Ændringsforslag fra Venstre til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag fra Venstre til budget 2014-2017"

Transkript

1 Bilag 7 Ændringsforslag fra Venstre til budget Ændringsforslag 1: Omfordeling af midler til "Styrkelse af Erhvervslivet" Forligsparterne har valgt at afsætte 5 mio. kr. årligt fra og med 2014 til varetagelse af erhvervsrelaterede opgaver i Borgmesterens Afdeling, bl.a. andet via en styrkelse af erhvervspuljen. Der lægges bl.a. op til Et markant løft i en serviceorienteret myndighedsbetjening. For at understøtte denne del af initiativet foreslås det, at 2 af de 5 mio. kr. afsættes til, at Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Teknik og Miljø i fællesskab kan videreudvikle og afprøve nye metoder til forbedring af myndighedsbetjeningen, bl.a. med fokus på servicekulturen. Ændringsforslag 2: Gennemførelse af VVM'er for Letbanens 2. Etape I budget 2013 blev der afsat i alt 5,75 mio. kr. i årene 2013, 2014 og 2015 til VVM undersøgelse af Hinnerup-etapen og Brabrand-etapen. Beløbet forudsætter, at staten medfinansierer 50 % på begge etaper, og at Aarhus Kommune finansierer 1/7 af udgifterne til VVM for Hinnerup-etapen og 50 % af udgifterne til Brabrand-etapen. Den samlede pris for VVM for hver af de to etaper er skønnet til 10 mio. kr. Staten har endnu ikke givet tilsagn om at medfinansiere de forudsatte 50% af udgifterne til de to VVM er. For at fastholde kontinuitet i udbygningen af Letbanen - og dermed en mulig anlægsstart i 2018, foreslås det, at kommunen går ind og dækker 1/7 af den forudsatte statslige finansiering af VVM'en for Hinnerup-etapen ( kr.) og hele den forudsatte statslige finansiering af VVM'en for Brabrand-etapen (5 mio. kr.). Det skal bemærkes, at staten heller ikke har givet tilsagn om medfinansiering af den samlede anlægsinvestering for 2./3. etape. Merudgifterne til de to VVM'er foreslås finansieret via en indfasning af de afsatte midler til "Styrkelse af erhvervslivet" (1 mio. kr.) samt "Udvikling af udbredelse af velfærdsteknologi" (3. mio. kr.). På begge områder vurderes behovet for en afklaring af indsats og organisering at betyde, at der naturligt vil være mindreforbrug i Endvidere foreslås der taget 1 mio. kr. fra de afsatte midler til cykelhandlingsplanen i Ændringsforslag 3: Etablering af ny koncertplads ved Eskelund

2 Behovet for etablering af en ny koncertplads er påtrængende. Hvis en ny koncertplads skal kunne benyttes i forbindelse med europæisk kulturhovedstad 2017, skal arbejdet igangsættes nu. En ny koncertplads vil skulle afløse den midlertidige koncertplads ved Marienlystvej, som indgår i budgetforliget, samt Northsides koncertareal i Ådalen. Begge disse arealer kan kun fungere i en begrænset årrække pga. planlagt byudvikling i områderne. Byrådet har tidligere besluttet at sigte mod etablering af en ny koncertplads på arealer ved Eskelund på baggrund af en undersøgelse af 38 mulige placeringer for en ny plads. Det forventes, at der skal udarbejdes en VVM for anlægget. VVM en vil sørge for tilbundsgående at belyse de samlede miljømæssige konsekvenser ved koncertpladsen, herunder eventuelle afledte konsekvenser for udviklingen af naboområder. Der skal endvidere udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan. Byrådet skal behandle planerne, som vil komme i høring hos bl.a. Miljøministeriet. Det foreslås at afsætte 28,6 mio. kr. til myndighedsbehandling, projektering og anlægsetablering af en ny koncertplads på Eskelund i perioden Udgiften foreslås søgt finansieret via eksterne fonde mv. Der optages en indtægtsreserve på beløbet. Borgmesterens Afdelings "eventfunktion" får ansvaret for at søge relevante fonde og afsøge andre muligheder for ekstern finansiering - i samarbejde med Kultur og Borgerservice. Hvis der ikke ved udgangen af 2017 er sikret den nødvendige finansiering, finansieres anlægsbeløbet i stedet via Eventpuljen - som et driftsfinansieret anlæg over en 30-årig periode Ny koncertplads på Eskelund Indtægtsresserve mhp. finansiering af ny koncertplads Ændringsforslag 4: Aarhus Kommunes tilslutning til Rejsekortet Det foreslås, at budgetforligets forslag til håndtering af kommunens udgifter til Rejsekortet justeres, så byrådet sikrer sig mod en forringelse af serviceniveauet i den kollektive trafik. Det foreslås, at der optages en udgiftsreserve og en indtægts-/mindreudgiftsreserve, der modsvarer udgifterne til Rejsekortet mhp. så vidt muligt at finansiere udgifterne via overskuddet i Busselskabet og via de løbende reguleringer ift. Midttrafik (nettomerindtægter). Hvis indtægts-/mindreudgiftsreserven ikke kan udmøntes fuldt ud i det enkelte år, foreslås restbeløbet at indgå i opsamlingen af ikke-styrbare budgetafvigelser.

3 Teknik og Miljø optager hurtigst muligt forhandlinger i Busselsselskabets driftsråd og med Midttrafik mhp. at afklare mulighederne for finansiering via Busselskabets opsparing. Det kan ikke anbefales at lade anlægsresserven til den kollektive trafik indgå i finansieringen af Rejsekortet. Hvis budgetforliget således bevares i sin nuværende form, vil Teknik og Miljø være nødsaget til at pege på serviceforringelser i den kollektive trafik, hvis kommunens udgifter til Rejsekortet ikke kan finansieres fuldt ud via overskuddet i Busselskabet og via de løbende reguleringer ift. Midttrafik (nettomerindtægter). Ændringsforslag 5: Øget råderum til infrastruktur i Det foreslås, at der fra 2018 og frem sikres et yderligere løft af det samlede anlægsniveau på 50 mio. kr. årligt. Midlerne øremærkes til trafikal infrastruktur/kollektiv trafik - mhp. på at sikre dele af de nødvendige investeringer, når målet er en by i vækst og udvikling. Der vurderes at være råderum via driftsoverskuddet hertil, idet driftsoverskuddet i 2017 i budgetforslaget er opgjort til 578 mio. kr. Med et fastsat måltal på 426 mio. kr. til anlæg + yderligere 50 årligt til anlæg i budgetforliget, er der alt andet lige et forventet uudnyttet råderum på ca. 100 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Ændringsforslag 6: Igangsættelse af Viborgvej udvidelse etaperne fra Som det fremgår af Cowi/Rambøll rapporten vedr. mest mulige mobilitet for investeringerne, er Viborgvej prioritet højt i denne rapport. Venstre foreslår at der afsættes 17 mio. i 2014, 18 mio. i 2015, 26 mio. i 2016 og 19 mio. i 2018 til igangsættelse og udvidelse af Viborgvej til 4 spor fra Rundkørsel ved Rute 26 og til ringvejen. Økonomien tilvejebringes ved nedbringelse af sygefravær på en dag i og to dage fra I alt =60 mio. I årene skal der laves konkurrence udsættelse med det mål at indhente et provenu på 7 mio. i 2014, 8 mio. i 2015, 20 mio. i 2016 og 25 mio. i Det giver et netto overskud på finansiering på 40 mio. kr. Ændringsforslag 7: Forbedring af rammevilkår for ude servering

4 DRC Danmarks Restauranter & Cafeer og AROS Restauratørerne Aktive Restauratører Og Serveringssteder har henvendt sig af flere omgange, med ønsket om at Århus Kommune forbedrer sine ramme vilkår for ude servering og den afgift der betales i forbindelse med dette. Konkrete forslag vedrørende rammevilkår for udeservering. Med fokus på det omsætnings- og beskæftigelsesmæssige potentiale i turisterhvervene har begge parter fremsat følgende for brug ved de kommende budgetforhandlinger og den sideløbende udarbejdelse af en ny restaurationsplan. Det drejer sig om en mere fleksibel udnyttelse af udeserveringsarealerne (sæsonforlængende initiativer) herunder en reduktion i betalingen til kommunen for leje af fortovsarealer. Forslaget vil betyde, -flere ansatte i restaurationsbranchen, -blandt branchens leverandører, - øge restauratørernes indtjening og kommunens skatteindtægter samt virke fremmende for turismen. Budgetmæssigt vil det i skrivebordstal skønsmæssigt betyde et fald i de kommunale indtægter på udlejning af fortov på omkring en-to mio. kr./år. Totalt lejer Aarhus Kommune fortov ud til udeservering for cirka 2,4 mio. kr. årligt. Hvis vi i Århus gør som København Kommune besluttede fra 2012 helt afskaffer opkrævning af leje for udeservering vil provenutabet på papiret således blive 2,4 mio. kr. Imidlertid kan der så direkte påregnes øgede indtægter fra selskabsskat/virksomhedsskat, da virksomhedernes overskud jo bliver 2,4 mio. kr. større. Ved 22 procents selskabsskat skal provenutabet reduceres med godt , hvilket bliver 1,9 mio. kr. AROS Restauratørne foreslår, at leje af kommunens fortov til udeservering reduceret til administrationsomkostninger forbundet herved. Lad os antage, at det bliver kr , vil provenutabet reduceres til 1,4 mio. kr. Ser man på beskæftigelseseffekten vil kommunen meget hurtigt kunne opnå budgetneutralitet. Følgende ønskes overvejet: Udeserveringsafgiften reduceres og bidrager til driften af VisitAarhus. Da restauranter og cafeer med udeservering - eksempelvis langs åen - ofte er første træfpunkt mellem turister og aarhusianerne, vil medlemmerne af AROS Restauratørerne og deres personale gerne tilbyde at assistere VisitAarhus med turistinformation. (Den reducerede fortovsleje kunne argumenteres som betaling for restauratørernes service som turismeinfo-hotspots. Her kunne der også ligge en løsning i debatten og turistkontor eller ej. Turistinfo, dér hvor turisterne kommer, er jo sund fornuft. Hoteller yder i den sammenhæng en indsats for overnattende gæster. Men den cirka en mio. endagsturister, der kommer til Aarhus årligt, vil jo ikke have adgang til denne udmærkede hotelservice. Her kunne restaurationsbranchens turismevirksomheder være rette sted. Det kan være i form af info-hotspots/hylder med informationsmateriale og bevidstgørelse

5 af personalet om at info-servicere turisterne. Der kunne eventuelt markeres Turistinfo med et logo ved indgangspartiet. Venstre foreslår at Byrådet afsætter 2,4 mio. kr. til et forsøg på 24 mdr., hvor afgiften for udeservering fjernes som det er sket i København og nu hvor mange andre store kommuner lægger op til det samme. Forsøget evalueres i fællesskab med branche organisationer og VisitAarhus ultimo 2015 Ændringsforslag 8: Fleksibel åbningstid i daginstitutioner. Venstre ønsker, at kommunen indretter sine tilbud efter familiernes behov. En række familier arbejder i dag uden for daginstitutionernes åbningstid. Derfor ønsker Venstre at afsætte midler til udvidelse af åbningstiden af mindst en daginstitution i hvert område/distrikt. Der udarbejdes en simpel behov analyse for at placere disse centralt i hvert distrikt. Udgifter afholdes indenfor MBU budget med mulighed for besparelse på central administration. Ændringsforslag 9: Venstre ønsker en lokal beskæftigelsesreform Alt for mange århusianere i den arbejdsduelige alder er på overførselsindkomst. Det skaber et betydeligt pres på de offentlige finanser. Derfor er det afgørende, at flere århusianer kommer i arbejde, så der bliver flere til at bidrage til velstanden og udviklingen af Århus Venstre mener, at den bedste hjælp, vi kan give ledige, er at sikre flere lokale arbejdspladser. Derfor er Venstres udgangspunkt at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Det vil gøre det billigere og mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark og dermed Århus, og dermed kan vi bevare og skabe nye lokale arbejdspladser. Beskæftigelsesindsats hører til blandt verdens dyreste. Vi bruger hvert år 16 mia. kr. i Danmark på den aktive beskæftigelsesindsats, og dertil kommer udgifterne til administration og forsørgelse. I en tid, hvor hver en krone i den offentlige sektor skal vendes for at sikre, at vi får mest muligt for pengene, er det afgørende, at vi bruger pengene der, hvor de gør størst gavn. Derfor skal vi kaste et kritisk blik på beskæftigelsessystemet, som det fungerer i dag. Det fremmeste formål med den danske beskæftigelsesindsats er at få ledige tilbage i arbejde. Derfor skal indsatsen tilrettelægges, så den er mest effektiv og modsvarer virksomhedernes behov. Det er desværre ikke altid tilfældet i dag.

6 Beskæftigelsesindsatsen kan ikke ses isoleret fra de offentlige overførselsindkomster. Graden af succes for den aktive beskæftigelsesindsats afhænger i høj grad af indretningen af især kontanthjælp og dagpenge. Det er helt afgørende, at det rent økonomisk kan betale sig at tage arbejde frem for at være ledig. Nuværende regering har gennemført en række initiativer, så det i mindre grad kan betale sig at arbejde. Det er den forkerte vej at gå. PEJLEMÆRKER FOR VENSTRES REFORM AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 1. Pengene skal bruges bedre. Venstre foreslår at spare i alt 30 mio. kr. i 2014 på beskæftigelsesindsatsen, nærmer i det kommunale projekter.besparelser skal gå til indsatsen for at få flere i arbejde og forbedre den direkte virksomheds service. Jobcentret skal i større grad have fokus på match og formidling af arbejdskraft, frem for afklaring og interne projekter. 2. Det skal betale sig at arbejde. En integreret del af en solid beskæftigelsesindsats er at sikre gode incitamenter, så det bedre kan betale sig at arbejde frem for at være ledig. Derfor skal den lediges gevinst ved at tage et job være større end i dag. Det skal der arbejdes med, overfor til enhver tid siddende regering. 3. Hurtigere tilbage i job. Ledige skal hurtigst muligt tilbage i ordinær beskæftigelse. Den private virksomhedskontakt skal derfor øges, så de ledige så tidligt som muligt kommer i mest mulig kontakt med virksomhederne. Tilsvarende skal uddannelse fremover knyttes til et konkret job eller jobmulighed. sikre, at ressourcestærke ledige tager et større ansvar. prioritere jobfokus i uddannelsesindsatsen, så det sikres, at vi ikke uddanner til ledighed. opprioritere virksomhedskontakten, mens antallet af offentlige løntilskud skal reduceres. 4. Den ledige skal i centrum. De arbejdsparate ledige skal have mere ansvar for deres egen situation, herunder et friere valg mellem det kommunale jobcenter og andre private aktører. sikre, at ressourcestærke ledige tager et større ansvar. Bl.a. ved at give de arbejdsmarkedsparate ledige friere valg, så de kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet af andre end det kommunale jobcenter, fx et vikarbureau, en virksomhed eller deres a-kasse. sikre bedre økonomisk tilskyndelse og klare mål for nedbringelse af ledigheden, særligt ungdoms arbejdsløsheden og væsentligt færre på permanent offentlig forsørgelse.

7 5. Effektiv og billigere administration. Beskæftigelsesindsatsen varetages i dag især af 94 jobcentre og a-kasserne. Venstre ønsker større og mere effektive jobcentre for at lette administrationen og øge kvaliteten. reducere antallet af kommunale projekter. at arbejde for at rådighedssamtaler som udgangspunkt skal foregå i jobcentrene og ikke i a- kasserne. have flere private aktører. Beskæftigelsesindsatsen i Århus Kommune skal derfor fremover, blive styret ud fra fem grundlæggende målsætninger: 1. Sænke andelen af borgere i Århus Kommune på offentlig forsørgelse. 2. Færre borgere er langtidsledige eller langtidssyge. 3. Antallet af jobparate ledige i Århus Kommune skal udvikle sig bedre end gennemsnittet blandt øvrige kommuner i Region Midtjylland. 4. Sænke antallet af unge under 30 år, som modtager kontanthjælp. 5. Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau skal løftes 6. Al kommunal beskæftigelsesindsats skal bedømmes ud fra deres effekt på disse fem målsætninger. LEDIGE: FJERN DOBBELTARBEJDET a-kassen. -kasser og kommuner. Kilde: Ugebrevet A4, april 2012 Venstre vil omprioriterer midler indenfor MSB (BEF) på 30 mio. pr. år ved nedlæggelse af kommunale afklaringsenhed. Ændringsforslag 10: Lærlinge projektet Århus Kommune har gjort gode erfaringer med Lærlingeprojektet der har været iværksat af det lokale beskæftigelsesråd.

8 Der er skabt ekstra ordinære lærlingepladser med begrænsede midler. Venstre ønsker at projektet fortsætter i de kommende 4 år. Vi ønsker at afsætte 1,0 mio. pr. år. Der anvendes 1 mio. kr./år fra netto overskud på finansiering fra forslag 6. Ændringsforslag 11: Folkeskolen Venstre ønsker at afsætte 60 mio kr i perioden til kompetenceudvikling i folkeskolens kernefag, til inklusion og til pædagogisk IT med det formål at effektivisere lærernes forberedelse. Finansieringen findes ved omprioritering fra administration i MBU, yderligere udbud og/eller nedlæggelse af kommunale afklaringsprojekter. Venstre ønsker, at lærernes undervisningstid løftes med 2 klokketimer som anbefalet af KL. Ændringsforslag 12: MSO - De svage ældre skal have et løft. Ældre i plejeboliger skal have mere hjælp i hverdagen. Særligt i løbet af dagen er der behov for et løft. Den praktiske hjælp skal ændres, så det bunder i en konkret individuel vurdering af den enkelte ældre gennem hjemmebesøg. Rehabilitering skal ske med omtanke Større indflydelse på eget liv. En indgang til ansøgninger på ældreområdet. Samme sagsbehandler. Flere aktiviteter til plejehjemsbeboere, så de ældre ikke skal sidde isolerede og alene Bedre opfølgning på tilfredshed 30 % er utilfredse med velfærdsteknologi, 15 % er utilfredse med deres hjælp Flere frivillige i ældreplejen, der ikke skal opfattes som gratis arbejdskraft, men indgå som personer, der kan øge livskvaliteten i hverdagen.

9 Udgifter afholdes indenfor MSO eget budget område. Ændringsforslag 13 - anlæg fra eskrivelse sum nfrastruktur/kollektiv trafik get anlægsniveau via forventet driftsoverskud

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013

UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013 FINANSLOVS UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013 FÆRRE AFGIFTER FLERE ARBEJDSPLADSER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. REFORMER FOR VELFÆRD...8 3. VELFÆRD MED FRIHED... 15 4. FLERE SKAL MED...

Læs mere

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag,

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016 Høring af udkast til Mulighedskatalog - 1: Øget inklusion og målretning af specialtilbud i folkeskolen _x Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune 17. september 2010 Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune København skal som en moderne storby på en og samme tid tage hånd om det liv, københavnerne lever nu og den fremtid, som byens børn skal

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 24-03-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 5.0, af september 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018. Økonomiudvalget

Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018. Økonomiudvalget Råderumsforslag Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 ØU 1 82 Finansiering Nedsættelse af kompensation i.f.m. barselsorlov

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

FTF s vurdering af Fair Løsning 2020

FTF s vurdering af Fair Løsning 2020 10-0585 LIBA - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 49 FTF s vurdering af Fair Løsning 2020 Socialdemokraterne og SF har i dag fremlagt deres bud på en 2020-plan. Planen er

Læs mere