1. Generalforsamlingen blev afholdt 10. marts 2015 kl i klublokalet Havnevej 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Generalforsamlingen blev afholdt 10. marts 2015 kl. 1900 i klublokalet Havnevej 6."

Transkript

1 Emne: Referat af generalforsamlingen 10. marts Bilag: 1. Dagsorden til generalforsamling 2015 (er en del af referatet). 2. Bestyrelsens beretning for 2014 (er en del af referatet). 3. Årsregnskab for 2014 (ligger på NFK-site under menuen Medlemsside). 4. Forslag til ændringer af foreningens vedtægter (ligger under menuen Bestyrelsen). 1. Generalforsamlingen blev afholdt 10. marts 2015 kl i klublokalet Havnevej 6. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Fastlæggelse af kontingentet 5. Indkomne forslag 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Ad. pkt. 6 og 7: På valg er Lasse Øland, Jesper Kruse og Bent Gandrup, samt suppleanterne John F. Petersen og Asger Brodersen. NB: Du har kun stemmeret, hvis du har betalt kontingent for 2014 (ifg. Vedtægterne 5 stk8). Generalforsamlingen blev åbnet af formanden der bød velkommen og straks foreslog, at forsamlingen startede mødet med at synge Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Efter sangen (der var akkompagneret af Kristian Jeppesen på guitar og Finn Nielsen på harmonika), foreslog formanden at forsamlingen gik over til dagsordenen pkt Dagsordenen pkt.1: Valg af dirigent. Formanden foreslog Henrik Hvass som dirigent. Henrik modtog forslaget og blev enstemmigt valgt. Han konstaterede derefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne for Nordvestjysk Fjordkultur. Henrik gennemgik derefter dagsorden og spurgte om der var spørgsmål til denne. Det var der ikke. Herefter overlod Henrik ordet til formanden.

2 3. Dagsordenen pkt. 2: Bestyrelsens beretning. Formanden aflagde herefter bestyrelsens beretning: Vi har meget at glæde os over. Det ene projekt efter det andet er igen i år på bedding, eller det vil løbe af stablen i det kommende år. Aktivitetsniveauet er imponerende højt. Dette illustreres klart af lydtrykket fra maskinerne i snedkerværkstedet og hammerslagene i smedjen. Især torsdag formiddage og tirsdag aftener kan man, længe før man træder ind af døren, høre Fjordkulturens håndværksmusik I bådhallen og garagen er der folk i gang overalt. I køkkenet gøres der klar til den obligatoriske formiddagskaffe for de mand, som fylder klublokalerne med latter og gode fortællinger om stort og småt. Almindeligvis er der medlemmer tilstede i værkstederne alle ugens dage. Det er en fornøjelse at vise gæster rundt og fortælle om foreningen, når der altid er gang i værkstederne. Det var også tilfældet, da vi havde besøg af en gruppe fra Udeliv, som er et kommunalt aktivitetstilbud til ældre og fysisk handicappede. Skibene: Lodsen er godt på vej til at være totalrenoveret. Kvasen får forlænget sit hundredårige liv og kan måske erklæres bevaringsværdig som drivkvase fra Isefjordsområdet. Ligesom vi håber at Lodsen også kan blive erklæret bevaringsværdig. Havfruen får nyt liv som kragejolle med lukaf og køjepladser. Takket være det store arbejde med restaureringen af Kridt, Helene og Malik er vores levende lystbådsmuseum for klassiske kølbåde på vej til at blive en seværdighed i Struers kommende træskibshavn. Limfjorden Rundt blev igen en succes takket være den store indsats der gøres før under og efter arrangementet. Det lykkedes i år at få afspærret Havnevej, så vi kunne lægge den røde løber ud, hvilket var med til at sætte fokus på Nordvestjysk Fjordkulturs udstilling og aktiviteter. Det samme engagement gælder også Venø Rundt sejladsen, som efterhånden begynder at tiltrække flere lokale tilskuere, og turister. Her som i alle vore aktiviteter er det vigtigt at vi sørger for at sprede budskabet i god tid via pressemeddelelser og netværk. Mund til Øremetoden er altid god, men for at nå en større kreds, har vi søsat en målrettet medlemskampagne med løbende uddeling af foldere og plakater til fagforeninger, a-kasser, jobcentre, biblioteker og uddannelsesinstitutioner i lokalområdet. Sansefestivalen blev ingen succes, pga. regn og rusk. Men det er vigtigt, at vi er synlige i de faste kulturarrangementer. Vores tilstedeværelse ved indvielserne af Den Blå Lagune og Handbjerg Marina faldt også i god jord. Bygningsprojektet er ved at komme i gang, der er bevilget ,00 kr., og vi venter på at opgaven bliver sendt i licitation til håndværkerne. Arbejdet med ansøgninger til finansiering af det Store Bygningsprojekt skal så vidt muligt udføres med professionel konsulentbistand. Vi glæder os til at komme i gang med vores del af arbejdet med at nedrive skillerum, lofter og trække kabler til nye installationer, når vi har fået grønt lys fra kommunen. Fundraising. Der arbejdes videre med ansøgninger til modernisering af vores maskiner og anskaffelse af udsugningsanlæg samt lak- og sprøjtemalerum.

3 Organisation. Det er bestyrelsens hensigt at fortsætte udviklingen af foreningen ved at inddrage flere medlemmer i arbejdet. Udviklingsplanen skal løbende tages op i år, hvis den skal have betydning for realiseringen af vores fælles målsætning. Bl.a. skal vi have set på mulighederne for at udvikle en mere effektiv struktur. På bestyrelsens vegne vil jeg takke medlemmerne for den store opbakning og aktive deltagelse i Nordvestjysk Fjordkulturs program og fællesskab. Bjarne Tingkær Sørensen Beretningen blev modtaget med klapsalver. Herefter spurgte dirigenten, om der var spørgsmål til beretningen. Der blev fra salen spurgt om hvor mange penge der skulle bruges til hvilke af foreningens udviklingsprojekter bl.a. bygningsprojektet: Formanden svarede at kommunen i dette år har lovet kr og at der yderligere var rejst kr af andre veje, så foreningen her og nu samlet havde kr til at renovere bygningerne. Det Store Bygningsprojekt forventes samlet at koste ca. kr. 5,5 mio. dog minus de kr Dette var der dog ikke rejst midler til endnu. Der var ikke flere spørgsmål til beretningen, hvorefter dirigenten foreslog at forsamlingen gik over til dagsordenens pkt Dagsordenen pkt.3: Godkendelse af regnskab. Foreningens årsregnskab er vedlagt som bilag 3. Kassereren fremlagde regnskabet i detaljer, og åbnede herefter for spørgsmål fra salen: a. Hvorfor er tilskuddet fra kommunen faldet? Kassererens svar: Vi ved det ikke, men der er tale om et lille ubetydeligt fald på ca. 1%. Beløbet varierer derfor lidt fra de enkelte år; der er måske tale om prisjusteringer. Tilskuddet har i øvrigt ikke noget med antal medlemmer at gøre, det gives efter andre præmisser. b. Medlemstallet er lidt højere i år? Kassererens svar: Ja, der er 8 flere medlemmer i år end sidste år. c. B&O fonden (Bang fonden) gav sidste år kr , var det en engangs donation? Kassererens svar: Ja, det var det, vi har ikke fået nogen donation i år. d. Gav julefrokosten ikke noget overskud? Kassererens svar: Jo, men det ligger i kaffekassen og er iregnet denne. e. Hvem ejer bygningerne? Kassererens svar: Bygningerne og grunden ejes af Struer kommune. Tilskuddet, vi får af kommunen (ca. kr ), er et driftstilskud, som f.eks. går til el og varme. d. De materialer vi får af Hempel, burde prisen ikke fremgå af regnskabet? Kassererens svar: Nej, vi kan i praksis ikke tydeliggøre dette. Efter disse spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 5. Dagsordenen pkt. 4: Fastsættelse af kontingent. Formanden foreslog at kontingentet skulle forblive uændret for Dette blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

4 6. Dagsordenen pkt. 5: Indkomne forslag. Dirigenten meddelte, at bestyrelsen rettidigt havde modtaget tre indkomne forslag: a. Forslag 1: Redaktionelle og korrektur rettelser af vedtægterne for foreningen. Disse er vedlagt som bilag 4. Rettelserne fremgår af 5 og 6. Alle sletninger er markeret i bilaget med rødt, og alle indsætteler med grønt. Da ændringer i foreningens vedtægter skal følges op på en ekstraordinær generalforsamling, blev det besluttet at indkalde til en sådan den 7. april 2015 kl i foreningens lokaler på Havnevej. Her kan ændringerne så endeligt vedtages jf. foreningens vedtægter. b. Forslag 2: Retningslinjer for hvorledes prioriteringen af tildelingen af plads både i hallen og i havnen mellem private både og foreningens både. Der udspandt sig herefter en diskussion om præmisserne og historikken for, hvorledes foreningens medlemmer ser på dette spørgsmål. Efter en tid henstillede dirigenten herefter medlemmer til at holde sig til det principielle spørgsmål, som spørgeren havde stillet. Formanden nævnte, at man i mange år havde tilladt private at anvende foreningens lokaler, men at foreningens både havde prioritet. Formanden var enig i, at der manglede et sæt nedskrevne regler for området, og lovede at have et udkast klar til den kommende ekstraordinære generalforsamling. c. Forsalg 3: Ændring af nøglesystemet. Kassereren foreslog, at det nuværende nøglesystem blev nedlagt. Der er mange nøgler i omløb, og ordningen er meget besværlig at administrere. I stedet for skal der indføres en kodeadgang, hvor foreningens medlemmer får udleveret en kode. Det depositum, som medlemmerne har givet for de nuværende nøgler (kr. 50), kan man få tilbageleveret, hvis man vil. Ellers vil det gå til implementering af det nye system. 7. Dagsordenen pkt. 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen. Jf. foreningens vedtæger var Lasse Øland, Jesper Kruse og Bent Gandrup på valg. Lasse ønskede ikke genvalg og bestyrelsen foreslog Asger Brodersen som kandidat. Herefter blev Asger Brodersen, Jesper Kruse og Bent Gandrup enstemmigt valgt til bestyrelsen. 8. Dagsordenen pkt. 7: Valg af suppleanter til bestyrelsen. Jf. foreningens vedtægter var John Petersen og Asger Brodersen på valg. John Petersen ønskede ikke genvalg (han var ikke tilstede) og Asger Brodersen var valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen indstillede Frants Vestergaard og Karsten Andreasen, der enstemmigt blev valgt. 9. Dagsordenen pkt. 8: Valg af revisor. Jf. foreningens vedtægter var Karsten Jensen på valg, og han ønskede genvalg. Han blev enstemmigt valgt. 10. Eventuelt. Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om der var emner til eventuelt. Det var der: a. Povl Eskild gjorde opmærksom på, at han nu var redaktør af klubbladet, og henvendelser omkring dette skulle gå til ham. Han opfordrede medlemmerne til at komme med emner eller ideer til artikler. Disse kunne eventuelt indgå i en artikelbank, som han ville oprette. Han gjorde opmærksom på, at Jan Paarlberg stod for det store arbejde med bladets layout. b. Egon Roesgaardfremlagde en ide til at iværksætte en procedure for, hvorledes foreningen skulle modtage nye medlemmer. Der var ingen procedure for området.

5 Bestyrelsen lovede at se på denne ide, og komme med forslag til hvorledes dette kunne iværksættes. c. Asger Brodersen gjorde opmærksom på tilmelding til turen Grenå Motormuseum 25. april Tilmelding inden 1. april d. Preben Christensen foreslog, at vi skulle have guider nede ved havnen, der kunne fortælle turister og øvrige interesserede i, hvad der foregik. Foreningen kunne hjælpe kommunens øvrige turisttiltag, der var på dette område. Eventuelt kunne vi skiftes til at stå ved havnen efter en nærmere udarbejdet turnusplan. Formanden fandt, at det var et godt forslag, og han vil i samarbejde med Preben se nærmere på dette. e. Andres Røjbæk nævnte, at rygning i foreningens lokaler er forbudt, dog undtaget smedjen. Ellers skal der på grund af brandfaren ryges udenfor. Jan Paarlberg nævnte, at smedjen burde være mere brandsikker. d. Hvor langt er man med træskibshavnen, og hvem må ligge der? Der er planlagt gangbroer langs molen, men der er intet på skrift. Det er primært vores egne både, der må ligge der, men er der plads må andre også. 11. Efter dette punkt på dagsordenen afsluttede dirigenten dagsordenen, og takke for den ro og Orden, som havde præget generalforsamlingen. Dette havde gjort hans job som dirigent enestående overkommeligt, og han så med sindsro frem til genvalg næste år. 12. Afslutningsvist overtog formanden herefter ordet. Han takkede Henrik for veludført ledelse af generalforsamlingen som dirigent. Herefter rettede han en varm tak til Lasse for de mange år, han havde været med i bestyrelsen. Han håbede at Lasse, selv om han nu ikke var en del af bestyrelsen, stadig ville bidrage, som han hidtil havde gjort. Også selvom det nu var udenfor bestyrelsen. Referent JOHN BRUN JENSEN

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 1900 Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00.

Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00. Referat fra HSF generalforsamling i Foreningshuset Fremmødt: 63 medlemmer. Stemmeberettigede: 56 Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00. Formanden, René Hornshøj (René), bød velkommen til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere