Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr Kære Aqqaluaq B. Egede!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!"

Transkript

1 Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her Besvarelse af 37 spørgsmål nr Kære Aqqaluaq B. Egede! Tak for dine spørgsmål om mulighederne for opkvalificering mv. af de hjemmehørende entreprenørselskaber. I det følgende gengives de enkelte spørgsmål efterfulgt af besvarelsen. 21. marts 2012 Sagsnr Dok. Nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) Spørgsmål 1: Hvad gør Naalakkersuisut for at opkvalificere hjemmehørende entreprenørselskabers kompetencer, således at de vil være bedre klædt på til at byde ind på større entreprenøropgaver? Naalakkersuisut synes, at der generelt er skabt gode muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling både for de ansatte i virksomhederne og for virksomhedernes ejere/ ledere. I den sammenhæng er det vigtigt, at virksomhederne knytter netværk og organiserer sig for at være bedst muligt rustet i en konkurrencepræget virkelighed. Jeg kan blandt andet henvise til Projekt Kompetenceudvikling for Ufaglærte den såkaldte PKU-ordning som er en del af Naalakkersuisuts langsigtede uddannelsesplan. PKU-ordningen, der styres af Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, sigter på at skabe opkvalificeringsmuligheder for de ikke-faglærte, fortrinsvis dem over 25 år. Med PKU lægges der særlig vægt på den del af de ufaglærte, som er truede af ledighed, fordi de har job inden for erhverv med vigende beskæftigelsesmuligheder. Formålet er, at de gennem kurser kan erhverve sig de kompetencer, der efterspørges inden for væksterhverv som f.eks. bygge- og anlægsområdet. Af de midler der indbetales under AMA-ordningen (Arbejdsgivernes Arbejdsmarkedsafgift) har faglærte og ufaglærte, herunder arbejdsledige, mulighed for at søge tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Virksomhedernes brancheorganisationer samarbejder med handelsskolerne og de tekniske skoler om efteruddannelse af arbejdsstyrken. Det drejer sig eksempelvis om kurser i AP95, Kvalitets- og Miljøsikring, Arbejdsmiljø og Byggepladsstyring, som alle udbydes i samarbejde med Sanaartornermik Ilinniarfik. Spørgsmål 2: Anlægsinvesteringerne finansieret igennem finansloven er høje. Hvad gør Naalakkersuisut for at sikre at disse investeringer giver maximalt udbytte for landet? 1/5

2 Jeg henviser til Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (tilbudsloven), der trådte i kraft 1. januar Tilbudsloven har til formål at skabe konkurrence ved udbud af det offentliges bygge- og anlægsarbejder og andre bygge- og anlægsarbejder, der udføres med støtte, lån eller garantier fra det offentlige. Konkurrencen fremmes af reglerne om, at arbejdet normalt skal udbydes offentligt, og at alle uanset lokalt tilhørsforhold skal have adgang til at byde. Tilbudsloven bestemmer derfor, at udbyderen skal udnytte de muligheder, der er for at skabe konkurrence. Ved at skabe mest mulig konkurrence går man efter den laveste pris for på den måde at sikre det maksimale udbytte af de offentlige anlægsinvesteringer. Når Selvstyrets bygge- og anlægsarbejder udbydes i priskonkurrence, beregnes en kontrolpris et såkaldt ajourført B-overslag der lægges til grund for bedømmelsen af tilbudene. Viser det sig, at tilbudene ved licitationen ligger væsentligt over det ajourførte B- overslag, kan det være at licitationen må gå om. For at få et større samfundsøkonomisk udbytte af de offentlige anlægsinvesteringer arbejder Naalakkersuisut på et nyt initiativ: en ny bekendtgørelse skal gøre det obligatorisk for de offentlige udbydere og andre udbydere omfattet af tilbudsloven i højere grad at inddrage en samfundsøkonomisk synsvinkel uden blot at se på prisen når ordren tildeles. Et eksempel herpå er en udbyder, der ved indhentning af tilbud formulerer et ønske om ansættelse af (flest mulige) lærlinge ved løsningen af den konkrete opgave. I konkurrence om bygge- og anlægskontrakten opfordres de bydende således til at oprette flere lærepladser i virksomhederne. I bekendtgørelsen er det tanken, at der skal gives regler for anvendelse af et sæt kriterier med et samfundsøkonomisk sigte, herunder hvilke områder f.eks. energioptimering, miljøforbedring, kompetenceudvikling, uddannelse, socialområdet etc. der bør lægges vægt på ved bedømmelsen af tilbuddene. Andre kriterier kan eksempelvis være definerede krav til tilbudsgivernes samfundsmæssige og sociale ansvar, jævnfør principperne i Corporate Social Responsibility (CSR). For en entreprenørvirksomhed kan det f.eks. omfatte elevpladser og praktikforløb til socialt udsatte unge, systematisk arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed, kompetenceudvikling og efteruddannelse mv. Udstedelsen af en sådan bekendtgørelse er blevet mulig ved en ændring af tilbudsloven, vedtaget af Inatsisartut på efterårssamlingen 2011 (dagsordenens punkt nr. 100). Spørgsmål 3: Hvilke tanker og visioner gør Naalakkersuisut sig for at øge de lokale entreprenørvirksomheders konkurrencedygtighed overfor fremmede entreprenørvirksomheder, udover de tre gængse entrepriseformer, når der er tale om udbud af store anlægsopgaver? Entreprenører med et grundigt kendskab til de lokale forhold har normalt de bedste chancer for at vinde de arbejder, der udbydes i lokalsamfundet. Virksomhederne i lokal- 2/5

3 samfundet kender hinanden og bør have gunstige forudsætninger for at samarbejde, ligesom de allerede råder over maskiner og andet materiel, som skal bruges til at løse opgaven på stedet. Naalakkersuisut opfordrer virksomheder, der ønsker at deltage ved løsningen af store bygge- og anlægsprojekter, til at slå sig sammen med hinanden for at styrke fælles kompetencer og ad den vej blive mere konkurrencedygtige. Med hensyn til de mindre virksomheders muligheder for deltagelse i store bygge- og anlægsprojekter, er det nu en gang sådan, at den type projekter bedst løses af større virksomheder med den nødvendige kapacitet og kompetence. Desuden ser Naalakkersuisut gerne, at virksomhederne organiserer sig, og at byggeriets brancheorganisationer yder rådgivning og støtte til medlemsvirksomheder, som overvejer at slå sig sammen i konsortier. Tilbudsloven har ikke bestemmelser om valget af entreringsform. Entreringsformen er udtryk for, om det er udbyderen eller tilbudsgiveren, som står for projekteringen og som styrer selve bygge- eller anlægsarbejdets udførelse. Herved får entreringsformen betydning for fordelingen af risiko og ansvar, hvis der opstår mangler og forsinkelser ved arbejdet. Udbyderen kan altså frit vælge mellem samtlige entreringsformer, og det kan ikke på forhånd generelt angives, at visse former prismæssigt eller på anden måde er mere fordelagtige for udbyderen end andre. Valget må træffes efter de konkrete omstændigheder. Spørgsmål 4: Synes Naalakkersuisut at udvidelse af arbejdstiden for hjemmehørende entreprenør-ansatte er en god mulighed? Naalakkersuisut finder, at fastsættelse af generelle regler om arbejdstider indenfor bygge- og anlægsbranchen er et overenskomstmæssigt spørgsmål, som løses ved forhandling mellem de forhandlingsberettigede lønmodtagerorganisationer og arbejdsgiverorganisationerne. Derudover har Naalakkersuisut for tiden ingen hensigter om at indskrænke entreprenørens ret til selv at tilrettelægge arbejdets gennemførelse. Det er naturligvis en forudsætning, at entreprenøren iagttager hviletidsbestemmelserne i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Spørgsmål 5: Har Naalakkersuisut planer om at indføre krav om praktikpladser i udbudslicitationerne, når der er tale om anlægsopgaver finansieret via finansloven? Og hvordan har man tænkt sig at realisere det? I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juli 2010 om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder (lærlingebekendtgørelsen) er der angivet mindstekrav om ansættelse af lærlinge ved bygge- og anlægsarbejder omfattet af 1, stk. 2 i tilbudsloven. I henhold til lærlingebekendtgørelsen har udbydere omfattet af 1, stk. 2 i tilbudsloven pligt til at kræve af tilbudsgiveren, at denne senest ved tildeling af ordren har et nærmere fastsat mindste antal lærlinge ansat i sin virksomhed. Det er således en betingelse for 3/5

4 at få arbejdet overdraget, at tilbudsgiveren overfor udbyderen dokumenterer, at kravet om ansættelse af lærlinge kan anses for overholdt. Konkret indebærer lærlingebekendtgørelsen, at der mindst skal ansættes: 1 lærling, når værdien af arbejdet er minimum 3 mio. kr. men under 6 mio. kr. 2 lærlinge, når værdien af arbejdet er minimum 6 mio. kr. men under 9 mio. kr. 3 lærlinge, når værdien af arbejdet er minimum 9 mio. kr. Der skal således ansættes minimum 1 lærling for hvert interval på 3 mio. kr., der overstiger en entreprisesum på 3 mio. kr. for det samlede projekt. Entreprenøren behøver dog maksimalt at ansætte 3 lærlinge uanset entreprisesummens størrelse, men kan vælge at ansætte flere, hvis ønsket. Entreprisesummen beregnes på baggrund af hele projektet, uanset at dette måtte være opdelt i etaper. Udbydere omfattet af 1, stk. 2 i tilbudsloven er Selvstyret, herunder selskaber ejet af Selvstyret, hvor Selvstyret har en bestemmende indflydelse, kommunale myndigheder og andre udbydere ved udbud af bygge- og anlægsarbejder, som Selvstyret støtter med lån, tilskud eller garantier (støttet boligbyggeri med 100 pct. privat finansiering indtil byggeriet afleveres, er dog undtaget herfra). Mindstekravet om ansættelse af lærlinge gælder for alle virksomheder, der udfører bygge- og anlægsarbejder for de nævnte udbydere. En virksomhed, der ønsker at ansætte lærlinge, skal desuden være godkendt af brancheudvalget for den pågældende uddannelse. Som omtalt under besvarelsen af spørgsmål 2 arbejder Naalakkersuisut på et nyt initiativ, som blandt andet skal styrke indsatsen for at få oprettet flere praktikpladser ved offentlige og offentligt støttede bygge- og anlægsarbejder. Spørgsmål 6: Afsættelse af tilstrækkelige anlægsmidler til Nuuk er afpasset i forhold til byens boligefterspørgsel. Hvilke initiativer agter Naalakkersuisut at tage i forhold til et voksende behov for anlægsbyggeri i andre byer og bygder? De på finansloven afsatte midler til boligbyggeri prioriteres til de steder, hvor behovet er størst, og hvor midlerne samlet set kan skaffe flest boliger. I 2012 planlægges der nybyggeri og/ eller renovering i følgende byer: Nanortalik, Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat, Ilulissat og Tasiilaq. På baggrund af en tillægsbevilling igangsættes der i år skolehjemsbyggeri i Uummannaq samt kollegiebyggerier i Aasiaat og Sisimiut. Desuden gennemføres en renovering af skolehjemmet i Tasiilaq. Spørgsmål 7: Kan man regne med en yderligere spredning af anlægsinvesteringer i Grønland for at imødekomme behovet i resten af kysten i den kommende finanslov? 4/5

5 Som bekendt prioriteres anlægsinvesteringerne via de årlige finanslove, der godkendes efter forhandlinger i Inatsisartut. Ved prioriteringen af de knappe anlægsmidler tages der navnlig hensyn til, at der skal være et dokumenteret behov. Jeg håber, at du finder svarene fyldestgørende. Med venlig hilsen Jens B. Frederiksen 5/5

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 5. oktober 2009 EM 2009/115 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag udstikker de fremtidige rammer for indhentning af tilbud på bygge og anlægsområdet og afløser

Læs mere

Nye regler for offentlige udbud i Grønland

Nye regler for offentlige udbud i Grønland Nye regler for offentlige udbud i Grønland Af formanden for det grønlandske klagenævn for udbud, Thomas Trier Hansen, dommeren ved Retten i Grønland Ved årsskiftet 2009/2010 trådte Inatsisartutlov nr.

Læs mere

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Indhold I. Almindelig orientering Baggrund...3 Cirkulærets

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Svar: Efter nærmere overvejelser er det vurderingen, at tekstanmærkningen ikke er nødvendig for en effektiv drift.

Svar: Efter nærmere overvejelser er det vurderingen, at tekstanmærkningen ikke er nødvendig for en effektiv drift. Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg / her Svar til Finansudvalgets spørgsmål

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender

Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Politisk økonomisk beretning 2008 Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Politisk økonomisk Beretning 2008 FM 2008 / 54 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2014 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med udarbejdelse af en modeltilladelse for tilladelse med eneret til forundersøgelse og udnyttelse

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere