Medlemsundersøgelsen sætter noget i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelsen sætter noget i gang"

Transkript

1 Medlemsundersøgelsen sætter noget i gang Siden resultaterne af medlemsundersøgelsen lå klar sidst i februar, er den blevet studeret nøje af bestyrelse, udvalg, medarbejdere og medlemmer. Spørgsmålet Hvad kan vi bruge undersøgelsen til? er blevet stillet af mange. Undersøgelsen kan opdeles i en række emneområder, som knytter sig til bestyrelsen, udvalg, persongrupper eller enkeltpersoner. Informations- og Trivselsudvalget har indsamlet kommentarer, der kort beskriver, hvorledes der reageres på medlemsundersøgelsen. En række initiativer er allerede taget. Noget er gennemført, og andet forventes at påvirke aktiviteter i tiden fremover. Alle ideer og tanker vil ikke blive gennemført af den ene eller den anden årsag. Nogle af dem vil tage tid at realisere. Men at medlemsundersøgelsen har givet stof til eftertanke mange steder i klubben, kan der ikke herske tvivl om. Efterfølgende ses kommentarerne til følgende emneområder: Klubber i klubben Baneudvalget Klubmedlemmers adfærd Klubfaciliteter Pro erne Sekretariat, Greenfee-aftaler og Tidsbestilling Restauration The 19th Hole Greenkeeperne Information Begyndere/Indslusning Turneringer Frivilligt arbejde Bestyrelsens fortsatte arbejde Klubber i klubben Halvdelen af respondenterne i Medlemsundersøgelsen deltager i turneringer, der arrangeres af Klubber i klubben. For de medlemmer, der deltager i disse turneringer, er der ganske stor tilfredshed med såvel rettigheder som udnyttelse af banen og med klubbernes bidrag til det sociale liv i Mollerup Golf

2 Club. For øvrige medlemmers vedkommende er tilfredsheden ikke overraskende meget lavere. Kommentarerne kan opdeles i tre grupper: 1. Positive, med rosende omtale af klubbernes virke og betydning for Mollerup Golf Club. - Kan kun tages til efterretning 2. Utilfredse kommentarer vedrørende klubbernes beslaglæggelse af banen. - Beror på manglende viden om omfanget af klubbernes aktiviteter. Der skal informeres bedre om, hvornår klubberne afvikler turneringer, og de betingelser, der er gældende for klubberne. Dels på hjemmesiden, dels i Molligan. 3. Kommentarer, der vedrører klubbernes åbenhed og evne til at få nye medlemmer til at føle sig godt tilpas i klubberne - Klubberne i klubbens ledelser skal være bedre til at byde nye velkommen. Det skal pålægges de enkelte turneringsledere at være opmærksomme på nye, der er med for første gang til en turnering i klubben, således at kan blive budt velkommen. Niels Eilif Hansen Baneudvalget Uddrag fra medlemsundersøgelsen ( = gennemført) 18 hullers banen Kort sigt Sætte Teekopper op ved alle teesteder, + opfordre spiller til at bruge dem til tees ikke som skraldespand Nye afstandsmarkeringer pup op markeringer, som kan ses fra længere afstand

3 Rense søerne op Lave bedre sti mellem hul 11 og 12 Nyt sand i flere af bunkers Nye betjeningsvenlige vandhaner til drikkevand Klubben arrangerede arbejdsdage. Det kunne fremme medlemmernes ansvar/fællesskabsfølelse. Medlemmerne har efterhånden helt glemt at det er en forening, hvor man bidrager til fællesskabet. Bl.a. til maling af plankeværk ved hul 10 og driving range. Langt sigt Roughen klippes hvert år for at holde tidsler og vilde lupiner nede eller helt udrydde dem. Plante tærer, således vejen ved hul 6 afskærmes bedre Flere klynger af træer forskellige steder på banen Flytte jorddynge på hul 14 Udjævne lavning på venstre side af green på hul 14 Teesteder opdateres, således der bliver mere plane Hævelse af 7 tee, således at greenoverfladen er synlig fra teestedet Gerne lidt mere eleverede teesteder og dybere bunkers Mere up-to-date infotavler på tee-stederne ønskelig. Nye boldvaskere incl. håndklæder ønskelig. Next tee skilte kunne flere steder opsættes til stor gavn og nytte for alle incl. green-fee spillere. Det undrer mig, at der ved en del teesteder kun er infotavler ved herrernes teested. Vinterbaneforholdene skal opprioriteres. Lave ikke om Ændre sværhedsgrad på hul 14 og 15 Størrelse på greens Det ville pynte MEGET med mindre områder med blomstrende stedsegrønne buske ex. rhododrendon o. lign. fordelt på banen.

4 Kan ikke lade sig gøre Opsætte toilet ved hul 7 eller 8 (må ikke bygge/opsætte huse, skure indenfor åbeskyttelseslinjen) Lave flere dog-legs på banen X lave flere par 5-huller X MANGLER LIDT TERRÆN/HØJDEFORSKELLE/BAKKER Par 3 bane Kort sigt Opmåle længden og tilrette skilte til de huller der ikke passer Greens klippes og huller i greens repareres Nye infotavler på teestederne Forhold til opsamling af tee og cigaretskodder m.m. Langt sigt Laves bredere, så nybegynders får lettere ved at komme rundt på banen Bænke og vandhaner opsættes Større greens Kan ikke lade sig gøre på areal Lave nye 3 nye huller Uden for baneudvalgets regi Spilletempo på banen Banekontrol Henrik Vinther formand for Baneudvalget

5 Klubmedlemmers adfærd På fire områder er der meget ringe tilfredshed med klubmedlemmernes adfærd: Rette nedslagsmærker op Lægge turf på plads Opsamling af brugte tees Lukke igennem Dette fremgår af såvel den talmæssige opgørelse som af mange af de ledsagende kommentarer. Som bestyrelse kan vi kun fortsætte med at henstille til medlemmerne om i fællesskab at være med til at passe på vores bane ved at rette nedslagsmærker op og lægge turf på plads. Det vil vi gøre igen og igen, når vi har mulighed for at kommunikere til klubbens medlemmer. Det er det enkeltes medlems ansvar og pligt, at det bliver gjort. For at undgå at tees ligger og flyder overalt, er der til opsamling af tees ved sæsonstart sat teekopper op ved alle tee-steder. Det ses, at kopperne bruges flittigt efter hensigten, men stadig kun af et flertal. Også her kan vi kun opfordre medlemmerne til at samle brugte tees op, - også selv om det er andre, der har ladet dem ligge og flyde ved tee-stederne. Om pligten til at lukke igennem kan vi også opfordre medlemmerne til at vise hensyn til bagfra kommende og lukke igennem, når der er plads til det. Generelt har vi alle en forpligtelse til at udvise passende opførsel på banen og til at tage hensyn til andre spillere, hvad enten det er Mollerup-medlemmer eller gæster. Golf er et gentlemen-spil. Den øgede indsat fra baneservicefolkene forventes at kunne fremme en positiv udvikling. En del kommentarer drejer sig om, at der henkastes cigaretskod og diverse emballageaffald på banen, og at ølflasker efterlades på banen. Også her er det hvert enkelt medlem, der må forstå betydningen af, at der ikke henkastes affald på banen. Eksempelvis kan cigaretskod ligge på banen i op til 20 år, inden de forgår. Bl.a. derfor bør de ikke efterlades på banen. Flasker må ikke efterlades på banen eller ved siden af skraldespandene. Det indskærpes ved opslag. Hvis spillere kan medbringe flasker ud på banen, kan de også tage dem med ind igen. Endelig er der en del kommentarer, der drejer sig om dress-code. Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi fortsat ikke skal være alt for formelle i Mollerup Golf Club med hensyn til påklædning, men vil på den anden side gerne opfordre til at overholde de ikke særligt stramme dress-code regler, der er ophængt i klubhuset. I øvrigt vil dress-code beskrivelsen i klubhuset snarest blive moderniseret. Jørgen Østergaard

6 Klubfaciliteter Den talmæssige opgørelse viser generel utilfredshed med en del af klubbens faciliteter, specielt stor utilfredshed med Omklædning og bad Klublokale Vedligeholdelse af bygningerne og mindre utilfredshed med Indgangs- og receptionsområde Renholdelse og oprydning omkring bygningerne Mulighed for rengøring af golfudstyr Parkering Med Bagrum Terrasse viser undersøgelsen ganske god tilfredshed, bortset fra rengøring i bagrummet. De tilknyttede kommentarer peger på samme områder og understreger utilfredsheden. Der er kun kommet få positive kommentarer. Sammenholdt med medlemmernes vurdering af de enkelte faciliteters vigtighed afspejler undersøgelsen, at der snarest bør igangsættes renovering og/eller nybyggeri. Bestyrelsen har arbejdet med forslag til, hvordan forholdene kan forbedres dels ved nybyggeri, dels ved renovering. Efter at den ekstraordinære generalforsamling i januar nedstemte bestyrelsens forslag, er der i bestyrelsen arbejdet på et nyt forslag, der tager hensyn til de ønsker og synspunkter, der kom frem på de to medlemsmøder, og som har været diskuteret med nogle af forslagsstillerne. Et nyt forslag forventes klar til fremlæggelse på en ekstraordinær generalforsamling i september. I perioden frem til et nyt byggeprojekt er vedtaget og gennemført, udføres naturligvis kun de mest nødtørftige vedligeholdelsesarbejder for at spare mest muligt på omkostningerne. Jørgen Østergaard

7 Søren Rolner/Kenneth Sørensen: Medlemsundersøgelsens resultater og de kommentarer, der knytter sig Pro-arbejdet og ProShoppen, har været meget positive og har givet anledning til nye tiltag: Med klubbens nye hjemmeside har vi fået nye muligheder for løbende at orientere om det, vi kan tilbyde. Vi vil arbejde på hele tiden at have hjemmesiden opdateret med åbningstider, priser, tilbud mv. Det får vi nu mulighed for selv at stå for. Flest kommentarer udtrykte ønsker om nye træningstilbud i form af holdtræning. Vi har derfor allerede tilbudt golfskole flere gange, og der har hver gang været udsolgt. Også fremover vil vi med mellemrum tilbyde golfskole eller andre former for holdtræning. Også nybegyndere vil blive tilbudt holdtræning. Der har været ønsker om brug af teknisk udstyr, herunder video. Videoudstyret har vi, og vi kan igen tilbyde videoanalyser, idet vi har fået computersystemet til at køre igen, efter at det blev ødelagt i forbindelse med et indbrud. Der blev efterlyst mere udstyr og flere mærker i ProShoppen. Vi har derfor i år gjort mere ud af at være bedre forsynet med flere mærkevarer for udstyr, tøj og sko. Og vi har også pigetøj til modne kvinder, som blev foreslået. Nu håber vi bare, at medlemmerne vil købe ind i ProShoppen. Sekretariat, greenfee-aftaler og Tidsbestilling Vedr. Sekretariatet I Sekretariatet glæder vi os over den store tilfredshed med sekretariatets arbejde, som undersøgelsesresultatet giver udtryk for. Der er enkelte bemærkninger om åbningstiden med ønsker om, at sekretariatet er åben fredag eftermiddag og i weekend erne. Det er ikke et spørgsmål, som sekretariatet kan tage stilling til. Det er et bestyrelsesanliggende. Vedr. Greenfee-aftaler Vi har i år fået en aftale med Tange Sø om halv greenfee. Vi arbejder for at få flere aftaler med klubber forskellige steder i landet, dels for at klubbens medlemmer kan komme til at spille til halv greenfee på baner under ferieture i andre dele af Danmark, dels for at tiltrække disse klubbers medlemmer til Mollerup, når de er på besøg i Århus. Vedr. Tidsbestilling Medlemsundersøgelsen viser, at der er ganske stor tilfredshed med tidsbestillingssystemet, og fordelingen af de mange kommentarer forrykker ikke dette billede. Der er derfor ikke planer om at ændre tidsbestillingssystemet med dels tidsbestilling i den første halve time og boldrende i den sidste halve time.

8 Vi har i forhold til sæsonen 2008 kunnet konstatere en markant fremgang af tidsbestillinger via vores tidsbestillingssystem, men desværre også en hel del, der enten ikke bekræfter deres tid eller slet kommer til den bestilte tid. Charlie Herbst The 19th Hole Medlemsundersøgelsens resultater vedr. restaurationen giver os selvfølgelig noget at tænke over og arbejde med. Funktionaliteten af lokalerne bliver jo lavet om ved ombygningen, og det skulle jo gerne blive bedre. Vedrørende åbningstiderne er disse ændret, - forhåbentligt til alles tilfredshed. Man skal huske på, at restaurationen er en selvstændig forretning med 4 fuldtidsansatte, som lønnes af forpagteren. Det gør jo, at restaurationen ikke kan være åbent i døgndrift. Der tales om rengøringen, som vi selv er opmærksomme på. Men da det hele er meget nedslidt, og da vi igennem de sidste 3 år ikke har investeret i relevante ting, vil det virke nusset og gammelt rundt omkring. Køkkenet har vi fået pyntet op, således at myndighederne er foreløbig tilfredse. Måske burde klubben give et tilskud til et par hovedrengøringer om året. Spisekort, priser, kvalitet: vi mener selv, at vi står på højde med andre klubber i landet, og vi forsøger hele tiden at højne det, men skal vi køre finere restauration, som vi godt kan, vil det betyde et betydeligt tilskud fra klubbens side (altså medlemmernes). Miljø og stemning: der er stor uenighed om, hvordan den skal være. Vil man vælge Højbjergmodellen, Horsens-modellen eller hvad ved jeg? Vi har valgt at holde den hyggelige og ligetil stil. Det har vist sig at køre godt, således at vi kan leve uden tilskud (endnu), men dog med lav indtægt. Vor konklusion på medlemsundersøgelsen er OK, - blot et ønske om, hvis det er SKIDT, sig det til undertegnede, og hvis det er GODT, sig det til andre. Hilsen Team the 19th Hole Søren Møller Jensen Greenkeeperne

9 Greenkeeperne har noteret sig, at der generelt er stor tilfredshed med det arbejde, der udføres, men der selvfølgelig altid plads til forbedringer. Kommentarerne har vi taget til os og bruge til at gøre arbejdet bedre. De fleste kommentarer drejer sig om information om, at der for eksempel er prikning af greens eller andre arbejdsopgaver, der kan virke generende for spillerne. Med den nye hjemmeside er der nye muligheder for løbende at orientere om baneforhold. Det er allerede taget i brug og vil blive udnyttet mere fremover. Vi vil gerne orientere om arbejdsplaner, men i praksis må vi ofte ændre på planerne på grund af vejrforholdene, og derfor kan det værer svært at følge med til at få hjemmesiden opdateret. - Hjemmesiden vil efterhånden blive udbygget med mere information om banearbejdet. Enkelte bemærkninger vedrører konkrete baneforhold. Vi forsøger hele tiden at klare opgaverne så hurtigt som muligt, men det tager tid at få græsset til at gro, så der kan færdes på det. For eksempel tager forbedringer af græsbelagte stier op til et år. Ulrik Sørensen Informationsniveau, hjemmeside og Molligan Informations- og Trivselsudvalget har nærlæst analyseresultaterne vedrørende Informationsniveau, hjemmeside og Molligan og de tilknyttede kommentarer. Det drejer sig om forskellige indfaldsvinkler til kommunikationen i klubben. Der er ganske gode vurderinger af informationsniveauet, med de laveste vurderinger af information om banelukninger og bestyrelsens arbejde. Det er udvalgets vurdering, at der i klubben er de nødvendige værktøjer til at forbedre kommunikationen. Det er i høj grad et spørgsmål om, at de ansvarlige for de enkelte områder i klubben bliver bedre til hele tiden at informere. En Informations- og Kommunikationsstrategi er vedtaget, og det drejer sig om at få den bedre implementeret. En ny hjemmeside giver lettere muligheder for hurtigt at få budskaberne ud til medlemmerne. Der er for de enkelte aktivitetsområder udpeget personer, der er ansvarlige for opdatering af hjemmesiden, og disse personer er nu ved at lære at

10 bruge det nye system. Det kan allerede nu konstateres, at hjemmesiden har mange besøgende hver dag, normalt flere end 200. Udvalget kan kun opfordre alle aktivitetsområder til at skærpe interessen og indsatsen for opdatering af informationen til medlemmerne. Informations- og Trivselsudvalget /Niels Eilif Hansen Medlemsundersøgelse 2009 begyndere Kommentarerne fra medlemsundersøgelsen omkring begynderudvalget og indslusning er blevet analyseret. De positive tilkendegivelser udtrykker bl.a.: Man føler sig velkommen Fin behandling ved prøve Onsdagsmatcher skaber gode relationer mellem gamle og nye Onsdagsmatcherne er hyggelige Begynderudvalget gør et stort og godt stykke arbejde Kritikpunkterne kan opdeles i flg. temaer: Teoriundervisning Holdundervisning og holdtræning (trænerens job) Bedre beskrivelse af opnåelse af banetilladelse Allerede tilbage i 2003 beskrev begynderudvalget sine visioner, status og handlingsplan og det er denne plan, der danner grundlag for det arbejde udvalget varetager. Vision: At uddanne nys golfspillere bedst muligt og i tråd med DGU s anbefalinger At Mollerup Golf Club fortsætter med at være en hyggelig og rar klub at komme i, at spille golf i - også selvom vi bliver større og større (aktivt spillende antal medlemmer)

11 At medvirke til at værne om det sociale liv i Mollerup Golf Club, så vi fortsætter med at være kendt for det gode fællesskab Status: Mollerup Golf Club har gennem de senere år haft en udskiftning i medlemsskaren på voksne spillere om året. Deraf er mellem 5 og 20 af disse spillere helt nye i golfmæssig sammenhæng. Der er således vurderet at MGC ikke optager medlemmer nok til etablering af egentlige begynderhold. Det år, hvor der blev optaget ekstra 75 medlemmer afviklede udvalget ad hoc arrangeret regelret teoriundervisning. Og det er ligeledes sket i Dansk Golf Union afstikker i Håndbog for begynderudvalg linjen for begynderudvalgets arbejde: En meget væsentlig del af arbejdet i begynderudvalget består i at sluse begyndere ind i klubben på den mest smertefri måde og på en måde så de eksisterende klubmedlemmer kan være tilfredse. Der stilles krav til de nye medlemmer om at de modtager undervisning i regelstof og etikette samt at de deltager såvel en teoretisk som praktisk prøve. Begynderudvalgets primære opgave er dels at give nye spillere en indlæring i de grundlæggende golfregler, etiketteregler, værdier, normer og principper, der kendetegner spillet, dels at skabe rammerne og mulighederne for at de nye spillere kan lære spillets teknik, således at nye spillere kan gives frit spil på banen uden risiko eller større ulempe for andre spillere og uden risiko for golfbanen. Den nye spiller bør gennem en grundig indføring i spillet, golfreglerne samt etikettereglerne bibringes forståelse for den ånd og holdning, der er kendetegnet for golfsporten. Det er vigtigt at skabe den rigtige forståelse for, at golfsporten er en sport, hvor spilleren er sin egen dommer, og at det af den grund kræves, at den enkelte kender reglerne, samt forstår vigtigheden af og forpligtelsen til at overholde reglerne. Ovennævnte forhold er af stor vigtighed for at nye spillere får en indslusning i klubben, der er tilfredsstillende for klubben og ikke mindst for den enkelte spiller. (citat slut)

12 Handlingsplan - Hvad gør vi i Mollerup Golf Club for nye golfere: I en Velkommen til Mollerup Golf Club - brochure orienterer vi ved indmeldelsen, om hvad vi kræver af nye spillere i MGC i forbindelse med opnåelse af banetilladelse. På klubbens hjemmeside kan begynderen ligeledes informere sig om hvad der kræves for at opnå banetilladelse. Vi tilbyder(i samarbejde med klubbens Pro) nye spillere at aflægge baneprøve teoretisk og praktisk Vi afvikler onsdagsturneringer, med fokus på sikkerhed, opførsel og færden på banen og på selve golfspillet og så arrangerer vi i tilslutning til disse aftener regelinstruktion ved bl.a. klubbens DGU dommer. Vi arbejder med at fremme kendskabet til golfspillet og dets mange facetter og med at udbrede kendskabet til god etikette og til golfens sande værdier. Hvad er det, der gør golf til det unikke spil, det er? Vi tilbyder den nye spiller at blive en del af fællesskabet bl.a. ved deltagelse om i onsdagsturneringerne. Der er således i begynderudvalget ikke aktuelle planer om at ændre væsentligt i det igangværende arbejde med indslusning af nye medlemmer i MGC. Begynderudvalget Marianne Maegaard 12.juni Medlemsundersøgelse 2009 turneringer Kommentarerne fra medlemsundersøgelsen vedrørende turneringer er mange og går i mange retninger. Jeg har forsøgt at samle dem: Turneringer tager for lang tid Brug gunstart Savner variation i turneringsprogrammet For mange eksterne turneringer DGU mv. For mange banelukninger

13 På spørgsmålet om hvorfor deltager du ikke i klubbens turneringer er 2 udsagn gennemgående: Mangler tid Spiller ikke godt nok Kigger man i turneringsprogrammet, så er det for omfattende vil nogen sige og andre vil sige ikke omfattende nok. Det er umuligt at stille alle tilfreds. I programlægningen har den overordnede målsætning været at skabe et varieret program med tilbud, der taler til flest mulige spillere: Turneringer for damer og herrer, for juniorer og seniorer og for alle. Der er gunstart (4/9) og løbende start (5/9). Spil på individuelt plan (5/9), for par (3/9) og for hold (1/9). Der er planlagt så enten lørdag eller søndag er turneringsfri i de blokerede weekends. Det er planlagt så færrest mulige weekends er blokeret af hensyn til de, der ikke spiller med og der er taget hensyn til helligdagene i forårsperioden. Det er således vanskeligt at få øje på hvad der lige skal til. Information vil nogen sige men om hvad eksakt, det har jeg ikke lige løsningen på. I forhold til de mange frivillige, der tilkendegav at være villig til at yde et bidrag, så har vi både i begynder- og i turneringsregi allerede indlemmet flere nye frivillige. En del frivillige er i forvejen engageret i dame-, herre-, senioreller juniorsammenhænge. Og størsteparten af de, der har tilkendegivet at ville hjælpe, ser vi så at sige aldrig hverken i onsdagsregi eller til turneringerne i weekenderne. Det er således vanskeligt at gisne om hvordan og med hvad de vil hjælpe. Turneringsudvalget Marianne Maegaard 12. juni 2009.

14 Frivilligt arbejde Ikke færre end 246 medlemmer har sagt ja til at hjælpe Mollerup Golf Club med frivilligt arbejde. Bestyrelsen ser det som en stor og meget glædelig opbakning til klubben. En del af disse medlemmer er allerede involveret i arbejdet, men mange flere vil gerne hjælpe. Det er meget flot. En del har været konkrete og sat X ved et eller flere af områderne Begynder, Junior, Elite, Hjemmeside, Turneringer og Klubblad, mens andre er villige til at hjælpe med praktiske opgaver. De enkelte udvalg vil søge at få flere af disse frivillige inddraget i arbejdet. Med hensyn til udførelse af praktiske opgaver bliver det en opgave for den daglige ledelse at inddrage frivillig arbejdskraft til løsning af opgaver, der dukker op. Der kan eksempelvis blive tale om at organisere en oprydningsdag som optakt til næste sæsonstart, malerarbejde, ekstraordinær rengøring mv.. Jørgen Østergaard Bestyrelsens fortsatte arbejde Undersøgelsen viser tydeligt en række områder, som medlemmerne lægger stor vægt på i bedømmelsen af klubben. Bestyrelsen tager naturligvis undersøgelsesresultatet med i det videre bestyrelsesarbejde. Disse områder er i prioriteret rækkefølge: 18-hullers banen Atmosfære og klubliv Information og kommunikation generelt Træningsfaciliteter Restauranten For bestyrelsen er der ingen tvivl om, at banen er det vigtigste for medlemmerne, og der er stor enighed om at støtte Baneudvalget i størst mulig udstrækning, når visionerne skal gennemføres. Der investeres mange penge i maskiner for at gøre det muligt for greenkeeperne at holde banen så flot som overhovedet muligt. Der bruges endvidere betydelige beløb på baneforbedringer. Denne linje vil blive fortsat. Atmosfære og klubliv er et mere udefinerligt område, som i høj grad involverer hvert enkelt medlem. Atmosfære og klubliv skabes gennem positiv og aktiv medvirken fra medlemmernes side. Bestyrelsen kan tage initiativ til at skabe de bedst mulige rammer. Det er bestyrelsens opfattelse, at der med forbedring af klubfaciliteterne gives et godt bidrag til en god atmosfære og et godt klubliv. Sekretariatet, Pro erne, Turneringsudvalget og Begynderudvalget gør sammen med Klubberne i

15 klubben og restaurationen også en stor indsat for at medvirke til en god atmosfære og et godt klubliv. Bestyrelsen vil støtte disse funktioner, hvor det er muligt. Information og kommunikation generelt er et område, som bestyrelsen har fokus på, ikke mindst gennem Informations- og Trivselsudvalget. En Informations- og Kommunikationsstrategi er udarbejdet, og der skal arbejdes med at få denne fuldt implementeret. Molligan er blevet relanceret med nyt koncept, og en ny hjemmeside er sat i drift, således at der hurtigt kan informeres. Det er bestyrelsens hensigt i stadig større udstrækning at bruge hjemmesiden til løbende at orientere om, hvad der foregår i klub og bestyrelse. Træningsfaciliteterne søges løbende forbedret, men vi er begrænset arealmæssigt med hensyn til antal af udslagsmåtter. Overdækkede udslagssteder er et ønske fra en del medlemmer. Et sådant projekt skal godkendes af Århus Kommune og vil være temmelig bekostelig at udføre, forudsat naturligvis at det skal udføres i en ordentlig kvalitet. Det indgår derfor ikke for tiden i planerne for renovering af området. Der er i år udskiftet en del udslagsmåtter og indkøbt bakker til at hælde træningsboldene ud i. Restaurationen har i medlemsundersøgelsen fået en utilfredsstillende bedømmelse, og mange af de ledsagende kommentarer understreger manglende tilfredshed med restaurationsforholdene. Bestyrelsen drøfter løbende disse forhold med restauratøren, og vi har en forventning om en betydelig større tilfredshed fremover. Jørgen Østergaard

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Medlemsundersøgelse Mollerup Golf Club

Medlemsundersøgelse Mollerup Golf Club Medlemsundersøgelse Mollerup Golf Club Rapport November 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 MEDLEMSTILFREDSHED NET PROMOTER SCORE Side 23 PRIORITERINGSKORT Side 25 KLUBBENS STRATEGISKE ARBEJDE

Læs mere

VISIONER OG MÅL FOR 2009-2014

VISIONER OG MÅL FOR 2009-2014 VISIONER OG MÅL FOR 2009-2014 Indhold Forord...3 Mission hvorfor er vi her?...5 Vision hvad er drømmen?...5 Mål og handlingsplaner hvilke resultater skal vi skabe og hvordan gør vi det?...6 Økonomi...6

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 16. årgang Nr. 1 Juni 2008

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 16. årgang Nr. 1 Juni 2008 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 1 Juni 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L 9.-14. juni (uge 24) 9.-14. juni (uge 24) ic design Ndr. Strandvej 24 8240 Risskov Tlf. 86 17 82 88

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 19. årgang Nr. 2 September 2011 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L En glad golfspiller En glad golfspiller en golfoplevelse rigere Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf

Læs mere

Vision 2013. Grenaa Golfklub

Vision 2013. Grenaa Golfklub Vision 2013 Grenaa Golfklub 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Historisk resume 4 3. Tidligere planer og denne 6 4. Mission vision 8 5. Situationen i omverdenen 9 5.1 Markedet 9 Medlemsudvikling

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 3 December 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2014 Odense Eventyr Golf Klub. Materiale udarbejdet af: Trine Lucas Nielsen

Medlemsundersøgelse 2014 Odense Eventyr Golf Klub. Materiale udarbejdet af: Trine Lucas Nielsen Medlemsundersøgelse 2014 Odense Eventyr Golf Klub Materiale udarbejdet af: Trine Lucas Nielsen INDHOLD Karakteristika Respondenterne fordelt på køn, alder, medlemskab og i udvalg. Vigtighed og tilfredshed

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Priser 2015 6 Eventyrligt samarbejde 7 Medlemsundersøgelsen 8 Arkitekten bag

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 Forord Side 02 1981-1982 Opstart. Side 03 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 1986-1991 Nexø Golf Klub. En klub med en 9 hullers bane. Side 08 1992-2000

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning Odense Golfklub 2014 Bestyrelsens skriftlige beretning Bestyrelsens skriftlige beretning 2014 Fokus på bestyrelsesarbejdet har været koncentreret omkring økonomi med udgangspunkt i at skabe balance mellem

Læs mere

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER Udgave af 20. maj 2003 Annullerer alle tidligere udgaver januar 2003 1 INDHOLD 2 OPBYGNING AF EN GOLFKLUB 3 BANEN 1:1 Indholdsfortegnelse 1:2 Forord 2:1 Gode argumenter for etablering

Læs mere

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk ÅRSSKRIFT 2013 3. årgang LEMVIG GOLFKLUB Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. Bestyrelse Formand Flemming Nielsen... 9782 2127 Næstformand Bente Knudsen...

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere