REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DMF RANDERS 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DMF RANDERS 2015"

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DMF RANDERS 2015 søndag d. 8. marts kl. 15:00, Dronningborg Boulevard 76, 8930 Randers NØ 1. Valg af dirigent og referent Nils-Anker Margon fra DMF-Viborg blev valgt som dirigent. Thomas Lennert blev valgt som referent. 2. Godkendelse af dagsorden Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsordenen blev efter oplysning om indkomne forslag godkendt af generalforsamlingen. 3. Formandens og bestyrelsens beretning m/kommentarer Anja Dybris som under Vibekes barselsorlov har været formandens stedfortræder fremlagde bestyrelsens beretning. [Konglomerat af beretningen følger (beretning vedhæftet) herunder regionssamarbejdet, lokalt arbejde, nyhedsbrev, unge, tillidsmandskursus, Randers Mesterskaber i Randers medlemshvervning, kurser, Spil Dansk; HB; Fremtiden] I beretningen lagde Anja Dybris på bestyrelsens vegne op til debat. Dirigenten stillede spørgsmålstegn ved om debatten hørte til under dette punkt, da det ikke var positivt nævnt i den udsendte generalforsamlingsdagsorden, samt at der ikke var blevet udtrykt ønske om debat fra bestyrelsens side inden dagsordenen blev godkendt og igangsat. Det blev dog besluttet, at der kunne gives korte kommentarer til årets gang i formandsberetningen, og der blev samtidigt tilføjet et debatpunkt under punktet eventuelt, hvor bestyrelsen her kunne få tilkendegivelser og kommentarer fra de fremmødte lokalmedlemmer omkring de i formandsberetningen italesatte spørgsmål. [Dette afsnit omformuleret af dirigenten; ref.] Man kom til enighed om at kommentere på årets gang. Regionssamarbejdet ingen kommentarer godt det finder sted! Nyhedsformidling Martin Petersen foreslog at sende nyhedsbreve til musikere, der ikke er medlemmer. Anja Dybris foreslog opslag med mulighed for tilmelding. Tillidsmandsmøde og rekruttering Der blev nikket til bestyrelsens arbejde. Det blev nævnt, at der skal direkte kontakt til i forbindelse med rekruttering. Der mangler dog flere kræfter, der kan udføre. Martin Petersen talte om, hvilke argumenter man kunne fremføre, når hvad er der i det for mig bliver nævnt. Anja Dybris nævnte, at der på forbundets hjemmeside findes argumenter, der kunne medbringes. Solidaritetsfornemmelsen blev nævnt. Hvordan får vi tændt den igen? Aksel Nielsen nævnte at han spillede med en klavertrio hvor arrangøren uberettiget aflyste arrangementet og ikke ville udbetale honorar som kompensation. Trioen søgte hjælp hos forbundet og fik støtte, og så fik arrangøren lige pludselig travlt med at arrangere en erstatningskoncert. Tillidsmandskursus taget til efterretning

2 Randers Mesterskaber i Rock Henri Amsler talte for, at det var et godt initiativ og en god platform. Han foreslog et nærmere samarbejde med Von Hatten, som de unges bastion. Referenten nævnte at tage hensyn til erhvervslivet og gøre formålet med et eventuelt samarbejde klart rekruttering af de unge. I den forbindelse blev også de ikke nødvendigvis unge medlemmer, vi har mistet, nævnt. De arbejder også på spillesteder i byen. Kurser og efteruddannelse Det er en god idé ingen bemærkninger Spil Dansk dagen - det var også en god idé Forbundet dirigenten bemærkede mh.t. den faglige sag at alle sager blev behandlet enkeltvis via hovedforbundet. Fremtiden i DMF-Randers bliver diskuteret under pkt. 8 (Eventuelt) Det blev foreslået at beretningen kunne offentliggøres før GF, således at man kunne forberede spørgsmål. Man kunne undersøge muligheden for at ændre punktet. Afslutningsvis fik beretningen en klapsalve fra alle 11 tilstedeværende. 4. Fremlæggelse af regnskab og beslutning om decharge Kasserer Erik Højholdt fremlagde regnskab. (Vedhæftet) Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen, og der blev taget beslutning om decharge med akklamation. 5. Indkomne forslag A. Nedlæggelse af Den Humanitære Fond og oprettelse af en Støttefond forslag fra bestyrelsen. Forslag: DMF Randers generalforsamling (bestyrelsen) 2015 ophæver Den Humanitære Fond på ,84 kr. indsat på Danske Bank reg konto: Beløbet overføres til DMFs konto Arbejdernes Landsbank reg konto Midlerne kan bruges til samme formål som Den Humanitære Fond som f.eks. støtte til trængende medlemmer og til trængende efterladte af afdøde medlemmer. DMF Randers bestyrelse, sådan som den er valgt, fastlægger retningslinjer for økonomisk støtte til trængende medlemmer. Begrundelse: Der har i flere år ikke være behov for at udbetale støtte fra Den Humanitære Fond. Når midlerne står på egen konto, bliver de hurtigt reducerede af gebyrer, som ikke opvejes af rentetilskrivning. Når midlerne overføres til DMFs løbende konto bliver de også lettere at få udløst til fordel for medlemmerne. Morten Hvidt, sagsbehandler i hovedforbundet, ser ikke nogle problemer i at træffe den foreslåede beslutning. Bent Olufsen spurgte ind til, om der var tænkt på størrelsen af Støttefonden. Det har bestyrelsen ikke villet tage stilling til, før DHF ville blive nedlagt. Forslaget blev vedtaget.

3 B. Lovændring punkt 5 forslag fra bestyrelsen. Forslag til lovændring på DMF Randers generalforsamling 2015 Bestyrelsen foreslår en ændring i første sætning i punkt 5 i afdelingens love: Ny formulering: Afdelingens bestyrelse består af en formand og to til fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt afdelingens medlemmer på den ordinære generalforsamling. Nuværende tekst: Punkt 5 Afdelingens bestyrelse består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt afdelingens medlemmer på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen således, at der hvert år skiftevis afgår to (første vælges ved lodtrækning). Endvidere vælges på samme måde to suppleanter, der indkaldes i tilfælde af forfald. Bestyrelsesmedlemmer, der har forfald ved bestyrelsesmøder, skal melde afbud til formanden med dags varsel. Næstformanden, der i formandens forfald varetager dennes hverv, vælges af bestyrelsen af dens midte. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden efter hans nærmere bestemmelse eller på begæring af mindst tre bestyrelsesmedlemmer. Formanden leder møderne, i hans forfald næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er mødt. Alle beslutninger tages ved afstemning med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, i hans forfald næstformandens, stemme udslaget. Formanden og den valgte eller ansatte kasserer oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. Begrundelse: Som i år kan det nogle gange være svært at finde nok medlemmer, der har tid og lyst til at gå ind i det faglige arbejde i DMF Randers. Med et mindre låst mere fleksibelt - antal af bestyrelsesmedlemmer kan afdelingen fortsætte med et lovligt antal bestyrelsesmedlemmer og arbejde på at få flere medlemmer gjort interesserede i at deltage i arbejdet for de lokale medlemmer. Bent Olufsen bemærkede, at denne mulighed var enklere end at søge dispensation hos HB. Thomas Lennert talte for at den faldende medlemsskare taler for ændringen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. (Forslaget skal godkendes af HB) 6. Fastsættelse af lokalkontingent Uændret lokalkontingent på 100 kr. om måneden. Vedtaget 7. Valg til bestyrelsen a) Valg af formand På valg: Vibeke Bonde Persson genopstiller Andre kandidater: b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer På valg: Anja Dybris genopstiller Henning Kragh genopstiller Andre kandidater: Der var ingen andre kandidater

4 Erik Henning Højholdt ønsker at udtræde af bestyrelsen c) Valg af to bestyrelsessuppleanter Erik Henning Højholdt opstiller Martin Petersen opstiller d) Valg af 1 revisor Bent Olufsen opstiller e) Valg af revisorsuppleant Bent Kallehauge opstiller 8. Eventuelt Debat om fremtiden i DMF-Randers (fra beretningen) blev læst op. Kommentarer: Hvor skal ressourcerne lægges? [se appendix] Efter pkt. 8 takkede dirigenten for en god generalforsamling og nedlagde dirigenten sit hverv. Formanden takkede for en god generalforsamling og takkede dirigenten for god direktion. Bestyrelsen i DMF-Randers består efter generalforsamlingen af formand Vibeke Bonde Persson, Anja Dybris, Henning Kragh Pedersen og Henri Amsler. Referent Thomas Lennert, 8. marts 2014

5 Beretning DMF Randers Generalforsamling 8. marts 2015 Som planlagt har 2014/15 været et stilfærdigt år i DMF Randers - i hvert fald hvad angår lokale medlemsarrangementer. Vi havde hverken menneskekræfter eller økonomisk mulighed for at skeje ud. Formand Vibeke Bonde Persson har været på barsel og jeg (Anja Dybris) har som næstformand været fungerende formand. Vibeke har deltaget i bestyrelsesarbejdet på lige fod med vi fire andre bestyrelsesmedlemmer, og Vibeke og jeg har kørt parløb i forhold til de formandsopgaver, der har været. Vi har holdt nogle fyldige bestyrelsesmøder, hvor vi har brugt tid på at få - og udføre idéer om, hvordan DMF Randers bliver mere synlig overfor medlemmerne og hvordan fagforeningen og især dens medlemmer bliver mere synlige i det randrusianske kulturliv at DMF Randers bliver et naturligt sted at henvende sig, når det gælder musik. Desuden har vi brugt kræfter på at deltage i forbundets tillidsmandsmøde, tillidsmandskursus og især regionssamarbejdet mellem 1 stor og 6 små afdelinger i regionen alt sammen for at få inspiration og konkrete ideer til, hvordan vi kan gøre DMF Randers mere levende og medlemmerne medlevende i Randers og omegns kulturliv. Mere om det senere, hvor bestyrelsen som en del af beretningen kommer med forslag til, hvad den kommende bestyrelse kan satse på i næste års arbejde og som vi meget gerne vil have respons på i forbindelse med beretningen om året, der gik. Regionssamarbejde Indenfor det sidste år har regionssamarbejdet taget til. I en årrække har der ikke været megen kontakt naboafdelingerne imellem, men nu er der hul igennem. Viborg-afdelingen lagde ud med at invitere de omkringliggende afdelinger i DMF Midt til møde om at indgå i et kommende regionssamarbejde. Afdelingerne i regionssamarbejdet er: Aarhus, Randers, Viborg, Djursland, Silkeborg, Herning og Nordvestjylland. Det blev hurtigt klart, at vi i de små afdelinger døjer med nogenlunde samme udfordringer, nemlig medlemsnedgang og manglende rekruttering af nye medlemmer. En udfordring som vi i det forum kan samarbejde om og hente inspiration til at gøre noget ved hos hinanden. Det giver både flere og bedre løsningsforslag. Der er gode konkrete samarbejdsmuligheder indenfor kurser og arrangementer, hvor I medlemmer måske allerede er blevet klar over, hvordan regionssamarbejdet har beriget os. Der er allerede er blevet udvekslet en del tilbud afdelingerne imellem. Medlemmerne får altså ikke alene flere tilbud, men også en bredere vifte af tilbud. Vi forsøger så vidt muligt at få sendt disse tilbud med nyhedsbrev eller mail ud til jer, eller dele det via vores facebook og hjemmeside, så de der følger med dér, også får den viden. Regionssamarbejdet er også vores mulighed for at få et tættere samarbejde med hovedforbundet. Lars Kiehn, formand i Aarhus-afdelingen, og Bo Jacobsen, formand i Djursland-afdelingen, sidder begge i HB. De bringer os nyt om forskellige tiltag og info fra HB, og vi har også mulighed for, via dem, at bringe vigtige problemstillinger videre op i systemet. Det har været på tale at man på længere sigt kunne indgå samarbejde omkring fælles indkøbsaftaler og rabatter (som også kan tilbydes til vores medlemmer): plakater, visitkort, rabatter ved køb i lokale musikforretninger og koncerter. Nyhedsinformationer Som sagt, har vi forsøgt at gøre DMF Randers mere synlig. Det næste afsnit handler om synlighed i forhold til medlemmerne og DMF internt. Som I sikkert har lagt mærke til, er vi begyndt at sende nyhedsbreve til jer på mail. Vi har også til hensigt at opdatere vores hjemmeside og Facebook-gruppe med relevante oplysninger. Det går knap så godt som med nyhedsbrevene, men vi arbejder på sagen og forsøger at få nogle rutiner ind. Og her vil jeg så lige opfordre til, at I liker DMFs FB-gruppe og tjekker hjemmesiden engang imellem. Der er også gode oplysninger at hente på forbundets FB-gruppe og musikeren.dk s nyhedsbrev, som man kan abonnere på. Efter dette lille reklameindslag vil jeg fortælle nærmere om indholdet i nyhedsbrevet det vi har tænkt om indholdet. I må meget gerne komme med forslag her under beretningsdebatten eller direkte til bestyrelsen. Nyhedsbrevet skal være både underholdende, oplysende og inspirerende. Det lyder stort, men vi er begyndt i det små. Underholdende kan være gode historier om lokale musikere eller informationer om interessante, lokale arrangementer. Oplysende er nyttige og praktiske informationer fra forbundet og nyheder om, hvad bestyrelsen foretager sig og hvad der ellers foregår i lokalområdet, som kan interessere medlemmerne. Inspirerende er først og fremmest oplysning om lokale kurser her skal lokalt forstås som hele Region Midts område eller idéer fra

6 andre afdelinger, som I som medlemmer eller vi som bestyrelse eventuelt kan tage op. Hvis I har idéer, så kom endelig med dem. Ideelt vil vi sende et nyhedsbrev ud en gang om måneden men nogle gange kniber det med tiden. Musikernes lokale blad Basunen har vi også skrevet et par artikler til for at vise, at musikere findes og musikalske begivenheder foregår i vores lokalområde. Alle kan skrive til Basunen, som beskrevet i et af nyhedsbrevene. Når DMF Randers tager lokale initiativer f.eks. interview med formanden for DMF Randers om Spil Dansk-dagen sender vi pressemeddelelser til de lokale og regionale medier, bibliotek, kommune og EventRanders. Ellers viser vi DMF-fanen når vi fordeler materiale til musikere på Musikskolen, spillesteder, bibliotek, Ungemiljøet, Underværket med flere steder. Og når vi støtter arrangementer som Konsekvens, Rockmesterskaber, kommende klassiske koncerter i Værket og andre lokale musikalske begivenheder. DMF Aarhus har bannere og andet oplysende materiale, som vi må låne til forskellige arrangementer. Endelig deltager vi i et samarbejde i Regionen om at skabe et ensartet udtryk på alle platforme. Det er Herningafdelingen, der er udfarende på det område,. da to af bestyrelsesmedlemmerne også er PR-folk. Tillidsmandsmøde og rekruttering De to emner hænger i år sammen. Jeg deltog i tillidsmandsmødet sidste år og i to workshops. Den ene om rekruttering af nye og fastholdelse af nuværende medlemmer den anden om samarbejde med spillesteder for at skaffe en rimelig hyre til musikerne. I begge workshops delte bestyrelsesmedlemmer fra de forskellige DMF-afdelinger ud af deres viden, problemer, forsøg og tanker emner vi kan arbejde videre med her i Randers-området. En af ideerne var at finde en ungeambassadør, som kunne fortælle om DMFs fortræffeligheder blandt nye musikere. Og som I har kunnet læse i et par nyhedsbreve, så vil afdelingen betale ambassadørens medlemskab i et år som en slags løn. Vi har kontaktet nogle af de yngre medlemmer og unge musikere, som endnu ikke er medlem, for at tilbyde dem tjansen. Men dem vi har spurgt har enten meget travlt eller er på vej væk fra området for at studere musik i andre byer. Jeg har også en kontakt i Ungemiljøet, som jeg vil følge op på. Dér produceres meget musik, og de unge musikere deltager også i den årlige begivenhed, Konsekvens. Men har I et forslag til en ungeambassadør, så giv et praj. Bortset fra en, kan alle medlemmer af bestyrelsen være ældreambassadører med mange nuancer af gråt og vi har spurgt til andre afdelingers erfaringer med seniorklub, spørgeskema om medlemmernes ønsker til fagforeningen og sociale arrangementer for de mangeårige medlemmer. Det har sådan set været planen at holde et socialt arrangement i den forgangne generalforsamlingsperiode men vi har ikke kunnet få arbejdskraft, idéer og datoer til at passe sammen. Det må I have snarligt til gode. Tillidsmandskursus Vibeke og jeg (og Zakarias) var på tillidsmandskursus i slutningen af september på feriekoloni i Rørvig, som fungerede godt, fordi vejret var fantastisk. Der var workshops om blandt andet Kommunikation, Medlemsaktiviteter, Kulturpolitisk aktør, Hvervning og synlighed, Bestyrelsen som begreb, Arbejdspladser og oplæg om ophavsret, jura, Den nye musikbranche, foruden medietræning og pressearbejde. Så der er i hvert fald masser af inspiration at gå videre med. Randersmesterskaberne i Rock 18. oktober sidste år løb De Åbne Randersmesterskaber i Rock af stablen på Café von Hatten i Randers. Deltagerne havde selv skrevet deres materiale, og up-and-coming bands fra hele landet havde mulighed for at stille op. Én af vinderpræmierne var bl.a. en tur i Popshit Recording Studio i Randers. På selve finaleaftenen var Vibeke Bonde Persson på Von Hatten for at repræsentere DMF. Niveauet var højt, og publikum var tydeligt begejstrede over arrangementet. Blandt de deltagende finalister var der både bands, som allerede var medlemmer, og bands der endnu ikke havde meldt sig ind i DMF. Mellem bandenes sæt var der mulighed for at få en snak om DMF og fordelene ved at et up-and-coming bands medlemmer bliver medlem af DMF. Den glædelige nyhed var, at der blandt de unge musikere trods alt var en del, som vidste hvad DMF var. Men udfordringen i medlemshvervningen ligger i ordene Hvad får jeg ud af det? Vi regner stærkt med at være repræsenteret ved dette arrangement næste år, bakke op om arrangementet og igen få lejlighed til at snakke med de unge musikere og mulighed for at rekruttere nye medlemmer.

7 Kurser efteruddannelse Der er god grund til at holde øje med de mange tilbud om kurser, der kommer fra blandt andet Artlab. Kurserne er ekstra billige og attraktive for jer medlemmer, og indholdet er af høj kvalitet. Artlab udsender sit kursus-katalog én gang om året, og som noget nyt forsøger vi så vidt muligt at sende en påmindelse ud i vores nyhedsbrev eller mails, når et kursus nærmer sig. Vi vil i bestyrelsen gerne modtage idéer og ønsker til hvilke kurser I kunne tænke eller forestille jer i nærområdet, så vi kan arbejde på at få lagt kursusaktiviteter i Randers og omegn. Spil Dansk-dagen Bestyrelsen og afdelingen stod ikke bag nogle Spil Dansk-arrangementer i år, men vi promoverede dagen med relevante oplysninger på hjemmesiden og vores Facebook-side. Formand på barsel Vibeke var gæst i Radio Randers i programmet Musikportalen ugen op til og på selve Spil Dansk dagen, hvor hun fortalte om, hvorfor vi fejrer dansk musik og tekster skrevet af danskere - og hun spillede dansk komponeret musik og skrevne tekster af musikere og tekstforfattere med tilknytning til Randers. En pressemeddelelse om udsendelsen fandt også vej til netavisen RandersiDag og Randers Amtsavis. Forbundet Da alle HB-medlemmer er til et forhåbentlig festlig festmusik-arrangement i Vejle i dag, har vi ingen gæster fra DMFs hovedbestyrelse på denne generalforsamling. Men jeg kan da lige nævne nogle enkelte nyheder. Referaterne fra hovedbestyrelsernes møder er lange, grundige og detaljerede, men heldigvis formår både Sara Linell, forbundets nye direktør, og Musikeren.dk, at sende afdelingerne de allervæsentligste oplysninger. Foreløbig har vi kun gode erfaringer med den nye direktør, Sara, som også er interesseret i de mindre afdelinger. Magasinet Musikeren har også fået en ny kvinde i toppen. Karen Bendix er blevet chefredaktør og på tillidsmandsuddannelsen erfarede vi, at hun også er god til at undervise i medietræning og presseteknik. I et af de seneste referater fra HB-møder stod, at et HB-medlem syntes at sloganet: Fælleskab, Faglighed og Fascination er fremragende for Dansk Musikerforbund. Om det bliver et offentligt slogan ved jeg ikke men jeg kan godt tilslutte mig begejstringen. Af store sager har forbundet kæmpet for DRs Underholdningsorkester som skulle spares væk. Der blev demonstreret, protesteret, argumenteret men det lykkedes ikke at få DR til at ændre holdning. Dog blev der samlet penge ind, så orkestret kunne opstå som Danmarks Underholdningsorkester. Orkestret spilede sin første koncert 1. februar i år. Hovedbestyrelsen har også arbejdet intensivt med den store festdag for festmusik i Vejle i dag med det (for mig at se lidt mystiske navn) Expoevent. Og lige nu kaster forbundet kræfter ind for at rykke ved en afgørelse fra Ankestyrelsen. Afgørelsen har store konsekvenser for musikere på dagpenge og efterløn, der har løse jobs. Og det er især rytmiske musikere, det går ud over. Det har vi orienteret om i vores nyhedsbreve. Da musikere arbejder forskelligt er det svært for os lokalt at give konkrete svar på spørgsmål. Som valgte, frivillige tillidsfolk er vi heller ikke forsikret for rådgivningsansvar og må derfor henvise til forbundets specialist i a-kassespørgsmål Ann-Mari Nostrup som igen rådspørger chefjurist i FTF- A. Forbundet har holdt to orienteringsmøder et i Aarhus og et i København og opfordrer i øvrigt berørte til at ringe til forbundet med netop deres problemstillinger og allerhelst før, der laves aftaler med musiksteder og private kunder. Forbundet samarbejder med andre fagforeningers a-kasser om afgørelsen og de spørgsmål, der rejser sig for arbejdsmarkedet for mange grupper udvikler fra fastansættelse til løse opgaver, projekter, vikariater og lignende. Til slut vil jeg igen opfordre til, at I abonnerer på Musikeren.dks nyhedsbrev, og liker vores og forbundets Facebooksider der er mange nyttige informationer at hente. Fremtiden i DMF Randers Der er ikke tradition for eller krav om i DMF, at bestyrelsen fremlægger planer for det fremtidige arbejde. Derfor har vi valgt til sidst her i beretningen at fortælle om nogle af de ideer vi har til afdelingen arbejde for at få respons fra generalforsamlingen. Hvad mener I er vigtigt for en lokal fagforening, har I gode ideer, hvad skal vi satse på og hvad ikke? Synlighed: Vi fortsætter med nyhedsbreve, webside og sociale medier som beskrevet tidligere, så der er bedre kontakt mellem bestyrelse og medlemmer.

8 Afdelingen kan også blive mere synlig i det kulturelle liv - hvor og hvordan skal vi satse på det? Skal vi deltage i Randersugen, Skovbakkekoncerterne, Værkets jubilæum, stable egne arrangementer for publikum på benene, gå ind i diverse råd og kommissioner? Rekruttering og fastholdelse: Skal vi satse på at få nye (og evt. unge) medlemmer eller skal vi først og fremmest sørge for dem, der allerede er medlemmer ca. 56 stk. Eller begge dele? Og hvordan gør vi? Skal vi satse på en ungeambassadør, deltage mere synligt, hvor der bliver spillet musik, promovere lokale musikere, støtte flere arrangementer, holde sociale og musikalske sammenkomster, genoptage julefrokost eller starte en tradition med sommerfest? Vil det hjælpe med en rundspørge eller rundringning til samtlige medlemmer og høre, hvad de har brug for og hvad de kan tilbyde? Til oplysning kan jeg fortælle at gennemsnitsalderen i DMF Randers er 53 år. Kurser og efteruddannelse: Er det nok, at vi oplyser om lokale og halvlokale arrangementer som I alle sammen har fået ud med Musikeren her i begyndelsen af året, eller skal vi bruge kræfter på at få kurser helt lokalt? Forbundet lagde et kursus i Randers sidste år der kom to DMF-medlemmer: Mig fra Randers og en musiker fra Viborg. Desuden tre helt unge musikere med deres forældre. Ja, det var et forholdsvist kort resume af, hvad bestyrelsen har foretaget sig og hvilke emner vi har diskuteret for det kommende arbejde. Hermed overgiver jeg bestyrelsens beretning til debat. Ideer fra medlemsdebat v/ Generalforsamling i DMF 2015 I ikke-prioriteret rækkefølge Synlighed 1.Sende breve til samtlige musikere i Randers og omegn om, hvad DMF foretager sig. Vi løfter bedst i samlet flok. Vi skal finde en måde at gøre opmærksom på et nyhedsbrev og hvor folk kan melde sig til. Vi må ikke bare spamme. 2. Randersmesterskaber i Rock er en god platform. Måske et mere formelt samarbejde med von Hatten. Uden at glemme de andre spillesteder. 3. Være sponsorer på koncerter på spillesteder. 4. Bestyrelsen undersøger, hvilke kompetencer medlemmerne har og opfordrer dem til at hjælpe ved konkrete opgaver. 5. Samarbejde med andre musikalske og kulturelle foreninger i Randers og omegn. 6. Deltage i Randersugen. Det kan f.eks. være koncerter med unge mennesker, deltage de mindre steder, hvor DMF Randers kan gøre en forskel. 7. Dialog også med uorganiserede som er musikkens arbejdsmænd. F.eks. ved at samarbejde med spillesteder. 8. Samarbejde med lokalafdelinger. Udveksle musikere, der kan spille på hinandens scener. F.eks. Viborg-Randers Paletten-von Hatten. 9. Arrangementer, hvor musikere fortæller om deres succes også for andet publikum. Finde en måde at vise, at DMF kan skaffe publikum til musikeres koncerter. 10. Cafédag i Underværket, hvor alle genrer er repræsenteret. 11. Arrangere koncerter, der hvor folk er. 12. Være synlig i forhold til de unge. von Hatten, Ungemiljøet (Kaos-ambassaden). 13. Være opmærksom på 101 hjem. Rekruttering 1. Bygge på stolthedsfølelse at være rigtig musiker sammen med andre musikere inklusive de kendte. 2. Formål må først og fremmest være at rekruttere de unge uden at glemme dem, vi har mistet.

9 Det kan f.eks. være at skaffe jobs. 3. Alle medlemmer af DMF Randers skal være ambassadører for fagforeningen. Bestyrelsen laver en liste over fordele og argumenter for, hvorfor man skal være medlem af DMF og sender til medlemmer i et nyhedsbrev. 4. Lokale konsulenter, der brænder for tingene. En erfaren fører de unge ved hånden en slags mentorordning. Tidligere skulle man aflægge svendeprøve for at blive medlem der var mere prestige. 5. Konkurrence. Vinde medlemskab til billig penge, en uge med bandet i Skiveren, coaching af forskellige professionelle trommeslager, studietekniker, banddoktor 6. Arrangementer, hvor der ikke kun er fokus på publikum men mest fokus på medlemmerne. 7. Invitere repræsentanter fra UrU, DMFs ungdomsudvalg, der kan fortælle om unge i forbundet. 8. Generelt: Få ting til at ske for de unge. 9. Skab succes for potentielle medlemmer. 10. Finde ud af hvem fra Randers, der går på MGK. 11. Skabe en platform, hvor unge musikere kan fyre den af. Igen bytte platforme med andre lokalafdelinger. Andet 1. Nils-anker Margon, dirigent, fortalte at Romalthallen har planer om at holde koncerter. Bestyrelsen kontakter halbestyreren. 2. Virker som det er sidste krampetrækninger. Bør vi ikke slå de mindre afdelinger sammen, så vi får flere kræfter og midler? Som samfundet udvikler sig er vi nødt til at have en stærk organisation. 3. Midler. Thor Ambassadørklubben Thor spiller med. Ole Kastrup vi gerne have idéer. 4. Undersøge: Hvor er undergrundsbevægelsen i Randers i dag. Tanker Hvordan løser vi problemet at gøre det samme for uorganiserede som organiserede? Skal det være et krav, at musikere organiserer sig for at kunne være med? Med det samme eller på længere sigt.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. Dagsorden Referat Deltagelse: Mødt: John Lykkegaard, Hanne F. Barnekow,

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere