Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilden-områdets Grundejerforening (GF)"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag, den 21. februar 2013, kl. 15 hos Ivan Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Ivan Lund, Rie Hermansen og Ingrid Dissing Til stede fra suppleanterne: Oluf Kristiansen Afbud fra suppleanterne: Jost Schlegel Dagsorden 1. Afmærkning af træer, som skal fældes i det grønne område ved Fylleledvej 1 Der skete afmærkning med hvid spray af de ca træer, som skal fældes i den vestlige del af det grønne område, hvor vedligeholdelsen varetages af GF. Ole sender en mail til Anton og Grethe Nielsen med oplysning om, at der nu er afmærket ca træer til fældning, og at GF til brug for godtgørelse af træværdien udbeder sig et oplæg til markedspris pr. skov-rummeter ud fra træer på rod med svarfrist pr. 4. marts Orientering fra mødet mandag, den 18. februar 2013 med Anton og Grethe Nielsen samt deres søn Troels Nielsen Det blev anerkendt, at Anton og Grethe Nielsens krav om godtgørelse af træværdien fsv. de fældede træer skal imødekommes. På mødet blev præciseret, at det alene er GF v/bestyrelsen, som kan træffe beslutninger om vedligeholdelse, herunder skovning og fældning, på den vestlige del af det grønne område, som blev fastlagt i aftalen med Anton og Grethe Nielsen underskrevet den 15. december Anton og Grethe Nielsen blev på samme møde gjort opmærksom på, at GF vurderer, de 2 store træer tæt på Niels Busteds hus, Fylleledvej 9B, udgør en sikkerhedsrisiko. 3. Fællesarealet ud for Vangensvej 17 Ifølge tingbogsattest ejes hele fællesarealet af Grundejerforeningen St. Vangen, men ved en fejl sikkert fra landinspektørens side - er den nordlige træbevoksede del af arealet tinglyst som fællesareal for både St. Vangen og Kilden GF.

2 Nellemann & Bjørnkjær v/landinspektør Herluf Løhde kender sagen og oplyser, at den dobbelte tinglysning stammer fra Matrikelstyrelsens generelle arbejde i 1974 med forenkling af matrikelfortegnelsen, bl. a. bestående af sammenlægning af matr.nre. med samme ejer. GF indkalder St. Vangen Grundejerforening til møde om forholdene i det fælles fællesareal og drøftelse af en samarbejdsaftale. 4. Økonomi Kassebeholdning: ca kr. 1 grundejer er stadig i restance. 5. Eventuelt herunder fastsættelse af næste møde og generalforsamling Næste møde: Ole sender mail med datoforslag. Generalforsamling foreslås afholdt i uge 21. Ole Østervang Formand Ivan Lund Næstformand Ingrid Dissing Sekretær/referent Rie Hermansen Kasserer

3 Referat fra bestyrelsesmøde mandag, den 30. september 2013, kl. 14, hos Ingrid. Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen, Oluf Kristiansen og Ingrid Dissing. Til stede fra suppleanterne: Jost Schlegel og Gert Hedegaard. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 3. GF s hjemmeside På forsiden fjernes omtalen fsv. Skt. Hans i stedet oplysning om, at der er opstillet container i weekenden oktober det sædvanlige sted på sidevej til Ryetsvej 16 og 18. Erindringsliste: 1. Nyt kort over områdets stier (+ evt. fællesarealer) 2. Aktiv billeddokumentation for stier 3. Årstids billeder - når der findes tid til opgaverne.. 4. Opfølgning på verserende sager Fællesområdet v/fylleledvej 1: Rampe er renoveret. Skrænten er ryddet for ukrudt m.m. og græs er sået. Klipning af arealet sker i nærværende uge. Samarbejdet med Anton og Grethe Nielsen fsv. skovpleje skal fremmes. Græsklipning på GF s stier: Beslutning om udlicitering til grundejere er udskudt. Fællesarealet ved Vangensvej (den grønne lund): Der aftales møde med Grundejerforeningen St. Vangens bestyrelse, hvor vedligeholdelse af arealet skal drøftes. Begge grundejerforeninger står for vedligeholdelsen af fællesarealet ifølge deklarationer. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Gl. Kildens veje: Er også emne på nævnte møde med St. Vangen Grundejerforening. Julefest: Fælles julefest er ligeledes emne på mødet med St. Vangen Grundejerforening. 5. Økonomi Gennemgang af budget og forbrug. Kontant kassebeholdning: kr. Bankindestående: kr. Der indkøbes buskrydder til brug i fællesområder og på GF s stier. Prisniveau ca kr.

4 7 grundejere mangler fortsat at indbetale kontingent. Kassereren tager personlig kontakt. 6. Festivitas Julefest, søndag, den 1. december. Ingrid kontakter Frederikshavn kommune, Center for Park & Vej, for køb af et grantræ i området langs bamsestien (sti mellem Dalvangen og sti til Vandværksskoven). Fastelavnsfest 2014: Bestyrelsen støtter forslag om fastelavnsfest. Børnefamilier inddrages til at arrangere festen naturligvis i GF regi. 9. Diverse Møde med St. Vangen Grundejerforenings bestyrelse foreslås afholdt onsdag, den 30. oktober hos Oluf. Næste møde i GF s bestyrelse afholdes mandag, den 4. november, kl. 14, hos Rie. Ole Østervang Formand Oluf Kristiansen Næstformand Ingrid Dissing Sekretær/referent Rie Hermansen Kasserer

5 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag, den 20. juni 2013, kl. 16, hos Ole Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen, Oluf Kristiansen og Ingrid Dissing Til stede fra suppleanterne: Jost Schlegel og Gert Hedegaard 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Foreningsaftale med Bredbånd Nord Drøftelse af positive og negative sider af Bredbånd Nords foreningstilbud om levering af fiberbaseret internet, tv og telefoni. Aftalen indgås, da det er bestyrelsens og suppleanternes synspunkt, at der alene kan ses fordele ved indgåelse af aftalen, som giver grundejerne mulighed for at benytte Bredbånd Nords foreningstilbud. Der er opmærksomhed på, at en evt. opsigelse af foreningsaftalen vil berøre de grundejere, der evt. benytter Bredbånd Nords ydelser. 10. Eventuelt Næste møde afholdes primo august. Ole Østervang Formand Oluf Kristiansen Næstformand Ingrid Dissing Sekretær/referent Rie Hermansen Kasserer

6 Ref erat f ra b est y relsesm ød e m and ag, d en 1 8. m art s , kl. 1 5, ho s Oluf Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen og Ingrid Dissing Afbud fra bestyrelsen: Ivan Lund Til stede fra suppleanterne: Oluf Kristiansen Afbud fra suppleanterne: Jost Schlegel 1. Godkendelse og underskrift af referater Ref erat er ( 2 ) b lev g o d kend t o g und erskrev et. 2. GF s hjemmeside 2 små ændringer: 2011 fjernet fra bundlinjerne og Vedtægter kan nu flndes via forsiden. Forslag: Fort ælling om Gl. Kilden f ør og nu projekt oplæg f rem lægges på generalforsamlingen. 3. Økonomi Kassebeholdning: ca kr. Alle grundejere har nu betalt kontingent. Hede Danmark afvent er endelig afregning. Drøft else af priser på fot okopier. Budget for næst e regnskabsår udarbejdes. 4. Fællesområdet ved Fylleledvej 1 a) Afslut t ende brev færdiggøres t il Gret he og Ant on Nielsen fsv. træfældning på den del af fællesarealet, som GF forvalter. b) Sti anlægges nord for søen. Kørespor udjævnes, og rampen suppleres med grus. 5. Vedligeholdelses strategi for fællesområderne og stier Vedligeholdelse og anlæg af sti på fællesområdet ved Fylleledvej 1 afventer træfældning.

7 Ivan t ager kont akt t il Brohus Haveservice f or at igangsæt t e græsslåning i Rie ind hent er t ilbud p å g ræ sslåning f ra and en ent rep renør. Ole t ager kont akt t il Birt e Bøggild f sv. græsslåning på skrænt erne langs Ry et svej, So lv ang o g V ang ensvej. 6. Container opstilling. Rie t ager ko nt akt il Lars B. f sv. o p st illing af co nt ainer 2 g ang e i Generalforsamling Generalf orsam ling af holdes på Hot el Lisboa t orsdag, den 2 3. m aj kl Indkaldelse udsendes ca. 1. m aj. Forslag skal være f orm anden i hænde senest 7. m aj. Af sparehensyn skal der i år ske tilmelding til kassereren - senest 14. maj via telefon. 8. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde Næst e møde afholdes mandag, 8. april 2013, kl. 16.!! Ole Øst ervang!!! Ivan Lund Form and!!!! Næst f orm and!! Ing rid Dissing!!! Rie Herm ansen Sekret æ r/ ref erent!!! Kasserer

8 Referat fra bestyrelsesmøde mandag, den 13. maj 2013, kl. 19, hos Ole Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen og Ingrid Dissing Afbud fra bestyrelsen: Ivan Lund Til stede fra suppleanterne: Jost Schlegel og Oluf Kristiansen 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet (Ivan mangler). 2. GF s hjemmeside Generel ajourføring af hjemmesiden sker efter generalsamlingen herunder, at kontingentoplysning bør kunne findes via forsiden. Forslag om modernisering af hjemmesiden punktet genoptages efter generalforsamlingen. 3. Vedligeholdelse af stier og fællesområder, herunder beslutning f.s.v.a. valg af entreprenør Drøftelse af antal græsklipninger på stier m.m. Enighed om, at klipning skal ske efter behov / vurdering fra entreprenør. Udgifter (og fordeling af disse) til græsklipning af Birte B. s skrænter og rabatter langs Solvang, Ryetsvej og Vangensvej fremlægges på generalforsamlingen. Som entreprenør blev valgt: Deres Anlægsgartner, Frihedsvej 14, 9900 Frederikshavn. Brohus. Haveservice opsiges som entreprenør. 4. Økonomi a) Budgetter for og blev gennemgået og drøftet. b) Regnskab blev gennemgået. 5. Generalforsamling a) Praktisk forberedelse: Ole: tjekker Viewer, kaffeaftale m.v. med Hotel Lisboa samt kontakter dirigent-emner. Rie: sørger for stemmesedler og opdateret grundejerliste. Ingrid: Vivian, Lyngsvej 1, skriver referat i samarbejde med Ingrid. b) Beretning blev gennemgået og drøftet. c) Ændring i Vedtægternes 5 blev gennemgået. d) Diverse: Tilmelding som noget nyt blev drøftet.

9 6. Fællesområdet ved Fylleledvej 1 a) Status vedr. udførte opgaver: Nordjysk Pilleflis har færdiggjort den aftalte træfældning - mangler at fjerne de oplagrede træstammer. Hæk som markering af Antons og Grethes private grund er plantet. De dybe spor i det våde område tæt på Ryetsvej er udjævnet. En del grene er sammenrevet. b) Udestående planlagte arbejder: Generel oprydning mangler inkl. fjernelse af gl. hegn Styning af de sidste piletræer. Frederikshavn Forsyning tjekker regnvandsledning/nedløbsbrønd på Ryetsvej v/fællesarelalet. 8. Eventuelt Forslag om 1-2 årlige fælles arbejdsdage for alle grundejerforeningens medlemmer. Ole Østervang Formand Ivan Lund Næstformand Ingrid Dissing Sekretær/referent Rie Hermansen Kasserer

10 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag, den 8. august 2013, kl. 15, hos Ole. Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen, Oluf Kristiansen og Ingrid Dissing. Til stede fra suppleanterne: Gert Hedegaard. Afbud fra suppleanterne: Jost Schlegel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 3. Evaluering af Skt. Hans aften arrangement Skt. Hans aften var meget vellykket med ca. 100 deltagere heraf ca. 30 børn, som fandt sammen på kryds og tværs. Opgørelse over diverse forbrug findes hos Rie udgift på ca kr. I forbindelse med arrangementet fremkom forslag om afholdelse af fastelavnsfest. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 4. GF s hjemmeside Fortsætter uændret indtil videre. 5. Opfølgning på verserende sager a) Status vedr. planlagte og udførte opgaver: 2 bænke ved Vangensvej, 1 bænk ved Ryetsvej og 1 bænk ved ridestien er renoverede. Rampe til fællesområdet v/fylleledvej 1 er oprettet og planering af skrænt til sti nord for søen er udført. b) Vedligeholdelse af grønne områder og stier: Fællesområdet v/fylleledvej 1: I forbindelse med fældning af træer syd for Ryetsvej 9D og 9E kontaktes fam. Dencker og indbydes til samtidig fældning af træer på deres grund. Det er bestyrelsen bekendt, at Hededanmark til efteråret genoptager renoveringsarbejdet i den del af fællesområdet, hvor Anton og Grethe Nielsen har pligten til skovpleje. Der vil blive klippet græs et par gange i området mellem Ryetsvej og søen. Hvis græsset gror meget i den nye sti, bliver der også klippet her. Fællesarealet ved Vangensvej (den grønne lund): Den aftalte fældning af 4-7 træer tæt på Vangensvej 16 forventes igangsat snarest. Evt. udgifter deles med Grundejerforeningen St. Vangen.

11 Drøftelse af fremtidig græsklipning på GF s stier: Forslag fremsat om at tilbyde kontingentfritagelse for grundejere, som vil foretage klipningen. Der kan blive tale om 4 grundejere, som har naboskab til stierne. 6. Ny sag Grundejerforeningen St. Vangen har fremsendt mail, hvor det oplyses, at bestyrelsen har besluttet at opsætte vejkantskilte på Vangensvej med opfordring til forsigtig kørsel i form af skilte med motiv af et barn med rød ballon og teksten Pas på mig. Grundejerforeningen St. Vangen vil høre, om GF vil være med i kampagnen. Bestyrelsen er enig i, at nogle bilister kører for hurtigt på områdets veje, og at GF s Regelsæts anbefaling af max. 40 km/t er en rigtig god idé. Opsætning af skilte med opfordring til lavere hastighed er forsøgt før, men med begrænset succes. Bestyrelsen tror mere på en skiltning med fx max. 40 km/t ved indkørsel til området. Desværre er det så godt som umuligt at få godkendt den slags skiltning uden etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Bestyrelsen vil alligevel undersøge muligheden. 7. Økonomi Kontant kassebeholdning: kr. Bankindestående: kr. 20 grundejere mangler at indbetale kontingent. Der udsendes rykkere med gebyr på 100 kr. 8. Festivitas Julefest, søndag, den 1. december. Fastelavnsfest 2014 drøftes videre. 9. Diverse Der opsættes ikke flere hundeposestativer. Næste møde afholdes ultimo september eller primo oktober Ole Østervang Formand Oluf Kristiansen Næstformand Ingrid Dissing Sekretær/referent Rie Hermansen Kasserer

12 Referat fra bestyrelsesmøde mandag, den 8. april 2013, kl. 15, hos Ole Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen og Ingrid Dissing Afbud fra bestyrelsen: Ivan Lund Til stede fra suppleanterne: Oluf Kristiansen Afbud fra suppleanterne: Jost Schlegel 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. GF s hjemmeside Datoer for generalforsamling og container opstilling sættes på forsiden. 3. Økonomi Kassebeholdning: ca kr. 4. Fællesområdet ved Fylleledvej 1 a) Træfældning finder sted fra tirsdag, den 9. april Udføres af Nordjysk Pilleflis. b) Til fuld og endelig afregning for træværdi af samtlige træer på den del af fællesarealet, som Kilden-områdets Grundejerforening forvalter, modtager Anton og Grethe Nielsen kr. c) Udestående arbejder: Opretning af rampe, opretning af hjulspor, udjævning/planering af del af skrænt til sti nord for søen (overskudsjord placeres i det våde/bløde område), græssåning i nyt stiareal - overslag kr. ex. moms. v/mogens Andersen. Tilbud indhentes også fra Nordjysk Pilleflis. d) Oluf indhenter alternativt tilbud på hækplanter inkl. plantning + bekæmpelse af japansk pil. 5. Container opstilling Container opstilles maj og oktober sædvanlig placering på sidevej til Ryetsvej.

13 6. Generalforsamling Indkaldelse formuleres Ingrid udarbejder udkast. Rie udarbejder årsregnskab og budget. 8. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde Næste møde afholdes mandag, 13. maj 2013, kl. 16. Ole Østervang Formand Ivan Lund Næstformand Ingrid Dissing Sekretær/referent Rie Hermansen Kasserer

14 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag, den 6. juni 2013, kl. 19, hos Gert Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen, Oluf Kristiansen og Ingrid Dissing Til stede fra suppleanterne: Jost Schlegel og Gert Hedegaard 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet (Ivan mangler). 2. Evaluering af generalforsamling Generalforsamlingen forløb roligt og i en hyggelig atmosfære. Hotel Lisboa levede ikke op til det lovede og forventede. Brug af tilmelding var vellykket. Referat og budget uddeles i omslag sammen med indbydelse til Skt. Hans fest. 3. Konstituering af bestyrelsen Formanden var ikke på valg. Den øvrige bestyrelse konstituerede sig med Oluf som næstformand, Rie som kasserer og Ingrid som sekretær/referent. Suppleanterne: Jost fortsætter som 1. suppleant, og Gert er 2. suppleant. 4. GF s hjemmeside Opdatering skal foretages mht. generalforsamling, kontingent og Skt. Hans. Ole undersøger programmel bag hjemmesiden med henblik på udvidet/ændret brug. 5. Opfølgning på verserende sager: a) Fællesområdet v/fylleledvej 1: For overskuelighedens skyld betegnes den nye sti som område 1, området mellem Ryetsvej og søen som område 2 og Bakken mod Fylleledvej 3, 5, 7 og 9 som område 3. Område 1: Udjævning/planering af del af skrænt til sti nord for søen og græssåning i stien finder sted snarest. Den nye sti forventes klippet samtidig med områdets andre stier af Deres Anlægsgartner. Område 2: Pensioneret entreprenør tilbyder en form for harvning/rivning. Opretning af rampe finder sted snarest. Området inkl. bålpladsen vedligeholdes ved græsklipning samtidig med Birte B. s skrænter udføres af Deres anlægsgartner. Vedligeholdelsen vurderes løbende i samarbejde med Deres Anlægsgartner. Oluf tilbyder græsklipning omkring søen her og nu. Område 3: Skal fremstå som naturområde evt. kan der sås blomsterfrø. b) Vedligeholdelse af bænke: Ole og Oluf køber materiale og reparerer bænkene.

15 c) Status vedr. planlagte og udførte opgaver: Ulla Jensen har sponseret et affaldsstativ, som vil blive afhentet og opsat på bålpladsen. Hundeposestativet ved Ryetsvej 14 vil blive flyttet til rampen ved område 2. GF er betænkelig ved, om spuling af regnvandsledning fra Ryetsvej til område 2 kan afhjælpe vandproblemet i området GF overvejer i stedet en beplantning tilpasset vådområde. 6. Fællesarealet ved Vangensvej (den grønne lund) Vangensvej 16 og 17 har fremsat ønske om fældning af nogle træer i fællesarealet pga. megen skygge. Ole har haft møder med de implicerede. Fældning vil finde sted efter aftale med St. Vangen Grundejerforening og de 3 påtaleberettigede på Kirkestien. 7. Økonomi Kontant kassebeholdning: 2.247,55 kr. Bankindestående: kr. Fremover sammenholdes budget og forbrug. Kontingent opkræves i juni med seneste indbetaling den 1. juli Skt. Hans fest a) Praktisk forberedelse: Ole laver en heks, køber 2 pavilloner og printer 50 Skt. Hans sange. Jost og Gert udlåner grill. Grundejerne supplerer med grene og kvas. b) Indkøb: Ole og Oluf køber grillbriketter, optændingsblokke, øl og vand. Jost fremskaffer knust is (afkøling af øl og vand), Rie køber pølser, brød, engangstallerkner, skumfiduser, kiks, sennep, ketchup, ristede løg og fransk dressing. c) Indbydelse: Oles forslag bruges og uddeles sammen med referat m.m. fra generalforsamlingen. St. Vangen Grundejerforening afholder deres egen Skt. Hans fest. 9. Diverse Forslag til forretningsorden gennemgås og kommenteres. Bruges fremover som internt arbejdsredskab for bestyrelsen. 10. Eventuelt Drøftelse af tekst i omslag til referat fra generalforsamling m.m. Ole udarbejder forslag, som skal omtale Skt. Hans, kontingent og GF s opfordring til lav hastighed på områdets veje. Næste møde afholdes primo august. Ole Østervang Formand Oluf Kristiansen Næstformand Ingrid Dissing Sekretær/referent Rie Hermansen Kasserer

16 Referat fra bestyrelsesmøde mandag, den 4. november 2013, kl. 15, hos Rie. Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen, Oluf Kristiansen og Ingrid Dissing. Til stede fra suppleanterne: Jost Schlegel. Afbud fra suppleanterne: Gert Hedegaard. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 3. GF s hjemmeside På forsiden fjernes Jul i grundejerforeningen. I stedet indsættes invitation til julefest Under bestyrelsens arbejde indsættes referat fra møde den 30. oktober 2013 med St. Vangen Grundejerforening. 4. Opfølgning på verserende sager a. Vedligeholdelse af fællesarealerne Status herunder indkøb: Indkøb af buskrydder til brug i fællesarealerne udsættes indtil videre. Fredes (Ryetsvej 24) buskrydder lånes med evt. køb for øje. Drøftelse af Deres Anlægsgartners arbejde. Arbejdet er udført tilfredsstillende, men næste år skal tidspunkt for arbejdets udførelse aftales nærmere. Regningerne skal fremover specificeres, så det tydeliggøres hvor og hvornår arbejdet er udført. Bænke og bord m/bænk er renoverede. Udestående planlagte arbejder på fællesarealerne: Fællesarealet syd for Solvang og vest for Ryetsvej (trekantarealet): Skal soigneres for at hæve de naturæstetiske værdier i GF s område. Fællesarealet ved Fylleledvej 1: I forbindelse med tættere samarbejde om skovplejen afholdes møde med Anton og Grethe Nielsen efter nytår. Den grønne lund: Mødet den 30. oktober med St. Vangen Grundejerforening blev drøftet. Mødet var positivt, og referat fra mødet kan ses på hjemmesiden. Fartdæmpende foranstaltninger: I samarbejde med St. Vangen Grundejerforening opsættes kampagneplakater til foråret. I samme forbindelse husstandsomdeles en flyer, som opfordrer til at sænke farten.

17 5. Økonomi Kontant kassebeholdning: kr. Bankindestående: kr. 7 grundejere mangler stadig at indbetale kontingent. Næste skridt er desværre brug af inkasso. 6. Festivitas Julefest, søndag, den 1. december: Frederikshavn kommune, Center for Park & Vej, sælger ikke grantræer mere. Invitation udarbejdes af Ole. Rie forestår alt indkøb. Juletræ hentes evt. på fællesarealet v/kunstskoven (aftales). Måske kan St. Vangen grundejerforening levere. Muligheder undersøges. 7. Diverse Næste møde afholdes mandag, den 6. januar 2014, kl , hos Jost. Ole Østervang Formand Oluf Kristiansen Næstformand Ingrid Dissing Sekretær/referent Rie Hermansen Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat fra bestyrelsesmøde onsdag, den 5. november 2014, kl. 14, hos Oluf. Til stede fra bestyrelsen: Oluf Kristiansen, Gert Hedegaard, Rie Hermansen og Ingrid Dissing.

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling torsdag, den 23. maj 2013, kl. 19, på Hotel Lisboa, Søndergade 248, Frederikshavn Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

1. Grønne områder: b. Behov for dræn i områderne Problemer mange steder. Det bliver dog for uoverskueligt at dræne de steder, hvor der er behov.

1. Grønne områder: b. Behov for dræn i områderne Problemer mange steder. Det bliver dog for uoverskueligt at dræne de steder, hvor der er behov. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 2. november 2015 (hos Preben) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Grønne områder: a. Evaluering af samarbejdet med Klock Park & Have

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Spørgsmål om hvorvidt vi skal få foretaget en rodfræsning af stubbene, var der ikke umiddelbart stemning for på mødet.

Spørgsmål om hvorvidt vi skal få foretaget en rodfræsning af stubbene, var der ikke umiddelbart stemning for på mødet. Grundejerforeningen Ovesdal Referat 2: Bestyrelsesmøde d. 2. september (hos Keld) Til stede: Charlotte, Preben, Søren, Keld og John (Ref). 1. a. Træfældning: fordeling af brænde og bortkørsel af grenaffald,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Linda Kampmann 27. november 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1.1. Vej & sti

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale.

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 1. juni (hos Niels) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Siden sidst a. Høns Preben har sendt bestyrelsens svar til Jytte Sonne vedr.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 9. April 2014 REFERAT DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2014

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Referat fra det 20. bestyrelsesmøde onsdag den 27. april 2011

Referat fra det 20. bestyrelsesmøde onsdag den 27. april 2011 Referat fra det 20. bestyrelsesmøde onsdag den 27. april 2011 Tilstedeværende: Lars Bak, Karina Zinck Kærsgaard, Martin Kristensen, Gert Kjærsgård, Mads Vestergaard (ref.) Peder Jespersen, Peter Slej Nybo

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl Til stede: Mette, Ole, Torben, Christian Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl. 19.30. 1) Valg af referent: Chr 2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Godkendt med bemærkning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Tilstede: Henrik (65), Dan (75), Connie (41), Torben (51), Ole (7), Klaus (79) og Morten (67) Afbud: John (33) Fraværende: 1. VALG AF REFERANT Morten

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 7. april 2010 Referat Bilag a. Bestyrelsens Beretning for 2009 b. Årsregnskab 2009 c. Budget 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti. Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder

Referat af bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti. Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder Linda Kampmann, Kim Reenberg, Kim Sommer 10. januar 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1. Opfølgning

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015. Tilstede: Torben (51), Ole (7), Connie (41) og (67) Fraværende: Henrik (65), Klaus (79), Dan (75) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BEDAHL

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BEDAHL VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BEDAHL (Begoniavej, Dahliavej & Dahliaparken) Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er BEDAHL Foreningens hjemsted er Holbæk kommune, Region Sjælland Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dagsorden Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Per René Schmidt, Inge Lise Møller Jensen & Stefan Krebs Jensen. Renè Olesen 26. august 2014 kl. 19.30

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

ÅRSREGNSKAB Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2016 Regnskab for perioden 1. november 2015 31. oktober 2016 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Sognefogedparkens Grundejerforening. Generalforsamling d. 26-02-2013

Sognefogedparkens Grundejerforening. Generalforsamling d. 26-02-2013 Sognefogedparkens Grundejerforening Generalforsamling d. 26-02-2013 Dagsorden Valg af dirigent. 1.Valg af stemmetællere efter dirigentens bestemmelser. 2.Bestyrelsens beretning, herunder opfordringer til

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlby Strand den 28. januar 2017 hos Kaj Jensen, Vejle

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlby Strand den 28. januar 2017 hos Kaj Jensen, Vejle Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlby Strand den 28. januar 2017 hos Kaj Jensen, Vejle Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde Pkt. 2: Bordet rundt/siden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dion Brun, Kim Reenberg, Kim Sommer, Georg Rønsch, Linda Kampmann & Lisbeth Garder

Dion Brun, Kim Reenberg, Kim Sommer, Georg Rønsch, Linda Kampmann & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Dion Brun, Kim Reenberg, Kim Sommer, Georg Rønsch, Linda Kampmann & Lisbeth Garder Afbud: Dato: 29. november 2011 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1.1. Vej &

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Side 1 af 4. Vedtægterne revideret ved generalforsamlingen onsdag den 26. marts Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindegårdsvej/Ørnehøj

Side 1 af 4. Vedtægterne revideret ved generalforsamlingen onsdag den 26. marts Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindegårdsvej/Ørnehøj Side 1 af 4 Vedtægterne revideret ved generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2008 Vedtægter for Grundejerforeningen Lindegårdsvej/Ørnehøj 1. Foreningens navn er Lindegårdsvej/Ørnehøj. 2. Foreningens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde 1. Foreningens navn og jurisdiktion Grundejerforeningens navn er HYRDEHØJ, omfattende del af matr.nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 6. januar 2010.

Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 6. januar 2010. Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 6. januar 2010. 1) Sidste referat 2) Fastelavn 3) Generalforsamling 4) Lokalplanforslag for Vejlgårdsparken 5) Restancer 6) Regnskab 7) Snerydning

Læs mere

GENERALFORSAMLING I KILDEN OMRÅDETS GRUNDEJERFORENING ONSDAG D. 31. MAJ 2006

GENERALFORSAMLING I KILDEN OMRÅDETS GRUNDEJERFORENING ONSDAG D. 31. MAJ 2006 GENERALFORSAMLING I KILDEN OMRÅDETS GRUNDEJERFORENING ONSDAG D. 31. MAJ 2006 Der var mødt 22, som deltog i generalforsamlingen. Formanden bød velkommen og vedtog at tobaksrygning skulle foregå udenfor

Læs mere