FSB Sådan gør vi i FSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSB Sådan gør vi i FSB"

Transkript

1 FSB Sådan gør vi i FSB Personalehåndbog for FSB 2002

2 Denne pjece kan bruges til at finde svar på nogle af de spørgsmål, man ofte stiller som medarbejder i FSB, og dermed skal den være en hjælp i dagligdagen. Er der noget, du mangler oplysning om, så prøv at søge i FSBs forre t n i n g s g a n g e eller spørg din kollega. FSBs vision FSB - ikke kun til husbehov Det betyder at FSB skal skabe levende boligmiljøer FSB skal være en moderne driftsorientere t servicevirksomhed FSB skal være en levende arbejdsplads FSBs værdier FSB bygger på et humanistisk menneskesyn FSB har fokus på mere end boliger I FSB er vi hele mennesker I FSB tør vi bryde grænser I FSB gør vi det, vi siger I FSB kommunikerer vi åbent og med respekt I FSB arbejder vi sammen Vi forventer, at du gør en kvalificeret og aktiv indsats for at medvirke til, at de mål, der er sat for din afdeling, bliver opfyldt til tiden. FSBs administration er forpligtet over for b e s t y relsen til at opfylde vedtagne strategier. Opfyldelsen af vores strategier er en væsentlig forudsætning for, at FSB kan opre t- holde sit omdømme og fortsat styrke sin betydning som en vigtig og velkvalificeret bol i g o rganisation. Derfor har din indsats dire k-

3 te betydning for FSBs velfærd og succes. Du kan læse mere om vision, værdier og strategier i vores ledelsesgrundlag. E m n e rne i pjecen er sat op i alfabetisk o rden, og vi håber, at den derved vil være enkel for dig at anvende. Arbejdsfri dage Når du ønsker at holde en eller flere arbejdsfri dage, må du anvende afspadsering eller feriedage. Du skal altid på forhånd aftale afspadsering og feriedage med din leder. De skal påføres arbejdssedlen eller flexlisten. Der er særlige fridage, som dels er re g u l e- ret af overe n s k o m s t e r, dels af ansættelseskontrakter. Du kan læse nærm e re herom i Forre t- ningsgang om arbejdsfri dage. Arbejdstid Den gennemsnitlige daglige arbejdstid fremgår af dit ansættelsesbrev. Arbejdstiden kan variere og opgøres på de særlige timesedler og flexlister, som er tilgængelige på F:\Fælles. Skemaet udfyldes for en måned ad gangen og afleveres til nærmeste leder. Adresser i FSB I n t e rne adresser i FSB finder du i listen over e j e n d o m s k o n t o re r, som findes bl.a. på ejend o m s k o n t o re rne. Hvis du har adgang til Pers o n a l e i n f o rmationssystemet, vil du også kunne hente oplysninger der. Adresseforandring, navneændring og bankændring Hvis du får ny adresse, nyt kontonummer, telefonnummer eller andet efternavn, beder vi dig straks give personaleafdelingen besked. Personaleafdelingen underretter dem, der har brug for at vide besked om ændringen. Når du fratræder, vil skattekort og feriekort blive sendt til den adresse, du har opgivet. Alkohol og andre rusmidler Alkohol og andre rusmidler er selvfølgelig ikke forenelige med arbejdet, og det er derfor ikke tilladt at indtage dem i arbejdstiden. Se nærm e re herom i personalepolitikken med tilhørende Forretningsgang om alkohol og andre rusmidler. 4 5

4 Anciennitetskort Anciennitetskort eller andet bevis på tidligere opnået anciennitet afleveres hurtigst muligt til lønkontoret. Indtil lønkontoret har modtaget fornøden dokumentation for anciennitet, sker aflønningen på første løntrin eller efter den i ansættelsesbrevet aftalte løn. Arbejdsskader Ved tilskadekomst under arbejdets udførelse skal din leder straks underrettes, og skaden skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Se i øvrigt Forretningsgang om arbejdsskader. Fravær som følge af en arbejdsskade skal d o k u m e n t e res efter samme re g l e r, som gælder for fravær på grund af sygdom. Begravelse Ved deltagelse i begravelse i den nærm e s t e familie - det vil sige ægtefælle eller samlever, b ø rn, forældre, søskende, svigerf o r æ l d re eller bedsteforældre - ydes ekstraordinær frihed med fuld løn. Beredskabsplan På hver afdeling og boligafdeling findes en b e redskabsplan, som anviser hvilken pro c e- dure, der skal anvendes ved arbejdsulykker. Blade FSB Beboeren udsendes til alle beboere (og til medarbejdere) i alle lige måneder FSB Information udsendes til alle medlemmer af afdelingsbestyrelser (og til medarbejdere) en gang om måneden. Personalebladet udsendes en gang om ugen til alle medarbejdere. Bryllup Ved eget bryllup gives der en dag fri med løn. Fraværet skal re g i s t re res på arbejdssedlen eller flexlisten. Cykler Din cykel skal stå på et dertil indrettet sted, uanset om du har dit virke på Rådhuspladsen eller på en boligafdeling. 6 7

5 Cykeludlån På Rådhuspladsen kan medarbejderne låne en cykel for at cykle til møde ude i byen i stedet for at anvende egen bil eller taxa. Der findes tre cykler, som kan lånes ved at hente nøgle i kontorservice mod at aflevere af en låneseddel. Cyklerne henter man selv i kælderen. EDB I T-afdelingen tager sig af de pro b l e m e r, der kan opstå i forbindelse med brug af edb-udstyr. For hver afdeling på Rådhuspladsen er udpeget en superbru g e r, som du kan kontakte, hvis du får problemer med anvendelsen af e d b - p ro g r a m m e r, printer og lignende. Superb ru g e ren vil derefter forsøge at hjælpe dig. Retningslinier for anvendelse af IT i FSB har du modtaget i Velkomstmappen. FalckHealthCare FSBs HealthCare ordning er et tilbud til alle m e d a r b e j d e re. Besøgene foregår enten uden for arbejdstid eller på afspadsering. Du har mulighed for gå til kiro p r a k t o r, massage, zoneterapi og fysioterapi. Klinikken finder du på Rådhuspladsen, og du booker tid via Internettet (www.falckhealthcare.dk). Under samme ordning er der mulighed for psykologisk krisehjælp. Se materialet hero m i Velkomstmappen. Ferie Den fulde normale ferie udgør 25 dage (dvs. 5 kalenderuger) pr. ferieår. Den optjenes med godt 2 dage for hver måned, du har været beskæftiget i et kalenderår (optjeningsåret). Du skal holde din ferie i det følgende ferieår, der går fra 1. maj året efter optjeningsåret til 30. april det følgende år (ferieåret). I øvrigt henvises til Ferieloven. Du skal aftale ferie med din leder i god tid. På lønsedlen kan du se, hvor meget ferie, du har brugt, og hvor meget du har tilbage. Du skal re g i s t re re afholdt ferie på arbejdssedlen eller flexlisten. F e r i e k o rt, som er udstedt på baggrund af t i d l i g e re ansættelse, underskrives af nærmeste leder, der også underskriver arbejdssedlen eller flexlisten. Feriefridage Disse fremgår af din overenskomst eller - såf remt du ikke er ansat på overenskomst - af Forretningsgang om feriefridage. 8 9

6 Flytning Ved flytning gives der en dag fri med løn. F r a v æ ret skal re g i s t re res på arbejdssedlen eller flexlisten. Fridage i øvrigt Har du fridage ud over ferie og feriefridage, fremgår det af din overenskomst. Hvis du ikke er ansat på overe n s k o m s t, har du fri med løn 1. maj, dagen efter Kristi H i m m e l f a rt, Grundlovsdag, 24. december og 31. december samt på officielle helligdage. Fraværsregistrering Planlagt fravær skal altid aftales forud med din nærmeste leder. D e rudover gælder følgende regler for planlagt fravær: Ved læge-, tandlæge- eller specialistbesøg og undersøgelse på hospital, gives fri med løn. Indgår en medarbejder i et behandlingsforløb, vil det kun være til første besøg, der gives fri med løn. Besøgstidspunktet skal p l a c e res fortrinsvis i tilknytning til arbejdstids begyndelse eller afslutning. FSBs HealthCare - o rdning er et tilbud til alle medarbejdere. Besøgene foregår enten uden for arbejdstid eller som afspadsering. Se i øvrigt Forretningsgang om fraværsre g i s- trering. Frokost Hvis frokostpausen er betalt af FSB, står man principielt til rådighed for FSB i pausen. ID-kort Du vil på første ansættelsesdag eller snare s t d e refter få udleveret ID-kort, hvis du skal b æ re et sådant. Kortet skal du bære synligt i arbejdstiden. Bortkommer det, kan du henvende dig til din nærmeste leder for at få et nyt. Når du fratræder, skal ID-kortet afleveres til nærmeste leder. Internet og skal primært anvendes til arbejdsmæssig kommunikation. I begrænset omfang må medarbejdere anvende FSBs internetopkobling til at sende eller modtage private s. FSB betragter s og vedhæftede filer på FSBs edb-systemer som virksomhedens ejendom, derfor må du acceptere, at s og filer kan gennemlæses af andre i virksomheden. Også s, der sendes som for

7 t rolig eller attention medarbejder x, anses for FSBs ejendom. N o rmalt vil FSB undlade at gennemse e- mails, der må antages at indeholde privat korrespondance. I tilfælde af computerv i rus og lignende kan alle s blive gennemgået. FSB opford rer dig til at oprette en fre e - mail på Internettet, således, at den kan anvendes til personlige og private meddelelser i stedet for virksomhedens -adre s s e. FSB kan ikke gennemse , der ligger på en fre . Hvis medarbejderen anvender FSBs e- mail system til personlig korre s p o n d a n c e, o p f o rd res medarbejderen til at oprette en særlig mappe mærket privat, hvor alle personlige og private meddelelser arkivere s. FSB vil ikke gennemlæse filer mv., der ligger under mappen privat, medmindre det er s t rengt nødvendigt af hensyn til systemets sikkerhed. Selvom du har en personlig og hemmelig adgangskode, vil fx den systemansvarlige altid kunne åbne og læse s og filer. Det kan være nødvendigt ved fx fare for viru s eller for i øvrigt at beskytte systemet. Har FSB har gjort sig bekendt med indholdet af en , vil ejeren altid blive orienteret. Se også Forretningsgang om intern e t / e - mails. Introduktion Første hverdag i hvert kvartal afholdes introduktion for nyansatte. Introduktionen er obligatorisk for alle. Derudover er der i hver enkelt afdeling lokal introduktion. Jubilæum I forbindelse med 25-, 40-, og 50-års jubilæer er de pågældende jubilæumsdage fridage med løn. Se også Forretningsgang om jubilæum. Kantine og spisesteder Der er kantine på Rådhuspladsen. Kantinen kan anvendes ved køb af spisekuponer (købes direkte i kantinen), ligesom medbragt f rokost m.v. skal indtages her. Rådhuspladsens medarbejdere kan vælge at blive tru k- ket med et fast beløb pr. måned for kantineo rdning. Se tilmeldingsblanketten i Ve l- komstmappen. Kontorartikler S k r i v e re d s k a b e r, papir mv., kan du få på afdelingens inspektørkontor og i kontorservice

8 Kurser, efteruddannelse og eksamen Ved deltagelse i kurser og anden efteru d- dannelse, der har arbejdsmæssig relation og som er godkendt af ledelsen, gives fri med løn. Samtidig bemærkes, at en kursus/- eller uddannelsesdag udgør en normdag (den længde din arbejdsdag ville have haft den pågældende dag) uanset kursusdagens længde. L æ n g e re v a rende uddannelsesforløb fx til Merkonom placeres fortrinsvis i fritiden. Ved deltagelse i eksamen ved ovennævnte kurser eller efteruddannelse gives fri med løn på eksamensdagen. Der kan efter konkret aftale med nærm e s- te leder opnås fri med løn på arbejdsdagen forud for en eksamen. Kørsel til og fra møder Der udbetales som hovedregel kørselsgodtg ø relse efter statens takster. Udbetaling finder sted sammen med lønnen. Du skal udfylde et kørselsregnskab, som din leder skal a t t e s t e re før udbetaling. Kørselsre g n s k a b sendes til lønfunktionen. Lejligheder FSB råder ikke over lejligheder forbeholdt ansatte. På ganske få afdelinger er der for ins p e k t ø rer eller ejendomsfunktionærer bopælspligt og dermed tjenestebolig. Ønsker du en lejlighed i FSB, har du som ansat ikke fort r i n s ret, men kan blive skre v e t på venteliste på lige fod med andre boligsøgende. Løn Din løn bliver udbetalt månedsvis bagud, hvis du er overenskomstansat. For enkelte udbetales lønnen månedsvis forud. Eventuelle tillæg og godtgørelser afregnes i den e f t e rfølgende måned. Lønnen indsættes på din lønkonto. Spørgsmål om din løn mv. skal ske til lønfunktionen. Lønnen er som hovedregel til disposition den sidste (for boligafdelingerne femte sidste) bankdag i måneden. Ferie og overarbejde kan være re g i s t reringsmæssigt bagud. Følg derfor selv med på din lønseddel. Medindflydelse Du har mulighed for at øve indflydelse på s t ø rre beslutninger om arbejds- og personal e f o rhold i FSB. Din repræsentant i Vi r k s o m

9 hedsnævnet (VN) deltager i udvalgets møder og får derved information om FSBs situation, økonomi og fre m t i d s u d s i g t e r. Repræsentanten er medbestemmende ved fastsættelse af retningslinier for væsentlige spørgsmål omkring arbejds- og personaleforhold. Se Forretningsgang om VN. Medarbejder- UdviklingsSamtaler (MUS) En gang om året afholdes MUS, hvor du kan give udtryk for din opfattelse af din nuværende arbejdssituation, dine evt. ønsker om æ n d rede arbejdsopgaver, om yderligere oplæring, uddannelse eller personlig udvikling og andre spørgsmål, der ligger dig på sinde. Samtalen foregår mellem dig og din nærmeste leder på initiativ af din leder. Du kan på forhånd forberede dig på samtalen ved at bruge et forbere d e l s e s s k e m a, som er specielt udformet til samtalern e. Skema modtager du sammen med indbydelsen til samtalen. Din leder skal under sin forberedelse til samtalen foretage en bedømmelse af dig på b a g g rund af din indsats i den forløbne periode og diskutere den med dig under samtalen. Når samtalen er færdig, udarbejder du og din leder i fællesskab et konklusionsskema, som kun du og lederen er i besiddelse af. Samtalen er gensidigt fort rolig og kun punk- t e r, som I er enige om, at andre må kende til, viderebringes af din leder. L e d e re med minimum fire afholdte samtaler afholder en gruppesamtale med alle d e res medarbejdere. Under gru p p e s a m t a l e n re f l e k t e rer de under hensyntagen til fort rolighed over hele afdelingens niveau, udvikling og fremtidige behov mv. Alle ledere udfærdiger en samlet konklusion på de afholdte m e d a r b e j d e rudviklingssamtaler og videresender den til egen nærmeste leder. Se personalepolitik og Forre t n i n g s g a n g om MUS. Mødelokaler Du kan arr a n g e re møde på Rådhuspladsen via Mødekalenderen i Outlook. Det er muligt at leje beboerlokaler i de afdelinger, der råder over et sådant. Du kan bestille overhead, flipover og evt. særlig bordopstilling hos kontorservice. Det gælder dog kun for Rådhuspladsen. Ved arrangementer i beboerlokaler vil den stedlige inspektør muligvis kunne være dig behjælpelig. Mødereferater Udsendes via mail eller med post til mødedeltagerne. For Rådhuspladsens ansatte og medarbejd e re med adgang til netværket kan diverse 16 17

10 m ø d e referater læses i relevante mapper på Stifinder. Nøgler, mobiltelefon og ID-kort Nøgle, mobiltelefon og ID-kort udleveres første arbejdsdag eller snarest dere f t e r, hvis din leder vurderer, at det er nødvendigt. Ved fratræden afleveres det udlevere d e efter aftale til nærmeste leder og senest på sidste arbejdsdag. Opsigelse Som hovedregel har alle medarbejdere, der ønsker at opsige deres stilling, en måneds varsel til en måneds udgang med mindre andet fremgår af ansættelseskontrakten. Er du overenskomstansat, følges varslet i overenskomsten. Se evt. Forretningsgang om opsigelse. Parkering på Rådhuspladsen Det er vanskeligt at parkere i området omkring Rådhuspladsen, og FSB råder ikke over p a r k e r i n g s a real, som du kan benytte, når du er på Rådhuspladsen. Pension FSB bruger forsikringsmæglerf i rmaet Wi l l i s til rådgivning af de medarbejdere, der er omfattet af firmapension. Efter oprettelsen af din pension vil du blive kontaktet af forsikr i n g s m æ g l e ren med henblik på vejledning om netop dine pensionsforhold. For andre grupper foretages der indbetaling til Pensionskassen for Kvindelige Arbejdere og Specialarbejdere (PKS). Personalebladet Personalebladet udkommer hver uge (dog ikke i juli). Alle medarbejdere er velkomne til at skrive i Personalebladet, dog forbeholder redaktionen sig ret til at sort e re i indlæggene. Personalebladet udsendes til hver enkelt medarbejder. Personalemøder Ca. en gang hver måned efter bestyre l s e s- mødet afholdes personalemøde for Rådhuspladsens medarbejdere i kantinen

11 Personalepolitik FSBs samlede personalepolitik har du modtaget sammen med Velkomstmappen. Hvis du ikke har den, kan du få den ved at kontakte personaleafdelingen. Post Du kan sende din private post fra FSBs postb a k k e r, dog må du huske selv at betale porto. Presse - om at udtale sig til pressen Det er formanden og dire k t ø ren, der udtaler sig om generelle forhold. Som medarbejder kan du kun udtale dig til p ressen på dit eget ansvarsområde og altid med pligt til omgående at orientere dire k t ø r og informationschef helst før kontakt eller interview finder sted. Du kan herudover udtale dig på egne vegne, men her skal du huske på, at din personlige mening ikke nødvendigvis deles af o rganisationen, men at den ofte alligevel vil blive tillagt FSB. Er du i tvivl, så kontakt din nærmeste leder. Samarbejde Vi lægger vægt på et godt samarbejde både mellem medarbejderne inden for de enkelte afdelinger og på tværs af afdelingerne og boligafdelingerne. Hjælp dine kolleger, hvis de har brug for det, tak dem, hvis de har hjulpet dig, ro s dem, hvis de har gjort noget godt, lyt til dem, hvis de vil lære dig noget eller fortælle dig noget. Sikkerhed FSB har en sikkerh e d s o rganisation til sikring af medarbejderne på arbejdspladsen. Den består af et sikkerhedsudvalg (SIU) og fem sikkerh e d s g ru p p e r. SIU holder møde ca. fire gange årligt. Der udsendes referat efter hvert møde til m e d l e m m e r, afdelinger og boligafdelinger. Referatet kan ses på F:\Fælles. Du kan få yderligere oplysninger i Forre t- ningsgang om Sikkerhedsorganisationen. Som udgangspunkt er du din egen sikkerh e d s repræsentant, og er du i tvivl, så kontakt din daglige leder og/eller din sikkerhedsrepræsentant

12 Skrive i FSB For at sikre en vis grad af fælles præg skal skrivelser udformes i de skabeloner, som er en integreret del af Word. Det forventes også af dig, at du efterlever de re t n i n g s l i n i e r, der står i Om at skrive i FSB, som du har fået i Velkomstmappen. Sygdom Hvis du bliver syg, skal du give din nærm e s- te leder besked samme dags morgen ved n o rmal arbejdstids begyndelse. For boligafd e l i n g e rne indsendes også en sygemelding til lønfunktionen. Det samlede sygefravær registreres på arbejdssedlen eller flexlisten. Af hensyn til arbejdstilre t t e l æ g g e l s e n henstilles til, at du raskmelder dig dagen inden, du møder på arbejde. For boligafdel i n g e rne afleveres en underskrevet sygeseddel, når arbejdet genoptages. Sygeseddel indsendes til lønfunktionen, når din leder har attesteret den. Er du syg i længere tid (tre dage), skal du løbende orientere din leder af hensyn til arb e j d s t i l rettelæggelsen. Ved sygefravær over 14 dage meddeler lederen dette til lønkontoret for, at FSB kan få refusion fra din kommune. Du vil ved denne type sygefravær modtage et dagpengeskema, som du skal udfylde, da dagpengerefusionen er afhængig heraf. Hvis dit sygefravær er bemærkelsesværdigt højt, vil du blive indkaldt til samtale med din leder. Når du har været sygemeldt i 14 dage kan FSB kræve at få tilsendt en lægeerklæring (varighedserklæring), som din læge skal udstede. Den skal indsendes til FSB. FSB kan i øvrigt altid forlange en lægeerklæring om din sygdom. Udgiften til disse erklæringer afholdes af FSB. Du skal ikke fremsende lægeerklæring, før du bliver bedt om det, da udgiften hertil kun re f u n d e res, når lægeerklæring fre m s e n d e s på foranledning af FSB. Når du igen er rask, afleverer du - hvis du er ansat i en boligafdeling - en raskmelding til nærmeste leder, som efter attestation viderebringer den til lønkontoret. Barns første sygedag Du kan som hovedregel med fuld løn blive hjemme og passe et sygt, mindreårigt (under 15 år) og hjemmeboende barn på barnets første sygedag. Se din overenskomst eller ansættelseskontrakt. Du skal orientere din leder herom samme dags morgen ved normal arbejdstids begyndelse. Er du nødt til at anmode om flere dage hjemme, må du anvende andre frihedsmuligheder. Se også Forretningsgang om sygefravær

13 Tavshedspligt Du har tavshedspligt om forhold, du får kendskab til under dit arbejde i FSB, og som ikke er offentligt tilgængelige. Dette gælder fx om beboeres forhold. Tavshedspligten ophører ikke, selv om du forlader FSB. k o n t o ret - også af ikke-ry g e re. Se også Ry g e- politikken. Tyveri D e s v æ rre kan tyveri ikke undgås, lås derf o r altid dine værdigenstande inde. Telefon Rådhuspladsens hovednummer er (faxnummer ). Ringer du udefra og kender du selv lokaln u m m e ret, kan du ringe direkte ved at taste lokalnummer. Te l e f o n e rne er til tjenstlige samtaler, men du kan naturligvis i særlige tilfælde bru g e dem privat, hvis du fx skal i kontakt med dit barns vuggestue, skole eller andet vigtigt. Vi henstiller dog, at du begrænser taletiden for ikke at blokere for opkald udefra. Ringer du internt, taster du kun lokalnummer. Tobaksrygning Ifølge FSBs overordnede politik er fælleslokaler og møderum røgfri miljøer. Der kan kun ryges på enkeltmandskontorer og i fællesk o n t o re r, hvis dette er accepteret af alle på Uddannelse Du har mulighed for efteruddannelse i FSB, såvel fagligt som personligt udviklende, blot uddannelsen har relevans for dine arb e j d s o p g a v e r. Uddannelsesønsker form i d l e s enten ved henvendelse til din leder eller via MUS. Dine ønsker om uddannelse skal du re t t e til nærmeste leder, som skal godkende dit ønske. På boligafdelingerne videre s e n d e s dine ønsker til overinspektøren, som derefter har den endelige vurdering af, om ønsket kan imødekommes. På Rådhuspladsen er godkendelseskompetencen hos afdelingschefen eller forretningsføreren. FSB har ikke en egentlig uddannelsesafdeling, men personaleafdelingen tager sig af administration af kurser og efteru d d a n n e l s e. Enkeltstående kurser bliver udmeldt via Personalebladet

14 Virksomhedsnævn (VN) Virksomhedsnævnet er et samarbejdsorg a n, hvis formål er at virke for at engagere medarb e j d e rne i det daglige samarbejde og at tilskynde til samarbejde for at fremme og sikre FSBs effektivitet. Virksomhedsnævnet er også med til at s i k re medarbejdernes tryghed ved at inddrage medarbejderrepræsentanter i tilre t t e l æ g- gelse af det daglige arbejde og ansvar. VN holder møde ca. fire gange årligt. Referat udsendes efter hvert møde. Det bliver sendt til medlemmer, ejendomskontorer og til ansatte på Rådhuspladsen. M e d a r b e j d e re med adgang til netværket kan læse diverse mødereferater på F:\Fælles. Vil du vide mere om VN, se forre t n i n g s- gangen herom

15 Indeks Arbejdsfri dage 4 Arbejdstid 4 Adresser i FSB 5 Adresseforandring mv. 5 Alkohol 5 Anciennitetskort 6 Arbejdsskader 6 Begravelse 6 Beredskabsplan 7 Blade 7 Bryllup 7 Cykler 7 Cykeludlån 8 Edb 8 FalckHealthCare 8 Ferie 9 Feriefridage 9 Flytning 10 Fridage i øvrigt 10 Fraværsregistrering 10 Frokost 11 ID-kort 11 Internet og 11 Introduktion 13 Jubilæum 13 Kantine og spisesteder 13 Kontorartikler 13 Kurser og efteruddannelse 14 Kørsel til og fra møder 14 Lejligheder 15 Løn 15 Medindflydelse 15 Medarbejderudviklingssamtaler 16 Mødelokaler 17 Mødereferater 17 Nøgler, mobiltelefon og ID-kort 18 Opsigelse 18 Parkering 18 Pension 19 Personalebladet 19 Personalemøder 19 Personalepolitik 20 Post 20 Presse 20 Samarbejde 21 Sikkerhed 21 Skrive i FSB 22 Sygdom, -barns 22 Tavshedspligt 24 Telefon 24 Tobaksrygning 24 Tyveri 25 Uddannelse 25 Virksomhedsnævn 26 FSB Rådhuspladsen Kbh. V

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab Side 1/39 Personale håndbog Sundby-Hvorup Boligselskab Designmanual for Sundby-Hvorup Boligforening 2011 Indledning 4 Personalehåndbogen 4 Side 2/39 Sundby-Hvorup Boligselskab 5 Vision, mission og værdier

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. Boligforeningen Ringgården

PERSONALEHÅNDBOG. Boligforeningen Ringgården PERSONALEHÅNDBOG Boligforeningen Ringgården Indhold # 1 OVERORDNEDE FORHOLD 1.1. Ringgårdens vision side 4 1.2 Ringgårdens historie og facts side 5 1.3 Beboerdemokratiet side 5 1.4 Vedtægter side 5 # 2

Læs mere

file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46]

file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46] Idegrundlag - Mission - Vision - Værdier Personalepolitik Anbefaling Ansættelse Arbejdsskade Arbejdstid Barns første sygedag Fagforening Ferie og fridage Fratrædelse Internt personaleblad Introduktion

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Kim Simonsen Haugårdvej 9 9632 Møldrup CVR- / SE- nr. 25 15 55 99 Haugårdhus e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Artikel

Læs mere

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter.

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter. Personalehåndbog FORORD Denne personalehåndbog beskriver den konkrete udmøntning af Furesø Kommunes personalepolitik og indeholder en forhåbentlig letlæselige gennemgang af hvilke regler, retningslinier

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten.

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. 1. FORORD... 4 2. GENEREL MEDARBEJDERINFORMATION... 5 ADGANGSFORHOLD TIL ARBEJDSPLADSEN... 5 ADOPTION...

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

Personalehåndbog for University College Lillebælt

Personalehåndbog for University College Lillebælt Personalehåndbog for University College Lillebælt Revideret juni 2012. Side 1 af 46 Indhold Værdier og mål... 7 Rekruttering og ansættelse... 8 Målsætning... 8 Ansættelsesudvalg (Reguleret af politik vedtaget

Læs mere

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6 Personalepolitik for Indhold Gammel Hellerup Gymnasium 2008 1. Indledning. 2 2. Rekruttering og ansættelse. 3 3. Samarbejde og organisation.. 4 4. Trivselspolitik 6 5. Kommunikations-, informations- og

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK

FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK Personalepolitik Del 1 2 Indledning Denne personalepolitik indeholder 3 dele: 1. En overordnet personalepolitik 2. en lokal personalepolitik om politik, regler og administrative

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V

USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V 2/20 INDLEDNING Reglerne er tilegnet nye og kommende medarbejdere i Lassen Ricard. Nuværende medarbejdere og klienter er også velkomne til at læse med. Reglerne er

Læs mere

Administrationens telefontider: Tirsdag til torsdag fra kl. 10:00-14:00 Fredag fra kl. 10:00-13:00

Administrationens telefontider: Tirsdag til torsdag fra kl. 10:00-14:00 Fredag fra kl. 10:00-13:00 Administrationens adresser: Museum Lolland-Falster Amtsforvalterboligen Frisegade 40 4800 Nykøbing F Tlf. 5484 4400 Mail: post@museumlollandfalster.dk www.museumlollandfalster.dk Administrationens telefontider:

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

A-Å VELKOMMEN 4 VISION & MISSION 5 VÆRDIER 6 HVEM ER MESSAGE? 7 VORES ORGANISATION 8

A-Å VELKOMMEN 4 VISION & MISSION 5 VÆRDIER 6 HVEM ER MESSAGE? 7 VORES ORGANISATION 8 P E R S O N A L E H Å N D B O G 1 VELKOMMEN 4 VISION & MISSION 5 VÆRDIER 6 HVEM ER MESSAGE? 7 VORES ORGANISATION 8 Personalehåndbogen er tilegnet os alle sammen i MESSAGE til refleksion og fælles reference.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere