Beskæftigelsesplan Jobcenter Esbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Esbjerg Oktober 2011

2 Beskæftigelsesplan Indledning De beskæftigelsespolitiske udfordringer Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan Den borgervendte indsats Indsatsen for at begrænse arbejdskraftreserven Indsatsen for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Indsatsen for at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse Indsats for at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Den virksomhedsrettede indsats Fokusområder Tillæg nr 1. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

3 1. Indledning Beskæftigelsesområdet er under konstant forandring: Efterspørgslen efter arbejdskraft skifter løbende karakter og oftest i retning af, at der stilles større krav til medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Befolkningens alderssammensætning medfører, at der i de kommende år vil være en stor afgang fra arbejdsmarkedet til efterløn og pension samtidig med, at de ungdomsårgange, som skal tage over, er små. Selv om der lige nu er en vis ledighed er det et mål for indsatsen at fastholde og tiltrække så mange som muligt til arbejdsstyrken. Rammerne ændres hyppigt lovgivning, de økonomiske rammer, metoder Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal arbejde for at opfylde i perioden. Denne beskæftigelsesplan er blevet til i et samarbejde med en række samarbejdspartnere Det Lokale Beskæftigelsesråd, Det Lokale A-kasseudvalg og Esbjerg Erhvervsudvikling. Arbejdsmarkedsudvalget vil i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd revidere målniveauet i det omfang konjunkturerne udvikler sig anderledes end forudsat. Esbjerg Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg håber med denne beskæftigelsesplan - i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd - at yde et vægtigt bidrag til, at flere borgere kan komme i arbejde og at virksomhederne kan få tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskæftigelsesministeren har fastsat fire mål, som er bindende for alle landet jobcentre: 1. Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Udviklingen Jobcenter Esbjergs område i antallet af personer, der er ledige i mere end tre måneder, svarer til udviklingen i de sammenlignelige jobcentre. Jobcenter Esbjerg har fokus på at opfylde minimumskravene om samtaler og tilbud til de jobklare ledige. 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Antallet af førtidspensionister i Jobcenter Esbjergs område ligger noget over gennemsnittet, men tilgangen til førtidspension og andre varige ydelser er ikke højere end de øvrige jobcentres. Da der er tale om permanente ydelser, skal fokus i indsatsen være på at begrænse tilgangen. Tilgangen kommer ofte fra kontanthjælp og sygedagpenge. En tidlig og proaktiv indsats for disse målgrupper kan medvirke til at forebygge at flere ender på varig offentlig forsørgelse. Herunder skal gøres en indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær og fastholde personer, der er sygemeldt i en længere periode, på arbejdsmarkedet. 3. Unge skal i uddannelse eller job 15 pct. af de unge under 30 år modtager offentlig forsørgelse (SU er ikke medregnet under offentlig forsørgelse) og kun 83 pct. af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Næsten alle unge starter på en uddannelse, men mange falder fra. Kravene til kvalifikationer stiger og de unge uden uddannelse kan få store vanskeligheder med at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Unge uden uddannelse skal så vidt muligt have en uddannelse og unge med en uddannelse skal i job 4. Flere indvandrere og efterkommere skal i job På trods af den økonomiske krise igennem de senere år, har det i det store og hele været muligt at fastholde indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. De har dog stadig en vis overledighed og der skal være særligt fokus på at: 3

4 o o o Få kvinder over 30 år fra kontanthjælp til job Nedbringe tilgangen til førtidspension Nedbringe antallet af langvarigt sygemeldte 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan Jobcenter Esbjergs mål i forhold til ministermålene (Esbjerg/Fanø Kommuner) Ministermål 1: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 12 % fra december 2010 til december Ministermål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på offentlig forsørgelse Tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 460 personer i december 2012, svarende til et fald på 18 % fra december 2010 til december 2012 Ministermål 3: Unge skal i uddannelse eller job Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 10 % fra december 2010 til december Ministermål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 4 % fra december 2010 til december Resultatmålene er fastsat dels med baggrund i målniveauet ultimo 2010 og dels med baggrund i forventninger om en positiv om end afdæmpet udvikling med svagt stigende beskæftigelse og et lille fald i ledigheden. 4. Den borgervendte indsats 4.1. Indsatsen for at begrænse arbejdskraftreserven Ministermål 1: Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end 3 m åneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt : Arbejdskraftreserven omfatter alle dagpengemodtagere samt jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end 3 måneders offentlig forsørgelse. I dette afsnit beskrives indsatsen i forhold ledige over 30 år. I afsnit 4.3 beskrives indsats i forhold til de unge ledige. I forhold til dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere er Jobcenter Esbjergs vision: Ledige skal hurtigst muligt tilbage i job alternativt skal kompetencer og motivation holdes i orden, så langtidsledighed og marginalisering undgås, og så de ledige kan bruges på arbejdsmarkedet, når behovet igen vokser. Prognoserne peger på, at perioden vil være præget af en afdæmpet udvikling med svagt stigende beskæftigelse og et lille fald i ledigheden. Under disse vilkår skal strategien for arbejdsmarkedsparate ledige fokusere på at få de ledige i arbejde og på at vedligeholde deres kompetencer hos dem, der ikke umiddelbart kommer i job. 4

5 Det er væsentligt at holde sig for øje, at på trods af ledigheden, fortsat er mange jobåbninger. Jobcenter Esbjergs indsats i forhold til at begrænse arbejdskraftreserven går på to ben: 1) Forebyggende tidlig indsats med henblik på at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven dvs. forebygge at arbejdsmarkedsparate ledige er på offentlig forsørgelse i mere end 3 måneder. 2) Afhjælpende indsats med henblik på at bringe arbejdsmarkedsparate ledige, der har været på offentlig forsørgelse i mere end 3 måneder, tilbage i job Forebyggende indsats Fokusområder i den forebyggende indsats: Der er indgået anden aktør aftaler med en række A-kasser, der varetager indsatsen for deres medlemmer i de første 8-9 måneders ledighed. Aftalen evalueres i medio Målgrupper, der vurderes at være i særlig risiko for at blive langvarigt ledige, tilbydes en tidligere og hyppigere kontakt Vejledning og pålæg om konkret jobsøgning. Tidlig afdækning af kvalifikationer og kompetencer, herunder iværksættelse af individuel kompetenceafklaring Afhjælpende indsats For de personer, der har været på offentlig forsørgelse i mere end 3 måneder er indsatsen også målrettet mod at få dem tilbage i job så hurtigt som muligt, men der vil være grupper, der ikke umiddelbart kommer i arbejde. For disse er fokus på at holde gryden i kog. Indsatsen skal medvirke til, at den ledige fremstår som en tilstrækkelig velkvalificeret arbejdskraft og dermed øge den lediges muligheder for at komme i job. Målrettede aktiveringstilbud så tæt som muligt på det ordinære arbejdsmarked har erfaringsmæssigt en stor effekt. Fokusområder for den afhjælpende indsats: Synliggøre jobåbninger på arbejdsmarkedet og stimulere den ledige til at se ny muligheder for job. Fokus på den lediges faglige og geografiske mobilitet både ved jobsamtalerne med den ledige og i jobsøgningsaktiviteterne. Virksomhedsnær aktivering (ansættelse med løntilskud og virksomhedspraktik) med videst mulig fokus på match mellem personens beskæftigelsesmål og virksomheden. Opkvalificering målrettet arbejdsmarkedets behov. Særlig fokus på individuel kompetencevurdering, korte faglige kurser, voksenlærlingeordningen og jobrotation. Særligt svagt stillede ledige i forhold til forsikrede ledige - øget brug af rundbordssamtaler i forbindelse med tilrettelæggelsen af indsatsen. Måltal for arbejdskraftreserven Antal personer med mere end 3 måneders offentlig forsørgelse Skøn dec- 09 dec- 10 Årlig ændring dec-11 Årlig ændring dec-12 dec 13 Ændring I alt % % % 5

6 4.2. Indsatsen for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Ministermål 2: Jobcentret skal sikre, at tilgangen til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt Antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser er højt i Esbjerg og Fanø kommuner såvel som på landsplan. Perioden med stigende ledighed har øget langtidsledigheden og dermed også risikoen for, at et stigende antal personer ender på permanente forsørgelsesydelser f.eks. i form af tidlig tilbagetrækning (efterløn), førtidspension eller ansættelser i permanente løntilskudsstillinger (fleksjob). Arbejdsstyrken er faldende og en stigning i antal personer på f.eks. førtidspension vil forstærke denne udvikling. Mangel på arbejdskraft kan således blive en barriere i forhold til fornyet økonomisk vækst. Et stort antal personer på offentlige forsørgelsesydelser er endvidere en stor økonomisk belastning for kommunerne. I forhold til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen arbejdes med udgangspunkt i følgende 4-trins-model: 1. Kan borgeren komme i ordinært job/uddannelse eventuelt via hjælpemidler, handicapkompenserende foranstaltninger, brancheskift mv. 2. Kan borgeren komme i ordinært job via kompetenceudvikling (revalidering) 3. Kan borgeren komme i job på særlige vilkår (fleksjob) 4. Er alle muligheder udtømte også på lang sigt. Førtidspension, evt. kombineret med skånejob, virksomhedspraktik mv. Esbjerg Kommunes samarbejdsaftale med LO Esbjerg vedrørende sociale problemstillinger skal medvirke til at begrænse tilgangen til permanent offentlig forsørgelse. Forebyggende indsats I forhold til at begrænse tilgangen til de varige forsørgelsesydelser har den forebyggende indsats særlig vægt. Den væsentligste forebyggende indsats er en aktiv linje overfor alle jobcentrets målgrupper. Den skal vedligeholde og udbygge den enkeltes arbejdsevne. Denne indsats skal generelt forebygge, at arbejdsevnen reduceres i et omfang, der gør en permanent ydelse relevant. Her er der særlig opmærksomhed på: De unge. Mange unge tilkendes førtidspension med baggrund i en psykisk lidelse. Her skal der være særlig opmærksomhed på udviklingsmuligheder også i et noget længere tidsperspektiv Der er lavet samarbejdsaftaler mellem jobcentret og Social- og Sundhedsskolen samt Job- & Aktivitetscentret, hvor unge kan komme i virksomhedspraktikker og forforløb med støtte til uddannelse Modtagere af sygedagpenge. Hvis en sygedagpengesag trækker ud, stiger risikoen for, at den sygemeldte mister først kontakten med arbejdspladsen og siden udstødes af arbejdsmarkedet. Der skal være fokus på at fastholde kontakten med arbejdsplads, forebygge at den sygemeldte opbygger en sygeidentitet og på at den sygemeldte vender tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt. Esbjerg Kommune deltager sammen med en række andre kommuner i TTA (Tilbage Til Arbejde) projektet til april 2012 og vil derefter arbejde videre med principperne om en tidlig og tværfaglig afdækning af barrierer og muligheder for at den enkelte borger kan vende tilbage til arbejdet. Om handicapkompenserende udstyr, en mentor eller personlig assistent kan hjælpe til at bane vejen for beskæftigelse på ordinære vilkår 6

7 Særligt om ledighedsydelse og fleksjob Der er fokus på, at personer, der er visiteret til fleksjob, så hurtigt som muligt kommer i job. Indsatsen skal forebygge, at den enkeltes arbejdsevne forværres i ventetiden. Indsatsen består i opsøgende indsats i forhold til virksomhederne samt forløb der skal afklare den enkeltes jobmuligheder og jobsøgningskurser for borgere, der er visiteret til fleksjob. Derudover har Esbjerg Kommune oprettet ekstraordinære midlertidige fleksjob for at modvirke, at ventetiden bliver for lang. Forebyggende indsats Den forebyggende indsats består først og fremmest i at begrænse tilgangen til de varige ydelser. Når en person har fået tildelt en varig ordning, er det som udgangspunkt ikke realistisk, at personen vender tilbage til ordinær ustøttet beskæftigelse. Det er væsentligt, at der foretages en målrettet visitering i forhold til de kriterier, der gælder for den enkelte ydelse. Jobcentret skal i alle tilfælde undersøge, om en mindre indgribende foranstaltning kan hjælpe den enkelte til en placering på arbejdsmarkedet. Fokusområder for den afhjælpende indsats: Fokus på den revaliderende indsats og krav til effekten Visitation til fleksjob og førtidspension Måltal for personer på permanente forsørgelsesordninger Tilgang til permanent offentlig forsørgelse Skøn dec- 09 dec- 10 Årlig ændring dec-11 Årlig ændring dec-12 dec 13 Ændring I alt % % % 4.3. Indsatsen for at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse Ministermål 3: Jobcentret skal sikre, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år begrænses mest muligt Unge på offentlig forsørgelse omfatter unge under 30 år på dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension. De unge, som er parat til at træde ind på arbejdsmarkedet, er mere udsatte for ledighed end andre aldersgrupper. I de senere år er antallet af unge på offentlig forsørgelse steget år for år på trods af en intensiv indsats for at hjælpe dem i uddannelse eller job. Den stigende tendens ventes brudt nu på baggrund af de lidt mere positive konjunkturer. Selvom de årige ikke indgår i opgørelsen af målet, er det også et væsentligt indsatsområde, at jobcentret i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Familieafdelingen, har fokus på de årige, der ikke er i job eller uddannelse. 7

8 Beskrivelse af ungemålgruppen: Beskrivelse af ungegruppen Grupper 1: Jobklar 2: Indsatsklar 3: Midlertidig passiv Metodisk tilgang Lette (uden særlige barrierer) Har ressourcer, selvkørende Har krav og forventinger til arbejde Har ikke særlige barrierer ift arbejdsmarkedetl Problemer Kræsne De midlertidigt uarbejsdygtige Manglende netværk Forsikrede Match 1 Kontanthjælp Match 1 Sygedagpenge Match 1 Fokus på uddannelse og beskæftigelse Hurtig i gang Aktivprincip Aktiviteter på det ordinære arbejdsmarked Mellem (profiterer af beskæftigelses-fremmende tilbud) Typisk barriere er manglende erfaring og uddannelse Er røget ud af en uddannelse/ diffuse uddannelsesønsker/ Problemer Utilstrækkelige faglige kompetencer Plettet straffeattest Uafklarede, skoletrætte unge Attitudeproblemer, døgnrytme matcher ikke arbejdsmarkedet de isolerede unge mødre Kontanthjælp match 1 og 2 Sygedagpenge Match 2 Forsikrede Match 1 Fokus på uddannelse og beskæftigelse Aktivprincip Aktiviteter på det ordinære arbejdsmarked Individuel tilgang Helhedsorientering og håndholdt indsats Tunge (har brug for et mere omfattende tilbud) Har andre problemer end ledighed (fysisk, psykisk, indlæringsvanskeligheder, socialt familiemæssigt, begrænset skolegang, misbrug, kriminalitet) Mangler motivation De unge, der har problemer ud over ledighed er en meget differentieret målgruppe. Det spænder over de såkaldte gråzone-sager der omfatter de senmodne, unge med adfærdsforstyrrelser som ADHD og Aspergers syndrom samt psykisk syge med skizofreni, over stof- og alkoholmisbrugere til unge med svære sociale problemstillinger. Kontanthjælp Match 2 og 3 Sygedagpenge Match 3 Individuel tilgang Helhedsorientering og håndholdt indsats Specialtilbud Aktivprincip Fokus på progression Indsats for at jobklare unge hurtigst muligt kommer i job eller ordinær uddannelse. Unge jobklare afklares hurtigst muligt i forhold til om indsatsen skal være mod job eller uddannelse. Alle unge der henvender sig i jobcentret bliver screenet, så det sikres at de rette tiltag bringes i anvendelse fra første tilbud. Alle unge jobklare uden uddannelse skal enten gennem pålæg om uddannelse eller vejledningstilbud udsluses til ordinær uddannelse. For at styrke indsatsen kan der gøres brug af mentorer og samarbejdsrelationer for at sikre en høj succesrate med hensyn til fastholdelse på den valgte uddannelse. For de unge jobklare uden uddannelse, som ikke umiddelbart er klar til uddannelse, skal der gøres brug af virksomhedsrettede tilbud med fokus på efterfølgende uddannelse. Der er særlige tilbud til unge jobklare uden uddannelse målrettet mod at vejlede og motivere til uddannelse. Alle unge jobklare med en uddannelse skal hurtigst muligt tilbydes job eller beskæftigelsesrettede aktiviteter. Tilbud til denne gruppe er sammenfaldende med tilbud til øvrige jobklare. 8

9 Det tilstræbes at tilbud kan benyttes af andre jobklare målgrupper. Indsats for at ikke-jobklare unge bringes tættere på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelse. Som et led i bestræbelserne på at nedbringe antallet af unge på permanent offentlig forsørgelse vil jobcentret arbejde målrettet med tilbud til den gruppe af unge, der i risikogruppen. Kendetegnende for en del af de unge, der ender på permanent offentlig forsørgelse er dårlige sociale forhold i barndommen, mobning, lettere misbrug, ingen eller ringe forældreopbakning, lavt selvværd. Under de rette forhold vil de kunne tilegne sig læring og kompetencer til at kunne starte og gennemføre en uddannelse. Erfaringer fra hidtidige forløb har vist, at det er muligt med en målrettet indsats - at ændre på en ellers forudsigelig fremtid for disse unge. Som et led i den forebyggende indsats skal der udvikles tilbud til unge i aldersgruppen 15 til 17 år, som UU har vurderet ikke vil kunne starte eller gennemføre en erhvervsuddannelse uden personlig eller faglig opkvalificering. Et omdrejningspunkt for målet med at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse er samarbejdet på tværs af forvaltninger i Esbjerg Kommune, med virksomheder og uddannelsesinstitutionerne. Indsatsen foregår i et tæt samarbejde med UU. Jobcentret deltager derfor forsat i de samarbejdsfora, der kan være med til at understøtte indsatsen for de unge ikke-jobklare. Servicestyrelsen har i bevilget Esbjerg kommune 17 mio.kr. til en forebyggende indsats for unge mødre under 26 år. Pengene skal anvendes til etablering af et Familiens Hus. Indsatsen i huset bliver tværfaglig og skal foregå i et samarbejde med en frivillig organisation. Målet er at bringe de unge mødre i job eller uddannelse. Måltal for unge under 30 år Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Skøn dec-09 dec-10 Årlig ændring dec-11 Årlig ændring dec-12 dec 13 Ændring I alt % % % Det forventes, at antallet af arbejdsmarkedsparate unge ledige vil være nogenlunde uændret i perioden og at faldet først og fremmest vil komme gennem en mindre tilgang til ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension Indsats for at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Ministermål 4: Jobcentrene skal sikre, at a ntallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere (herefter omtalt som nydanskere ) på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt I de senere år er der gennemført mange initiativer for nydanskere, og beskæftigelsen er gået markant frem. Danmark nærmer sig toppen i Europa, når det gælder om at have flest nydanskere i job. En udvikling der kan genkendes i Esbjerg Kommune, hvor det trods den økonomiske krise har været muligt at fastholde nydanskerne på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at den gunstige udvikling bliver fastholdt, så endnu flere nydanskere får en fast plads på arbejdsmarkedet. Der er dog stadig store udfordringer i forhold til de ikke-jobklare over 30 år på kontanthjælp, sygedagpenge eller førtidspension. 9

10 Indsatsen i dette afsnit omhandler derfor de ikke-jobklare over 30 år, da indsatsen for unge under 30 år og for de jobklare er behandlet under mål 1 og mål 3. Indsats for at ikke-jobklare nydanskere bringes tættere på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelse. 1. Forsat fokus på at nedbringe antallet af kvinder over 30 år på kontanthjælp. Målet er at nå på niveau med mænd i samme aldersgruppe. Der er stadig behov for tilbud målrettet denne gruppe af kvinder. 2. Øget indsats for at begrænse antallet af nydanskere på førtidspension. 3. Forsat brug af virksomhedscentre og partnerskabsaftaler til øget integration af især kvinder på arbejdsmarkedet. 4. Øget fokus på sygedagpengemodtagere i kategori 2 (match 2) gennem TTA (Tilbage til arbejde) projektet. Nedbringelse af længerevarende sygeforløb og visitation til førtidspension. Måltal for nydanskere Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse Skøn dec-09 dec-10 Årlig ændring dec-11 Årlig ændring dec-12 dec 13 Ændring I alt % % % 4.5 Den virksomhedsrettede indsats Det er visionen at have og videreudbygge et tæt og velfungerende samarbejde med lokale og regionale virksomheder for herigennem: at bidrage til, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for - både på kort og lang sigt, at bane vejen for, at borgere i jobcentrets forskellige målgrupper kan komme i ordinær beskæftigelse, fastholdes eller integreres på arbejdsmarkedet. Det er målet at yde virksomhederne en tilfredsstillende service. Der er i den forbindelse særligt opmærksomhed på betydningen af, at have et godt samarbejde med virksomheder, som er omfattet af større afskedigelser. Alle afdelinger i jobcentret har i en eller anden form kontakt til virksomhederne, og alle jobcentrets målgrupper tilgodeses i et eller andet omfang af samarbejdet. Strategien for samarbejdet med virksomhederne involverer og forpligter således bredt på tværs af jobcentret. Samtidig knytter virksomhedsstrategien sig til de øvrige strategier på den måde, at samarbejdet er et redskab blandt andre som medvirker til at opnå målene i de øvrige strategier. Oversigt over jobcentrets virksomhedsrelaterede indsatser: Jobservice / Udførerteamet - Jobkonsulenterne varetager servicebesøg med henblik på at afdække en virksomheds behov for arbejdskraft, uddannelse og rådgivning; samtidig gives på et generelt plan en relevant information om jobcentrets forskellige serviceydelser. Derudover varetager jobkonsulenterne borgerrelaterede besøg med formidling af ordinære jobordrer, indhentning af konkrete pladser (løntilskud, virksomhedspraktik) og individuel udplacering med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer ( håndholdt indsats ). Endelig varetager jobkonsulenterne kampagnebesøg omkring forskellige formål og temaer. Projektudvikling Projektudvikling er ansvarlig for særlige virksomhedsforlagte samarbejdsprojekter (virksomhedscentre og partnerskabsaftaler). Gennem deres 10

11 virksomhedsopsøgende indsats bidrager særligt jobguiderne i Projektudvikling derudover med at afdække potentielle jobåbninger til de svage ledige, som typiske har behov for en håndholdt indsats ude i virksomhederne. Jobafklaring Jobafklaring har en særlig forpligtigelse over for virksomhederne med henblik på at understøtte sygemedarbejderes hurtige tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I den sammenhæng tager sagsbehandlere ud til virksomhederne og deltager i rundbordssamtaler. Desuden varetager Jobafklaring en indsats med arbejdsmarkedsfastholdelse af udstødningstruede borgere på arbejdsmarkedet, som ikke er hos en arbejdsgiver, med henblik på erhvervsmæssig afklaring. Endelig er jobkonsulenterne ansvarlige for den virksomhedsopsøgende indsat til etablering af virksomhedspraktikker til afprøvning af arbejdsevnen for sygedagpengemodtagere og revalidender, samt med henblik på at etablere fleksjob og løntilskudsjob til pensionister. Fokusområder I planperioden vil der især være fokus på Digitale muligheder i arbejdsgange mellem jobcentret og virksomheder skal udnyttes mest muligt. Bl.a. i form af markedsføringskampagner og andre informationskanaler skal virksomhederne oplyses og motiveres til en større selvhjælpsgrad ved at udnytte de digitale muligheder. Et særligt fokusområde er virksomhedernes anvendelse af muligheder på Jobnet.dk, hvor de kan opslå ledige jobs, men også udsøge arbejdskraft på Jobnet.dk. Initiativtager i forhold til samarbejdsprojekter med konkrete virksomheder. F.eks.: o Brancherelaterede jobbørser, hvor ledige og arbejdsgivere kan mødes. o Konkrete rekrutteringsprojekter i tilfælde af, hvor der er behov for et større antal medarbejdere o Bistand i tilfælde, hvor der afskediges et større antal medarbejdere o Jobrotationsprojekter, hvor ledige indgår som erstatningsarbejdskraft mens medarbejdere uddannes/opkvalificeres. o At inddrage konkrete virksomheder i vejledningen i af de ledige f.eks. i form virksomhedsbesøg, men også at virksomheder indgår med oplæg på f.eks. jobsøgningsforløb. At udvikle nye samarbejdsmetode med virksomheder, herunder via udnyttelse af netværk (F.eks.: tillidsmandsnetværket, arbejdsgiverorganisationer, brancheorganisationer, Esbjerg Erhvervsudvikling, BNI-netværk) 11

12 Tillæg nr 1. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan Jobcenter Esbjergs mål i forhold til ministermålene (Esbjerg/Fanø Kommuner) Ministermål 1: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 12 % fra december 2010 til december Ministermål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på offentlig forsørgelse Tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 460 personer i december 2012, svarende til et fald på 18 % fra december 2010 til december 2012 Ministermål 3: Unge skal i uddannelse eller job Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 10 % fra december 2010 til december Ministermål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 4 % fra december 2010 til december Resultatmål fordelt på Esbjerg og Fanø kommuner Antal dec 2010 Forventet dec 11 Resultatmål dec 12 Resultatmål dec 13 Udvikling dec 10 - dec 12 Mål 1. Færre ledige med mere end 3 måneders ledighed Mål 2. Tilgang til permanent offentlig forsørgelse begrænses Mål 3. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses Mål 4. Flere indvandrere / efterkommere i job Esbjerg ,7 % Fanø ,9 % Jobcentret ,7 % Esbjerg % Fanø ,3 % Jobcentret ,7 % Esbjerg ,9 % Fanø ,1 % Jobcentret ,9 % Esbjerg ,8 % Fanø ,7 % Jobcentret ,8 % 12

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Beskæftigelsesplan 2013 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv December 2012 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats v/kontorchef Frank Kargo

Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats v/kontorchef Frank Kargo Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats v/kontorchef Frank Kargo Jobcenter Esbjergs virksomhedsstrategi Vision og mål Det er Jobcenter Esbjergs vision, at have og videreudbygge et tæt og velfungerende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Beskæftigelsesplan 2014

Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Beskæftigelsesplan 2014 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Beskæftigelsesplan 2014 September 2013 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2012 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2012 2.2. Lokale mål for 2012 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere