Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2010"

Transkript

1 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Max Bank Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2010 Revisionsprotokollat side 1 af 8

2 1. Interne/kritiske revisorers rolle Vores rolle som interne revisorer, er kritisk at kontrollere at de på kredsens generalforsamlinger vedtagne beslutninger og budgetter overholdes, samt at kredsbestyrelsen træffer beslutninger indenfor disse rammer. Det er endvidere vores opgave at påse at kredsens vedtægter og forretningsorden m.v. overholdes, og at beslutninger i bestyrelsen holdes indenfor disse rammer. Via kredsens bestyrelsesreferater orienterer vi os om trufne beslutninger og vurderer de økonomiske konsekvenser af disse. Ved påtegning af kredsens regnskab bekræfter vi at vi har orienteret os om bestyrelsens beslutninger og kredsens drift. I denne forbindelse udarbejdes tillige nærværende mere detaljerede revisionsprotokollat til fremlæggelse for den samlede kredsbestyrelse. Endelig har vi til opgave stikprøvevis at kontrollere de udbetalte transportgodtgørelser og rejseudgifter, der efterfølgende er blevet refunderet af Finansforbundet. 2. Møde med kredsens økonomiansvarlige (Dan Hansen) Det var aftalt at afholde det årlige revisionsmøde mellem intern revision og kredsens kasserer/økonomiansvarlige På mødet skulle kredsens 2010-regnskab gennemgås, men det var endnu ikke modtaget fra ekstern revision. Mødet blev i stedet brugt til drøftelser af regnskabspolitisk karakter med udgangspunkt i periodeudskrifter fra kredsens regnskabssystem. Endvidere havde vi mulighed for at gennemgå kredsens bilagsmapper. Det blev aftalt at regnskabet ville blive sendt til os snarest muligt. Den modtog vi mail med regnskabet og ekstern revisions protokollat, begge dele i udkast. Regnskabet udviser et lille underskud på kr. i forhold til budget på plus kr. Der er aftalt møde med kredsbestyrelsen den 3. marts, hvor vi nærmere vil redegøre for vores arbejde med kritisk revision af 2010-regnskabet. 3. Kreds Øst s vedtægter og forretningsorden m.v. Vi har gennemgået kredsens vedtægter og har forholdt os til de paragraffer, der er specielt relevante for intern revisions funktioner og opgaver. Vi har endvidere gennemgået bestyrelsens senest opdaterede Forretningsorden (vedtaget ) med følgende tilhørende bilag: Bilag a: Bilag b: Bilag c: Spilleregler for bestyrelsens arbejde Opgave- og kompetencefordeling for bestyrelsen i Kreds Øst Kassererinstruks med bevillingsregler Revisionsprotokollat side 2 af 8

3 Bilag d: Bilag e: Bilag f: Bilag g: Bilag h: Tegningsberettigede Materialer og udstyr til bestyrelsen Investeringspolitik Gaveregulativ Skriftlige høringer Vi har haft speciel fokus på de ændringer i forretningsgangen, som bestyrelsen har besluttet og gennemført i Vi har konstateret, at afsnittet om funktionsbeskrivelser er tilrettet. Det er fortsat formandsskabet der er hovedansvarlige for kredsens økonomiske forhold, men det er tilføjet at opgaven kan uddelegeres til en økonomiansvarlig. Der er således nu bragt overensstemmelse mellem forretningsordenen og praksis, på dette område. I Forretningsordenens bilag f Investeringspolitik er tilføjet en passus om at kontante indeståender i pengeinstitutter skal holdes indenfor den til enhver tid gældende indeståelsesgarantigrænse. Denne grænse er p.t eller ca kr. Kredsen havde imidlertid et indestående hos Nordea på ca kr., og efterlever således ikke den nye regel i investeringspolitikken.. 4. Kreds Øst s bestyrelsesreferater Kreds Øst havde i 2010 afholdt i alt 11 ordinære bestyrelsesmøder - nemlig; & Vi har kritisk gennemgået bestyrelsesreferaterne fra ovennævnte møder med tilhørende bilag, notater og indstillinger. Desuden har vi gennemgået referatet fra generalforsamlingen I de gennemgåede referater har vi specielt hæftet os ved de beslutninger m.v., der har haft - eller får - økonomisk betydning for kredsen. Vi vil i det følgende knytte nogle bemærkninger til denne gennemgang. Af referatet vedr. mødet fremgår bl.a. at budget 2010 blev endelig godkendt med en enkelt rettelse. Desuden blev honorering af bestyrelsen drøftet. Det blev besluttet at fastholde ikke-honorering i Revisionsprotokollat side 3 af 8

4 På mødet blev Amagerbankens personaleforening bevilget et ekstraordinært tilskud på kr. Kredsens økonomiansvarlige (Dan Hansen) orienterede om at der fra 2011 skal anvendes en fast skabelon for udarbejdelse af kredsens regnskab, samt en præcisering af personaleforeningernes retningslinjer for regnskabsaflæggelse og for ansøgning af tilskud. Af referatet vedr. mødet fremgår det bl.a. at det blev besluttet fortsat at afholde den årlige afsavnsweekend med en økonomisk ramme på kr. pr. deltager. Desuden blev bestyrelsen orienteret om det forestående ( ) møde mellem kredsens økonomiansvarlige (Dan Hansen) og kredsens interne revisorer. På mødet blev TM-gruppen i Roskilde Bank bevilget et ekstraordinært tilskud på kr. Desuden blev familiearrangementet med Cirkus Arena evalueret. Endelig efterlyste Niels Anton Nielsen et regnskab og budgetopfølgning for 1. kvartal, således at instruksen overholdes. Af referatet fra mødet fremgår det bl.a. at køreplan for økonomiarbejdet samt skabelon for regnskabsaflæggelse fra personaleforeningerne og ansøgningsskema for tilskud blev endelig godkendt. Af køreplanen fremgår det bl.a. at der hvert kvartal skal forelægges regnskab inkl. budgetopfølgning for bestyrelsen, hvilket i øvrigt også er i overensstemmelse med forretningsordenens bilag c (kassererinstruksen). På mødet blev Forøya Banki bevilget et ekstra tilskud på kr. og SDC blev bevilget kr. til en hvervekampagne. Bevillingerne om ekstratilskud til personaleforeningerne gives generelt under forudsætning af at årets ordinære tilskud fra kredsen er opbrugt. Dette var ikke tilfældet for så vidt bevillingen på kr. til SDC, hvorfor denne bevilling er bortfaldet. Endelig blev Tanja Itenov bevilget kr. til næste modul af hendes igangværende Masteruddannelse. Endelig blev revisionsprotokollaterne vedr regnskabet gennemgået. Det blev besluttet at invitere de interne revisorer til at deltage i et kommende kredsbestyrelsesmøde, hvor deres protokollat så behandles mere detaljeret. På mødet blev en ajourført version af forretningsordenen behandlet. Det blev aftalt at den nye forretningsorden - med enkelte rettelser - skal endelig godkendes på bestyrelsesmødet Frank Olsen blev bedt om at undersøge hvor ansvaret ligger, for at holde kredsens driftskonti under kr. grænsen. På mødet blev BRFkredit et ekstraordinært tilskud på kr. til en hvervekampagne. Desuden blev der - pr. skriftlig høring - bevilget kr. til en 2011-medlemskalender. Regnskabet for 1. halvår 2010 skal tages med på næste møde, til nærmere gennemgang. Revisionsprotokollat side 4 af 8

5 Af referatet fra mødet fremgår det at ny version af kredsbestyrelsens forretningsorden med bilag blev godkendt og underskrevet. Det er reglerne fra denne version, der ligger til grund for vores (de interne revisorer) bemærkninger omkring forretningsordenen, herunder evt. manglende overholdelse. De interne revisorer deltog under pkt. 4a revisionsprotokollat. Det blev her bl.a. slået fast, at det ikke blot er formandskab og økonomiansvarlig, der har ansvaret for forvaltningen af kredsens økonomi, herunder de enkelte arrangementers økonomiske konsekvenser. Ansvaret er hele bestyrelsens. De interne revisorer omdelte en skabelon/udkast til et skema til brug for økonomisk opfølgning på større enkeltarrangementer. Skabelonen vedlægges som bilag til dette protokollat. Af referatet fremgår det tillige, at regnskab for 1. halvår og for 3. kvartal - samt budget for 2011, skal behandles på næste bestyrelsesmøde ( ). Endelig fremgår det, at det er kredsens eget ansvar at holde øje med om indestående på kredsens konto i Nordea overstiger kr. efter udløb af garantiordningen. Det fremgår tillige at det er HB s holdning at der ikke er den store risiko forbundet med garantiordningens udløb. På mødet blev der bevilget kr. ( ) til gennemførelse af 3 gange bankospil i 1. kvartal Der blev ligeledes bevilget kr. til en Cirkus Arena forestilling Endelig blev der bevilget kr. til gaver til kredsens landsmødedelegation. Generalforsamlingen var ligeledes på dagsordenen, dog uden behandling af generalforsamlingens økonomiske aspekter. Regnskab for 1. halvår 2010 blev gennemgået af den økonomiansvarlige (Dan Hansen), der orienterede om at Finansforbundet havde indført et nyt økonomisystem, der fremadrettet vil gøre regnskabet mere overskueligt. Endelig blev budget for 2011 gennemgået og godkendt, og kan lægges på Finansnet. Der havde været en skriftlig høring, hvor Amagerbanken fik bevilget et ekstraordinært tilskud på kr. til forplejning på 3 medlemsmøder om stress. På mødet blev regnskab for 3. kvartal 2010, samt notat vedr. værdipapirbeholdningen behandlet. Årets sidste bestyrelsesmøde blev afholdt På dette møde blev bevilget indtil kr. til et TIM-seminar i Bruxelles i september Desuden blev der bevilget kr. til julegaver til kredsens tillidsvalgte og kr. til julekonkurrence gavekort. Kredsens økonomiansvarlige (Dan Hansen) gennemgik periodebalancen pr Revisionsprotokollat side 5 af 8

6 5. Generelle bemærkninger Kredsbestyrelsen forvalter en medlemsformue, på p.t. ca. 7,5 mio. kr., samt har ansvaret for håndtering og evt. anvendelse af kontingentindtægter på ca. 3,6 mio. kr. årligt. Det er efter vor opfattelse vigtigt at bestyrelsen anvender de nødvendige ressourcer på at sikre at denne opgave løftes og løses top professionelt. At dømme ud fra referaterne fra møderne har der - ligesom i også i 2010 været mindre fokus på de økonomiske aspekter og konsekvenser af de beslutninger man tager på bestyrelsesmøderne, end tilfældet har været i årene før Vi vil derfor igen opfordre bestyrelsen til at få indarbejdet faste rutiner, der sikrer at økonomien har tilstrækkelig fokus, hver gang der træffes beslutninger med økonomiske konsekvenser. Vi mener at det er relevant, at der foretages en økonomisk opfølgning pr. aktivitet, i hvert fald på aktiviteter med en økonomisk ramme større end kr. I forbindelse med kredsbestyrelsens generelle evaluering af de forskellige aktiviteter der er afviklet, bør der i højere grad finde en økonomisk evaluering sted i form af en gennemgang af hvorvidt budgettet blev overholdt og om udgifterne stod mål med det der blev opnået med aktiviteten (value for money)? Ansvaret for sådanne økonomiske opfølgninger ligger ikke hos den økonomiansvarlige, men hos de bestyrelsesmedlemmer, der har været planlægningsmæssigt ansvarlige for aktiviteten/arrangementet. På bestyrelsesmødet omdelte vi et udkast til opfølgningsskema. Vi vedhæfter denne skabelon som bilag 1 til dette års protokollat. Ifølge forretningsordenens bilag c (kassererinstruksen), skal den økonomiansvarliges egne bilag gennemgås - evt. stikprøvevis, af enten formanden eller af en næstformand. Under vores bilagsgennemgang fandt vi kun et enkelt bilag, der vedrører den nuværende økonomiansvarlige selv. Dette bilag var ikke attesteret. Vi kan derfor ikke verificere hvorvidt formandskabet efterlever denne regel? Vi kan endvidere fortsat konstatere, at den detaljerede budgetopfølgning, der til dels blev indarbejdet fra 2007, kun delvist blev gennemført i og stort set ikke siden. Den økonomiansvarlige (Dan Hansen) fremhævede på mødet at der har været visse udfordringer i forbindelse med overgangen til nyt økonomistyringssystem. Ting der har vanskeliggjort kvartalsrapporteringen i Endelig har vi hæftet os ved den eksterne revisions bemærkninger under pkt i deres revisionsprotokollat for 2010, om at kredsens økonomiansvarlige har alenefuldmagter til kredsens konti i Amagerbanken. Og at disse forhold øger risikoen for fejl, såvel tilsigtede som utilsigtede. Vi vil også fremhæve dette forhold som værende kritisabelt. Vi vil også gerne fremhæve at vi under mødet med kredsens økonomiansvarlige (Dan Hansen) fik indtrykket af et klart højere engagement i kassererfunktionen. Vi vil Revisionsprotokollat side 6 af 8

7 tillige fremhæve hans arbejde for at definere roller og opgaver blandt bestyrelsen, således at der kan blive mere plads til hans politiske arbejde i bestyrelsen. Dan Hansen nævnte at han oplever at der er begrænsede muligheder for sparring med - og selvstændig problemløsning hos Finansforbundets økonomifunktion. Det er selvfølgelig bekymrende, hvis økonomifunktionen, der står for al bogføring og betaling, ikke også selvstændigt kan varetage ad hoc afvigelsesrapportering m.v. Vi har vurderet, at vores ovenstående generelle bemærkninger er ikke af en sådan karakter, at de bør nævnes i vores revisionspåtegning på årsregnskabet. Påtegningen er således uden forbehold. 6. Vores revisionspåtegning for 2010 Vi har givet årsregnskabet for 2010 følgende revisionspåtegning: Vi har gennemgået årsregnskabet og sammenholdt dette med kredsens vedtægter og forretningsorden, herunder specielt bilagene kassererinstruks, tegningsregler og investeringspolitik, samt med bestyrelsesreferater for Vi kan konstatere at de økonomiske dispositioner holder sig inden for de rammer, der fremgår af vedtægterne samt af bestyrelsens forretningsorden. Vi har endvidere foretaget stikprøvevis kontrol af de udbetalte transportgodtgørelser. Det er vores vurdering, at kredsen har betryggende administrative rutiner og procedurer omkring økonomistyring og regnskabsaflæggelse. Regnskabet giver kredsens bestyrelse og medlemmer en overskuelig indsigt i, hvorledes bestyrelsen forvalter og anvender kredsens midler, herunder sikrer medlemmerne value for money. I øvrigt henviser vi til vores detaljerede revisionsprotokollat for Konklusion Afslutningsvis vil vi gerne igen i år tilkendegive, at det er vores overordnede vurdering, at kredsens budget- og regnskabsaflæggelse fungerer tilfredsstillende. Dog savner vi kvartårlig budgetopfølgning inkl. afvigelsesforklaringer. Årsregnskabet giver kredsens bestyrelse og medlemmer et godt og retvisende indblik i kredsens økonomi. København, den 3. marts 2011 Jan Olsen Mogens Pedersen Revisionsprotokollat side 7 af 8

8 Fremlagt på kredsbestyrelsesmødet, den Laila Busted Kirsten Lillemor Madsen Frank Asger Olsen Formand Næstformand Næstformand Torben Vogelius Andersen Ann Baldus-Kunze Ulf Dahlin Dan Roland Hansen Tanja Bregninge Itenov Kate Makienok Niels Anton Nielsen Oluf Nielsen Kenneth Samuelsen Michael Samuelsen John Skafte Revisionsprotokollat side 8 af 8

9 BILAG 1 Kreds Øst - Budgetskema vedr. arrangementer m.v. Arrangement: Varighed: Økonomiansvarlig(e): Dato: Deltagerkreds (sæt ): Kredsbestyrelse Tillidsvalgte Medlemmer Andet (anfør hvad) Budgetteret Realiseret Afvigelse Udgifter: Lokaleleje kr. kr. kr. Mad og drikke kr. kr. kr. Overnatning kr. kr. kr. Kursusmaterialer m.v. kr. kr. kr. Foredragsholder(e) kr. kr. kr. Underholdning kr. kr. kr. Gaver og gevinster m.v. kr. kr. kr. Anden udgift (anfør hvad) kr. kr. kr. Anden udgift (anfør hvad) kr. kr. kr. Anden udgift (anfør hvad) kr. kr. kr. Transport/Rejseudgifter (refunderes ikke) kr. kr. kr. Transport/Rejseudgifter (refunderes af Finansforbundet) kr. kr. kr. Udgifter i alt ekskl. rejseudgifter der refunderes af Finansforbundet: [ a ] kr. kr. kr. Indtægter: Deltagerbetaling kr. kr. kr. Anden indtægt (anfør hvad) kr. kr. kr. Anden indtægt (anfør hvad) kr. kr. kr. Indtægter i alt: [ b ] kr. kr. kr. Nettoudgift i alt: [ a b = c ] kr. kr. kr. Antal deltagere (estimeret/realiseret/afvigelse) [ d ] stk. stk. stk. Bruttoudgift pr. deltager [ a / d ] kr. kr. kr. Nettoudgift pr. deltager [ c / d ] kr. kr. kr.

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

Forretningsorden for Danske Kreds

Forretningsorden for Danske Kreds Indholdsfortegnelse 1. Introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer... 1 2. Konstituerende bestyrelsesmøde... 1 3. Ordinært bestyrelsesmøde... 1 4. Andre bestyrelsesmøder... 2 5. Mødeleder og ansvar for konklusioner...

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Sagsnr. 2014-7310 Doknr. 254206 Dato 20. juli 2015 Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler

Læs mere

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse Økonomivejledning til afdelingernes ledelse VEDTAGET AF HOVEDBESTYRELSEN DEN 16. DECEMBER 2013 ØKONOMIVEJLEDNINGEN GÆLDER FRA DEN 1. JANUAR 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Principper for god økonomistyring

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990. Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009 Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement 15. december 2009 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED KLIMA- OG ENERGIMINISTERIETS DEPARTEMENT 1 Løbende årsrevision ved Klima-

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Bilag om tilskudsforvaltning

Bilag om tilskudsforvaltning Indhold 1. Indledning... 1 2. Krav til uddeling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3. Tilsagn og udbetaling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3.1 Risikovurdering... 2 3.2 Betingelser for tilskud...

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Vejledningsmøde for revisorer om regler for driftstilskud December 2014

Vejledningsmøde for revisorer om regler for driftstilskud December 2014 Vejledningsmøde for revisorer om regler for driftstilskud December 2014 v. Specialkonsulent i DUFs tipsadministration Jakob Harbo Kastrup Dagsorden Tilskudsordningerne Uddrag fra revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi INDLEDNING Dette notat er udarbejdet ifm. kassererskifte i FDF samt i kølvandet på en sag vedr. leasing, der økonomisk har belastet Landsforbundet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere