fattigdomsbekæmpelse ngo er retningslinjer kommunikation oduktcertificering strategisk CSR i Vietnam ff omdømme troværdi edarbejderudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fattigdomsbekæmpelse ngo er retningslinjer kommunikation oduktcertificering strategisk CSR i Vietnam ff omdømme troværdi edarbejderudvikling"

Transkript

1 involvering i lokalsamundet retningslinjer samundsansvar kommunikation samundsansvar attigdomsbekæmpelse orståelse ntegration a handica sa8000 ikkerhedsrepræsentant edarbejderudvikling rummeligt arbejdsma Rekruttering retningslinjer adærdskodeks lovgivning oduktcertiicering leverandørkontrakter globale udordringer ation ngo er auditering stikprøver dialog community engagement interessenter attraktiv arbejdsplads rbejdspladsvurdering rivsel ikkerhed saety irst respekt partnerskaber Rummeligt Svage arbejdsmar grup strategisk CSR i Vietnam omdømme troværdi ælles værdiskabelse sundhed engagemen manressourcemanagement

2 Om udgiverne: Irene Quist Mortensen Irene Quist Mortensen har siden 2008 arbejdet som Corporate Social Responsibility Manager i Grundos-koncernen, der er en a verdens ørende producenter a pumper. Irene har mange års eraring i at arbejde med CSR både i oentlige, private og humanitære virksomheder og organisationer. Hun har international eraring ra Østeuropa og udviklingslande i blandt andet Asien. Hun boede i Vietnam i tre år, hvor hun arbejdede som konsulentog program-direktør or et FN-program. I en årrække har hun interesseret sig or sociale partnerskaber mellem det oentlige og private med okus på private virksomheders rolle i velærdsudviklingen. Irene er cand.mag. i antropologi og kommunikation med videreuddannelse inden or organisation og ledelse. Irene har blandt andet undervist i CSR på Handelshøjskolen i Århus. INDHOLD 4 Klædt på til globale udordringer 6 Vietnam den næste asiatiske tiger 8 Hvad er CSR? 12 Deinitioner på CSR 14 Stategisk CSR trin or trin CASES: FRONTLØBERNE 18 Det betaler sig at være konsekvent Code o Conduct: Mascot International A/S Thue Quist Thomasen Thue er Regional Manager or konsulenthuset Capacents regionale kontor i Sydøstasien. Capacent er et a Nordens ørende konsulentvirksomheder med ydelser inden or research, consulting og people. Han har gennem en årrække arbejdet med CSR og arbejdsmiljø og har udviklet en stor interesse or CSR i udviklingsmarkeder. Thue arbejder i dag med base i Ho Chi Minh Byen i det sydlige Vietnam. Han har boet i Asien i mere end em år. Thue er uddannet ra Copenhagen Business School og Hong Kong University o Science and Technology i international erhvervsøkonomi og politik. Globale udordringer strategisk CSR i Vietnam 2009 Thue Quist Thomasen, Irene Quist Mortensen og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse a dette værk eller dele dera er kun tilladt eter reglerne i gældende lov om ophavsret, eller inden or rammerne a en atale med COPY-DAN. Materialet kan dog kopieres rit til undervisningsbrug. Journalistisk bearbejdning: Anna Louise Stevnhøj Graisk tilrettelæggelse: Lisbeth Neigaard/ VINK graisk design Heidi Navntot Fotos: Nguyen Huu Tuan Trykt hos: Special-trykkeriet a-s, Viborg Printed in Denmark udgave, 1. oplag ISBN 13: Yderligere klassesæt kan rekvireres gratis ved betaling a porto og administration på systime.dk Publikationen kan også ses og læses på undervisningsportalen Zoom: zoom.systime.dk Skt. Pauls Gade 25 DK-8000 Århus C Tl.: systime.dk Denne publikation er udgivet med støtte ra Danida og Hedors Fond. 22 Forretning på vietnamesiske præmisser Social License to Operate: Hue Breweries Ltd. 26 Kunderne stiller krav om ordentligt arbejdsmiljø Arbejdsmiljø: Viedam 30 For dyrt ikke at investere i god HR Fastholdelse: Esotlow 34 Vi skal leve a vores troværdighed Leverandørstyring: Scancom International A/S 38 CSR som orretningsstrategi hos Capacent Rekruttering og udvikling: Capacent 42 Global Compact 44 Introduktion til Zoom 2 3

3 introduktion Klædt på til globale udordringer Danske virksomheder bliver i stigende grad mødt med krav om en stillingtagen til social ansvarlighed. Social ansvarlighed eller CSR tilhører ikke længere idealismens verden, men er blevet en del a virksomhedernes strategiske planlægning og proitable orretningsprincipper. Det er ikke længere nok at koncentrere sig om den inansielle bundlinje. I dag må virksomhederne også redegøre or både sociale og miljømæssige aspekter. Den private sektor må med andre ord til at tage et medansvar, når det gælder bæredygtig udvikling også når det gælder danske virks heders engagement i udviklingslande og vækstøkonomier. Budskabet er agørende at å kommunikeret ud til erhvervslivet og til den kommende generation a ledere og medarbejdere på danske virksomheder. Dette er baggrunden or denne publikation, der har som sigte at belyse, hvordan man arbejder med CSR på et a de nye udviklingsmarkeder, nemlig Vietnam. Publikationen indeholder interviews med seks danske virksomheder Mascot, Viedam, Capacent, Carlsberg, Scancom og Esotlow, der er nogle a de danske rontløbere, når det handler om CSR i Vietnam. Vietnam var i 2008 den jerdestørste modtager a dansk udviklingsbistand, og cirka 130 danske virksomheder har ast repræsentation i landet. Dansk udviklingsbistand kæder på ambitiøs vis bæredygtig udvikling sammen med CSR, og et a de donorlande, hvor man er kommet længst med at implementere CSR, er Vietnam. Både Den Danske Ambassade og Danida spiller en vigtig rolle over or virksomhederne, idet de blandt andet gennem Danida-programmerne Business to Business (B2B) og Innovative Partnerships or Development (IPD) yder støtte, rådgivning og kreditter samtidig med, at de sætter klare krav til danske virksomheder om høje CSR-standarder. Denne publikation bygger på Vietnam som case study og handler om, hvordan danske virksomheder tackler både miljømæssige og sociale orhold inden or CSR. Målgrupper or publikationen er unge på landets handelsgymnasier, almene gymnasier og tekniske gymnasier, hvor publikationen naturligt vil kunne inddrages i ag som markedsøring, international økonomi, kommunikation og samundsag. Publikationen er også målrettet handelshøjskoler samt andre miljøer, hvor CSR er på dagsordenen, og hvor eksemplerne ra de seks virksomheder i Vietnam kan bidrage til at koble CSR med et internationalt udviklingsperspektiv. Sidst, men ikke mindst er publikationen en inspiration til andre danske virksomheder, der ønsker at starte op i Vietnam, og hvor CSR er en uomgængelig del a den internationale dagsorden Danidas Business to Business-program (B2B) Business to Business-programmet (B2B) har til ormål at bekæmpe attigdom i udviklingslande ved at styrke den sociale og økonomiske vækst i Danidas udvalgte programsamarbejdslande via dansk knowhow og teknologi. Omvendt år danske virksomheder adgang til nye markeder, produkter og produktionsmuligheder. Pointen er, at et dansk irma sammen med en lokal partner kan å op til 5 mio. kr. i støtte, hvis der er tale om etablering a et langsigtet samarbejde, som bidrager til udviklingen i det pågældende land. Målet er at skabe udvikling i den private sektor gennem teknologioverørsel ra Danmark og træning i samarbejdspartnerens land. Læs mere om B2B-programmet på DANIDAS PROGRAMME FOR INNOVATIVE PARTNERSHIPS FOR DEVELOPMENT (IPD) Danidas IPD-program består a en såkaldt CSR-acilitet og en BoP-acilitet. BoP står or Base o the Pyramid og bygger på tankegangen om at skabe markeder blandt verdens attige. Disse to aciliteter består a økonomisk støtte til danske virksomheders indsatser inden or disse områder og i samarbejde med lokale partnere. IPD-programmet bygger på FN s Global Compacts ti principper or CSR. Læs mere om IPD-programmet på Læs mere om danske virksomheder, dansk udviklingsbistand og markedsvilkår i Vietnam på Den Danske Ambassades hjemmeside 4 5

4 introduktion Hanoi Hai Duong Vietnam den næste asiatiske tiger Sydøstasien har i mange år været en meget attraktiv region or investeringer og indkøb. Regionen har sammenlignet med andre dele a verden klart bevist dens evne til at udvikle sig økonomisk med stor hast. I dag er Vietnam sammen med Kina set som den tredje generation a nyindustrialiserede lande i regionen. Hue Korte acts om Vietnam Hovedstad: Hanoi Kommerciel hovedby: Ho Chi Minh Byen (Saigon) Beolkning: 85,5 millioner Areal: km 2 på størrelse med Norge Sprog: Vietnamesisk er oicielt sprog Vietnam har bevist, at man er i stand til at reducere attigdommen, og andelen a mennesker, der lever under attigdomsgrænsen er aldet markant. Dette skyldes ikke mindst en øget vægt på den private sektors rolle som lokomotiv or økonomien. Vietnam er dog stadig et attigt land, og især i landområderne er attigdommen udbredt. Vietnam er verdens 13. største land, målt på indbyggertal en meget ung beolkning, der er ivrig eter at lære og udvikle sig. Erhvervsklimaet i Vietnam er blevet markant orbedret gennem de senere år, især siden Vietnam i 2007 blev optaget i WTO, og det er meget nemmere at registrere nye private virksomheder. Vietnam er i dag en meget åben økonomi, og det vurderes, at Vietnam er et a de mest interessante investeringsmål oran kæmperne Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Det skønnes, at Vietnam er godt rustet til at genvinde økonomisk vækst, når inanskrisen vender. Vietnam har i de seneste år været et stadigt større mål or danske investorer. For danske virksomheder er Vietnam interessant hovedsageligt på grund a det attraktive orretningsklima og den unge, kvaliicerede og billige arbejdsstyrke. Vietnam, der har været under vestlig indlydelse i mange år, er på mange måder let tilgængeligt or udenlandske orretningsolk mange taler engelsk, skritsproget består a det latinske alabet, orretningskulturen er åben og direkte. Vietnam er også åben over or udenlandske ideer og know-how, og især det sydlige Vietnam opleves som en inansiel dynamo. Samhandlen mellem Danmark og Vietnam er da også støt stigende Publikationen indeholder interviews med seks danske virksomheder: Mascot i Hai Duong, Esotlow i Hanoi, Carlsberg i Hue, Capacent og Viedam i Ho Chi Minh Byen samt Scancom i Binh Duong. Binh Duong Ho Chi Minh Byen Religion: Buddhisme og traditionelle olkereligioner som orædredyrkelse samt i mindre grad kristendom. BNP pr. indbygger: US dollars (2008-estimat) Vækst i BNP pr. indbygger: 8,2 % (2008) Valuta: Vietnamesiske dong (VND) US dollars bruges ote i større handler eller kontrakter Dansk udviklingsbistand (2008): 397 mio. kr. Styreorm: Socialistisk republik med et et-parti-system Regeringsleder: Premierminister Nguyen Tan Dung Internationale relationer: Medlem a FN, ASEAN og WTO Læs mere om Vietnams økonomi hos Verdensbanken i Vietnam, 6 7

5 hvad er csr? Hvad er CSR? Corporate Social Responsibility (CSR) oversættes typisk til dansk som virksomheders sociale ansvar eller virksomheders samundsmæssige engagement. CSR er en betegnelse or virksomhedsinitiativer, hvor virksomheden tager et større socialt ansvar, end lovgivningen kræver. CSR-aktiviteter Virksomheder kan arbejde med mange orskellige aktiviteter inden or CSR. Disse aktiviteter kan deles op i ni hovedområder: Interessentaktiviteter Medarbejderaktiviteter Kundeaktiviteter Aktiviteter i leverandørkæden Samundsaktiviteter Miljøaktiviteter CSR Innovation Kommunikation om CSR Ledelse, vision og værdier Læs mere om orskellige CSR-aktiviteter på www. overskudmedomtanke.dk Begrebet blev introduceret i USA i 1950 erne, hvor både akademikere, økonomer og orretningsolk begyndte at diskutere virksomhedernes ansvar og orpligtelser or de samund, som de levede i og a. CSRtankegangen videreudviklede sig gennem 1960 erne og 1970 erne, hvor der blev skabt et øget okus på etik i erhvervslivet og på bæredygtig udvikling. CSR handlede i de ørste årtier mest om, at virksomheder gjorde noget or de svagest stillede om velgørenhed. CSR-tankegangen blev kritiseret kratigt a liberale kredse, som mente, at en ren markedsøkonomi var det sundeste or samundet. Den anerkendte økonom og Nobelprismodtager, Milton Friedman, stod or det synspunkt, at virksomheders eneste sigte burde være at tjene penge og skabe så meget overskud som muligt. Han plæderede or, at CSR-tankegangen i sin yderste konsekvens blot betød, at virksomhedens ledelse orærede ejernes/aktionærernes retmæssige overskud væk. CSR som strategisk redskab CSR-begrebet har imidlertid siden 1980 erne udviklet sig til et strategisk redskab or erhvervslivet. CSR bruges i dag a mange virksomheder som en del a virksomhedens orretningsaktiviteter til direkte at skabe værdi or virksomheden. Dette kan oregå på mange niveauer; hvis en virksomhed tager særligt hensyn til miljøet eller støtter sociale ormål, giver det virksomheden et godt omdømme. Dette kan skabe værdi or virksomheden i orm a øget salg, ordi mange orbrugere helst vil købe varer ra en virksomhed, som de sympatiserer med. En virksomhed, som tager et socialt ansvar or sine ansatte ved at sikre et godt arbejdsmiljø og ved at sørge or eteruddannelse, har også nemmere ved at rekruttere og astholde dygtige medarbejdere. CSR kan dog også oregå på et bredere samundsmæssigt plan og samtidig være værdiskabende or en virksomhed; starter en større dansk virksomhed et datterselskab i et udviklingsland, kan irmaet udøve CSR ved at insistere på ikke at ville acceptere korruption og ikke at ville betale bestikkelse or x de nødvendige byggetilladelser. Dette kan være med til at bekæmpe korruptionen i det pågældende land, hvilket på sigt vil være værdiskabende or virksomheden. Et mindre korrupt og mere stabilt land giver et bedre orretningsklima og dermed et bedre marked. Det er også CSR at tage et ansvar or miljøet; alle også virksomheden har interesse i et rent miljø og i at modvirke x klimaorandringer. En væsentlig måde, hvorpå CSR også kan skabe værdi or en virksomhed, er at udvikle nye produkter eller ydelser, der indeholder en social eller miljømæssig dimension. Det kan være nye produkter, der bidrager til at ahjælpe sult, attigdom, manglende adgang til vand, orurening eller reduktion a energiorbruget. Det giver virksomheden adgang til nye markeder og mulighed or at dierentiere En væsentlig måde, hvorpå CSR også kan skabe værdi or en virksomhed, er at udvikle nye produkter eller ydelser, der indeholder en social eller miljømæssig dimension. På billedet ses rådhuset i Ho Chi Minh Byen, hvor People s Committee har til huse. Det politiske system i Vietnam er meget stabilt, omend til tider langsommeligt og bureaukratisk. 8 9

6 hvad er csr? Tankegangen bag CSR i moderne virksomheder handler ikke om at sætte samundsmæssig ansvarlighed højere end den økonomiske bundlinje. Økonomisk ansvarlighed er selvsagt undamental or virksomhedens overlevelse. Moderne CSR Selv om CSR i mange virksomheder er en integreret del a virksomhedens strategi og orretningsaktiviteter, kan det også være knyttet til aktiviteter, der ikke nødvendigvis er direkte markedsrelaterede. Dette kan eksempelvis være i orm a en dialog med interessenter, som påvirker virksomheden, x kunder, myndigheder, NGO er og så videre. CSR henviser hovedsageligt til rivillige aktiviteter. Det vil sige aktiviteter i virksomheden, som ikke er omattet a lovgivning eller overenskomster. Men CSR omatter dog også de særlige bestræbelser, som virksomheder gør or at sikre, at de lever op til de regler og regulativer, der er på de sociale og miljømæssige områder. Tankegangen bag CSR i moderne virksomheder handler ikke om at sætte samundsmæssig ansvarlighed højere end den økonomiske bundlinje. Økonomisk ansvarlighed er selvsagt undamental or virksomhedens overlevelse. CSR handler nærmere om, at virksomhederne skal operere med lere end blot økonomiske og juridiske kriterier or, hvad der er god og ansvarlig adærd. CSR er deror et udtryk or social ansvarlighed og god orretningsetik, men der er i virksomhederne en stigende orståelse or, at dette også vil være til gavn or virksomhe Traikanter krydser broen over Parumeloden i Hue. Som i det øvrige Vietnam er inrastrukturen mangeluld og dårligt vedligeholdt. sig ra sine konkurrenter samtidig med, at det løser nogle agørende globale problemer. dernes økonomiske resultater og succes på lang sigt. CSR i Danmark Danske virksomheder har traditionelt arbejdet mest med CSR inden or det, der kaldes det rummelige arbejdsmarked. Her har okus i høj grad været på at astholde og indsluse personer, der ikke har uld arbejdsevne, i virksomhederne. Det kan være handicappede, syge, socialt udsatte eller lygtninge-indvandrere med svage danskkundskaber. Men globaliseringen og udviklingen i samundet generelt har gjort, at okus er blevet bredere. Mange danske virksomheder igangsætter i dag CSR-tiltag inden or en bredere vite som miljø, medarbejdere, lokalsamund, leverandører, kunder og interessenter generelt. Deror bruger nogle virksomheder i dag udtrykket Corporate Responsibility (CR) rem or CSR or at signalere, at det ikke bare handler om et socialt, men også et økonomisk og et miljømæssigt ansvar Milton Friedman Milton Friedman ( ) var amerikansk økonom, mest kendt or sit arbejde inden or makroøkonomien og or sin stærke tro på den rie markedsøkonomi. I 1976 ik han Nobelprisen i økonomi or sit arbejde inden or orbrugsanalyse, monetær historie og teori samt stabiliseringspolitik. Milton Friedman havde den enkle holdning til CSR, at hvis bare virksomheder koncentrerer sig om det, de er skabt til, nemlig at tjene penge, så vil de automatisk skabe velærd i orm a jobs og dermed indkomst. Virksomhedernes sociale ansvarlighed handler med andre ord om at skabe proit. Milton Friedman sagde det helt enkelt: The business o business is business

7 hvad er csr? Deinitioner på CSR Der indes et utal a begreber og deinitioner på CSR, og manglen på entydighed er stor. Så hvad taler vi egentlig om? For at mindske orvirringen, vil vi præsentere tre a de vigtigste og mest anerkendte deinitioner, nemlig deinitionen a virksomheden som en ansvarlig samundsborger, a CSR som en række rivillige aktiviteter og a den tredobbelte bundlinje. bidrage til samundet etik lovgivning skabe økonomisk overskud Virksomhedernes rivillige arbejde på at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres orretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interessenter. Regeringens CSR-handlingsplan. planet People Sustainability proit Den ansvarlige virksomhed skal sørge or at skabe overskud, skal overholde loven, skal være etisk og skal bidrage positivt til samundet. Archie B. Caroll Ansvarlig samundsborger Den anerkendte orsker Archie B. Caroll beskrev i 1999 virksomhedernes ansvar over or samundet således: Den ansvarlige virksomhed skal sørge or at skabe overskud, skal overholde loven, skal være etisk og skal bidrage positivt til samundet. Denne deinition er god til at give en overordnet beskrivelse a, hvilket ansvar virksomheden har som god samundsborger også kaldet corporate citizen. Caroll understreger, at overholder man loven, så er det også CSR, hvilket giver god mening or virksomheder i udviklingslande, der ote har behov or en bredere tilgang til CSR, da de CSR-mæssige udordringer her sagtens kan være at overholde lovgivningen, skabe økonomisk aktivitet eller arbejde or at udrydde korruption aktiviteter, som man ville se som en selvølge i de leste vestlige lande. Frivillighed Den danske regering lancerede i 2008 sin handlingsplan or virksomheders samundsansvar. Regeringens handlingsplan bygger på den samme deinition a CSR, som EU lancerede i CSR deineres som: Virksomhedernes rivillige arbejde på at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres orretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interessenter. Det betyder, at de lovpligtige aktiviteter, som virksomhederne oretager sig, alder uden or denne deinition. Regeringens handlingsplan peger på, at virksomhedernes samundsansvar skal være orretningsdrevet. Det handler om at okusere sin indsats, så den passer ind i virksomhedens øvrige aktiviteter, udordringer og markedsrelationer. Det er deror en stor ordel at anlægge en strategisk vinkel på virksomhedens arbejde med samundsansvar. Læs mere om Regeringens CSR-handlingsplan på Den tredobbelte bundlinje Et meget udbredt CSR-begreb benævnes den tredobbelte bundlinje. Herved orstås, at virksomheden skal kunne redegøre or, hvordan den påvirker sine omgivelser økonomisk, miljømæssigt og socialt. Begrebet blev opundet i starten a 2000 a den engelske tænketank SustainAbility. Den tredobbelte bundlinje, økonomi, samund og miljø eller på engelsk People, Planet and Proit har siden gået sin sejrsgang blandt utallige virksomheder, og mange udarbejder i dag både det klassiske inansielle regnskab, og en bæredygtighedsrapport, der rapporterer om alle tre dimensioner a virksomhedens resultater i økonomiske, miljømæssige og sociale termer. Global Reporting Initiative (GRI) er et udbredt FN-initiativ, der har udviklet en standard or rapportering baseret på begrebet om den tredobbelte bundlinje. Læs mere om GRI på Her indes blandt andet en dansk version a de globale rapporteringsstandarder

8 hvad er csr? Strategisk CSR trin or trin Strategisk CSR handler om netop de CSR-aktiviteter, hvis samunds- og orretningsmæssige værdi er både omattende og markante. Strategisk CSR indbeatter både en Inside-Out- og en Outside-In-tilgang. Det er her, de aktiske muligheder or ælles værdiskabelse beinder sig. Michael E. Porter og Mark R. Kramer Virksomheder og samund er uløseligt orbundne Virksomheder og samund er gensidigt ahængige a hinanden. Et sundt samund er ahængigt a, at der indes succesrige virksomheder, som kan skabe arbejdspladser, bidrage til økonomisk vækst, opinde og sælge nyttige produkter og så videre. Men succesrige virksomheder er også ahængige a, at samundet er sundt. Uddannelse, sundhed og velærd er agørende or, om arbejdskraten er tilgængelig. God regeringsørelse skal sikre, at samundet ungerer i orhold til lovgivning, ejendomsret, patenter og så videre, så det er muligt at drive en rentabel virksomhed. Når en virksomhed skal vælge, hvilke CSRaktiviteter den vil udvikle, er det deror agørende, at aktiviteterne gavner både virksomheden selv og det omgivende samund. Der skal være balance. De bedste resultater opnås deror, når CSR-aktiviteterne er en del a virksomhedens orretningsstrategi. Det kaldes strategisk CSR. Her præsenteres en model or, hvordan man trinor-trin kan planlægge sine virksomhedsstrategiske CSR-aktiviteter, så de både tager højde or de lokale konkurrencemæssige orhold og bygger på virksomhedens værdikæde. Trin 2: Gennemgå virksomhedens værdikæde Det næste trin handler om at kortlægge alle de områder, hvor virksomheden påvirker Vietnam. Det handler x om selve produktionsprocesserne, medarbejderorhold, transport a varer, indkøb a materiale til produktion og salg. En a de mest anvendte modeller til en kortlægning a virksomhedens aktiviteter er Michael E. Porter s værdikæde. Værdikæden anvendes til at udpege de områder, der tilører produktet værdi og dermed bidrager til virksomhedens konkurrenceevne. I orbindelse med CSR bruges værdikæden til at å et overblik over, hvilke led i værdikæden, der påvirker Vietnam, og hvordan. Det handler om både de negative og positive samunds- og miljømæssige eekter a virksomhedens drit ra uddannelse a medarbejdere til håndtering a arlige kemikalier i produktionen eller indkøb hos lokale leverandører. Dette kaldes en Inside-Out-tilgang. Læs mere om Michael E. Porter s værdikæde på Trin 1: Undersøg de konkurrencemæssige orhold Trin 3: Prioriter og planlæg virksomhedens CSR-aktiviteter For at en dansk virksomhed i Vietnam kan arbejde strategisk med CSR er det vigtigt at opnå et indgående kendskab til de konkurrencemæssige orhold, som virksomheden arbejder under. Det handler x om lovgivningen, hvor nemt det er at rekruttere arbejdskrat, hvor stærke konkurrenterne er og meget andet. Alt dette har indlydelse på, hvordan det er at drive virksomhed i Vietnam, og indgår deror som en del a virksomhedens strategi. Dette kaldes en Outside-In-tilgang. Der er mange måder at analysere de konkurrencemæssige orhold på. En a de oretrukne modeller er Michael E. Porter s diamantmodel. Modellen udpeger ire områder, som til sammen giver et billede a virksomhedens konkurrencemæssige orhold. De er 1) produktionsaktorer, 2) strategi, struktur og rivalisering, 3) eter spørgselsorhold og 4) relaterede og støttende industrier. Skemaet på side 16 viser Michael E. Porter s diamantmodel, som anvendes til at kortlægge de vigtigste konkurrencemæssige orhold, der påvirker en dansk virksomhed i Vietnam. Landet er kendetegnet ved at være et rigtig attraktivt investeringsmål or mange danske virksomheder, der ønsker billigere produktion. Samtidig har den danske regering iværksat orskellige inansieringsprogrammer, der hjælper danske virksomheder i gang og skaber arbejdspladser i Vietnam. Men med CSR-brillerne på er der samtidig en række risici ved at drive virksomhed i et land, der både kulturelt og udviklingsmæssigt adskiller sig ra Danmark. Læs mere om Michael E. Porter s diamantmodel på Ingen virksomhed er i stand til at løse alle sociale problemer i et samund heller ikke danske virksomheder i Vietnam. Sidste trin er deror, at virksomheden anvender sin kortlægning til at vurdere og prioritere, hvilke CSR-aktiviteter der skaber mest ælles værdi or virksomheden og det vietnamesiske samund. Det handler deror om at vælge præcist de CSR-aktiviteter, der er mest i tråd med virksomhedens strategi. Jo tættere en CSR-akti vitet er knyttet til virksomhedens orretning, desto større mulighed er der or at udnytte virksomhedens kompetencer og gavne samundet. Skemaet side 16 giver eksempler på, hvilke CSR-aktiviteter danske virksomheder i Vietnam kan iværksætte or at øge den ælles værdiskabelse. De enkelte aktiviteter tager de konkurrencemæssige orhold i betragtning og skaber deror strategiske ordele, der matcher de lokale orhold i Vietnam. Strategisk CSR Strategisk CSR og ideen om ælles værdiskabelse or virksomhed og samund er især båret rem a orskerne Michael E. Porter og Mark R. Kramer. I artiklen Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility ra 2006 giver de en udørlig beskrivelse a, hvordan virksomhederne kan arbejde med CSR. Artiklen kan købes hos Harvard Business Publishing,

9 hvad er csr? Strategisk CSR i Vietnam Konkurrencemæssige orhold i Vietnam CSR-aktiviteter med mulighed or ælles værdiskabelse Produktionsaktorer Hvordan er virksomhedens adgang til arbejdskrat, råvarer og inansiering? Adgang til relativt billig arbejdskrat Adgang til en stor arbejdsstyrke med grundlæggende kundskaber Adgang til relativ stor arbejdsstyrke med gode it-kundskaber Arbejdsstyrken mangler generelt speciikke ærdigheder som x kundskaber inden or et håndværk Høj konkurrence om arbejdskraten i og omkring de store byer Adgang til rige naturressourcer Betydningsuld landbrugssektor Nedslidt inrastruktur med dårligt ungerende veje og jernbaner Let adgang til investeringskapital or danske virksomheder Eteruddannelse a medarbejdere Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om højere uddannelsesstandarder Uddannelsesstipendier til unge i lokalsamundet Bedre vilkår or medarbejderne Samarbejdsprojekter med Danida om CSR-aktiviteter Indørsel a høje (danske) arbejdsmiljøstandarder Etablering a samarbejdsudvalg med medarbejderrepræsentanter Jobskabelse or udsatte grupper Forbedring a inrastruktur Strategi, struktur og rivalisering Hvordan er de ledelses- og lovgivningsmæssige rammer or virksomhederne? Relativt stabilt politisk system Kompleks, politisk og kulturelt anderledes orretningsklima Høj grad a korruption Bureaukratiske myndigheder med langsommelige behandlingsprocesser Dominerende statsmonopoler inden or speciikke brancher Bekæmpelse a korruption Udarbejdelse a og træning i anvendelsen a en Code o Conduct Styrkelse a gennemsigtighed omkring CSR Samarbejde med vietnamesiske myndigheder omkring lovgivningsmæssige rammer og håndhævelse a disse x arbejdsmarkedsorhold og miljøorhold Støtte lokale organisationers arbejde med virksomhedsrelaterede samundsog miljøaktiviteter Eterspørgselsorhold Hvordan påvirker kundekrav og lovgivningskrav virksomhedernes arbejde med CSR? Enkelte kundesegmenter på eksportmarkederne stiller store krav til CSR Manglende kontrol over underleverandører Risiko or dårlig medieomtale i eksportmarkederne Høje orventninger til virksomhedernes bidrag til sociale orhold Vietnamesisk lovgivning stiller store krav til arbejdsmiljø og andre sociale orhold, men tilsynet er meget ringe Relativt stramme miljøkrav hos produktionsindustrien Høje danske krav til CSRaktiviteter i orbindelse med modtagelse a Danida-midler Forventninger ra dansk side om, at danske virksomheder lever op til danske standarder or CSR Gå eter markedssegmenter med høj eterspørgsel eter CSR Reducere risici i leverandørkæden Overholde vietnamesisk lovgivning Anvendelse a certiiceringer i orhold til produkter, arbejdsmiljø og så videre Dokumentere virksomhedens CSR-aktiviteter, blandt andet udarbejdelse a en bæredygtighedsrapport Anvendelse a strategisk CSR-kommunikation Relaterede og støttende industrier Findes der gode relaterede og støttende industrier? Støtteindustrier (leverandører) er a meget svingende kvalitet Især i sektorer med dominerende statsmonopoler er støtteindustrierne stadigt relativt svage Fastsætte høje CSR-standarder or leverandører Anvendelse a CSR audits Lave bindende partnerskabsataler med virksomhedens orretningspartnere omkring CSR-standarder Indgå i lokale virksomhedsnetværk med henblik på at sætte ælles standarder or underleverandører Udarbejdelse a en Code o Conduct or leverandører Frontløberne I denne publikation er der okus på seks danske virksomheder i Vietnam, der på hver deres måde er rontløbere inden or CSR i Vietnam. Virksomhederne er udvalgt, så de geograisk dækker de vigtigste områder i Vietnam og samtidig repræsenterer orskellige brancher. Fælles or alle de seks danske virksomheder er, at de arbejder med CSR som en del a deres orretningsstrategi. Capacent er desuden et eksempel på, hvordan en virksomhed har arbejdet med strategisk CSR trin or trin og anvendt diamantmodellen og værdikæden til at prioritere, hvilke CSR-aktiviteter virksomheden vil okusere på. Virksomhed Lokalitet Branche CSR-hovedaktivitet Mascot Vietnam Hue Breweries Viedam esotlow Scancom Capacent Hai Duong (nord) Hue (central) Ho Chi Minh Byen (syd) Hanoi (nord) Binh Duong (syd) Ho Chi Minh Byen (syd) Tekstil og beklædning Nærings- og nydelsesmidler Industrielle komponenter Graisk produktion Træ- og møbelindustri Konsulentydelser Code o Conduct Social License to Operate Arbejdsmiljø Fastholdelse Leverandørstyring Rekruttering og udvikling 16 17

10 retningslinjer kommunikation code o conduct adærdskodeks samundsansvar Det betaler sig at være konsekvent Det kan være en udordring at etablere en dansk virksomhed i et land med en stærk tradition or korruption og en lovgivning, der ikke altid håndhæves. Mascot, som remstiller arbejdstøj og sikkerhedsodtøj, har valgt at være konsekvente i orhold til virksomhedens Code o Conduct. Konklusionen er, at indsatsen betaler sig og aktisk også gør livet nemmere, ordi de grundlæggende principper ikke hele tiden er til diskussion. Mascot International A/S Mascot International A/S er en international, amiliedrevet virksomhed, der udvikler, remstiller og markedsører arbejdstøj og sikkerhedsodtøj til håndværkere og industri. Mascot er markedsleder inden or arbejdstøj i Danmark og blandt de største mærker i Europa. I oråret 2008 åbnede Mascot egen abrik i det nordlige Vietnam cirka 50 km ra Hanoi. Fabrikken er en helt nyopørt bygning på cirka m 2, som rummer både administration, råvarelager, systue og quiltabrik, og herra beskætiger Mascot medarbejdere under dansk ledelse. Læs mere om Mascot International A/S på Thomas Bo Pedersen, Managing Director or Mascot International i Vietnam, troede, at han kendte Vietnam godt, da han i 2006 blev opordret til at lede opørelsen a Mascots abrik 50 km uden or Hanoi. Thomas Bo Pedersen havde på det tidspunkt hat at gøre med Vietnam gennem 25 år og senest arbejdet i Vietnam i ire år som che or handelsadelingen på Den Danske Ambassade, blandt andet som rådgiver or en række danske investeringsprojekter. Jeg har siden lært en del nye sider a landet at kende; det er en ganske anden situation at være repræsentant or en privat virksomhed. Vores advokat plejer at sige om vietnamesere: They say it s very easy but it never is. Og det er der en del sandhed i, siger Thomas Bo Pedersen. En a de store udordringer er, at Vietnam har en del problemer med at udmønte lovgivningen i praksis. Vietnam har i sammenligning med mange andre udviklingslande en god arbejdsmarkedslovgivning, relativt strenge miljøkrav, arbejdsmiljøkrav etc. Men der er langt ra vedtagelserne i Nationalorsamlingen til den praktiske virkelighed. De lokale myndigheder ortolker reglerne orskelligt, ordi der er mange uklarheder og indimellem indbyrdes modsætninger mellem orskellige regelsæt. Korruption på alle niveauer er også et stort problem or mange virksomheder. CSR er at ølge loven I Vietnam kan man som virksomhed aktisk å ros or at ølge loven. Det er nemlig ikke nogen selvølge, at virksomhederne gør det. Vi er blevet udnævnt som rollemodel i Hai Duong-provinsen, selv om vi ikke gør meget mere end at optræde anstændigt og behandle medarbejderne ordentligt, siger Thomas Bo Pedersen. Jeg tror, vi har ået stor nytte a, at vi i Mascot har været konsekvente hele vejen igennem; vi har i byggeasen brugt antikorruptionsprincipperne ra Verdensbanken og Danida. Det vigtige har været at å kontraktmæssigt astslået, at vi kan stoppe kontrakter med x underleverandører, hvis der oregår korruption, siger Thomas Bo Pedersen, hvis eraring er, at nogle lokale myndighedsrepræsentanter har skullet lære Mascots linje at kende. Der er nok ting, der er blevet orsinket, indtil det gik op or olk, at vi bare ikke betaler penge under bordet. Og eter de har undet ud a det, så kører tingene, som de skal. Så det har kunnet betale sig at være konsekvente, mener Thomas Bo Pedersen. Klare regler og kulturbrud Thomas Bo Pedersen har ørt linjen helt ind i virksomheden. I orhold til medarbejderne er det hele skrevet ind i personalehåndbogen. Reglerne er ormuleret i samarbejde med vores lokale HR-che og HR-adelingen i Danmark, og de har været i høring hos medarbejderne. Regelsættet er desuden aleveret som or melt dokument til den lokale arbejdsmarkedsstyrelse. Vi har regler or alt ra at modtage gaver til seksuel chikane. Der er 40 I Vietnam kan man som virksomhed aktisk å ros or at ølge loven. Det er nemlig ikke nogen selvølge, at virksomhederne gør det. Thomas Bo Pedersen, Mascot International Med Thomas Bo Pedersen i spidsen er Mascot International Vietnam blevet udnævnt til rollemodel i Hai Duongprovinsen, hvor de har deres abrik

11 conductorståelse retningslinjer code o gå orrest ndsansvar Hvad er en Code o Conduct? En virksomheds Code o Conduct er et sæt bindende etiske spilleregler or, hvad virksomheden orventer a sig selv og sine interessenter. Mange virksomheder udarbejder en Code o Conduct, som bygger på principperne i Global Compact. En Code o Conduct retter sig ørst og remmest mod, hvordan virksomhedens egen ledelse og medarbejdere skal opøre sig. Mange virksomheder træner ledere og medarbejdere i korruptionsbekæmpelse, bedre kendskab til menneskerettigheder, ansvarlig markedsøring og så videre som en del a at udbrede deres Code o Conduct. Det er også udbredt at udarbejde en Supplier Code o Conduct, hvori det beskrives, hvilke krav og orventninger man har til sine leverandører. Læs mere om, hvordan virksomheder kan å hjælp til at bekæmpe korruption på sider om, hvad man må og ikke må, og hvad det koster, hvis man ikke overholder reglerne. Vi orsøger hele tiden at være meget konkrete, or på det område bryder vi med de lokale traditioner. Korruption er ikke det samme i en vietnamesisk kontekst som i en dansk; deror har medarbejderne krav på, at vi er meget klare i vores meldinger. Vietnameserne lever i det, som en amerikansk økonom har kaldt en hengivenhedsøkonomi. Et eksempel er, hvis vi skal købe printerpapir. I Vietnam ville det være naturligt, hvis vores medarbejder placerede ordren hos et amiliemedlem, der var papirsælger, og så ik returkommission på x 5 US dollars, som hun så kunne putte i egen lomme. Hendes argument ville være: Prisen er jo den samme som hos konkurrenten, så jeg har jo ikke påørt virksomheden noget tab hvad er problemet? Men hos os er det yringsgrund. Jeg kan da godt rygte den dag, jeg er nødt til at yre en god medarbejder på grund a et mindre pengebeløb. Men det vil ikke være et dilemma, han skal jo ud, or korruption spænder ben or en god udvikling i Vietnam. Den standser ganske vist ikke væksten, som man ser mange andre steder i verden, men den er et stort socialt problem. Der er masser code o conduct CSR-aktivitet Eterleve vietnamesisk lovgivning Code o Conduct Bedre vilkår or medarbejderne Værdi or samund Stabilitet i samundet Tiltrække udenlandske investorer Attraktivt orretningsklima Mindsket korruption Forbedrede levevilkår i lokalsamundet a eksempler på lærere, der ikke vil give gode karakterer og sende børnene videre i uddannelsessystemet, hvis de ikke år penge, og læger, der ikke vil starte behandling, siger Thomas Bo Pedersen. Står i kø or at blive ansat CSR består hos Mascot i Vietnam også a en lang række medarbejdertiltag. Vi lever jo a at producere godt og sikkert arbejdstøj og gode sikkerhedssko til de europæiske markeder. Så vi kan hverken etisk eller markedsøringsmæssigt leve med ikke at have orden i eget hus. Der skal være overensstemmelse mellem de produkter, vi sælger, og de værdier, vi repræsenterer. Deror indørte vi europæiske sikkerhedsstandarder ra starten på byggepladsen, og nu, hvor vi er i uld drit, har vi indørt tilsvarende standarder i alle adelinger. Vi blander os også i olks personlige ansvar. Vi indørte hjelmpligt or vores medarbejdere, når de kører til og ra arbejde, ør det blev lovpligtigt. Det synes jeg, vi har lov til, også ordi vi skal udbetale tre års løn og betale alle behandlingsudgiter, hvis olk bliver uarbejdsdygtige eter en traikulykke til eller ra arbejde. Værdi or virksomhed God ledelse Klare værdier Attraktiv orretningspartner Godt omdømme Kontrol med egen virksomhed Minimering a risici Stabile og kompetente medarbejdere Vi orlanger de samme standarder a vores underleverandører som a vores egen virksomhed; vi vil have ordentlige arbejdsorhold, ingen mindreårige arbejdere, orlanger ordentlig udlutning og så videre. Vores samarbejdspartnere skal opøre sig, så vi kan være det bekendt, siger Thomas Bo Pedersen, der har som personlig ilosoi, at det betaler sig. Det er selvølgelig en udgit; kantine med god mad, bedre arbejdsmiljø, læge og sygeplejerske og årlige helbredsundersøgelser, oplysningskurser om HIV etc. Men jeg ser det som en investering på linje med jord, bygninger og maskiner, or det giver produktivitet, mindre sygeravær og gladere medarbejdere, som er langt lettere at motivere i en spidsbelastningssituation, siger Thomas Bo Pedersen. Mascot startede abrikken i en provins uden or Hanoi, hvor væksten på daværende tidspunkt var eksplosiv, og hvor der var konkurrence om arbejdskraten. Vi har konstateret, at vi er en meget attraktiv arbejdsplads. Folk står i kø or at blive ansat. Det er ikke alle udenlandske virksomheder, der behandler deres medarbejdere lige godt, og når der så kommer en europæisk virksomhed, som har været i medierne og blevet kendt i lokalområdet or nogle gode ting, så giver det resultater. Det har kunnet betale sig or os at opøre os ordentligt Se hele interviewet med Thomas Bo Pedersen, Managing Director or Mascot International i Vietnam, på Travlhed i Hanoi, Vietnams hovedstad. Mascot International Vietnam havde deres hovedsæde i Hanoi, mens de byggede den nye abrik i Hai Duong

12 social license to operate omdømme troværdighed Social kontrakt med samundet partnerskaber Forretning på vietnamesiske præmisser I Hue i det centrale Vietnam drikker man øllen Huda. Hue Breweries er en a de å delvist danskejede virksomheder, der i høj grad producerer til hjemmemarkedet. Det giver et særligt behov or at leve op til lokalsamundets orventninger, som skaber deres social license to operate. Social License to Operate Begrebet Social License to Operate bruges ote, når man taler om CSR, og kan kort deineres som virksomhedens ahængighed a accept ra interessenter i det omkringliggende samund. Kort sagt: Hvordan skal virksomheden opøre sig or at blive accepteret ikke bare a staten, men a lokalsamundet? Vietnam er et vækstland, hvor udenlandske investorer proiterer a den unge veluddannede beolkning, som kræver langt lavere lønninger end i Vesten. Men Vietnam er også et socialistisk et-parti-samund, der ledes lokalt a People s Committee en slags kommunalbestyrelse. I byen Hue, der ligger i det centrale Vietnam, er det lokale bryggeri Hue Breweries skabt i et økonomisk samarbejde mellem Carlsberg og byens People s Committee. Det betyder, at de danske partnere har skullet drive orretning på vietnamesiske og politiske præmisser. Resultatet er en stærk orankring i lokalsamundet, et nært samarbejde med de lokale myndigheder og en meget solid markedsposition, hvor 90 % a de årlige 1,1 millioner hektoliter øl, der produceres, går til hjemmemarkedet. Peter Arnoldi er tidligere Deputy General Director i Hue Breweries, og han ortæller, at Carlsbergs primære rolle har været teknisk og at stå parat i baggrunden med generel support. Det har i høj grad været den lokale del, der har drevet virksomheden rem. Hvis jeg skal give et godt råd til nye virksomheder i Vietnam, er det, at man skal lytte meget til den lokale side og orstå, at man agerer i et andet land og på andre vilkår. Carlsberg har orstået at give de lokale aktører råderum, siger Peter Arnoldi. hue breweries Ltd. Virksomheden Hue Breweries Ltd. var en a de ørste danske investeringer i Vietnam og blev startet som et joint venture mellem People s Committee i Hue og Carlsberg. Hue Breweries adskiller sig ra hovedparten a de øvrige danske investeringsprojekter i Vietnam ved at være geograisk placeret uden or de to vigtigste økonomiske områder omkring Hanoi i nord og Ho Chi Minh City i syd. Virksomheden er den største arbejdsgiver i Hue. Hue Breweries adskiller sig også ved i høj grad at producere til det vietnamesiske hjemmemarked og ikke primært til eksport. Læs mere om Hue Breweries Ltd. på Livet or en virksomhed kan blive besværligt, hvis man ikke ungerer sammen med de lokale myndigheder, og hvis man ikke år et godt lokalt renommé. Peter Arnoldi, Hue Breweries Morgentraikanter orlader det gamle citadel i den tidligere kejserby Hue. Byen er attig, men har lange stolte traditioner, som Vietnams tidligere hovedstad

13 social license to operate involvering i lokalsamundet attigdomsbekæmpelse community engagement interessenter Hue Breweries nye, store abrik tages i brug. Hue Breweries producerer øl i samme mængder, som Carlsberg gør i Danmark. Joint venturevirksomhed Et joint venture er en juridisk enhed eller selskabsorm, dannet mellem to eller lere parter, der indgår i et økonomisk samarbejde. Parterne danner en selvstændig enhed, et joint venture-selskab, hvor de i ællesskab bidrager med startkapitalen. Parterne er også ælles om at kontrollere selskabet og deler både udgiter og indtægter. Joint venture-enheden kan dannes med ét speciikt ælles projekt or øje eller udgøre et mere langsigtet samarbejde. CSR har været en naturlig del a grundkonceptet or Hue Breweries ra start blandt andet på baggrund a partneren People s Committee. Det var jo People s Committee, der startede virksomheden, så det at give tilbage til lokalsamundet har været oplagt. De strategiske overvejelser om CSR-strategien er blevet bygget oven på realiteterne hen ad vejen, siger Peter Arnoldi. Et politisk miljø Mentaliteten i Vietnam er, at de velhavende giver til dem, der ikke har så meget. Det orventes x a mig, at jeg personligt bidrager til orskellige ormål. Det er endnu mere udpræget her i området, end det er i store byområder som Hanoi og Ho Chi Min City. Folk er attigere her, og deror skal man også hjælpe, når man kan. Jeg synes, man som udlænding skal respektere dette både a etiske grunde og a orretningsmæssige hensyn, or det giver igen i lokalmiljøet, siger Peter Arnoldi. Hue Breweries er da også en stærk social aktor i lokalområdet. Virksomheden donerer årligt uddannelsesstipendier til unge og understøtter krigsenker. Virksomheden opkøber rutinemæssigt billetter til medarbejderne, når People s Committee s ungdomsadeling laver velgørenhedsarrangementer, og samarbejder generelt med kommunistpartiet vedrørende sociale ormål. Det er nødvendigt at have et godt samarbejde med People s Committee, hvis vi ønsker at agere på det lokale marked. For selv om der ikke er store ormelle krav, hvis man ønsker at starte virksomhed i Vietnam, er man i et meget politisk miljø. Livet or en virksomhed kan blive besværligt, hvis man ikke ungerer sammen med de lokale myndigheder, og hvis man ikke år et godt lokalt renommé, siger Peter Arnoldi Se hele interviewet med Peter Arnoldi, tidligere Deputy Director i Hue Breweries Ltd., på Øverst: Hr. Nguyen Mau Chi, General Director or Hue Breweries, modtager prisen som bedste Carlsberg-virksomhed i Asien. Nederst: Forretningsorbindelser er sammen med byens spidser samlet til indvielsen a Hue Breweries nye abrik. social license to operate CSR-aktivitet Værdi or samund Værdi or virksomhed ngo Uddannelsesstipendier til lokalsamundet Forbedret kompetenceniveau Bedre omdømme Øgede rekrutteringsmuligheder Støtter lokale organisationer Reducere attigdom og nød Forbedre social stabilitet Bedre relation med lokale myndigheder 24 25

14 arbejdsmiljø arbejdspladsvurdering trivsel saety irst sundhed sikkerhed Kunderne stiller krav om ordentligt arbejdsmiljø Produktionsvirksomheden Viedam remstiller værktøjsdele til store danske og europæiske virksomheder inden or elektronik, metal og plastic, og kunderne vil ikke risikere at blive hængt ud or børnearbejde eller gitigt arbejdsmiljø. Deror er der store certiicerings- og kontrolkrav til Viedam, som ikke har undet det svært at indøre tankegangen i en vietnamesisk hverdag. viedam Viedam er et joint ventureselskab, der blev stitet i 2003 med støtte ra Danidas B2B-program. Selskabets danske stiter, Phasion Group, har over 30 års eraring som leverandør a metalorme til støbning a hovedsageligt plastprodukter. Viedam leverer både ingeniørtegningerne og de ærdigproducerede metalorme, som kunderne bruger til at støbe alt ra bilinteriør til plasticskeer. Viedams succes i Vietnam skyldes til dels billigere arbejdskrat, men også det aktum, at det danske moderselskab ikke længere kunne inde nok specialiserede ingeniører i Danmark. Læs mere om Viedam på Viedam er et joint venture og beskætiger 70 medarbejdere, hera 14 ingeniører, på den nybyggede abrik, som ligger tæt på Ho Chi Minh City. Administrerende direktør Svend Lund har ikke hat problemer med at inde kvaliicerede medarbejdere. Talentmassen er stor, og her er mange unge mennesker. Men vi kigger os godt or, når vi ansætter, or vi vil gerne beholde medarbejderne. Det tager cirka et år at uddanne en ny medarbejder, or det handler ikke bare om at kunne det produktionsmæssige, siger Svend Lund. Noget a det, som medarbejderne på Viedam skal kunne, er at overholde de høje standarder, som sættes gennem en række certiiceringsorganisationer. Viedam er ved at blive certiiceret til SA8000 og ISO 9000, hvilket betyder, at virksomheden skal leve op til en lang række krav, hvad angår både kvalitet i produktionen samt sikkerhed og kvalitet i arbejdsmiljøet. Sund ornut Det er ikke den lokale lovgivning, som er den store udordring. Arbejdsmiljølovgivningen ligner den danske, orskellen er bare, at det er de ærreste, der overholder den, og der er ikke et arbejdstilsyn som i Danmark, ortæller Svend Lund. Til gengæld stiller virksomhedens kunder krav til CSR og til arbejdsorholdene. Vi bliver auditeret, det vil sige undersøgt, a lere a vores kunder i specielt arbejdsmiljø. Kunderne kan ikke tåle det i deres markedsøring, hvis der ikke er styr på de ting. Børneog slavearbejde er ikke unormalt i Asien, selv om jeg dog aldrig har været vidne til det i Vietnam, ortæller Svend Lund. Svend Lund synes ikke, det har været overvældende svært at indøre de høje standarder på abrikken. Det handler om at bruge lidt sund, jysk ornut og så at skabe en god kultur ra starten. Til at begynde med kørte vi kurser i arbejdsmiljø or medarbejderne. Nu er det ligesom blevet kulturen i virksomheden. De ved, at det er højt prioriteret. Det er jo sådan, at hvis der er en dårlig kultur, er det meget svært at køre en god kultur ind, men hvis du har en god kultur ra starten, er det nemmere. Vi holder desuden sikkerhedskurser, og en gang om året aholder vi kurser til opnåelse a en bedre orståelse a HIV og AIDS, siger Svend Lund. Gadekøkkenet Svend Lund mener ikke, at virksomheden ville ungere uden CSR, som udover de høje arbejdsmiljøkrav, uddannelse og HR-delen også består a økonomisk og praktisk hjælp til medarbejdere, der bliver syge, kører galt og så videre. Arbejdsmiljølovgivningen ligner den danske, orskellen er bare, at det er de ærreste, der overholder den, og der er ikke et arbejdstilsyn som i Danmark. Svend Lund, Viedam Ingeniører og maskinmestre arbejder tæt sammen or at remstille avancerede støbeorme til ledende europæiske industrivirksomheder

15 sa8000 sikkerhedsrepræsentant lovgivning arbejdsmiljø Det er jo ikke altid sikkert, at den europæiske måde at gøre tingene på, er den rigtige. Svend Lund, Viedam CSR gør, at vi kan holde på medarbejderne. Vi har ingen medarbejdere, som er gået til en anden virksomhed, eter vi har givet dem den her lange uddannelse. De siger, at de er tilredse, og de kommer og siger, hvis der er noget, de er utilredse med. De tør også stå rem i store orsamlinger, og det er ikke særligt normalt herude, ortæller Svend Lund. Han tror personligt, at linjen også skaber sikkerhed or virksomheden remover på de europæiske markeder. Slutorbrugerne i Europa og USA år mere og mere magt, og de vil jo ikke acceptere børnearbejde og slaver, og at olk arbejder i lort op til halsen. Det er til ordel or os, at vi kører straight i sammenligning med mange virksomheder ra x Kina og Taiwan, siger Svend Lund, der dog personligt har lært at vænne sig til den anderledes kultur på enkelte områder. De griber nogle ting an helt anderledes, end vi gør. Og det er jo ikke altid sikkert, at den europæiske måde at gøre tingene på, er den rigtige. Fx er der her på hjørnet ved virksomheden et lille gadekøkken. Det ser ud a helvede til, og de har bundet plastic op til vores hegn, og de bruger endda også vores strøm. Min tanke var, at vi kunne å det væk, når vi alligevel skulle bygge om, og det sagde jeg til min vietnamesiske partner. Så gjorde han mig opmærksom på, at der sådan set er tre amilier, der lever a det hjørne, og at vi risikerer at å en del a lokalbeolkningen på nakken a os, hvis vi jager dem væk. Så det er vel også en slags social ansvarlighed Se hele interviewet med Svend Lund, administrerende direktør i Viedam Ltd., på certiicering Certiicering går grundlæggende ud på, at man astlægger og beskriver standarder or god kvalitet på en række områder. Når en virksomhed har indørt et sådant sæt ælles standarder, vil virksomheden løbende blive kontrolleret a en neutral instans, som kan vurdere, om virksomheden lever op til den ønskede kvalitet. Er kvaliteten i orden, opnår virksomheden certiicering. Standarderne kan både handle om kvaliteten i de produkter, man producerer, om kvalitetskontrollen og om x social ansvarlighed. Viedam har hjemme i Ho Chi Minh City, hvor gadebilledet i centrum stadig er præget a ransk arkitektur ra 80 års kolonisering. I baggrunden udvikler den moderne storby sig med orrygende hastighed. arbejdsmiljø CSR-aktivitet Indøre danske arbejdsmiljøstandarder Støtte gadekøkken Indøre CSR-relateret certiicering Værdi or samund Forbedrede levevilkår or borgerne Bidrage til at løte nationale standarder Ahjælpe attigdom i lokalområdet Reducere sociale ubalancer Bedre orhold or medarbejderne Værdi or virksomhed Minimere ulykker Fastholdelse a medarbejdere Bedre orhold til lokalsamundet Stolte medarbejdere Indri kundekrav Blive en attraktiv leverandør og orretningspartner SA8000 SA8000 er en certiicering inden or social ansvarlighed. SA8000-certiicerede virksomheder kan dokumentere, at de lever op til en række basale krav om menneskerettigheder: De har intet børnearbejde; intet tvangsarbejde; et godt arbejdsmiljø tilpasset lokale orhold; organisationsret; ingen diskriminering eller ysisk astraelse; rimelig arbejdstid og løn; et eektivt ledelsessystem blandt andet med kontrol a underleverandørers medarbejderorhold. Læs mere om SA8000 på

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar FORRETNINGSVÆRKTØJER CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar En guide til små og mellemstore virksomheder om, hvordan social ansvarlighed kan indarbejdes i virksomhedens drift og tilføre virksomheden værdi.

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring

Danmarks strategi for livslang læring Danmarks strategi or livslang læring Uddannelse og livslang opkvaliicering or alle Redegørelse til EU-kommissionen April 2007 Danmarks strategi or livslang læring Uddannelse og livslang opkvaliicering

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan

Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan DI Sådan Læs mere om Hvordan CSR kan styrke din virksomheds omdømme og øge medarbejdertilfredsheden i det daglige. Handel og ansvar Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

EN BÆREDYGTIG FREMTID

EN BÆREDYGTIG FREMTID EN BÆREDYGTIG FREMTID Tania Ellis Mads Øvlisen Niels Due Jensen Mads Krage Forfatter FN Global Compact Grundfos Max Havelaar Søren Hvilshøj Anne Skare Nielsen Claus Stig Pedersen Henrik Wenzel Grontmij

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S. Magasinet for danske investeringer i Afrika NR.1 APRIL 2012 B2Africa GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.17/ B2Africa Et magasin fyldt med cases fra danske virksomheder

Læs mere

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes LÆRERVEJLEDNING Verden handler etisk og fair? COOP Skolekontakten samt Peter Bejder & Kaare Øster Layout: Søren Kirkemann Fotos: Forside: Peter Bejder, istockphoto, Stutterstock, Carsten Villadsen & Kaare

Læs mere

Bæredygtig Ledelse. et navigationsværktøj

Bæredygtig Ledelse. et navigationsværktøj Bæredygtig Ledelse et navigationsværktøj November 2010 3 Bæredygtig ledelse Et navigationsværktøj i en ny markedsvirkelighed Evnen til at praktisere bæredygtig ledelse kan de kommende år blive udslagsgivende

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for.

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for. Indholdsfortegnelse Forord 2 Reflektioner 4 Executive summary 6 Kapitel 1 Baggrund 18 Kapitel 2 Den nye danske samfundsmodel 23 1. Vision og mål for Danmark 30 2. De danske værdier 32 3. Erhvervslivet

Læs mere

Samfundsmodel. Fremtidens Danske

Samfundsmodel. Fremtidens Danske Fremtidens Danske Samfundsmodel Visionen for Danmarks fremtid: Målet: Danmark skal være et velfærdssamfund med høj livskvalitet med uddannelse og arbejde til alle, og omsorg til alle der har behov herfor.

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Globalt børnearbejde

Globalt børnearbejde Globalt børnearbejde Hvad er børnearbejde? Hvor mange børn arbejder og med hvad? Hvilke regler findes der for børnearbejde? Hvilke problemer giver børnearbejde? Hvad er årsagerne til børnearbejde? Hvad

Læs mere

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 KAPITEL 1 - FREMTIDENS LEDELSESTEORIER... 5 DER ER MANGE FALD... 6 FRA FORBRUGERNE TIL DET GLOBALE... 11 DET BLØDE - MEN IKKE HUMAN RESSOURCE... 12 HVAD

Læs mere

Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania

Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 1 Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania Marts 2003 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 2 Udenrigsministeriet, Danida Oktober 2002 Udgivet af:

Læs mere

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28 WHO CARES WINS PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik Smith Innovation, januar 2015 Side 0/28 Forord PV Grid adresserer det store potentiale der er for at stimulere efterspørgslen på

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Udvidelse mod øst TEMA. Skal betale for andres fejl. Udflytningen griber om sig FÆRRE DANSKE ROTATIONS- TRYKKERIER OM FEM ÅR.

Udvidelse mod øst TEMA. Skal betale for andres fejl. Udflytningen griber om sig FÆRRE DANSKE ROTATIONS- TRYKKERIER OM FEM ÅR. Nummer 05 / september 2011 Branchemagasin udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening Udflytningen griber om sig TEMA GRAFISK OUTSOURCING FÆRRE DANSKE ROTATIONS- TRYKKERIER OM FEM ÅR Skal betale for andres

Læs mere