REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DMF RANDERS 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DMF RANDERS 2015"

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DMF RANDERS 2015 søndag d. 8. marts kl. 15:00, Dronningborg Boulevard 76, 8930 Randers NØ 1. Valg af dirigent og referent Nils-Anker Margon fra DMF-Viborg blev valgt som dirigent. Thomas Lennert blev valgt som referent. 2. Godkendelse af dagsorden Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsordenen blev efter oplysning om indkomne forslag godkendt af generalforsamlingen. 3. Formandens og bestyrelsens beretning m/kommentarer Anja Dybris som under Vibekes barselsorlov har været formandens stedfortræder fremlagde bestyrelsens beretning. [Konglomerat af beretningen følger (beretning vedhæftet) herunder regionssamarbejdet, lokalt arbejde, nyhedsbrev, unge, tillidsmandskursus, Randers Mesterskaber i Randers medlemshvervning, kurser, Spil Dansk; HB; Fremtiden] I beretningen lagde Anja Dybris på bestyrelsens vegne op til debat. Dirigenten stillede spørgsmålstegn ved om debatten hørte til under dette punkt, da det ikke var positivt nævnt i den udsendte generalforsamlingsdagsorden, samt at der ikke var blevet udtrykt ønske om debat fra bestyrelsens side inden dagsordenen blev godkendt og igangsat. Det blev dog besluttet, at der kunne gives korte kommentarer til årets gang i formandsberetningen, og der blev samtidigt tilføjet et debatpunkt under punktet eventuelt, hvor bestyrelsen her kunne få tilkendegivelser og kommentarer fra de fremmødte lokalmedlemmer omkring de i formandsberetningen italesatte spørgsmål. [Dette afsnit omformuleret af dirigenten; ref.] Man kom til enighed om at kommentere på årets gang. Regionssamarbejdet ingen kommentarer godt det finder sted! Nyhedsformidling Martin Petersen foreslog at sende nyhedsbreve til musikere, der ikke er medlemmer. Anja Dybris foreslog opslag med mulighed for tilmelding. Tillidsmandsmøde og rekruttering Der blev nikket til bestyrelsens arbejde. Det blev nævnt, at der skal direkte kontakt til i forbindelse med rekruttering. Der mangler dog flere kræfter, der kan udføre. Martin Petersen talte om, hvilke argumenter man kunne fremføre, når hvad er der i det for mig bliver nævnt. Anja Dybris nævnte, at der på forbundets hjemmeside findes argumenter, der kunne medbringes. Solidaritetsfornemmelsen blev nævnt. Hvordan får vi tændt den igen? Aksel Nielsen nævnte at han spillede med en klavertrio hvor arrangøren uberettiget aflyste arrangementet og ikke ville udbetale honorar som kompensation. Trioen søgte hjælp hos forbundet og fik støtte, og så fik arrangøren lige pludselig travlt med at arrangere en erstatningskoncert. Tillidsmandskursus taget til efterretning

2 Randers Mesterskaber i Rock Henri Amsler talte for, at det var et godt initiativ og en god platform. Han foreslog et nærmere samarbejde med Von Hatten, som de unges bastion. Referenten nævnte at tage hensyn til erhvervslivet og gøre formålet med et eventuelt samarbejde klart rekruttering af de unge. I den forbindelse blev også de ikke nødvendigvis unge medlemmer, vi har mistet, nævnt. De arbejder også på spillesteder i byen. Kurser og efteruddannelse Det er en god idé ingen bemærkninger Spil Dansk dagen - det var også en god idé Forbundet dirigenten bemærkede mh.t. den faglige sag at alle sager blev behandlet enkeltvis via hovedforbundet. Fremtiden i DMF-Randers bliver diskuteret under pkt. 8 (Eventuelt) Det blev foreslået at beretningen kunne offentliggøres før GF, således at man kunne forberede spørgsmål. Man kunne undersøge muligheden for at ændre punktet. Afslutningsvis fik beretningen en klapsalve fra alle 11 tilstedeværende. 4. Fremlæggelse af regnskab og beslutning om decharge Kasserer Erik Højholdt fremlagde regnskab. (Vedhæftet) Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen, og der blev taget beslutning om decharge med akklamation. 5. Indkomne forslag A. Nedlæggelse af Den Humanitære Fond og oprettelse af en Støttefond forslag fra bestyrelsen. Forslag: DMF Randers generalforsamling (bestyrelsen) 2015 ophæver Den Humanitære Fond på ,84 kr. indsat på Danske Bank reg konto: Beløbet overføres til DMFs konto Arbejdernes Landsbank reg konto Midlerne kan bruges til samme formål som Den Humanitære Fond som f.eks. støtte til trængende medlemmer og til trængende efterladte af afdøde medlemmer. DMF Randers bestyrelse, sådan som den er valgt, fastlægger retningslinjer for økonomisk støtte til trængende medlemmer. Begrundelse: Der har i flere år ikke være behov for at udbetale støtte fra Den Humanitære Fond. Når midlerne står på egen konto, bliver de hurtigt reducerede af gebyrer, som ikke opvejes af rentetilskrivning. Når midlerne overføres til DMFs løbende konto bliver de også lettere at få udløst til fordel for medlemmerne. Morten Hvidt, sagsbehandler i hovedforbundet, ser ikke nogle problemer i at træffe den foreslåede beslutning. Bent Olufsen spurgte ind til, om der var tænkt på størrelsen af Støttefonden. Det har bestyrelsen ikke villet tage stilling til, før DHF ville blive nedlagt. Forslaget blev vedtaget.

3 B. Lovændring punkt 5 forslag fra bestyrelsen. Forslag til lovændring på DMF Randers generalforsamling 2015 Bestyrelsen foreslår en ændring i første sætning i punkt 5 i afdelingens love: Ny formulering: Afdelingens bestyrelse består af en formand og to til fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt afdelingens medlemmer på den ordinære generalforsamling. Nuværende tekst: Punkt 5 Afdelingens bestyrelse består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt afdelingens medlemmer på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen således, at der hvert år skiftevis afgår to (første vælges ved lodtrækning). Endvidere vælges på samme måde to suppleanter, der indkaldes i tilfælde af forfald. Bestyrelsesmedlemmer, der har forfald ved bestyrelsesmøder, skal melde afbud til formanden med dags varsel. Næstformanden, der i formandens forfald varetager dennes hverv, vælges af bestyrelsen af dens midte. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden efter hans nærmere bestemmelse eller på begæring af mindst tre bestyrelsesmedlemmer. Formanden leder møderne, i hans forfald næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er mødt. Alle beslutninger tages ved afstemning med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, i hans forfald næstformandens, stemme udslaget. Formanden og den valgte eller ansatte kasserer oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. Begrundelse: Som i år kan det nogle gange være svært at finde nok medlemmer, der har tid og lyst til at gå ind i det faglige arbejde i DMF Randers. Med et mindre låst mere fleksibelt - antal af bestyrelsesmedlemmer kan afdelingen fortsætte med et lovligt antal bestyrelsesmedlemmer og arbejde på at få flere medlemmer gjort interesserede i at deltage i arbejdet for de lokale medlemmer. Bent Olufsen bemærkede, at denne mulighed var enklere end at søge dispensation hos HB. Thomas Lennert talte for at den faldende medlemsskare taler for ændringen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. (Forslaget skal godkendes af HB) 6. Fastsættelse af lokalkontingent Uændret lokalkontingent på 100 kr. om måneden. Vedtaget 7. Valg til bestyrelsen a) Valg af formand På valg: Vibeke Bonde Persson genopstiller Andre kandidater: b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer På valg: Anja Dybris genopstiller Henning Kragh genopstiller Andre kandidater: Der var ingen andre kandidater

4 Erik Henning Højholdt ønsker at udtræde af bestyrelsen c) Valg af to bestyrelsessuppleanter Erik Henning Højholdt opstiller Martin Petersen opstiller d) Valg af 1 revisor Bent Olufsen opstiller e) Valg af revisorsuppleant Bent Kallehauge opstiller 8. Eventuelt Debat om fremtiden i DMF-Randers (fra beretningen) blev læst op. Kommentarer: Hvor skal ressourcerne lægges? [se appendix] Efter pkt. 8 takkede dirigenten for en god generalforsamling og nedlagde dirigenten sit hverv. Formanden takkede for en god generalforsamling og takkede dirigenten for god direktion. Bestyrelsen i DMF-Randers består efter generalforsamlingen af formand Vibeke Bonde Persson, Anja Dybris, Henning Kragh Pedersen og Henri Amsler. Referent Thomas Lennert, 8. marts 2014

5 Beretning DMF Randers Generalforsamling 8. marts 2015 Som planlagt har 2014/15 været et stilfærdigt år i DMF Randers - i hvert fald hvad angår lokale medlemsarrangementer. Vi havde hverken menneskekræfter eller økonomisk mulighed for at skeje ud. Formand Vibeke Bonde Persson har været på barsel og jeg (Anja Dybris) har som næstformand været fungerende formand. Vibeke har deltaget i bestyrelsesarbejdet på lige fod med vi fire andre bestyrelsesmedlemmer, og Vibeke og jeg har kørt parløb i forhold til de formandsopgaver, der har været. Vi har holdt nogle fyldige bestyrelsesmøder, hvor vi har brugt tid på at få - og udføre idéer om, hvordan DMF Randers bliver mere synlig overfor medlemmerne og hvordan fagforeningen og især dens medlemmer bliver mere synlige i det randrusianske kulturliv at DMF Randers bliver et naturligt sted at henvende sig, når det gælder musik. Desuden har vi brugt kræfter på at deltage i forbundets tillidsmandsmøde, tillidsmandskursus og især regionssamarbejdet mellem 1 stor og 6 små afdelinger i regionen alt sammen for at få inspiration og konkrete ideer til, hvordan vi kan gøre DMF Randers mere levende og medlemmerne medlevende i Randers og omegns kulturliv. Mere om det senere, hvor bestyrelsen som en del af beretningen kommer med forslag til, hvad den kommende bestyrelse kan satse på i næste års arbejde og som vi meget gerne vil have respons på i forbindelse med beretningen om året, der gik. Regionssamarbejde Indenfor det sidste år har regionssamarbejdet taget til. I en årrække har der ikke været megen kontakt naboafdelingerne imellem, men nu er der hul igennem. Viborg-afdelingen lagde ud med at invitere de omkringliggende afdelinger i DMF Midt til møde om at indgå i et kommende regionssamarbejde. Afdelingerne i regionssamarbejdet er: Aarhus, Randers, Viborg, Djursland, Silkeborg, Herning og Nordvestjylland. Det blev hurtigt klart, at vi i de små afdelinger døjer med nogenlunde samme udfordringer, nemlig medlemsnedgang og manglende rekruttering af nye medlemmer. En udfordring som vi i det forum kan samarbejde om og hente inspiration til at gøre noget ved hos hinanden. Det giver både flere og bedre løsningsforslag. Der er gode konkrete samarbejdsmuligheder indenfor kurser og arrangementer, hvor I medlemmer måske allerede er blevet klar over, hvordan regionssamarbejdet har beriget os. Der er allerede er blevet udvekslet en del tilbud afdelingerne imellem. Medlemmerne får altså ikke alene flere tilbud, men også en bredere vifte af tilbud. Vi forsøger så vidt muligt at få sendt disse tilbud med nyhedsbrev eller mail ud til jer, eller dele det via vores facebook og hjemmeside, så de der følger med dér, også får den viden. Regionssamarbejdet er også vores mulighed for at få et tættere samarbejde med hovedforbundet. Lars Kiehn, formand i Aarhus-afdelingen, og Bo Jacobsen, formand i Djursland-afdelingen, sidder begge i HB. De bringer os nyt om forskellige tiltag og info fra HB, og vi har også mulighed for, via dem, at bringe vigtige problemstillinger videre op i systemet. Det har været på tale at man på længere sigt kunne indgå samarbejde omkring fælles indkøbsaftaler og rabatter (som også kan tilbydes til vores medlemmer): plakater, visitkort, rabatter ved køb i lokale musikforretninger og koncerter. Nyhedsinformationer Som sagt, har vi forsøgt at gøre DMF Randers mere synlig. Det næste afsnit handler om synlighed i forhold til medlemmerne og DMF internt. Som I sikkert har lagt mærke til, er vi begyndt at sende nyhedsbreve til jer på mail. Vi har også til hensigt at opdatere vores hjemmeside og Facebook-gruppe med relevante oplysninger. Det går knap så godt som med nyhedsbrevene, men vi arbejder på sagen og forsøger at få nogle rutiner ind. Og her vil jeg så lige opfordre til, at I liker DMFs FB-gruppe og tjekker hjemmesiden engang imellem. Der er også gode oplysninger at hente på forbundets FB-gruppe og musikeren.dk s nyhedsbrev, som man kan abonnere på. Efter dette lille reklameindslag vil jeg fortælle nærmere om indholdet i nyhedsbrevet det vi har tænkt om indholdet. I må meget gerne komme med forslag her under beretningsdebatten eller direkte til bestyrelsen. Nyhedsbrevet skal være både underholdende, oplysende og inspirerende. Det lyder stort, men vi er begyndt i det små. Underholdende kan være gode historier om lokale musikere eller informationer om interessante, lokale arrangementer. Oplysende er nyttige og praktiske informationer fra forbundet og nyheder om, hvad bestyrelsen foretager sig og hvad der ellers foregår i lokalområdet, som kan interessere medlemmerne. Inspirerende er først og fremmest oplysning om lokale kurser her skal lokalt forstås som hele Region Midts område eller idéer fra

6 andre afdelinger, som I som medlemmer eller vi som bestyrelse eventuelt kan tage op. Hvis I har idéer, så kom endelig med dem. Ideelt vil vi sende et nyhedsbrev ud en gang om måneden men nogle gange kniber det med tiden. Musikernes lokale blad Basunen har vi også skrevet et par artikler til for at vise, at musikere findes og musikalske begivenheder foregår i vores lokalområde. Alle kan skrive til Basunen, som beskrevet i et af nyhedsbrevene. Når DMF Randers tager lokale initiativer f.eks. interview med formanden for DMF Randers om Spil Dansk-dagen sender vi pressemeddelelser til de lokale og regionale medier, bibliotek, kommune og EventRanders. Ellers viser vi DMF-fanen når vi fordeler materiale til musikere på Musikskolen, spillesteder, bibliotek, Ungemiljøet, Underværket med flere steder. Og når vi støtter arrangementer som Konsekvens, Rockmesterskaber, kommende klassiske koncerter i Værket og andre lokale musikalske begivenheder. DMF Aarhus har bannere og andet oplysende materiale, som vi må låne til forskellige arrangementer. Endelig deltager vi i et samarbejde i Regionen om at skabe et ensartet udtryk på alle platforme. Det er Herningafdelingen, der er udfarende på det område,. da to af bestyrelsesmedlemmerne også er PR-folk. Tillidsmandsmøde og rekruttering De to emner hænger i år sammen. Jeg deltog i tillidsmandsmødet sidste år og i to workshops. Den ene om rekruttering af nye og fastholdelse af nuværende medlemmer den anden om samarbejde med spillesteder for at skaffe en rimelig hyre til musikerne. I begge workshops delte bestyrelsesmedlemmer fra de forskellige DMF-afdelinger ud af deres viden, problemer, forsøg og tanker emner vi kan arbejde videre med her i Randers-området. En af ideerne var at finde en ungeambassadør, som kunne fortælle om DMFs fortræffeligheder blandt nye musikere. Og som I har kunnet læse i et par nyhedsbreve, så vil afdelingen betale ambassadørens medlemskab i et år som en slags løn. Vi har kontaktet nogle af de yngre medlemmer og unge musikere, som endnu ikke er medlem, for at tilbyde dem tjansen. Men dem vi har spurgt har enten meget travlt eller er på vej væk fra området for at studere musik i andre byer. Jeg har også en kontakt i Ungemiljøet, som jeg vil følge op på. Dér produceres meget musik, og de unge musikere deltager også i den årlige begivenhed, Konsekvens. Men har I et forslag til en ungeambassadør, så giv et praj. Bortset fra en, kan alle medlemmer af bestyrelsen være ældreambassadører med mange nuancer af gråt og vi har spurgt til andre afdelingers erfaringer med seniorklub, spørgeskema om medlemmernes ønsker til fagforeningen og sociale arrangementer for de mangeårige medlemmer. Det har sådan set været planen at holde et socialt arrangement i den forgangne generalforsamlingsperiode men vi har ikke kunnet få arbejdskraft, idéer og datoer til at passe sammen. Det må I have snarligt til gode. Tillidsmandskursus Vibeke og jeg (og Zakarias) var på tillidsmandskursus i slutningen af september på feriekoloni i Rørvig, som fungerede godt, fordi vejret var fantastisk. Der var workshops om blandt andet Kommunikation, Medlemsaktiviteter, Kulturpolitisk aktør, Hvervning og synlighed, Bestyrelsen som begreb, Arbejdspladser og oplæg om ophavsret, jura, Den nye musikbranche, foruden medietræning og pressearbejde. Så der er i hvert fald masser af inspiration at gå videre med. Randersmesterskaberne i Rock 18. oktober sidste år løb De Åbne Randersmesterskaber i Rock af stablen på Café von Hatten i Randers. Deltagerne havde selv skrevet deres materiale, og up-and-coming bands fra hele landet havde mulighed for at stille op. Én af vinderpræmierne var bl.a. en tur i Popshit Recording Studio i Randers. På selve finaleaftenen var Vibeke Bonde Persson på Von Hatten for at repræsentere DMF. Niveauet var højt, og publikum var tydeligt begejstrede over arrangementet. Blandt de deltagende finalister var der både bands, som allerede var medlemmer, og bands der endnu ikke havde meldt sig ind i DMF. Mellem bandenes sæt var der mulighed for at få en snak om DMF og fordelene ved at et up-and-coming bands medlemmer bliver medlem af DMF. Den glædelige nyhed var, at der blandt de unge musikere trods alt var en del, som vidste hvad DMF var. Men udfordringen i medlemshvervningen ligger i ordene Hvad får jeg ud af det? Vi regner stærkt med at være repræsenteret ved dette arrangement næste år, bakke op om arrangementet og igen få lejlighed til at snakke med de unge musikere og mulighed for at rekruttere nye medlemmer.

7 Kurser efteruddannelse Der er god grund til at holde øje med de mange tilbud om kurser, der kommer fra blandt andet Artlab. Kurserne er ekstra billige og attraktive for jer medlemmer, og indholdet er af høj kvalitet. Artlab udsender sit kursus-katalog én gang om året, og som noget nyt forsøger vi så vidt muligt at sende en påmindelse ud i vores nyhedsbrev eller mails, når et kursus nærmer sig. Vi vil i bestyrelsen gerne modtage idéer og ønsker til hvilke kurser I kunne tænke eller forestille jer i nærområdet, så vi kan arbejde på at få lagt kursusaktiviteter i Randers og omegn. Spil Dansk-dagen Bestyrelsen og afdelingen stod ikke bag nogle Spil Dansk-arrangementer i år, men vi promoverede dagen med relevante oplysninger på hjemmesiden og vores Facebook-side. Formand på barsel Vibeke var gæst i Radio Randers i programmet Musikportalen ugen op til og på selve Spil Dansk dagen, hvor hun fortalte om, hvorfor vi fejrer dansk musik og tekster skrevet af danskere - og hun spillede dansk komponeret musik og skrevne tekster af musikere og tekstforfattere med tilknytning til Randers. En pressemeddelelse om udsendelsen fandt også vej til netavisen RandersiDag og Randers Amtsavis. Forbundet Da alle HB-medlemmer er til et forhåbentlig festlig festmusik-arrangement i Vejle i dag, har vi ingen gæster fra DMFs hovedbestyrelse på denne generalforsamling. Men jeg kan da lige nævne nogle enkelte nyheder. Referaterne fra hovedbestyrelsernes møder er lange, grundige og detaljerede, men heldigvis formår både Sara Linell, forbundets nye direktør, og Musikeren.dk, at sende afdelingerne de allervæsentligste oplysninger. Foreløbig har vi kun gode erfaringer med den nye direktør, Sara, som også er interesseret i de mindre afdelinger. Magasinet Musikeren har også fået en ny kvinde i toppen. Karen Bendix er blevet chefredaktør og på tillidsmandsuddannelsen erfarede vi, at hun også er god til at undervise i medietræning og presseteknik. I et af de seneste referater fra HB-møder stod, at et HB-medlem syntes at sloganet: Fælleskab, Faglighed og Fascination er fremragende for Dansk Musikerforbund. Om det bliver et offentligt slogan ved jeg ikke men jeg kan godt tilslutte mig begejstringen. Af store sager har forbundet kæmpet for DRs Underholdningsorkester som skulle spares væk. Der blev demonstreret, protesteret, argumenteret men det lykkedes ikke at få DR til at ændre holdning. Dog blev der samlet penge ind, så orkestret kunne opstå som Danmarks Underholdningsorkester. Orkestret spilede sin første koncert 1. februar i år. Hovedbestyrelsen har også arbejdet intensivt med den store festdag for festmusik i Vejle i dag med det (for mig at se lidt mystiske navn) Expoevent. Og lige nu kaster forbundet kræfter ind for at rykke ved en afgørelse fra Ankestyrelsen. Afgørelsen har store konsekvenser for musikere på dagpenge og efterløn, der har løse jobs. Og det er især rytmiske musikere, det går ud over. Det har vi orienteret om i vores nyhedsbreve. Da musikere arbejder forskelligt er det svært for os lokalt at give konkrete svar på spørgsmål. Som valgte, frivillige tillidsfolk er vi heller ikke forsikret for rådgivningsansvar og må derfor henvise til forbundets specialist i a-kassespørgsmål Ann-Mari Nostrup som igen rådspørger chefjurist i FTF- A. Forbundet har holdt to orienteringsmøder et i Aarhus og et i København og opfordrer i øvrigt berørte til at ringe til forbundet med netop deres problemstillinger og allerhelst før, der laves aftaler med musiksteder og private kunder. Forbundet samarbejder med andre fagforeningers a-kasser om afgørelsen og de spørgsmål, der rejser sig for arbejdsmarkedet for mange grupper udvikler fra fastansættelse til løse opgaver, projekter, vikariater og lignende. Til slut vil jeg igen opfordre til, at I abonnerer på Musikeren.dks nyhedsbrev, og liker vores og forbundets Facebooksider der er mange nyttige informationer at hente. Fremtiden i DMF Randers Der er ikke tradition for eller krav om i DMF, at bestyrelsen fremlægger planer for det fremtidige arbejde. Derfor har vi valgt til sidst her i beretningen at fortælle om nogle af de ideer vi har til afdelingen arbejde for at få respons fra generalforsamlingen. Hvad mener I er vigtigt for en lokal fagforening, har I gode ideer, hvad skal vi satse på og hvad ikke? Synlighed: Vi fortsætter med nyhedsbreve, webside og sociale medier som beskrevet tidligere, så der er bedre kontakt mellem bestyrelse og medlemmer.

8 Afdelingen kan også blive mere synlig i det kulturelle liv - hvor og hvordan skal vi satse på det? Skal vi deltage i Randersugen, Skovbakkekoncerterne, Værkets jubilæum, stable egne arrangementer for publikum på benene, gå ind i diverse råd og kommissioner? Rekruttering og fastholdelse: Skal vi satse på at få nye (og evt. unge) medlemmer eller skal vi først og fremmest sørge for dem, der allerede er medlemmer ca. 56 stk. Eller begge dele? Og hvordan gør vi? Skal vi satse på en ungeambassadør, deltage mere synligt, hvor der bliver spillet musik, promovere lokale musikere, støtte flere arrangementer, holde sociale og musikalske sammenkomster, genoptage julefrokost eller starte en tradition med sommerfest? Vil det hjælpe med en rundspørge eller rundringning til samtlige medlemmer og høre, hvad de har brug for og hvad de kan tilbyde? Til oplysning kan jeg fortælle at gennemsnitsalderen i DMF Randers er 53 år. Kurser og efteruddannelse: Er det nok, at vi oplyser om lokale og halvlokale arrangementer som I alle sammen har fået ud med Musikeren her i begyndelsen af året, eller skal vi bruge kræfter på at få kurser helt lokalt? Forbundet lagde et kursus i Randers sidste år der kom to DMF-medlemmer: Mig fra Randers og en musiker fra Viborg. Desuden tre helt unge musikere med deres forældre. Ja, det var et forholdsvist kort resume af, hvad bestyrelsen har foretaget sig og hvilke emner vi har diskuteret for det kommende arbejde. Hermed overgiver jeg bestyrelsens beretning til debat. Ideer fra medlemsdebat v/ Generalforsamling i DMF 2015 I ikke-prioriteret rækkefølge Synlighed 1.Sende breve til samtlige musikere i Randers og omegn om, hvad DMF foretager sig. Vi løfter bedst i samlet flok. Vi skal finde en måde at gøre opmærksom på et nyhedsbrev og hvor folk kan melde sig til. Vi må ikke bare spamme. 2. Randersmesterskaber i Rock er en god platform. Måske et mere formelt samarbejde med von Hatten. Uden at glemme de andre spillesteder. 3. Være sponsorer på koncerter på spillesteder. 4. Bestyrelsen undersøger, hvilke kompetencer medlemmerne har og opfordrer dem til at hjælpe ved konkrete opgaver. 5. Samarbejde med andre musikalske og kulturelle foreninger i Randers og omegn. 6. Deltage i Randersugen. Det kan f.eks. være koncerter med unge mennesker, deltage de mindre steder, hvor DMF Randers kan gøre en forskel. 7. Dialog også med uorganiserede som er musikkens arbejdsmænd. F.eks. ved at samarbejde med spillesteder. 8. Samarbejde med lokalafdelinger. Udveksle musikere, der kan spille på hinandens scener. F.eks. Viborg-Randers Paletten-von Hatten. 9. Arrangementer, hvor musikere fortæller om deres succes også for andet publikum. Finde en måde at vise, at DMF kan skaffe publikum til musikeres koncerter. 10. Cafédag i Underværket, hvor alle genrer er repræsenteret. 11. Arrangere koncerter, der hvor folk er. 12. Være synlig i forhold til de unge. von Hatten, Ungemiljøet (Kaos-ambassaden). 13. Være opmærksom på 101 hjem. Rekruttering 1. Bygge på stolthedsfølelse at være rigtig musiker sammen med andre musikere inklusive de kendte. 2. Formål må først og fremmest være at rekruttere de unge uden at glemme dem, vi har mistet.

9 Det kan f.eks. være at skaffe jobs. 3. Alle medlemmer af DMF Randers skal være ambassadører for fagforeningen. Bestyrelsen laver en liste over fordele og argumenter for, hvorfor man skal være medlem af DMF og sender til medlemmer i et nyhedsbrev. 4. Lokale konsulenter, der brænder for tingene. En erfaren fører de unge ved hånden en slags mentorordning. Tidligere skulle man aflægge svendeprøve for at blive medlem der var mere prestige. 5. Konkurrence. Vinde medlemskab til billig penge, en uge med bandet i Skiveren, coaching af forskellige professionelle trommeslager, studietekniker, banddoktor 6. Arrangementer, hvor der ikke kun er fokus på publikum men mest fokus på medlemmerne. 7. Invitere repræsentanter fra UrU, DMFs ungdomsudvalg, der kan fortælle om unge i forbundet. 8. Generelt: Få ting til at ske for de unge. 9. Skab succes for potentielle medlemmer. 10. Finde ud af hvem fra Randers, der går på MGK. 11. Skabe en platform, hvor unge musikere kan fyre den af. Igen bytte platforme med andre lokalafdelinger. Andet 1. Nils-anker Margon, dirigent, fortalte at Romalthallen har planer om at holde koncerter. Bestyrelsen kontakter halbestyreren. 2. Virker som det er sidste krampetrækninger. Bør vi ikke slå de mindre afdelinger sammen, så vi får flere kræfter og midler? Som samfundet udvikler sig er vi nødt til at have en stærk organisation. 3. Midler. Thor Ambassadørklubben Thor spiller med. Ole Kastrup vi gerne have idéer. 4. Undersøge: Hvor er undergrundsbevægelsen i Randers i dag. Tanker Hvordan løser vi problemet at gøre det samme for uorganiserede som organiserede? Skal det være et krav, at musikere organiserer sig for at kunne være med? Med det samme eller på længere sigt.

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look Ungdomsnetværkets Beretning 2009-2010 Indholdsfortegnelse Indledning...3 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 2009-2010...4 FOA Ungdoms kongresdelegerede 2009-2011...5 Netværksmøderne...6 Netværkets arbejde

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere