Beskæftigelsesplan Jobcenter Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Esbjerg Oktober 2011

2 Beskæftigelsesplan Indledning De beskæftigelsespolitiske udfordringer Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan Den borgervendte indsats Indsatsen for at begrænse arbejdskraftreserven Indsatsen for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Indsatsen for at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse Indsats for at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Den virksomhedsrettede indsats Fokusområder Tillæg nr 1. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

3 1. Indledning Beskæftigelsesområdet er under konstant forandring: Efterspørgslen efter arbejdskraft skifter løbende karakter og oftest i retning af, at der stilles større krav til medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Befolkningens alderssammensætning medfører, at der i de kommende år vil være en stor afgang fra arbejdsmarkedet til efterløn og pension samtidig med, at de ungdomsårgange, som skal tage over, er små. Selv om der lige nu er en vis ledighed er det et mål for indsatsen at fastholde og tiltrække så mange som muligt til arbejdsstyrken. Rammerne ændres hyppigt lovgivning, de økonomiske rammer, metoder Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal arbejde for at opfylde i perioden. Denne beskæftigelsesplan er blevet til i et samarbejde med en række samarbejdspartnere Det Lokale Beskæftigelsesråd, Det Lokale A-kasseudvalg og Esbjerg Erhvervsudvikling. Arbejdsmarkedsudvalget vil i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd revidere målniveauet i det omfang konjunkturerne udvikler sig anderledes end forudsat. Esbjerg Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg håber med denne beskæftigelsesplan - i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd - at yde et vægtigt bidrag til, at flere borgere kan komme i arbejde og at virksomhederne kan få tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskæftigelsesministeren har fastsat fire mål, som er bindende for alle landet jobcentre: 1. Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Udviklingen Jobcenter Esbjergs område i antallet af personer, der er ledige i mere end tre måneder, svarer til udviklingen i de sammenlignelige jobcentre. Jobcenter Esbjerg har fokus på at opfylde minimumskravene om samtaler og tilbud til de jobklare ledige. 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Antallet af førtidspensionister i Jobcenter Esbjergs område ligger noget over gennemsnittet, men tilgangen til førtidspension og andre varige ydelser er ikke højere end de øvrige jobcentres. Da der er tale om permanente ydelser, skal fokus i indsatsen være på at begrænse tilgangen. Tilgangen kommer ofte fra kontanthjælp og sygedagpenge. En tidlig og proaktiv indsats for disse målgrupper kan medvirke til at forebygge at flere ender på varig offentlig forsørgelse. Herunder skal gøres en indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær og fastholde personer, der er sygemeldt i en længere periode, på arbejdsmarkedet. 3. Unge skal i uddannelse eller job 15 pct. af de unge under 30 år modtager offentlig forsørgelse (SU er ikke medregnet under offentlig forsørgelse) og kun 83 pct. af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Næsten alle unge starter på en uddannelse, men mange falder fra. Kravene til kvalifikationer stiger og de unge uden uddannelse kan få store vanskeligheder med at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Unge uden uddannelse skal så vidt muligt have en uddannelse og unge med en uddannelse skal i job 4. Flere indvandrere og efterkommere skal i job På trods af den økonomiske krise igennem de senere år, har det i det store og hele været muligt at fastholde indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. De har dog stadig en vis overledighed og der skal være særligt fokus på at: 3

4 o o o Få kvinder over 30 år fra kontanthjælp til job Nedbringe tilgangen til førtidspension Nedbringe antallet af langvarigt sygemeldte 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan Jobcenter Esbjergs mål i forhold til ministermålene (Esbjerg/Fanø Kommuner) Ministermål 1: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 12 % fra december 2010 til december Ministermål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på offentlig forsørgelse Tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 460 personer i december 2012, svarende til et fald på 18 % fra december 2010 til december 2012 Ministermål 3: Unge skal i uddannelse eller job Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 10 % fra december 2010 til december Ministermål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 4 % fra december 2010 til december Resultatmålene er fastsat dels med baggrund i målniveauet ultimo 2010 og dels med baggrund i forventninger om en positiv om end afdæmpet udvikling med svagt stigende beskæftigelse og et lille fald i ledigheden. 4. Den borgervendte indsats 4.1. Indsatsen for at begrænse arbejdskraftreserven Ministermål 1: Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end 3 m åneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt : Arbejdskraftreserven omfatter alle dagpengemodtagere samt jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end 3 måneders offentlig forsørgelse. I dette afsnit beskrives indsatsen i forhold ledige over 30 år. I afsnit 4.3 beskrives indsats i forhold til de unge ledige. I forhold til dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere er Jobcenter Esbjergs vision: Ledige skal hurtigst muligt tilbage i job alternativt skal kompetencer og motivation holdes i orden, så langtidsledighed og marginalisering undgås, og så de ledige kan bruges på arbejdsmarkedet, når behovet igen vokser. Prognoserne peger på, at perioden vil være præget af en afdæmpet udvikling med svagt stigende beskæftigelse og et lille fald i ledigheden. Under disse vilkår skal strategien for arbejdsmarkedsparate ledige fokusere på at få de ledige i arbejde og på at vedligeholde deres kompetencer hos dem, der ikke umiddelbart kommer i job. 4

5 Det er væsentligt at holde sig for øje, at på trods af ledigheden, fortsat er mange jobåbninger. Jobcenter Esbjergs indsats i forhold til at begrænse arbejdskraftreserven går på to ben: 1) Forebyggende tidlig indsats med henblik på at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven dvs. forebygge at arbejdsmarkedsparate ledige er på offentlig forsørgelse i mere end 3 måneder. 2) Afhjælpende indsats med henblik på at bringe arbejdsmarkedsparate ledige, der har været på offentlig forsørgelse i mere end 3 måneder, tilbage i job Forebyggende indsats Fokusområder i den forebyggende indsats: Der er indgået anden aktør aftaler med en række A-kasser, der varetager indsatsen for deres medlemmer i de første 8-9 måneders ledighed. Aftalen evalueres i medio Målgrupper, der vurderes at være i særlig risiko for at blive langvarigt ledige, tilbydes en tidligere og hyppigere kontakt Vejledning og pålæg om konkret jobsøgning. Tidlig afdækning af kvalifikationer og kompetencer, herunder iværksættelse af individuel kompetenceafklaring Afhjælpende indsats For de personer, der har været på offentlig forsørgelse i mere end 3 måneder er indsatsen også målrettet mod at få dem tilbage i job så hurtigt som muligt, men der vil være grupper, der ikke umiddelbart kommer i arbejde. For disse er fokus på at holde gryden i kog. Indsatsen skal medvirke til, at den ledige fremstår som en tilstrækkelig velkvalificeret arbejdskraft og dermed øge den lediges muligheder for at komme i job. Målrettede aktiveringstilbud så tæt som muligt på det ordinære arbejdsmarked har erfaringsmæssigt en stor effekt. Fokusområder for den afhjælpende indsats: Synliggøre jobåbninger på arbejdsmarkedet og stimulere den ledige til at se ny muligheder for job. Fokus på den lediges faglige og geografiske mobilitet både ved jobsamtalerne med den ledige og i jobsøgningsaktiviteterne. Virksomhedsnær aktivering (ansættelse med løntilskud og virksomhedspraktik) med videst mulig fokus på match mellem personens beskæftigelsesmål og virksomheden. Opkvalificering målrettet arbejdsmarkedets behov. Særlig fokus på individuel kompetencevurdering, korte faglige kurser, voksenlærlingeordningen og jobrotation. Særligt svagt stillede ledige i forhold til forsikrede ledige - øget brug af rundbordssamtaler i forbindelse med tilrettelæggelsen af indsatsen. Måltal for arbejdskraftreserven Antal personer med mere end 3 måneders offentlig forsørgelse Skøn dec- 09 dec- 10 Årlig ændring dec-11 Årlig ændring dec-12 dec 13 Ændring I alt % % % 5

6 4.2. Indsatsen for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Ministermål 2: Jobcentret skal sikre, at tilgangen til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt Antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser er højt i Esbjerg og Fanø kommuner såvel som på landsplan. Perioden med stigende ledighed har øget langtidsledigheden og dermed også risikoen for, at et stigende antal personer ender på permanente forsørgelsesydelser f.eks. i form af tidlig tilbagetrækning (efterløn), førtidspension eller ansættelser i permanente løntilskudsstillinger (fleksjob). Arbejdsstyrken er faldende og en stigning i antal personer på f.eks. førtidspension vil forstærke denne udvikling. Mangel på arbejdskraft kan således blive en barriere i forhold til fornyet økonomisk vækst. Et stort antal personer på offentlige forsørgelsesydelser er endvidere en stor økonomisk belastning for kommunerne. I forhold til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen arbejdes med udgangspunkt i følgende 4-trins-model: 1. Kan borgeren komme i ordinært job/uddannelse eventuelt via hjælpemidler, handicapkompenserende foranstaltninger, brancheskift mv. 2. Kan borgeren komme i ordinært job via kompetenceudvikling (revalidering) 3. Kan borgeren komme i job på særlige vilkår (fleksjob) 4. Er alle muligheder udtømte også på lang sigt. Førtidspension, evt. kombineret med skånejob, virksomhedspraktik mv. Esbjerg Kommunes samarbejdsaftale med LO Esbjerg vedrørende sociale problemstillinger skal medvirke til at begrænse tilgangen til permanent offentlig forsørgelse. Forebyggende indsats I forhold til at begrænse tilgangen til de varige forsørgelsesydelser har den forebyggende indsats særlig vægt. Den væsentligste forebyggende indsats er en aktiv linje overfor alle jobcentrets målgrupper. Den skal vedligeholde og udbygge den enkeltes arbejdsevne. Denne indsats skal generelt forebygge, at arbejdsevnen reduceres i et omfang, der gør en permanent ydelse relevant. Her er der særlig opmærksomhed på: De unge. Mange unge tilkendes førtidspension med baggrund i en psykisk lidelse. Her skal der være særlig opmærksomhed på udviklingsmuligheder også i et noget længere tidsperspektiv Der er lavet samarbejdsaftaler mellem jobcentret og Social- og Sundhedsskolen samt Job- & Aktivitetscentret, hvor unge kan komme i virksomhedspraktikker og forforløb med støtte til uddannelse Modtagere af sygedagpenge. Hvis en sygedagpengesag trækker ud, stiger risikoen for, at den sygemeldte mister først kontakten med arbejdspladsen og siden udstødes af arbejdsmarkedet. Der skal være fokus på at fastholde kontakten med arbejdsplads, forebygge at den sygemeldte opbygger en sygeidentitet og på at den sygemeldte vender tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt. Esbjerg Kommune deltager sammen med en række andre kommuner i TTA (Tilbage Til Arbejde) projektet til april 2012 og vil derefter arbejde videre med principperne om en tidlig og tværfaglig afdækning af barrierer og muligheder for at den enkelte borger kan vende tilbage til arbejdet. Om handicapkompenserende udstyr, en mentor eller personlig assistent kan hjælpe til at bane vejen for beskæftigelse på ordinære vilkår 6

7 Særligt om ledighedsydelse og fleksjob Der er fokus på, at personer, der er visiteret til fleksjob, så hurtigt som muligt kommer i job. Indsatsen skal forebygge, at den enkeltes arbejdsevne forværres i ventetiden. Indsatsen består i opsøgende indsats i forhold til virksomhederne samt forløb der skal afklare den enkeltes jobmuligheder og jobsøgningskurser for borgere, der er visiteret til fleksjob. Derudover har Esbjerg Kommune oprettet ekstraordinære midlertidige fleksjob for at modvirke, at ventetiden bliver for lang. Forebyggende indsats Den forebyggende indsats består først og fremmest i at begrænse tilgangen til de varige ydelser. Når en person har fået tildelt en varig ordning, er det som udgangspunkt ikke realistisk, at personen vender tilbage til ordinær ustøttet beskæftigelse. Det er væsentligt, at der foretages en målrettet visitering i forhold til de kriterier, der gælder for den enkelte ydelse. Jobcentret skal i alle tilfælde undersøge, om en mindre indgribende foranstaltning kan hjælpe den enkelte til en placering på arbejdsmarkedet. Fokusområder for den afhjælpende indsats: Fokus på den revaliderende indsats og krav til effekten Visitation til fleksjob og førtidspension Måltal for personer på permanente forsørgelsesordninger Tilgang til permanent offentlig forsørgelse Skøn dec- 09 dec- 10 Årlig ændring dec-11 Årlig ændring dec-12 dec 13 Ændring I alt % % % 4.3. Indsatsen for at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse Ministermål 3: Jobcentret skal sikre, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år begrænses mest muligt Unge på offentlig forsørgelse omfatter unge under 30 år på dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension. De unge, som er parat til at træde ind på arbejdsmarkedet, er mere udsatte for ledighed end andre aldersgrupper. I de senere år er antallet af unge på offentlig forsørgelse steget år for år på trods af en intensiv indsats for at hjælpe dem i uddannelse eller job. Den stigende tendens ventes brudt nu på baggrund af de lidt mere positive konjunkturer. Selvom de årige ikke indgår i opgørelsen af målet, er det også et væsentligt indsatsområde, at jobcentret i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Familieafdelingen, har fokus på de årige, der ikke er i job eller uddannelse. 7

8 Beskrivelse af ungemålgruppen: Beskrivelse af ungegruppen Grupper 1: Jobklar 2: Indsatsklar 3: Midlertidig passiv Metodisk tilgang Lette (uden særlige barrierer) Har ressourcer, selvkørende Har krav og forventinger til arbejde Har ikke særlige barrierer ift arbejdsmarkedetl Problemer Kræsne De midlertidigt uarbejsdygtige Manglende netværk Forsikrede Match 1 Kontanthjælp Match 1 Sygedagpenge Match 1 Fokus på uddannelse og beskæftigelse Hurtig i gang Aktivprincip Aktiviteter på det ordinære arbejdsmarked Mellem (profiterer af beskæftigelses-fremmende tilbud) Typisk barriere er manglende erfaring og uddannelse Er røget ud af en uddannelse/ diffuse uddannelsesønsker/ Problemer Utilstrækkelige faglige kompetencer Plettet straffeattest Uafklarede, skoletrætte unge Attitudeproblemer, døgnrytme matcher ikke arbejdsmarkedet de isolerede unge mødre Kontanthjælp match 1 og 2 Sygedagpenge Match 2 Forsikrede Match 1 Fokus på uddannelse og beskæftigelse Aktivprincip Aktiviteter på det ordinære arbejdsmarked Individuel tilgang Helhedsorientering og håndholdt indsats Tunge (har brug for et mere omfattende tilbud) Har andre problemer end ledighed (fysisk, psykisk, indlæringsvanskeligheder, socialt familiemæssigt, begrænset skolegang, misbrug, kriminalitet) Mangler motivation De unge, der har problemer ud over ledighed er en meget differentieret målgruppe. Det spænder over de såkaldte gråzone-sager der omfatter de senmodne, unge med adfærdsforstyrrelser som ADHD og Aspergers syndrom samt psykisk syge med skizofreni, over stof- og alkoholmisbrugere til unge med svære sociale problemstillinger. Kontanthjælp Match 2 og 3 Sygedagpenge Match 3 Individuel tilgang Helhedsorientering og håndholdt indsats Specialtilbud Aktivprincip Fokus på progression Indsats for at jobklare unge hurtigst muligt kommer i job eller ordinær uddannelse. Unge jobklare afklares hurtigst muligt i forhold til om indsatsen skal være mod job eller uddannelse. Alle unge der henvender sig i jobcentret bliver screenet, så det sikres at de rette tiltag bringes i anvendelse fra første tilbud. Alle unge jobklare uden uddannelse skal enten gennem pålæg om uddannelse eller vejledningstilbud udsluses til ordinær uddannelse. For at styrke indsatsen kan der gøres brug af mentorer og samarbejdsrelationer for at sikre en høj succesrate med hensyn til fastholdelse på den valgte uddannelse. For de unge jobklare uden uddannelse, som ikke umiddelbart er klar til uddannelse, skal der gøres brug af virksomhedsrettede tilbud med fokus på efterfølgende uddannelse. Der er særlige tilbud til unge jobklare uden uddannelse målrettet mod at vejlede og motivere til uddannelse. Alle unge jobklare med en uddannelse skal hurtigst muligt tilbydes job eller beskæftigelsesrettede aktiviteter. Tilbud til denne gruppe er sammenfaldende med tilbud til øvrige jobklare. 8

9 Det tilstræbes at tilbud kan benyttes af andre jobklare målgrupper. Indsats for at ikke-jobklare unge bringes tættere på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelse. Som et led i bestræbelserne på at nedbringe antallet af unge på permanent offentlig forsørgelse vil jobcentret arbejde målrettet med tilbud til den gruppe af unge, der i risikogruppen. Kendetegnende for en del af de unge, der ender på permanent offentlig forsørgelse er dårlige sociale forhold i barndommen, mobning, lettere misbrug, ingen eller ringe forældreopbakning, lavt selvværd. Under de rette forhold vil de kunne tilegne sig læring og kompetencer til at kunne starte og gennemføre en uddannelse. Erfaringer fra hidtidige forløb har vist, at det er muligt med en målrettet indsats - at ændre på en ellers forudsigelig fremtid for disse unge. Som et led i den forebyggende indsats skal der udvikles tilbud til unge i aldersgruppen 15 til 17 år, som UU har vurderet ikke vil kunne starte eller gennemføre en erhvervsuddannelse uden personlig eller faglig opkvalificering. Et omdrejningspunkt for målet med at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse er samarbejdet på tværs af forvaltninger i Esbjerg Kommune, med virksomheder og uddannelsesinstitutionerne. Indsatsen foregår i et tæt samarbejde med UU. Jobcentret deltager derfor forsat i de samarbejdsfora, der kan være med til at understøtte indsatsen for de unge ikke-jobklare. Servicestyrelsen har i bevilget Esbjerg kommune 17 mio.kr. til en forebyggende indsats for unge mødre under 26 år. Pengene skal anvendes til etablering af et Familiens Hus. Indsatsen i huset bliver tværfaglig og skal foregå i et samarbejde med en frivillig organisation. Målet er at bringe de unge mødre i job eller uddannelse. Måltal for unge under 30 år Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Skøn dec-09 dec-10 Årlig ændring dec-11 Årlig ændring dec-12 dec 13 Ændring I alt % % % Det forventes, at antallet af arbejdsmarkedsparate unge ledige vil være nogenlunde uændret i perioden og at faldet først og fremmest vil komme gennem en mindre tilgang til ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension Indsats for at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Ministermål 4: Jobcentrene skal sikre, at a ntallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere (herefter omtalt som nydanskere ) på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt I de senere år er der gennemført mange initiativer for nydanskere, og beskæftigelsen er gået markant frem. Danmark nærmer sig toppen i Europa, når det gælder om at have flest nydanskere i job. En udvikling der kan genkendes i Esbjerg Kommune, hvor det trods den økonomiske krise har været muligt at fastholde nydanskerne på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at den gunstige udvikling bliver fastholdt, så endnu flere nydanskere får en fast plads på arbejdsmarkedet. Der er dog stadig store udfordringer i forhold til de ikke-jobklare over 30 år på kontanthjælp, sygedagpenge eller førtidspension. 9

10 Indsatsen i dette afsnit omhandler derfor de ikke-jobklare over 30 år, da indsatsen for unge under 30 år og for de jobklare er behandlet under mål 1 og mål 3. Indsats for at ikke-jobklare nydanskere bringes tættere på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelse. 1. Forsat fokus på at nedbringe antallet af kvinder over 30 år på kontanthjælp. Målet er at nå på niveau med mænd i samme aldersgruppe. Der er stadig behov for tilbud målrettet denne gruppe af kvinder. 2. Øget indsats for at begrænse antallet af nydanskere på førtidspension. 3. Forsat brug af virksomhedscentre og partnerskabsaftaler til øget integration af især kvinder på arbejdsmarkedet. 4. Øget fokus på sygedagpengemodtagere i kategori 2 (match 2) gennem TTA (Tilbage til arbejde) projektet. Nedbringelse af længerevarende sygeforløb og visitation til førtidspension. Måltal for nydanskere Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse Skøn dec-09 dec-10 Årlig ændring dec-11 Årlig ændring dec-12 dec 13 Ændring I alt % % % 4.5 Den virksomhedsrettede indsats Det er visionen at have og videreudbygge et tæt og velfungerende samarbejde med lokale og regionale virksomheder for herigennem: at bidrage til, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for - både på kort og lang sigt, at bane vejen for, at borgere i jobcentrets forskellige målgrupper kan komme i ordinær beskæftigelse, fastholdes eller integreres på arbejdsmarkedet. Det er målet at yde virksomhederne en tilfredsstillende service. Der er i den forbindelse særligt opmærksomhed på betydningen af, at have et godt samarbejde med virksomheder, som er omfattet af større afskedigelser. Alle afdelinger i jobcentret har i en eller anden form kontakt til virksomhederne, og alle jobcentrets målgrupper tilgodeses i et eller andet omfang af samarbejdet. Strategien for samarbejdet med virksomhederne involverer og forpligter således bredt på tværs af jobcentret. Samtidig knytter virksomhedsstrategien sig til de øvrige strategier på den måde, at samarbejdet er et redskab blandt andre som medvirker til at opnå målene i de øvrige strategier. Oversigt over jobcentrets virksomhedsrelaterede indsatser: Jobservice / Udførerteamet - Jobkonsulenterne varetager servicebesøg med henblik på at afdække en virksomheds behov for arbejdskraft, uddannelse og rådgivning; samtidig gives på et generelt plan en relevant information om jobcentrets forskellige serviceydelser. Derudover varetager jobkonsulenterne borgerrelaterede besøg med formidling af ordinære jobordrer, indhentning af konkrete pladser (løntilskud, virksomhedspraktik) og individuel udplacering med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer ( håndholdt indsats ). Endelig varetager jobkonsulenterne kampagnebesøg omkring forskellige formål og temaer. Projektudvikling Projektudvikling er ansvarlig for særlige virksomhedsforlagte samarbejdsprojekter (virksomhedscentre og partnerskabsaftaler). Gennem deres 10

11 virksomhedsopsøgende indsats bidrager særligt jobguiderne i Projektudvikling derudover med at afdække potentielle jobåbninger til de svage ledige, som typiske har behov for en håndholdt indsats ude i virksomhederne. Jobafklaring Jobafklaring har en særlig forpligtigelse over for virksomhederne med henblik på at understøtte sygemedarbejderes hurtige tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I den sammenhæng tager sagsbehandlere ud til virksomhederne og deltager i rundbordssamtaler. Desuden varetager Jobafklaring en indsats med arbejdsmarkedsfastholdelse af udstødningstruede borgere på arbejdsmarkedet, som ikke er hos en arbejdsgiver, med henblik på erhvervsmæssig afklaring. Endelig er jobkonsulenterne ansvarlige for den virksomhedsopsøgende indsat til etablering af virksomhedspraktikker til afprøvning af arbejdsevnen for sygedagpengemodtagere og revalidender, samt med henblik på at etablere fleksjob og løntilskudsjob til pensionister. Fokusområder I planperioden vil der især være fokus på Digitale muligheder i arbejdsgange mellem jobcentret og virksomheder skal udnyttes mest muligt. Bl.a. i form af markedsføringskampagner og andre informationskanaler skal virksomhederne oplyses og motiveres til en større selvhjælpsgrad ved at udnytte de digitale muligheder. Et særligt fokusområde er virksomhedernes anvendelse af muligheder på Jobnet.dk, hvor de kan opslå ledige jobs, men også udsøge arbejdskraft på Jobnet.dk. Initiativtager i forhold til samarbejdsprojekter med konkrete virksomheder. F.eks.: o Brancherelaterede jobbørser, hvor ledige og arbejdsgivere kan mødes. o Konkrete rekrutteringsprojekter i tilfælde af, hvor der er behov for et større antal medarbejdere o Bistand i tilfælde, hvor der afskediges et større antal medarbejdere o Jobrotationsprojekter, hvor ledige indgår som erstatningsarbejdskraft mens medarbejdere uddannes/opkvalificeres. o At inddrage konkrete virksomheder i vejledningen i af de ledige f.eks. i form virksomhedsbesøg, men også at virksomheder indgår med oplæg på f.eks. jobsøgningsforløb. At udvikle nye samarbejdsmetode med virksomheder, herunder via udnyttelse af netværk (F.eks.: tillidsmandsnetværket, arbejdsgiverorganisationer, brancheorganisationer, Esbjerg Erhvervsudvikling, BNI-netværk) 11

12 Tillæg nr 1. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan Jobcenter Esbjergs mål i forhold til ministermålene (Esbjerg/Fanø Kommuner) Ministermål 1: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 12 % fra december 2010 til december Ministermål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på offentlig forsørgelse Tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 460 personer i december 2012, svarende til et fald på 18 % fra december 2010 til december 2012 Ministermål 3: Unge skal i uddannelse eller job Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 10 % fra december 2010 til december Ministermål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 4 % fra december 2010 til december Resultatmål fordelt på Esbjerg og Fanø kommuner Antal dec 2010 Forventet dec 11 Resultatmål dec 12 Resultatmål dec 13 Udvikling dec 10 - dec 12 Mål 1. Færre ledige med mere end 3 måneders ledighed Mål 2. Tilgang til permanent offentlig forsørgelse begrænses Mål 3. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses Mål 4. Flere indvandrere / efterkommere i job Esbjerg ,7 % Fanø ,9 % Jobcentret ,7 % Esbjerg % Fanø ,3 % Jobcentret ,7 % Esbjerg ,9 % Fanø ,1 % Jobcentret ,9 % Esbjerg ,8 % Fanø ,7 % Jobcentret ,8 % 12

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 22. april 2010 J.nr.: Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 13. april 2010 Deltagere fra Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Indledning I Jobcenter Middelfarts Beskæftigelsesplanen er et af fokuspunkterne, at udarbejde en analyse

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012

Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012 Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012 1. Sygemeldte borgere: 1.1. Rehabilitering Nyere undersøgelser viser, at forskellige former for tidlige samt tværfaglige rehabiliteringsindsatser øger sygemeldtes

Læs mere

OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR

OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR / X Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Redegørelse 2010 om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune

Redegørelse 2010 om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune Notat Maj 2011 Redegørelse om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune Baggrund For at styrke integrationsindsatsen og hjælpe indvandrere med at få kontakt

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2011... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011... 6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: PDA/2011-0008907 Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Den Månedsstatistik til Job- og arbejdsmarkedsudvalget januar 2011.

Den Månedsstatistik til Job- og arbejdsmarkedsudvalget januar 2011. Den 21.2.2011 Månedsstatistik til Job- og arbejdsmarkedsudvalget januar 2011. Ledigheden for de forsikrede ledige er steget meget fra december 2010 til januar 2011. Stigning er på 261 forsikrede ledige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2013 Indhold 0. Resumé... 2 1. Indledning... 4 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2013... 6 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere