Perioden for optælling er 1. januar december 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perioden for optælling er 1. januar 2011 31. december 2011."

Transkript

1 Afrapportering på aftale mellem Social- og Integrationsministeriet og Dansk Flygtningehjælp (DFH) om videreførelse og videreudvikling af det frivillige integrationsarbejde for finansåret Rapportering på delmål og aktiviteter Ifølge aftale mellem Dansk Flygtningehjælp (DFH) og Integrationsministeriet skal der 28. februar 2012 udarbejdes en samlet status med fokus på konkrete faglige resultater, aktiviteter og tiltag i relation til projektets aktiviteter og delmål for det frivillige integrationsarbejde. Status foreligger hermed. I forbindelse med opgørelsen foretages en vurdering af, om målene er nået inden for aftaleperioden. 1.1 Fokusområder I 2011 har frivilligarbejdet fokus på følgende områder: Børns lige muligheder for at deltage i skole og fritids- og foreningsliv Inklusion af udsatte grupper gennem sociale aktiviteter og uformelle relationer Aktivt medborgerskab blandt etniske minoriteter 1.2. Baggrund og metode for afrapportering på aktiviteter og delmål 2011 Baggrund og metode Afrapportering på en del af delmålene for 2011 sker ud fra et oplysningsskema, der er udsendt til alle Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper. Frivilliggrupper og Regionskonsulenter har haft et fælles ansvar for at udfylde skemaet. Antallet af brugere involveret i udvalgte aktiviteter/indsatser i Dansk Flygtningehjælps regi er opgjort herudfra. Perioden for optælling er 1. januar december Samlet antal brugere Opgørelsen af de indkomne tal viser, at Dansk Flygtningehjælp i 2011 har været i kontakt med personer med etnisk minoritetsbaggrund i forbindelse med det frivillige integrationsarbejde. Dette er en stigning i antallet af brugere på personer i forhold til tallet i Det bemærkes, at der blandt disse personer kan være personer, der deltager i flere aktiviteter Antal frivillige og frivilliggrupper Der er den 31. december 2011 registreret i alt frivillige med samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp, heraf 126 frivillige rådgivere. Det er en stigning på 470 nye frivillige. Dansk Flygtningehjælp er til stede med frivilligt integrationsarbejde i 80 kommuner. De frivillige fordeler sig på 270 frivilliggrupper, -netværk eller -aktivitetsgrupper og 8 rådgivninger Geografi Indsatsen i forhold til flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund er forankret i DFHs landsdækkende netværk af frivilliggrupper. Det frivillige arbejde i DFH har fået sit eget navn. Navnet er Frivillignet en del af Dansk Flygtningehjælp. Med navnet ønsker vi at øge synligheden af og kendskabet til den frivillige indsats, i første omgang ved at give indsatsen en mere tydelig identitet. Det nye navn afspejler karakteren og formen af aktiviteterne Projektets organisering Indsatsen støttes af DFHs konsulenter og udføres gennem det landsdækkende frivillige netværk. Konsulenterne er ansvarlige for rekruttering, organisering og kompetenceudvikling af frivillige samt kontakten til relevante aktører på området. Det regionale arbejde koordineres og understøttes af en central enhed, der bl.a. står for landsdækkende frivilligaktiviteter, tværgående administration, kommunikation, erfaringsbaseret idéudveksling og udvikling af nye metoder og initiativer. Medarbejdere tilknyttet det frivillige integrationsarbejde tilbydes kompetenceudvikling.

2 1.7. Referencer DFH har 13 års erfaring med frivilligt integrationsarbejde og stort kendskab til målgrupper som: børn, unge, voksne og ældre med flygtninge- og indvandrerbaggrund. DFH har endvidere erfaring med kapacitetsudvikling (kompetence- og organisationsudvikling) af etniske minoritetsforeninger. Arbejdet med at udvikle en indsats over for udsatte unge, ældre etniske minoriteter og uledsagede unge flygtninge bygger på organisationens samlede ekspertise. Muligheden for at trække på viden i andre dele af organisationen bidrager til, at DFH vil og kan påtage sig ansvaret for en bred og koordineret frivillig integrationsindsats 1.8. Projektets samspil med andre initiativer DFHs frivillige integrationsarbejde bygger på samarbejde med offentlige institutioner som strategiske samarbejdspartnere, herunder samarbejde med biblioteker, kommuner, beboerrådgivere, boligforeninger, ungdomsskoler, ungdomsuddannelser som gymnasier, tekniske skoler og handelsskoler, organisationer som Dansk Røde Kors, Red Barnet, Ældre Sagen og etniske minoritetsforeninger Forankring Aktiviteterne for de forskellige målgrupper er forankret som strategiske indsatsområder i DFHs frivillige integrationsarbejde. Der arbejdes målrettet på at udvikle koncepter for frivilligarbejdet, nye metoder samt kompetenceudvikling af frivillige, så de er klædt på til de forskellige opgaver. DFHs regionale konsulenter sikrer forankringen og kvaliteten i den lokale frivillige integrationsindsats. For at effektivisere administrationen af frivilligaktiviteter i Frivillignet, og samtidig tilbyde en række værktøjer til kommunikation og organisering i frivilliggrupperne, har vi ved årsskiftet 2011/2012 søsat det nye Frivillignet Intra. Hvor vi før havde en database over frivillige, som alene regionskonsulenter og andre medarbejdere benyttede, er Frivillignet Intra tilgængeligt for alle frivillig, der har en samarbejdsaftale med DFH. Som frivillig har man adgang til at redigere egne oplysninger og adgang til passwordbeskyttet indhold på den frivilliges egen gruppeside. Her kan de frivillige kommunikere, føre kalender, og dele filer. Opgradering af vores frivilligdatabase har været mulig på baggrund af overførte uforbrugte midler fra 2010 til 2011 på kr. 2. Resumé af projektet Dansk Flygtningehjælp har i 2011 fortsat udviklingen af indsatser i forhold til særligt udsatte flygtninge, der blev sat i gang i 2010 (unge uledsagede flygtninge, kvoteflygtninge og ældre) og videreført de aktiviteter, der allerede er forankret i DFH's frivillige netværk. De mere end frivillige giver med deres engagement flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund et bedre udgangspunkt i forhold til at agere som aktive demokratiske medborgere. Det civile engagement er en nødvendig forudsætning for udvikling af medborgerskab og et bidrag til en forebyggende social indsats, der kan modvirke marginalisering Projektets målgrupper Projektets målgruppe: Projektets primære målgruppe er flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund. Projektets sekundære målgruppe er eksisterende og nye frivilliggrupper i DFH Delmålgrupper: Børn: Børn med flygtninge- og indvandrerbaggrund (9-12 år). Målgruppen omfatter både piger og drenge, og indsatsen skal modsvare deres forskellige behov. Unge: Unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund (13-25 år), der savner hjælp til at tilegne sig de nødvendige faglige og sociale forudsætninger for at klare en dansk uddannelse. Familie: Voksne mænd, kvinder og familier, der har behov for støtte fra kontaktfamilier (kvoteflygtninge, traumatiserede flygtninge m.fl.), rådgivning (professionel og hverdagsrådgivning) m.v.

3 Ældre: Ældre flygtninge og indvandrere (50+), der har behov for sociale aktiviteter, rådgivning m.m., med henblik på social og sproglig integration. Etniske minoritetsfrivillige og minoritetsforeninger: 1. Borgere med etnisk minoritetsbaggrund, der ønsker at være frivillige (mangfoldighed), 2. Etniske minoritetsforeninger: styrke deres organisering og samarbejde med frivilliggrupper i DFH og andre foreninger (kapacitetsudvikling) Projektets formål Kortsigtet mål: At udvikle, igangsætte og støtte integrationsfremmende aktiviteter i mødet mellem etniske minoriteter og frivillige. Langsigtet mål: At sikre flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund lige muligheder for at deltage i samfundslivet Børn Formålet er at give børn med anden etnisk baggrund end dansk samme muligheder for at gennemføre skoleforløbet som deres jævnaldrende. Gennem kontakten til voksne frivillige får børnene udvidet deres referenceramme, og de får hjælp til lektierne, sprogstøtte m.v.. Forældrene skal inddrages i indsatsen i et solidt forældresamarbejde hvor de får mulighed for at tilegne sig viden om det danske skolesystem og dermed bedre forudsætninger for at støtte deres børns skolegang. Inddragelsen vil ske gennem afholdelse af forældrekurser om skolegang og lektiehjælp. Indsatsen skal tillige medvirke til, at minoritetsbørn får netværk gennem deltagelse på lige fod i fritidsaktiviteter og foreningsliv. Også her er det vigtigt, at forældrene bliver involveret, så børnene fastholdes i foreningslivet Unge Formålet med en bred forebyggende indsats overfor udsatte unge er at modvirke marginalisering og give de unge bedre forudsætninger for at gennemføre et skole- og uddannelsesforløb, modvirke frafald på ungdomsuddannelser samt give bedre muligheder for at danne sociale netværk gennem individuel og kollektiv støtte fra frivillige. Frivilligindsatsen over for de uledsagede unge flygtninge skal modvirke ensomhed og social isolation, give støtte, omsorg og praktisk hjælp, så de kan falde godt til i lokalsamfundet ved at indgå i fritids- og foreningslivet, yde lektiehjælp og give mulighed for at trække på frivillige som en civil sikkerhedsline Voksne Formålet med den frivillige indsats er at inkludere flygtninge og indvandrere i et aktivt medborgerskab i lokalsamfundet samt styrke den enkelte flygtning/indvandrers adgang til samfundslivet, der skaber sociale netværk, giver viden om muligheder og bedre evne til at orientere sig i det danske samfund, herunder tilstrækkelige sproglige færdigheder. Formålet med formidling af kontaktfamilieordninger er at styrke etniske minoriteters lokale fodfæste. Det gælder i forhold til flygtninge uanset opholdstid. Traumatiserede flygtninge kan have stor glæde af en frivillig kontraktperson som supplement til den professionelle behandling. Som hjælp til selvhjælp tilbyder vi frivillig, faglig, uvildig rådgivning til flygtninge og indvandrere uanset opholdstid i Danmark Ældre Formålet med en indsats over for ældre etniske minoriteter er at modvirke social isolation og ensomhed ved at inddrage de ældre i sociale netværk, tilbyde relevante aktiviteter, kontakt til frivillige besøgsvenner, inddragelse i etniske minoritetsmiljøer fra samme sproggruppe samt rådgivning om det danske samfund og sundhedssystem Etniske minoriteter i det frivillige arbejde Det er formålet at inddrage flere frivillige med etnisk minoritetsbaggrund, så frivilligarbejdet i højere grad får gavn af flygtninge og indvandreres ressourcer. Vi vil på baggrund af erfaringer fra Skyd genvej -

4 kampagnen og den sideløbende Mangfoldighedsordning (støttet af Integrationsministeriet) videreudvikle og udbrede metoder, der kan anvendes i målrettede, lokale rekrutteringskampagner og give DFHs frivilliggrupper strategier og redskaber til at fastholde mangfoldighed i det landsdækkende frivillignetværk. Vi vil opsøge og kapacitetsudvikle relevante etniske minoritetsforeninger, så de får en robust organisering og stærk økonomi. Dermed kan minoritetsforeningerne også fungere som strategiske samarbejdspartnere for DFHs frivilliggrupper og andre frivillige foreninger. DFH har gennem projektet Kapacitetsopbygning af etniske minoritetsforening (støttet af Integrationsministeriet) udviklet metoder til kapacitetsudvikling og har gode erfaringer med samarbejde mellem foreningerne og frivilliggrupper. DFH ser det som en vigtig opgave at udbrede denne viden og erfaring til den øvrige frivilligverden Projektets fokusområder I 2011 har frivilligarbejdet særligt haft fokus på følgende områder: Børns lige muligheder for at deltage i skole og fritids- og foreningsliv Inklusion af udsatte grupper gennem sociale aktiviteter Aktivt medborgerskab blandt etniske minoriteter Fokusområde 1. Børns lige muligheder for at deltage i skole og fritids- og foreningsliv Delmål 1: Støtte til lige muligheder for skole og uddannelse DFH vil fortsat etablere og støtte tilbud om lektiehjælp til børn og unge. DFH vil udvikle særlige tilbud til drenge fra 5. klasse, som har særlige udfordringer i forhold til de traditionelle lektiehjælpstilbud. Børnenes forældre skal inddrages i indsatsen for et solidt skole/hjem samarbejde gennem afholdelse af forældrekurser om skolegang og lektiehjælp. Aktiviteter Faglig og sproglig lektiehjælp til børn 9 12 år særligt på biblioteker og i udsatte boligområder Sprogtræning til børn 9 12 år (Def.: Træning af sproget gennem leg med andre børn) Faglig og sproglig lektiehjælp til unge år Nye lektietilbud, der kan holde på drenge fra 5. klasse Klubber for etniske minoritetspiger Foreningsguider til børn ud i fritids- og foreningslivet Undersøgelse af drengeklubbernes generelle situation med fokus på udvikling af metoder til fastholdelse af drenge og frivillige Kvantitative mål: børn har modtaget lektiehjælp børn har modtaget sprogtræning unge har modtaget lektiehjælp 420 piger har deltaget i en pigeklub 650 børn har en foreningsguide, der guider dem ud i fritids- og foreningsliv Der er afholdt minimum 1 forældrekursus i hver region (5 regioner). Deltagere er forældre, der har børn i en lektiecafé /-gruppe eller forældre, der har brug for inspiration til, hvordan de kan støtte deres barns skolegang. Kvalitative mål: Udvikling af særlige lektietilbud til drenge

5 Resultater: børn med etnisk minoritetsbaggrund mellem 9-12 år modtager lektiehjælp fra frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Antal brugere Børn lektiehjælp I alt børn med etnisk minoritetsbaggrund mellem 9-12 år modtager sprogtræning fra frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Antal brugere Børn sprogtræning I alt unge med etnisk minoritetsbaggrund mellem år modtager faglig og sproglig lektiehjælp fra frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Antal brugere Børn lektiehjælp I alt piger med etnisk minoritetsbaggrund kommer i en pigeklub bemandet med frivillige fra Dansk Flygtningehjælp Antal brugere Piger i klub 316 I alt * Det kun delvist opnåede mål skyldes, formentlig at det kan være vanskeligt at fastholde pigerne i et forholdsvist løst tilbud to timer om ugen. Desuden skal aktiviteten balancere mellem høj grad af styring fra voksnes side og nogle rammer pigerne kan have indflydelse på om som kan motivere dem til at komme. 650 børn med etnisk minoritetsbaggrund bliver guidet ud i fritids- og foreningslivet af frivillige foreningsguider i Dansk Flygtningehjælp Antal brugere Foreningsguidning 656 I alt Resultater af kvalitative mål Forældrearrangementer Formålet med at afholde forældrearrangementer om skolegang og lektiehjælp i alle fem regioner var, at inddrage forældrene i deres barns skolegang. Forudsætningen for et solidt forældresamarbejde er, at forældrene får mulighed for at tilegne sig viden om det danske skolesystem og dermed bedre forudsætninger for at støtte deres børns skolegang. Metode: Forældre til børn, der kommer i DFHs lektiecaféer blev inviteret til at deltage i et forældremøde via de frivillige. Det lykkedes, at afholde forældremøder i 3 ud af 5 regioner, men dog med lille fremmøde. Vurderingen er, at arrangementernes formål og indhold fint rammer målgruppens behov og at de få deltagere fik stort udbytte af at deltage. Arrangementet var bygget op om en film Velkommen til den danske folkeskole (22 min.) om skole/hjem samarbejde - Filmen findes på 6 forskellige sprog, og kan købes eller downloades på

6 Efter filmen holdt underviseren et oplæg og efterfølgende var der debat med udgangspunkt i de konkrete barrierer og udfordringer forældrene har. Et af de steder, hvor arrangementet blev afholdt blev der peget på, at fædrene til børnene bør se den fremviste film, da det i mange familier er mor, der tager ansvar for barnets skolegang, men far, der møder op til møder i skolen uden at der er en efterfølgende dialog forældrene imellem. Læring: Såfremt DFH skal afholde denne type arrangementer i fremtiden kan det anbefales, at de holdes i boligområder eller i lektiecafeer. På den måde kan vi nemmere rekruttere de forældre, der har behov for et sådant møde. De forældre, der ikke er gode til at komme til forældremøder på skoler er typisk heller ikke gode til at finde frem til et arrangement afholdt af DFH langt fra deres bopæl. I forhold til rekruttering af deltagere, bør vi i højere grad informere gennem de professionelle, der er i forældrenes nærhed: boligsociale medarbejdere, lærere, bibliotekarer m.m. som kan formidle for DFH. Udvikling af særlige lektietilbud til drenge (fra 5. klasse) Udvikling af særlige tilbud målrettet etniske minoritetsdrenge fra 5. klasse har siden 2010 været et særligt indsatsområde. Det er især i de store byer at drengene falder fra i lektiecafeerne omkring 4-5 klasse. DFH har igen i 2011 haft som målsætning, at udvikle metoder, der målrettet går nye veje til at nå etniske minoritetsdrenge fra 11 års-alderen, hvor de typisk møder nogle sociale og faglige krav, de har svært ved at honorere. På trods af, at 336 drenge i aldersgruppen har modtaget lektiehjælp målrettet drenge, har der ikke været kræfter til at udvikle helt nye og banebrydende metoder, der kan holde på drengene. Der er i 2012 lavet en handlingsplan, der har til formål at afklare om DFH ud fra et frivilligt perspektiv og via særlige lektieaktiviteter kan bidrage til at ændre på det forhold, at minoritetsdrenge/unge klarer sig dårligt i skolen og derfor får problemer med at gennemføre en ungdomsuddannelse. Afklaringen har til formål, at vi får et grundlag at træffe en beslutning på om enten at sætte særlige aktiviteter i gang, eller konkludere at vi ikke kan bidrage med særlige aktiviteter, men at målgruppen i vores regi er henvist til de almindelige lektieaktiviteter som vi tilbyder. Der vil bl.a. blive nedsat en Tænketank bestående af folk, der har problemstillingen tæt på kroppen enten professionel eller personligt Undersøgelse af drengeklubbernes generelle situation. Der henvises til særskilt undersøgelse vedlagt afrapporteringen som bilag Fokusområde 2. Inklusion af udsatte grupper gennem sociale aktiviteter (kvoteflygtninge, unge uledsagede, ældre, traumatiserede) Delmål 2: Inklusion af udsatte grupper gennem sociale aktiviteter DFH vil i samarbejde med kommunerne løbende tilbyde alle nyankomne FN kvoteflygtninge en dansk netværksfamilie/person. I samarbejde med Dansk Røde Kors, URK og DFUNK tilbydes alle uledsagede børn og unge løbende et relevant tilbud, der bidrager til at modvirke ensomhed og social isolation. DFH vil fortsætte sin indsats med at udvikle og afprøve sociale aktiviteter for og med ensomme ældre, og efterfølgende etablere disse i relevante dele af DFH's frivillige integrationsnetværk. Aktiviteter Netværksfamilie/person til nyankomne og allerede bosiddende kvoteflygtninge. Netværksfamilier/person samt ung-til-ung aktiviteter til sent ankomne unge og uledsagede flygtninge. Sociale aktiviteter for og med ældre. Frivillig, faglig, og uvildig rådgivning til flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund. Fortsat samarbejde med rehabiliteringscentre omkring tilbud til traumatiserede flygtninge og deres pårørende.

7 Kvantitative mål: etniske minoriteter har en frivillig netværksfamilie/person 480 rådsøgende har haft kontakt til DFHs frivillige rådgivninger Alle kommuner, der skal modtage FN-Kvoteflygtninge i 2011 vil få tilbud om frivillige netværksfamilier til de nyankomne kvoteflygtninge 50 pct.. af de adspurgte kommuner har taget i mod tilbuddet om samarbejde vedr. FN-Kvoteflygtninge i form af en netværksfamilie 530 kvoteflygtninge har en netværksfamilie/person relation heraf er 200 nyankomne kvoteflygtninge 100 børn og unge uledsagede har en netværksfamilie/person relation 150 sent ankomne unge og/eller unge uledsagede flygtninge har deltaget i ung til ung aktiviteter. 140 ældre har deltaget i sociale aktiviteter for ældre 660 traumatiserede og deres pårørende har deltaget i aktiviteter tilrettelagt i frivilliggrupperne, på behandlingsstedet eller har en kontaktperson Kvalitative mål: Kvaliteten i netværksfamiliearbejdet vil blive sikret gennem afholdelse af regionsvise temamøder om netværksfamiliearbejdet, hvor de frivillige dels kan udveksle erfaringer, dels blive klædt på med den seneste nye viden om best practise i netværksfamiliearbejdet. DFHs inspirationsmateriale vedr. Netværksfamilier vil blive opdateret. Resultater med etnisk minoritetsbaggrund har en netværksfamilie i Dansk Flygtningehjælps regi Antal brugere med netværksfamilie Netværksfamilieordninger med etnisk minoritetsbaggrund har haft kontakt til en af DFHs frivillige rådgivninger Antal brugere med kontaktfamilie Netværksfamilieordninger FN-Kvoteflygtninge har en netværksfamilie, heraf er 200 ny-ankomne FN-Kvoteflygtninge Antal brugere med netværksfamilie FN-Kvoteflygtninge * * Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor mange af de 452 der er ankommet i 2011, men det skønnes at være ca. halvdelen FN-flygtninge ankommet til DK i 2011 I 2011 er der kommet FN-flygtninge i fire omgange: I januar kom der flygtninge fra Bhutan, i februar fra Congo og i efteråret fra Burma og fra Bhutan igen. De er blevet fordelt på 38 kommuner, hvoraf ca. 1/3 ikke tidligere har modtaget FN-flygtninge. Udlændinge Service har afholdt 3 informationsmøder (og ét er blevet aflyst pga for få tilmeldte) for modtagekommunerne. DFH s ressourceperson på området har deltaget i møderne og har informeret de fremmødte repræsentanter om, hvad DFH s frivillige kan tilbyde samt formidlet kontaktoplysninger til de relevante regionskonsulenter. Efterfølgende har regionskonsulenterne henvendt sig til flertallet af de kommuner, der ikke tidligere har modtaget FN-flygtninge m.h.p. at etablere et samarbejde. Der er ikke rettet henvendelse til kommuner, der i forvejen har et samarbejde med andre aktører på området. Flertallet har indgået et samarbejde med DFH om rekruttering af frivillige netværkspersoner til de nyankomne FN-Kvoteflygtninge. De kommuner der tidligere har modtaget FN-Kvoteflygtninge har tillige fået frivillige netværkspersoner knyttet til de

8 nyankomne flygtninge. De kommuner, der har takket nej til et samarbejde har enten valgt at samarbejde med Dansk Røde Kors eller KIT eller valgt at løse opgaven uden involvering af civilsamfundet. DFH s frivillige tilbyder netværksfamilie og evt. andre relevante aktiviteter. Samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige foregår enten direkte mellem det frivillige netværk og den integrationsansvarlige eller når der foreligger en formaliseret samarbejdsaftale med trepartsmøder mellem repræsentanter for det frivillige netværk, kommunens integrationsansvarlige og regionskonsulenten. I enkelte tilfælde er det det lokale sprogcenter, der er de frivilliges samarbejdspartner og som skaber kontakten mellem flygtningene og de frivillige. 100 uledsagede børn og unge har en netværksperson/ eller -familie Antal unge der har en Aktivitet netværksperson Årets resultat Resultatmål Netværksfamilieordning 59 I alt * Tallet er udtryk for fortrinsvis mindreårige. I tallet er ikke medregnet gruppen af enlige uledsagede årige, der har stor grad af "voksenkontakt" i form af netværksfamilier/personer, madklubber, social cafe, sprogtræning m.m.. Dette er noget der typisk sker, uden at DFH får oplysning om det, men i DFHs regi. 150 uledsagede eller sent ankomne børn og unge har deltaget i ung-til-ung aktiviteter faciliteret af DFUNK (DFHs ungenetværk) Antal unge der deltager i ungtil-ung Aktivitet aktivitet Årets resultat Resultatmål Ung-til ung aktivitet 188 I alt ældre med etnisk minoritetsbaggrund deltager i aktiviteter i Dansk Flygtningehjælps regi. Antal brugere Ældre i aktiviteter traumatiserede og deres pårørende har deltaget i aktiviteter tilrettelagt i frivilliggrupperne, på behandlingsstedet eller har en kontaktperson Antal brugere Traumatiserede og deres pårørende Resultater af kvalitative mål: Kvaliteten i netværksfamiliearbejdet er sket gennem afholdelse af temamøder i DFHs regioner, hvor de frivillige har udvekslet erfaringer, dels er blevet klædt på med den seneste nye viden om best practise i netværksfamliearbejdet, bl.a. på baggrund af en opdatering af DFHs inspirationsmateriale vedr. Netværksfamilier (kan downloades på Fokusområde 3. Aktivt medborgerskab blandt etniske minoriteter Rådgivning og vejledning til etniske minoritetsforeninger omkring organisatorisk og økonomisk bæredygtighed. Øget mangfoldighed, dvs. rekruttering af et bredt udsnit af den danske befolkning til DFHs frivillige integrationsnetværk

9 Delmål 3: Aktivt medborgerskab blandt etniske minoriteter Rekruttering af frivillige med etnisk minoritetsbaggrund DFHs have fokus på mangfoldig rekruttering til frivillignetværket, herunder flere frivillige med anden etnisk baggrund end dansk. Der vil være fokus på at iværksætte målrettede rekrutteringskampagner og udvikle fastholdelsesstrategier. Aktiviteter Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger DFH vil på baggrund af tidligere projekterfaringer støtte etniske minoritetsforeninger i at blive organisatorisk selvkørende og økonomisk bæredygtige. Dermed støttes minoritetsforeningerne også i at blive gode samarbejdspartnere for DFHs frivilliggrupper og andre frivillige foreninger. Der vil være fokus på organisations- og kompetenceudvikling. Arbejdet gennemføres som en rådgivningsproces på baggrund af DFHs erfaringer med kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger for interesserede etniske minoritetsforeninger. Kvantitative mål: Projektet har ved udgangen af 2011 øget andelen af frivillige med etnisk minoritetsbaggrund med 10 % i forhold til andelen pr. 31. dec nye etniske minoritetsforeninger har modtaget rådgivning i kapacitetsudvikling Projektet vil fastholde udviklingen af det i 2010 etablerede netværk: Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger, et netværk af folk, der arbejder med udvikling af etniske minoritetsforeninger. Projektet vil facilitere og afholde kvartalsvise møder for netværket. Projektet vil fastholde udviklingen af det i 2010 etablerede netværk: Mangfoldighed, et netværk af folk der arbejder direkte med etisk mangfoldighed i det frivillige arbejde Projektet vil facilitere og afholde kvartalsvise møder for netværket. Resultater Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger I 2011 har vi haft fokus på Aarhus mht. udvikling af etniske minoritetsforeninger. DFH indgik samarbejde med Globus1, hvor Globus1 afsatte 1-2 ansatte som medfacilitatorer til kurserne, med ansvaret for rekruttering af foreningerne samt delte kursusomkostninger med Frivillignet. Dette medejerskab fra kommunens side har været nøglen til succes i Aarhus. Endvidere har dette styrket forholdet i mellem de etniske minoritetsforeninger og kommunen qua Globus1. Der blev afprøvet forskellige tilgange ift udvikling af etniske minoritetsforeninger. Forløb af 3 hele dage over 4 måneder i foråret Her deltog 36 repræsentanter fra 13 forskellige foreninger. Fokus var på den strategiske tænkning samt at yde indsigt i de forskellige områder hvor en forening kan udvikle sig. Der har været positiv respons på kurserne og efterfølgende har en del af foreningerne vist yderligere interesse i at deltage i andre udbudte kurser på lokal plan, især fordi de har indset relevansen og nødvendigheden af kurserne. Et aftenkursus med 5 ungdoms etniske minoritetsforeninger i Aarhus, hvor vi gennemgik foreningssundhedscheck. Dette var en øjenåbner, en bekræftelse samt en indsigt i organisatorisk udvikling. De efterfølgende tilbagemeldinger har været, at de er gået målrettet efter at udvikle sig selv på diverse organisatoriske discipliner, som de blev testet på, og som har styrket dem i deres arbejde med foreninger. Forløb af 4 aftenskurser i sommer Her deltog 34 repræsentanter fra 20 forskellige foreninger. Fokus var på den strategiske tænkning i organisationerne. Foreningerne deltog aktivt og kom til hver kursusaften, dog fik de ikke forberedt sig ordentligt. To af de somaliske

10 foreninger endte med at lave generationsskifte i deres foreninger, på baggrund af disse kurser. Foreninger fik dog udarbejdet nogle udkast til strategi-, handlings- og fundraisingsplaner. Forløb af 3 kursusaftener samt to opfølgningsaftener i mellem kurserne i vinter Her blev foreningerne udvalgt til at deltage, der kom 30 repræsentanter fra 9 forskellige foreninger. Fokus her var på værdibaseret intern- og ekstern kommunikation ud fra den systemiske tænkning. Niveauet af kursusindhold og kravene var høje og dette viste sig at have en positiv effekt på foreningsdeltagerne. Mange af deltagerne havde været på de forrige kurser, dog var dette sidste forløb udslagsgivende, da vi inddrog al tidligere læring og satte det i det systemiske lys. Endvidere har kombinationen af kurser samt uformelle opfølgningsmøder haft en positiv effekt på deres læring og indsats. Endvidere har vores selektion af foreninger ligeledes skabt grobund for læringen. En stor del af de Århusianske etniske minoritetsforeninger er nu klar over vigtigheden af at tænke strategisk, planlægge sit arbejde og inddrage de respektive interessenter. Globus1s konsulent sagde, nu er foreninger både klar til og efterspørger de mange lokale kurser som bliver udbudt. Disse kurser har de normalt ikke kunne se mening med og måske heller ikke haft den fornødne tillid til at deltage i. Nu ved de, både hvorfor og hvad de skal!. Den vigtigste erfaring i Aarhus har været vigtigheden af lokale strategiske samarbejdspartnere. Disse foreninger får brug for mere udvikling og det er vigtigt med minimum en aktør som kan styrke deres udviklingsbehov yderligere efter endt projekt, for at bevare foreningernes engagement og motivation til at udvikle sig selv og blive gode samarbejdspartner for andre aktører og lave nogle relevante aktiviteter for de udsatte grupper, som næsten ingen andre kan nå. Samarbejde med etniske minoritetsforeninger Det kræver lang tid at bygge tillid og kompetence hos begge parter til at indgå meningsfuldt samarbejde. Et samarbejde kræver at begge parter tænker ud af deres respektive bokse og holder fokus på det fælles resultat. Erfaringer viser, at både de etniske minoritetsforeninger såvel som de etniske danske foreninger er både lige gode og lige dårlige til at indgå meningsfulde samarbejder. Næsten alle deltagende etniske minoritetsforeninger fik minimum en samarbejdspartner. I dette tilfælde var det Globus1, da kurserne blev afholdt her, samt at Globus1s ansatte afsatte tid til at bygge relationer og gav foreningerne lov til at bruge deres faciliteter i minimum udviklingsperioden, til trods for at de ikke opfyldte kravene til at få lov til at låne lokalerne. Dette var med til at styrke relationen og ydermere den løbende sparring som Globus1s ansatte gav, var både med til at fastholde foreningernes udvikling, styrke samarbejde med Globus1 samt forankring af udviklingsindsatsen. Udover Globus1 har alle foreninger samarbejdspartnere på lokalplanen. 2 Landdækkende Netværk KEM Netværk (Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger). 8 foreninger & 14 deltagere. MF Netværk (Mangfoldighedsnetværk). 3 NGO er og 4 deltager. Begge netværk er aktive, dog KEM mere end MF. MF Netværket har været passivt, da det tidligere Integrationsministerium i forbindelse med sin indsats med en mangfoldig frivilligverden, selv afholdt netværksmøder, hvor alle nøgleaktører også har deltaget. Dette har været med til at overflødiggøre netværksmøderne. Dog er netværket oprettet og de første møder afholdt. Alle møder er heldags møder i København. Emner for møderne bliver valgt i fællesskab og fordelt således: Oplæg / Præsentation / Udvikling af hovedemne (2 timer) en times netværksfrokost, 1½ times vidensdeling og ½ time på forankring af dagens emne. Dette koncept har virket efter hensigten, hvor de professionelle som ikke har daglig adgang / mulighed for at sparre med andre, som arbejder med disse områder, har mulighed for at fordybe sig i et givent emne samt yde sparring til hinanden på aktuelle emner / udfordringer.

11 Ved udgangen af 2011 har DFH øget andelen af frivillige med etnisk minoritetsbaggrund med 10 pct. i forhold til udgangen af 2010 I 2011 har vi fået 236 nye frivillig med en etnisk minoritetsbaggrund. 14,2 pct. af alle nye frivillige i 2011 har en etnisk minoritetsbaggrund. Dette er en stigning på næsten 3 procent point i forhold til 2010, hvor nye frivillige med etnisk minoritetsbaggrund udgjorde 11,5 pct. af alle nye frivillige. En opgørelse på grundlag af alle frivilliges for- og efternavn viser, at DFH ved udgangen af 2011 havde øget andelen af frivillige med etnisk minoritetsbaggrund med 17,6 pct., idet der ved udgangen af 2010 var 9,1 pct., der havde etnisk minoritetsbaggrund og ved udgangen af 2011 var andelen steget til 10,7 pct. af alle frivillige. De sidste to år har Frivillignet haft mangfoldighed som strategisk indsatsområde, som vurderes at have bidraget til stigningen. Hovedårsagen til stigningen skyldes, at vi arbejder med de etniske minoriteter og derfor er vi tit og ofte deres foretrukne valg. De etniske minoriteter er selv begyndt at blive opmærksom på at involvere sig i det frivillige integrationsarbejde, så andre kan få glæde af den opmærksomhed som de selv fik gavn af som brugere. Og endelig er vores organisatorisk absorberingskapacitet af disse frivillige veludviklet, som er med til både at rekruttere samt fastholde disse frivillige. Landsdækkende frivilligsupport Som frivillig og frivillig rådgiver i Dansk Flygtningehjælp kan man deltage i kurser om det frivillige integrationsarbejde og de konkrete udfordringer, som frivillige og frivillige rådgivere står over for. Kurserne til frivillige er struktureret omkring to kursusformer, dels temamøder, dels heldags-kurser. Der har været afholdt 25 landsdækkende kurser/temadage for frivillige foruden regionale temamøder. Formålet med regionale temamøder er, at frivillige i en region kan mødes og udveksle erfaringer om en bestemt opgave, f.eks. kontaktfamilier, pigeklubber, drengeklubber, foreningsguidning, boligområder etc. Kurserne er derimod landsdækkende og her formidles grundlæggende viden om flygtninge, flygtninges situation og flygtninges hjemlande, viden om nye indsatsområder i forhold til bestemte målgrupper og endelig inspiration og ideer til brede opgaver/vilkår i det frivillige arbejde. De frivillige har tillige adgang til hjemmesiden hvor de kan finde inspiration til arbejdet og få svar på muligheder og forventninger til udførelsen af den frivillige integrationsindsats. Endelig modtager alle frivillige Frivilligbladet 4 gange årligt. Bladet sendes også til biblioteker, kommuner og sprogskoler og er som sådan offentligt tilgængeligt og med til at skabe synlighed omkring DFH frivillige integrationsarbejde. Dokumentation Som led i DFHs fortsatte arbejde med at udvikle metoder der kan vise, hvilken forskel den frivillige integrationsindsats gør for målgruppen samt hvordan de enkelte aktiviteter kan gribes an på en hensigtsmæssig måde, har vi udarbejdet konceptpapirer på alle kerneaktiviteter. Konceptpapirer har dels til formål at kvalitetssikre vores indsats, dels at gøre det tydeligere for vores samarbejdspartnere, hvad vi kan tilbyde i forhold til en frivilligbaseret løsning af integrationspolitiske udfordringer. Konceptpapirerne har særligt vist sig anvendelige i vores dialog med kommunerne om udvikling af partnerskaber. På kan de frivillige og andre interesserede endvidere finde en systematisk opsamling og formidling af den frivillige indsats overfor de enkelte målgrupper og tilknyttede aktiviteter. Det er muligt at downloade tips og tricks samt håndbøger til at komme godt i gang med en aktivitet og man kan finde en beskrivelse af de enkelte aktiviteter og hvem det er godt at samarbejde med.

12 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde børn med etnisk minoritetsbaggrund mellem 9-12 år modtager lektiehjælp fra frivillige i Dansk Flygtningehjælp børn med etnisk minoritetsbaggrund mellem 9-12 år modtager sprogtræning fra frivillige i Dansk Flygtningehjælp unge med etnisk minoritetsbaggrund mellem år modtager faglig og sproglig lektiehjælp fra frivillige i Dansk Flygtningehjælp 420 piger med etnisk minoritetsbaggrund kommer i en pigeklub bemandet med frivillige fra Dansk Flygtningehjælp 650 børn med etnisk minoritetsbaggrund bliver guidet ud i fritids- og foreningslivet af frivillige foreningsguider i Dansk Flygtningehjælp med etnisk minoritetsbaggrund har en netværksfamilie i Dansk Flygtningehjælps regi 480 med etnisk minoritetsbaggrund har haft kontakt til en af DFHs frivillige rådgivninger børn har modtaget lektiehjælp børn har modtaget sprogtræning unge har modtaget faglig og sproglig lektiehjælp Status: Delvist opfyldt 316 piger med etnisk minoritetsbaggrund kommer i en pigeklub bemandet med frivillige fra Dansk Flygtningehjælp 656 børn er blevet guidet ud i foreningslivet. Status: Delvist opfyldt har en netværksfamilie. 788 flygtninge og deres familie har haft kontakt til en af DFHs frivillige rådgivninger Det antages at lektiehjælp til børn kan bidrage til at skabe de nødvendige forudsætninger for at gennemføre en uddannelse og for at opnå og fastholde beskæftigelse. Frivilligbaseret lektiehjælp er en af DFHs kerneaktiviteter. Nogle børn modtager såvel lektiehjælp som sprogtræning. Sprogtræning er defineret ved leg og samtale. Det vurderes at de unge har stort udbytte af aktiviteten i forhold til gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Det kun delvist opnåede mål skyldes, formentlig at det kan være vanskeligt at fastholde pigerne i et forholdsvist løst tilbud to timer om ugen. Desuden skal aktiviteten balancere mellem høj grad af styring fra voksnes side og nogle rammer pigerne kan have indflydelse på om som kan motivere dem til at komme. Hvor de fleste foreningsguider tidligere var at finde i Københavnsområdet, er der nu også mange børn, der bliver guidet i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Dette er en positiv udvikling for aktiviteten. Der er ingen umiddelbar forklaring på at måltallet ikke er nået. DFH il have særligt fokus på denne aktivitet i Der ydes bl.a. rådgivning i sager om familiesammenføring, sociale ydelser (kontanthjælp, introduktionsydelse, pension m.v.), beskæftigelsesfremmende tilbud, boligproblemer samt psykosociale vanskeligheder.

13 530 FN-Kvoteflygtninge har en netværksfamilie, heraf er 200 nyankomne FN-Kvoteflygtninge 100 uledsagede børn og unge har en netværksperson/ eller -familie 150 uledsagede eller sent ankomne børn og unge har deltaget i ung-til-ung aktiviteter faciliteret af DFUNK (DFHs ungenetværk) 140 ældre med etnisk minoritetsbaggrund deltager i aktiviteter i Dansk Flygtningehjælps regi. 660 traumatiserede og deres pårørende har deltaget i aktiviteter tilrettelagt i frivilliggrupperne, på behandlingsstedet eller har en netværksperson Status: Delvist opfyldt 452 FN-Kvoteflygtninge har en netværksfamilie. Status: Delvist opfyldt 59 uledsagede flygtninge er blevet matchet med en Netværksfamilie eller person. 188 uledsagede og unge har deltaget i ung-til-ung aktiviteter. 524 ældre har deltaget i aktiviteter traumatiserede og deres pårørende har deltaget. Netværksfamilier er med til at åbne døre til foreningsliv, uddannelse og arbejde: Netværksfamilier kan give støtte og rådgivning i hverdagen og skabe rum for dialog, og mulighed for at tale om udfordringerne i at skulle etablere en ny tilværelse i et andet land. Især FN-kvoteflygtninge, som ikke har et forudgående ophold i Danmark, kan have stor gavn af kontakten med frivillige netværk i lokalsamfundet. Tallet er udtryk for fortrinsvis mindreårige. I tallet er ikke medregnet gruppen af enlige uledsagede årige, der har høj grad af "voksen kontakt" i form af netværksfamilier/personer, madklubber, social cafe, sprogtræning m.m.. Dette er noget der typisk sker, uden at DFH får oplysning om det, men i DFHs regi Der er i løbet af 2010/2011 etableret 5 regionale DFUNK regionsforeninger. Det høje måltal er udtryk for, at DFUNKs netværk af unge, der arbejder for flygtninge, har fået en struktur på regionalt og lokalt plan, der gør, at aktiviteterne er målrettet og at kapaciteten til at engagere flere unge i meningsfulde aktiviteter er vokset. En del ældre flygtninge og indvandrere lider under ensomhed og isolation og deltager ikke i samme omfang som danske ældre i aktiviteter i lokalsamfundet. De frivilliges bidrager til at bryde isolationen. DFH har særligt haft held med at afholde enkeltstående arrangementer for de ældre med oplysende indhold. De frivilliges arbejde omkring de traumatiserede flygtninge foregår i tæt samarbejde med behandlingssteder, herunder bl.a. CETT (Vejle), RCT (Fyn) og RCT (København). Nogle frivillige arbejder med forskellige aktiviteter på behandlingsstedet eller kollektive arrangementer med udgangspunkt i behandlingsstedet, andre frivillige arbejder primært med en-til-en relationer

14 Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger, etablering af to netværk Projektet har ved udgangen af 2011 øget andelen af frivillige med etnisk minoritetsbaggrund med 10 pct. Der er gennemført kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger i Århus Kommune. Der er faciliteret to netværk. Ved udgangen af 2010 havde 9,1 pct. af alle frivillige i DFH etnisk minoritetsbaggrund og ved udgangen af 2011 var andelen steget til10,7 pct. etnisk minoritetsbaggrund, hvilket er en stigning på 17,6 pct. Opgørelsen er lavet på baggrund af fornavn og efternavn, da det ikke er lovligt at registrere folk ud fra etnisk oprindelse.

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS INITIATIV VEDRØRENDE STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT 2014 TEORI OG METODECENTRET Teori og Metodecentret, UCC

Læs mere

Projekt Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter 2010-2012

Projekt Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter 2010-2012 Projekt Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter 2010-2012 Afsluttende evaluering december 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Områdeprofil... 5 2.1. Indkomster... 6 2.2.

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Med lysten som drivkraft. Udfordringer og muligheder i frivilligbaserede integrationsindsatser

Med lysten som drivkraft. Udfordringer og muligheder i frivilligbaserede integrationsindsatser Med lysten som drivkraft Udfordringer og muligheder i frivilligbaserede integrationsindsatser MED LYSTEN SOM DRIVKRAFT Udfordringer og muligheder i frivilligbaserede integrationsindsatser Udgivet af Dansk

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til hjemmebesøg FAMILIESAMARBEJDE I ERHVERVSRETTEDE UNGDOMSUDDANNELSER Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015 - af helhedsplanen del. 2 Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne evaluering? Baggrund for og formål med evalueringen... 4 Læsevejledning 4 Udgangspunkt for helhedsplanen og de faktuelle resultater...

Læs mere

Sprotoften. klar til fremtiden

Sprotoften. klar til fremtiden Sprotoften klar til fremtiden Plan for boligsocial indsats 2014-2018 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. RESUMÉ... 4 2.1 BØRN, UNGE OG FAMILIER... 6 2.2 UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE... 6 3. BAGGRUND -

Læs mere

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og integrationsministeriet Satspuljen 01 15.75.75.70 Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune

Unge-strategi for Aalborg Kommune Unge-strategi for Aalborg Kommune Aalborg Kommune 25.oktober 21 2 Indhold Indledning... 4 1. Flere unge i uddannelse... 5 Vi skal hjælpe de unge med til at træffe kvalificerede valg... 5 Vi skal turde

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere