MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012"

Transkript

1 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent: Hans Chr. Ralking (HC) Henrik Vinther (HV) Niels Halleløv (NH) Marianne Maegaard (MM) Poul Lindberg (PL) Dorte Grau (DG)) Tove Vestergaard (TVP) Thor Petersen (TP) Charlie Herbst (CH) ingen Charlie Herbst Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra 31. oktober Orientering fra a) Formanden b) Forretningsføreren c) Udvalgene 3. Personale 4. Økonomi: Status/opfølgning v/ kassereren 5. Budget Medlemsundersøgelse og medlemsmøde 7. Baneforbedringer, spec. hul Greenfee aftaler 9. Samarbejde med sekretariatet mv. 10. Banelukninger 11. Anskaffelse af greenfeeautomat PROBOX 12. Eventuelt 13. Næste møde(r) 1. Godkendelse af referat Referatet fra 31. oktober blev godkendt

2 2. Orientering fra A: Formanden (HC): 1. Orienterede om det seneste formandsmøde mellem de 3 Århus klubber a) Der blev diskuteret greenfeeaftaler de 3 klubber i mellem, og Aarhus Golf Club meddelte, at de opsagde samtlige deres greenfeeaftaler. Begrundelsen herfor var, at klubben havde konstateret, at flexmedlemmer, bl.a. fra Aarhus Aadal Golf Club konsekvent betalte halv greenfee. Aarhus Golf Club meddelte samtidig, at de meget gerne fortsat ville have en greenfeeaftale med Mollerup, idet vi jo ikke havde flexmedlemsskaber. b) Aarhus Aadal meddelte, at de fremover ved klubber i klubbens venskabsmatcher ville opkræve en greenfee på 75 kr. pr. deltager. c) Aarhus Open blev diskuteret, og de 2 øvrige klubber ville gerne at turneringen kan etableres. Arbejdet med denne turnering skulle foregå i en af de andre klubber. d) Endelig blev det diskuteret om det ikke ville være muligt, at de 3 klubber kunne få den samme udmeldelsesfrist for medlemmer på 3 måneder i stedet for 2 af hensyn til budgelægningen. Formanden oplyste, at det i så fald ville kræve en vedtægtsændring i Mollerup, og at vedtægtsændringer ikke lige var op over. Orienterede om, at Aarhus kommunes kulturudvalg kommer til et møde i Mollerup den 20. august 2013, hvor klubben får en halv time til en samtale. Kulturudvalget afholder herefter deres møde i klubbens lokaler. B: Forretningsføreren (CH): CH orienterede om en gennemgang af 100 greenfeespillere fra Aarhus Aadal Golf Club. Ved gennemgangen har vi konstateret den samme tendens Aarhus Golf Club har haft med Aadalens Flexmedlemmer. Der er derfor tilsendt Aadalen en skrivelse om ophør af greenfee rabatordningen med dem fra den 1. januar C: Udvalgene: Baneudvalget (DG) a) I henhold til tidligere diskussion om indkøb af ny firstcutter, er der nu kommet et tilbud på en sådan. Prisen er kr. + moms, efter fradrag af rabat og salg af den gamle maskine. Det blev besluttet at indkøbe firstcutteren, den vil kunne leveres til sæson start. b) Udvalget er bekymret over det megen slid på banen. Både på grund af de mange greenfeegæster, men i særdeleshed også af senior-matcherne hen over efteråret hvor banen har været meget våd. Der er samtidig svampeangreb i nogle greens, som er blevet værre af den megen trafik. Det betyder, at banen er længere om at blive klar i forårssæsonen. c) DG stillede forslag om at alle matcher skulle lukkes ned fra oktober måned. Beslutningen blev, at vi indtil videre ikke gør noget, men vil være mere opmærksomme på, om banen skal lukkes i ekstremt våde perioder. Endvidere en henstilling til de som benytter sig af el-trolleys om hvis muligt, at benytte en bærebag el. skubbe-trolleys.

3 Økonomiudvalget (PL TVP) Orienterede om udvalgets møde med Handelsbanken, hvor vi forhandlede en nedsættelse af renten på vore lån og kassekredit. Dette gav en besparelse på ca kr. Trivselsudvalget (TP) a) Orienterede om de arrangementer bl. andet til Elvis fortolkningerne. b) Udvalget er begyndt at gennemgå de mange medlemmer der i medlemsundersøgelsen har tilbudt sig til frivilligt arbejde. I den forbindelse savnede udvalget konkrete arbejdsopgaver der kan udføres. En af de opgaver der arbejdes med er store oprydningsdag i foråret. Turneringsudvalget (HV) a) Orienterede om at turneringsoversigten er næsten på plads og koordineret med restauratøren, således at der ikke er konflikt mellem forpagters arrangementer og klubben turneringer. b) 2. Juledagsmatchen er aflyst, idet vi forventer der ikke bliver tilmeldinger nok. c) Orienterede om møde mellem klubber i klubben og begynderudvalget, angående ønsker om turneringer og matchdage/banelukninger. På mødet kunne der ikke opnås enighed om banelukninger. Derfor er der et særskilt punkt på dagsordenen vedr. banelukninger. d) Klubber i klubbens venskabsturneringer er aftalt, og er blevet kalendersat. 3. Personale I henhold til beslutning på sidste bestyrelsesmøde havde husudvalget og TVP haft møde med forpagteren om en ny kontrakt for det kommende kalenderår. Forpagter var stadig af den opfattelse, at en reduktion af forpagtningsafgiften, som foreslået jfr. beslutningen fra sidste bestyrelsesmøde, ikke var tilstrækkeligt for en fornuftig drift af restauranten. Der er nu udarbejdet et nyt forslag til kontrakt mv. for det kommende år, som bestyrelsen herefter skal behandle. Ud over det tidligere besluttede om halv forpagtning i perioden , er det aftalt at forpagter ikke betaler forbrug af el i perioden Klubben sørger for rengøring af restaurant lounge og forgang 2 gange ugentlig. Forpagter sørger selv for yderligere rengøring. Til gengæld kan klubben udleje restaurant lounge og mødelokaler til 3. person, når forpagter ikke har private arrangementer i disse. Endelig får forpagter ret til at lukke lokalerne i 14. dage i februar måned. Forpagter har tiltrådt denne aftale og underskrevet kontrakten. Efter en længere diskussion blev den nye forpagtningsaftale sat til afstemning, idet der ikke kunne opnås enighed. Bestyrelsen tiltrådte aftalen 5 stemte for (HC TVP TP NH og PL) 2 stemte i mod (HV og DG) en undlod at stemme (MM).

4 HV ønskede at fastholde sin dissens fra sidste møde således: alternativer til nuværende forpagter bør undersøges. Ønsker at fastholde det i kontrakten indgåede beløb for forpagtningsafgift Økonomi 5. Budget 2013 TVP gennemgik det af sekretariatet udarbejdede perioderegnskab pr. 30. november 2012, og vi forventer stadig et overskud. Regnskabet tages til efterretning. TVP gennemgik det af CH udarbejde foreløbige budget for 2013, som ser ganske fornuftigt ud. På næste bestyrelsesmøde i januar tages der endelig stilling til budgettet for 2013, og hvor vi så samtidig vil se på de ekstra ønsker fra udvalgene, for evt. at kunne indarbejde disse i budgettet. Vi vil samtidig se på et budget for Medlemskabsformer mv. i MGC Kort snak om medlemsundersøgelsen og medlemsmødetmødet. Der er kommet fin respons fra medlemmer vedr. fokuscope. Mere om dette på næste bestyrelsesmøde. 7. Baneforbedringer spec. Hul Greenfeeaftaler Der har været afholdt møde med Miljø og Teknik omkring vores eventuelle sø projekt på hul 15. På mødet deltog DG og HC. Miljø og Teknik vil vende vores gennerelle vandproblemer med Sport og Fritid. Vi er i den forbindelse inviteret til en gennemgang af banen med repræsentanter fra Miljø og Teknik og Sport og Fritid den 8. januar Fra klubben Deltager HC DG CH og Chefgreenkeeperen. CH gennemgik situationen med afstemning af greenfee, som efter hans opfattelse efterhånden havde udviklet sig til rent kaos, idet mange greenfeegæster ikke betalte den korrekte fee. Han underbyggede sin augmentation, idet der var tilkommet ham en foreløbig revisionsrapport vedr. vores interne revisors gennemgang. CH foreslog at vi afskaffe greenfeeaftaler med de klubber, der har Flexmedlemsskaber, samt udtræder af 50 kr. ordning med de samarbejdende golfklubber i Midtjylland. Han ønskede at undersøge muligheden for greenfeeaftaler med klubber uden flexmedlemsskaber. Bestyrelen tiltrådte dette, med følgende fremtidige greenfeepriser for klubber med aftale: 200 kr. på hverdage 225 kr. i weekender og helligdage Derudover blev det besluttet at greenfee for 2013 bliver følgende: Hverdage Weekend og helligdage 300 kr. 375 kr.

5 Endelig blev det besluttet at gæstebilletter i 2013 er 6 stk. pr. medlem til en pris af 175 kr. Billetter skal købes i sekretariatet inden spil kan foretages. 9. Samarbejde med sekretariatet 10. Banelukninger. CH har ønsket dette punkt på dagsordenen, idet han gerne vil have, at de bestyrelsesmedlemmer der ønskede hjælp fra sekretariatets medarbejdere, kontakter ham først, således at arbejdet kan tilrettelægges derefter. Bestyrelsen tiltrådte denne ordning. HV gennemgik de anmodninger om banelukninger der var fremkommet fra klubber i klubberne og fra begynderudvalget. Seniorklubben har ønsket banelukning hver tirsdag til afvikling af deres ugentlige turnering. Begrundelsen herfor er, at der nu er ca. 180 medlemmer i seniorklubben. Det vil være uheldigt, at der eventuelt kommer greenfeegæster til at gå mellem seniorspillerne. Ligeledes vil seniorklubben gerne kunne tage 100 spillere på banen hver tirsdag. Herreklubben har ønsket de samme betingelser som i sæsonen Dameklubben har ønsket de samme betingelser som i sæsonen Begynderudvalget har ønsket at kunne have gunstart på 18 huller i sæsonen Det skal forstås således, at der spilles 2 turneringer om onsdagen 1 på forni og 1 på bagni. Begrundelsen herfor er at onsdagsturneringen er en rigtig god katalysator for at få nye medlemmer integreret i klubben, og der er rigtig stor tilslutning til disse onsdagsturneringer. HV havde den opfattelse, at hver klub har 1 gunstart pr. måned. Derudover kan onsdagsturneringen afvikles som gunstart på 9 huller de resterende onsdage i måneden. Det er HV s opfattelse at onsdagsturneringen er en turnering til spillere der vil gå ned i HCP. CH fremførte i den forbindelse, at der er foretaget nogle undersøgelser der viser, at de medlemmer som danske golfklubber mister, er medlemmer med høj HCP og specielt de ældre spillere. NH mente det var en god indgang for nye medlemmer til at etabler sig i klubben, at så mange som muligt får mulighed for at spille onsdagsturneringen. Et flertal i bestyrelsen besluttede at imødekomme de af klubberne ønskede anmodninger om lukning af banen i sæsonen Vedrørende onsdagsturneringen blev det besluttet, at denne kunne afvikles med banelukning i perioden 1. april til 30. juni 2013, herefter vurderes behovet igen. Par-turneringen afvikles lørdag eftermiddag som hul 1 start. 5 stemte (HC TVP PL NH og TP) for dette 3 (HV, DG og MM) imod. HV meddelte herefter, at han ønskede at fratræde som turneringsudvalgsformand og at han samtidig ønskede at udtræde af bestyrelsen. Dette toges til efterretning. Knud Høgh vil herefter blive indkaldt i det han er bestyrelsens 2. suppleant.

6 11. Anskaffelse af en greenfeeautomat 12. Eventuelt 13. Næste møde/r CH havde fremsendt et ønske om køb el. leasing af en nyudviklet automat (Probox24) der kan håndtere alle former for greenfee betaling. Automaten kan modtage alle former for kreditkort, og en stor fordel vil være, at greenfee gæster ikke længere kan betale med kontanter. Tages op som et punkt på næste bestyrelsesmøde. Formanden ønskede bestyrelsen og deres familier en god jul og et godt nytår, og uddelte de sædvanlige 3 flasker vin. Afholdes den 22. januar 2013 kl ligeledes blev februar mødet besluttet til afholdelse den 19. februar 2013 kl Møde blev hævet kl af formanden. Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst Godkendt af: Hans Chr. Ralking Knud Høgh Niels Halleløv Poul Lindberg Marianne Maegaard Dorte Grau Tove Vestergaard Pasalic Thor Petersen

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 23. maj 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 21. maj 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H.C. Ralking (HC)

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere