Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig"

Transkript

1 Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

2 Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg. Vores kerneydelse er anonym rådgivning til selvmordstruede, deres pårørende og efterladte. Rådgivningen varetages af Livsliniens mange frivillige rådgivere på vores Telefon-, Net-, og Chatrådgivning. Livslinien er placeret centralt i København, og det er her fra vores frivillige yder rådgivning. Ud over rådgivning arbejder Livsliniens sekretariat med en bred vifte af selvmordsforebyggende tiltag såsom uddannelse af fagpersonale, undervisningsmateriale til skoler, informationskampagner og deltagelse i den offentlige debat. Livslinien er organiseret med en frivilliggruppe, en bestyrelse og et sekretariat. Livslinien blev stiftet i 1995 og er en selvejende organisation under tilsyn af Socialministeriet, og er derfor finansieret af såvel offentlige midler fra finansloven som bidrag fra fonde, virksomheder og private bidragsydere. Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder. Livsliniens holdning til selvmord Livsliniens Værdier Medmenneskelighed er bærende Gensidig respekt er udgangspunktet Dialog skaber udvikling Kvalitet er altafgørende Afsættet er frivillighed Livsliniens Visioner Livslinien arbejder på at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark Livslinien vil udvikle og drive varierende rådgivningstilbud Livslinien og Livsliniens tilbud skal være generelt kendte Livslinien ønsker at fjerne tabuer omkring selvmord Livslinien vil rådgive og kompetenceudvikle fagpersonale til at kunne håndtere en selvmordsproblematik Kerneydelser At tilbyde anonymitet At yde selvmordsforebyggende rådgivning, vejledning og støtte At bidrage til udredning af problematikker At besvare spørgsmål og give information At motivere brugerne til at søge yderligere hjælp At henvise brugerne til andre relevante tilbud - behandling eller anden hjælp At formidle akut hjælp, når vi vurderer dette nødvendigt 1

3 Nye frivillige Som ny frivillig på Livslinen bliver du en del af et imødekommende, tværfagligt stærkt og ansvarsfuldt miljø. Aldersmæssigt er Livsliniens frivillige fra midt i 20 erne til midt i 70 erne, og det er vores oplevelse at den diversitet der er i faglig baggrund og alder, er en stor styrke. Vi forventer, at du har en relevant faglig baggrund og/eller erhvervserfaring, der giver dig et godt grundlag for at kunne rådgive mennesker i krise, selvmordstruede samt deres pårørende og efterladte. Størstedelen af Livsliniens frivillige har en baggrund inden for det social-, sundhedsfaglige og humanistiske område. På Livslinien er der helt klare gensidige forventninger mellem organisationen og vores frivillige. Dette kan du forvente af os Grundig uddannelse i selvmordsforebyggelse og rådgivning Støtte og opfølgning i det daglige rådgivende arbejde Et tværfagligt og socialt velfungerende miljø med mulighed for at indgå i et netværk af engagerede frivillige Faglig og kompetencegivende udvikling Supervision af autoriserede psykologer Ansættelsesdokumentation, når du har opfyldt din kontraktmæssige aftale om antal vagter Invitation til temaaftener Videreuddannelseskurser efter 12 måneder som frivillig rådgiver Vi forventer, at du Underskriver tavshedspligterklæring og kontrakt Tager det antal vagter om måneden, du har forpligtet dig til Indgår i en åben dialog med dine frivillige kollegaer og sekretariatet omkring de faglige udfordringer, du oplever som rådgiver Lader Livsliniens værdier og menneskesyn være fundamentet i dit rådgivende arbejde Er ansvarlig over for vores brugere og dit hold Deltager i den kollegiale vejledning og supervision Deltager i supervision Livsliniens Rådgivning Livslinien yder både Telefon-, Net- og Chatrådgivning. Som ansøger til Livsliniens rådgivning skal du tage stilling til, hvilken rådgivningsform der appellerer til dig. Et valg du blandt andet kan foretage ud fra overvejelser om, hvilke særlige kvalifikationer eller kompetencer du besidder eller gerne vil opnå, samt hvilket medie der tiltaler dig mest. Livslinien tilbyder to forskellige uddannelser, den ene kvalificerer dig til at varetage både Net- og Chatrådgivningen, og den anden som Telefonrådgiver. De tre forskellige rådgivnings tilbud giver os mulighed for at hjælpe vores brugere på forskelig vis alt efter om de foretrækker skriftlig eller mundtlig kommunikation, og om de har det bedst med direkte kontakt, eller har behov for mere betænkningstid. Rådgivningssamtalerne kan have meget varierende karakter og varighed alt efter brugernes behov, og rådgiverens faglige vurdering af situationen. Nogle personer søger aktivt henvisninger, mens andre har et større behov for at få delt deres selvmordstanker ved en medmenneskelig samtale. I nogle tilfælde er situationen så alvorlig at rådgiveren, på Telefon- og Chatrådgivningen, tilbyder at ringe 112 mod at opkalderen opgiver sin anonymitet. På Netrådgivningen er dette pga. den asynkrone kommunikation ikke muligt, og derfor vil rådgiveren opfordre brugeren til selv at søge hjælp hurtigst muligt. 2

4 Livsliniens rådgivning er rettet mod selvmordsforebyggelse, og derfor er selvmordstanker og selvmordsforsøg også helt centrale temaer i størstedelen af henvendelserne. Disse temaer står dog som oftest ikke alene, og en vigtig del af rådgivningsarbejdet består i at tale om de bagvedliggende, eller sideløbende, følelser og problematikker som brugeren oplever. Især psykiske lidelser, ensomhed, mangel på netværk, konfliktfyldte relationer, selvskadende adfærd, livskriser og traumatiske begivenheder er temaer, der fylder meget henover alle Livsliniens rådgivningstilbud. En væsentlig forskel på medierne er dog, at der på Net- og Chatrådgivningen er en markant større gruppe af unge brugere end vi oplever på Telefonrådgivningen, hvilket også har indflydelse på samtalernes karakter og temaer. Der er mange fællesnævnere for de tre rådgivningsformer, blandt andet risikovurdering, den selvmordsforebyggende samtale, udredning af problematikker og henvisning. Det er ligeledes mange af de samme kompetencer, der kommer i spil under samtalerne, i forhold til at være nærværende, opmærksom, reflekteret og empatisk. Disse er egenskaber som mange af vores rådgivere også har stor gavn af i deres øvrige arbejdsliv. Til trods for dette, er der væsentlig forskel på selve mediet, og hver rådgivning har sine helt særegne styrker. Telefonrådgivningen Telefonrådgivningen har eksisteret siden Livsliniens stifftelse i På Telefonrådgivningen er rådgiveren i direkte kontakt med opkalder, og kan lytte og mærke stemningsskift og følge udvikling og reaktioner i samtalen. Dette giver mulighed for, at rådgiveren lettere kan få afklaret brugerens aktuelle ønsker og behov, men også at der er mulighed for at stille opklarende spørgsmål om den konkrete situation. Netrådgivningen I 2005 blev Livsliniens tilbud udvidet med Netrådgivningen, der har form af en korrespondance. I modsætning til de øvrige tilbud kan Netrådgivningen have form af en løbende korrespondance med samme indskriver, hvilket giver en unik mulighed for at tilpasse rådgivningen. Netrådgivningen skiller sig også ud fra de øvrige tilbud ved, at rådgiveren har mulighed for sammen med en kollega, at reflektere over problemstillinger, formuleringer og det videre forløb, inden svaret afsendes. Chatrådgivningen Livsliniens nyeste tilbud er Chatrådgivningen som åbnede i Chatrådgivning som medie både ligner og adskiller sig på forskellige punkter fra de øvrige tilbud. Chatrådgivning tiltaler mange brugere fordi mediet er nemt tilgængeligt, tillader en høj grad af anonymitet og samtidigt indeholder en direkte kontakt til en rådgiver. Ligesom ved Telefonrådgivningen, er det muligt for rådgiveren at spørge direkte ind til den aktuelle situation, afklare brugerens behov, og sætte nogle klare mål for rådgivningen. Klædt på til jobbet Det er vores frivilliges store indsats som lægger til grund for Livsliniens virke, og derfor er det altafgørende at man føler sig fagligt klædt på til opgaven og løbende modtager den kollegiale og rådgivningsfaglige støtte der er behov for. Livslinien sikrer sin høje standard af frivillige rådgivere igennem en grundig rekrutterings- og ansættelses procedure samt uddannelse. Grunduddannelsen Inden du kan starte som rådgiver på Livslinien skal du gennemfører den obligatoriske grunduddannelse af 30 timers varighed. Nye frivillige undervises blandt andet i fakta og myter om selvmord, selvmordsforebyggelse, herunder risikovurdering, og rådgivningsteknik, kendskab til visiteringsmuligheder og akut krisehjælp. Undervisningen består af såvel oplæg som praktiske øvelser. 3

5 Sideløbende med uddannelsesforløbet har du som ny frivillig mindst 16 timers oplæring hvor du er på vagt sammen med erfarne frivillige. Denne form for oplæringsvagter er med til at give en god introduktion til rådgivningsarbejdet, inden man som ny frivillig selv skal til at tage vagter. Temaaftener Livslinien afholder 6-8 temaaftener årligt med emner, der understøtter og kvalificerer det rådgivningsfaglige arbejde på Livslinien. Temaaftenerne består som regel af 2-3 timers oplæg af eksterne oplægsholdere. Alle kan deltage uanset ansættelseslængde. Videreuddannelse På Livslinien har du mulighed for at deltage i videreuddannelseskurser af 1-2 dages varighed, når du har været frivillig i minimum 12 måneder. Alle kurser har et begrænset deltagerantal og forestås af eksterne undervisere og fagfolk. Du modtager kursusbevis efter endt forløb. Supervision Supervisionen er obligatorisk og indgår som en vigtig del af vores kvalitetssikring. På Livslinien deltager vores frivillige 6 gange om året i supervision, som forestås af eksternt tilknyttede psykologer. Supervisionen er vigtig, både fordi den er med til fremme trivsel og drage omsorg for vores frivillige idet den giver mulighed for at bearbejde problemstillinger og temaer fra Rådgivningen, men også fordi den sikrer faglig og personlig refleksion og udvikling, hvilket kommer såvel rådgivere som brugere af rådgivningen til gavn. Kollegial vejledning På Livslinien er en essentiel del af vores daglige rådgivning den kollegiale vejledning, som giver rådgiverene mulighed for at reflektere over samtalen, italesætte hvad rådgiveren gerne vil have støtte til og dernæst sammen undersøge disse emner. Hvad enten du modtager eller giver kollegial vejledning, udfylder du en vigtig rolle i forhold til bearbejdning af samtalerne. På Livslinien bruges den kollegiale vejledning til at styrke vores rådgivning fremadrettet, og samtidig sikre vores frivilliges trivsel og faglighed. Hold og vagter Da vi har rigtig mange frivillige, er Livsliniens frivillige organiseret i selvstyrende hold, som sikre at du som frivillig har bedre mulighed for at skabe gode sociale og faglige relationer med dine nye kollegaer. Lige nu har Livslinien 12 hold af frivillige; ni Telefonrådgivningshold og tre Net- og Chatrådgivningshold. Hvert hold planlægger selv bemandingen af holdets vagter, supervisionsdatoer, holdmøder med videre. Alle hold vælger 1-2 holdledere, som påtager sig et ekstra frivilligt ansvar ved at koordinere holdets aktiviteter. Som ny rådgiver bliver du budt velkommen på dit hold, og har rigtig god mulighed for at være med til at udvikle en positiv holdkultur. Vagterne på Livslinien Vagtplanerne på Livslinien fungerer forskelligt alt efter om det drejer sig om Telefon-, Net- eller Chatrådgivningen. Vagterne på Livslinien kører efter et rulleskema, så alle hold har lige mange vagter fordelt på alle tidspunkter, hverdage og weekender. Nye frivillige er forpligtet til at dække 2,5 vagt i gennemsnit pr. måned. Vi tager ikke halve vagter, så den ene måned tager du tre vagter og den anden to. 4

6 Vagterne på Telefonrådgivningen Siden 2013 har Livslinien arbejdet på at få 24-timers åbningstid på vores telefonrådgivning. 1. januar 2016 tager vi det sidste skridt og åbner for rådgivning i tiden kl I ugedagene er vagtperioderne for Telefonrådgivningen fordelt på følgende måde: Morgenvagt fra klokken (pr. 1. januar 2016) Formiddagsvagt fra klokken Eftermiddagsvagt fra klokken Aftenvagt fra klokken Nattevagt fra klokken 23 07, som varetages af et korps af lønnede frivillige Og i weekenden og helligdage: Morgenvagt fra klokken (pr. 1. januar 2016) Formiddagsvagt fra klokken Eftermiddagsvagt fra klokken Aftenvagt fra klokken Nattevagt fra klokken 23 07, som varetages af et korps af lønnede frivillige Vagterne på Netrådgivningen På Netrådgivningen er der tre vagtperioder om dagen alle ugens dage. Vagterne er alle på fire timer og er fordelt i perioderne: Formiddagsvagt fra klokken Eftermiddagsvagt fra klokken Aftenvagt fra klokken Vagterne på Chatrådgivningen Chatrådgivningen har åbent fire gange om ugen, og disse vagter fordeles mellem de tre Net- og Chat hold. Vagterne for Chatrådgivningen er: Mandag fra klokken Tirsdag fra klokken Torsdag fra klokken Lørdag fra klokken Ydereligere information Livslinen rekrutterer nye frivillige to gange årligt, men modtager gerne ansøgninger løbende. Vil du gerne være frivillig på Livslinien, skal du udfylde en ansøgningsformular, hvor du fortæller om dig selv, dine faglige kvalifikationer og din motivation for at yde frivilligt arbejde på Livslinien. Du søger via livslinien.dk ved at klikke på Bliv frivillig. Alle ansøgninger skal vedhæftes et CV. Spørgsmål? Hvis du har spørgsmål til informationsmaterialet eller til Livsliniens arbejde generelt, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til Livsliniens sekretariat. Vi kan kontaktes alle hverdage mellem klokken på sekretariatets telefon eller mail: 5

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs seksualrådgivning Evaluering af ULFs seksualrådgivning En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og forebyggelse af seksuelle krænkelser til mennesker med udviklingshæmning September 2012 Socialt Udviklingscenter

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Anbefalinger... 3 Baggrund... 3 Indledning... 4 Metode... 4 Analyse... 5 1. Analysedel - Tilgang

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

Beredskab til støtte af sårbare elever på KTS Medieproduktion

Beredskab til støtte af sårbare elever på KTS Medieproduktion Beredskab til støtte af sårbare elever på KTS Medieproduktion Indhold 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Grundlæggende holdninger til arbejdet med sårbare elever... 3 1.4 Ramme for lærernes arbejde

Læs mere

Evaluering af headspace Midtvejsevaluering udarbejdet for headspace Danmark. August 2014

Evaluering af headspace Midtvejsevaluering udarbejdet for headspace Danmark. August 2014 Evaluering af headspace Midtvejsevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på

Læs mere

Personalepolitik Kløverengen 2010

Personalepolitik Kløverengen 2010 Personalepolitik Kløverengen 2010-1 - Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen... 4 2.0 Kløverengens organisation og kultur... 5 2.1 Kløverengens mission... 5 2.2 Kløverengens værdigrundlag... 6 2.2.1 Faglighed...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige. Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007

Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige. Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007 Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007 1 Indhold Forord s. 2 Fastholdelse og frivilligpleje s. 24 3.1. At fastholde de frivillige s. 25 1.

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere