NOTAT VEDR. UNDERSØGELSE AF FDF-KREDSENS ADMINISTRATIVE PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT VEDR. UNDERSØGELSE AF FDF-KREDSENS ADMINISTRATIVE PRAKSIS"

Transkript

1 NOTAT VEDR. UNDERSØGELSE AF FDF-KREDSENS ADMINISTRATIVE PRAKSIS FDF omlægger en række IT tjenester i 2015 ifm. lancering af en ny hjemmeside. I den forbindelse indsamles en række informationer fra kredsene omkring administrativ praksis bl.a. til brug for at træffe de rigtige beslutninger og foretage de nødvendige afgrænsninger. Dette notat indeholder en konklusion på de indsamlede data. August 2015 Forbundskontoret Baggrund: Sendt til 363 kredskasserer 164 har påbegyndt undersøgelsen 146 har besvaret hele undersøgelsen Det betragtes som en tilfredsstillende svarprocent.

2 Første spørgsmål i undersøgelsen er spg. 3 Spg. 3 Carla som primær medlemssystem. 71% af kredsene angiver Carla som deres primære medlemssystem, mens godt ¼ af kredsene bruger et andet. 3 % har svaret ved ikke. Af de 25% af kredsene (38 stk) der bruget et andet medlemssystem, fordeler svarene sig som følger: Excel/regneark 17 kredse 11 % Eget system 8 kredse 5 % Acces/database 4 kredse 2,5 % Winkas 2 kredse 1,3 % Conventus 2 kredse 1,3 % Winpro 1 kreds 0,6 % Andet (manuelle lister, unavngivet program) 4 kredse 2,5% Spg. 4 Hvor ofte opdateres Carla Godt halvdelen af kredsene opdaterer Carla månedligt (24%) eller kvartalsvist (28%). 5% opdaterer hver uge. 12% af kredsene opdaterer halvårligt, mens 18% kun opdaterer én gang om året. Godt 13% har svaret ved ikke. Spg. 5 Hvem udfører opgaven omkring medlemsadministration Det var muligt at angive flere svar. I 42% af kredsene er det kassereren der står for medlemsadministration, mens det er kredslederen i 38 % af kredsene. De resterende fordeler sig på formand (6,7%), bestyrelsesmedlem (4%), leder/klasseleder (2,4%) og sekretær, kredsadm. eller ekstern (hver knap 1%). Spg. 6 Hvor ofte opkræves kontingent Godt 2 ud af 3 kredse opkræver kontingent halvårligt, mens 27% opkræver én gang årligt. Kun godt 5 % opkræver kontingent tre eller flere gange årligt. Spg. 7 Hvornår opkræves kontingent Det var muligt at angive flere svar. Én gang årligt Af de kredse, der opkræver én gang årligt, opkræver langt størstedelen i august, september eller oktober (i alt 68%). Knap 15% opkræver i november, mens de resterende fordeler sig næsten ligeligt på januar, februar, marts, april og december. 2 / 8

3 To gange årligt Der er en klar hovedvægt på marts/april og september/oktober. Tre gange eller mere årligt Der er en klar hovedvægt på februar, maj, august og november Spg. 8 Kredsens årlige kontingentsats Det årlige kontingent for et alm. børnemedlem er i gennemsnit kr. 593 og fordeler sig således: Kontingent Antal kredse i % Fra kr ,4 Fra kr ,7 Fra kr ,4 Fra kr ,9 Fra kr ,4 Fra kr ,6 Fra kr ,8 Fra kr ,5 Fra kr ,7 Fra kr ,0 Fra kr ,7 Spg. 9 Mest anvendte metode til kontingentopkrævning Halvdelen af kredsene opkræver med betaling via bankoverførsel., mens lige godt ¼ opkræver med betaling via giro/fik-streng. Cirka 14% anvender kontingentservice via Carla, og godt 3% har egen betalingsaftale med Nets. Knap 3% (svarende til 4 ud af 148 kredse) modtager betaling via Dankort/betalingskort. Af de kredse, der har angivet andet (7 kredse 2 har svare bankoverførsel under andet ) bruger 2 kredse NemTilmeld og så er der et enkelt svar på hhv. forneninglet.dk, Conventus, eget web-baseret system, online-tilmelding/betaling og en kombineret kontant/netbank/mobilepay. Intet spørgsmål 10 Spg. 11 Hvilket forsikringsselskab anvender kredsen Tekstfelt, nogle kredse anvender mere end ét forsikringsselskab 2/3 af kredsene har mindst en forsikring i ét af selskaberne Tryg, Alm. Brand, Codan og Topdanmark. Flere kredse har dog tegnet forsikringer i flere forskellige selskaber. 5 ud af 148 kredse er ikke forsikret og knap 10% har svaret ved ikke. 3 / 8

4 Spg. 12 Hvilken banker anvender kredsen Tekstfelt, nogle kredse anvender flere forskellige banker Top 10 over anvendte banken mange kredser anvender mere end én bank. Bank 1. Danske Bank 2. Nordea 3. Spar Nord 4. Jyske Bank 5. Sydbank 6. Handelsbanken 7. Vestjysk Bank 8. Arbejdernes Landsbank 9. Andelskassen 10. Sparekassen Vendsyssel Spg. 13 Har kredsen et/flere Dankort/bankudstedt betalingskort 60% af kredsene har ikke Dankort/bankudstedt betalingskort. Godt 1/3 af kredsene har et enkelt betalingskort, mens de sidste godt 5% har 2 eller flere betalingskort. Spg. 14 Hvem har adgang til kortet/kortene? Det var muligt at angive flere svar. Pga. fejl skulle alle svare også selvom de i spg. 13 havde angivet, at de ikke havde kort. Derfor passer antal svar ikke reelt skal kun regnes med 82 svar. I 57% af kredsene har kassereren adgang til betalingskortet evt. i kombination med anden person. I 17% af kredsene har kredslederen adgang, og i knap 10% af kredsene har formanden adgang. I 3 ud af de 59 kredse, der har svaret, at de har betalingskort, har alle adgang til kortene. De resterende besvarelser (12%) angiver klasseleder, bestyrelsesmedlem, madindkøber på større lejre og kredsindkøber. Spg. 15 Primær måde til betaling af regninger Det var muligt at angive flere svar 40% af kredsene bruger udelukkende bankoverførsel til betaling af regninger, mens knap halvdelen bruger både bankoverførsel og betalingsservice. Kun knap 9% bruger udover bankoverførsel og betalingsservice desuden Dankort til betaling af regninger. 4 / 8

5 Spg. 16 Brug af MobilePay, Swipp el. lign. Det var muligt at angive flere svar Knap 3 ud af 4 kredse bruger ikke MobilePay, Swipp eller lign. Knap 9% bruger MobilePay direkte til kredsens konto enkelte i kombination med MobilePay privat eller Swipp. Godt 11% bruger MobilePay via privat konto, mens 2,7 % bruger Swipp (halvdelen i kombination med MobilePay. 6% af kredsene overvejer eller er i gang med at oprette enten MobilePay eller Swift. Spg. 17. Hvilket regnskabsprogram anvendes Top 15 over regnskabsprogrammer/metoder der bruges af mere end én kreds. Program 1. Excel 2. Winkas 3. Summa Summarum 4. C5 5. Ved ikke 6. Regneark 7. Eget program 8. Winfinans 9. Vig Foreningsprogram 10. Ingen 11. Conventus 12. Web-Regnskab 13. Navision 14. E-conomic 15. Bøvl-Knuserne Spg. 19 Hvem opkræver kontinget? Det var muligt at angive flere svar. I lige godt 2/3 af kredsene er det kassereren alene, der står for kontingentopkrævning. I 12% af kredsene er der kredslederen og i 2 ud af 146 kredse er det formanden alene. I godt 6% af kredsene er det et samarbejde mellem kasserer og kredsleder, og i 2% af kredsene er det kasserer i samarbejde med formand og yderligere 2% i samarbejde med anden person. Hos knap 9% er det andre, der står for opkrævningen, ekstern, best.medlem, Carla, leder eller kredsadm. 5 / 8

6 Spg. 20 Hvem udfører andre opgaver vedrørende kredsens økonomi? I godt halvdelen af kredsene er det udelukkende kassereren, der udfører opgaver omkring økonomi. I godt 12% af kredsene er det både kasserer og kredsleder, mens det i 11% af kredsene er både kasserer, formand og kredsleder. I knap 7% af kredsene er det kasserer og formand. I 4 ud af de 146 kredse er det alene kredslederen. 1 enkelt kreds bruger et eksternt firma i kombination med kasserer og formand. I de sidste kredse er det forskellige kombinationer og i få tilfælde også med eksterne. Spg. 21/22 Hvor mange timer bruges der i gennemsnit på økonomi? Der bruges i de adspurgte gennemsnit 6,35 om måneden. Dog svarer hver femte, at det er svært at gøre op, da der er rolige/travle tider, da de er nye på posten og der er ekstra arbejde omkring regnskabsafslutning eller indberetning. Antal timer Antal kredse Antal kredse i % , , , , , , , , , , , , ,5 1,5 2 1, ,8 0,5 2 1, , ,0 Der er intet spørgsmål 23 6 / 8

7 Spg. 24 Hvem godkender kursusdeltagelse Det var muligt at angive flere svar. I 58% af kredsene er det kredslederen alene, der godkender kursusdeltagelse. I 10% af kredsene er det kredsleder og kasserer i fællesskab og i 10% er det kredsleder og bestyrelse. Kun i 2% af kredsene er det kasseren alene, der godkender og i yderligere 2% er det ikke aktuelt med kursusdeltagelse. I 2 kredse ud af 146 er det lederne, der godkender. De resterende kredse har andre forskellige kombinationer af samarbejde mellem kasserer, kredsleder, bestyrelse og ledere. Spg. 25 Hvordan yder kommunen tilskud til kursusdeltagelse I 46% af kredsene sækker kommunen op til et vist beløb pr. medlem/deltager. I knap 12% af kredsene dækker kommunen alle omkostninger og i knap 7% dækkes op til et vist beløb pr. kreds. I godt 12% af kredsene, ydes der slet ingen tilskud. Blandt dem der har svaret andet er det 13 ud af 34 kredse der får dækket 70-75% af udgiften hos 3 af de kredse er der et loft pr. år pr. medlem. I 3 kredse ud af 34 dækkes udelukkende huslejeomkostninger. 5 kreds ved det ikke, da de ikke tager på kursus eller ikke søger tilskud. I de resterende kredse er der puljer, der uddeles fra, men det ikke et fast beløb og hos en enkelt kreds kan det svinge fra år til år mellem fuld refusion og ingen refusion. Spg. 26 Hvem betaler for medlemmers kursusdeltagelse I 70% af kredsene betaler kredsen hele udgiften til kursusdeltagelse. I en enkelt kreds betaler deltager det hele selv. I 5 kredse dækker de første kursus pr. år. Derudover er der mange forskellige måder med egenbetaling pr. døgn, egenbetaling af transport, forskellige egenbidrag fra 10-50%, vurdering fra kursus til kursus samt vurdering af type kursus. 7 / 8

8 Spg Antal arrangementer årligt med tilmelding og/eller betaling. Med betaling Lidt over halvdelen af kredsene har 3-5 arrangementer om året, hvor de modtager tilmelding og betaling. Knap hver femte kreds har 6-9 arrangementer, 4% har arrangementer og 7,5% har 14 eller flere. Godt 10% af kredsene har kun 1-2 arrangementer. Tager man gennemsnittet af antal arrangementer og overfører til det samlede antal kredse (320 stk), svarer det til, at hver kreds har i gennemsnit 5 arrangementer med betaling (udregnet ved gennemsnit af arrangementer pr. interval gange den procentvise andel af kredse). Uden betaling I forhold til arrangementer uden betaling har godt 10% af kredsene ingen. Hovedparten af kredsene har op til 5 arrangementer, fordelt med 27% på 1-2 arrangementer og 31% på 3-5 arrangementer. Knap 11% har 6-9 arrangementer, godt 5 % har og enkelte kredse (3 %) har 14 arrangementer eller mere. Tager man gennemsnittet af antal arrangementer og overfører til det samlede antal kredse (320 stk), svarer det til, at hver kreds har i gennemsnit 4,8 arrangementer med tilmelding uden betaling (udregnet ved gennemsnit af arrangementer pr. interval gange den procentvise andel af kredse). Spørgsmål 29 Har kredsen følgende: Internet/Wi-Fi i kredsens mødelokaler Ja: 63% Nej: 35,6% Ved ikke: 1,4% Computer eller tablet til rådighed i kredsens mødelokaler Ja: 36,3% Nej: 62,3% Ved ikke: 1,4% Egen fastnettelefon i kredsens mødelokaler Ja: 18% Nej: 82% 8 / 8

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

ForeningLet brugervejledning. ForeningLet

ForeningLet brugervejledning. ForeningLet ForeningLet brugervejledning ForeningLet 26. August, 2015 Indhold 1 Introduktion 1 2 Kom godt i gang 3 2.1 Opret forening.............................................. 3 2.2 Valg af moduler.............................................

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

1. Kim Gordons notater 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. august 2011 3. Siden sidst opfølgning af beslutninger 4. Evt. 5.

1. Kim Gordons notater 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. august 2011 3. Siden sidst opfølgning af beslutninger 4. Evt. 5. Til bestyrelsen og driftsleder for SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) og Kim Gordon (KG) Dagsorden: 1. Kim

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Betalingsinfo. n o v e m b e r 2 0 0 6. ALKA har fokus på Betalingsservice i salgsarbejdet. Husk ændrede afleveringsfrister i december

Betalingsinfo. n o v e m b e r 2 0 0 6. ALKA har fokus på Betalingsservice i salgsarbejdet. Husk ændrede afleveringsfrister i december english version on www.betalingsservice.dk n o v e m b e r 2 0 0 6 Betalingsinfo aktuel information om Betalingsservice danmark tager skridtet fuldt ud I sidste nummer af Sygeforsikringen danmark s medlemsblad

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Evaluering af Kompetencefonden december 2003

Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1 1. INDLEDNING...3 1.1 Datagrundlag... 3 1.2 Rapportens opbygning... 4 2. OPSUMMERING...5 3. ER DE TILDELTE

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening 26. august 2014 Indholdsfortegnelse side Formål med denne håndbog 2 Elektroteknisk Forenings struktur 2 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere