Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation"

Transkript

1 Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation Disse opgavebeskrivelser fastlægger regler for de opgaver, butiksråd, landsråd og bestyrelse skal varetage. Opgavebeskrivelserne omtaler en række præcise og konkrete opgaver, men er ikke udtømmende, ligesom der ikke kan tages højde for enhver situation og alle detaljer. Når opgavebeskrivelserne nævner forpligtelser, som påhviler Coop Danmark A/S (i det følgende kaldet Coop Danmark) eller enkelte medarbejdere i Coop Danmark, er det forudsat, at der er indgået en aftale herom mellem Coop amba (i det følgende kaldet Coop) og Coop Danmark. Eventuelle ændringer i opgavebeskrivelserne skal vedtages af landsrådet, jf. vedtægternes 14, stk. 1. Butiksråd (Vedtægternes 10 12) Butiksrådet består af mindst 3 medlemsvalgte og 1 eller 2 medarbejderrepræsentanter. Årsmødet beslutter antallet af medlemsvalgte i butiksrådet, mens medarbejderne i en butik afgør, om de ønsker sig repræsenteret med 1 eller 2 repræsentanter i butiksrådet. Butiksrådet er medlemmernes lokale repræsentanter og skal være medlemsbutikkens ambassadører i lokalområdet. Butiksrådet planlægger sammen med butikschefen relevante medlemsaktiviteter i og uden for medlemsbutikken. Nyheder i lokalområdet diskuteres sammen med butikschefen, og butikschefen sikrer, at butiksrådet er orienteret om medlemsbutikkens drift, strategiske udfordringer, personalesituation og nye tiltag i medlemsbutikken. Medlemmer af butiksrådet har tavshedspligt i forhold til oplysninger om: Butikkens og kædens regnskaber Sager vedrørende personaleforhold samt køb og salg af ejendom Sager, som er mærket eller oplyst som værende fortrolige Sager, hvis omtale kan skade Coops omdømme Der er som udgangspunkt ingen tavshedspligt om foreningsforhold, med mindre butiksrådet i et konkret tilfælde beslutter andet. Reglerne for valg til butiksrådet findes i vedtægterne og valgregulativet. Ansvar og opgaver Et butiksråd konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Butiksrådets formand sikrer, at butiksrådet vedtager sin egen forretningsorden. Forretningsordenen fastlægger butiksrådets arbejdsform, herunder antallet af møder, mødernes omfang, og referaternes godkendelse. Forretningsordenen underskrives af såvel butiksrådets medlemmer som butikschefen umiddelbart efter butiksrådets konstituering. Forretningsordenen skal indeholde en bestemmelse om butiksrådets tavshedspligt. Coops særlige internetside for medlemsvalgte, Forum for medlemsvalgte, tilbyder inspiration for butiksrådet. Coops opgavebeskrivelser pr. 20. april 2013, side 1/9

2 På butiksrådets møder orienterer butikschefen om medlemsbutikkens drift ved at gennemgå den aktuelle driftsrapport. Endvidere drøftes den seneste CoopPlus-rapport og resultatet af eventuelle kundetilfredshedsmålinger. I tilknytning hertil drøftes, hvilke tiltag der kan fremme en yderligere positiv udvikling. Butiksrådets formand sikrer, at butiksrådet sammen med butikschefen hvert år inden 1. december udarbejder en handlingsplan for, hvilke medlemsaktiviteter butiksrådet ønsker at gennemføre det kommende år. Aktiviteterne har til formål at profilere Coop og butikken inden for mærkesagerne sundhed, miljø, klima og etisk handel. Som hjælp til handlingsplanen præsenterer butikschefen et årshjul over de kampagner, som Coop vil sætte fokus på i butikken det kommende år. Herudover kan butiksrådet hjælpe ved lokale arrangementer, butikkens kundetilfredshedsundersøgelser, ved fødselsdagsarrangementer og andre arrangementer såsom torvedage, fastelavns- og julearrangementer, der kan profilere Coop og butikken i lokalsamfundet. Butikschefen indarbejder butiksrådets aktivitetsbudget i butikkens driftsbudget, jf. afsnittet "Økonomiske vilkår for butiksrådets arbejde". Butiksrådet kan søge økonomisk støtte til medlemsaktiviteter inden for mærkesagerne i Coops aktivitetspulje. Butiksrådets formand sikrer, at ansøgning indsendes i tide. Før en planlagt aktivitet bliver sat i gang, sikrer butiksrådets formand, at butiksrådet drøfter butiksrådets forberedelse, materialer og presseomtale og fordeler arbejdsopgaverne. Coop Danmark giver typisk 4 uger før en aktivitet butikschefen besked om de mulige materialer til aktiviteten. Butikschefen sikrer, at butiksrådsformanden får kopi af denne besked. Der kan desuden bestilles materialer fra Forum for medlemsvalgte om Coops mærkesager. Som udgangspunkt skal butiksrådets formand og kædens salgschef/regionschef mindst én gang årligt have kontakt for blandt andet at sikre, at Coop Danmark får viden om samarbejdet mellem butikschef og butiksråd. Tager salgschefen/regionschefen ikke initiativ til dette, bør butiksrådsformanden kontakte salgschefen/regionschefen. Butiksrådet drøfter i dialog med kædens salgschef/regionschef en profil for butikschefen. Ansvaret for at ansætte ny butikschef er alene Coop Danmarks. Butiksrådets formand skal hvert år i september måned (eller i begyndelsen af oktober) på vegne af butiksrådet afgive medlemsbutikkens stemmer ved valg til landsrådet. Årsmødet Butiksrådet skal afholde et årsmøde i perioden 1. marts 30. april. Butiksrådets formand sikrer, at butiksrådet forestår forberedelse, indkaldelse, afvikling og evaluering af årsmødet samt registrerer eller indberetter ændringer i butiksrådets sammensætning. Årsmødets dagsorden skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af ordstyrer. 2. Beretning om Coops og butiksrådets aktiviteter, jf. den årlige handlingsplan. 3. Beretning om butikkens drift. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af medlemmer og eventuelle suppleanter til butiksrådet. 6. Eventuelt. Coops opgavebeskrivelser pr. 20. april 2013, side 2/9

3 Samarbejde med andre Butiksrådet kan arbejde for at etablere et butiksråd, som er fælles for flere medlemsbutikker. Et sådant fælles butiksråd kan etableres ved, at årsmøder for de pågældende medlemsbutikker holdes på samme tid og sted, idet der foreslås etablering af et fælles butiksråd. Hvis der på de enkelte årsmøder er flertal for at etablere det fælles butiksråd, afholdes i umiddelbar forlængelse af vedtagelsen et samlet årsmøde for medlemsbutikkerne, hvor det fælles butiksråd vælges. Butiksrådet har mulighed for at etablere netværk med andre butikker efter behov - også med butikker, der ligger uden for nærområdet/valgdistriktet. Butiksrådets medlemmer besvarer hver for sig tilfredshedsundersøgelser fra Coop. Til orientering kan det oplyses, at en brugsforeningsbestyrelse - udover sine opgaver og forpligtelser som bestyrelse - har samme opgaver og forpligtelser som et butiksråd i relation til foreningsaktiviteterne med udgangspunkt i den forbrugerpolitiske handlingsplan. Butikschefens opgaver Butikschefen deltager i butiksrådets møder og planlægger sammen med butiksrådet relevante medlemsaktiviteter. På møderne gennemgår butikschefen medlemsbutikkens aktuelle driftsrapport - herunder butiksrådets konti for aktiviteter mv. Butikschefen gennemgår CoopPlus-rapporten, når denne er udkommet og fremlægger resultatet fra gennemførte kundetilfredshedsmålinger til drøftelse. Butikschefen sikrer, at butiksrådet er orienteret om medlemsbutikkens strategiske udfordringer, personalesituation og nye tiltag i medlemsbutikken. Butikschefen sikrer sammen med butiksrådet, at der hvert år inden 1. december er udarbejdet en handlingsplan for, hvilke medlemsaktiviteter butiksrådet ønsker at gennemføre i og uden for medlemsbutikken det kommende år. Aktiviteterne har til formål at profilere Coop og butikken inden for mærkesagerne sundhed, miljø, klima og etisk handel. Som hjælp til handlingsplanen præsenterer butikschefen et årshjul over de kampagner (og eventuelt også mulige kampagnematerialer), som Coop vil sætte fokus på i butikken det kommende år. Butikschefen indarbejder butiksrådets aktivitetsbudget i butikkens driftsbudget, jf. afsnittet "Økonomiske vilkår for butiksrådets arbejde". Butikschefen medvirker til, at butiksrådet - før en planlagt aktivitet bliver sat i gang - drøfter forberedelse, materialer og presseomtale og fordeling af arbejdsopgaverne. Coop Danmark giver typisk 4 uger før en aktivitet butikschefen besked om de mulige materialer til aktiviteten. Butikschefen sikrer, at butiksrådsformanden får kopi af denne besked. Butikschefen sørger for, at opslag med indkaldelse til ordinære og ekstraordinære årsmøder bliver hængt op i butikken samt eventuel anden annoncering af årsmødet. Har butikken ikke et butiksråd, er butikschefen forpligtet til at forestå årsmødets praktiske afvikling i henhold til de gældende regler for dette. Butikschefen deltager i årsmødet og gennemgår kædens og butikkens udvikling i et indlæg på årsmødet. Hvis der ikke kan vælges et butiksråd, er butikschefen forpligtet til at afholde nyt valg senest et år efter det valg, hvor det ikke lykkedes at få valgt et butiksråd. Butikschefen sørger for, at butiksrådets sammensætning fremgår af et opslag i butikken. Coops opgavebeskrivelser pr. 20. april 2013, side 3/9

4 Er et butiksråd fælles for flere medlemsbutikker, afgør de pågældende medlemsbutikkers butikschefer blandt sig, hvem af disse, der er ankerperson i forhold til butiksrådet. Øvrige butikschefer deltager ved årsmøder og efter behov i butiksrådets møder og øvrige arbejde. Kædens opgaver Kædedirektøren er gennem kædens salgsledelse ansvarlig for den forretningsmæssige del af samarbejdet med butiksrådene. Kædedirektøren er gennem kædens salgsledelse ansvarlig for, at butikscheferne får uddannelse i at kunne opfylde deres forpligtelser i forhold til samarbejdet med butiksrådet, herunder i arbejdet med at gennemføre medlemsaktiviteterne som fastlagt i den årlige handlingsplan. Kædedirektøren er gennem kædens salgsledelse ansvarlig for, at butikschefen og butiksrådene løbende får den forretningsmæssige information, der er nødvendig for, at de kan varetage deres opgaver som beskrevet i Coops vedtægter og opgavebeskrivelser. Kædedirektøren sikrer gennem kædens salgsledelse, at butiksrådet hvert kvartal får oversigt over budget og forbrug på butiksrådets konti. Kædedirektøren skal i samarbejde med Coops direktion behandle forhold af væsentlig eller principiel karakter, hvor der er opstået uenighed mellem butiksråd og butikschef. Kædedirektøren er gennem kædens salgsledelse ansvarlig for at: 1. Sikre, at butiksrådets ønsker til en kommende butikschefs profil indgår i bedømmelsen af ansøgerne - under hensyn til, at ansvaret for at ansætte ny butikschef alene er Coop Danmarks. 2. Sikre, at en nyansat butikschef etablerer et godt samarbejde med butiksrådet, bl.a. ved at sikre, at der holdes et introduktionsmøde mellem den nyansatte butikschef og butiksrådet snarest efter ansættelsen og senest en uge efter tiltrædelsen. 3. Orientere butiksrådet ved formanden omgående, hvis butikschefen forflyttes, afskediges eller selv siger op. 4. Orientere butiksrådet og forelægge relevante analyser, budgetter eller tilsvarende senest 2 uger før kæden offentliggør væsentlige forandringer i butikkens virksomhed, eksempelvis større ombygninger, flytning af butikken, ændring af kædetilhørsforhold eller lukning. 5. Tage kontakt til butiksrådets formand en gang årligt for blandt andet at evaluere samarbejdet mellem butikschef og butiksråd. 6. Indkalde butikschefer og formænd for butiksråd en gang årligt til en gennemgang af forudsætningerne for næste års budget. Coops opgavebeskrivelser pr. 20. april 2013, side 4/9

5 Økonomiske vilkår for butiksrådets arbejde Butiksrådsmøder Til butiksrådsmøder, der holdes i tilknytning til normal spisetid, trakterer butikken med en frokost eller et aftensmåltid. Hvis mødet er af kortere varighed og uden for normal spisetid, trakteres med kaffe, te, vand, brød og frugt. Budgettet for afholdelse af butiksrådsmøder indgår som en del af butikkens øvrige budget og følger de almindelige budgetprocedurer. Årsmøder De ordinære udgifter i forbindelse med årsmødet til annoncer, lokaleleje samt til et mindre traktement eller en gavepakke af tilsvarende værdi budgetteres særskilt. Eventuelle oplysende eller underholdende indslag i forbindelse med årsmødet skal dækkes af butiksrådets aktivitetsbeløb, jf. nedenfor. Aktivitetsbeløb For hvert kalenderår udregnes et aktivitetsbeløb, som butiksrådet kan disponere over til medlemsaktiviteter. Aktivitetsbeløbet er for hver medlemsbutik i Coop Danmark 0,15 promille af butikkens omsætning inkl. moms, men ekskl. eventuelt benzinsalg. Aktivitetsbeløbet vil dog minimum være på kr. og kan maksimalt beløbe sig til kr. Ubrugte beløb kan overføres til efterfølgende år, men det samlede beløb må aldrig overstige de seneste 2 års aktivitetsbeløb. Et fælles butiksråd har summen af hver af medlemsbutikkernes aktivitetsbeløb til rådighed. På tidspunktet for butikkens budgetlægning indarbejdes aktivitetsbeløbet som ramme for det forenings- og forbrugermæssige arbejde i butikken. Butiksrådets formand sikrer, at der sammen med butikschefen hvert år inden 1. december udarbejdes en handlingsplan for, hvilke medlemsaktiviteter butiksrådet ønsker at gennemføre i og uden for medlemsbutikken det kommende år. Aktiviteterne har til formål at profilere Coop og butikken inden for mærkesagerne sundhed, miljø, klima og etisk handel. Som hjælp til handlingsplanen præsenterer butikschefen et årshjul over de kampagner (med eventuelt tilhørende kampagnematerialer), som Coop vil sætte fokus på i butikken det kommende år. Herudover kan butiksrådet hjælpe med fx butikkens kundetilfredshedsundersøgelser, fødselsdagsarrangementer og andre arrangementer såsom torvedage, fastelavns- og julearrangementer, der kan profilere Coop og butikken i lokalsamfundet. Butikschefen indarbejder butiksrådets aktivitetsbudget i butikkens driftsbudget, jf. afsnittet "Økonomiske vilkår for butiksrådets arbejde". Udgifter til lokale og regionale netværksaktiviteter med andre butiksråd og brugsforeningsbestyrelser samt andre lokale foreninger budgetteres og afholdes gennem butiksrådets aktivitetsbeløb. Udgifter til eventuelt abonnement på relevante blade til butiksrådet afholdes endvidere af aktivitetsbeløbet. Kædeledelsen kan godkende forøgelse af aktivitetsbeløbet i forbindelse med en ekstraordinær aktivitet, hvis butiksråd og butikschef i fællesskab søger om dette i forbindelse med, at butikkens forretningsmæssige budget udarbejdes. Butiksrådet kan endvidere søge om tilskud til aktiviteter fra Coops centrale aktivitetspulje. Coops opgavebeskrivelser pr. 20. april 2013, side 5/9

6 Årlig gave til medlemsvalgte Medlemsvalgte i Coop og brugsforeninger modtager en årlig gave fra Coop som tak for indsatsen. Butiksråd kan desuden - betalt af butikken (konto ) - én gang årligt fx i forbindelse med et julemøde eller en temadag spise et bedre måltid, svarende til et besøg på en restaurant. Medarbejderrepræsentanter er ligestillet med de øvrige butiksrådsmedlemmer, og der ydes ikke overtidsbetaling. Telefontilskud Til butiksrådets formænd yder Coop et årligt telefontilskud på 700 kr., medmindre de er medlem af Coops bestyrelse eller landsråd, idet de i den forbindelse modtager telefontilskud. Telefontilskuddet er A-indkomst og anvises årligt ultimo juni måned. Formænd for butiksråd, der omfatter flere butikker, skal kun have udbetalt ét telefontilskud. Øvrige udlæg Øvrige udlæg i forbindelse med møder, seminarer og kurser i Coop, herunder rejseudgifter, kan dækkes i henhold til de af landsrådet fastsatte regler for vederlag og udgiftsrefusioner i Coops medlemsorganisation. Dog kan udgifter til eventuel porto udbetales af butikken og debiteres dens regnskab. Kontering Udgifter i forbindelse med butiksrådsmøder debiteres butikkens regnskab på konto Udgifter i forbindelse med årsmøder debiteres butikkens regnskab på konto Udgifter i henhold til aktivitetsbeløb debiteres butikkens regnskab på konto Alle foreningsomkostninger attesteres af formanden sammen med butikschefen. Coops opgavebeskrivelser pr. 20. april 2013, side 6/9

7 Bestyrelsen (Vedtægternes 13) Coop ambas bestyrelse består af 10 medlemmer: a) Formanden. b) 8 medlemmer. c) 1 medarbejderrepræsentant. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Coop. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Coops virksomhed. Direktionen varetager den daglige ledelse af Coop og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Reglerne for valg til bestyrelsen og beslutningsdygtighed findes i vedtægterne og valgregulativet. Ansvar og opgaver Bestyrelsen vedtager sin egen forretningsorden. Bestyrelsen skal tage stilling til, om Coops kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til driften. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Coops forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsen ansætter Coops administrerende direktør og ansætter eller afskediger eventuelle øvrige medlemmer af Coops direktion efter indstilling fra Coops administrerende direktør. Bestyrelsen varetager sammen med direktionen den overordnede ledelse af foreningen ud fra såvel brugsforeningernes som de personlige og institutionelle medlemmers interesser. Direktionen sørger for, at Coops bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter blandt andet efter indstilling fra direktionen at: Beslutte strategi og handlingsplan for Coop. Beslutte væsentlige ændringer i medlemsfordelsordningen. Godkende Coops drifts- og investeringsbudget forud for hvert regnskabsår, herunder afsætte et rammebeløb til rådighed for landsdækkende aktiviteter og initiativer. Tage beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg, optagelse af lån, køb af ny virksomhed, salg eller lukning af eksisterende virksomhed samt større enkeltinvesteringer. Aflægge årsregnskab over for landsrådet. Vælge datterselskabernes bestyrelser og vedtage et ledelsesmandat for hvert enkelt datterselskab i samarbejde med datterselskabets bestyrelse og direktion. Beslutte rammer for honorering af bestyrelserne i Coops datterselskaber. Tage beslutning om ophør af medlemskab for brugsforeninger, som efter påkrav ikke lever op til deres forpligtelser. Tage beslutning i forhold til valgbarhed og eksklusion af medlemmer. Bestyrelsens mødestruktur og indhold Bestyrelsen mødes mindst 1 gang i kvartalet. Bestyrelsens formand er ansvarlig for skriftlig indkaldelse til møderne og udarbejdelse af en dagsorden. Der skal udarbejdes referater fra alle møder, og disse skal underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Coops opgavebeskrivelser pr. 20. april 2013, side 7/9

8 Landsrådet (Vedtægternes 14) Landsrådet består af 124 medlemmer: a) 100 medlemmer valgt i 10 valgdistrikter, som er identiske med storkredsene ved valg til Folketinget. b) 10 medlemmer, som repræsenterer medarbejderne i Coop, Coop Danmark og brugsforeningerne. c) 2 medlemmer valgt af den grønlandske brugsforening, Kalaallit Nunaanni Brugseni. d) 2 medlemmer valgt af den færøske brugsforening, Føroya Keypssamtøka. e) Bestyrelsens 10 medlemmer. En medarbejder i Coop, som er tilforordnet i bestyrelsen uden stemmeret, kan deltage i landsrådets møder uden stemmeret. Landsrådets medlemmer har tavshedspligt i forhold til fortrolige oplysninger, materiale mv., som de kommer i besiddelse af. Reglerne for valg til landsrådet findes i vedtægterne og valgregulativet. Ansvar og opgaver Landsrådet vedtager sin egen forretningsorden. Landsrådet er Coops øverste myndighed. Landsrådet vedtager Coops vedtægter, opgavebeskrivelser og valgregulativ og tager stilling til alle øvrige forhold, som ikke henhører under de øvrige foreningsorganer. Landsrådets ansvar og opgaver omfatter blandt andet følgende: Vælge en formand og et forretningsudvalg. Vælge bestyrelsen, herunder bestyrelsesformanden. Behandle indkomne forslag fra landsrådsmedlemmer, butiksråd, brugsforeningsbestyrelser samt Coops bestyrelse. Vedtage ændringer af vedtægter, valgregulativer, opgavebeskrivelser. Fastsætte regler for vederlag og udgiftsrefusioner i Coops medlemsorganisation. Modtage orientering om Coops strategi, handlingsplaner, herunder den fælles forbrugerpolitiske handlingsplan, samt budgettet for Coop. Fungere som ankeinstans i sager om valgbarhed og eksklusion af medlemmer. Fastsætte indmeldelsesgebyrets størrelse. Godkende Coops årsregnskab og disponering af resultat. Vælge Coops revisor. Modtage orientering om datterselskabernes regnskaber. Coops opgavebeskrivelser pr. 20. april 2013, side 8/9

9 Landsrådets mødestruktur og indhold Landsrådets formand varetager landsrådsmødernes ledelse og sammensætter mødernes dagsorden ud fra den af landsrådets vedtagne forretningsorden. Landsrådets forretningsorden fastlægger størrelse af landsrådets forretningsudvalg. Landsrådets 2 årlige møder holdes med et møde i første halvår og et møde i andet halvår. Landsrådets møde i første halvår forholder sig til beretningen for det forgangne år, herunder godkendelse af Coops årsregnskab. På dette møde afholdes valg til bestyrelsen. Landsrådets møde i andet halvår forholder sig til Coops og Coops datterselskabers handlingsplaner for det kommende år. Distriktsmøder Et valgdistrikts landsrådsmedlemmer afholder med støtte fra Coops foreningssekretariat 2 årlige distriktsmøder til brug for inspiration og erfaringsudveksling for valgdistriktets landsrådsmedlemmer og øvrige medlemsvalgte, medarbejderrepræsentanter, butikschefer og øvrige butiksansatte. Distriktsmøderne tilrettelægges med udgangspunkt i mødernes egentlige målgrupper, men er åbne for andre særligt interesserede medlemmer efter indbydelse af en medlemsvalgt. Der kan desuden indbydes medlemmer fra Coops bestyrelse og/eller andre oplægsholdere. Coops foreningssekretariat deltager og assisterer med det praktiske i forbindelse med mødernes afvikling. Øvrige møder De valgte landsrådsmedlemmer i hvert valgdistrikt samt eventuelt valgte bestyrelsesmedlemmer i distriktet har til opgave at sikre og vedligeholde kommunikationen mellem butikkerne i og omkring distriktet og drøftelse af fælles medlemsaktiviteter og andre relevante emner. Til brug for dette kan holdes nærmøder mellem formænd og butikschefer i distriktet. Coop betaler i så fald for traktement og eventuel lokaleleje til sådanne møder. Coops foreningssekretariat kan i muligt omfang bidrage med mødeoplæg og materiale. De i distriktet valgte landsrådsmedlemmer skal af deres midte vælge højst 3 kontaktpersoner for et år ad gangen til varetagelse af de nævnte opgaver. Kontaktpersonernes udgifter til transport, traktement mv. i forbindelse med virket som kontaktperson betales af Coop. Coops foreningssekretariat kan i muligt omfang bidrage med mødeoplæg og materiale. Der kan søges midler fra Coops centrale aktivitetspulje til lokale aktiviteter. Vedtaget på FDB s kongres den 14. juni Revideret på FDB s landsrådsmøder den 24. oktober 2009, 26. november 2011, 17. november 2012 og 12. januar 2013 samt på Coops landsrådsmøde den 20. april Coops opgavebeskrivelser pr. 20. april 2013, side 9/9

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening...

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret d.20.04.2012 i Harboøre Centeret 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til ændringer af vedtægterne for Vejlby Pumpelag af 2011. 3. Forslag til forretningsordenen for Vejlby Pumpelag af 2011. 4. Eventuelt. Bestyrelsen

Læs mere

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne 1. Navn og organisationsform 1. Brugsforeningens navn er... Brugsforening. 2. Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2. Hjemsted Brugsforeningen

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK)

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) 1. Navn, hjemsted og stiftere 2. Formål 3. Medlemmer 4. Kapitalforhold 5. Kommunikation mellem medlemmer og foreningen 6. Kontingent og opsigelsesvarsel

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere