Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening"

Transkript

1 Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev stiftet i april 2010 af initiativtager Lise Linn Larsen. Foreningen, som er landsdækkende og har hjemsted i København, arbejder på at forbedre stalkingudsattes vilkår, herunder at hjælpe, støtte og rådgive stalkingudsatte og deres netværk, at udvikle forebyggende tiltag på tværs af faggrupper, myndigheder og sektorer, at indsamle og udbrede viden om stalking, og at arbejde på det politiske og juridiske niveau. Foreningen medvirkede bl.a. aktivt i planlægningen af den åbne høring om stalking på Christiansborg i marts 2011 og i forbindelse med forslag til - og høringsvar omkring - lov nr. 112 om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. DASF har pt. to ansatte - projektleder Lise Linn Larsen og projektmedarbejder/frivilligkoordinator Julie Nynne Bune - samt 10 frivillige rådgivere, 2 frivillige støttegruppeledere, 2 frivillige til supervision og individuelle samtaler og 1 it-frivillig. Vi arbejder pt. på at få et team af kommunikations- og vidensmedarbejder-frivillige. Foreningens målsætning At hjælpe, støtte og rådgive stalkingudsatte og deres netværk, samt rådgive og vejlede fagpersoner, der kommer i berøring med stalking, herunder politiet og det sociale-, pædagogiske- og sundhedsfaglige netværk omkring den stalkingudsatte. At udvikle nye forebyggende interventionsmetoder i forbindelse med rådgivning og behandling af stalkingudsatte, samt at udvikle nye stalkingforebyggende tiltag og samarbejdsmodeller på tværs af faggrupper, myndigheder og sektorer. At indsamle og udvikle ny viden om stalking og at formidle viden og oplysning om stalking og stalkingens konsekvenser for det enkelte menneske. At arbejde politisk og juridisk for at forbedre vilkårene for stalkingudsatte. 1

2 Foreningens målgruppe Dansk Anti-Stalking Forening tilbyder hjælp, støtte og rådgivning til danskere, der er eller har været udsat for stalking, uanset køn, alder og etnicitet, samt rådgivning og vejledning til både det sociale netværk og det professionelle faglige netværk, der kommer i berøring med stalking. Foreningens brugerrettede aktiviteter Dansk Anti-Stalking Forening tilbyder telefon- og mailrådgivning til stalkingudsatte mænd og kvinder, stalkingudsattes sociale netværk samt fagpersoner, der kommer i berøring med stalking og stalkingudsatte. Rådgivningen foregår i foreningens lokaler i Nyropsgade hver mandag og torsdag kl , og bliver varetaget af frivillige rådgivere med en relevant erfarings- og uddannelsesmæssig baggrund f.eks. inden for psykologi, socialt arbejde, socialrådgivning, jura etc. Antallet af henvendelser i rådgivningen er ca om måneden og en typisk samtale varer mellem en halv og en hel time. Alle henvendelser er fra maj 2014 registreret digitalt af de frivillige under rådgivningen, og der oprettes journaler under navn og de fire første cifre i cpr.nummeret. I løbet af 2014 løber to støttegruppeforløb for 5-8 stalkingudsatte mænd og kvinder - et med start i april og et med start i september. Forløbene løber over otte mødegange a tre timer, og består af gruppesamtaler om eksempelvis hvordan frygt og angst håndteres, familien og det sociale netværk samt ensomhed og isolation i forbindelse med stalkingen. Forløbene ledes af to frivillige, der er uddannet psykoterapeuter og har erfaring med støttegrupper. Oplæring og opkvalificering af frivillige Som frivillig rådgiver eller støttegruppeleder starter man - efter et introduktionsmøde med projektlederen og frivilligkoordinatoren - på et oplæringsforløb. Forløbet vil starte med 5 skemalagte møder, hvor relevante temaer gennemgås. Hele oplæringsforløbet foregår under rådgivningen dels ved, at den nye frivillige lytter med, når de erfarne rådgivere tager telefonen og dels ved, at de erfarne rådgivere taler henvendelserne igennem med den nye frivillige og gennemgår de områder, vi typisk rådgiver om. Den nye frivillige får - udover en mundtlig introduktion til stalking og vores rådgivningsområder - til introduktionsmødet udleveret en rådgivermanual indeholdende retningslinjer for rådgivningen, samtalemodel, forskellige kapitler fra Lise Linn Larsens bog Stalking - om chikane, forfølgelse og trusler (2010), artikler omkring traumepsykologi m.m. Når den nye frivillige føler sig klar - ca. efter 6-7 rådgivningsgange - så begynder han/hun at tage telefonen med en erfaren rådgiver ved siden af til at sparre med. Oplæringsforløbet forløber over ca. 10 rådgivningsgange og fungerer bedst, hvis den nye frivillige kommer i rådgivningen ca. en gang om ugen. 2

3 Derudover afholder DASF to årlige uddannelsesseminarer for de frivillige rådgivere og støttegruppeledere. Hvert uddannelsesseminar forløber over en weekend og indeholder faglige oplæg med relevante eksterne oplægsholdere, der har forskellige tilgange til stalking og rådgivning, f.eks. politibetjente, psykologer, forskere og juridiske rådgivere. DASF opfordrer også til, at de frivillige deltager i relevante kurser hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde, og arbejder løbende på at arrangere kurser m.m., der kan udvide de frivilliges viden og udvikle deres kompetencer. Anonymitet og tavshedspligt I Dansk Anti-Stalking Forenings Rådgivning har brugerne mulighed for at ringe anonymt, og alle der er tilknyttet rådgivningen har tavshedspligt. Det betyder dels, at den stalkingudsattes fulde navn og evt. cpr.nr. ikke må registreres - medmindre den stalkingudsatte har givet samtykke ift. opfølgende sagsbehandling - og dels at de personlige oplysninger, vi får gennem rådgivningen, ikke må videreformidles til andre, så den stalkingudsatte kan identificeres. Deltagerne i støttegruppen kan ikke være anonyme, men tavshedspligten er gældende. Det betyder dog ikke, at rådgiverne/støttegruppelederne ikke indbyrdes må drøfte samtalerne. Se mere om anonymitet og tavshedspligt i rådgivermanualen s Underretningspligt Efter Lov om Social Service 154 har alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb mv. eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at underrette kommunen. Dvs. at hvis du gennem en samtale i Dansk Anti-Stalking Forenings Rådgivning eller støttegruppeforløb får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for noget af ovenstående, har du pligt til at underrette kommunen. Vi vil dog gerne have, at du vender sagen med en af de ansatte i foreningen, inden du laver en underretning. Forventninger Dansk Anti-Stalking Forening forventer af de frivillige, at de møder op til de rådgivningsvagter, støttegruppemøder, supervisionsaftener, oplærings- og uddannelsesarrangementer samt kurser, de har meldt sig til. Og ellers melder afbud f.eks. pga. sygdom i god tid. Vi forventer, at de frivillige deltager positivt og engageret i de aktiviteter, de deltager i forbindelse med det frivillige arbejde, og er bevidste om, at de repræsenterer foreningen f.eks. ved deltagelse i Center for Frivilligt Socialt Arbejdes kurser. 3

4 Vi forventer, at de frivillige læser det udleverede materiale omkring stalking og retningslinjer for rådgivningen, er interesserede i at udvide deres viden om stalkingrelaterede emner og bestræber sig på at levere den bedst mulige støtte og rådgivning til vores brugere. Krav For at være frivillig rådgiver eller støttegruppeleder i Dansk Anti-Stalking rådgivning skal man være mindst 27 år, have livserfaring og en afbalanceret personlighed. Man skal - udover at have en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for f.eks. psykologi, sociologi, socialvidenskab, kommunikation, socialrådgivning, jura eller lignende (eller være studerende på sidste del af et sådan uddannelsesforløb) - som frivillig rådgiver være lyttende, tålmodig, empatisk og have gode kommunikative evner og en ligeværdig tilgang ift. rådgivningens brugergrupper. For at være frivillig støttegruppeleder skal man være uddannet psykolog eller psykoterapeut. Det er ingen hindring, at man selv er blevet stalket og ønsker at blive frivillig, hvis blot man har lagt sin stalking'historie' bag sig. Dvs. at man kan 'lade sin personlige historie ligge', når man rådgiver andre i lignende situationer, og hvis man som rådgiver repræsenterer Dansk Anti-Stalking Forening på kurser, konferencer og lignende. Som frivillig rådgiver i Dansk Anti-Stalking Forening forpligter man sig til at tage minimum to rådgivningsvagter a 3-4 timers varighed om måneden. Man sørger selv for at skrive sig på vagtplanen i Facebookgruppen 'DASF Rådgiverforum' for minimum en måned ud i fremtiden. Som frivillig forpligter man sig ligeledes til at binde sig som rådgiver eller støttegruppeleder i mindst et år, samt gennemføre oplæringsforløbet og deltage i mindst et uddannelsesseminar om året. Som frivillig skal man kunne dokumentere en ren straffeattest, underskrive foreningens aftalekontrakt og overholde foreningens retningslinjer. Hvis ikke en frivillig overholder ovennævnte krav, tillader Dansk Anti-Stalking Forening sig - efter en samtale med den pågældende frivillige - at bryde aftalekontrakten og opsige den frivillige. Tilbud til de frivillige Vi tilbyder de frivillige i Dansk Anti-Stalking Forening supervision fem gange om året (den første onsdag i januar, marts, juni, september og november kl ), to årlige frivilligweekender (i foråret og efteråret) med relevante faglige oplæg, erfaringsdeling, socialt samvær og forplejning. 4

5 Derudover har man mulighed for at deltage i Center for Frivilligt Socialt Arbejdes gratis kurser ved at bruge Dansk Anti-Stalking Forening som reference. Under rådgivningsvagten og støttegruppeforløb vil der altid være en ansat tilstede, og man har som frivillig derfor altid mulighed for at stille spørgsmål og sparring. Der vil altid være vand, te og kaffe til de frivillige og vi vil bestræbe os på, at der er frisk frugt og lidt sødt - samt en god og behagelig stemning. Foreningen råder over to parkeringskort til p-kælderen i Nyropsgade 6, som frivillige kan låne ved at give besked minimum inden kl. 12 dagen før, man skal bruge det. Derudover tilbyder vi, at man som frivillig kan følge med i foreningens øvrige arbejde og være med til at præge udviklingen af rådgivningen. Det betyder, at hvis man har gode idéer og forslag til tiltag ift. rådgivningen eller foreningens øvrige arbejde, er man meget velkommen til at præsentere dem for foreningens ansatte. Passivperioder og ferie Som frivillig i DASF har du mulighed for at holde orlov i kortere eller længere perioder eksempelvis pga. udvekslingsophold, sygdom, eksamensperioder eller andre travle perioder. Dog kan en passivperiode være max et halvt års tid, og skal meddeles til frivilligkoordinatoren. Når du holder længere ferier, må du meget gerne meddele det til frivilligkoordinatoren - eller skrive det ind i ferieskemaet i facebookgruppen. På den måde ved vi, at du f.eks. ikke kan tage en ekstra vagt i rådgivningen - og du er fri for at blive ringet op i din ferie :) Ophør Hvis du ikke har tid eller lyst til at være frivillig mere i Dansk Anti-Stalking Foreningen, skal du meddele det til frivilligkoordinatoren. Vi vil meget gerne høre grunden til, at du vil stoppe som frivillig i Dansk Anti-Stalking Forening. Vi tillader os også at opsige den frivillige, hvis Dansk Anti- Stalking Forenings krav til den frivillige ikke bliver overholdt. Ved ophør vil vi meget gerne skrive en udtalelse til dig og evt. stå som reference på ansøgninger ift. det frivillige arbejde, du har udført. Husk at din tavshedspligt stadig er gældende efter dit ophør i Dansk Anti-Stalking Forening. Forsikring De frivillige i DASF er i rådgivningens åbningstid (og under støtte-gruppeforløbene) dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, som dækker fysiske og psykiske arbejdsskader. 5

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning Information til frivillige IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning 1 Dette er en informationsfolder til dig, der er frivillig i frivillignetværket

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER 2012 Døvblindekonsulenterne 2 Indledning...4 Definition på døvblindhed... 4 Den nordiske definition om døvblindhed... 4 Formål med kontaktpersonordningen

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 1 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere