Medlemsundersøgelsen sætter noget i gang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelsen sætter noget i gang"

Transkript

1 Medlemsundersøgelsen sætter noget i gang Siden resultaterne af medlemsundersøgelsen lå klar sidst i februar, er den blevet studeret nøje af bestyrelse, udvalg, medarbejdere og medlemmer. Spørgsmålet Hvad kan vi bruge undersøgelsen til? er blevet stillet af mange. Undersøgelsen kan opdeles i en række emneområder, som knytter sig til bestyrelsen, udvalg, persongrupper eller enkeltpersoner. Informations- og Trivselsudvalget har indsamlet kommentarer, der kort beskriver, hvorledes der reageres på medlemsundersøgelsen. En række initiativer er allerede taget. Noget er gennemført, og andet forventes at påvirke aktiviteter i tiden fremover. Alle ideer og tanker vil ikke blive gennemført af den ene eller den anden årsag. Nogle af dem vil tage tid at realisere. Men at medlemsundersøgelsen har givet stof til eftertanke mange steder i klubben, kan der ikke herske tvivl om. Efterfølgende ses kommentarerne til følgende emneområder: Klubber i klubben Baneudvalget Klubmedlemmers adfærd Klubfaciliteter Pro erne Sekretariat, Greenfee-aftaler og Tidsbestilling Restauration The 19th Hole Greenkeeperne Information Begyndere/Indslusning Turneringer Frivilligt arbejde Bestyrelsens fortsatte arbejde Klubber i klubben Halvdelen af respondenterne i Medlemsundersøgelsen deltager i turneringer, der arrangeres af Klubber i klubben. For de medlemmer, der deltager i disse turneringer, er der ganske stor tilfredshed med såvel rettigheder som udnyttelse af banen og med klubbernes bidrag til det sociale liv i Mollerup Golf

2 Club. For øvrige medlemmers vedkommende er tilfredsheden ikke overraskende meget lavere. Kommentarerne kan opdeles i tre grupper: 1. Positive, med rosende omtale af klubbernes virke og betydning for Mollerup Golf Club. - Kan kun tages til efterretning 2. Utilfredse kommentarer vedrørende klubbernes beslaglæggelse af banen. - Beror på manglende viden om omfanget af klubbernes aktiviteter. Der skal informeres bedre om, hvornår klubberne afvikler turneringer, og de betingelser, der er gældende for klubberne. Dels på hjemmesiden, dels i Molligan. 3. Kommentarer, der vedrører klubbernes åbenhed og evne til at få nye medlemmer til at føle sig godt tilpas i klubberne - Klubberne i klubbens ledelser skal være bedre til at byde nye velkommen. Det skal pålægges de enkelte turneringsledere at være opmærksomme på nye, der er med for første gang til en turnering i klubben, således at kan blive budt velkommen. Niels Eilif Hansen Baneudvalget Uddrag fra medlemsundersøgelsen ( = gennemført) 18 hullers banen Kort sigt Sætte Teekopper op ved alle teesteder, + opfordre spiller til at bruge dem til tees ikke som skraldespand Nye afstandsmarkeringer pup op markeringer, som kan ses fra længere afstand

3 Rense søerne op Lave bedre sti mellem hul 11 og 12 Nyt sand i flere af bunkers Nye betjeningsvenlige vandhaner til drikkevand Klubben arrangerede arbejdsdage. Det kunne fremme medlemmernes ansvar/fællesskabsfølelse. Medlemmerne har efterhånden helt glemt at det er en forening, hvor man bidrager til fællesskabet. Bl.a. til maling af plankeværk ved hul 10 og driving range. Langt sigt Roughen klippes hvert år for at holde tidsler og vilde lupiner nede eller helt udrydde dem. Plante tærer, således vejen ved hul 6 afskærmes bedre Flere klynger af træer forskellige steder på banen Flytte jorddynge på hul 14 Udjævne lavning på venstre side af green på hul 14 Teesteder opdateres, således der bliver mere plane Hævelse af 7 tee, således at greenoverfladen er synlig fra teestedet Gerne lidt mere eleverede teesteder og dybere bunkers Mere up-to-date infotavler på tee-stederne ønskelig. Nye boldvaskere incl. håndklæder ønskelig. Next tee skilte kunne flere steder opsættes til stor gavn og nytte for alle incl. green-fee spillere. Det undrer mig, at der ved en del teesteder kun er infotavler ved herrernes teested. Vinterbaneforholdene skal opprioriteres. Lave ikke om Ændre sværhedsgrad på hul 14 og 15 Størrelse på greens Det ville pynte MEGET med mindre områder med blomstrende stedsegrønne buske ex. rhododrendon o. lign. fordelt på banen.

4 Kan ikke lade sig gøre Opsætte toilet ved hul 7 eller 8 (må ikke bygge/opsætte huse, skure indenfor åbeskyttelseslinjen) Lave flere dog-legs på banen X lave flere par 5-huller X MANGLER LIDT TERRÆN/HØJDEFORSKELLE/BAKKER Par 3 bane Kort sigt Opmåle længden og tilrette skilte til de huller der ikke passer Greens klippes og huller i greens repareres Nye infotavler på teestederne Forhold til opsamling af tee og cigaretskodder m.m. Langt sigt Laves bredere, så nybegynders får lettere ved at komme rundt på banen Bænke og vandhaner opsættes Større greens Kan ikke lade sig gøre på areal Lave nye 3 nye huller Uden for baneudvalgets regi Spilletempo på banen Banekontrol Henrik Vinther formand for Baneudvalget

5 Klubmedlemmers adfærd På fire områder er der meget ringe tilfredshed med klubmedlemmernes adfærd: Rette nedslagsmærker op Lægge turf på plads Opsamling af brugte tees Lukke igennem Dette fremgår af såvel den talmæssige opgørelse som af mange af de ledsagende kommentarer. Som bestyrelse kan vi kun fortsætte med at henstille til medlemmerne om i fællesskab at være med til at passe på vores bane ved at rette nedslagsmærker op og lægge turf på plads. Det vil vi gøre igen og igen, når vi har mulighed for at kommunikere til klubbens medlemmer. Det er det enkeltes medlems ansvar og pligt, at det bliver gjort. For at undgå at tees ligger og flyder overalt, er der til opsamling af tees ved sæsonstart sat teekopper op ved alle tee-steder. Det ses, at kopperne bruges flittigt efter hensigten, men stadig kun af et flertal. Også her kan vi kun opfordre medlemmerne til at samle brugte tees op, - også selv om det er andre, der har ladet dem ligge og flyde ved tee-stederne. Om pligten til at lukke igennem kan vi også opfordre medlemmerne til at vise hensyn til bagfra kommende og lukke igennem, når der er plads til det. Generelt har vi alle en forpligtelse til at udvise passende opførsel på banen og til at tage hensyn til andre spillere, hvad enten det er Mollerup-medlemmer eller gæster. Golf er et gentlemen-spil. Den øgede indsat fra baneservicefolkene forventes at kunne fremme en positiv udvikling. En del kommentarer drejer sig om, at der henkastes cigaretskod og diverse emballageaffald på banen, og at ølflasker efterlades på banen. Også her er det hvert enkelt medlem, der må forstå betydningen af, at der ikke henkastes affald på banen. Eksempelvis kan cigaretskod ligge på banen i op til 20 år, inden de forgår. Bl.a. derfor bør de ikke efterlades på banen. Flasker må ikke efterlades på banen eller ved siden af skraldespandene. Det indskærpes ved opslag. Hvis spillere kan medbringe flasker ud på banen, kan de også tage dem med ind igen. Endelig er der en del kommentarer, der drejer sig om dress-code. Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi fortsat ikke skal være alt for formelle i Mollerup Golf Club med hensyn til påklædning, men vil på den anden side gerne opfordre til at overholde de ikke særligt stramme dress-code regler, der er ophængt i klubhuset. I øvrigt vil dress-code beskrivelsen i klubhuset snarest blive moderniseret. Jørgen Østergaard

6 Klubfaciliteter Den talmæssige opgørelse viser generel utilfredshed med en del af klubbens faciliteter, specielt stor utilfredshed med Omklædning og bad Klublokale Vedligeholdelse af bygningerne og mindre utilfredshed med Indgangs- og receptionsområde Renholdelse og oprydning omkring bygningerne Mulighed for rengøring af golfudstyr Parkering Med Bagrum Terrasse viser undersøgelsen ganske god tilfredshed, bortset fra rengøring i bagrummet. De tilknyttede kommentarer peger på samme områder og understreger utilfredsheden. Der er kun kommet få positive kommentarer. Sammenholdt med medlemmernes vurdering af de enkelte faciliteters vigtighed afspejler undersøgelsen, at der snarest bør igangsættes renovering og/eller nybyggeri. Bestyrelsen har arbejdet med forslag til, hvordan forholdene kan forbedres dels ved nybyggeri, dels ved renovering. Efter at den ekstraordinære generalforsamling i januar nedstemte bestyrelsens forslag, er der i bestyrelsen arbejdet på et nyt forslag, der tager hensyn til de ønsker og synspunkter, der kom frem på de to medlemsmøder, og som har været diskuteret med nogle af forslagsstillerne. Et nyt forslag forventes klar til fremlæggelse på en ekstraordinær generalforsamling i september. I perioden frem til et nyt byggeprojekt er vedtaget og gennemført, udføres naturligvis kun de mest nødtørftige vedligeholdelsesarbejder for at spare mest muligt på omkostningerne. Jørgen Østergaard

7 Søren Rolner/Kenneth Sørensen: Medlemsundersøgelsens resultater og de kommentarer, der knytter sig Pro-arbejdet og ProShoppen, har været meget positive og har givet anledning til nye tiltag: Med klubbens nye hjemmeside har vi fået nye muligheder for løbende at orientere om det, vi kan tilbyde. Vi vil arbejde på hele tiden at have hjemmesiden opdateret med åbningstider, priser, tilbud mv. Det får vi nu mulighed for selv at stå for. Flest kommentarer udtrykte ønsker om nye træningstilbud i form af holdtræning. Vi har derfor allerede tilbudt golfskole flere gange, og der har hver gang været udsolgt. Også fremover vil vi med mellemrum tilbyde golfskole eller andre former for holdtræning. Også nybegyndere vil blive tilbudt holdtræning. Der har været ønsker om brug af teknisk udstyr, herunder video. Videoudstyret har vi, og vi kan igen tilbyde videoanalyser, idet vi har fået computersystemet til at køre igen, efter at det blev ødelagt i forbindelse med et indbrud. Der blev efterlyst mere udstyr og flere mærker i ProShoppen. Vi har derfor i år gjort mere ud af at være bedre forsynet med flere mærkevarer for udstyr, tøj og sko. Og vi har også pigetøj til modne kvinder, som blev foreslået. Nu håber vi bare, at medlemmerne vil købe ind i ProShoppen. Sekretariat, greenfee-aftaler og Tidsbestilling Vedr. Sekretariatet I Sekretariatet glæder vi os over den store tilfredshed med sekretariatets arbejde, som undersøgelsesresultatet giver udtryk for. Der er enkelte bemærkninger om åbningstiden med ønsker om, at sekretariatet er åben fredag eftermiddag og i weekend erne. Det er ikke et spørgsmål, som sekretariatet kan tage stilling til. Det er et bestyrelsesanliggende. Vedr. Greenfee-aftaler Vi har i år fået en aftale med Tange Sø om halv greenfee. Vi arbejder for at få flere aftaler med klubber forskellige steder i landet, dels for at klubbens medlemmer kan komme til at spille til halv greenfee på baner under ferieture i andre dele af Danmark, dels for at tiltrække disse klubbers medlemmer til Mollerup, når de er på besøg i Århus. Vedr. Tidsbestilling Medlemsundersøgelsen viser, at der er ganske stor tilfredshed med tidsbestillingssystemet, og fordelingen af de mange kommentarer forrykker ikke dette billede. Der er derfor ikke planer om at ændre tidsbestillingssystemet med dels tidsbestilling i den første halve time og boldrende i den sidste halve time.

8 Vi har i forhold til sæsonen 2008 kunnet konstatere en markant fremgang af tidsbestillinger via vores tidsbestillingssystem, men desværre også en hel del, der enten ikke bekræfter deres tid eller slet kommer til den bestilte tid. Charlie Herbst The 19th Hole Medlemsundersøgelsens resultater vedr. restaurationen giver os selvfølgelig noget at tænke over og arbejde med. Funktionaliteten af lokalerne bliver jo lavet om ved ombygningen, og det skulle jo gerne blive bedre. Vedrørende åbningstiderne er disse ændret, - forhåbentligt til alles tilfredshed. Man skal huske på, at restaurationen er en selvstændig forretning med 4 fuldtidsansatte, som lønnes af forpagteren. Det gør jo, at restaurationen ikke kan være åbent i døgndrift. Der tales om rengøringen, som vi selv er opmærksomme på. Men da det hele er meget nedslidt, og da vi igennem de sidste 3 år ikke har investeret i relevante ting, vil det virke nusset og gammelt rundt omkring. Køkkenet har vi fået pyntet op, således at myndighederne er foreløbig tilfredse. Måske burde klubben give et tilskud til et par hovedrengøringer om året. Spisekort, priser, kvalitet: vi mener selv, at vi står på højde med andre klubber i landet, og vi forsøger hele tiden at højne det, men skal vi køre finere restauration, som vi godt kan, vil det betyde et betydeligt tilskud fra klubbens side (altså medlemmernes). Miljø og stemning: der er stor uenighed om, hvordan den skal være. Vil man vælge Højbjergmodellen, Horsens-modellen eller hvad ved jeg? Vi har valgt at holde den hyggelige og ligetil stil. Det har vist sig at køre godt, således at vi kan leve uden tilskud (endnu), men dog med lav indtægt. Vor konklusion på medlemsundersøgelsen er OK, - blot et ønske om, hvis det er SKIDT, sig det til undertegnede, og hvis det er GODT, sig det til andre. Hilsen Team the 19th Hole Søren Møller Jensen Greenkeeperne

9 Greenkeeperne har noteret sig, at der generelt er stor tilfredshed med det arbejde, der udføres, men der selvfølgelig altid plads til forbedringer. Kommentarerne har vi taget til os og bruge til at gøre arbejdet bedre. De fleste kommentarer drejer sig om information om, at der for eksempel er prikning af greens eller andre arbejdsopgaver, der kan virke generende for spillerne. Med den nye hjemmeside er der nye muligheder for løbende at orientere om baneforhold. Det er allerede taget i brug og vil blive udnyttet mere fremover. Vi vil gerne orientere om arbejdsplaner, men i praksis må vi ofte ændre på planerne på grund af vejrforholdene, og derfor kan det værer svært at følge med til at få hjemmesiden opdateret. - Hjemmesiden vil efterhånden blive udbygget med mere information om banearbejdet. Enkelte bemærkninger vedrører konkrete baneforhold. Vi forsøger hele tiden at klare opgaverne så hurtigt som muligt, men det tager tid at få græsset til at gro, så der kan færdes på det. For eksempel tager forbedringer af græsbelagte stier op til et år. Ulrik Sørensen Informationsniveau, hjemmeside og Molligan Informations- og Trivselsudvalget har nærlæst analyseresultaterne vedrørende Informationsniveau, hjemmeside og Molligan og de tilknyttede kommentarer. Det drejer sig om forskellige indfaldsvinkler til kommunikationen i klubben. Der er ganske gode vurderinger af informationsniveauet, med de laveste vurderinger af information om banelukninger og bestyrelsens arbejde. Det er udvalgets vurdering, at der i klubben er de nødvendige værktøjer til at forbedre kommunikationen. Det er i høj grad et spørgsmål om, at de ansvarlige for de enkelte områder i klubben bliver bedre til hele tiden at informere. En Informations- og Kommunikationsstrategi er vedtaget, og det drejer sig om at få den bedre implementeret. En ny hjemmeside giver lettere muligheder for hurtigt at få budskaberne ud til medlemmerne. Der er for de enkelte aktivitetsområder udpeget personer, der er ansvarlige for opdatering af hjemmesiden, og disse personer er nu ved at lære at

10 bruge det nye system. Det kan allerede nu konstateres, at hjemmesiden har mange besøgende hver dag, normalt flere end 200. Udvalget kan kun opfordre alle aktivitetsområder til at skærpe interessen og indsatsen for opdatering af informationen til medlemmerne. Informations- og Trivselsudvalget /Niels Eilif Hansen Medlemsundersøgelse 2009 begyndere Kommentarerne fra medlemsundersøgelsen omkring begynderudvalget og indslusning er blevet analyseret. De positive tilkendegivelser udtrykker bl.a.: Man føler sig velkommen Fin behandling ved prøve Onsdagsmatcher skaber gode relationer mellem gamle og nye Onsdagsmatcherne er hyggelige Begynderudvalget gør et stort og godt stykke arbejde Kritikpunkterne kan opdeles i flg. temaer: Teoriundervisning Holdundervisning og holdtræning (trænerens job) Bedre beskrivelse af opnåelse af banetilladelse Allerede tilbage i 2003 beskrev begynderudvalget sine visioner, status og handlingsplan og det er denne plan, der danner grundlag for det arbejde udvalget varetager. Vision: At uddanne nys golfspillere bedst muligt og i tråd med DGU s anbefalinger At Mollerup Golf Club fortsætter med at være en hyggelig og rar klub at komme i, at spille golf i - også selvom vi bliver større og større (aktivt spillende antal medlemmer)

11 At medvirke til at værne om det sociale liv i Mollerup Golf Club, så vi fortsætter med at være kendt for det gode fællesskab Status: Mollerup Golf Club har gennem de senere år haft en udskiftning i medlemsskaren på voksne spillere om året. Deraf er mellem 5 og 20 af disse spillere helt nye i golfmæssig sammenhæng. Der er således vurderet at MGC ikke optager medlemmer nok til etablering af egentlige begynderhold. Det år, hvor der blev optaget ekstra 75 medlemmer afviklede udvalget ad hoc arrangeret regelret teoriundervisning. Og det er ligeledes sket i Dansk Golf Union afstikker i Håndbog for begynderudvalg linjen for begynderudvalgets arbejde: En meget væsentlig del af arbejdet i begynderudvalget består i at sluse begyndere ind i klubben på den mest smertefri måde og på en måde så de eksisterende klubmedlemmer kan være tilfredse. Der stilles krav til de nye medlemmer om at de modtager undervisning i regelstof og etikette samt at de deltager såvel en teoretisk som praktisk prøve. Begynderudvalgets primære opgave er dels at give nye spillere en indlæring i de grundlæggende golfregler, etiketteregler, værdier, normer og principper, der kendetegner spillet, dels at skabe rammerne og mulighederne for at de nye spillere kan lære spillets teknik, således at nye spillere kan gives frit spil på banen uden risiko eller større ulempe for andre spillere og uden risiko for golfbanen. Den nye spiller bør gennem en grundig indføring i spillet, golfreglerne samt etikettereglerne bibringes forståelse for den ånd og holdning, der er kendetegnet for golfsporten. Det er vigtigt at skabe den rigtige forståelse for, at golfsporten er en sport, hvor spilleren er sin egen dommer, og at det af den grund kræves, at den enkelte kender reglerne, samt forstår vigtigheden af og forpligtelsen til at overholde reglerne. Ovennævnte forhold er af stor vigtighed for at nye spillere får en indslusning i klubben, der er tilfredsstillende for klubben og ikke mindst for den enkelte spiller. (citat slut)

12 Handlingsplan - Hvad gør vi i Mollerup Golf Club for nye golfere: I en Velkommen til Mollerup Golf Club - brochure orienterer vi ved indmeldelsen, om hvad vi kræver af nye spillere i MGC i forbindelse med opnåelse af banetilladelse. På klubbens hjemmeside kan begynderen ligeledes informere sig om hvad der kræves for at opnå banetilladelse. Vi tilbyder(i samarbejde med klubbens Pro) nye spillere at aflægge baneprøve teoretisk og praktisk Vi afvikler onsdagsturneringer, med fokus på sikkerhed, opførsel og færden på banen og på selve golfspillet og så arrangerer vi i tilslutning til disse aftener regelinstruktion ved bl.a. klubbens DGU dommer. Vi arbejder med at fremme kendskabet til golfspillet og dets mange facetter og med at udbrede kendskabet til god etikette og til golfens sande værdier. Hvad er det, der gør golf til det unikke spil, det er? Vi tilbyder den nye spiller at blive en del af fællesskabet bl.a. ved deltagelse om i onsdagsturneringerne. Der er således i begynderudvalget ikke aktuelle planer om at ændre væsentligt i det igangværende arbejde med indslusning af nye medlemmer i MGC. Begynderudvalget Marianne Maegaard 12.juni Medlemsundersøgelse 2009 turneringer Kommentarerne fra medlemsundersøgelsen vedrørende turneringer er mange og går i mange retninger. Jeg har forsøgt at samle dem: Turneringer tager for lang tid Brug gunstart Savner variation i turneringsprogrammet For mange eksterne turneringer DGU mv. For mange banelukninger

13 På spørgsmålet om hvorfor deltager du ikke i klubbens turneringer er 2 udsagn gennemgående: Mangler tid Spiller ikke godt nok Kigger man i turneringsprogrammet, så er det for omfattende vil nogen sige og andre vil sige ikke omfattende nok. Det er umuligt at stille alle tilfreds. I programlægningen har den overordnede målsætning været at skabe et varieret program med tilbud, der taler til flest mulige spillere: Turneringer for damer og herrer, for juniorer og seniorer og for alle. Der er gunstart (4/9) og løbende start (5/9). Spil på individuelt plan (5/9), for par (3/9) og for hold (1/9). Der er planlagt så enten lørdag eller søndag er turneringsfri i de blokerede weekends. Det er planlagt så færrest mulige weekends er blokeret af hensyn til de, der ikke spiller med og der er taget hensyn til helligdagene i forårsperioden. Det er således vanskeligt at få øje på hvad der lige skal til. Information vil nogen sige men om hvad eksakt, det har jeg ikke lige løsningen på. I forhold til de mange frivillige, der tilkendegav at være villig til at yde et bidrag, så har vi både i begynder- og i turneringsregi allerede indlemmet flere nye frivillige. En del frivillige er i forvejen engageret i dame-, herre-, senioreller juniorsammenhænge. Og størsteparten af de, der har tilkendegivet at ville hjælpe, ser vi så at sige aldrig hverken i onsdagsregi eller til turneringerne i weekenderne. Det er således vanskeligt at gisne om hvordan og med hvad de vil hjælpe. Turneringsudvalget Marianne Maegaard 12. juni 2009.

14 Frivilligt arbejde Ikke færre end 246 medlemmer har sagt ja til at hjælpe Mollerup Golf Club med frivilligt arbejde. Bestyrelsen ser det som en stor og meget glædelig opbakning til klubben. En del af disse medlemmer er allerede involveret i arbejdet, men mange flere vil gerne hjælpe. Det er meget flot. En del har været konkrete og sat X ved et eller flere af områderne Begynder, Junior, Elite, Hjemmeside, Turneringer og Klubblad, mens andre er villige til at hjælpe med praktiske opgaver. De enkelte udvalg vil søge at få flere af disse frivillige inddraget i arbejdet. Med hensyn til udførelse af praktiske opgaver bliver det en opgave for den daglige ledelse at inddrage frivillig arbejdskraft til løsning af opgaver, der dukker op. Der kan eksempelvis blive tale om at organisere en oprydningsdag som optakt til næste sæsonstart, malerarbejde, ekstraordinær rengøring mv.. Jørgen Østergaard Bestyrelsens fortsatte arbejde Undersøgelsen viser tydeligt en række områder, som medlemmerne lægger stor vægt på i bedømmelsen af klubben. Bestyrelsen tager naturligvis undersøgelsesresultatet med i det videre bestyrelsesarbejde. Disse områder er i prioriteret rækkefølge: 18-hullers banen Atmosfære og klubliv Information og kommunikation generelt Træningsfaciliteter Restauranten For bestyrelsen er der ingen tvivl om, at banen er det vigtigste for medlemmerne, og der er stor enighed om at støtte Baneudvalget i størst mulig udstrækning, når visionerne skal gennemføres. Der investeres mange penge i maskiner for at gøre det muligt for greenkeeperne at holde banen så flot som overhovedet muligt. Der bruges endvidere betydelige beløb på baneforbedringer. Denne linje vil blive fortsat. Atmosfære og klubliv er et mere udefinerligt område, som i høj grad involverer hvert enkelt medlem. Atmosfære og klubliv skabes gennem positiv og aktiv medvirken fra medlemmernes side. Bestyrelsen kan tage initiativ til at skabe de bedst mulige rammer. Det er bestyrelsens opfattelse, at der med forbedring af klubfaciliteterne gives et godt bidrag til en god atmosfære og et godt klubliv. Sekretariatet, Pro erne, Turneringsudvalget og Begynderudvalget gør sammen med Klubberne i

15 klubben og restaurationen også en stor indsat for at medvirke til en god atmosfære og et godt klubliv. Bestyrelsen vil støtte disse funktioner, hvor det er muligt. Information og kommunikation generelt er et område, som bestyrelsen har fokus på, ikke mindst gennem Informations- og Trivselsudvalget. En Informations- og Kommunikationsstrategi er udarbejdet, og der skal arbejdes med at få denne fuldt implementeret. Molligan er blevet relanceret med nyt koncept, og en ny hjemmeside er sat i drift, således at der hurtigt kan informeres. Det er bestyrelsens hensigt i stadig større udstrækning at bruge hjemmesiden til løbende at orientere om, hvad der foregår i klub og bestyrelse. Træningsfaciliteterne søges løbende forbedret, men vi er begrænset arealmæssigt med hensyn til antal af udslagsmåtter. Overdækkede udslagssteder er et ønske fra en del medlemmer. Et sådant projekt skal godkendes af Århus Kommune og vil være temmelig bekostelig at udføre, forudsat naturligvis at det skal udføres i en ordentlig kvalitet. Det indgår derfor ikke for tiden i planerne for renovering af området. Der er i år udskiftet en del udslagsmåtter og indkøbt bakker til at hælde træningsboldene ud i. Restaurationen har i medlemsundersøgelsen fået en utilfredsstillende bedømmelse, og mange af de ledsagende kommentarer understreger manglende tilfredshed med restaurationsforholdene. Bestyrelsen drøfter løbende disse forhold med restauratøren, og vi har en forventning om en betydelig større tilfredshed fremover. Jørgen Østergaard

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 30. april 2009

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 30. april 2009 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 30. april 2009 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 18.00 den 30. april 2009 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2009

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2009 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2009 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2009 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Golfklubben Maribo Sø Medlemsundersøgelse

Golfklubben Maribo Sø Medlemsundersøgelse Medlemsundersøgelse AGENDA Validitet af data Antal respondenter, køn, alder, medlemstyper, og handicap. Banen og træningsfaciliteterne 18-huls banen, par 3 banen, drivingrange, indspilsgreen puttinggreen.

Læs mere

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015.

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Generelt Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

MEDLEMSUNDERSØGELSE FREDERICIA GOLF CLUB KNUD LARSEN CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND SDU

MEDLEMSUNDERSØGELSE FREDERICIA GOLF CLUB KNUD LARSEN CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND SDU MEDLEMSUNDERSØGELSE FREDERICIA GOLF CLUB KNUD LARSEN CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND SDU APRIL 00 Medlemsundersøgelse Fredericia Golf Club Side 1 1. INDLEDNING... MEDLEMMERNE 1. GENERELT..

Læs mere

ORDENS- OG ETIKETTEREGLER FOR VÆRLØSE GOLFKLUB Vedtaget på bestyrelsesmøde 19. juni 2014.

ORDENS- OG ETIKETTEREGLER FOR VÆRLØSE GOLFKLUB Vedtaget på bestyrelsesmøde 19. juni 2014. ORDENS- OG ETIKETTEREGLER FOR VÆRLØSE GOLFKLUB Vedtaget på bestyrelsesmøde 19. juni 2014. Indhold: Generelt Ordens- & Etiketteregler for klubhus, omklædningsrum og terrasse Ordens- & Etiketteregler for

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,-

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- inkl. uddannelse og efterfølgende tilladelse til at spille på banen i Gyttegård og på andre golfbaner (DGU-kort (F)) INFORMATION Se også mere på www.gyttegaardgolfklub.dk

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 16. juni 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 16. juni 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. juni 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK

Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK Velkommen til IGK Hvem er IGK Ishøj Golfklub blev grundlagt 2004 og har pt. ca.

Læs mere

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur.

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Baneguide 2016 Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Praktiske bemærkninger: Toiletfaciliteter findes efter 4. og 12. hul, samt i omklædningsrum i klubhuset (efter hul 9). Drikkevand findes

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. februar 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 25. februar 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub

Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub Golf er en af Danmarks største sportsgrene med 150.000 medlemmer i 190 klubber landet over. Så mange mennesker kan ikke tage fejl golf ER en fantastisk

Læs mere

Medlemsundersøgelse Mollerup Golf Club

Medlemsundersøgelse Mollerup Golf Club Medlemsundersøgelse Mollerup Golf Club Rapport November 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 MEDLEMSTILFREDSHED NET PROMOTER SCORE Side 23 PRIORITERINGSKORT Side 25 KLUBBENS STRATEGISKE ARBEJDE

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter.

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter. Begynderhåndbogen Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2016 2. Udgave - 23-03-2016 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Jesper Lorentzen (JLO) Hans Martin Skou (HMS) Jan Lauridsen (JL Golfmanager) Gæst: Poul Lindberg, intern revisor deltog under pkt.

Jesper Lorentzen (JLO) Hans Martin Skou (HMS) Jan Lauridsen (JL Golfmanager) Gæst: Poul Lindberg, intern revisor deltog under pkt. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat: møde # 3 efter GF 2016 Mødedato & sted: onsdag den 18. maj 2016 Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NH) Knud Høgh (KH) Rikke Brøndum (RB)

Læs mere

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club Golf-kørekort Junior Asserbo Golf Club Medl. Nr.: Navn: Adresse Telefon/mobil: Mail: LILLE GRØNT GOLF KØREKORT Når du har gennemført pkt. 1-2, har du erhvervet dig det Lille Grønne Golf Kørekort. Det giver

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN AFHOLDT I KLUBHUSET KL

REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN AFHOLDT I KLUBHUSET KL REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN 09.08.2004 AFHOLDT I KLUBHUSET KL. 19.00 Deltagere: Henning Christiansen Frede Nicolaisen Svend Erik Boysen Jan Carstensen Dennis Zanchetta. Afbud : Marie

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsens vision for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup(SGM)

Bestyrelsens vision for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup(SGM) Bestyrelsens vision for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup(SGM) SGM skal være den foretrukne klub i Sydsjælland. Vi skal tiltrække nye medlemmer, øvede som begyndere. Vi vil sikre vore medlemmer en god golfoplevelse

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub

Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub Introduktion Therese Kølbæk, der er en af klubbens mest talentfulde ungdomsspillere, gennemfører for tiden en bachelor uddannelse i USA. I forbindelse med denne

Læs mere

Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015

Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015 Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015 Handlingsplan Banens handlingsplan er udviklet med fokus på klubbens vision og strategi. Planen skal fremadrettet sikre, at banens

Læs mere

Bestyrelses- og managerrapport. Odense Golfklub Juli 2015

Bestyrelses- og managerrapport. Odense Golfklub Juli 2015 Bestyrelses- og managerrapport Odense Golfklub Juli 2015 Om rapporten SVARPROCENTER Nedenfor ses svarprocenterne år til dato for de enkelte undersøgelser i Golfspilleren i Centrum. Undersøgelse Inviterede

Læs mere

Kursus for begyndere 2017

Kursus for begyndere 2017 Kursus for begyndere 2017 Norddjurs Golfklub byder dig velkommen i klubben Velkommen Begynderudvalget i Norddjurs Golfklub byder dig velkommen som aktiv nybegynder. I denne folder finder du gode råd og

Læs mere

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland.

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. - Den foretrukne i Sønderjylland DRIFTSPLAN 2016 Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Sønderjyllands Golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye medlemmer

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Begynderhåndbogen 2016

Begynderhåndbogen 2016 Begynderhåndbogen 2016 Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Ordens- og etiketteregler

Ordens- og etiketteregler Ordens- og etiketteregler i Ordens- og etiketteregler i Viborg Golfklub 1 Bestyrelsen for Viborg Golfklub har som målsætning, at det skal være en god oplevelse for alle medlemmer og gæster at færdes på

Læs mere

vind, scorekort, handicapsystemet, sikkerhed og ikke mindst samværet med andre glade golftosser.

vind, scorekort, handicapsystemet, sikkerhed og ikke mindst samværet med andre glade golftosser. BEGYNDERHÅNDBOGEN Velkommen til Brøndby Golfklub Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg, intern revisor og Claus Gråbæk, Onlinekontoret deltog under pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg, intern revisor og Claus Gråbæk, Onlinekontoret deltog under pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 6. oktober 2015 kl. 17.00 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO)

Læs mere

Ordens- og etiketteregler for Roskilde Golf Klub

Ordens- og etiketteregler for Roskilde Golf Klub Ordens- og etiketteregler for Roskilde Golf Klub Roskilde Golf Klub har en målsætning om at skabe en god klub med et socialt foreningsliv for både medlemmer og gæster. Vi har en bane, et klubhus med tilhørende

Læs mere

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned.

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned. Skovbo, 15/6 2017 Vision og tanker omkring banens udseende: Klubben ønsker at alle golfspillere skal have en god oplevelse, når de spiller Skovbo Golfklub. Banen skal være fair og smuk at spille. Roughen

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Konklusioner. Horsens Golf Klub 2010

Tilfredshedsundersøgelse Konklusioner. Horsens Golf Klub 2010 Tilfredshedsundersøgelse Konklusioner Horsens Golf Klub 2010 Side: 1 Baggrund for tilfredshedsundersøgelse - Det blev i løbet af foråret 2010 besluttet, at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2017 Velkommen Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke Det midlertidige bagmærke skal

Læs mere

Bestyrelses- og managerrapport. Golfklubben Storstrømmen Juli 2016

Bestyrelses- og managerrapport. Golfklubben Storstrømmen Juli 2016 Bestyrelses- og managerraort Golfklubben Storstrømmen Juli 2016 Om raorten SVARPROCENTER Nedenfor ses svarrocenterne år til dato for de enkelte undersøgelser i Golfsilleren i Centrum. Undersøgelse Inviterede

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1 Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1 Til stede: William Grahn, Peter Fredgaard, Michael Tvede, Charlotte Malling, Erling Jensen, Stig Borg, Arne Larsen (Klubchef).

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 1-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer

Bestyrelsesmøde. Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 1-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer Bestyrelsesmøde Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 1-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen () Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018.

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Denne plan er udarbejdet af baneudvalget med input og ideer fra personer rundt om baneudvalget. Denne udviklingsplan vil beskrive banepleje og målsætning

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den Klubhuset fra kl

Referat fra bestyrelsesmøde den Klubhuset fra kl Referat fra bestyrelsesmøde den 15.5.2013 Klubhuset fra kl. 18.30 23.00 Ref. Margit Rodkjær Deltager: Kristian Bech Andersen (KBA) formand Aage Bak (AAB) Lynge Østergaard (LØ) næstformand Finn Bisgaard

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub.

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub. Prøvemedlemskab af Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.dk 2011 BEGYNDERUDVALGET - tidligere kaldet Kaninkomite (da begyndere

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt Emne Bestyrelsesmøde Dato: 10. april 2013 kl. 17:30 21.15 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Johnny Hansen (JH) Michael Nielsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 5-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2015 1. Udgave - 15-01-2015 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club Golf-kørekort Junior Asserbo Golf Club Medl. Nr.: Navn: Adresse Telefon/mobil: Mail: RØDT GOLF KØREKORT Når du har bestået pkt. 1-2, har du erhvervet dig det Røde Golf Kørekort. Det giver dig ret til at

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014

Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014 Odsherred Golfklub Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014 1 Overordnede mål og strategier Det helt overordnede mål for Odsherred Golfklub i 2014 bliver at skaffe nye medlemmer. Det nuværende antal medlemmer

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 01. februar 2011

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 01. februar 2011 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 01. februar 2011 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 1. februar 2011 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Lørdag den 10. januar 2009. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Turneringsansvarlig - Peter

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Visionsarbejde. formål løfter strategi oplevelser indsatser

Visionsarbejde. formål løfter strategi oplevelser indsatser Visionsarbejde!! formål løfter strategi oplevelser indsatser IMPLEMENTERING I GOLFKLUBBEN Implementering af Golfspilleren i Centrum er en proces i fem trin. Ovenstående figur viser, hvorledes de enkelte

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle-

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 27. juni 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- rupvej 7 Risskov. Til stede: Hans Chr.

Læs mere

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup DGU Dansk Golf Union Ønsket påklædning for medlemmer og gæster i Golfklubben. Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Dress code for members Stiftet den 6. juni 1974 and guests of the Golf Club. Ønsket påklædning

Læs mere

Mollerup Golf Club. Mødereferat Mødedato og sted: mandag d. 9. november 2015 kl. 17.00 i Klubhuset

Mollerup Golf Club. Mødereferat Mødedato og sted: mandag d. 9. november 2015 kl. 17.00 i Klubhuset Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag d. 9. november 2015 kl. 17.00 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO)

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016 Dato og tid: Torsdag den 8. december 2016 kl. 17.30 Sted: I Fælleshuset på Præsteager Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: John Sahlertz Claus Kristiansen

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen Så nærmer tiden sig til en ny, og forhåbentlig spændende golfsæson. Den 3. april er der vor traditionelle åbningsmatch, hvor vi håber rigtig mange tilmelder

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere