Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik"

Transkript

1 Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GRLED = Gruppeleder O = Orienteres AN = Anden gruppe/udvalg Lovomr./ eskrivelse UDV DIR AFDL GRLED AN SAGS Jobcenter Ydelseskontor Lov om aktiv socialpolitik emærkninger Lov om aktiv socialpolitik kap. 01 Formål og den enkeltes ansvar 2, stk. 4 Hjælp til gravide under 18 år. Uafhængigt af forældrenes forsørgeransvar kan der ydes hjælp til gravid datter under 18 år til dækning af behov, der følger af graviditeten. Lov om aktiv socialpolitik kap. 02 Statsborgerskab og bopæl 3 Vedvarende hjælp ved lovligt ophold her i landet Vedvarende hjælp gives ved lovligt ophold i her landet. Den sociale sikringsstyrelse træffer afgørelse om vedvarende hjælp til udlændinge, der ikke er omfattet af 3, stk. 2, nr. 2 eller 3 5 Hjælp under ophold i udlandet I Der kan normalt ikke ydes hjælp til personer der opholder sig i udlandet I særlige tilfælde kan retten til hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet Lov om aktiv socialpolitik kap. 03 Vejledning og opfølgning

2 Lovomr./ eskrivelse UDV DIR AFDL GRLED AN SAGS Jobcenter Ydelseskontor 7 Vejledningspligt emærkninger Side 2 8 ehandling af ansøgninger og senest 8 uger efter første udbetaling foretage en vurdering, jf. 6 i lov om retssikkerhed og administration 8 a Ledige som modtager hjælp alene pga. ledighed skal ved første henvendelse registreres som arbejdssøgende hos staten i Jobcenter. RTL 6: Hvis en borger har brug for at få hjælp i en længere tid, skal kommunen tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt. Ledige registreres i Jobnet 10 stk. 1 Opfølgning i kontanthjælpssager, herunder vurdering af om der er grundlag for at yde andre former for hjælp 10 stk. 2 Opfølgning senest hver 3 måned. Kommunen skal foretage opfølgning på en sag efter stk. 1 senest 3 måneder efter første henvendelse eller senest 3 måneder efter, at sagen har været vurderet efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Herefter skal opfølgning ske senest 3 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet, eller der er lavet en opfølgning i kontaktforløbet, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 10 stk. 3 Opfølgning på fleksjob og skånejob Lov om aktiv socialpolitik kap. 04 Kontanthjælp og starthjæ.lp 11 erettigelse kontanthjælp og tilbud efter beskæftigelsesloven erettigelse til hjælp forudsætter, at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold der bevirker, at ansøgeren ikke kan skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse ( social begivenhed. 12 Hjælp i særlige tilfælde under uddannelse 12 a Personer med visse former for opholdsret. Vejledning, nr. 33 af 4. maj 2004 til 12 a i aktivloven 12 b Sygeopfølgning 13 Udnyttelse af arbejdsmulighederne (Rådighedsvurdering) 14 stk. 1 ortse fra formue indtil kr. pr. ægtefælle. 14 stk. 2 ortse fra yderligere formue til bolig, erhvervs- eller uddannelsesmuligheder evarelse af nødvendig boligstandard Nødvendig af hensyn til uddannelse.

3 Lovomr./ eskrivelse UDV DIR AFDL GRLED AN SAGS Jobcenter Ydelseskontor 14 stk. 3 ortse fra formue fra erstatning for tab af erhvervsevne og varigt mén. emærkninger Lov om erstatning til voldsofre mv. Lov om erstatningsansvar Lov om arbejdsskade Side 3 15 ortse fra kapitalpensioner, anden opsparing, livsforsikringer med tilbagekøbsret. 25 stk. 1-3 Udmåling af hjælp til forsørgelse: Kontanthjælp 25, stk. 1-3, jf. 25, stk stk. 4 eløb til dækning af unge under 25-åriges dokumenterede bidragspligt 25, stk. 4, jf. 25, stk stk. 5 Nedsættelse af hjælpen til ægtepar efter 6 sammenhængende måneder på kontanthjælp, 25, stk stk. 12 evilling af starthjælp 25, stk. 12, jf. 11, stk , stk. 3-5 ret til kontanthjælp betinget af, at ansøgeren har opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år. Forsørgertillæg til en person på starthjælp med forsørgelsespligt overfor barn under 18 år 11, stk. 3-5 ret til kontanthjælp betinget af, at ansøgeren har opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år 25 a Engangshjælp 25 b - d Loft over den samlede hjælp 25 f Nedsat hjælp til unge under 25 år der modtager kontanthjælp efter 25, stk. 1, nr. 3 eller stk. 1-4 eregning af hjælp til ægtepar/samlevende. 26 stk. 5 eregning af hjælp til ægtepar omfattet af 13, stk hjemmearbejdende ægtefælle (stk. 5) Ifølge 13, stk. 7-8 kan en person, hvis ægtefælle er berettiget til hjælp efter 11, vælge ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder med den konsekvens at hjælpen nedsættes efter reglerne i 26, stk Hjælp til 60 årige udlændinge, der ikke kan få social pension pga. betingelser for optjening. 27 a Supplement til personer, der ikke modtager fuld førtidspension pga. betingelser for optjening 29 Hjælp til personer der er indsat til strafafsoning eller er varetægtsfængslet

4 Lovomr./ eskrivelse UDV DIR AFDL GRLED AN SAGS Jobcenter Ydelseskontor Fradrag for indtægter I 33 Indtægter der ikke fratrækkes 34 Særlig støtte. 38 a Sanktioner - nedsættelse af hjælpen med 1/3 I 39 Udeblivelse - forholdsmæssig nedsættelse af hjælpen I 40 stk. 1 Nedsættelse af beskæftigelsestillægget ved udeblivelse. I 40 stk. 2 Nedsættelse af godtgørelse ved udeblivelse. I emærkninger Side 4 40 a Sanktioner - nedsat hjælp og tilbagebetalingspligt, når en person tilsidesætter oplysningspligt om arbejde 40 b Sanktioner - nedsat hjælp og tilbagebetalingspligt, når en person tilsidesætter oplysningspligt om arbejde I Gælder personer der modtager kontanthjælp efter 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller, stk. 3. Gælder dog ikke hvis personen er gift/samlevende med person på starthjælp efter 25, stk. 12, jf. 26, stk. 2 eller 3 eller på introduktionsydelse efter integrationsloven. I Gælder personer der modtager hjælp efter 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, stk. 4 eller, stk. 12 samt personer, der modtager kontanthjælp efter 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller, stk. 3 og gift 7 samlevende med person på starthjælp efter 25, stk. 12, jf. 26, stk. 2 eller 3 eller på introduktionsydelse efter integrationsloven. 41 Ophør af hjælpen ved afvisning af tilbud. I Lov om aktiv socialpolitik kap. 06 Revalidering Principielle retningslinier jf. kap. 06 I 46 Godkendelse som revalidend 49 stk. 1 Revalideringsydelse i højst 3 år. Revalideringsydelse i mere end 3 år I 49 stk. 2 Revalideringsydelse i mere end 5 år. I 50 Godkendelse af jobplan jf. beskæftigelseslovens 28, stk stk. 1 nr. 1 evilling af revalideringsydelse.

5 Lovomr./ eskrivelse UDV DIR AFDL GRLED AN SAGS Jobcenter Ydelseskontor 51 stk. 1 nr. 2 og, stk. 2 evilling af supplement op til revalideringsydelse (lærlingeløn mv.) 51 stk. 1 nr. 3 evilling af løntilskud jf. beskæftigelseslovens kap stk. 1 Udbetaling af 1/1 revalideringsydelse (over 25 år). 52 stk. 2 Udbetaling af 1/2 revalideringsydelse (under 25 år) 52 stk. 3 Udbetaling af 1/1 revalideringsydelse (under 25 år) (stk. 3) 52 stk. 4 Udbetaling af bidragstillæg (under 25 år) (stk. 4) emærkninger Side eslutning om revalideringsydelse ved kortvarige afbrydelser og barsel mv. 56 Forlængelse af revalideringsperioden O 57 Godkendelse af sideløbende arbejde v/revalidering 58 Fradrag for indtægter i revalideringsydelsen. I 59 Fradrag for forsikrings- og pensionsudbetalinger mv. i revalideringsydelsen 63 evilling af studierejse I 63 Særlig støtte under revalidering. Indtil 3000 kr. løbende pr. måned 63 Særlig støtte under revalidering. Over 3000 kr. løbende pr. måned I 64 evilling af særlig støtte til boligudgifter (1/2 revalideringsydelse) 64 a evilling af særlig støtte til boligudgifter (forrevalidering/ nedsat ungesats) 65 stk. 1. evilling af selvstændig virksomhed I I I F I 65. stk. 2 evilling af støtte som rentefrit lån (selvstændig virksomhed) I I I F I 65 stk. 3 evilling af tilskud til forsørgelse (selvstændig virksomhed) I I I F I 66 Opfølgning ved udbetaling af tilskud til forsørgelse

6 Lovomr./ eskrivelse UDV DIR AFDL GRLED AN SAGS Jobcenter Ydelseskontor emærkninger 67 Eftergivelse af lån I I I F Økonomiafd. Jf. generelle retningslinier for afskrivning Lov om aktiv socialpolitik kap. 07 Ledighedsydelse 74 Udbetaling af ledighedsydelse I 74 a Ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjob Side 6 74 b stk. 1-3 Ledighedsydelse - forudsætningerne for og rådighedsvurdering. 74 b stk. 4 Sanktioner - Afslår rimeligt tilbud om fleksjob. I 74 b stk. 5 Sanktioner - ved udeblivelse fra opfølgningssamtale. I 74 b stk. 6 Generhvervelse af retten til ledighedsydelse. 74 b stk. 7 ortfald af retten til ledighedsydelse - personer over 60 år 74 c Revisitation 74 d eregning af ledighedsydelse 74 e Ledighedsydelse under ferie Vejledningsforpligtigelsen over for borgeren ligger i Jobcenter. 74 f Ledighedsydelse -personer der ikke er visiteret til fleksjob 74 g stk. 1-3 Ledighedsydelse - forudsætningerne for og rådighedsvurdering - personer, der ikke er visiteret til fleksjob. 74 g stk. 4 Ledighedsydelse - sanktioner - rimeligt tilbud om fleksjob - personer, der ikke er visiteret til fleksjob. I 74 g stk. 5 ortfald af retten til ledighedsydelse - personer over 60 år, der ikke er visiteret til fleksjob. 74 h Ledighedsydelse under ferie - personer, der ikke er visiteret til fleksjob. 74 i eregning og udbetaling af særlig ydelse Lov om aktiv socialpolitik kap. 09 idrag til arbejdsmarkedets tillægspension 79 Indbetaling af ATP - bidrag efter 6 måneder

7 Lovomr./ eskrivelse UDV DIR AFDL GRLED AN SAGS Jobcenter Ydelseskontor Lov om aktiv socialpolitik kap. 10 Hjælp i særlige tilfælde emærkninger 81 Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Indtil kr. Ydelseskontor/Socialafdelingen Side 7 81 Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Over kr. I Ydelseskontor/Socialafdelingen oligindskud/depositum Gældssanering i særlige tilfælde Huslejerestance Restancer til el Andre restancer 82 Sygebehandling. Indtil kr. Ydelseskontor/Socialafdelingen 82 Sygebehandling. Over kr. I Ydelseskontor/Socialafdelingen Transport i forbindelse med sygebehandling Medicin Kosttilskud Fysioterapi/kiropraktor Almindelig tandbehandling Der indhentes overslag fra den kommunale tandpleje Særlig tandbehandling Psykologbehandling Forudsætter der ikke er behandlingsmuligheder i det offentlige behandlingssystem og behandlingen er lægeligt velbegrundet. 83 Samværsudgifter Ydelseskontor/Socialafdelingen 84 Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn Socialafdelingen Lov om aktiv socialpolitik kap Flyttehjælp. Indtil kr. Ydelseskontor/Socialafdelingen 85 Flyttehjælp. Over kr. I Ydelseskontor/Socialafdelingen

8 Lovomr./ eskrivelse UDV DIR AFDL GRLED AN SAGS Jobcenter Ydelseskontor 85 stk. 1 Flyttehjælp 85 stk. 2 Flyttehjælp til udlandet. I emærkninger Side 8 Lov om aktiv socialpolitik kap. 10 a Hjælp til efterlevende 85 a Efterlevelseshjælp Ydekseskontor/Socialafdelingen Lov om aktiv socialpolitik kap. 11 Udbetaling af hjælp 89 Udbetaling månedsvis eller udbetaling for af engangshjælp for kortere periode. Udbetaling sker normalt med et månedligt beløb månedsvis bagud. Ved tvivl om berettigelse i hele perioden kan hjælpen udbetales for kortere periode. 90 Frivillig administration af ydelsen 90 Tvangs administration af ydelsen Lov om aktiv socialpolitik kap. 12 Tilbagebetaling I Hjælpen kan undtagelsesvis udbetales på anden måde og for kortere perioder Afgørelse om tilbagebetaling Vedr. 93: Kommunen skal senest ved udbetaling af hjælpen oplyse modtageren om tilbagebetalingspligten og begrunde afgørelsen Der kan ikke træffes beslutning om tilbagebetalingspligt af hjælp, som udbetales ved deltagelse i tilbud efter beskæftigelsesloven samt engangsbeløb efter 25a Anmeldelse af formodet socialbedrageri I 95 Opkrævning af tilbagebetalingskrav I I Incasso opkræver tilbagebetalingskravet efter indstilling fra Ydelseskontor. 96 Opkrævning af dag eller klubtilbud til modtagere i fremtidig hjælp efter kap. 4 og 6 Skole- og kulturafdelingen og ørne- og sundhedsafdelingen indstiller til ydelseskontor vedr. træk i hjælpen. 97 Forsørgerpligt - det offentliges ret til at indtræde i retten til at kræve bidrag fastsat I I Incasso beslutter efter indstilling fra Ydelseskontor. Det offentlige kan indtræde i retten til at kræve bidrag fastsat eller forhøjet fra forældre eller ægte-

9 Lovomr./ eskrivelse UDV DIR AFDL GRLED AN SAGS Jobcenter Ydelseskontor emærkninger Side 9 fælle når der ydes hjælp til barnet eller den anden ægtefælle. Lov om aktiv socialpolitik kap. 13 Klageregler 98 stk. 1-2 Kommunens afgørelser efter denne lov, bortset fra afgørelser om ydelser efter kapitel 10 og 10 a og tilbagebetaling af disse ydelser, jf. 95, kan, medmindre andet er bestemt, indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klagen behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lov om retssikkerhed og administration Kap. 10 Afgørelser om ydelser efter kapitel 10 og 10 a og tilbagebetaling af disse ydelser, jf. 95, kan, medmindre andet er bestemt, indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 66 stk. 1-2 Pligt til at genvurdere sagen Hvis ingen ændring i afgørelsen efter revurdering: Sager afgjort af sagsbehandler i 1. instans Sager afgjort af gruppeleder i 1. instans O O O O F F Inden en klage behandles, skal den myndighed, som har truffet afgørelsen, vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Derfor skal en klage først afleveres til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Kan myndigheden ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til klageinstansen.

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 29 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 37 Arbejdsskade 37 Arbejdsfastholdelse

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Side 1 af 17 LBK nr 1203 af 10/12/2009 Gældende (Retssikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 12-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 434 af 08/05/2006 11 LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 18. udgave Fleksjob 18. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 Dette er en blank side. Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 24. reviderede udgave Frydenlund

Læs mere