Nr årgang, februar Nyt fra Senior Vest Referater af Generalforsamlinger. Fastalavn Petanque. Se også

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 22. årgang, februar 2009. Nyt fra Senior Vest Referater af Generalforsamlinger. Fastalavn Petanque. Se også www.soenderlund."

Transkript

1 Nr årgang, februar 2009 Nyt fra Senior Vest Referater af Generalforsamlinger Fastalavn Petanque Se også

2 Redaktionen på Sønderlundsposten Har du noget, som du ønsker i bladet, så skriv en mail til: Redaktør: Poul Svendsen Layout: Dorthe Kornerup En evne Sommerferieidé for travle folk... Der findes folk, som ikke mere har evne til at feriere. De bør ta fri og gå omkring og øve sig i ingenting. Hvad nytter al ens kløgt og viden, hvis man har glemt at spilde tiden! Piet Hein 2

3 Referat af Grundejerforeningen Sønderlunds generalforsamling mandag den 24/ Tilstede fra bestyrelsen: Arne Pedersen, Poul Johnsen, Barbara Obenhaupt og Frank Nielsen. Chistian Poulsen havde meldt afbud. Der var mødt adskillige medlemmer op trods snevejret. Dagsorden efter mødeindkaldelsen: Punkt 1, valg af dirigent Formanden Arne Pedersen bød velkommen. Niels Erik valgt om dirigent og han konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Punkt 1. 2, valg af referent Frank Nielsen valgt som referent. Punkt 2, Bestyrelsens beretning Formand Arne Pedersen gennemgik bestyrelsens beretning, som også var udleveret skriftligt. Han kom her ind på, at der ikke var 77,5% som var medlem af foreningen i området, men rettelig 85 %. Der var kommet flere til siden sidste optælling. Beretningen blev gennemgået og herunder blev redskabsordningen omtalt som en stor succes. Der var planer om indkøb af ny trailer og der var indkøbt ny tromle, ligesom der også skulle købes ny hækkeklipper og nyt jordpælebor. Alt sammen til udlån. Det ville fremgå af redskabslisten, som bl.a. kan ses på hjemmesiden. Sønderlundsposten og tankerne om, hvor mange udgivelser der skal være årligt blev gennemgået. Hellere 2 gode end 3 lidt mere tynde udgivelser om året. Poul ville senere på generalforsamlingen gennemgå forholdene omkring Sønderlundsposten. Arne Pedersen fremhævede forholdet til Sønderlundsparken, og at vi støttede dem og havde et godt samarbejde. Han efterlyste initiativer til aktivitet i forening, herunder haverne eller andet. Kom med forslag! Kassereren Barbara Obenhaupt fraflytter og det vil give kassererproblemer, og hvis der er nogen blandt medlemmer eller de fremmødte, som har mod på det, så er der en ledig plads. Beretningen godkendt. Poul orienterede herefter om Sønderlundsposten. Sønderlundsposten er meget vellidt og nødvendig for foreningerne Grundejerforeningens bestyrelse 2009 Der var pt. 4 betalende annoncører, men grundet betalingsmåden manglede der betaling for de næste 2 numre. En annonce koster 1100 kr. årligt og prisen skal nok stige fremover. Trykningen er steget fra 800 til 2500 kr. pr. udgivelse og det skyldes en ny trykker. Man havde fordelagtig ordning med tidligere trykker. Der var herefter debat om formatet af bladet og farverne. Nogle kunne ikke læse med mange farver og andre mente, at det store format lignede reklamer. Generalforsamlingen bakkede op om, at der evt blev givet yderligere til Sønderlundsposten og ville evt. sætte kontingentet op, hvis det var nødvendigt. Sønderlundsposten er meget vellidt og nødvendigt for foreningerne. Man ville lige afvente et tilbud fra en tilstedeværende, som evt. kunne få trykt bladet billigere og så ville der komme et oplæg til bladets videre udseende og antal udgivelser. Det var noteret, at bladet var vigtigt og skulle fortsætte sideløbende med hjemmesiden. Poul Svendsen opfordrede til et budget og koordinationsmøde mellem de 2 bestyrelser og redaktionen, hvilket blev besluttet at gennemføre i januar 09. Punkt 3, Regnskab Kassereren Barbara fremlagde regnskab, hvorefter foreningen har overskud på 6116 kr. i år og en samlet formue efter overskud på kr kr. Det ser umiddelbart fint ud og der var ingen problemer. Punkt 4, budget og kontingent Grundet det fine regnskab blev der foreslået uændret kontingent på kr. 125 pr. husstand og kr. 75 for pensionister. Til kontingentet skal så lægges tilskud til Sønderlundsparken, så samlet bliver kontingentet 225 kr. og 175 kr, som det har været de sidste år. Der ligger et forslag om indkøb af ny trailer og hækkeklipper og det vil udløse indtægter på den gamle trailer, som skal sælges og så udgifter til en ny. Men det skulle der være råd til. Der var en del debat om et forslag om, at grundejerforeningen fremover skulle give 90 kr. til Sønderlundsparken i stedet for 100 kr. om året, og hvoraf de 10 kr. skulle gå til Sønderlundsposten. Formand Arne Pedersen Rønnealle 19 Tlf Næstformand Christian T. Poulsen Rønnealle 6 Tlf Kasserer Frank Nielsen Rønnealle 34 Tlf Medlem Ole B. Pedersen Rønne alle 21 Tlf Medlem Poul Johnsen Helligkorsvej 94 Tlf Suppleant Leo Larsen Poppelalle 16 Tlf Det forslag blev af mange fremmødte ikke set som farbar vej og der blev i stedet foreslået øget kontingent. Der blev dog grundet den gode økonomi vedtaget uændret kontingent, stadig 100 kr. til Sønderlundsparken, nyindkøb af trailer, jordbor og hækkeklipper. Køb af hækkeklipper gav dog anledning til kritik, debat og opfordring til ny overvejelse af om det ikke var et indkøb, der lå uden for fællesskabets målsætning vedr. køb af redskaber. Punkt 5, valg. Frank Nielsen genvalgt som bestyrelsesmedlem. Barbara fraflytter formentlig snarest, da huset er til salg, så hun fratræder som medlem og kasserer. Arne sagde tak for godt samarbejde og Barbara får en vingave bragt over. Ole Brygger Pedersen, Rønne Alle 21, stillede op som menigt medlem og blev indvalgt. Leo Larsen genvalgt som suppleant. Punkt 6, valg af revisor og revisorsuppleant Hans Lunde blev genvalgt som revisor og Chr. Kjærsgård blev genvalgt som suppleant. Punkt 7, Indkom. forslag Ingen indkomne forslag. Punkt 8, Eventuelt. Ingen indlæg. Inden andespillet afviklede Sønderlundsparken sin generalforsamling. Punkt 9, Andespil Det traditionsrige andespil afviklet med ænder og vin som præmier. Andespillet indbragte 160 kr i overskud, som videresendes til Legepladsudvalget, Sønderlundsparken, p.b.v. Frank Nielsen. Regnskab for Grundejerforeningen Sønderlund Periode 1/ /9-08 Indtægter Udgifter Kontingenter ,00 Renter 29,43 Annonceindtægter 4200,00 Servicegebyrer 315,00 Møder og arrangementer 5573,45 Indkøb og vedligeholdelse 4013,50 Gaver 429,00 Sønderlundsposten 4557,75 Legepladsudvalg ,00 Det danske Haveselskab 1940,00 Diverse kontorart. m.m. 459, , ,10 Årets resultat 6116,33 Balance , ,43 Status pr. 30/9-08 Aktiver Passiver Formue pr. 30/ ,71 Beholdn. Girokonto ,54 Beholdn. Bankkonto 800,55 Beholdn. Kontant 1065,75 Beholdn. Legepladskonto 100,20 Årets resultat 6116,33 Balance , ,04 Hans Lunde og Torben Hansen, Revisorer Barbara Obenhaupt, Kasserer 3

4 Karsten bød velkommen til de ca. 20 deltagere Valg af dirigent: Christian Kjærsgaard blev valgt uden modkandidater. Bestyrelsens beretning Karsten fremlagde bestyrelsens beretning jf. vedlagte skriftlige beretning. Bestyrelsen blev præsenteret. Efter beretningen blev bestyrelsen opfordret til at kontakte nye beboere i området og gøre opmærksom på eksistensen af Interessentselskabet Sønderlundsparken samt sikre at alle interesserede formelt bliver medlemmer, idet det er vigtigt mellems- Sønderlundsparken I/S Bestyrelsens beretning på generalforsamling den 24. november 2008 andelen ikke bliver for lav. Dette sker på vores hjemmeside, i Sønderlundsposten og til Høstfesten. Beretningen blev herefter godkendt, med en kommentar om, at Kommunen ikke vedligeholder hækkene jf. deklarationen mellem Kommunen og Sønderlundsparken. Bestyrelsen lovede at rykke Kommunen for vedligeholdet. Revideret regnskab samt budget til godkendelse Torben (kassereren) udleverede og gennemgik årets regnskab, som var godkendt af revisorerne uden bemærkninger. Årets resultat er et underskudskud på ca kr., grundet etablering af nyt slidlag på boldbanen. Sønderlundsparken har lige fået tilsagn fra Danske bank om kr til etablering af nyt klatrestativ. Dette etableres snarest. Som det fremgår af regnskabet klarer Legepladsområdet sig ikke uden hjælp fra dels fonde og dels Grundejerforeningen, m.v. såfremt det skal være muligt med vedligehold og nye tiltag. Interessentselskabet har beholdninger i bank, aktier og kontanter på ca kr. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Fastsættelse af indskud iht. vedtægternes 3 Efter indstilling fra bestyrelsen blev det besluttet at fastsætte indskuddene ligesom sidste år: Købere af ejendomme hvis tidligere ejere ikke var interessenter: 0 kr. Andre: kr. Valg af medlemmer og suppleanter Til bestyrelsen blev følgende valgt for en 2-årig periode: Kim Mikkelsen og Karsten Bøjesen blev valgt. Som suppleant blev Jørgen Krarup og Jeantte Rahr valgt. Valg af revisor og revisorsuppleant Hans Lunde blev valgt som revisor for 2 år, og Arne Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. Eventuelt Karsten takkede Morten Severin indsatsen i bestyrelsen. Da Morten ikke var tilstede overrækkes vin senere. Referent: Lene Holmberg. Dirigent: Christian Kjærgaard. Forårsrengøring i Sønderlundsparken onsdag den 29. april 2009 kl Anlægget skal gøres forårsklart. Kom og giv en hånd med grene, visne blade og hvad der ellers trænger. Medbring gerne redskaber. Vi tilbyder hyggeligt samvær, drikkevarer og pizza til at slutte af på. Og en flot, fælles legeplads og park. Sønderlundsparkens bestyrelse 4

5 Sønderlundsparken I/S Indledning Ja, så blev det november igen, og traditionen tro er det tid til at berette om årets gang i Sønderlundsparken. Kort fortalt har 2008 været år præget af såvel de kendte aktiviteter som af nye tiltag i parken. Mere herom det i det følgende. Årets aktiviteter: Fastelavn Fastlavnssøndag lå igen igen i skolernes vinterferie. Som sædvanlig betyder det et lidt mindre deltagerantal end normalt. I år var der lige som sidste år ca. 70 deltagende børn, og det er nok det deltagerantal, vi skal forvente fremover. Vejret var OK og stemningen god. Alt gik som det plejer. De større børn havde forholdsvist let ved at slå tønden ned, mens de små måtte kæmpe noget hårdere og længere. Igen i år var et af bestyrelsens medlemmer Erik klædt ud som en grøn ork, i hvilket han kunne overrække kattekongerne og kattedronningerne deres præmie. Måske er vi ved at få udviklet en helt ny tradition her? Forårsrengøring Som de foregående år havde vi valgt at gennemføre forårsrengøringen på en hverdagsaften. Baggrunden for det er, at folk har så mange andre gøremål i forårsweekenderne, og at man kunne håbe på en lidt større tilslutning, hvis arrangementet ligger på en hverdagsaften. Der var OK tilslutning til forårsrengøringen. Udover de sædvanlige rengøringsopgaver var en af de tunge opgaver ved forårsrengøringen at skabe et bedre fundament rundt om rutchebanen, så jorden ikke skrider så meget. Græsslåning og vedligeholdelse af parken Som de forrige år har bestyrelsens medlemmer på skift slået græs i parken dette har fungeret nogenlunde og har sørget for, at det hele ikke voksede til. Som en ekstra ting gennemførte vi i år en sommerrengøring, dels for at få klippet træer og buske som vokser voldsomt i løbet af forsommeren, dels for at få ryddet området ud mod Tjørnegaardsvej for udkrudt og tjørnehæk. Høstfest Årets høstfest blev arrangeret af Poppel Alle. Dagen var den 23. august, og det ville være lidt af en tilsnigelse at hævde, at vi havde vejrguderne med os. Nej det høvlede ned fra morgenstunden af og regnen sluttede først ved 20-tiden, Men på trods af alle odds forløb høstfesten rigtigt godt. Der var måske nogen, der om eftermiddagen holdt sig hjemme pga. vejret, men de der dukkede op, så ud til at hygge sig. Der deltog ca 70 voksne og 40 børn i festlighederne. En gruppe beboere fra Poppel Alle gik frisk til opgaven og fik stablet et rigtigt godt arrangement på benene. Der var bl.a. klovne, basketball turnering, og jonglering om eftermiddagen og om aftenen blev vi introduceret ud i de latinske dansearter. Tak til Poppel Alle for et godt arrangement. Stafetten gives næste år videre til Klokkervej og Sønderlundsvej, som vi er sikre på vil være vært for en lige så god høstfest som i år. Afslutningsvis tak til de mange sponsorer, der støttede vores lotteri. Efterårsrengøring Efterårsrengøringen blev gennemført den søndag 2. november. Her blev der fejet blade, givet træbeskyttelse og maling, samt plantet høstanemoner ud mod Tjørnegaardsvej. Høstanemoner skulle efter sigende have den fordel, at de passer sig selv og holder ukrudten væk. Legepladsen Vi fik jo en ny legeplads i Sønderlundsparken for 2 år siden. Den er vi rigtigt glade for. Ikke mindst fordi vi kan se, at legepladsen bliver brugt flittig både af børn fra kvarteret og af dagsinstitutioner og dagplejere. Efter et lidt stille år sidste år hvad angår den fortsatte udvikling af legepladsen så er der igen i år sket nye ting. Boldbanen har således fået en ny gang asfalt. Det lyder måske ikke af så meget, men det har faktisk været Bestyrelsen i Sønderlundsparken I/S Formand Karsten Bøjesen Rønne Allé 35 Tlf Kasserer Torben Hansen Poppel Allé 4 Tlf Medlem Lene Holmberg Rønne Allé 18 Tlf Medlem Kim Mikkelsen Tjørngårdsvej 14 Tlf Medlem Erik Lund Klokkervej 3 Tlf Suppleant Jeanette Rahr Helligkorsvej 108 Tlf Suppleant Jørgen Krarup Poppel Alle 18 Tlf en stor investering på kr moms. Næste år har vi fået tilsagn om, at kommunen udskifter fald-underlaget på legepladsen. Det har nemlig vist sig, at kommunen ved en fejl har lagt et lidt for finkornet grus som fald-underlag. Herudover har vi planer om nye basketball net på boldbanen samt evt. et klatrestativ. Men tingene koster Så hvis I skulle kende nogen, der har lyst til at sponsorere forbedringer i Sønderlundsparken, så skal I endelig ikke holde jer tilbage. Asfalteringen af boldbanen blev mulig økonomisk, fordi det lykkedes os at få en ansøgning igennem til Agenda21-fonden. De støttede os med kr Pt. har vi en ansøgning ude til Danske Bank, og de har givet os et mundtligt tilsagn om at støtte et klatrestativ med kr Igen i år skal imidlertid os lyde en stor tak til grundejerforeningens medlemmer, fordi de bakkede op om det øremærkede kontingentbeløb på kr 100, som havde til formål at støtte Sønderlundsparken. De penge er livsvigtige for os, og derfor stiller vi igen i år forslag om et tilsvarende øremærket kontingentbeløb. Medlemsregister Vi har en løbende udfordring med at få vedligeholdt medlemsregistret i takt med, at der sker udog indflytning i kvarteret. Vi vil klare opgaven ved at gøre opmærksom på, at beboere kan blive medlem ved at skrive om det på hjemmeside og i Sønderlundsposten med jævne mellemrum. Desuden vil vi have en planche op ved arrangementerne i Sønderlundsparken primært Fastelavn og Høstfest. Afslutning Afslutningsvis skal der lyde en tak til grundejerforeningen for et godt samarbejde i årets løb. Der skal også lyde en tak til de beboere, der har hjulpet til eller har støttet op om Sønderlundsparkens arrangementer. Og ikke mindst skal der lyde en tak til vores bestyrelsessuppleant Morten Severin -, som har valgt at takke af for denne gang. Vi håber, at vi fortsat kan trække lidt på ham ved de forskellige arrangementer i Sønderlundsparken. Sønderlundsparkens I/S s bestyrelse 24. november

6 Der er nogle gange blevet spurgt efter en status på medlemsantallet i Sønderlundsparken I/S vores fælles legeplads på den gamle vandværksgrund mellem Holbækvej og Sønderlundsvej. Den kommer her sammen med... En lille forhistorie Det hele startede med et vandværk. Det blev etableret omkring 1916 af den slagtermester Carl Bertel Frederiksen, der udstykkede og byggemodnede de godt 200 parceller, som vi i dag bor på. Siden overgik det privatejede vandværk til et interessentskab. I løbet af 70 erne og 80 erne skærpedes kravene til vandkvaliteten, og i 1991 besluttede interessenterne at nedlægge Sønderlund Vandværk og fremover få vand fra den kommunale vandforsyning. Sønderlundsparken I/S Om medlemsskab og om medlemsbestanden i Sønderlundsparken I/S Man stod nu tilbage med grunden. Den kunne have været solgt som nye byggegrunde og sikkert indbragt en pæn skilling, men man valgte i stedet at videreføre arealet som et fælles åndehul og legeplads. Der var 217 grundejere, som var interessenter i det gamle vandværk, og i oktober 1991 fik de alle et valg: De kunne blive forblive medejere og med- 6 interessenter i interessentskabet, der blev omdøbt til Sønderlundsparken I/S eller de kunne få deres andel af grundværdien udbetalt, hvilket blev fastsat til 3000,- kr per parcel. De fleste 147 valgte at blive medejere, mens 70 valgte at lade være, og de fik så udbetalt pengene. Status i dag Siden da har mere end halvdelen af grundene skiftet ejer mindst en gang, og der er desuden kommet fire ekstra parceller til ved opdeling af enkelte ejendomme. Af de nuværende 221 grundejere i området (og dermed mulige interessenter) er lige omkring halvdelen i øjeblikket registreret som interessenter 107 ved seneste optælling, men vi er i færd med at opdatere listen påny. Reglerne er sådan, at man ikke automatisk bliver interessent, når man køber grund i Sønderlundskvarteret uanset om den tidligere ejer af grunden var det eller ej. Man skal personligt med sin underskrift vedkende sig interessentskabet. Det er ikke muligt at trække sig ud og få et kontant beløb udbetalt men til gengæld koster det heller ikke noget at melde sig ind som tilflytter, uanset den tidligere ejers status. Af de 70 grundejere, der i sin tid valgte at melde sig ud, er i dag kun 22 tilbage, og for dem er reglerne, at hvis de ønsker at genintræde i interessentskabet, må de af med de 3000,- kr. igen. - og hvordan bliver man så interessent? Og så kommer vi til sagens kerne: Det er et rigtig godt og nyttigt anlæg og et rigtig godt fællesskab, vi har omkring det her i Sønderlund. Men det behøver opbakning det behøver sine interessenter. Det duer jo ikke, hvis der bliver færre og færre interessenter som tiden går, fordi nye tilflyttere ikke bringes ind i kredsen. Den indsats har vi forsømt lidt i nogle år, men det bliver der rettet op på i løbet af foråret. Som interessent bliver man medejer af Sønderlundsparken, med de juridiske rettigheder, forpligtelser og ansvar, der deraf følger. Men nok så vigtigt er det, at man derved signalerer sin interesse for, at vi fortsat skal have og og fortsat skal udvikle dette anlæg i Sønderlundskvarteret. Og det er da en signatur værd ikke? Og hvordan er det så lige, man bliver interessent? Fastelavnsfest Søndag den 22. februar 2009 kl. 10 Eller finder ud af, om man allerede er det? Jo, man bevæger sig ned til mig Erik Lund, Klokkervej 3 og så er den sag hurtigt klaret. Alternativt vil der i løbet af foråret dumpe et brev og en blanket ned i postkasserne i kvarteret. Endelig er der mulighed for at gå ind på hjemmesiden: hvor vedtægter og blanket også ligger og kan hentes. Traditionen tro holder vi fastelavnsfest i det grønne område på Tjørnegårdsvej 5 med tønder til fire aldersgrupper og kåring af kattekonger og kattedronninger. Varm kakao og godteposer til børnene. Salg af diverse varme og kolde drikke samt kager. Pris: 15 kr pr. barn, 10 kr pr. voksen HUSK: Alt, hvad arrangementerne i Sønderlundsparken indbringer, går til den fortsatte drift og udvikling af anlægget.

7 Nyt fra Senior Vest Så er Senior Vest godt i gang igen Vi glæder os over at være tilbage i de lyse, smukke mødelokaler i Hellig Kors Kirkesal, Holbækvej 57, hvor der nu er opsat projektor, så at billeder fra computer, video- eller dvd-afspiller kan blive vist på et stort lærred og ikke på en lille fjernsynsskærm. Vi har i efterår og vinter haft gode oplevelser med foredrag af domprovst Jens Arendt om Grønland, af daværende domkirkeværge Frank Ramskov om Fijiøerne, af globetrotter Ruth Christoffersen om rejse i Burma og af sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen om hendes arbejde som feltpræst. Bitte, Søren og Otto fra Sct. Georgsgildets sangkor har sunget kabaretsange for os, og Sct. Jørgens skoles børnekor sang som sædvanligt ved vores julearrangement. Vi har haft adventsandagt ved sognepræst Linda Friis Christoffersen, filmforevisninger og efterårsfest, og så har der som sædvanligt været banko en gang om måneden. Og ind imellem alle disse arrangementer var der åbent hus med hygge og snak omkring kaffebordet. Og som altid kortspil om formiddagen hver mødedag. I januar og februar måneder arrangerer vi nytårsfrokost, kaffediskussion om Senior Vest: hvilken type arrangementer ønsker man og hvor mange? Og en ny aktivitet: Erindringer, hvor en eller flere vil fortælle om en ting, en person eller en hændelse, der har betydet meget for vedkommende. I forbindelse med en madpakkedag vil Grethe Kristensen fortælle om en rejse til Thailand. I marts fejrer vi Senior Vests 20 års fødselsdag. Vi har indledt et samarbejde med Domsognet v. sognepræst Linda Friis Christoffersen om nogle fælles arrangementer: Roskilde Damekor kommer og synger for os. Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd, vil fortælle om en tur til Sydafrika, hvor han bl.a. blev inviteret til te hos ærkebiskop Tutu. I marts vil sygeplejerske Susanne Malmstrøm fortælle om turen med vikingeskibet Havhingsten af Glendalough Roskilde-Dublin retur. Husk: Senior Vest har åbent tirsdag og fredag og Man kommer, når man har lyst og deltager i det, der interesserer en. Brugerne betaler ikke kontingent, men der betales for kaffe/ te, andre drikkevarer, udflugter, enkelte foredrag, fester m.m. Vi udsender et program hver anden måned. Kom og hent det nyeste nummer tirsdag eller fredag, ring tlf eller mød bare op på et af de nævnte tidspunkter, se hvad der foregår og få en hyggelig snak med de tilstedeværende brugere.velkommen! Senior Vest ønsker alle læsere af Sønderlundsposten Godt nytår. Anna Johansen, brugerrådsmedlem Grundejerforeningen Sønderlund s Redskabsordning 2009 Redskaberne er placeret hos nedennævnte, og kan udlånes efter aftale med flg. Arne Pedersen Rønnealle 19 Poul Johnsen Helligkorsvej 94 Vandtårnet Jan Skottfeldt Rønnealle 23 Kim Mikkelsen Tjørnegårdsvej 14 Jeanette Rahr Helligkorsvej 108 Leo Larsen Poppelalle 16 Jørgen Krarup Poppelalle 18 Christian Poulsen Rønne Allé 6 For Sønderlundsparken I/S udlejer: Kim Mikkelsen Tjørnegårdsvej 14 Christian Kjærsgård Tjørnegårdsvej 3 Stige 12 m Højtryksrenser i vogn Tapetafrenser 8 borde 120 x klapstole Kloakrensefjeder El-græslufter Havefræser (tanken fyldes op efter lån) 2 fliseretteskeder Æble/frugtpresser Fugefræser (klingeforbrug køber du) Trailler II Plænetromle model 2008 Trailler I Pælegraver Drænspade Jordbor (under afvikling) Ukrudtsbrænder gas Jumbostillads max. 300 kg Fliseknækker Pavillion-teltudlejning a 300 kr stk 4 telte 4 x 8 m 2 store grill (100 x 40)cm a xx kr/stk Redskaberne udlånes/lejes og anvendes på eget ansvar. Låneperiode 1-3 dage eller aftale. Nyt fra din lokale idrætsforening SIF En forrygende sæson er ved at være forbi. Vi har vores egen lokale opvisning lørdag den 21. marts kl i Tjørnegårdshallen. Men forinden deltager vi også i DGI`s store forårsopvisning den 7. og 8. marts i Roskildehallerne. SIF skal på gulvet lørdag morgen kl Alle er meget velkomne. Vi afholder generalforsamling torsdag den 26. marts kl på Rønne Alle 7. Alle medlemmer er særdeles velkomne. Tilmelding på tlf Indbydelse med dagsorden uddeles på de enkelte hold. I år har vi haft 231 glade børn og 60 veloplagte voksne i vores forening. Vi har venteliste på næsten alle hold. Det er ikke børn, vi mangler. Men det er hvert år et stort problem at skaffe det nødvendige antal kvalificerede instruktører. Så hvis du går med en lille instruktør i maven, hører vi gerne fra dig. Du kan ringe til en fra bestyrelsen fx vores formand Hanne Østergaard Bertelsen på tlf Vi har ni børnehold, et herrehold og et damehold. På bestyrelsens vegne Hanne Andersen kasserer i SIF Bestyrelse i SIF DIN LOKALE IDRÆTSFORENING Formand Hanne Ø. Bertelsen Rønne Allé 3a Suppleant Annette Clausen Hyldevej 3 Suppleant Hanne Ullum Helligkorsvej 101 Næstform. Helga Vinter Sønderlundsvej 74 Medlem Hanne Davidsen Rønne Allé 26 Kassere Hanne Andersen Rønne Allé 7 Medlem Iben Gydahl Låddenhøj 53 Rev. sup. Søren Hansen Platanvej 3 7

8 Maling er maling indtil du har prøvet Lady Farvekonsulenttjeneste ude/inde Faguddannet personale Gratis udbringning i nærområdet Egne montører af gulv/solafskærmning Over 140 års erfaring Kvalitetsmaling Branchens største - og bedste farveudvalg I Farvehuset får du 5-20% rabat når du er medlem af Kundeklubben. 8 Helligkorsvej 11, 4000 Roskilde Tlf

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger Jagtforening - Gadespejl - Byens Fest - Indbetaling!

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Strandrensning 22. april Læs mere inde i bladet.

Strandrensning 22. april Læs mere inde i bladet. Foto: Bolette Strandrensning 22. april Læs mere inde i bladet. Maj 2015 2 Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf. 64712674, mobil: 21442498 Mail: bolette.eggers@mail.dk

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 36 Juni 2008 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 36 Juni 2008 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 36 Juni 2008 Årgang 9 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12 Indhold Nyt fra Landsbyrådet

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere