TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Elise Andersen, Ole Holm Petersen, Tommy Frederiksen Arne Hansen, Ole Holm Petersen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Magtanvendelse - LUKKET SAG Magtanvendelse - LUKKET SAG Tilkendelse af førtidspension 1. og 2. kvartal - LUKKET SAG Halvårsregnskab LUKKET SAG Meddelelser Styringsaftale Statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - juni Afregning af Den Kommunale Hjemmepleje 2. kvt Udvidet indsats ved alkoholkampagnen Sundhedsstyrelsens kampagner Ansøgning om SATS puljemidler - Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser Etablering af samarbejde med Røde Kors Vågetjeneste Frigivelse af Ekstraordinære ejendomsudgifter - resterende midler i Eventuelt...26 Bilagsoversigt

3 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/15515 Sagsansvarlig: sbo.sf Fraværende: Tommy Frederiksen Afbud: Ole Holm Petersen, Arne Hansen BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Dagsorden tiltrådt. 2

4 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/15515 Sagsansvarlig: sbo.sf Fraværende: Tommy Frederiksen Afbud: Ole Holm Petersen, Arne Hansen 3

5 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Magtanvendelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/15234 Sagsansvarlig: YMR.SF Fraværende: Tommy Frederiksen Afbud: Ole Holm Petersen, Arne Hansen 4

6 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Magtanvendelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/15058 Sagsansvarlig: YMR.SF Fraværende: Tommy Frederiksen Afbud: Ole Holm Petersen, Arne Hansen 5

7 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Tilkendelse af førtidspension 1. og 2. kvartal - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/10543 Sagsansvarlig: AHU.SF Fraværende: Tommy Frederiksen Afbud: Ole Holm Petersen, Arne Hansen 6

8 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Halvårsregnskab LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/20155 Sagsansvarlig: nhs.as Fraværende: Afbud: Ole Holm Petersen, Arne Hansen 7

9 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/15515 Sagsansvarlig: sbo.sf Fraværende: Tommy Frederiksen Afbud: Ole Holm Petersen, Arne Hansen RESUMÉ Orientering, information m.m. til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER A. Almindelig orientering. B. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fremtidens hjemmehjælp. C. Referat fra Embedsmandsudvalget for Sundhed 17. juni D. Velkommen til Netværkshuset Kastruplund. E. PsykiatriNyt Juli F. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale 2015 er nu fastlagt og politisk godkendt i kommunerne i hovedstadsregionen samt i Region Hovedstaden. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget /kam 1. at udvalget tager punkterne til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Aftale om fremtidens hjemmehjælp /14 2 Åben Referat fra Embedsmandsudvalget for Sundhed den 17. juni /14 3 Åben Velkommen til Netværkshuset Kastruplund /14 4 Åben PsykiatriNyt juli /14 5 Åben Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning - Rammeaftale /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Forvaltningen orienterede om samarbejdet med den nye leverandør på fritvalgsområdet, leasing af biler i hjemmeplejen og brand på Plyssen. 8

10 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Styringsaftale 2015 Åben sag Sagsnr.: 13/36796 Sagsansvarlig: kbc.sf Fraværende: Tommy Frederiksen Afbud: Ole Holm Petersen, Arne Hansen RESUMÉ Kommunerne har ansvaret for koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen indeholder en Udviklingsstrategi samt en Styringsaftale. Styringsaftalen omhandler kapacitets- og prisudviklingen for tilbud, som aftalen omfatter. Styringsaftalen er gældende for både børne- og voksenhandicapområdet. Voksenområdet forelægges til godkendelse. Børneområdet behandles i Børne- og Skoleudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styringsaftale 2015 Styringsaftale 2015 blev behandlet i KKR Hovedstaden den 11. juni 2014, som herefter anbefalede, at kommunalbestyrelserne godkender aftalen. Styringsaftalen skal være godkendt senest 30. september Formålet med Styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Styringsaftale 2015 vedrører alle regionsdrevne tilbud, de højt specialiserede og de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Tårnby Kommunes egne tilbud på voksenområdet er omfattet af takstberegningen, men indgår ikke som en del af forsyningen i Styringsaftale Takstudviklingen Med henblik på indarbejdelsen af Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår af 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag på det specialiserede socialområde. På baggrund af analysen har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden indgået følgende flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområdet og specialundervisning: At priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområdet og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus én procent i forhold til prisniveauet i Taksten beregnes som en enhedstakst for den gennemsnitlige ydelse, som tilbuddet tilbyder. Enhedstaksten beregnes som en pris per dag eller pris per time. 9

11 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Som led i Styringsaftale 2015 kan driftsherrer vælge at inddele tilbud i to eller flere takstgrupper. Inddelingen foretages med udgangspunkt i brugerne og brugernes funktionsniveau og behov for ydelser. Vurderingen af forholdene skal tage udgangspunkt i den kategorisering, der anvendes i Voksenudredningsmetoden, ICS-metoden eller lignende. Der forventes en ny takstbekendtgørelse pr. 1. januar Lovforslaget forventes fremsat i sensommeren Såfremt det vurderes nødvendigt, udarbejdes der i den forbindelse et tillæg til Styringsaftale 2015, der tilpasser de nye takstregler. Grundprincippet for takstfastsættelsen er, at taksterne skal svare til de samlede omkostninger. Principper for samarbejde På baggrund af førnævnte analysearbejde, opfordrer KKR til, at kommunerne og Region Hovedstaden arbejder systematisk med følgende områder: At brugersiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse, herunder grunding udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v. At kommunerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på brugersiden. For at understøtte disse (og andre) områder, har KKR Hovedstaden desuden godkendt følgende tiltag: At der i perioden 2014 til 2016 nedsættes en midlertidig implementeringsgruppe bestående af repræsentanter fra henholdsvis Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning og K29 samt en repræsentant fra Region Hovedstaden. Implementeringsgruppen skal have ansvar for gennemførelsen og opfølgningen på aftaler og tiltag på området. At der nedsættes en permanent takstanalysegruppe bestående af centrale økonomipersoner fra udvalgte kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med Fælleskommunalt sekretariat som tovholder. Takstanalysegruppen skal have til opgave at udarbejde de årlige analyser af takstudviklingen samt understøtte løsningen af udviklingsopgaver og ad hoc problemstillinger i forhold til styringsaftalen. Overtagelse af regionale tilbud Fra 1. juli 2014 gælder ny lovgivning for kommunernes overtagelse af regionale tilbud. Således kan Kommunalbestyrelsen kun én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. I indeværende valgperiode betyder det, at hvis kommunalbestyrelsen ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal dette meddeles til Regionsrådet senest den 1. januar Overtagelsen skal ske senest 1. januar Køb og salg af pladser uden for hovedstadsregionen Rammeaftalen er kun bindende for rammenaftalens parter. Det betyder, at tilbud som ligger uden for hovedstadsregionen ikke er omfattet af Styringsaftalen Det anbefales, at kommunen ved køb og salg af pladser uden for regionen udarbejder konkrete og individuelle købskontrakter, der regulerer parternes forpligtelser. Tårnby Kommune køber tilbud til ca. 30 borgere i andre regioner. 10

12 Sundheds- og Omsorgsudvalget d HØRING Styringsaftalen er sendt til høring i Handicapområdet. LOVGRUNDLAG Lov om social service 6. Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde Nr. 420 af 29/04/2014. Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet Nr. 760 af 24/06/2014. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love Nr. 722 af 25. juni INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler; 1) At Styringsaftale 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning vedrørende voksenområdet godkendes. /kam BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - juni 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/4680 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: Ole Holm Petersen, Arne Hansen RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende statistik på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 6 måneders aktivitet i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik giver et overblik over udviklingen i aktiviteten på fritvalgs-, voksenhandicap-, ældre- og sundhedsområdet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at tage sagen til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Statistik på fritvalgsområdet juni 2014.pdf /14 2 Åben Statistik på Voksenhandicapområdet - juni 2014.pdf /14 3 Åben Statistik på ældreområdet juni 2014.pdf /14 4 Åben Statistik på sundhedsområdet juni 2014.pdf /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Afregning af Den Kommunale Hjemmepleje 2. kvt Åben sag Sagsnr.: 14/81 Sagsansvarlig: nkm.am Fraværende: Afbud: Ole Holm Petersen, Arne Hansen RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremsender sag om korrektion af Den Kommunale Hjemmeplejes budget på baggrund af 2. kvartal UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2. kvartal 2014 har Den Kommunale Hjemmepleje oplevet en stigning i de visiterede timer svarende til ca timer ift. det korrigerede budget, hvilket resulterer i et merforbrug. Denne udvikling skyldes øget udskrivningsaktivitet fra hospitalerne og pres på plejeboliger, så borgere ikke kan tilbydes dette men i stedet må tilbydes hjemmehjælp. De aftalte afregningspriser for Den Kommunale Hjemmepleje i 2. kvartal fremgår nedenfor. Disse priser fastholdes i 3. kvartal 2014 således, at Hjemmeplejens effektivitet forudsættes at kunne honorere dette. Rengøring Dag tid Øvrig tid Hverdagsrehabilitering 286 kr. 362 kr. 465 kr. 462 kr. Afregningen for 2. kvartal 2014 kan finansieres inden for serviceområdet da den private leverandør har oplevet et fald i de visiterede timer. Udviklingen i de visiterede timer forventes at stabilisere sig på et niveau på ca timer om måneden, jf. nedenstående tabel og som dermed ligger timer over det korrigerede budget for Nedenstående tabel giver et overblik over afregningen for 2. kvartal 2014 og de aftale mål for kvartaler: 2. kvartal kvartal 4. kvartal Budget Realiseret Aftalt Aftalt Visiterede timer Afregning, mio. kr. 14,2 15,8 16,7 16,4 Normering* 141, , ,504 * Det skal bemærkes, at det ikke aktuelt er muligt at opgøre det faktiske brugertidsprocent (BTP) for 1. kvartal og dermed normeringsforbruget. Derudover skal der bemærkes, at normeringen for 2. kvt var beregnet som en helårsnormering for det samlede visiterede timer, hvis beregningen havde været som 3. og 4. kvt havde budget til normeringen for 2. kvt været på 148,

15 Sundheds- og Omsorgsudvalget d LOVGRUNDLAG Servicelovens 83. ØKONOMI Merudgiften til Den Kommunale Hjemmepleje udgør samlet 4,1 mio. kr., svarende til 15,107 årsværk. En del af merudgiften til Den Kommunale Hjemmepleje finansieres indenfor serviceområdet. Der er tale om omplacering af øvrige driftsmidler på funktion , hjemmehjælp til den private leverandør, til lønudgifter på samme funktionsområde. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen kan ikke pege på finansiering for 2,2 mio. kr. Der er allerede igangsat udgiftsdæmpende foranstaltninger i værk, f.eks. indkøbsstop. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget: 1. at godkende korrektion af hjemmeplejens normering fra 141,3 til 156,4 årsværk svarende til stigningen i antallet af hjemmehjælpsmodtagere. 2. at afregning af Den Kommunale Hjemmepleje for 2. kvartal 2014 tages til efterretning. /kam BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 14

16 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Udvidet indsats ved alkoholkampagnen Åben sag Sagsnr.: 14/3827 Sagsansvarlig: lmo.sc.as Fraværende: Afbud: Ole Holm Petersen, Arne Hansen RESUMÉ Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne afholdes hvert år i uge 40, 41 og 42. SundhedsCenter Tårnby har hvert år støttet op om kampagnen, men grundet kampagens placering omkring Tårnby Sundhedsuge i uge 41, har indsatsen i tidligere år ikke været omfattende. Udvidet indsats ved alkoholkampagnen er et udviklingsniveau i Forebyggelsespakke Alkohol og er valgt til implementering af Koordinationsgruppe Ældre under Sundhedsplan UDDYBENDE BEMÆRKNINGER For at nå målene i Sundhedsplan 2020, har Kommunalbestyrelsen besluttet at implementere indsatserne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Tre koordinationsgrupper er nedsat til at gennemføre implementeringen. Hver koordinationsgruppe til Sundhedsplan 2020 har skullet vælge et udviklingsniveau i hver af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, som de mente var relevante at implementere i Tårnby Kommune. Koordinationsgruppe Ældre har fra Forebyggelsespakke Alkohol valgt udviklingsniveauet Udvidet indsats ved nationale kampagner. I uge 40, 41 og 42 sætter SundhedsCenter Tårnby derfor fokus på de muligheder, der er for hjælp til både børn og voksne, hvis alkohol er et problem. SundhedsCenter Tårnby har udarbejdet informationsmateriale omhandlende de eksisterende tilbud i Tårnby Kommune til elevintra, forældreintra, lærerintra og til kommunens medarbejdere. SundhedsCenter Tårnby har aftalt med Pilegårdsskolen, at elever fra 7.K og 8.K afholder en happening foran lokale supermarkeder med budskaber om at skrue ned for alkoholindtaget og samtidig uddele kampagnemateriale til forbipasserende. 7.K og 8.K er elever fra Pilegårdsskolens sundhedslinje. Eleverne arbejder med kroppen i perioden op til kampagnen, hvor krop og alkohol er et af deres temaer. De involverede parter, herunder Familiehuset og Lænken, er informeret om en mulig øget aktivitet i perioden omkring og efter kampagnen. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven, 119 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget: 15

17 Sundheds- og Omsorgsudvalget d /kam 1) At udvalget tager indstilling om udvidet indsats ved alkoholkampagnen til efterretning. BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Sundhedsstyrelsens kampagner Åben sag Sagsnr.: 14/17104 Sagsansvarlig: pje.sc.sf Fraværende: Afbud: Ole Holm Petersen, Arne Hansen RESUMÉ Sundhedsstyrelsen har 29. april 2014 udsendt oversigt over deres kampagner i Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen beskriver i nærværende dagsordenspunkt, hvordan SundhedsCenter Tårnby støtter op om kampagnerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sundhedsstyrelsens kampagner i har følgende temaer: Rygestop Sikker sex Influenzavaccination Alkohol Fysisk aktivitet Rusmiddelforebyggelse på festivaler og spillesteder Osteoporose SundhedsCenter Tårnby støtter op om kampagnerne på forskellig vis. Vedlagte oversigt (bilag 3) viser hvilken indsats SundhedsCenter Tårnby planlægger ved de forskellige kampagner. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven, 119 ØKONOMI Udgifter i forbindelse med Sundhedsstyrelsens kampagner afholdes fra SundhedsCenter Tårnby s kampagnekonto. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til: 1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om Sundhedsstyrelsens kampagner til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brev om Sundhedsstyrelsens kampagner2014 og 2015.pdf /14 2 Åben Oversigt over Sundhedsstyrelsens forebyggende kampagner /14 17

19 Sundheds- og Omsorgsudvalget d pdf 3 Åben Skema over SC's deltagelse i SST kampagner /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 13. Ansøgning om SATS puljemidler - Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser Åben sag Sagsnr.: 14/22246 Sagsansvarlig: mhj.as Fraværende: Afbud: Ole Holm Petersen, Arne Hansen RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har fremsendt ansøgning til Sundhedsstyrelsen om SATS puljemidler, til et 3 årigt projekt under Det Socialpsykiatriske Team. Sagen fremlægges til godkendelse af, at der søges SATS puljemidler til det fremsendte projekt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER SATS puljen Regeringens aftale om SATS puljemidler , tager afsæt i at fremme sundhed, trivsel og netværksdannelse samt at forebygge fysiske sygdomme, ensomhed og selvmord hos mennesker med psykiske lidelser. Projekterne skal desuden bidrage til at mindske den sociale ulighed i sundhed og medvirke til, at mennesker med psykiske lidelser ikke bliver stigmatiserede på grund af deres psykiske sygdom. Målgruppen for satspuljens projekter er unge, voksne og ældre, der har moderate og svære, kortvarige og længerevarende psykiske lidelser. Sundhedsstyrelsen administrerer satspuljen, hvor den samlede bevilling til ansøgende kommuner er på 25,2 mio. kr. Der forventes at blive uddelt midler til 5-10 kommuner og private ansøger. Projektet - Stemmehørergruppen Handicap- og Psykiatricentret har i samarbejdet med Det Socialpsykiatriske Team udarbejdet et projektforslag. Det udarbejdede projekt Stemmehørergruppen, er tilsigtet Tårnby borgere der hører stemmer, føler sig forfulgt eller ser syner. Målgruppen for projektet vil være borgere i Tårnby. Projektet har blandt andet til formål, at indbefatte borgere som er kendte og ikke kendte i behandlingspsykiatrien og det kommunale system. Projektet vil være et uvisiteret projekt. Ansøgning indeholder et deltaljeret regnskab for projektet, samt en tidsplanlægning. Derudover indeholder den en beskrivelse af projektet, i flere forskellige perspektiver. Af hensyn til tidsfristen er ansøgningen fremsendt med forbehold for politisk godkendelse. 18

20 Sundheds- og Omsorgsudvalget d HØRING Handicaprådet vil blive orienteret om ansøgningen. ØKONOMI Der er ansøgt om projektmidler fordelt over årene således: 2015: kr. 2016: kr. 2017: kr. I alt kr. Der vil for projektet ikke indgå kommunalt medfinansiering. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler: 1) At den fremsendte ansøgning om SATS puljemidler godkendes. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udmeldning af satspuljen: "Sundhedsfremme målrettet mennesker /14 med psykiske lidelser" 2 Åben Ansøgningsskema - Endelig /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 19

21 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Etablering af samarbejde med Røde Kors Vågetjeneste Åben sag Sagsnr.: 14/20450 Sagsansvarlig: cej.plirl.as Fraværende: Afbud: Ole Holm Petersen, Arne Hansen RESUMÉ Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningen ønsker at indgå samarbejdsaftale med Røde Kors Hovedstaden om Vågetjeneste på kommunens plejehjem. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen ønsker med samarbejdet med Vågetjenesten, at kunne tilbyde beboerne på kommunens plejehjem de bedste muligheder for omsorg, ro og tryghed i deres sidste tid, således at færre borgere på kommunens plejehjem dør uønsket alene. Vågetjenesten er organiseret af Røde Kors Hovedstaden og består af en gruppe frivillige, der ønsker at støtte og hjælpe døende og deres pårørende. De frivillige er over 25 år og har erfaring med omsorg for døende - enten personligt eller fagligt, og er nøje udvalgt i forhold til deres menneskelige egenskaber. De har en ren straffeattest og har underskrevet aftale om tavshedspligt og bærer ID-kort med billede. Formålet med Vågetjenesten er at give et medmenneskeligt nærvær til døende i de sidste døgn før døden indtræffer hos mennesker, der enten ikke har pårørende, eller som aflastning for de pårørende. De indgår således på ingen måder i plejen eller udfører nogen former for praktisk omsorgsarbejde, men kan fx holde hånd, udgyde ro, synge eller læse højt. Personalegruppen er blevet hørt og er enig i, at Vågetjenesten vil være et godt supplement til den professionelle pleje. Kommunen forpligter sig til at understøtte samarbejde, følge op og evaluere i det nødvendige omfang. Der vil ikke være udgifter forbundet med samarbejdet, da udgifterne i forbindelse med driften af Vågetjenesten finansieres af Røde Kors Hovedstaden. Samarbejdsaftalen har ikke fast løbetid og kan til hver tid justeres eller opsiges af begge parter. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at godkende indgåelse af samarbejdsaftale med Røde Kors Hovedstaden, Vågetjenesten. 20

22 Sundheds- og Omsorgsudvalget d /MIF BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udkast til samarbejdsaftale /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Frigivelse af Ekstraordinære ejendomsudgifter - resterende midler i 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/12333 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Tommy Frederiksen Afbud: Ole Holm Petersen, Arne Hansen RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af anlægsbevilling til prioriterede opgaver på kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter på Kommunale bygninger UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning indstiller restpuljen for ekstraordinære ejendomsudgifter 2014 frigivet. På baggrund af forventet ekstra udgifter i forbindelse med PCB-screening af kommunale ejendomme har Teknisk Forvaltning udvist hensyntagen hertil i forhold til at fordele renoveringsmidler henhørende under puljen for ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse. Som det fremgår af indstillingens økonomiafsnit er der disponeret kr. ud af puljens samlede beløb på kr. Teknisk Forvaltning har prioriteret forslag til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret fordelt til kategorierne A, B, C hvor kategori A omfatter nødvendige påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke så påtrængende opgaver og C-opgaver, som er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige. Inden for hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge, hvorunder der er taget højde for arbejdsmiljøproblematikker. ØKONOMI Den samlede anlægspulje til ekstraordinære ejendomsudgifter til kommunale ejendomme er på kr. Af den samlede pulje er der ved Økonomiudvalgsbeslutning den 11. december 2013 frigivet kr. til Daginstitutionspulje, Plejehjemspulje og Akut vedligehold. På kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter er der desuden allerede besluttet følgende dispositioner: Økonomiudvalget har den 19. december 2013 besluttet, at afsluttende arbejder i Øresundsparken i 2014 finansieres med op til kr. på konto for Ekstraordinære Ejendomsudgifter Økonomiudvalget har den 15. januar 2014 besluttet at bevilge kr. til screening af kommunale ejendomme for PCB fra kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter Økonomiudvalget har den 5. februar 2014 frigivet til indretning af værested for hjemløse, Kastruplundgade 13 fra samme konto. 22

24 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Økonomiudvalget har den 19. juni 2014 besluttet at finansiering af til ny fjernvarmeforsyning til Rådhuset så vidt muligt skal dækkes over energirenoveringspuljen, subsidiært over denne anlægspulje, såfremt projektet ikke kan rummes indenfor energipuljen. Økonomiudvalget har den 19. juni 2014 besluttet, at PCB-renovering på Pædagogisk Udviklings Center finansieres med fra puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter. Kommunalbestyrelsens Sekretariat har den 24. juni 2014 bestilt Teknisk Forvaltning til at udføre en miljøundersøgelse af Præstefælledvej 3 med henblik på, at kunne udtage denne af regionens jordforureningskortlægning. Udgiften hertil indstilles finansieret over ekstraordinære ejendomsudgifter. Anslået kr. Dette beløb er ikke frigivet endnu. Som minimum er der således en rest på kr. til at disponere over. Restbeløbet afhænger af størrelsen af de afsluttende arbejder i Øresundsparken, som ikke er endelig opgjort, men forventes at blive mindre end kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller sideordnet til Teknik- og Miljøudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget, at det anbefales overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget 1. at prioritering af ekstraordinære planlagte arbejder godkendes, og at der hertil frigives kr. 2. at der firgives kr. til miljøundersøgelser af ejendommen Præstefælledvej at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at udføre yderligere arbejder fra den prioriterede liste, i det omfang, der er midler til at udføre dem i deres helhed. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagsordenspunkt - Valg af rådgiver til PCB screening af 9188/14 kommunale ejendomme 2 Åben Dagsordenspunkt - Øresundsparken 80607/14 3 Åben Dagsordenspunkt - Frigivelse af midler til akut vedligehold samt /14 løbende vedligehold inden for børneinstitutions- og plejehjemsområdet 4 Åben Dagsordenspunkt - Istandsættelse af lokaler til værested for /14 udsatte voksne 5 Åben Dagsordenspunkt - Fjernvarme på Tårnby Rådhus /14 6 Åben Dagsordenspunkt - Pædagogisk Udviklings Center, Anlægsbevilling PCB /14 23

25 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Åben Forureningsundersøgelse af grunden Præstefælledvej 3.pdf /14 8 Åben Oversigt over puljearbejder 2014 bilag til indstilling 80570/14 9 Åben Sikring imod PCB på Nordregårdskolen /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 24

26 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 14/15515 Sagsansvarlig: sbo.sf Fraværende: Afbud: Ole Holm Petersen, Arne Hansen BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. 25

27 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Bilagsoversigt 7. Meddelelser 1. Aftale om fremtidens hjemmehjælp (109039/14) 2. Referat fra Embedsmandsudvalget for Sundhed den 17. juni 2014 (107433/14) 3. Velkommen til Netværkshuset Kastruplund (109878/14) 4. PsykiatriNyt juli 2014 (115048/14) 5. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning - Rammeaftale 2015 (129758/14) 9. Statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - juni Statistik på fritvalgsområdet juni 2014.pdf (130177/14) 2. Statistik på Voksenhandicapområdet - juni 2014.pdf (128476/14) 3. Statistik på ældreområdet juni 2014.pdf (131161/14) 4. Statistik på sundhedsområdet juni 2014.pdf (131193/14) 12. Sundhedsstyrelsens kampagner Brev om Sundhedsstyrelsens kampagner2014 og 2015.pdf (103353/14) 2. Oversigt over Sundhedsstyrelsens forebyggende kampagner pdf (103353/14) 3. Skema over SC's deltagelse i SST kampagner (108380/14) 13. Ansøgning om SATS puljemidler - Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser 1. Udmeldning af satspuljen: "Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser" (131695/14) 2. Ansøgningsskema - Endelig (131421/14) 14. Etablering af samarbejde med Røde Kors Vågetjeneste 1. Udkast til samarbejdsaftale (118993/14) 15. Frigivelse af Ekstraordinære ejendomsudgifter - resterende midler i Dagsordenspunkt - Valg af rådgiver til PCB screening af kommunale ejendomme (9188/14) 2. Dagsordenspunkt - Øresundsparken (80607/14) 3. Dagsordenspunkt - Frigivelse af midler til akut vedligehold samt løbende vedligehold inden for børneinstitutions- og plejehjemsområdet (128266/14) 4. Dagsordenspunkt - Istandsættelse af lokaler til værested for udsatte voksne (128261/14) 5. Dagsordenspunkt - Fjernvarme på Tårnby Rådhus (128246/14) 6. Dagsordenspunkt - Pædagogisk Udviklings Center, Anlægsbevilling PCB (128241/14) 7. Forureningsundersøgelse af grunden Præstefælledvej 3.pdf (128020/14) 8. Oversigt over puljearbejder 2014 bilag til indstilling (80570/14) 9. Sikring imod PCB på Nordregårdskolen (128223/14) 26

28 Bilag: 7.1. Aftale om fremtidens hjemmehjælp Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

29

30

31

32

33 Bilag: 7.2. Referat fra Embedsmandsudvalget for Sundhed den 17. juni 2014 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

34 R e f e r a t KKR HOVEDSTADEN Referat Embedsmandsudvalg for Sundhed 17. juni 2014 Deltagere Torben Laurén, Frederiksberg (formand) Katja Kayser, København (SUF) Niels Peter Møller, Brøndby Louise Høg, Hørsholm Søren Bønløkke, Gentofte Mette Bierbaum, Gribskov Sven Bjerre, København (SOF) Mette Riegels, Hvidovre Charlotte Markussen, Høje-Taastrup Johannes Nilsson, Bornholm Mette Vaaben Mortensen, Ballerup Anne-Sofie Fischer Petersen, KKR sekretariatet (afbud) Mette Dissing Odgaard, Det fælleskommunale sundhedssekretariat Frederikke Beer, Det fælleskommunale sundhedssekretariat Den 20. juni 2014 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund Side 1/10 1) Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at Embedsmandsudvalget godkender dagsordenen. Beslutning: Godkendt 2) Godkendelse af referat Referat af møde den 25. april 2014 i Embedsmandsudvalget for Sundhed er udsendt til medlemmerne og via dialogportalen den 1. maj Det indstilles, at Embedsmandsudvalget godkender referatet.

35 Beslutning: Godkendt 3) Forberedelse af det mødet Der afholdes møde den juni med det formål at drøfte den administrative del af sundhedsaftalen. På mødet gennemgås hvert afsnit med fokus på mål og indsatser. Den administrative del af Sundhedsaftale III har været i administrativ høring. Høringsvarerne viser, at der er meget forskelligartede og til tider mo d- satrettede ønsker til sundhedsaftalens administrative del blandt kommune r- ne. Der vedlægges en oversigt over kommunernes høringssvar opsat efter temaer. Et tilsvarende dokument udarbejdes for de øvrige høringssvar forud for mødet. På møde i koordinationsgruppen for Sundhedsaftale III den 10. juni blev følgende bland andet drøftet og besluttet ift. det videre arbejde med den administrative del: Det fastholdes at bibeholde en struktur der svarer til den politiske aftale Afsnit om lighed i sundhed og samarbejdsformer har en karakter som dels er meget tværgående, dels giver udfordringer ift. indikatorer. Derfor udarbejdes der ikke indikatorer for disse områder, men arbejdes videre med at rammesætte dem som tværgående indsats. Der skal i højere grad fokuseres på målet med indsatserne, frem for på metode (fx at formulere det ønskede resultat, frem for at have fokus på udarbejdelse af handleplaner mv.). Der ønskes at arbejde videre med få indikatorer og gerne indikatorer som allerede er i brug Det beskrives at der udarbejdes en implementeringsplan primo Det blev desuden påpeget at formuleringerne i Sundhedsaftale III skal være af en sådan karakter at de giver fleksibilitet ift. udarbejdelse af Praksisplanen og forpligtigelsen af Almen Praksis. Der arbejdes fortsat med materialet til mødet, som forventes udsendt den 13. juni. Det er forventningen at høringssvar fra hhv. hospitaler, kommuner mv. i vid udstrækning vil være indarbejdet i oplægget. Materialet e f- tersendes. Det indstilles, at Embedsmandsudvalget drøfter oplæg til administrativ sundhedsaftale drøfter håndtering af de forskelligrettede holdninger blandt kommunerne i høringssvarerne herunder hvordan det påvirker detaljeringsniveauet i SAIII Beslutning: Embedsmandsudvalget drøftede forberedelse til mødet med udgangspunkt i klyngernes bemærkninger. Overordnede betragtninger 2

36 Psykiatri, almen praksis og opgaveoverdragelse er fokusområder, hvor kommunernes og regionens ønsker kan divergere. Vigtigt at være opmærksom på at få almen praksis ind i aftalen som grundlag for den kommende praksisplan. Også behov for opmærksomhed på psykiatrien bl.a. i kapitel om nye samarbejdsformer. Detaljeringsgrad/implementering Vi ønsker en sundhedsaftale der er skarp og retningsangivende. De 1-årige Implementeringsplaner skal derimod være mere konkrete. Enighed om, at det politiske niveau (bl.a. KKR) generelt efterspørger mere forpligtende mål end klyngernes bemærkninger giver udtryk for. Vi skal se klyngernes bemærkninger som et mulighedsrum. Overvejelser om at give klyngerne mulighed for udvikling i forskellige tempi. Strukturel forebyggelse Forebyggelsespakker er ikke relevant i aftalen i sig selv. Det interessante i sundhedsaft a- leregi er, at vi forebygger i kommunerne. Vigtigt at holde fast i snitfladerne mellem sektorer, herunder at almen praksis skal henvise nogle flere til forebyggelsestilbud og hosp i- talerne skal være bedre til at få øje på relevante borgere. Regional planlægning samarbejde om sunde rammer ønsker vi ikke at have med i sundhedsaftalen. Det kan være relevant nok at tale om i fx DAS-regi, men det er for sent at få det ind i sundhedsaftalen. Regionen løftede ikke dette på KKR-mødet i juni, hvor chancen ellers var der. Epikriser Vi ønsker at få krav om tidsfrist for epikriser ind i sundhedsaftalen igen. Her kan vi formentlig skabe en alliance med almen praksis, som også efterspørger hurtigere epikr i- ser. Udviklingen med kortere indlæggelser gør det endnu vigtigere med hurtigere epikriser. Der kan også bindes en sløjfe ift. færdigbehandlede patienter er de færdigbehandlede, hvis de ikke er administrativt færdigbehandlede? Ligeledes kan hurtigere epikriser være relevant værktøj ift. at undgå overbelægning. Opgaveoverdragelse Vi ønsker at sundhedsaftalen bliver lidt mere præcis ift. hvilke principper der skal laves aftaler efter. Byen har nævnt nogle konkrete parametre i deres klyngesvar, som man kunne skrive ind i sundhedsaftalen allerede nu. Akutfunktioner Vi ønsker at gøre akutfunktioner et område for nye samarbejdsmodeller. Dette sikrer, at regionen også bliver engageret og at det ikke bare bliver et anliggende for almen praksis og kommunerne. Muligvis kunne man arbejde i forskellige tempi i planlægningsområde r- ne. Vigtigt at forventningsafstemme mellem parterne omkring hvad akutfunktioner skal indeholde. Vigtigt også at holde fast i, at behandlingsansvaret ikke skal flyttes. 3

37 Akutfunktioner er et område, hvor kommunerne har udviklet sig væsentligt. Alle kommuner er indstillet på at arbejde med området om end der samtidig er opmærksomhed på, at der ingen formelle forpligtelser er for kommunerne til at have akutfunktioner. KL s udspil lægger barren højere end Sundhedsstyrelsens vejledning og dette er et område, hvor KL satser på at kunne vise regeringen resultater i kommende års økonomiforhandlinger. Genoptræning og rehabilitering GOP og Ref01 Vi ønsker ikke, at de GOP og REf01 slås sammen. Lighed i sundhed Vigtigt at påpege, at borgere med multisygdom ikke alle er sårbare. Nye samarbejdsformer Væsentligt at almen praksis kommer ind og spiller en rolle her. Dialogmødet den 24. juni Afslutningsvis drøftede udvalget dialogmødet d. 24. juni. Der skal gives en klar status fra hvilke drøftelser er taget, hvad er det fortsatte knaster og hvad kan kommunerne påvirke. Der skal laves spørgsmål til bordene, som guider drøftelserne på di a- logmødet ud fra resultaterne af mødet. Spørgsmålene drøftes med de kommunale deltagere på ) Opfølgning på kan opgaverne i rammepapir for somatik I foråret 2013 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen et fælleskommunalt strategipapir for implementering af det nære sundhedsvæsen, Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen i daglig tale kaldt rammepapir for det somatiske område. Rammepapiret indeholder dels skal -indsatser, som alle kommuner forpligter sig til at påbegynde implementering af og dels kan -indsatser som er pilotprojekter som kommunerne kan iværksætte gerne som tværkommunale samarbejder. Det blev på KKR besluttet at der skal ske en opfølgning i Opfølgningen har været forelagt KKR på møde den 11. juni, hvor også et revideret rammepapir blev godkendt. Begge dele er udsendt til kommunerne via dialogportalen og direkte. I fremlæggelsen for KKR er der alene fokus på skal-opgaverne. Embedsmandsudvalget for Sundhed har på mødet i april 2014 dog besluttet at der ift. kan-opgaverne udarbejdes et bilag til administrativt brug og gensidig læring/inspiration mellem kommunerne. Der fremlægges her udkast til opfølgning på kan -indsatserne (eftersendes). Indsatserne er belyst i det omfang eksisterende data giver mulighed for det. En konsekvens heraf er at det er muligt at gøre status for nogle kan - indsatser, men ikke alle. Der er i Embedsmandsudvalget opmærksomhed 4

38 på, at denne kvantitative tilgang betyder, at opfølgningen vil have mindre øje for indsatsernes kvalitet. Data fremlægges både aggregeret og på kommuneniveau. Det indstilles, at Embedsmandudvalget drøfter formen opfølgningen, herunder hvordan opfølgningen mest hensigtsmæssigt formidles til kommunerne. Beslutning Embedsmandsudvalget for sundhed drøftede udkastet til opfølgningen på kan - indsatserne i rammepapiret for det somatiske område. Opfølgningen kan i sin nuværende form udsendes til kommunerne til fælles inspiration og videndeling. Embedsmandsudvalget drøftede muligheden for at bruge Sundhedssekretariatets hjemmeside som basis for yderligere videndeling. FKS arbejder videre med muligh e- derne for dette. Opfølgningen viser, at der er god fremdrift på rigtig mange områder i det nære sundhedsvæsen. Når næste generation af rammepapirer skal udarbejdes, skal vi dykke mere ned i om kan -indsatserne kan blive til skal -indsatser. Til dette formål er der behov for at afdække enkelt-indsatser nærmere og mere kvalitativt. 5) DAS møde den 19. juni. Der afholdes møde i DAS den 19. juni med følgende dagsorden: Opfølgning på møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 14. maj Dagsorden til møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 5. september Status for udarbejdelse af implementeringsplan for forløbsprogrammerne for rehabilitering af børn/unge og voksne med erhvervet hjerneskade Godkendelse af oplæg til samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem Orientering om sag om 0-dagsindlæggelser App til medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Det indstilles, at Embedsmandsudvalget drøfter dagsorden til DAS mødet 19. juni. Beslutning Der var ingen konkrete bemærkninger til dagsordenen fra embedsmandsudvalget. 6) Betjening af Praksisplanudvalget og proces for kommunal inddragelse Arbejdet i Praksisplanudvalget (PPU) er så småt kommet i gang og der har nu været afholdt 3 møder i udvalget. Der er blevet etableret en administrativ styregruppe (PAS) som mødes og forbereder møderne. I PAS er kommuner, region og PLO repræsenteret som en spejling op mod PPU. Opgaven er ny og der er behov både for en vidensopbygning og en opgavedeling ift. arbejdet i PPU. Endvidere blev der på KKR mødet den 11. juni efterspurgt dels en procesplan for arbejdet samt et oplæg til hvorledes der sikres en bredere løbende kommunal inddragelse i arbejdet. Der lægges op 5

39 til, at Embedsmandsudvalget drøfter, hvorledes der sikres en styrket servicering af den kommunale side af PPU. Viden Arbejdet med praksisplanen er helt ny og læner sig stærkt op af den indgåede overenskomst med lægerne. Det er vurderingen at der er behov for at KL spiller en rolle ift. at sikre/understøtte vidensopbygning på området. KL har indgående viden om overenskomsten som det vil være formålstjenstligt at kunne trække på i det videre arbejde, herunder også fx i formuleringen af modeller for elementer i den underliggende aftale der skal uda r- bejdes KL kan desuden have en rolle ift. at sikre et netværk der kan understøtte vidensopbygningen på tværs af regionerne og sikre et vist kommunalt fodslag i udarbejdelsen af praksisplaner og underliggende aftaler. KL kan understøtte videndeling på tværs af KKR erne og dermed understøtte den politiske rådgivning til resultatet af aftalerne Der er dialog med KL om deres rolle fremadrettet ift. arbejdet i praksisplanudvalgene, men endnu ikke kommet nogen endelige konklusioner på hvordan denne rolle tilrettelægges. Ressourcer Det fælles kommunale Sundhedssekretariat har i øjeblikket primært fokus på Sundhedsaftale III. Men sekretariatet har en naturlig rolle ift. arbejdet med praksisplan og kommunikationen med kommunerne. Se i relation til behovet for at opbygge viden på praksisområdet, er der dog muligvis behov for at trække yderligere ressourcer ind i arbejdet, fx ved at inddrage medarbejdere med særlig viden og kompetencer i arbejdet fra kommunerne. Organisering / proces Der skal tages beslutning om hvordan en inddragende proces bedst sikres på kommunal side. Der er udarbejdet en tidsplan for arbejdet i praksispla n- udvalget og frem mod den endelige udarbejdes af en praksisplan, herunder høringsaktiviteter mv. (vedlagt). Kort kan skitseres at planen forventes opdelt i tre dele: a. kapacitet/lægedækning, b. samarbejde mellem almen praksis og øvrige sundhedsvæsen, c. udvikling/kvalitet. Planens dele udarbejdes på baggrund af temadrøftelser i Praksisplanudvalget. De mange krav til proces og høring betyder at planen forventes tidligst at foreligge i 3. kvartal Det er af stor betydning for kommunerne at der sker en bred løbende inddragelse både administrativt og politisk. Herved skabes også det bedste forhandlingsgrundlag for de kommunale repræsentanter. Endvidere har KKR Hovedstaden har udbedt sig en procesplan samt forslag til denne inddragelse på mødet i september

40 Kommunale prioriteringer KKR Hovedstaden besluttede i efteråret 2013 at formulere fælleskommunale ønsker til praksisplanen. Embedsmandsudvalget for Sundhed har derfor via en arbejdsgruppe med repræsentation fra klyngerne gennemført et arbejde med det formål at danne grundlag for et mandat til de kommunale medlemmer af det kommende praksisplanudvalg. Arbejdsgruppen har været sammensat således at alle klynger (dvs. Nord, Midt, Syd, Byen og Bornholm) har været repræsenteret, ligesom der har været lagt vægt på repræsentation fra de kommunale områder, som har snitflader til almen praksis. Dvs. sundhedsområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og børneområdet. Arbejdsgruppen er blevet sekretariatsbetjent af Det fælleskommunale sundhedssekretariat. Arbejdsgruppen har leveret et bud på prioriteringer af ønsker til praksispl a- nen, som er blevet politiske godkendt i KKR i marts Prioriteringerne er sket gennem flere høringsrunder og drøftelser med kommunerne og embedsmandsudvalget med udgangspunkt i et bruttokatalog af ønsker. Både bruttokatalog og KKR beslutningsnotat er vedlagt dagsordenen. Der er således foretaget en indledende prioritering af de områder som ses som særligt centrale at inddrage i en kommende praksisplan. Der er ligeledes lagt en inddragende linje ift. de 29 kommuner som skal fastholdes. KKR Hovedstade modtager orientering fra arbejdet i praksisplanudvalget på alle møder fra de udpegede repræsentanter, ligesom det vil være muligt på møderne at fremlægge sager med konkrete ønsker til indhold på baggrund af forhandlinger i PPU til drøftelse/godkendelse. Det er dog vurderingen at der vil være behov for en løbende inddragelse af kommunerne ud over de 5 årlige møder i KKR, både på politisk og på administrativt plan. Blandt andet for at sikre mandat til forhandlingerne. Erfaringer fra sundhedsaftaleprocessen viser også at der kan være behov for et højt kommunikationsniveau primært på administrativt plan, særligt hvor der kræves hurtig handling pga. korte tidsfrister. Der skal derfor udarbejdes forslag til en kommunal proces for arbejdet med praksisplanen som kan forelægges KKR til september. Planen skal dels indeholde oversigt over møder, høringsprocesser mv., dels give et bud på hvordan der sikres en løbende inddragelse fx via dialogmøder, borgmestermøder m.v. Der henvises i denne forbindelse til arbejdet med Sundhedsaftale III, hvor der har været forsøgt med en inddragende proces via dialogmøder og gennemført en række høringer, som har givet et godt grundlag for arbejdet med SA III og erfaringer som skal inddrages i arbejdet med praksisplanen. Det indstilles, at Embedsmandsudvalget drøfter: 7

41 Hvorledes der sikres de rette ressourcer for arbejdet i PPU, herunder inddragelse af sundhedssekretariatet Hvordan der sikres en løbende politisk og administrativ inddragelse af kommunerne i PPU's arbejde, fx med udgangspunkt i processen omkring SA III Hvorledes der skal arbejdes videre med de kommunale prioriteringer ift. indhold i praksisplanen. Beslutning Embedsmandsudvalget for sundhed drøftede betjening af Praksisplanudvalgt og proces for kommunal inddragelse. Sundhedssekretariatet skal indgå i arbejdet så snart de har mulighed for det. Der er et stort behov for at KL assisterer kommunerne i processen fx i form at netværksdannelse og adgang til overenskomstmæssige kompetencer. Kommunerne mangler viden noget kan opbygges gennem fælleskommunal inddragelse igennem Sundhedssekretariatet, fx gennem dannelse af en kommunal backing-group, men der er også behov for specifikke kompetencer. KKR notatet og bruttokataloget med kommunale ønsker blev ikke oplevet som skarpt nok. Der vil være behov for tæt inddragelse af kommunerne undervejs i processen. Der skal være fokus på at tilvejebringe god, fælleskommunal forberedelse til møderne. Politikerne skal sikres ordentlige mandater undervejs. Embedsmandsudvalget drøftede den kommunale inddragelse. Der er enighed om at der er meget at lære fra sundhedsaftaleprocessen, blandt andet vigtigheden af at informere kommunerne tilstrækkeligt og tidligt. Udvalget drøftede hvorvidt den kommunale inddragelse skal ske via klyngerne eller via et netværk, hvor der er én kontaktperson i hver kommune. Klyngerne er gode til at afstemme holdninger og skabe solide mandater. Omvendt kan klyngerne være et ekstra led. Det er vigtigt at det er Embedsmandsudvalget der definerer klyngernes handlerum. Inden for dette skal det være op til den enkelte klynge præcist at tilrettelægge, hvordan de ønsker processen i egen klynge. Begge former for inddragelse kan evt. komme på tale - fx afhængig af tidsfrister mv. 7) Økonomiaftale 2015 Staten og kommunerne indgik den 3. juni aftale om kommunal økonomi for I 2014 blev der afsat 300 mio. kr. til udvikling af samarbejdet mellem kommuner og region, med særligt fokus på Sundhedsaftalernes implementering. Der er igen i 2015 afsat yderligere 350 mio. kr. til udviklingen af det kommunale sundhedsområde. Fokus er på udviklingen af et sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på, at der i sundhedsaftalerne opstilles fælles målsætninger inden for følgende mål for den patientrettede forebyggelse: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene 8

42 Endvidere fremgår det af økonomiaftalen at regioner og kommuner med overenskomstaftalen har forpligtet sig til over tre år at prioritere 200 mio. kr. inden for regionale og kommunale rammer til samarbejdet med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Hvilket Regeringen forventes at følge. Opstillingen af fælles målsætninger i Sundhedsaftale III på de fire områder er en del af det nuværende arbejde med sundhedsaftalen. Udmøntningen af de 350 mio. kr. skal ske med fokus på den kommunale opgavevaretagelse op mod sundhedsaftalens indsatser, herunder implementering af en kommende praksisplan. En række indsatser som støtter op om dette arbejde er beskrevet i kommunernes fælles rammepapir for somatik som der fortsat arbejdes med en implementering af i kommunerne. Det er dog et spørgsmål om hvorvidt kommunerne i højere grad skal arbejde med en fælles fokusering af midlerne for at sikre et fælles og mere ensartet løft af sundhedsområdet. På KKR Hovedstadens møde den 11. juni 2014 blev der fra sundhedsborgmester Ninna Thomsen fremsat ønske om at kommunerne i forbindelse med udmøntningen af midlerne holder for øje, at både den kommende sundhedsaftale og kommende praksisplan formentlig vil kræve økonomiske prioriteringer i kommunerne ifb. implementering. Det indstilles, at Embedsmandsudvalget drøfter økonomiaftalens midler afsat til sundhedsområdet herunder en evt. koordinering af udmøntningen af midlerne. Beslutning Embedsmandsudvalget for sundhed drøftede økonomiaftalen for Udvalget opfordrer kommunerne til at huske implementering af rammepapiret på psykiatri i forbindelse med udmøntningen af de 350 mio. kr. Der er behov for at vide mere om den konkrete udmøntning af de 200 mio. kr. der er afsat i forbindelse med praksisplanen. 8) Evt. Dialogmøder: Der arbejdes pt. med følgende datoer for dialogmøder i efteråret; 17. se p- tember og 25. september. Embedsmandsudvalget bemærkede at: Der er konference om sundhedsaftalen d. 17. sept. Der er sammenfald med socialchefforeningens general forsamling d. 25., men ok Book gerne møderne i Outlook På vegne af Syd-klyngen gjorde Niels Peter Møller opmærksom på at der fortsat skal anvendes fax i kommunikationen med hospitalet, på trods af at det var en tydelig intention med kommunikationsaftalen, at al kommunikation skal være elektronisk. Faxen 9

43 kan ikke afskaffes da bilag til korrespondancemeddelelser Ikke kan vedhæftes. Niels Peter Møller får beskrevet problemstillingen kort og Torben Laurén tager herefter kontakt til regionen. 18 kommuner har givet Sundhedssekretariatet en tilbagemelding omkring godkendelse af rammepapir for psykiatriområdet ved fristen d. 16. juni. De sidste kommuner rykkes og der udsendes snarest muligt en samlet udmelding om godkendelse. 10

44 Bilag: 7.3. Velkommen til Netværkshuset Kastruplund Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

45 Velkommen til Netværkshuset Kastruplund rødekors.dk/hovedstaden

46 NOGET FOR DIG? NETVÆRKSHUSET KASTRUPLUND Har du lyst til at møde nye mennesker i trygge, hyggelige omgivelser? Føler du dig lidt ensom, og trænger du til nye oplevelser og bekendtskaber? Har du lyst til at deltage i spændende, meningsfyldte aktiviteter? Har du brug for hjælp til brevskrivning, ansøgninger, pc m.m? Er du mellem 20 og 65 år? Så glæder vi os til at se dig! Netværkshuset Kastruplund, er et nyåbnet mødested i Tårnby kommune drevet af Røde Kors Hovedstaden. Vi henvender os til voksne mennesker med forskellig baggrund og historie, der har brug for at møde andre i et socialt fællesskab og fylde dagen med positivt indhold. Et dynamisk socialt hus Netværkshuset Kastruplund har som mål at være et dynamisk hus, hvor aktiviteter og indhold styres af deltagernes ønsker, sammen med de frivillige der er tilknyttet huset.

47 Vores tilbud Sommerprogram fra 23. juni- 1. september Vi ønsker gradvis at kunne tilbyde aktiviteter både dag, aften, weekend og helligdage. Vores tilbud vil bl.a. være en variation af kreative aktiviteter, motion, madlavning, oplevelser, kurser og foredrag. Dørene er også åben for dig som ønsker at komme forbi til en snak og en god kop kaffe i vores hyggelige omgivelser. Tirsdage kl Torsdage kl kl. 10 Madlavning Vi laver sund, nem og dejlig mad sammen. kl. 12 Vi spiser den mad vi sammen har lavet. (åbent også for dem der ikke har deltaget på madlavningen) kl. 13 Walk and Talk Vi går forskellige ture på ca. 5 km sammen. Bagefter hygger vi os med frisk frugt og drikke. kl Vi hjælper dig med breve, telefoner, pc, ansøgninger mm. kl. 12 Torsdagscafe Vi spiser et enkelt, hyggelig måltid sammen. kl Spilcafe Vi spiller dart, kongespil og gør andre sjove ting sammen efter humør og vejr. kl. 13 Haveglæde Forskellige spændende haveprojekt for dig der har interesse for alt der kan spire og gro i en have. Vores tre fokusområder er at være, lære og gøre. Netværkshuset Kastruplund er et rusfrit sted. rødekors.dk/hovedstaden

48 Vi glæder os til at møde dig! Tirsdag d. Kig 10.juni forbi til en snak og - kl walk en kop talk kaffe. l bedstefardag - kreativ, fisketur evt. Onsdag d. 11. juni - kl Walk talk Fars Kokkeskole for fædre og sønner Torsdag d. 12.juni Fars Kokkeskole for fædre og sønner Fredag d. 13.juni - fisketur eller en aktiv aktivitet Du kan kontakte: Elisabeth Fredriksen tlf /mobil es sundhedstjek fra kl hvor huset er åben fo her bor vi: Kastruplundgade 13, baghuset, 2770 Kastrup Quality airport Hotel Dan Netværkshuset Kastruplund facebook.com/kastruplundgade rødekors.dk/hovedstaden

49 Bilag: 7.4. PsykiatriNyt juli 2014 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

50 From:PsykiatriNyt - Region Hovedstadens Psykiatri To:ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN Subject:PsykiatriNyt juli 2014

51 . Sådan faldt kick off for den fortalt, at t ene fokus at om arbejdet med es engagement s hele lederen her ne for jernet æder i kraft. Et løft til sexologien Sexologisk Klinik har fået sin første kliniske professor, siden klinikkens stifter Preben Hertoft gik af i Professoratet skal være med til at få sexologien mere på dagsordenen i psykiatrien såvel som i andre specialer. Der er langt f men mange u medarbejdere f Nordsjælland o Læs mere

52 Læs mere get. iatri entere Nyt PsykiatriNyt og velkommen på LinkedIn PsykiatriNyt udkommer fremover fra en ny, elektronisk platform, og sendes direkte til alle medarbejdere i RHP. På den måde kommer du hurtigere direkte til den artikel, du vil læse og videre til mere information om emnet. Nu kan du også hente nyheder og inspirerende indspark om RHP og psykiatri på LinkedIn. På siden kan du kommentere, lægge materiale ud, uddybe eller udfordre budskaberne. Staffetten: Mø Som noget helt bedre at kende Sonja Schultz k Psykiatrisk Cen MED-udvalg. Læs mere Læs mere forløb på et

53 vedstaden. en afdeling situation - se bogen, og

54

55 dstaden) Share Share Tweet Forward Følg Region Hovedstadens Psykiatri på LinkedIn eholdes. å PsykiatriNyt via kan af tekniske

56 Bilag: 7.5. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning - Rammeaftale 2015 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

57 Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Version 1.0 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

58 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning... 4 Indledning... 5 Tilbud omfattet af Udviklingsstrategi De mest specialiserede tilbud... 7 Del 1: Bevægelser på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet... 8 Tendenser vedrørende målgrupperne... 9 Tendenser vedrørende udbud af og efterspørgsel efter tilbud Tendenser vedrørende organisering og tilrettelæggelse af indsatserne Fokusområder for den tværkommunale koordination i Stigende antal hjemløse, herunder særligt unge hjemløse Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder Del 2: Tværkommunale udviklingsprojekter i hovedstadsregionen Særlige temaer i Særligt tema om anbragte børn og unges undervisning/uddannelse Særligt tema om tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Særlige temaer i Særligt tema om ungeområdet Særligt tema om godkendelse og tilsyn Andre særlige udviklingsprojekter i Særligt tema om social- og behandlingspsykiatrien Særligt tema om ny specialisering Særligt tema om familieplejelignede anbringelsestyper Udviklingsprojekter vedrørende hjerneskadeområdet Udviklingsprojekt vedrørende fælles fokus på styring og udvikling af det specialiserede socialområde 20 Del 3: Øvrig tværkommunal koordination lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud Sikrede afdelinger Fem principper som grundlag for den tværgående koordination Kapacitet og belægning på de sikrede institutioner Forudsat belægningsprocent Fælles udviklingstema i 2015 om sammenhæng mellem målgrupper, indsatser og pris Kommunikationscentre

59 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden Botilbud med over 100 pladser Social tilsyn Bilagsliste

60 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden LÆSEVEJLEDNING Udviklingsstrategi 2015 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne i hovedstadsregionen om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. På baggrund af en analyse af disse indberetninger er det muligt at udlede nogle retninger samt udviklingstendenser og perspektiver for det specialiserede socialområde og specialundervisning for børn, unge og voksne i 2015 og årene frem. Udviklingsstrategi 2015 indleder med at opstille rammerne for Udviklingsstrategien, herunder for de tilbud, der er omfattet af strategien. Dernæst er Udviklingsstrategien inddelt i tre overordnede dele: I del 1 gennemgås udviklingsperspektiverne for det specialiserede socialområde og specialundervisning i hovestadsregionen. Udviklingsperspektiverne er udledt på baggrund af kommunernes og Region Hovedstadens indberetninger om behov og udviklingstendenser samt belægning og kapacitet. Afsnittet opridser de helt overordnede hovedtendenser over forventningerne til udviklingen inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og er således en opsummering af den dybdegående analyse, der ligger til grund for Udviklingsstrategi Dette efterfølges af en beskrivelse af, hvilke elementer inden for bevægelserne og tendenserne, der vurderes at have direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi, herunder hvilke fokusområder der er for den tværkommunale koordination i Under del 2 af Udviklingsstrategien beskrives konkrete samarbejdsprojekter i regi af Rammeaftalen, herunder de særlige temaer for 2015, de særlige temaer igangsat i 2014 og øvrige igangværende udviklingsprojekter i Endelig omfatter del 3 af Udviklingsstrategien beskrivelser af øvrige tendenser og bevægelser med relevans for den tværkommunale koordination, herunder de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger, kommunikationscentrene i regionen, botilbud med over 100 pladser samt det nye socialtilsyn. Bagerst i Udviklingsstrategien findes en liste over de tilhørende bilag. 4

61 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden INDLEDNING Kommunerne overtog med bekendtgørelsen om rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Med bekendtgørelsen om rammeaftaler på området for specialundervisning fra april 2012 overtog kommunerne desuden ansvaret for koordinering af specialundervisningsområdet. Denne bekendtgørelse omfatter ligeledes udarbejdelse af en årlig rammeaftale bestående af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Region hovedstaden bidrager til Udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, som regionen er driftsherre for. Med overdragelsen af en stor del af det specialiserede socialområde til kommunerne, og dermed også siden arbejdet med den første Udviklingsstrategi i 2011, er der sket et paradigmeskifte på området, der omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange. Det gør sig gældende på såvel børne- og ungeområdet samt voksenområdet og er en væsentlig pointe ved læsning af Udviklingsstrategien særligt i forbindelse med vurdering af behov for pladser. Udviklingen medfører, at der ikke, i lige så høj grad som tidligere, er direkte sammenhæng mellem målgruppeudvikling og behov for nye tilbud samt opnormering af antal pladser. Indbygget i de nye strategier er således større vægt på at borgerne kan komme sig, og at borgerne i større udstrækning, hvis de får den rette støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Det betyder, at udviklinger i målgruppernes størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune. Udviklingsstrategi 2015 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Formålet med Udviklingsstrategien er: At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer. At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser. At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt. Udviklingsstrategien skal, ifølge bekendtgørelserne, indeholde følgende: Et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud og pladser. Den faglige udvikling og muligheder for fleksibel anvendelse af undervisningstilbuddene. Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger/botilbud samt særlige forpligtigelser vedrørende tilbud til Grønland og Færøerne. Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser. Bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen (jf. bilag 2). Nærværende dokument omfatter alene Udviklingsstrategi i Rammeaftale for 2015, mens styringsaftalen for 2015 først foreligger ultimo Nærmere beskrivelser af processen for Rammeaftalen kan findes i bilag 1. 1 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet. 5

62 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2015 er godkendt af alle kommuner i hovedstadsregionen og af Region Hovedstaden. Udviklingsstrategi 2015 er gældende for perioden 1. januar 2015 til 31. december TILBUD OMFATTET AF UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Udviklingsstrategi 2015 er baseret på den afgrænsning af tilbud, som hovedstadsregionens kommuner besluttede sammen med Region Hovedstaden i forbindelse med Rammeaftalen for Afgrænsningen betyder, at strategien som det primære fokuserer på tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag, for at tilbud kan drives rentabelt og med høj faglighed. Udviklingsstrategien rummer således de højt specialiserede tilbud samt tilbud, der kræver et stort befolkningsgrundlag og anvendes af flere kommuner. Strategien rummer også højt specialiserede enheder, som organisatorisk drives sammen med mindre specialiserede tilbud. Desuden er alle regionsdrevne tilbud inkluderet i Udviklingsstrategien, jf. bekendtgørelsen. Det er således som udgangspunkt koordinationsbehovet, der er afgørende for, om et tilbud er omfattet af Udviklingsstrategien. Nærmere beskrivelser af kriterier for afgrænsningen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien kan findes i bilag 1. Udviklingsstrategi 2015 omfatter 139 døgn- og dagtilbud på voksenområdet efter paragrafferne i Serviceloven og Sundhedsloven. Tilbuddene er målrettet otte overordnede målgrupper inden for voksenområdet (voksne med autisme, sindslidelse, nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, alkohol- og stofmisbrug samt voldsramte kvinder og hjemløse). Tilbuddene omfatter i 2015 sammenlagt døgn- og dagpladser samt ambulante forløb til misbrugere. Desuden omfatter Udviklingsstrategien på voksenområdet tre kommunikationscentre, to specialtandplejer og Falck Hjælpemiddelcenter. På børne- og ungeområdet omfatter Udviklingsstrategien 15 døgn- og dagtilbud efter paragrafferne i Serviceloven. Tilbuddene er målrettet målgrupperne børn og unge med sindslidelse, autisme samt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Sammenlagt omfatter de 16 tilbud 262 døgn- og dagpladser i Desuden omfatter børne- og ungeområdet to ambulante tilbud for børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne samt to kommunikationscentre. De konkrete tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 kan ses i bilag 3, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside Koordineringen af specialundervisningstilbud målrettet børn og unge er i hovedstadsregionen forankret i en særligt funktion, Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS). Tidligere har enkelte specialundervisningstilbud samtidig været omfattet af Udviklingsstrategien, fordi de har været dele af helhedstilbud, der også indeholder tilbud efter paragraffer i Serviceloven. Fra 2014 er foretaget en klar adskillelse af, hvor specialundervisningstilbuddene i hovedstadsregionen er forankret. Bekendtgørelsen om rammeaftaler på specialundervisningsområdet 2 definerer de specialundervisningstilbud, der er indeholdt i rammeaftalesamarbejdet. De specialundervisningstilbud, der ligger herudover, er forankret i regi af KFS og den dertilhørende styregruppe, og er således ikke omfattet af Udviklingsstrategi KFS s årlige redegørelser kan findes på Desuden kan der findes et overblik over specialundervisningstilbud i hovedstadsregionens kommuner på 2 Ifølge bekendtgørelsen omfatter Rammeaftalen på specialundervisningsområdet de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud inklusiv rådgivning og vejledning drevet af Region Hovedstaden og Københavns Kommune samt de regionalt drevne kommunikationscentre. 6

63 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD Siden Udviklingsstrategi 2014 har kommunerne og Region Hovedstaden defineret en delmængde af de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, som værende de mest specialiserede tilbud inden for det specialiserede socialområde. Formålet hermed er, at give tilbuddene en særlig tværkommunal opmærksomhed, og hermed sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles. Der er opstillet seks kriterier, der beskriver de særlige karakteristika og behov hos målgrupperne, som de mest specialiserede tilbud skal kunne imødekomme. Et tilbud skal kunne opfylde mindste fem ud af samtlige seks kriterier, førend tilbuddet kan defineres som mest specialiseret. De seks kriterier er følgende: 1.a (Børne- og ungeområdet): Målgrupperne skal være af en så lille volumen, at hyppigheden af tilfælde i den enkelte kommune er meget lille. Defineret som i gennemsnit maksimalt 0,5 tilfælde om året per indbyggere i alderen 0-17 år. 1.b (Voksenområdet): Målgrupperne skal være af en så lille volumen, at hyppigheden af tilfælde i den enkelte kommune er meget lille. Defineret som i gennemsnit maksimalt 0,5 tilfælde om året per indbyggere i alderen år. 2. Målgrupperne skal have en høj kompleksitetsgrad, defineret som minimum fire svære kompleksiteter af længevarende karakter. 3. Det vurderes nødvendigt at have et tilbud for pågældende målgrupper i hovedstadsregionen for at sikre selvforsyningen i regionen. 4. Målgruppernes høje kompleksitet og behov for helt særlig støtte og behandling betyder, at målgruppens behov ikke kan imødekommes i andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionen. 5. For at kunne opretholde og udvikle tilbuddet samt sikre rentabel drift skal tilbuddet have hele hovedstadsregionen som optageområde. 6. Tilbuddene skal kunne dække målgruppernes særlige behov for specialiseret støtte og behandling gennem særlige fysiske rammer, særligt specialiserede kompetencer og/eller anvendelse af avanceret velfærdsteknologi. Samlet set er ni selvstændige tilbud målrettet målgrupper med helt særlige karakteristika og behov for specialiseret støtte og behandling udvalgt som de mest specialiserede tilbud i Det drejer sig om tre tilbud på børne- og ungeområdet og seks tilbud på voksenområdet. De konkrete tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015, som på nuværende tidspunkt, defineres som de mest specialiserede tilbud, kan ses i bilag 5. Bilaget kan findes på den fælleskommunale hjemmeside I Styringsaftale 2015 er defineret en række procedurer og tiltag omkring løbende revurderinger af de mest specialiserede tilbud, der blandt andet imødekommer en række opmærksomhedspunkter og hensyn, herunder: At et tilbuds opfyldelse af kriterierne i ét år ikke er lig med en varig opfyldelse. At de mest specialiserede tilbud løbende og systematisk skal revurderes. At nyetablerede tilbud og øvrige tilbud omfattet af Udviklingsstrategien løbende og systematisk skal vurderes i forhold til kriterierne. Procedurerne giver mulighed for at igangsætte særlige fælleskommunale tiltag, såfremt et af de mest specialiserede tilbud bliver truet af lukning. Ingen af de ni mest specialiserede tilbud vurderes på nuværende tidspunkt at være i fare for at lukke i 2015 eller det efterfølgende år. Aktuelt vurderes der således ikke at være behov for at igangsætte særlige fælleskommunale procedurer over for disse tilbud i Tilbuddenes status bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. 7

64 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden DEL 1: BEVÆGELSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for en særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være i form af regulering af tilbud og pladser blandt de højt specialiserede tilbud omfattet af Udviklingsstrategien eller andre særlige indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi. Region Hovedstaden vil indgå i koordinationen, såfremt reguleringen af pladser eller indsatser omfatter regionalt drevne tilbud. På baggrund af analysen af bevægelserne på området vurderes der ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi Behovet for koordination af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien bestemmes af tre faktorer. Første afgørende faktor er udviklingen inden for målgrupperne, herunder denne udviklings betydning for, hvilke tilbud og ydelser, der er behov for, at de enkelte kommuner stiller til rådighed for deres borgere. Stigninger eller fald i antallet inden for målgrupperne kan således have stor indflydelse på behovet for antallet af tilbud og pladser i tværkommunalt regi. Behovet for koordination styres dog ikke alene af udviklingen inden for målgrupperne, men også af en anden faktor, som er kommunernes organisering og tilrettelæggelse af indsatserne. Nogle målgrupper kan kommunerne mest hensigtsmæssigt håndtere inden for eget regi, mens andre målgrupper kræver indsatser, hvor den enkelte kommune ud fra faglige og/eller økonomiske hensyn ikke finder det hensigtsmæssigt at løfte opgaven selv. Kommunernes tilrettelæggelse af indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet vil i 2015, som i de forrige år, fortsat være præget af de bevægelser og omlægninger, der er et udløb af intentionerne med Kommunalreformen, Barnets Reform, kommunernes overtagelse af ansvaret for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, samt den stramme økonomi på området. Som beskrevet i indledningen går bevægelserne samtidig i retning af et paradigmeskifte på området, hvor der fokus på inklusion, rehabilitering, recovery samt resultat- og effektbaseret styring. Disse tilgange er med til at modsvare og imødese efterspørgslen efter nye tilbud. En tredje faktor, der har indflydelse på behovet for koordination af de højt specialiserede tilbud, er den finansieringsform der anvendes over for tilbuddene. Finansieringen af tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde er i hovedstadsregionen langt overvejende baseret på et omkostningsbaseret takstsystem. I hovedstadsregionen opleves takstfinansieringen grundlæggende som et godt fundament for at sikre fortsat dynamik og omstilling på området samt en incitamentsstruktur, der sikrer omkostningseffektiv drift. Takstfinansiering er derfor et princip, som fortsat i størst muligt omfang, ønskes fastholdt i hovedstadsregionen. I udgangspunktet er takstsystemet selvregulerende, da det er et markedslignende finansieringssystem. Det kan dog i nogle tilfælde være nødvendigt at regulere antallet pladser fx for tilbud med meget små målgrupper eller tilbud med en meget høj specialiseringsgrad. I hovedstadsregionen er der et stort fokus på, at en række funktioner og tilbud forudsætter en meget specialiseret viden. Det er samtidig tilbud, som er målrettet små målgrupper, hvorfor der ikke er befolkningsgrundlag til at pågældende tilbud kan være til stede i alle kommuner. Udgangspunktet for Udviklingsstrategien er derfor, hvilke tilbud der skal stilles til rådighed for borgerne på tværs af kommuner. Som grundlag for Udviklingsstrategi 2015 er der foretaget en dybdegående analyse af kommunernes forventninger til den fremtidige udvikling inden for målgrupperne og til efterspørgslen efter tilbud inden og uden for kommunernes eget regi. Desuden kortlægger analysen udviklingen i belægning og fremtidig 8

65 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden kapacitet på de højt specialiserede tilbud omfattet af Udviklingsstrategi Formålet med analysen er at beskrive udviklingen inde for målgrupperne, og hvordan denne udvikling via kommunernes tilrettelæggelse af indsatserne, har indflydelse på efterspørgslen efter de højt specialiserede, tilbud. Sammenholdt med udviklingen inden for belægning og kapacitet i tilbuddene, er det således muligt at afdække behovet for koordination af de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategi På baggrund af analysen kan der konstateres en række bevægelser og tendenser vedrørende målgrupperne og tilbudstyperne på det specialiserede socialområde samt omkring kommunernes organisering og tilrettelæggelse af indsatserne på området. Bevægelser og tendenser, som direkte eller indirekte har betydning for overvejelser i hovedstadsregionen som led i den tværkommunale koordination på området. Disse bevægelser og tendenser beskrives nedenfor. TENDENSER VEDRØRENDE MÅLGRUPPERNE Særligt markante udviklingstendenser for målgrupperne, som er beskrevet i nedenstående, er opsamlet i afsnittet Fokusområder for den tværkommunale koordination i Generelt forventer kommunerne i hovedstadsregionen i de kommende år en uændret udvikling inden for målgrupperne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Som de foregående år er der dog betydelige afvigelser fra den generelle tendens inden for flere specifikke målgrupper. Det gør sig særligt gældende i forhold til en forventning om stigning i antallet af borgere i målgrupperne, som det er beskrevet nedenfor. Kun i få tilfælde er der en forventning om et fald i målgrupperne i en nævneværdig andel af kommunerne. Kommunernes forventninger til udviklingstendenserne i 2015 modsvarer i langt overvejende grad de forventninger, som blev givet til kende for udviklingen i En betydelig andel kommuner forventer en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnose (52 % af kommunerne) samt voksne med anden sindslidelse (38 % af kommunerne). Kommunerne havde generelt samme forventning i forbindelse med udmeldinger for Andelen af kommuner med en forventning om stigning i målgrupperne voksne med sindslidelser med dobbeltdiagnose og voksne med anden sindslidelse var dog en smule højere i 2014 end i En betydelig andel af kommunerne vurderer endvidere, at der vil ske en antalsmæssig stigning af borgere i målgrupperne voksne med kognitive vanskeligheder som følge af skade i hjernen (41 % af kommunerne) og voksne med nedsat fysisk funktionsevne, som følge af skade i hjernen (31 % af kommunerne). Lignende tendenser er at finde i forhold til voksne med autisme (62 % af kommunerne forventer en stigning i antal borgere) og voksne med ADHD, hvor 55 % af kommunerne forventer en stigning i antal borgere i målgruppen. Den stigende tendens i kommunernes vurdering i forhold til voksne med ADHD for 2015 er dog aftaget noget sammenlignet med kommunernes vurdering af udviklingen for En række kommuner vurderer tillige, at antallet af personer i målgruppen voksne med stofmisbrug og målgruppen voksne med alkoholmisbrug vil stige i 2015 (henholdsvis 45 % og 34 % af kommunerne). Denne tendens modsvares af en forventning om stigning i antallet af borgere i målgrupperne hjemløse voksne og voksne med psykosociale problemer. I begge tilfælde forventer 48 % af kommunerne et stigende antal borgere i målgrupperne i Der er en nævneværdig større andel kommuner, som forventer en stigning i antallet af hjemløse voksne i 2015 sammenlignet med vurderingerne for På hjælpemiddelområdet forventer 28 % af kommunerne en stigning i antal voksne borgere i målgruppen, mens 24 % af kommunerne forventer, at voksne (18-25-årige) i målgruppen for specialundervisning (STU) vil stige i antal i Analysen af udvikling og efterspørgsel samt belægning og kapacitet fremgår af bilag 1, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside 9

66 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden 38 % af kommunerne forventer, at der sker en stigningen i antallet af voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens. Den eneste målgruppe på voksenområdet, hvor en væsentlig andel af kommunerne forventer et fald i antallet af borgere, er i målgruppen voksne med udviklingshæmning (24 % af kommunerne forventer et fald). Det er en svag forstærkning af en tendens, som også var at finde i kommunernes indberetninger for Tendensen er at genfinde på børne- og ungeområdet, hvor 21 % af kommunerne forventer et fald i gruppen af børn og unge med udviklingshæmning. Herudover er det eneste andet område, hvor en betydelig andel af kommunerne (31 %) forventer et fald blandt børn og unge gældende for specialundervisning (STU). Det skal her bemærkes, at kommunernes tilbagemelding samtidig viser en forventning om stigning i målgruppen til STU blandt de årige i flere kommuner, hvilket skyldes at kommunerne indmelder særskilt for henholdsvis deres børne- og ungeområdet og voksenområdet til Udviklingsstrategien. Derimod er der en forventning om stigning i følgende målgrupper (andel kommuner, der forventer en stigning er angivet i parentes); børn og unge med sindslidelse (38 %), børn og unge med autisme (62 %), børn og unge med ADHD (41 %), børn og unge med psykosociale problemer (31 %), børn og unge med misbrug (28 %) og børn og unge med øvrige svære sociale problemstillinger (28 %). TENDENSER VEDRØRENDE UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL EFTER TILBUD Den ovenfor beskrevne forventning om forøgelse af antallet af borgere inden for en række målgrupper kan ikke genfindes i udviklingen inden for kapacitet og belægning på relevante tilbudstyper omfattet af Udviklingsstrategi Antallet af tilbud og pladser omfattet af Udviklingsstrategien på voksenområdet ligger nogenlunde stabilt fra 2011 til På børne- og ungeområdet er antallet af døgn- og dagpladser i tilbuddene i samme periode dog faldet med 16 %, svarende til 51 pladser. Det skal dog bemærkes at størsteparten af nedgangen i antallet af pladser på børne- og ungeområdet skete i perioden , hvorefter antallet af pladser på børne- og ungeområdet er nogenlunde stabilt fra 2013 og frem. Driftsherrerne forventer i forlængelse heraf ingen yderligere justeringer i kapaciteten på tilbuddene omfattet af Udviklingsstrategien i perioden gældende for såvel voksen- som børne- og ungeområdet. Det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at driftsherrerne udelukkende kommenterer på udviklingen i kapacitet på nuværende tilbud omfattet af Udviklingsstrategien. Der oprettes i flere kommuner nye tilbud og flere støtteforløb under 85 mv. uden at disse indgår i indberetningen jf. beskrivelsen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien. Den samlede belægning for døgn- og dagpladser på voksenområdet omfattet af Udviklingsstrategien var i 2013 på 100 procent, mens den samlede belægning for døgn- og dagpladser på børne- og ungeområdet var på 97 procent. Den samlede belægning for både voksenområdet samt børne- og ungeområdet dækker dog over variationer inden for de enkelte tilbud og målgrupper. Det er især i lighed med 2012 målgruppen børn og unge med sindslidelse, der udviser lave belægningsprocenter. Indberetningerne af kapacitet og belægning indikerer, at der er fokus på problemstillingen, som er begrænset i omfang, da der kun er ét døgntilbud rettet mod børn og unge med sindslidelse under Rammeaftalen. Kommunernes forventning til efterspørgslen de kommende år efter tilbudstyper omfattet af Udviklingsstrategien er generelt, at der vil være et uændret behov på både voksen og børne- og ungeområdet. I enkelte tilfælde er der dog afvigelser fra den generelle tendens. En væsentlig andel af kommunerne forventer en stigende efterspørgsel efter botilbud til midlertidigt ophold ( 107) på voksenpsykiatriområdet, såvel samlet set som uden for kommunens eget regi. Vurderingerne passer overens med flere kommuners forventning til stigning i antallet af voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnose samt voksne med anden sindslidelse. Flere store kommuner forventer samtidig et fald i 10

67 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden efterspørgslen på 107 tilbud uden for eget regi, hvilket forklares med det fortsatte fokus på hjemtagning af opgaver og overgang fra botilbud til støtte i egen bolig. For botilbud til midlertidigt ophold samt botilbud til aflastningsophold ( 107) på voksenhandicapområdet forventer en del af kommunerne en stigende efterspørgsel samlet set. Der er ikke nogen klar tendens i kommunernes vurdering af udvikling i målgrupperne på voksenhandicapområdet, som forklarer denne udvikling med undtagelse af at en del af kommunerne forventer et stigende antal borgere i målgruppen voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens. Særligt gældende for de store kommuner er der tendens til, at den forventede efterspørgsel efter tilbud på voksenhandicapområdet forventes at falde uden for kommunens regi, samtidig med at der vurderes et uændret eller stigende behov samlet set. Denne tendens underbygger hjemtagningsdagsordenen blandt de store kommuner, som fortsat også er fremherskende på voksenhandicapområdet. Der ses endvidere en stigende efterspørgsel på misbrugstilbud på voksenområdet. Det gælder såvel i forhold til ambulante tilbud, dagtilbud som døgntilbud ( 101). Efterspørgslen vurderes i et nævneværdig antal kommuner at være stigende samlet set. Der er i denne forbindelse sammenhæng med, at en række kommuner vurderer, at antallet af personer i målgruppen voksne med stofmisbrug og målgruppen voksne med alkoholmisbrug vil stige i En klar tendens er, at flere kommuner forventer en stigende efterspørgsel på forsorgshjem ( 110) såvel samlet set som uden for kommunens eget regi. Dette hænger naturligt sammen med kontanthjælpsreformen og en forventning om, at lavere ydelser vil medføre, at flere ikke kan betale deres husleje. Flere kommuner har i den forbindelse en forventning om, at antallet af hjemløse voksne vil stige. Forklaringen på tendensen skal findes i, at der i flere kommuner er mangel på billige boliger til målgruppen. Det er denne boligpolitiske problemstilling, som kommer til udslag i en forventning om stigende efterspørgsel på forsorgshjem uanset det forhold, at det ikke er denne løsning gruppen har behov for eller ønsker. På voksenområdet er der endvidere i flere kommuner en forventning om en stigende efterspørgsel på særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) samlet set. Forventningen om et stigende behov for tilbudstypen er modsvaret af en forventning blandt flere kommuner, om en stigning i målgruppen for tilbuddet blandt de årige. For de under 18-årige har flere kommuner til gengæld en forventning om et fald i STU. Forskellen skyldes, at kommunerne indmelder til Udviklingsstrategien for henholdsvis børneog ungeområdet og voksenområdet særskilt, og kan samtidig indikere, at inklusionsdagsordenen er slået mere igennem på børne- og ungeområdet i forhold til voksenområdet i kommunerne. En yderligere udvikling på børne- og ungeområdet er, at behovet for specialbørnehaver ( 32) samlet set forventes at stige i flere kommuner i Det er modsat forventningen til 2014, hvor flere kommuner forventede et fald som følge af inklusionsdagsordenen. Om end der kan spores en ændring i kommunernes forventning, er tendensen ikke entydig, da der stadig er kommuner, som forventer et fald i efterspørgslen for Desuden forventer en nævneværdig andel af kommunerne i regionen en stigning i behovet for aflastningstilbud ( 66 nr. 6) målrettet børn og unge både samlet set og uden for kommunens eget regi. TENDENSER VEDRØRENDE ORGANISERING OG TILRETTELÆGGELSE AF INDSATSERNE Den gennemgående tendens i Udviklingsstrategi 2015 er, at kommunernes strategier vedrørende inklusion, netværk og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til mindre indgribende tilbud som fx støtte i egen bolig ( 85) stadig er fremherskende. Tendensen ses tydeligt ved, at der på de områder, hvor der forventes et større antal borgere i målgrupperne og forventes større efterspørgsel efter tilbud samlet set, ikke nødvendigvis er en større efterspørgsel efter tilbud uden for kommunens eget regi. Kommunerne øger fortsat deres selvforsyning, og der lægges i stigende omfang vægt på de nære løsninger evt. med inddragelse af frivillige. 11

68 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden Der er en tendens til, at borgere i målgruppen for højtspecialiserede tilbud er karakteriseret ved højere grad af komplekse problemstillinger, hvilket til dels også er en følge af, at flere bedre fungerende borgere bliver tilbudt mere inkluderende indsatser i nærmiljøet. Flere kommuner nævner udover stigningen i målgruppen voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnose også specifikke problemstillinger i forhold til fx nydanske familier, hvor det er tabubelagt at have handicappede børn. På børne- og ungeområdet er der også en tendens til sammenfald mellem svære sociale problemstillinger såsom misbrug, psykisk lidelse, manglende selvindsigt og manglende motivation for forandring. Den stigende kompleksitet i målgruppernes problemstillinger er med til at understrege, at der i 2015 fortsat vil være behov for styring og fælles koordination af området for at sikre den mest hensigtsmæssige tilbudsvifte og organisering af specialiserede social- og undervisningstilbud. Et tydeligt tema for organiseringen og tilrettelæggelsen af indsatsen i mange kommuner er også fortsat omkostningseffektiv drift, styring og effektfokus. En arbejdsgruppe nedsat af K29 har i 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag, som skulle bidrage til at sikre et fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Analyserne viser bl.a. jf. afsnit om udviklingsprojekter at der er behov for, at sammensætte en takstudviklingsmodel, som giver driftsherrerne mulighed for at udvikle tilbuddene, herunder foretage omlægninger og renoveringer. Desuden er der fortsat behov for faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejdere på myndigheds- og udførerdelen samt fokus på anvendelse af velfærdsteknologi og dokumentation af effekterne for indsatserne. Som følge af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, er der også i kommunerne øget fokus på samarbejdet mellem jobcenter og det specialiserede socialområde. Der er en klar forventning til en stigning i gruppen af unge hjemløse, da flere unge, som en følge af de lavere ydelser indeholdt i reformen, forventes ude af stand til at betale deres husleje, hvilket vil øge efterspørgslen på forsorgshjem ( 110). Dette er en udfordring, da det er hensigten, at unge i udgangspunktet ikke skal opholde sig på forsorgshjem, særligt da unge erfaringsmæssigt udvikler nye sociale problemstillinger i herbergsmiljøet. Problemstillingen i denne sammenhæng er derfor ikke, at der kan blive mangel på pladser på forsorgshjem men derimod, at der er mangel på billige boliger. Men også inklusionen af flere borgere med lav arbejdsevne på arbejdsmarkedet som følge af førtidspensionsreformen har sat fokus på samarbejdet internt i kommunerne. En væsentlig andel af kommunerne vurderer, at der i de kommende år vil være et fald i antal borgere i målgruppen voksne med udviklingshæmning og børn og unge med udviklingshæmning. På samme tid gør hjemtagningsdagsordenen sig gældende på dette område særligt på voksenområdet i forhold til oprettelse af dag- og døgntilbud. Der er således en potentiel mulighed for udvikling af overkapacitet på området, hvis ikke der sker tilstrækkelig koordination mellem kommunerne i hovedstadsregionen. På børne- og ungeområdet er det særligt den løbende inklusionsdagsorden, som kommer til udslag i en forventning blandt flere kommuner om mindre behov for specialiserede tilbud. Alderdom og generelt aldersvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet, særligt i forhold til udviklingshæmmede voksne, er en problematik, som kommunerne fortsat møder. Flere kommuner oplever, at voksne med udviklingshæmning og demens får et større behov for i perioder at blive skærmet, samt har et øget plejebehov. Som beskrevet i Udviklingsstrategien for 2014 er det en tendens, som ofte belaster kommunens budget i form af tillægsydelser til den i forvejen aftalte takst. Årsagen hertil er blandt andet, at de boformer, hvor pågældende borgere bor, dels ikke er fysisk indrettet hertil og dels, at de rette personalekompetencer og ressourcer ikke forefindes. Dette stiller krav til, at kommunerne nytænker tilbudsviften for fortsat at kunne tilbyde tilbud, der dels er fysisk indrettet til disse målgruppers større plejebehov og som besidder de rette kompetencer og ressourcer, og dels er økonomisk rentable. 12

69 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden FOKUSOMRÅDER FOR DEN TVÆRKOMMUNALE KOORDINATION I 2015 Der vurderes ikke aktuelt at være behov for at indgå aftaler mellem kommunerne i hovedstadsregionen og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi Gennemgangen af udviklingen i målgrupper og efterspørgsel på tilbud giver dog sammenholdt med kommunernes generelle vurderinger grundlag for at identificere nogle udviklingstendenser, der med fordel kan være i fokus i forbindelse med den tværkommunale koordination og det generelle samarbejde i Nærværende afsnit fungerer følgelig også som en opsamling på de identificerede udviklingstendenser fra de foregående afsnit, som giver anledning til særlig interesse. En væsentlig indledende pointe er, at forventning om et stigende antal borgere i flere målgrupper ikke nødvendigvis betyder et behov for at iværksætte tværkommunale aftaler. I mange tilfælde har kommunerne strategier til at afbøde den forventede udvikling, herunder hjemtagning, recovery, rehabilitering og inklusion. Der kan også være en forventning om, at ny teknologi, eksempelvis på hjerneskadeområdet, kan sikre en mere effektiv drift. Det er i høj grad disse strategier og effekterne heraf, der gør, at fortsat forventning om udvikling i målgrupperne ikke giver udslag i behov for højt specialiserede tilbud. De fem identificerede fokusområder er beskrevet nedenfor. STIGENDE ANTAL HJEMLØSE, HERUNDER SÆRLIGT UNGE HJEMLØSE Et væsentligt fokusområde er, at det forventede stigende antal hjemløse, særligt i forhold til den yngre del af målgruppen, kan få konsekvenser for en række tilbud udover forsorgshjem. Et stabilt levegrundlag, hvor basis i form af boligen er på plads for den enkelte har bl.a. været et hovedtema i den netop afsluttede nationale Hjemløsestrategi. Tilgangen har været indsatser med udgangspunkt i Housing First tankegangen og den evidensbaserede betydning af boligen i forhold til mindskning af økonomiske udfordringer, psykiske problemstillinger og misbrug mm. Med de nedsatte ydelser til unge som et resultat af kontanthjælpsreformen kan det forventes, at der vil komme flere unge hjemløse, idet flere unge ikke vil kunne betale deres husleje. Deraf kan det også antages, at der vil komme et yderligere pres på tilbud på det specialiserede voksenområde, hvis evt. latente udfordringer hos den enkelte bryder ud, som resultat af tab af boligen. Det er derfor væsentligt, at der kommer fokus på den landspolitiske problemstilling i forhold til mangel på billige boliger snarere end behov for flere pladser på forsorgshjem. NYE KRAV TIL TILBUDDENE GRUNDET LÆNGERE LEVETID OG GENERELT ALDERSSVÆKKELSE BLANDT MÅLGRUPPERNE PÅ VOKSENOMRÅDET Som tidligere nævnt er alderdom og generel alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet en problematik, som findes i flere kommuner. Undersøgelser viser, at mennesker med udviklingshæmning lever længere end tidligere, således at mennesker med let og moderat udviklingshæmning lever lige så længe eller næsten lige så længe som befolkningen generelt. Dette stiller udfordringer til fagligheden blandt personalet og vurderingen af det rette tilbud til målgruppen, når mennesker med udviklingshæmning bliver plejekrævende. Også på misbrugsområdet findes der en problematik i forhold til at inkludere mennesker med fx dobbeltdiagnoser som er stærkt plejekrævende på plejehjem og deraf følgende behov for oprettelse af Alternative plejehjemspladser. Denne problematik er såvel interessant i forhold til koordinationen og tilrettelæggelsen af tilbud mellem det specialiserede socialområde og ældreområder i kommunerne som i forhold til behovet for specialiserede tilbud på tværs af kommuner. TILBUD TIL BORGERE MED DOBBELTDIAGNOSE Flere kommuner forventer endvidere en stigning i målgruppen borgere med dobbeltdiagnose og en større efterspørgsel på tilbud for målgruppen. Området omfatter dels samarbejdet mellem psykiatrien og de 13

70 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden kommunale indsatser, hvor regeringens psykiatriudvalg lægger op til et øget og mere struktureret samarbejde. Tilbudsviften er kendetegnet ved en række store tværkommunale misbrugsbehandlingstilbud, samtidig med, at flere kommuner selv eller i fællesskab udvikler behandlingstilbud i eget regi. Det er ofte hensigten, at tilbuddene skal fungere tættere på nærmiljøet og i samarbejde mellem de forskellige kommunale indsatser. Regeringens psykiatriudvalg har endvidere udpeget området, som et særligt fokus for den nye nationale koordinationsstruktur. INKLUSIONSDAGSORDENEN PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET OG DENNES BETYDNING FOR DE HØJT SPECIALISEREDE TILBUD Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet er som tidligere beskrevet ligeledes fremherskende. Betoning af familiebaserede indsatser afføder et behov for fokus på, at de tværkommunale højt og mest specialiserede tilbud fortsat er til stede til den gruppe af børn og unge, som har behovet. Dette sker blandt andet gennem det særlige fokus på de mest specialiserede tilbud, som blev indført i Udviklingsstrategi Som det fremgår af analysen, forventer en række kommuner desuden en stigende efterspørgsel efter aflastningstilbud til børn og unge, hvilket kan være et udtryk for, at den øgede inklusion i højere grad giver behov for midlertidige aflastningstilbud frem for længevarende opholdssteder. Udviklingen på området for aflastningstilbud til børn og unge vil have et særligt fokus i den permanente task force vedrørende de mest specialiserede tilbud under KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Social og Udddannelse. ØKONOMISTYRING, EFFEKTIV DRIFT OG UDVIKLING AF METODER Endelig er der generelt på tværs af områder fokus på hjemtagning af borgere til mindre indgribende foranstaltninger i egen kommune og/eller at kommuner som følge af fokus på rehabilitering, recovery, inklusion mv. søger netværksbaserede løsninger i nærsamfundet. Botilbud bliver ofte konverteret til støtte i egen bolig eller botilbudslignende forstaltninger ( 85) på voksenområdet. Tendensen skal ses i sammenhæng med det fortsatte fokus på økonomistyring, effektiv drift og følgelig udvikling af metoder, som kan understøtte hjemtagningsstrategier. DEL 2: TVÆRKOMMUNALE UDVIKLINGSPROJEKTER I HOVEDSTADSREGIONEN Et formål med Udviklingsstrategien er, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det år, som Rammeaftalen er gældende i. Udvælgelsen af de særlige temaer tager udgangspunkt i analysen af udviklingstendenser og behov, og de heraf udledte fokusområder, som er opstillet i Udviklingsstrategien. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien. Nedenfor gennemgås de særlige temaer for 2015 og 2014, som er afledt af fokusområderne for de pågældende år, samt andre særlige udviklingsprojekter igangsat i hovedstadsregionen i SÆRLIGE TEMAER I 2015 For Rammeaftale 2015 har KKR Hovedstaden valgt ét særligt tema, som er Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose, mens Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udmeldt det særlige tema anbragte børn og unges undervisning/uddannelse. Temaerne vil blive behandlet i 2015 og er nærmere beskrevet nedenfor. SÆRLIGT TEMA OM ANBRAGTE BØRN OG UNGES UNDERVISNING/UDDANNELSE Temaet anbragte børn og unges undervisning/uddannelse er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ministeren har i et brev til kommunerne den 16. december 2013 uddybet, at en god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel i det daglige. Det er 14

71 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden ligeledes nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Der er igennem de seneste år med Folkeskolereformen og kommuneøkonomiaftalerne for 2013 og 2014 iværksat en række initiativer for at styrke uddannelsesniveauet for børn og unge. Dertil kommer lovændringer og satspuljeprojekter, der skal understøtte og styrke kvaliteten i samarbejdet mellem de interne skoler på anbringelsessteder og de lokale folkeskoler og skolemyndigheder. Da anbringelse af børn og unge ofte sker på tværs af kommunegrænser, er der tale om et område, hvor det er vigtigt med fokus på tværgående koordinering mellem den anbringende kommune, som står for den sociale indsats, og kommunen eller regionen, hvor barnet/den unge er anbragt og går i skole. Ministeren anmoder på den baggrund om, at anbragte børn og unges undervisning/uddannelse drøftes mellem kommuner og regioner som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2015, samt at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Der opfordres til, at drøftelserne tager afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer. Den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet vil blive besluttet i 4. kvartal SÆRLIGT TEMA OM TILBUD TIL BORGERE MED DOBBELTDIAGNOSE Udviklingsstrategi 2015 viser, at flere kommuner forventer en stigning i målgruppen af borgere med dobbeltdiagnose og en større efterspørgsel på misbrugstilbud. Det gælder såvel i forhold til ambulante tilbud, dagtilbud som døgntilbud ( 101). Formålet med temaet er at sætte fokus på hvordan misbrugsbehandlingstilbud og øvrige socialpsykiatriske tilbud håndterer udviklingen i målgruppen af borgere med dobbeltdiagnose. I forlængelse heraf er det også relevant at se på evt. problemstillinger i samarbejdet mellem socialpsykiatri og den regionale psykiatri i lyset af udviklingen. Temaet ligger herved i forlængelse af, at regeringens psykiatriudvalg lægger op til øget og mere struktureret samarbejde mellem sektorerne som særligt fokusområde, samt at udvalget har udpeget de mest specialiserede tilbud som et særligt fokus for den nye nationale koordinationsstruktur. Tilbuddene på området er bl.a. kendetegnet ved en række store tværkommunale misbrugsbehandlingstilbud, men også at flere men at flere kommuner selv eller i fællesskab udvikler behandlingstilbud i eget regi. Særlige fokusområder i forbindelse med behandlingen af det særlige tema om tilbud til borgere med dobbeltdiagnose kan fx være afdækning af tilrettelæggelsen af indsatser og tilbud på området i tværkommunalt og lokalt regi, specifikke hensyn til sikring af koordineret indsats for målgruppen og opgaveglidning mellem socialpsykiatri/misbrugsbehandling og behandlingspsykiatri. Den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet vil blive besluttet i 4. kvartal 2014, og behandlingen af temaet vil blive påbegyndt umiddelbart i forlængelse heraf med forventet afrapportering ultimo SÆRLIGE TEMAER I 2014 For Rammeaftale 2014 har KKR Hovedstaden valgt ét særligt tema, som er Ungeområdet, mens Social- og Integrationsministeren har udmeldt det særlige tema Godkendelse og tilsyn. Teamet om ungeområdet vil blive behandlet i 2014, mens Social- og Integrationsministerens tema om godkendelse og tilsyn blev behandlet allerede i 2013, hvor det nye Socialtilsyn blev etableret. De to temaer er nærmere beskrevet nedenfor. 15

72 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden SÆRLIGT TEMA OM UNGEOMRÅDET Ungeområde er det særlige udviklingstema, som KKR Hovedstaden har valgt for Rammeaftale Temaet er udvalgt med udgangspunkt i KKR Hovedstadens særlige fokus for 2014 på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse. Formålet med dette tema er at sætte fokus på kommunernes indsatser overfor unge i alderen (30) år med vanskeligheder. Denne gruppe af unge er meget forskellig og har forskelligartede udfordringer, hvilket kræver forskellig opmærksomhed såvel i det forebyggende arbejde som i forbindelse med udredninger og de indsatsforløb, der iværksættes overfor disse unge. Der opleves gennem de senere år en stigning i tilgangen af unge, der har vanskeligheder. I forlængelse af behandlingen af det særlige tema om social- og behandlingspsykiatrien i 2013 besluttede Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse at igangsættelse en kortlægning af behovet og muligheden for, at kommunerne i fællesskab og i samarbejde med Region Hovedstaden opretter tilbud til unge med svære spiseforstyrrelser (se afsnit nedenfor om særligt tema om social- og behandlingspsykiatrien). Denne kortlægning vil således være fokus for behandlingen af det særlige tema om ungeområdet i Den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet vil blive besluttet i 2. kvartal 2014, og behandlingen af temaet vil således blive påbegyndt umiddelbart i forlængelse heraf med forventet afrapportering ultimo SÆRLIGT TEMA OM GODKENDELSE OG TILSYN Temaet godkendelse og tilsyn blev udmeldt af Social- og Integrationsministeren som et særligt tema, der skulle sættes fokus på i Rammeaftale Ifølge ministerens udmelding skulle behandlingen af temaet omfatte en drøftelse mellem kommuner og regioner om tilrettelæggelsen af det fremtidige samarbejde om tilsynsopgaven. Der skulle tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som det får efter loven. Desuden ønskedes det drøftet, hvilke temaer der eventuelt fra starten var behov for at sætte fokus på, og at der i forbindelse med indgåelse af Styringsaftalen for 2014 blev taget en drøftelse af de takster, som socialtilsynet skal fastsætte for tilsynsopgaverne. Da etableringen af socialtilsynet skulle være tilendebragt inden den 1. januar 2014, kunne temaet ikke indgå i den vanlige proces for Udviklingsstrategi I stedet igangsattes i KKR Hovedstaden et afgrænset forløb for det udmeldte ministertema, hvor specifikke ønsker til samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune som tilsynskommune og de øvrige kommuner i hovedstadsregionen samt region Hovedstaden blev fremsat, og hovedstadsregionens specifikke målsætninger og værdier for tilsynsområdet i regionen blev kortlagt. Forløbet var organiseret som en møderække, som Frederiksberg Kommune afholdt med kommunerne i hovedstadsregionen samt Region Hovedstaden om det kommende Socialtilsyn. Møderækken påbegyndtes den 22. februar 2013 og fortsatte hen over 2. og 3. kvartal Under denne møderække blev en række temaer taget op, blandt andet med udgangspunkt i de forventninger, som kommunerne over for KKR Hovedstaden havde fremhævet som væsentlige i forbindelse med valget af tilsynskommunen. Derudover fungerede møderækken være udgangspunkt for information og videndeling på området. På KKR Hovedstadens møde den 9. oktober 2013 fremlagde Frederiksberg Kommune en opsummering af temaerne på den gennemførte møderække, ligesom de fremlagde en kommunikationsstrategi for socialtilsynet samt det endelige grundlag for takstberegningen for Kommunikationsstrategi og takster for 2014 kan findes på Socialtilsynets hjemmeside 16

73 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden ANDRE SÆRLIGE UDVIKLINGSPROJEKTER I I Rammeaftale 2013 udvalgte KKR Hovedstaden to særlige temaer samtidig med, at ministeren udvalgte et særligt tema. Udvælgelsen af de særlige temaer tog blandt andet udgangspunkt i de fokuspunkter, som indgik i Udviklingsstrategi Fokuspunkterne skulle fungere som opmærksomhedspunkter for de enkelte kommuners tilrettelæggelse af indsatserne på det specialiserede socialområde, såvel som for det fælleskommunale arbejde. Udviklingsstrategi 2013, herunder fokuspunkterne for 2013, kan findes på den fælleskommunale hjemmeside For Rammeaftale 2013 udvalgte KKR Hovedstaden to særlige temaer, som er Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrien og Ny specialisering, mens Social- og Integrationsministeren udmeldte det særlige tema Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser. Temaerne blev behandlet i 2013, og kan få indflydelse på det tværkommunale samarbejde i 2014, enten i form af konkrete tiltag eller yderligere afdækninger, som igangsættes på baggrund af afrapporteringerne af temaerne. Desuden er der for perioden der i igangsat en række yderligere udviklingsprojekter i regi af Rammeaftalen for hovedstadsregionen henholdsvis vedrørende hjerneskadeområdet og vedrørende et fælles fokus på styring og udvikling af det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen. De tre temaer samt de øvrige udviklingsprojekter beskrives nærmere nedenfor. SÆRLIGT TEMA OM SOCIAL- OG BEHANDLINGSPSYKIATRIEN KKR Hovedstaden igangsatte i 2013 en kortlægning af området sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrien, der er et af to særlige temaer, som KKR Hovedstaden valgte for Rammeaftale Temaet blev behandlet som en kortlægning af de kommunale indsatser for unge med psykisk sygdom i aldersgruppen 15-25(30) år, herunder med fokus på overgangen mellem børne- og voksenområdet og sammenhængen mellem social- og behandlingspsykiatrien. Den overordnede målsætning var at afdække muligheder og ufordringer for, at unge i hovedstadsregionen med psykiske lidelser i højere grad kan få en tidlig, koordineret og sammenhængende indsats med udgangspunkt i en recovery-tilgang. Behandlingen af temaet blev gennemført som en kortlægning bestående af en kvantitativ i form af en survey udsendt til alle hovedstadsregionen kommuner og en kvalitativ afdækning i form af en tværkommunal arbejdsgruppe, der blandt andet skulle opstille forslag til, hvordan unge i hovedstadsregionen med psykiske lidelser i højere grad kan få en tidlig, koordineret og sammenhængende indsats med udgangspunkt i en recovery-tilgang. Desuden blev der i den kvalitative afdækning afholdt en række dialogmøder med repræsentanter fra Region Hovedstaden Behandlingen af temaet blev afrapporteret til KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Social og Uddannelse den 20. november Afrapporteringen kan findes på den fælleskommunale hjemmeside I rapporten foreslog den tværkommunale arbejdsgruppe blandt andet, at kommunerne gennem efteruddannelse skal skabe større viden hos frontmedarbejdere om tidlig opsporing og indsats for psykisk sårbare unge i folkeskoler, på ungdoms- og erhvervsuddannelser og i jobcentre. Formålet er, at personalet kan bidrage til forebygge udvikling af psykisk sygdom og andre problemstillinger såsom frafald og misbrug og får kompetence til at vejlede unge om, hvilke muligheder der findes for støtte og behandling, såfremt det bliver aktuelt. I rapporten er oplistet eksempler på konkrete tiltag. Et andet central forslag fra arbejdsgruppen er, at kommuner og regionen aktivt arbejder for at skabe en forståelse og viden om hinandens tilgange til og arbejde med rehabiliteringsindsatser i et recoveryperspektiv. Det foreslås, at kommuner og region afholder fælles temadage og/eller undervisning såvel som bilaterale møder mellem kommunerne og de psykiatriske centre med fokus på hinandens tilgange til 17

74 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden recovery og rehabilitering. Formålet hermed er at skabe større faglig forståelse på tværs af sektorerne og dermed også grundlag for, at borgerne sikres en helhedsorienteret tværsektoriel indsats med udgangspunkt i et recovery-perspektiv. Kortlægningen viste desuden, at kendskab og ejerskab til samarbejdsaftalerne er meget begrænset i kommunerne og i regionen, og at de af den årsag ikke efterleves. Derfor præsenterer rapporten en række tiltag, som skal sikre systematisk udbredelse af kendskab og ejerskab til samarbejdsaftalerne, udvikling af samarbejdsprocedurer og værktøjer som supplerer samarbejdsaftalerne samt udvikling af redskaber til tværsektoriel kommunikation. Kortlægningen har haft særligt opmærksomhed på tre fokusmålgrupper; Unge med spiseforstyrrelser, unge med psykisk sygdom og samtidigt misbrug og unge med ikke psykotiske lidelser. I rapporten findes arbejdsgruppens forslag til, hvordan kommuner og region kan arbejde videre med at sikre sammenhængende indsatser for disse målgrupper, hvoraf de to førstnævnte kræver særlig tværkommunal og tværsektoriel opmærksomhed. På baggrund af rapporten har Embedsmandudvalget for Social og Uddannelse anbefalet, at den tværkommunale arbejdsgruppes forslag vedrørende samarbejdsaftalerne og etablering af lokale samarbejdsfora indgår i det arbejdet med udarbejdelse af nye samarbejdsaftaler i regi af Sundhedsaftalen for Desuden besluttede Embedsmandsudvalget, der skulle igangsættes et arbejde med afdækning af behovet og mulighederne for at kommunerne i hovedstadsregionen i fællesskab og I samarbejde med Region Hovedstaden etablerer tilbud til unge med svære spiseforstyrrelser. Denne afdækning vil være fokus for behandlingen af det særlige tema i Udviklingsstrategi 2014 om ungeområdet (se afsnit ovenfor om særligt tema om ungeområdet). SÆRLIGT TEMA OM NY SPECIALISERING I 2013 igangsatte KKR Hovedstaden et udviklingsprojekt vedrørende Ny Specialisering, der er det andet af to særlige temaer, som KKR Hovedstaden valgte for Rammeaftale Ny Specialisering blev behandlet som to temamøder, der blev afholdt i løbet af Den overordnede målsætning med temamøderne var at give kommunerne i hovedstadsregionen aktuel viden og konkrete redskaber med dokumenteret effekt indenfor forebyggelse og inklusion, inddragelse af frivillige og civilsamfund, recovery og rehabilitering samt effektmåling og evidens. Temaerne tog udgangspunkt i fokuspunkterne i Udviklingsstrategi 2013 vedrørende videreudvikling og styrkelse af inklusionsperspektivet og recovery-perspektivet samt fokus på effekter og systematisk dokumentation. Da temamøderne havde til hensigt at sprede gode erfaringer og viden var der inviteret oplægsholdere og deltagere til debatpanelet, der havde enten praktisk erfaring på området eller havde foretaget undersøgelser og analyser på inden for feltet. Mere konkret deltog repræsentanter fra Herning, Horsens og Århus kommuner, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, KORA, NVIE, Deloitte, Frivillighedsrådet, Socialstyrelsen og Social- og integrationsministeriet. Temamøderne blev afholdt under følgende overskrifter: 1. temamøde (28. maj 2013): Udvikling af forebyggelses- og inklusionsperspektivet samt inddragelse af frivillige og civilsamfund 2. temamøde (4. september 2013): Recovery og rehabilitering effektfokus og evidensbegrebet. Temamøderne var som udgangspunkt målrettet ledere og medarbejdere fra relevante fagområder i hovedstadsregionens kommuner. Hensigten er, at kommunerne kan bringe værktøjer og viden ind i deres egen organisation med henblik på at styrke og udvikle indsatserne på det specialiserede socialområde. 18

75 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden På baggrund af temamøderne blev der udarbejdet et samlet inspirationskatalog til Ny Specialisering, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside SÆRLIGT TEMA OM FAMILIEPLEJELIGNEDE ANBRINGELSESTYPER KKR Hovedstaden udarbejdede i 2013 en kortlægning af udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser, der var udmeldt som særligt tema for rammeaftalerne 2013 af Social- og Integrationsministeren. I KKR Hovedstaden er behandlingen af ministerens tema gennemført som en kortlægning bestående af dels en kvantitativ del i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt hovedstadsregionens kommuner og dels en kvalitativ del bestående af en tværkommunal arbejdsgruppe og interviews med udvalgte plejefamilier. Det overordnede formal med kortlægningen var at afdække udfordringer og muligheder for, at kommunerne i hovedstadsregionen kan styrke og udvikle brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser. På baggrund af kortlægningen udvalgte den nedsatte arbejdsgruppe tre fokusområder, hvortil de kommer med en række forslag og anbefalinger. Arbejdsgruppen anbefaler som det første, at der udarbejdes en fælles model for honorering af plejefamilier i hovedstadsregionen, og at det skal undersøges, hvorvidt modellen kan udbredes til de øvrige landsdele. Baggrunden for forslaget er, at kortlægtningen identificerede en tendens til, at plejefamilierne søger mod de kommuner, der opleves som havende de mest fordelagtige ansættelses- og honoreringsforhold. Samtidig er vurderingen, at den nuværende honoreringsmodel medfører økonomiske incitamenter, som kan have negativ indflydelse på plejefamiliernes vurdering af plejebørnenes udvikling og behov for indsatser. I rapporten er der på baggrund af erfaringer fra Aarhus og Københavns kommuner anført konkrete forslag til, hvordan en sådan honoreringsmodel med fordel kan se ud. Kortlægningen viser derudover, at der er potentiale for at styrke den lovpligtige efteruddannelse for plejefamilier. Den enkelte kommune kan have vanskeligt ved at tilbyde et tilstrækkeligt bredt antal kurser, der kan imødekomme plejefamiliernes varierende behov og erfaringsniveauer. Dette gælder særligt for netværks- og slægtsplejefamilier. Derfor anbefales det af arbejdsgruppen, at kommunerne i hovedstadsregionen i højere grad samarbejder i grupper af 4-6 kommuner omkring at udvikle og tilbyde kurser samtidig med, at der tages hensyn til behovet for nærhed til plejefamilierne. Endelig foreslår arbejdsgruppen, at kommunerne enkeltvis eller i grupper af 4-6 kommuner går i dialog med kommunale og regionale døgntilbud til børn og unge om at tilrettelægge tilbuddenes indsatser til at omfatte kortvarige, intensive udredningsforløb og specialiserede forløb. Arbejdsgruppen vurderer, at et stærkere samarbejde med døgntilbud til børn og unge omkring plejefamilierne og en omlægning af brugen af tilbuddene vil medføre en styrkelse af anvendelsen af plejefamilier som anbringelsesform. På baggrund af kortlægningen besluttede KKR Hovedstaden at igangsætte et arbejde omkring definitioner af plejeopgaver og behov i forhold til vederlag, som kan udmunde i en fælles honoreringsmodel. I første omgang skulle det undersøges, hvorvidt an fælles honoreringsmodel kunne gøres landsdækkende. Arbejdet med definitioner og udarbejdelse af en fælles honoreringsmodel vil forløbe i 2014 og KKR Hovedstadens kortlægning af brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www-rammeaftale-h.dk. UDVIKLINGSPROJEKTER VEDRØRENDE HJERNESKADEOMRÅDET I 2012 gennemførte KKR Hovedstaden en kortlægning af barrierer og muligheder for at sikre koordinerede og målrettede indsatser for voksne med erhvervet hjerneskade. Kortlægningen blev gennemført med inddragelse af repræsentanter fra kommunerne, Region Hovedstaden og eksterne tilbud på området. På baggrund af kortlægningen vedtog KKR Hovedstaden en række anbefalinger til hjerneskadeområdet i hovedstadsregionen, herunder en anbefaling om at igangsætte to parallelle udviklingsforløb i faglige arbejdsgrupper vedrørende henholdsvis definitioner og fælles standarder på området samt klarhed omkring snitflader mellem eksterne tilbud. 19

76 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden Formålet med de to forløb er at udarbejde en fælles definition af specialiseringsgrader og klarhed omkring snitflader og kerneydelser hos eksterne tilbud, som vil kunne bidrag til, at faglighed, indhold og specialiseringsgrad bliver afgørende for, hvilke tilbud eller ydelser en borger henvises til. Samtidig vurderes det at skabe bedre grundlag for, at tilbuddene i højere grad kan imødekomme kommunernes efterspørgsel. Desuden er et væsentligt formål at skabe grundlag for et bedre overblik i de enkelte kommuner og muliggøre sammenligninger på tværs af kommunerne. Derudover vurderes det at kunne bidrage til en fælles forståelsesramme på området, som samtidig kan understøtte kommunerne i at opspore og udrede borgere med erhvervet hjerneskade. Endelig vurderes disse tiltag at være en forudsætning for kvalitetssikring, benchmarking og forskning på senhjerneskadeområdet i hovedstadsregionen. I den forbindelse er det selvfølgelig relevant at tage højde for eventuelle tiltag m.v. på landsplan. Til at varetage processen vedrørende definitioner og fælles standarder er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunerne og Region Hovedstaden. Arbejdsgruppen har fokus på at udvikle en fælles kvalitetsdatabase på tværs af sektorer og forvaltninger, der skal gøre det muligt at følge rehabiliteringsforløbene fra indlæggelse på hospital til gennemførsel af de kommunale indsatser. Databasen vil bidrage til fælles definitioner og standarder, ligesom den vil gøre det muligt at foretage den benchmark af rehabiliteringsindsatsen på tværs af kommuner og hospitaler. Arbejdet med databasen forventes at forløbe i perioden 2014 til I juni 2013 blev der i regi af Den Administrative Styregruppe vedrørende sundhedsaftalerne nedsat to arbejdsgrupper en for børne- og ungeområdet og en for voksenområdet til implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade i hovedstadsregionen. Arbejdsgrupperne forventes at afrapportere i foråret Endelig har KKR Hovedstaden ønsket, at der inden for et par år følges op på kommunernes implementering af anbefalingerne på hjerneskadeområdet, samt på de anbefalinger, der er opstillet i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram. UDVIKLINGSPROJEKT VEDRØRENDE FÆLLES FOKUS PÅ STYRING OG UDVIKLING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår af 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag, som skulle bidrage til at sikre et fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Kortlægningen blev gennemført af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra K29 og Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse og resulterede i en række forslag til tiltag inden for følgende områder: Samarbejdsformer i regi af Rammeaftalen på politisk og administrativt niveau Fokus på styring af udgifter og udvikling af tilbud og indsatser Flerårig strategi for takstudvikling Måling af takstudvikling og beregning af takster Arbejdsgruppen afrapportering i form af anbefalinger samt analyser og kortlægninger kan efter godkendelse i K29 (marts 2014), findes på den fælleskommunale hjemmeside 20

77 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden DEL 3: ØVRIG TVÆRKOMMUNAL KOORDINATION Nedenfor beskrives øvrige tendenser, bevægelser og tiltag med relevans for den tværkommunale koordination, herunder vedrørende de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger, kommunikationscentrene i regionen samt botilbud med over 100 pladser. LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD OG SIKREDE AFDELINGER I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsstrategien på det specialiserede social- og undervisningsområde har kommunerne ansvaret for at sikre indbyrdes koordination mellem regionerne i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Der er i 2015 syv landsdækkende tilbud, fem landsdelsdækkende tilbud og otte tilbud med sikrede afdelinger. Nedenfor er kort opsummeret de helt overordnede hovedtendenser omkring kapacitet og belægning samt kommunernes efterspørgsel og behov efter disse typer af tilbud. Tilbuddenes udvikling i forhold til kapacitet, belægning og tendenser er beskrevet særskilt for hvert af de tilbud, der i bekendtgørelsen er defineret som henholdsvis lands- og landsdelsdækkende og sikrede afdelinger i bilag 7. LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Samlet set har belægningen på de lands- og landsdelsdækkende tilbud været på 98% i Belægningen på de enkelte tilbud svinger dog fra 14,3% til 368% på ydelsesniveau. Overordnet set forventer driftsherrerne ikke de store forandringer i tilbuddenes kapacitet frem mod Synscenter Refnæs, Skolen på Kastelvej samt Center for Døve har dog nedjusteret antallet af pladser frem mod 2017, mens Center for Døvblindhed og Høretab og Geelsgårdsskolen har øget antallet af pladser frem mod De øvrige tilbud forventer på nuværende tidspunkt uændret kapacitet frem til De lands- og landsdelsdækkende tilbud bliver overvejende belagt med borgere fra kommunerne i beliggenhedsregionen eller de omkringliggende regioner. Gennemgående oplyser kommunerne, at efterspørgslen efter de lands- og landsdelsdækkende tilbud i 2015 vil være uændret. SIKREDE AFDELINGER Kommunalbestyrelserne skal i dialog med regionsrådene sikre tværregional koordination af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede institutioner. Der er på den baggrund nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af repræsentanter fra de administrative styregrupper på det specialiserede socialområde i hver af de fem KKR. Koordinationsforum er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende koordination af de berørte områder, som indgår i de enkelte rammeaftaler. Koordinationsforum har i 2013 haft særligt fokus på de sikrede institutioner, og har på den baggrund udarbejdet følgende forslag til tværgående koordination af de sikrede institutioner for børn og unge. Forslaget bygger på dialog med Danske Regioner og med de regionale driftsherrer. FEM PRINCIPPER SOM GRUNDLAG FOR DEN TVÆRGÅENDE KOORDINATION Koordinationsforum har udarbejdet fem principper, som er udgangspunktet for den tværgående koordination af de sikrede institutioner. De fem principper er: Når et barn eller en ung visiteres til en sikret institution, bør nærhed til bopælskommune vægtes højt (nærhedsprincippet). Nærhedsprincippet skal være kendt af de involverede samarbejdspartere. Der kan dog være hensyn, som gør, at der afviges fra nærhedsprincippet f.eks. i banderelaterede sager eller ved særlige behov hos barnet/den unge mm. 21

78 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden Der bør som udgangspunkt være en sikret institution i hver region for at kunne leve op til nærhedsprincippet. Men geografi kan ikke stå alene. Der skal være samarbejde og dialog på tværs af regionerne bl.a. med henblik på at sikre, at kapaciteten er tilpasset lokale og landsdækkende behov. Det gode samarbejde mellem kommuner og de sikrede institutioner om den enkelte unge skal bevares og udvikles. Idet de unge i gennemsnit kun opholder sig 55 dage på en sikret institution, er det væsentligt at have fokus på den gode overgang. Der skal være fokus på kvalitet og effekt af indsatserne. Der arbejdes for et større overblik over de sikrede institutioners målgrupper, ydelser og resultater samt større gennemsigtighed i sammenhæng mellem pris og indhold. Der skal være en tæt dialog mellem region og kommuner om kapacitetsændringer på de sikrede institutioner. Koordinationsforum involveres i beslutning om kapacitetsændringer for at sikre et overblik på landsplan. KAPACITET OG BELÆGNING PÅ DE SIKREDE INSTITUTIONER Kapacitet og belægning på de sikrede institutioner for 2013 fremgår af opgørelsen Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel. Kapaciteten på de sikrede institutioner vurderes som værende på rette niveau for 2015, efter at regionerne i 2012 har lukket en række pladser. Det noteres, at belægningen på de sikrede institutioner i 2013 har udvist følgende tendens. Belægningen på de sikrede afdelinger var i 2013 samlet set på 83,7 pct., spændende fra 59,8 til 98,8 pct. på de enkelte tilbud. Til sammenligning var belægningsprocenten i 2012 samlet set på 69 pct. Antallet af pladser er i perioden 2012 til 2013 nedjusteret med i alt 14 pladser, fra 141 pladser i 2012 til 126 pladser i FORUDSAT BELÆGNINGSPROCENT I forbindelse med kapacitetstilpasningen i 2012 valgte regionerne at sænke den forudsatte belægningsprocent fra 95 pct. til 85 pct. Med styringsaftalen for 2015 hæves den forudsatte belægningsprocent til 90 pct. Det vurderes efterfølgende, hvorvidt der er grundlag for at hæve den forudsatte belægningsprocent for de sikrede institutioner til 95 pct., så den følger belægningsprocenten for de øvrige sociale tilbud. FÆLLES UDVIKLINGSTEMA I 2015 OM SAMMENHÆNG MELLEM MÅLGRUPPER, INDSATSER OG PRIS De sikrede institutioner løfter som udgangspunkt de samme opgaver, men der kan være forskelle i målgrupper og ydelser på de enkelte tilbud. Der er et kommunalt ønske om at få større gennemsigtighed i målgrupper, ydelser, effekt af indsatsen og sammenhæng mellem pris og indhold i de enkelte tilbud. I 2015 vil kommunerne og de regionale driftsherrer/københavns Kommune arbejde med et fælles udviklingstema, som tager afsæt i følgende udviklingspunkter: Dokumentation af målgrupper, ydelser, effekt og sammenhæng mellem pris og indhold på de enkelte tilbud. Tilstræbe ens enhedspriser for ens ydelser. Afdække mulighederne for mere fleksibilitet i kapaciteten, således at antallet af pladser løbende kan tilpasses mindre udsving i behovet. KOMMUNIKATIONSCENTRE 22

79 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden Efter drøftelser på tværs af de tre kommunikationscentre i hovedstadsregionen, kommunerne i regionen og Region Hovedstaden i regi af arbejdet med Rammeaftalen samt i forbindelse med udviklingsprojektet på senhjerneskadeområdet, besluttedes det i 2012 at igangsætte en proces med henblik på revision af den eksisterende Visitationsaftale vedrørende kommunikationscentre. Processen forløber i og vil foregå med inddragelse af de tre kommunikationscentre i hovedstadsregionen, repræsentanter fra kommunerne i regionen og Region Hovedstaden. BOTILBUD MED OVER 100 PLADSER I hovedstadsregionen er der ingen botilbud over 100 pladser, der er omfattet af Udviklingsstrategi Der er fem tilbud i hovedstadsregionen, der opfylder kriterierne, og Københavns Kommune er driftsherre for alle fem. Samtlige af disse botilbud er dog karakteriseret som lokale tilbud, som det primært er driftsherren selv, der benytter, hvorfor de fem tilbud ikke er omfattet af Udviklingsstrategien i Udviklingsstrategi SOCIAL TILSYN Lov om Socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretariaterne for rammeaftalen og socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår, rapporten vedrører. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet. Det betyder, at rapporten vedrørende 2014 drøftes i forbindelse med styringsaftalen for 2016, og at eventuelle udviklingstemaer først kan indgå i udviklingsstrategien for Socialtilsynet fastsætter takster og den objektive finansiering af socialtilsynenes opgaver. Finansieringen drøftes hvert år i forbindelse med indgåelse af styringsaftalen som led i rammeaftalerne på det sociale område. Fastsættelse af tilsyns- og godkendelsestaksterne samt den objektive finansiering er dog ikke en del af styringsaftalen som led i rammeaftalen. Det betyder, at takster og den objektive finansiering af socialtilsynene ikke drøftes i forbindelse med styringsaftalen for Kommuner, Region og Socialtilsyn Hovedstaden vil i 2015 fortsætte dialogen og det gode samarbejde, som hidtil har været gældende. Den indsigt i kvaliteten i tilbuddene, som tilsynet giver, er vigtig for kommuner og region i arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene. 23

80 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 KKR Hovedstaden BILAGSLISTE Nedenfor fremgår en oversigt over bilag til Udviklingsstrategi 2015: Bilag 1: Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2015 Bilag 2: Oversigt over alle tilbud beliggende i hovedstadsregionen Bilag 3: Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 inklusiv kapacitetstal Bilag 4: Oversigt over kapacitet og belægning på tilbudstyper fordelt efter målgruppe og geografisk placering Bilag 5: De mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategi 2015 Bilag 6: Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Bilag 7: Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel. Alle bilagene kan findes i særskilte dokumenter på 24

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 7. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 27. februar 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 7. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 1. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere