kan du ringe direkte ved at taste lokalnummer. Te l e f o n e rne er til tjenstlige samtaler, men du kan naturligvis i særlige tilfælde bru g e dem privat, hvis du fx skal i kontakt med dit barns vuggestue, skole eller andet vigtigt. Vi henstiller dog, at du begrænser taletiden for ikke at blokere for opkald udefra. Ringer du internt, taster du kun lokalnummer. Tobaksrygning Ifølge FSBs overordnede politik er fælleslokaler og møderum røgfri miljøer. Der kan kun ryges på enkeltmandskontorer og i fællesk o n t o re r, hvis dette er accepteret af alle på Uddannelse Du har mulighed for efteruddannelse i FSB, såvel fagligt som personligt udviklende, blot uddannelsen har relevans for dine arb e j d s o p g a v e r. Uddannelsesønsker form i d l e s enten ved henvendelse til din leder eller via MUS. Dine ønsker om uddannelse skal du re t t e til nærmeste leder, som skal godkende dit ønske. På boligafdelingerne videre s e n d e s dine ønsker til overinspektøren, som derefter har den endelige vurdering af, om ønsket kan imødekommes. På Rådhuspladsen er godkendelseskompetencen hos afdelingschefen eller forretningsføreren. FSB har ikke en egentlig uddannelsesafdeling, men personaleafdelingen tager sig af administration af kurser og efteru d d a n n e l s e. Enkeltstående kurser bliver udmeldt via Personalebladet

14 Virksomhedsnævn (VN) Virksomhedsnævnet er et samarbejdsorg a n, hvis formål er at virke for at engagere medarb e j d e rne i det daglige samarbejde og at tilskynde til samarbejde for at fremme og sikre FSBs effektivitet. Virksomhedsnævnet er også med til at s i k re medarbejdernes tryghed ved at inddrage medarbejderrepræsentanter i tilre t t e l æ g- gelse af det daglige arbejde og ansvar. VN holder møde ca. fire gange årligt. Referat udsendes efter hvert møde. Det bliver sendt til medlemmer, ejendomskontorer og til ansatte på Rådhuspladsen. M e d a r b e j d e re med adgang til netværket kan læse diverse mødereferater på F:\Fælles. Vil du vide mere om VN, se forre t n i n g s- gangen herom

15 Indeks Arbejdsfri dage 4 Arbejdstid 4 Adresser i FSB 5 Adresseforandring mv. 5 Alkohol 5 Anciennitetskort 6 Arbejdsskader 6 Begravelse 6 Beredskabsplan 7 Blade 7 Bryllup 7 Cykler 7 Cykeludlån 8 Edb 8 FalckHealthCare 8 Ferie 9 Feriefridage 9 Flytning 10 Fridage i øvrigt 10 Fraværsregistrering 10 Frokost 11 ID-kort 11 Internet og 11 Introduktion 13 Jubilæum 13 Kantine og spisesteder 13 Kontorartikler 13 Kurser og efteruddannelse 14 Kørsel til og fra møder 14 Lejligheder 15 Løn 15 Medindflydelse 15 Medarbejderudviklingssamtaler 16 Mødelokaler 17 Mødereferater 17 Nøgler, mobiltelefon og ID-kort 18 Opsigelse 18 Parkering 18 Pension 19 Personalebladet 19 Personalemøder 19 Personalepolitik 20 Post 20 Presse 20 Samarbejde 21 Sikkerhed 21 Skrive i FSB 22 Sygdom, -barns 22 Tavshedspligt 24 Telefon 24 Tobaksrygning 24 Tyveri 25 Uddannelse 25 Virksomhedsnævn 26 FSB Rådhuspladsen Kbh. V

Sådan gør vi i FSB. Personalehåndbog

Sådan gør vi i FSB. Personalehåndbog Sådan gør vi i FSB Personalehåndbog FSBbolig April 2006 Indhold FSBboligs vision.................... 5 FSBboligs værdier.................. 6 Adresseforandring, navneændring og bankændring....................

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Velkommen til D.S.I. Børsholt / Spanghede

Velkommen til D.S.I. Børsholt / Spanghede Personalehåndbog2014 Velkommen til D.S.I. Børsholt / Spanghede Når du læser denne personalehåndbog, er det med henblik på at nuværende og fremtidige medarbejdere, bliver bekendtgjort med at D.S.I. Børsholt

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Personalehåndbog for ansatte på Skagen Skipperskole A-Å Personalehåndbog - praktiske oplysninger Denne A-Å Personalehåndbog udgør således - sammen med Skagen Skipperskoles

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12 1 Indhold INDLEDNING... 4 Overordnede rammer for WEBTAS... 4 Hvad er WEBTAS?... 4 Ansvar og roller:... 4 SOM BRUGER:... 5 SOM GODKENDER OG STEDFORTRÆDER FOR BRUGER:... 7 ARBEJDSTID... 8 FLEX... 10 FLEX

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG Miljødrøftelse Nedenstående gælder for virksomheder med mindre end 10 ansatte. Antal ansatte opgøres som alle fastansatte, hel- eller deltid, men eks-klusiv virksomhedsleder og arbejdsleder som f. eks.

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus PERSONALEHÅNDBOGEN for ansatte i Boligselskabernes Hus 1 Velkommen! Kære medarbejder Velkommen til Boligselskabernes Hus. Dette er Boligselskabernes Hus personalehåndbog fra A - Å. I den kan du finde

Læs mere

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om.

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om. Velkommen hos Vikargården! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Vikargården. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Vikargården er en lille familieejet virksomhed,

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10 VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Greve Kommune PERSONALETS ABC

Greve Kommune PERSONALETS ABC Greve Kommune PERSONALETS ABC AUGUST 2005 1 PERSONALETS ABC Personalets ABC er udarbejdet af Personale Politisk Udvalg, anbefalet af det Centrale Hovedsamarbejdsudvalg og godkendt af ØU den 16. august

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s.

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle.

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 22 789 112 Fredericia-Odense-Kolding-Vejle Tlf. +45 30 209 272 Mail: info@human-consulting.info PERSONALE HÅNDBOGEN Velkommen hos Human Consulting!

Læs mere

Juli Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen Lautruphøj 8, Postbox Ballerup.

Juli Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen Lautruphøj 8, Postbox Ballerup. Juli 2016 AFTALE Forsvarsministeriets Personalestyrelse og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere