Nr årgang, februar Nyt fra Senior Vest Referater af Generalforsamlinger. Fastalavn Petanque. Se også

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 22. årgang, februar 2009. Nyt fra Senior Vest Referater af Generalforsamlinger. Fastalavn Petanque. Se også www.soenderlund."

Transkript

1 Nr årgang, februar 2009 Nyt fra Senior Vest Referater af Generalforsamlinger Fastalavn Petanque Se også

2 Redaktionen på Sønderlundsposten Har du noget, som du ønsker i bladet, så skriv en mail til: Redaktør: Poul Svendsen Layout: Dorthe Kornerup En evne Sommerferieidé for travle folk... Der findes folk, som ikke mere har evne til at feriere. De bør ta fri og gå omkring og øve sig i ingenting. Hvad nytter al ens kløgt og viden, hvis man har glemt at spilde tiden! Piet Hein 2

3 Referat af Grundejerforeningen Sønderlunds generalforsamling mandag den 24/ Tilstede fra bestyrelsen: Arne Pedersen, Poul Johnsen, Barbara Obenhaupt og Frank Nielsen. Chistian Poulsen havde meldt afbud. Der var mødt adskillige medlemmer op trods snevejret. Dagsorden efter mødeindkaldelsen: Punkt 1, valg af dirigent Formanden Arne Pedersen bød velkommen. Niels Erik valgt om dirigent og han konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Punkt 1. 2, valg af referent Frank Nielsen valgt som referent. Punkt 2, Bestyrelsens beretning Formand Arne Pedersen gennemgik bestyrelsens beretning, som også var udleveret skriftligt. Han kom her ind på, at der ikke var 77,5% som var medlem af foreningen i området, men rettelig 85 %. Der var kommet flere til siden sidste optælling. Beretningen blev gennemgået og herunder blev redskabsordningen omtalt som en stor succes. Der var planer om indkøb af ny trailer og der var indkøbt ny tromle, ligesom der også skulle købes ny hækkeklipper og nyt jordpælebor. Alt sammen til udlån. Det ville fremgå af redskabslisten, som bl.a. kan ses på hjemmesiden. Sønderlundsposten og tankerne om, hvor mange udgivelser der skal være årligt blev gennemgået. Hellere 2 gode end 3 lidt mere tynde udgivelser om året. Poul ville senere på generalforsamlingen gennemgå forholdene omkring Sønderlundsposten. Arne Pedersen fremhævede forholdet til Sønderlundsparken, og at vi støttede dem og havde et godt samarbejde. Han efterlyste initiativer til aktivitet i forening, herunder haverne eller andet. Kom med forslag! Kassereren Barbara Obenhaupt fraflytter og det vil give kassererproblemer, og hvis der er nogen blandt medlemmer eller de fremmødte, som har mod på det, så er der en ledig plads. Beretningen godkendt. Poul orienterede herefter om Sønderlundsposten. Sønderlundsposten er meget vellidt og nødvendig for foreningerne Grundejerforeningens bestyrelse 2009 Der var pt. 4 betalende annoncører, men grundet betalingsmåden manglede der betaling for de næste 2 numre. En annonce koster 1100 kr. årligt og prisen skal nok stige fremover. Trykningen er steget fra 800 til 2500 kr. pr. udgivelse og det skyldes en ny trykker. Man havde fordelagtig ordning med tidligere trykker. Der var herefter debat om formatet af bladet og farverne. Nogle kunne ikke læse med mange farver og andre mente, at det store format lignede reklamer. Generalforsamlingen bakkede op om, at der evt blev givet yderligere til Sønderlundsposten og ville evt. sætte kontingentet op, hvis det var nødvendigt. Sønderlundsposten er meget vellidt og nødvendigt for foreningerne. Man ville lige afvente et tilbud fra en tilstedeværende, som evt. kunne få trykt bladet billigere og så ville der komme et oplæg til bladets videre udseende og antal udgivelser. Det var noteret, at bladet var vigtigt og skulle fortsætte sideløbende med hjemmesiden. Poul Svendsen opfordrede til et budget og koordinationsmøde mellem de 2 bestyrelser og redaktionen, hvilket blev besluttet at gennemføre i januar 09. Punkt 3, Regnskab Kassereren Barbara fremlagde regnskab, hvorefter foreningen har overskud på 6116 kr. i år og en samlet formue efter overskud på kr kr. Det ser umiddelbart fint ud og der var ingen problemer. Punkt 4, budget og kontingent Grundet det fine regnskab blev der foreslået uændret kontingent på kr. 125 pr. husstand og kr. 75 for pensionister. Til kontingentet skal så lægges tilskud til Sønderlundsparken, så samlet bliver kontingentet 225 kr. og 175 kr, som det har været de sidste år. Der ligger et forslag om indkøb af ny trailer og hækkeklipper og det vil udløse indtægter på den gamle trailer, som skal sælges og så udgifter til en ny. Men det skulle der være råd til. Der var en del debat om et forslag om, at grundejerforeningen fremover skulle give 90 kr. til Sønderlundsparken i stedet for 100 kr. om året, og hvoraf de 10 kr. skulle gå til Sønderlundsposten. Formand Arne Pedersen Rønnealle 19 Tlf Næstformand Christian T. Poulsen Rønnealle 6 Tlf Kasserer Frank Nielsen Rønnealle 34 Tlf Medlem Ole B. Pedersen Rønne alle 21 Tlf Medlem Poul Johnsen Helligkorsvej 94 Tlf Suppleant Leo Larsen Poppelalle 16 Tlf Det forslag blev af mange fremmødte ikke set som farbar vej og der blev i stedet foreslået øget kontingent. Der blev dog grundet den gode økonomi vedtaget uændret kontingent, stadig 100 kr. til Sønderlundsparken, nyindkøb af trailer, jordbor og hækkeklipper. Køb af hækkeklipper gav dog anledning til kritik, debat og opfordring til ny overvejelse af om det ikke var et indkøb, der lå uden for fællesskabets målsætning vedr. køb af redskaber. Punkt 5, valg. Frank Nielsen genvalgt som bestyrelsesmedlem. Barbara fraflytter formentlig snarest, da huset er til salg, så hun fratræder som medlem og kasserer. Arne sagde tak for godt samarbejde og Barbara får en vingave bragt over. Ole Brygger Pedersen, Rønne Alle 21, stillede op som menigt medlem og blev indvalgt. Leo Larsen genvalgt som suppleant. Punkt 6, valg af revisor og revisorsuppleant Hans Lunde blev genvalgt som revisor og Chr. Kjærsgård blev genvalgt som suppleant. Punkt 7, Indkom. forslag Ingen indkomne forslag. Punkt 8, Eventuelt. Ingen indlæg. Inden andespillet afviklede Sønderlundsparken sin generalforsamling. Punkt 9, Andespil Det traditionsrige andespil afviklet med ænder og vin som præmier. Andespillet indbragte 160 kr i overskud, som videresendes til Legepladsudvalget, Sønderlundsparken, p.b.v. Frank Nielsen. Regnskab for Grundejerforeningen Sønderlund Periode 1/ /9-08 Indtægter Udgifter Kontingenter ,00 Renter 29,43 Annonceindtægter 4200,00 Servicegebyrer 315,00 Møder og arrangementer 5573,45 Indkøb og vedligeholdelse 4013,50 Gaver 429,00 Sønderlundsposten 4557,75 Legepladsudvalg ,00 Det danske Haveselskab 1940,00 Diverse kontorart. m.m. 459, , ,10 Årets resultat 6116,33 Balance , ,43 Status pr. 30/9-08 Aktiver Passiver Formue pr. 30/ ,71 Beholdn. Girokonto ,54 Beholdn. Bankkonto 800,55 Beholdn. Kontant 1065,75 Beholdn. Legepladskonto 100,20 Årets resultat 6116,33 Balance , ,04 Hans Lunde og Torben Hansen, Revisorer Barbara Obenhaupt, Kasserer 3

4 Karsten bød velkommen til de ca. 20 deltagere Valg af dirigent: Christian Kjærsgaard blev valgt uden modkandidater. Bestyrelsens beretning Karsten fremlagde bestyrelsens beretning jf. vedlagte skriftlige beretning. Bestyrelsen blev præsenteret. Efter beretningen blev bestyrelsen opfordret til at kontakte nye beboere i området og gøre opmærksom på eksistensen af Interessentselskabet Sønderlundsparken samt sikre at alle interesserede formelt bliver medlemmer, idet det er vigtigt mellems- Sønderlundsparken I/S Bestyrelsens beretning på generalforsamling den 24. november 2008 andelen ikke bliver for lav. Dette sker på vores hjemmeside, i Sønderlundsposten og til Høstfesten. Beretningen blev herefter godkendt, med en kommentar om, at Kommunen ikke vedligeholder hækkene jf. deklarationen mellem Kommunen og Sønderlundsparken. Bestyrelsen lovede at rykke Kommunen for vedligeholdet. Revideret regnskab samt budget til godkendelse Torben (kassereren) udleverede og gennemgik årets regnskab, som var godkendt af revisorerne uden bemærkninger. Årets resultat er et underskudskud på ca kr., grundet etablering af nyt slidlag på boldbanen. Sønderlundsparken har lige fået tilsagn fra Danske bank om kr til etablering af nyt klatrestativ. Dette etableres snarest. Som det fremgår af regnskabet klarer Legepladsområdet sig ikke uden hjælp fra dels fonde og dels Grundejerforeningen, m.v. såfremt det skal være muligt med vedligehold og nye tiltag. Interessentselskabet har beholdninger i bank, aktier og kontanter på ca kr. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Fastsættelse af indskud iht. vedtægternes 3 Efter indstilling fra bestyrelsen blev det besluttet at fastsætte indskuddene ligesom sidste år: Købere af ejendomme hvis tidligere ejere ikke var interessenter: 0 kr. Andre: kr. Valg af medlemmer og suppleanter Til bestyrelsen blev følgende valgt for en 2-årig periode: Kim Mikkelsen og Karsten Bøjesen blev valgt. Som suppleant blev Jørgen Krarup og Jeantte Rahr valgt. Valg af revisor og revisorsuppleant Hans Lunde blev valgt som revisor for 2 år, og Arne Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. Eventuelt Karsten takkede Morten Severin indsatsen i bestyrelsen. Da Morten ikke var tilstede overrækkes vin senere. Referent: Lene Holmberg. Dirigent: Christian Kjærgaard. Forårsrengøring i Sønderlundsparken onsdag den 29. april 2009 kl Anlægget skal gøres forårsklart. Kom og giv en hånd med grene, visne blade og hvad der ellers trænger. Medbring gerne redskaber. Vi tilbyder hyggeligt samvær, drikkevarer og pizza til at slutte af på. Og en flot, fælles legeplads og park. Sønderlundsparkens bestyrelse 4

5 Sønderlundsparken I/S Indledning Ja, så blev det november igen, og traditionen tro er det tid til at berette om årets gang i Sønderlundsparken. Kort fortalt har 2008 været år præget af såvel de kendte aktiviteter som af nye tiltag i parken. Mere herom det i det følgende. Årets aktiviteter: Fastelavn Fastlavnssøndag lå igen igen i skolernes vinterferie. Som sædvanlig betyder det et lidt mindre deltagerantal end normalt. I år var der lige som sidste år ca. 70 deltagende børn, og det er nok det deltagerantal, vi skal forvente fremover. Vejret var OK og stemningen god. Alt gik som det plejer. De større børn havde forholdsvist let ved at slå tønden ned, mens de små måtte kæmpe noget hårdere og længere. Igen i år var et af bestyrelsens medlemmer Erik klædt ud som en grøn ork, i hvilket han kunne overrække kattekongerne og kattedronningerne deres præmie. Måske er vi ved at få udviklet en helt ny tradition her? Forårsrengøring Som de foregående år havde vi valgt at gennemføre forårsrengøringen på en hverdagsaften. Baggrunden for det er, at folk har så mange andre gøremål i forårsweekenderne, og at man kunne håbe på en lidt større tilslutning, hvis arrangementet ligger på en hverdagsaften. Der var OK tilslutning til forårsrengøringen. Udover de sædvanlige rengøringsopgaver var en af de tunge opgaver ved forårsrengøringen at skabe et bedre fundament rundt om rutchebanen, så jorden ikke skrider så meget. Græsslåning og vedligeholdelse af parken Som de forrige år har bestyrelsens medlemmer på skift slået græs i parken dette har fungeret nogenlunde og har sørget for, at det hele ikke voksede til. Som en ekstra ting gennemførte vi i år en sommerrengøring, dels for at få klippet træer og buske som vokser voldsomt i løbet af forsommeren, dels for at få ryddet området ud mod Tjørnegaardsvej for udkrudt og tjørnehæk. Høstfest Årets høstfest blev arrangeret af Poppel Alle. Dagen var den 23. august, og det ville være lidt af en tilsnigelse at hævde, at vi havde vejrguderne med os. Nej det høvlede ned fra morgenstunden af og regnen sluttede først ved 20-tiden, Men på trods af alle odds forløb høstfesten rigtigt godt. Der var måske nogen, der om eftermiddagen holdt sig hjemme pga. vejret, men de der dukkede op, så ud til at hygge sig. Der deltog ca 70 voksne og 40 børn i festlighederne. En gruppe beboere fra Poppel Alle gik frisk til opgaven og fik stablet et rigtigt godt arrangement på benene. Der var bl.a. klovne, basketball turnering, og jonglering om eftermiddagen og om aftenen blev vi introduceret ud i de latinske dansearter. Tak til Poppel Alle for et godt arrangement. Stafetten gives næste år videre til Klokkervej og Sønderlundsvej, som vi er sikre på vil være vært for en lige så god høstfest som i år. Afslutningsvis tak til de mange sponsorer, der støttede vores lotteri. Efterårsrengøring Efterårsrengøringen blev gennemført den søndag 2. november. Her blev der fejet blade, givet træbeskyttelse og maling, samt plantet høstanemoner ud mod Tjørnegaardsvej. Høstanemoner skulle efter sigende have den fordel, at de passer sig selv og holder ukrudten væk. Legepladsen Vi fik jo en ny legeplads i Sønderlundsparken for 2 år siden. Den er vi rigtigt glade for. Ikke mindst fordi vi kan se, at legepladsen bliver brugt flittig både af børn fra kvarteret og af dagsinstitutioner og dagplejere. Efter et lidt stille år sidste år hvad angår den fortsatte udvikling af legepladsen så er der igen i år sket nye ting. Boldbanen har således fået en ny gang asfalt. Det lyder måske ikke af så meget, men det har faktisk været Bestyrelsen i Sønderlundsparken I/S Formand Karsten Bøjesen Rønne Allé 35 Tlf Kasserer Torben Hansen Poppel Allé 4 Tlf Medlem Lene Holmberg Rønne Allé 18 Tlf Medlem Kim Mikkelsen Tjørngårdsvej 14 Tlf Medlem Erik Lund Klokkervej 3 Tlf Suppleant Jeanette Rahr Helligkorsvej 108 Tlf Suppleant Jørgen Krarup Poppel Alle 18 Tlf en stor investering på kr moms. Næste år har vi fået tilsagn om, at kommunen udskifter fald-underlaget på legepladsen. Det har nemlig vist sig, at kommunen ved en fejl har lagt et lidt for finkornet grus som fald-underlag. Herudover har vi planer om nye basketball net på boldbanen samt evt. et klatrestativ. Men tingene koster Så hvis I skulle kende nogen, der har lyst til at sponsorere forbedringer i Sønderlundsparken, så skal I endelig ikke holde jer tilbage. Asfalteringen af boldbanen blev mulig økonomisk, fordi det lykkedes os at få en ansøgning igennem til Agenda21-fonden. De støttede os med kr Pt. har vi en ansøgning ude til Danske Bank, og de har givet os et mundtligt tilsagn om at støtte et klatrestativ med kr Igen i år skal imidlertid os lyde en stor tak til grundejerforeningens medlemmer, fordi de bakkede op om det øremærkede kontingentbeløb på kr 100, som havde til formål at støtte Sønderlundsparken. De penge er livsvigtige for os, og derfor stiller vi igen i år forslag om et tilsvarende øremærket kontingentbeløb. Medlemsregister Vi har en løbende udfordring med at få vedligeholdt medlemsregistret i takt med, at der sker udog indflytning i kvarteret. Vi vil klare opgaven ved at gøre opmærksom på, at beboere kan blive medlem ved at skrive om det på hjemmeside og i Sønderlundsposten med jævne mellemrum. Desuden vil vi have en planche op ved arrangementerne i Sønderlundsparken primært Fastelavn og Høstfest. Afslutning Afslutningsvis skal der lyde en tak til grundejerforeningen for et godt samarbejde i årets løb. Der skal også lyde en tak til de beboere, der har hjulpet til eller har støttet op om Sønderlundsparkens arrangementer. Og ikke mindst skal der lyde en tak til vores bestyrelsessuppleant Morten Severin -, som har valgt at takke af for denne gang. Vi håber, at vi fortsat kan trække lidt på ham ved de forskellige arrangementer i Sønderlundsparken. Sønderlundsparkens I/S s bestyrelse 24. november

6 Der er nogle gange blevet spurgt efter en status på medlemsantallet i Sønderlundsparken I/S vores fælles legeplads på den gamle vandværksgrund mellem Holbækvej og Sønderlundsvej. Den kommer her sammen med... En lille forhistorie Det hele startede med et vandværk. Det blev etableret omkring 1916 af den slagtermester Carl Bertel Frederiksen, der udstykkede og byggemodnede de godt 200 parceller, som vi i dag bor på. Siden overgik det privatejede vandværk til et interessentskab. I løbet af 70 erne og 80 erne skærpedes kravene til vandkvaliteten, og i 1991 besluttede interessenterne at nedlægge Sønderlund Vandværk og fremover få vand fra den kommunale vandforsyning. Sønderlundsparken I/S Om medlemsskab og om medlemsbestanden i Sønderlundsparken I/S Man stod nu tilbage med grunden. Den kunne have været solgt som nye byggegrunde og sikkert indbragt en pæn skilling, men man valgte i stedet at videreføre arealet som et fælles åndehul og legeplads. Der var 217 grundejere, som var interessenter i det gamle vandværk, og i oktober 1991 fik de alle et valg: De kunne blive forblive medejere og med- 6 interessenter i interessentskabet, der blev omdøbt til Sønderlundsparken I/S eller de kunne få deres andel af grundværdien udbetalt, hvilket blev fastsat til 3000,- kr per parcel. De fleste 147 valgte at blive medejere, mens 70 valgte at lade være, og de fik så udbetalt pengene. Status i dag Siden da har mere end halvdelen af grundene skiftet ejer mindst en gang, og der er desuden kommet fire ekstra parceller til ved opdeling af enkelte ejendomme. Af de nuværende 221 grundejere i området (og dermed mulige interessenter) er lige omkring halvdelen i øjeblikket registreret som interessenter 107 ved seneste optælling, men vi er i færd med at opdatere listen påny. Reglerne er sådan, at man ikke automatisk bliver interessent, når man køber grund i Sønderlundskvarteret uanset om den tidligere ejer af grunden var det eller ej. Man skal personligt med sin underskrift vedkende sig interessentskabet. Det er ikke muligt at trække sig ud og få et kontant beløb udbetalt men til gengæld koster det heller ikke noget at melde sig ind som tilflytter, uanset den tidligere ejers status. Af de 70 grundejere, der i sin tid valgte at melde sig ud, er i dag kun 22 tilbage, og for dem er reglerne, at hvis de ønsker at genintræde i interessentskabet, må de af med de 3000,- kr. igen. - og hvordan bliver man så interessent? Og så kommer vi til sagens kerne: Det er et rigtig godt og nyttigt anlæg og et rigtig godt fællesskab, vi har omkring det her i Sønderlund. Men det behøver opbakning det behøver sine interessenter. Det duer jo ikke, hvis der bliver færre og færre interessenter som tiden går, fordi nye tilflyttere ikke bringes ind i kredsen. Den indsats har vi forsømt lidt i nogle år, men det bliver der rettet op på i løbet af foråret. Som interessent bliver man medejer af Sønderlundsparken, med de juridiske rettigheder, forpligtelser og ansvar, der deraf følger. Men nok så vigtigt er det, at man derved signalerer sin interesse for, at vi fortsat skal have og og fortsat skal udvikle dette anlæg i Sønderlundskvarteret. Og det er da en signatur værd ikke? Og hvordan er det så lige, man bliver interessent? Fastelavnsfest Søndag den 22. februar 2009 kl. 10 Eller finder ud af, om man allerede er det? Jo, man bevæger sig ned til mig Erik Lund, Klokkervej 3 og så er den sag hurtigt klaret. Alternativt vil der i løbet af foråret dumpe et brev og en blanket ned i postkasserne i kvarteret. Endelig er der mulighed for at gå ind på hjemmesiden: hvor vedtægter og blanket også ligger og kan hentes. Traditionen tro holder vi fastelavnsfest i det grønne område på Tjørnegårdsvej 5 med tønder til fire aldersgrupper og kåring af kattekonger og kattedronninger. Varm kakao og godteposer til børnene. Salg af diverse varme og kolde drikke samt kager. Pris: 15 kr pr. barn, 10 kr pr. voksen HUSK: Alt, hvad arrangementerne i Sønderlundsparken indbringer, går til den fortsatte drift og udvikling af anlægget.

7 Nyt fra Senior Vest Så er Senior Vest godt i gang igen Vi glæder os over at være tilbage i de lyse, smukke mødelokaler i Hellig Kors Kirkesal, Holbækvej 57, hvor der nu er opsat projektor, så at billeder fra computer, video- eller dvd-afspiller kan blive vist på et stort lærred og ikke på en lille fjernsynsskærm. Vi har i efterår og vinter haft gode oplevelser med foredrag af domprovst Jens Arendt om Grønland, af daværende domkirkeværge Frank Ramskov om Fijiøerne, af globetrotter Ruth Christoffersen om rejse i Burma og af sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen om hendes arbejde som feltpræst. Bitte, Søren og Otto fra Sct. Georgsgildets sangkor har sunget kabaretsange for os, og Sct. Jørgens skoles børnekor sang som sædvanligt ved vores julearrangement. Vi har haft adventsandagt ved sognepræst Linda Friis Christoffersen, filmforevisninger og efterårsfest, og så har der som sædvanligt været banko en gang om måneden. Og ind imellem alle disse arrangementer var der åbent hus med hygge og snak omkring kaffebordet. Og som altid kortspil om formiddagen hver mødedag. I januar og februar måneder arrangerer vi nytårsfrokost, kaffediskussion om Senior Vest: hvilken type arrangementer ønsker man og hvor mange? Og en ny aktivitet: Erindringer, hvor en eller flere vil fortælle om en ting, en person eller en hændelse, der har betydet meget for vedkommende. I forbindelse med en madpakkedag vil Grethe Kristensen fortælle om en rejse til Thailand. I marts fejrer vi Senior Vests 20 års fødselsdag. Vi har indledt et samarbejde med Domsognet v. sognepræst Linda Friis Christoffersen om nogle fælles arrangementer: Roskilde Damekor kommer og synger for os. Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd, vil fortælle om en tur til Sydafrika, hvor han bl.a. blev inviteret til te hos ærkebiskop Tutu. I marts vil sygeplejerske Susanne Malmstrøm fortælle om turen med vikingeskibet Havhingsten af Glendalough Roskilde-Dublin retur. Husk: Senior Vest har åbent tirsdag og fredag og Man kommer, når man har lyst og deltager i det, der interesserer en. Brugerne betaler ikke kontingent, men der betales for kaffe/ te, andre drikkevarer, udflugter, enkelte foredrag, fester m.m. Vi udsender et program hver anden måned. Kom og hent det nyeste nummer tirsdag eller fredag, ring tlf eller mød bare op på et af de nævnte tidspunkter, se hvad der foregår og få en hyggelig snak med de tilstedeværende brugere.velkommen! Senior Vest ønsker alle læsere af Sønderlundsposten Godt nytår. Anna Johansen, brugerrådsmedlem Grundejerforeningen Sønderlund s Redskabsordning 2009 Redskaberne er placeret hos nedennævnte, og kan udlånes efter aftale med flg. Arne Pedersen Rønnealle 19 Poul Johnsen Helligkorsvej 94 Vandtårnet Jan Skottfeldt Rønnealle 23 Kim Mikkelsen Tjørnegårdsvej 14 Jeanette Rahr Helligkorsvej 108 Leo Larsen Poppelalle 16 Jørgen Krarup Poppelalle 18 Christian Poulsen Rønne Allé 6 For Sønderlundsparken I/S udlejer: Kim Mikkelsen Tjørnegårdsvej 14 Christian Kjærsgård Tjørnegårdsvej 3 Stige 12 m Højtryksrenser i vogn Tapetafrenser 8 borde 120 x klapstole Kloakrensefjeder El-græslufter Havefræser (tanken fyldes op efter lån) 2 fliseretteskeder Æble/frugtpresser Fugefræser (klingeforbrug køber du) Trailler II Plænetromle model 2008 Trailler I Pælegraver Drænspade Jordbor (under afvikling) Ukrudtsbrænder gas Jumbostillads max. 300 kg Fliseknækker Pavillion-teltudlejning a 300 kr stk 4 telte 4 x 8 m 2 store grill (100 x 40)cm a xx kr/stk Redskaberne udlånes/lejes og anvendes på eget ansvar. Låneperiode 1-3 dage eller aftale. Nyt fra din lokale idrætsforening SIF En forrygende sæson er ved at være forbi. Vi har vores egen lokale opvisning lørdag den 21. marts kl i Tjørnegårdshallen. Men forinden deltager vi også i DGI`s store forårsopvisning den 7. og 8. marts i Roskildehallerne. SIF skal på gulvet lørdag morgen kl Alle er meget velkomne. Vi afholder generalforsamling torsdag den 26. marts kl på Rønne Alle 7. Alle medlemmer er særdeles velkomne. Tilmelding på tlf Indbydelse med dagsorden uddeles på de enkelte hold. I år har vi haft 231 glade børn og 60 veloplagte voksne i vores forening. Vi har venteliste på næsten alle hold. Det er ikke børn, vi mangler. Men det er hvert år et stort problem at skaffe det nødvendige antal kvalificerede instruktører. Så hvis du går med en lille instruktør i maven, hører vi gerne fra dig. Du kan ringe til en fra bestyrelsen fx vores formand Hanne Østergaard Bertelsen på tlf Vi har ni børnehold, et herrehold og et damehold. På bestyrelsens vegne Hanne Andersen kasserer i SIF Bestyrelse i SIF DIN LOKALE IDRÆTSFORENING Formand Hanne Ø. Bertelsen Rønne Allé 3a Suppleant Annette Clausen Hyldevej 3 Suppleant Hanne Ullum Helligkorsvej 101 Næstform. Helga Vinter Sønderlundsvej 74 Medlem Hanne Davidsen Rønne Allé 26 Kassere Hanne Andersen Rønne Allé 7 Medlem Iben Gydahl Låddenhøj 53 Rev. sup. Søren Hansen Platanvej 3 7

8 Maling er maling indtil du har prøvet Lady Farvekonsulenttjeneste ude/inde Faguddannet personale Gratis udbringning i nærområdet Egne montører af gulv/solafskærmning Over 140 års erfaring Kvalitetsmaling Branchens største - og bedste farveudvalg I Farvehuset får du 5-20% rabat når du er medlem af Kundeklubben. 8 Helligkorsvej 11, 4000 Roskilde Tlf

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Grundejerforeningen Ølstykke den 28. april til 1. maj 2017 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Dagsorden jf. vedtægterne:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 Referat Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 1. a. Valg af dirigent: Henrik Kam blev valgt som dirigent. Oplyste at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, dels ved annoncering i Nordsjælland

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti. Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder

Referat af bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti. Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder Linda Kampmann, Kim Reenberg, Kim Sommer 10. januar 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1. Opfølgning

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017.

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Midt- og Vestjyllands Politis Sprogforening afholdt den 9. marts 2017 kl. 15.00 generalforsamling på politigården i Holstebro.

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere