Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget"

Transkript

1 3. KFP - Sag: A Fællessekretariatet Kompetencefordelingsplan for 1/14

2 Kommunalbestyrelsen Udvalget Administrationen Den politikformulerende kompetencefordelingsplan for økonomiudvalget Denne del behandler de politikområder, hvor udvalget af kommunalbestyrelsen er tildelt ansvaret for at udarbejde forslag til politik / forslag til revision af den gældende politik. Oversigten vedligeholdes af udvalgssekretæren i forhold til beslutninger om at supplere listen med nye politikområder, ligesom udvalgets sekretær efter aftale med udvalget sikrer udarbejdelsen af planer for revision af / formulering af nye politikker. O = Orienteres I = Indstiller B = Beslutter * = note med særlig ansvars- eller rollebeskrivelse 1. Strategi for kommunens informationsvirksomhed over for borgerne B I I 2. Kommuneplan B I I * I 3. Lokalplaner B I I * I 4. Kommuneplantillæg B I I * I 5. Servicestrategi B I I 6. It-sikkerhedspolitik B I I 7. It-strategi B I I 8. Politik for forsikring B I I 9. Politik for kommunikation B I I 10. Politik for leasing (som på sigt kan indbygges i den finansielle strategi, se den rammesættende del af kompetencefordelingsplan, pkt. A5) B I I 11. Politik for udviklingssamarbejder (f.eks. SUS) B I I* I 12. Politik for område- og byfornyelsesmidler herunder tilskud fra regionale og statslige puljer B I I* I 12a. Tilskud til kommunelle opkøb af ejendomme B I I* I 13. Retningslinjer for tilskud til landdistriktspulje B I* I 2/14

3 Kommunalbestyrelsen Udvalget Administrationen O = Orienteres I = Indstiller B = Beslutter * = note med særlig ansvars- eller rollebeskrivelse 13. Politik for indkøb og udbud B I I 14. Udviklingsstrategi B I I 15. Politik for evaluering og benchmarking B I I 16. Politik for kommunal markedsføring B I I 17. Politik for Agenda 21 B I I ** I 18. Politik for køb, salg, leje og pantsætning af kommunal ejendom B I I 19. Politik for borgerserviceopgaver B I I 20. Politik for beredskab B I I 21. Politik for færgefart B I I 22. Politik for støttet boligbyggeri og samarbejde m. almene boligselskaber Og private udlejere B I I 23. Strategi for administrationens servicering af politikerne B I I 24. Kommunalbestyrelsens kvalitetskontrakt B I I 25. Strategi for jordforsyning B I * I 26. Politik for kommunale sponsorater over B I I 27. Rammer for valg til ældre- og handicapråd B I I 28. Aftaler med internationale relationer B I I * I 29. Aftaleindgåelse med turistforeninger og organisationer B I I * I 30. Aftaleindgåelse erhvervsforeninger B I I * I 31. Lokalsamfundspolitik B I I* I 3/14

4 Kommunalbestyrelsen Udvalget Administrationen * Erhvervs- og planlægningsudvalg **Teknik- og miljøudvalg Den politikkontrollerende kompetencefordelingsplan for økonomiudvalget Denne del behandler de elementer, som indgår i udvalgets politikkontrollerende funktion. Oversigten består dels af nogle faste politikområder og dels af nogle elementer, som følger af udvalgets egen planlægning af det politikformulerende arbejde. Udvalgets arbejdsredskaber i det politikkontrollerende arbejde er blandt andre: dialogmøder med borgere / brugere mv. afholdelse af temamøder / konferencer. modtagelse af årsrapporter mv. bestilling af faglige redegørelser for udmøntningen af politikkerne. gennemførsel af evalueringer mv. redegørelse for og principdrøftelse af enkeltsager. Oversigten over elementerne i det planlagte politikkontrollerende arbejde vedligeholdes af udvalgssekretæren, der også sikrer udarbejdelsen af planerne. O = Orienteres I = Indstiller B = Beslutter * = note med særlig ansvars- eller rollebeskrivelse 1. Statusrapport på kommunalbestyrelsens kvalitetskontrakt B I I 2. Orientering om niveauet for sygefravær O I 3. Orientering om status på trivsel blandt medarbejderne (på baggrund af trivselsrapport) O I I 4. Evaluering af MED-aftale O O B 5. Tilskud til den eksterne udviklingspulje projekter over kr. B I I 6. Tilskud til den eksterne udviklingspulje projekter under kr. B I 7. Politik for kommunale sponsorater over B I I I 8. Køb og salg af jord og fast ejendom B I I 4/14

5 Kommunalbestyrelsen Udvalget Administrationen Ændringer i kompetencefordelingen I det følgende vil der være mulighed for at indarbejde uddelegeringer og flytninger af kompetencer mellem niveauerne, f.eks. fra Kommunalbestyrelse til ØU, fra udvalg til administration. Der tages højde for, at dokumentet er et dynamisk arbejdsdokument, og at dokumentet skal justeres hvis kompetencerne flyttes mellem niveauerne. O = Orienteres I = Indstiller B = Beslutter * = note med særlig ansvars- eller rollebeskrivelse Opgave/emne Beskrivelse af uddelegeret kompetence 5/14

6 Bilag 1: Kompetenceplan for HR version 2.0/ Personaleadministration Personaleadministration ADM. DIREK STÅ. UDV. ØKU KB 2 Jobnet/- register, personale B 3 Overførsel af personale I B 4 Ligestilling / ligebehandling / redegørelse efter I I B ligestillingslovens 5a Stillinger i kommunen, klassificering 1 Direktør (niveau 2) Kom. direk. 2 Fag- og stabschefer (niveau 3) B 3 Aftaleholdere, decentrale (niveau 4) B 4 Øvrigt personale (niveau 5) B Stillingsopslag og udvælgelse 1 Kommunaldirektør (niveau 1) I B 3 Fag- og stabeschefer (niveau 3) B Ansættelse 1 Kommunaldirektør (niveau 1) I B 3 Fag- og stabschefer (niveau 3) B Personaleudvikling 1 Beslutning om nye politikker, samt justering af eksisterende I B 2 Personaleudvikling B 3 Lederudvikling B Introduktion af nye medarbejdere B Jobrotation (såvel intern som ekstern) 1 Kommunaldirektør (niveau 1) B 3 Fag- og stabschefer (niveau 3) B Administrative lære- og praktikpladser 1 I almindelighed (daglig administration) B 2 Oprettelse og godkendelse af praktikpladser (antal) I B 3 Uddannelsesforløb og planer B Frikøb af medarbejdere B Hjemmearbejde 6/14

7 81 Personaleadministration ADM. DIREK STÅ. UDV. ØKU KB 1 Lokalaftale B 2 Individuelle aftaler B Arbejdstid 2 Arbejdstidsaftaler for administrationen B 3 Øvrige arbejdstidsaftaler B 4 Åbningstider/telefontider i administrationsbygningerne I B Arbejdskonflikter: 1 Arbejdskonflikter i almindelighed B O O O Tjenesterejser for ansatte 2 Retningslinier for ydelse af rejse- og I B befordringsgodtgørelse Økonomiske ydelser til folkevalgte 2 Vederlag, honorar og pension B 3 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste B Løn 2 Dispensation fra uddannelseskrav B Personalepleje/-velfærd 2 Personalepleje, nye ordninger og justering af eksisterende I B (markering af mærkedage, jubilæum mv.) Tjenestemandslån 1 Godkendelse af låneinstitutter, jf. tjm.regulativ I B Lønforskud, jf. tjm.regulativ B Telefon og datalinier 2 Retningsliner for telefongodtgørelse I B Pension 2 Administration vedr. private pensionsordninger - B principbeslutning Bibeskæftigelse B Ferier og fridage B Sygdom og fravær B Arbejdsskader/tilskadekomst B Tjenestefrihed og orlov 2 Retningslinier for tjenestefrihed med løn I B Personalelegitimation B 7/14

8 81 Personaleadministration ADM. DIREK STÅ. UDV. ØKU KB Beklædning, uniformer B Sundhedsfremmende foranstaltninger for personalet B 1 Retningslinier I B Disciplinære foranstaltninger 1 Kommunaldirektør (niveau 1) I B 3 Fag- og stabschefer (niveau 3) I B O O Afsked Ansøgt afsked: 1 Kommunaldirektør (niveau 1) B O 2 Direktør* (niveau 2) B O O 3 Fag- og stabschefer (niveau 3) B O O O Uansøgt afsked: 6 Kommunaldirektør (niveau 1) I B 7 Direktør* (niveau 2) I O B 8 Fag- og stabschefer (niveau 3) I I O B 9 Aftaleholdere, decentrale (niveau 4) I B O 10 Øvrigt personale (niveau 5) B Seniorordninger, i ht. rammeaftalen 2 Indgåelse af aftale vedr. tilkøb af pensionsalder f.s.v.a. I B tjenestemænd Samarbejds- /MED-udvalg, tillidsrepræsentanter 2 MED-organisation, indgåelse af aftale B 3 Godkendelse af tillidshverv (TR, SIR, MED-rep.) B Uddannelse af personale 2 Finansiering via evt. centralt afsat pulje I B Arbejdsmiljø 2 Arbejdspladsvurdering B * Niveau 2 = forvaltningschefniveau 8/14

9 STYRELSESVEDTÆGTEN ØKONOMIUDVALGET 12. består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens 18 og kapitel V om kommunens økonomiske forvaltning. Udvalget forestår budget- og bevillingskontrol samt løn- og personaleforhold for alle funktioner og institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Stk. 3. Udvalget iværksætter større planmæssige tiltag, fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Det betyder, at udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse udvalgets erklæring vedrørende iværksættelse af større planmæssige tiltag skal indhentes forud for igangsætning af planarbejdet, udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om planforslagene, og udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning jf. styrelseslovens 18, stk. 2. Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om indretning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, jf. styrelseslovens 42, stk fastsætter retningslinier for: Indberetninger fra kommunens administration i forhold til budget- og bevillingskontrol jf. nedenfor i 14 i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres samordning af kommunens indkøbsfunktioner overordnede anvendelsesformål og principper for kommunale ejendomme forvaltning af lån, leasing mm. behandling af løn- og personaleforhold. 14. fører tilsyn med, at forvaltningen af kommunens økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig bevillinger og rådighedsbeløb i forhold til årsbudgettet samt de beløb, der er bevilget ved særlig beslutning, ikke overskrides ved uden kommunalbestyrelsens samtykke kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens 18, stk. 3 og 67. 9/14

10 Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens 40, stk. 2. Stk. 3. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvordan den bevilgede udgift skal finansieres jf. styrelseslovens 40, stk Ud over den foran nævnte oplistning i varetager udvalget på kommunalbestyrelsens vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion på følgende områder: Strategisk planlægning Udvikling og udviklingssamarbejder Erhvervsudviklings og erhvervssamarbejder Økonomi og kapitalforvaltning Personale Støttet boligbyggeri Borgerserviceopgaver Socialtilsyn Syd Beredskab Færgefart Stk. 2. Udvalget er ansvarligt for, at borgere inddrages i relevante politikformulerende forløb. Der kan være tale om nedsættelse af understøttende arbejdsgrupper med bred repræsentation eller konkret inddragelse af borgere som ressource i arbejdsprocesser. Inddragelse kan endvidere ske gennem åbne møder og/eller gennem workshops, hvor borgere og relevante aktører indgår i de politiske drøftelser. Her ud over kan spørgeskemaundersøgelser, høringer, elektroniske borgerpaneler eller tilsvarende indgå. Stk. 3. Udvalget er ansvarligt for at inddrage forebyggelses- og sundhedsfremmende perspektiver i udvalgets politikområder. 10/14

11 Kommunalbestyrelsen Udvalget Administrationen BEMÆRKNINGER FRA ADMINISTRATIONEN ØKONOMISTABEN: - politikformulerende. Her mener vi ikke længere der er noget der hedder 10. Servicestrategi - så den skal udgå. Nr. 111 her skal der erstattes af Finansiel strategi, der indeholder politik for leasing. 29. og 30. her bør der i stedet stå Udvikling Fyn (men det får du vel fra Tønnesen?) I dag er det målsætninger, som godkendes af de enkelte udvalg og ikke som tidligere hele aftaler. D. Indgåelse, genåbning, statusopfølgning samt årsrapportering s. 9 Her indsættes "Direktionens aftale med kommunalbestyrelsen", som indstilles af administrationen og økonomiudvalget og besluttes i Kommunalbestyrelsen. 2. Direktionens aftale med fag- og stabschefer - Her er det målsætningstypen som afgør, hvem der indstiller og hvem der beslutter - Målsætning for fagsekretariater (fagområde) - Administrationen indstiller, fagudvalg beslutter - Målsætning for fagsekretariater (personale, organisering og økonomi) - Administration og fagudvalg indstiller og økonomiudvalget beslutter. - Målsætninger for stabe - Administrationen indstiller, fagudvalg (økonomiudvalg) beslutter Den politikformulerende Kompetencefordelingsplan for økonomiudvalget s. 13 Pkt Kommunalbestyrelsens kvalitetskontrakt - Udgår kvalitetskontrakt er ophørt Den politikkontrollerende Kompetencefordelingsplan for økonomiudvalget s. 14 Pkt. 1 - Statusrapport på kommunalbestyrelsens kvalitetskontrakt - Udgår OBS. afsnit side 5 vedr. Sammenhæng mellem kompetencefordelingsplan og evaluering af den politiske styreform og organisation pkt. 5 er ændret til ovennævnte D pkt. 2 BORGERSERVICE: Ingen bemærkninger. HRI: Rettelser vedrørende er angivet i nedenstående skema: O = Orienteres I = Indstiller B = Beslutter * = note med særlig ansvars- eller rollebeskrivelse Opgave/emne Beskrivelse af uddelegeret kompetence Status på sygefravær O I Status på O I 11/14

12 trivselsundersøgelse Evaluering af MED-aftale O I HR-regnskab O I HRI fortsat : Ift. bilag 1 i planen: Nedenfor en ajourført oversigt over Kompetencefordelingsplan for HR-området (bilag til den store plan). Der er her alene tale om tekstmæssige rettelser, og altså ingen rettelser i forhold til delegering af kompetence. Bilag 1: Kompetenceplan for HR februar Personaleadministration ADM. DIREK STÅ. UDV. ØKU KB Personaleadministration 2 Jobnet/- register, personale B 3 Overførsel af personale ml. myndigheder I B 4 Ligestilling / ligebehandling / redegørelse efter I I B ligestillingslovens 5a Stillinger i kommunen, klassificering 1 Direktør (niveau 2) Kom. direk. 2 Fag- og stabschefer (niveau 3) B 3 Aftaleholdere, decentrale (niveau 4) B 4 Øvrigt personale (niveau 5) B Stillingsopslag og udvælgelse 1 Kommunaldirektør (niveau 1) I B 3 Fag- og stabeschefer (niveau 3) B Ansættelse 1 Kommunaldirektør (niveau 1) I B 3 Fag- og stabschefer (niveau 3) B Personaleudvikling 1 Beslutning om nye politikker, samt justering af eksisterende I B 2 Personaleudvikling B 3 Lederudvikling, samlet for ledergruppen B Introduktion af nye medarbejdere B Jobrotation (såvel intern som ekstern) 12/14

13 81 Personaleadministration ADM. DIREK STÅ. UDV. ØKU KB 1 Kommunaldirektør (niveau 1) B 3 Fag- og stabschefer (niveau 3) B Administrative lære- og praktikpladser 1 I almindelighed (daglig administration) B 2 Oprettelse og godkendelse af praktikpladser (antal) I B 3 Uddannelsesforløb og planer B Frikøb af medarbejdere B Hjemmearbejde 1 Lokalaftale B 2 Individuelle aftaler B Arbejdstid 2 Arbejdstidsaftaler for administrationen B 3 Øvrige arbejdstidsaftaler B 4 Åbningstider/telefontider i administrationsbygningerne I B Arbejdskonflikter: 1 Arbejdskonflikter i almindelighed B O O O Tjenesterejser for ansatte 2 Retningslinier for ydelse af rejse- og I befordringsgodtgørelse Økonomiske ydelser til folkevalgte 2 Vederlag, honorar og pension B 3 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste B Løn 2 Dispensation fra uddannelseskrav B Personalepleje/-velfærd 2 Personalepleje, nye ordninger og justering af eksisterende (markering af mærkedage, jubilæum mv.) Tjenestemandslån 1 Godkendelse af låneinstitutter, jf. tjm.regulativ I B Lønforskud, jf. tjm.regulativ B Telefon 2 Retningsliner for telefongodtgørelse I B Pension 2 Administration vedr. private pensionsordninger - principbeslutning Bibeskæftigelse B I B B B 13/14

14 81 Personaleadministration ADM. DIREK STÅ. UDV. ØKU KB Ferier og fridage B Sygdom og fravær B Arbejdsskader/tilskadekomst B Tjenestefrihed og orlov 2 Retningslinier for tjenestefrihed med løn I B Personalelegitimation B Beklædning, uniformer B Sundhedsfremmende foranstaltninger for personalet B 1 Retningslinier I B Disciplinære foranstaltninger 1 Kommunaldirektør (niveau 1) I B 3 Fag- og stabschefer (niveau 3) I B O O Afsked Ansøgt afsked: 1 Kommunaldirektør (niveau 1) B O 2 Direktør* (niveau 2) B O O 3 Fag- og stabschefer (niveau 3) B O O O Uansøgt afsked: 6 Kommunaldirektør (niveau 1) I B 7 Direktør* (niveau 2) I O B 8 Fag- og stabschefer (niveau 3) I I O B 9 Aftaleholdere, decentrale (niveau 4) I B O 10 Øvrigt personale (niveau 5) B Seniorordninger, i ht. rammeaftalen 2 Indgåelse af aftale vedr. tilkøb af pensionsalder f.s.v.a. I B tjenestemænd Samarbejds- /MED-udvalg, tillidsrepræsentanter 2 MED-organisation, indgåelse af aftale B 3 Godkendelse af tillidshverv (TR, SIR, MED-rep.) B Uddannelse af personale 2 Finansiering via evt. centralt afsat pulje I B Arbejdsmiljø 2 Arbejdspladsvurdering B * Niveau 2 = forvaltningschefniveau 14/14