Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse for 2005"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ marts 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Årsregnskabsmeddelelse for /22

2

3 Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets årsregnskabsmeddelelse for 2005, angivet i amerikanske dollar ( USD ). Hovedpunkter Årets koncernresultat efter skat beløb sig til USD 39,838 mio. sammenlignet med USD 20,823 mio. i Koncernresultatet for 2005 er iberegnet en gevinst på USD 24,417 mio. i forbindelse med salget af Selskabets aktieandel i Aarhus United A/S ( Aarhus United ). Det vellykkede købstilbud, som blev fremsat af BNS Industrier AB, der senere har skiftet navn til AarhusKarlshamn AB ( AAK ), om at erhverve Aarhus United og Karlshamns AB ( Karlshamns ) blev afsluttet i september Ligeledes afsluttedes det parallele køb af Aarhus Uniteds andel på 23,4% i United Plantations Berhad ( United Plantations ). Hermed afsluttedes hovedparten af den omstrukturering af Selskabets interesser som blev indledt i Egenkapitalen steg fra USD 204,012 mio. pr. 31. december 2004 til USD 232,468 mio. d. 31. december 2005, en stigning på 14%, hvilket først og fremmest kan tilskrives akkumuleret overskud af primær drift i det forløbne år. Indtægter fra associerede selskaber, der kan tilskrives Selskabet, beløb sig til USD 16,567 mio. i 2005 mod USD 19,985 mio. i Dette tal er indberegnet Selskabets andel af Aarhus Uniteds resultat for årets første ni måneder og andelen af AAK s resultat for fjerde kvartal. Nedgangen i indtægter fra associerede selskaber i 2005 kan hovedsaligt tilskrives engangsudgifter på 201 mio. svenske kroner ( SEK ) (USD 27 mio.) i forbindelse med omstruktureringen, som mindskede AAK s bidrag i sidste kvartal. Indtægter fra associerede selskaber i 2005 inkluderer også Selskabets andel i United Plantations forbedrede resultat. AAK s indtjening efter skat i 2005 beløb sig til SEK 340 mio. (USD 46 mio.) efter bogførelsen af omstruktureringsudgifter hovedsaligt forbundet med omstruktureringen. Integrationsprocessen mellem Karlshamn og Aarhus United forløber i henhold til tidsplanen og synergier i størrelsesordenen SEK 150 mio. (USD 19 mio.) forventes at slå fuldt igennem fra 2008 og frem. United Plantations resultat efter skat for regnskabsåret 2005 beløb sig til 133,028 mio. malaysiske ringgit ( MYR ) (USD 35,133 mio.), en forbedring i forhold til det rapporterede resultat på MYR 128,907 mio. (USD 33,928 mio.) i Slutudbyttet for 2005 fastholdes på 7%. Fortsat forbedring i Selskabets markedskurs med en aktiekurs, som steg fra DKK 246 pr. aktie i begyndelsen af 2005 til DKK 398,32 ved slutningen af 2005 og slutkursen var d. 15. marts 2006 på DKK 410. Strategiske indsatsområder Fortsat fokus på at forbedre shareholder value og fortsat vægt på kerneaktiviteter gennem strategiske investeringer inden for landbrugssektoren, men med fokus på investeringer inden for plantager specialiseret i spiseolier. UIE Årsregnskabsmeddelelse for /22

4 Udsigter for 2006 Råvarepriser, især inden for området af vegetabilske olier, såvel som vejrforhold vil fortsat påvirke indtjeningen på både kort og lang sigt. Terminssalg af palmeolie på favorable betingelser vil begunstige United Plantations resultat, mens gunstig markedsudvikling og sammenlægningsfordele forventes at have en positiv indvirkning på AAK s indtjening i Hoved- og nøgletal for Koncernen (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Nettoresultat før gevinst ved salg af Koncernselskab Gevinst ved salg af Koncernselskab Nettoresultat efter gevinst ved salg af Koncernselskab Resultat pr. aktie USD 8,94 4,67 13,3 2,47 2,43 Resultat pr. aktie før gevinst ved salg af Koncernselskab USD 3,46 4,67 1,89 2,47 2,43 Udbytte pr. aktie USD 1,70 0,70 1,70 0,50 0,50 Koncernens aktiver i alt, ultimo Koncernens egenkapital, ultimo Soliditetsgrad % Indre værdi pr. aktie USD 52,16 45,78 40,64 24,54 23,13 Markedspris, ultimo USD 62,98 44,93 28,20 19,09 10,25 (Resultat pr. aktie samt indre værdi pr. aktie er beregnet ud fra et vægtet gennemsnitligt antal cirkulerende aktier efter fradrag af Selskabets andel af egne aktier). 4/22 UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005

5 Årets resultat Årets koncernresultat, efter minoritetsinteresser og skat, beløb sig til USD 39,838 mio. sammenlignet med et resultat på USD 20,823 mio. i Koncernresultatet for 2005 er medregnet en gevinst på USD 24,417 mio. i forbindelse med salget af Selskabets andel i Aarhus United til BNS Holding AB ( BNSH ) mod et vederlag bestående af DKK mio. (USD 74,134 mio.) i kontanter for 50% af aktiebeholdningen samt aktier i BNSH for den resterende halvdel. BNSH, som før tilbuddet, også ejede 30,9% af aktieandelen i Karlshamns, erhvervet gennem hovedaktionæren Melker Schörling AB og de 45,9% af Aarhus United, som det havde købt af Selskabet, accepterede det aktiefor-aktie tilbud som BNS Industrier AB (senere omdøbt til AarhusKarlshamn AB) fremsatte i september 2005, og erhvervede som en konsekvens heraf en aktieandel på 39,3% i selskabet. UIE s andel i BNSH udgør i alt 41,5% af den indbetalte aktiekapital. En række faktorer gør det vanskeligt at sammenligne resultatet for 2005 med det fra året før: En gevinst på USD 24,417 mio. i forbindelse med salget af Selskabets andel i Aarhus United i september 2005, mens salg/likvidering af datterselskab og associerede selskaber året før resulterede i et tab på USD 3,532 mio. Tabet i 2004 blev dog mere end godtgjort ved indregning af negativ goodwill (minus goodwill amortisering) der beløb sig til USD 6,635 mio i Indtægter fra associerede selskaber bestod af forskellige elementer. I 2004 inkluderede indtægter fra associerede selskaber en andel i nettoresultatet af Selskabets aktieandel i United Plantations på 19,7%, samt aktieandelen i Aarhus United på 45,9%. Denne fordeling af andele var uændret frem til slutningen af tredje kvartal i 2005 da andelen i United Plantations blev forøget til 43,1% og andelen i Aarhus United blev erstattet af en andel i BNSH på 41,5%. Årets resultat, uden medregning af gevinst ved salg af Aarhus United, var generelt som forventet. Bidrag fra associerede selskaber i 2005 på USD 16,567 mio. var betydeligt lavere end det oparbejdede bidrag i 2004 på USD 19,985 mio. som blev oparbejdet i 2004 samt: Selskabets andel på 45,9% af Aarhus Uniteds nettoresultat for årets første ni måneder, og Selskabets effektive andel af AAK s indtjening på 16,3% (det vil sige, Selskabets 41,5% andel i BNSH via deres andel i AAK på 39,3%) for sidste kvartal i 2005, samt Selskabets andel af United Plantations nettoresultat var 19,7% frem til d. 30 september 2005 og 43,1% for fjerde kvartal, som følge af købet af 23,4% af United Plantations fra Aarhus United. Hovedårsagen til tilbagegangen i 2005, var en engangsafskrivning på SEK 201 mio. (USD 27 mio.), som primært bestod af omstruktureringsomkostninger i forbindelse med overtagelserne i AAK, som vendte AAK s resultat for fjerde kvartal 2005 til et tab efter skat på SEK 46 mio. (USD 6 mio. ). Hvis man ikke medregner disse engangsposter, beløb AAK s driftsresultat for fjerde kvartal sig til et overskud på SEK 153 mio. (USD 19,287 mio.), som skyldes en flot nettoomsætning på SEK mio. (USD 376,921 mio). Aarhus Uniteds koncernoverskud efter skat for årets første ni måneder frem til 30. september 2005 beløb sig, til trods for konsekvenserne af den styrkede US dollar, til DKK 125 mio. (USD 21,171 mio.) mod DKK 119 mio. (USD 19,574 mio.) for den samme periode i Dette viser at koncernoverskuddet blev betydeligt forbedret, idet koncernoverskuddet i 2004 inkluderede en engangsindtægt på DKK 29 mio. (USD 5 mio.). Forbedringen kan hovedsaligt tilskrives et betydeligt bedre resultat fra den danske virksomhed og stammer primært fra chokolade konfekturefedt-industrien, mens anden drift levede op til forventningerne. UIE Årsregnskabsmeddelelse for /22

6 United Plantations resultat efter skat beløb sig i 2005 til MYR 133,028 mio. (USD 35,133 mio.), hvilket er en tilfredsstillende forbedring i forhold til 2004 s overskud før skat på MYR 128,907 mio. (USD 33,928 mio.). Omsætningen i 2005 var godt 13% højere end i 2004 på grund af øget produktion af rå palmeolie og palmekerneolie, samt en generelt bedre udvindingsprocent. Forbedringen kan desuden tilskrives højere priser på laurin olie, selvom lavere priser på rå palmeolie lagde en dæmper på omsætningen. En højere indtjening på salg af raffinerede produkter bidrog også til den samlede omsætning. Den øgede omsætning blev delvist udlignet af prisstigninger på gødning og råmaterialer til raffinering. Renteindtægter omfattede indtægter fra likvide investeringer, som faldt en smule i 2005 i forhold til året før på grund af lavere renteniveau. Resultatet for 2005 medtager en netto valutakursgevinst på USD 1,530 mio. der primært er opstået i forbindelse med omregning af aktiver og passiver udstedt i andre valutaer end USD, mod netto en valutakursgevinst der i 2004 beløb sig til USD 0,984 mio. Tabet på investeringer i 2004 på USD 1,180 mio. kunne hovedsaligt tilskrives omkostninger til valutakurssikringer i forbindelse med de forhandlinger der ledte til salget af Selskabets aktieandel i Aarhus United, samt den øgede investering i United Plantations. Valutakurssikringer der forfaldt i 2005 ledte til et yderligere tab på USD 0,629 mio. Årets omkostninger beløb sig samlet til USD 3,626 mio., hvilket svarer til forventningerne og er betydeligt lavere end beløbet på USD 7,791 mio. i 2004, som omfatter andre omkostninger på USD 3,532 mio. der opstod i forbindelse med salg/likvidering af associerede selskaber og datterselskaber i året. Generelle og administrative omkostninger faldt fra USD 2,240 mio. i 2004 til USD 1,901 mio. i 2005, hovedsaligt fordi lavere udgifter til faglige omkostninger i forbindelse med den igangværende omstruktureringen af Selskabet blev modregnet i gevinst af salg af associerede selskaber i 2005, hvorimod de i 2004 blev inkluderet i generelle og administrative omkostninger. Skatteindtægter beløb sig til USD 0,115 mio. og bestod af Malaysisk indkomstskat tilbagekaldt på udbytte fra United Plantations. Pengestrømme i regnskabsåret 2005 beløb sig til USD 0,653 mio. (mod en udgående pengestrøm på USD 1,495 mio. i 2004), men dette beløb dækker over betydelige ind- og udgående pengestrømme i løbet af året. I fjerde kvartal af 2005 oparbejdede salget af Aarhus United en kapital tilstrømning på USD 148,150 mio., mens udstrømninger, først og fremmest i United Plantations, beløb sig til USD 155,963 mio. Egenkapitalen steg fra USD 204,012 mio. i 2004 til USD 232,468 mio. hvilket genspejler Selskabets overskud i 2005, inklusiv fortjenesten på salget af Aarhus United minus valutakursreguleringer. Koncernen havde ingen gældsforpligtelser til banker i slutningen af 2005 og soliditetsgraden var 100%. Selvom den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med forrige år, skal det bemærkes, at Den Internationale Regnskabsstandard 41 Landbrug bør finde anvendelse på alle Selskabets hovedinteresser med driftsaktiviteter. Dette angår især biologiske aktiver, som skal behandles regnskabsmæssigt på en måde, som afspejler ændringer i deres dagsværdi, som f.eks. United Plantations plantager i Malaysia. Eftersom denne standard endnu ikke er godkendt af den malaysiske erhvervssektor, har det ikke været muligt at opfylde dette direktiv og som følge deraf vil revisionspåtegningen for Selskabet være med forbehold. 6/22 UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005

7 Udbytte Bestyrelsen har besluttet at anbefale et uændret udbytte på USD 0,70 (pr. aktie à USD 10) til de aktionærer, der er noteret i aktieregistret d. 12. juni Investeringer - Koncernomstrukturering I overensstemmelse med målet om at forbedre shareholder value ved at skabe en mere gennemsigtig struktur og ved at fokusere mere direkte på kerneaktiviteter, er omstruktureringsprocessen, som startede i 2002, fortsat i 2005 med gennemførelsen af salget af Selskabets andel i Aarhus United, erhvervelsen af andelen på 41,5% i det nye holding selskab, BNSH, og den samtidige erhvervelse af yderligere 23,4% af United Plantations indbetalte aktiekapital fra Aarhus United. Det blev meddelt d. 26. maj 2005, at der var blevet indgået en aftale med Melker Schörling AB, et selskab der ejede 30,9% af kapitalen i Karlshamns, som er en af Aarhus Uniteds vigtigste konkurrenter. Det fremgik af aftalen, at Selskabet gav tilsagn om at benytte sin ejerandel på 45,9% i Aarhus United til at støtte og acceptere et købstilbud fremsat af AAK, parallelt med et købstilbud på aktiekapitalen i selskabet Karlshamns. Efter overtagelsen endte BNSH med en andel på 39,3% af Karlshamns aktiekapital. BNSH s indbetalte aktiekapital er ved afslutningen af købet ejet i fællesskab af Melker Schörling AB (58,5%) og Selskabet (41,5%), som begge har indgået an aktionæraftale der er bestemmende for den måde hvorpå de håndterer deres aktieandel i BNSH. Vederlaget for salget af Selskabets aktieandel i Aarhus United, blev erlagt delvist som en kontantbetaling på DKK 459,411 mio. (USD 74,134 mio) for halvdelen af aktierne, og delvist i form af aktier i BNSH for den resterende halvdel. BNSH accepterede herefter aktietilbuddet og erhvervede dermed en andel på 39,3% i AAK. UIE brugte derefter sit afkast til at erhverve en andel på 23,4% i United Plantations mod en kontantbetaling på MYR 292,728 mio. (USD 77,593 mio.). AAK har, i henhold til en beslutning om at afstemme selskabets kapitalstruktur med dets behov, foreslået et ekstraordinært udbytte på SEK 25 (USD 3,14) pr. aktie i tillæg til det foreslåede ordinære udbytte på SEK 4 (USD 0,50) pr. aktie. Indtægter fra disse udbytter vil gøre BNSH i stand til at indfri en stor del af den gæld som selskabet stiftede i forbindelse med erhvervelsen af sin aktieandel i AAK. Ved at støtte og fremme fusionen af Aarhus United og Karlshamns, opnåede Selskabet to vigtige målsætninger: Fusionen mellem Aarhus United og en af selskabets største konkurrenter, Karlshamns, skabte ikke kun en stærkere og mere rentabel enhed, men gennem AAK og kapital strukturen, som blev anvendt for at fuldføre fusionen, blev der skabt en større enhed med en meget solid økonomisk base. Dette vil sammen med de betydelige finansielle synergier, som forventes opnået i nærmeste fremtid, forsyne selskabet med alle de rette betingelser for et stærkt grundlag. Handelen mindskede Selskabets synlighed i sektoren for raffinerede spiseolier, og gjorde det økonomisk muligt for Selskabet at udvide sine forretninger i sektoren af plantager, der specialiserer sig i spiseolier. Selskabets fremtidige strategi vil især være fokuseret på investeringer inden for sektoren af plantager, der specialiserer sig i spiseolier, primært gennem Selskabets ejerandel i United Plantations, selvom deltagelse i andre plantage investeringer i samme region ikke er udelukket. De vigtigste associerede selskaber, som udgjorde Selskabets investeringsportefølje i slutningen af 2005, er omtalt i følgende: UIE Årsregnskabsmeddelelse for /22

8 AarhusKarlshamn AB Følgende uddrag er taget fra den offentliggjorte årsregnskabsmeddelelse 2005 fra AarhusKarlshamn d. 28. februar 2006: Proforma, hele året, 2005 Nettoomsætningen steg med 9%, fra SEK 9,720 millioner i 2004 til SEK 10,573 millioner i 2005 Koncernens driftsresultat minus engangsposter beløb sig til SEK 530 millioner (DKK 414 mio.), en øgning på 28%. Engangsposter, først og fremmest omstruktureringsomkostninger i forbindelse med fusionen, belaster resultatet med SEK 201 millioner. Resultat før skat og eksklusiv engangsposter beløb sig til SEK 461 millioner (DKK 360 mio.). Resultat efter skat eksklusiv engangsposter beløb sig til SEK 340 millioner (DKK 274 mio.). Sammenlægningen forløber i henhold til tidsplanen og synergier i størrelsesordenen SEK 150 millioner forventes at få fuld effekt fra og med Der er vedtaget beslutning om en kraftig øgning af produktionskapaciteten for kakaosmørerstatning (CBE). Sammenfattet årsregnskab for perioden oktober - december 2005: AarhusKarlshamn koncernens første regnskabsår Nettoomsætningen steg til SEK millioner. Driftsresultatet eksklusiv engangsposter og IAS39 beløb sig til SEK 153 millioner. Engangsposter belastede resultatet med SEK 201 millioner, heraf var størstedelen omstruktureringsomkostninger i forbindelse med fusionen. I øvrigt belastede indførelsen af IAS39 resultatet med SEK 8 millioner hvilket kan tilskrives råmaterialer og afl edt valuta, sammenlagt SEK 209 millioner. Driftsresultatet inklusiv disse poster beløb sig til SEK -56 millioner. Resultat før skat og inklusiv engangsposter beløb sig til SEK - 64 millioner. Resultat efter skat beløb sig til SEK -46 millioner. Resultat pr. aktie var SEK -1,12. AAK s bestyrelse foreslår et ordinært udbytte på SEK 4 pr. aktie for regnskabsåret I øvrigt foreslår bestyrelsen et ekstraordinært udbytte på SEK 25 pr. aktie med det formål at afstemme selskabets kapital struktur med dets behov. Af tekniske årsager kan der først træffes en endelig beslutning vedrørende disse udbytter på det ekstraordinære aktionærmøde. 8/22 UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005

9 Bestyrelsesformandens kommentarer Fokus på vækst og produktivitet i den nye koncern Den nye koncern, AarhusKarlshamn (AAK) blev oprettet den 29. september 2005, som følge af en fusion mellem Aarhus United og Karlshamns. Den logiske begrundelse har været, at skabe et selskab i verdensklasse inden for vegetabilsk specialfedt. Et selskab med en større kritisk masse som giver plads til hurtigere vækst, og som giver plads til skabelsen af en konkurrencedygtig omkostningsstruktur og en mere effektiv kapitaludnyttelse. Fusionen I koncernens første regnskabsår (oktober - december) er den strategiske fokus blevet fastlagt, en ny selskabsstruktur er blevet skabt og synergier identificeret. Den intensive integrationsproces forløber i henhold til tidsplanen. Koncernens forretningsområder er: Chocolate and Confectionery Fats (CCF), Food Ingredients (FI), Technical Products & Feed (TPF) og Other Business såsom Lipids for Care (LfC). Væksten i den nye koncern vil blive skabt ved en kombination af organisk vækst og erhvervelser. Chocolate and Confectionery Fats og Lipids for Care har begge ledende positioner på verdensmarkedet. Positioner som nu står overfor videre udvikling og globalisering. Forretningsområdet Food Ingredients har en stærk regional position i Europa og NAFTA især. Også her sigter vi efter en langvarig, global vækst. Technical Products & Feed har en stærk position i Nordeuropa, og her vil vi fokusere på vækst i nærområdet gennem den stærke tilknytning til produktionsenheden i Karlshamn, Sverige, med omfattende samarbejdsfordele. Synergier Vi regner med at udvikle synergier i størrelsesordenen SEK 150 millioner, fuldt realiserede inden udgangen af Der findes samarbejdsfordele i hele værdi kæden: fra råmateriale anskaffelse og produktions processerne til marketing og salg. Størstedelen af samarbejds mulighederne findes i de europæiske enheder: Sverige, Danmark, Nederlandene og Storbritannien. Et eksempel på omstrukturering ses i engelske virksomheder, hvor to mindre produktions enheder vil blive nedlagt for herefter at blive integreret i hoved enheden i Hull Den mindre specialiserede del af industrien for vegetabilsk olie kæmper stadig med skarp konkurrence og overkapacitet. Kombineret med den globale konsolidering af detailhandelen, stilles der stigende krav til omkostningseffektive løsninger. Branchen gennemgår altså en periode med intens omstrukturering. For AAK var 2005 et år karakteriseret af en flot vækst i omsætningen og stabile avancer efter fl ere års nedgang. De stærkt stigende energipriser har dog haft stor indflydelse på vores omkostningsudvikling. Det omkostningsbesparende program som Karlshamns indledte i efteråret 2004, som skulle sænke de årlige driftsomkostninger med SEK 100 millioner, forventes at få fuld effekt fra Det kan dog tænkes, at effekten af den førnævnte besparing vil blive udlignet af de ovennævnte stigende energipriser. Dette omkostningsbesparende program som var rettet mod Karlshamns AB, er på ingen måde forbundet til de synergier i AAK som er SEK 150 millioner værd. UIE Årsregnskabsmeddelelse for /22

10 Fremtiden Årene vil blive kendetegnet ved en omfattende strømligningsprocess i hele værdi kæden, fra indkøb af råmaterialer, opgradering af produktions enheder med henblik på at optimere udbudsstrukturen samt effektiviseringen af salgskanaler. Dette vil indebære højere driftsomkostninger samt nogle enkelte engangsomkostninger. Synergierne vil udvikles gradvist, som det er almindeligt i produktions industrien, og først om et par år vil de være fuldt realiserede. Gennem organisk vækst kombineret med investeringer og erhvervelser, er vores målsætning at øge både vores andel i produkter med høj specialiseringsgrad og attraktive marginaler. Beslutningen om en betydelig udvidelse af vores CBE kapacitet for dette hurtigtvoksende segment, kakaosmørerstatning, er derfor et vigtigt skridt i den rigtige retning. Væksten i efterspørgslen har langt oversteget vores forventninger, og vores indkøb af råmaterialer har derfor ikke været tilstrækkelige til at møde efterspørgslen. Samtidig er den globale kapacitetsudnyttelse meget høj, hvilket vil lægge en dæmper på den potentielle vækst i Målet er derfor inden år 2008, at have et effektivt og omstruktureret AAK med stærke markedspositioner, god vækst og fuldt realiserede synergier i størrelsesordenen SEK 150 millioner. Vores finansielle styrke vil gøre det muligt for os at udvikle såvel vores globale ambitioner, som special produkter med stor merværdi. Vi vil påtage os en aktiv rolle i den konsolideringsproces som kendetegner vores branche. Finansielle mål AAK s finansielle mål er at vokse hurtigere end gennemsnittet i denne branche, og generere en stærk pengestrøm. Målet er også gradvist at øge afkastet af koncernens totale kapital. Regnskab, oktober - december koncernens første regnskabsår. Resultat efter finansielle poster Koncernens resultat før skat beløb sig til SEK - 64 mio. I resultatet indgår ændringer i markedsprisen på råvarer og afl edt valuta, som belastede resultatet med SEK 8 mio. Finansielle poster beløb sig til SEK - 8 mio. Investeringer Koncernens direkte investeringer i anlægsaktiver beløb sig til SEK 159 mio. i Finansiel position Koncernens egenkapital var pr. 31. december 2005 SEK mio. Samlede aktiver beløb sig til i alt SEK mio. Soliditetsgraden er 52%. Pr. 31 december 2005 beløb koncernens nettoskyld sig til SEK mio. 10/22 UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005

11 Resultatoversigt og nøgletal - proforma januar-december 2005 Ændring % Nettoomsætning ,8 Brutto bidrag ,7 Brutto bidrag, % 27,4 27,2 Driftsresultat inkl. engangsposter ,5 Drifts marginal, % 3,1 4,3 Driftsresultat ekskl. engangsposter ,0 Drifts marginal ekskl. engangsposter 5,0 4,3 Nettoresultat ekskl. engangsposter ,1 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) ekskl. engangsposter ,3 Pengestrøm fra drift Investeringer Egenkapital Minoritetsinteresse Netto skyld Soliditetsgrad, % Netto gældsætningsgrad 0,46 0,34 Netto driftskapital Afkast af driftskapital ekskl. engangsposter, % 10,1 8,4 Afkast af egenkapital, ekskl. engangsposter, % 9,9 8,3 Resultat pr. aktie, ekskl. engangsposter, SEK 8,22 6,62 Antal aktier, ultimosaldo Nettoomsætningen steg med 9% fra SEK millioner i 2004 til SEK millioner i Koncernens driftsresultat eksklusiv engangsposter beløb sig til SEK 530 millioner (DKK 414 mio.), en stigning på 28%. - Engangsposter, først og fremmest i forbindelse med fusionen, belaster resultatet med SEK 201 millioner. - Resultat før skat og eksklusiv engangsposter beløb sig til SEK 461 millioner (DKK 360 mio.). - Resultat efter skat beløb sig til SEK 340 millioner (DKK 274 mio.). UIE Årsregnskabsmeddelelse for /22

12 United Plantations Berhad Aktieposten i United Plantations steg i 2005 fra 19,7% til 43,1%. Følgende uddrag er taget fra United Plantaions årsregnskabsmeddelelse for 2005, der blev offentliggjort d. 27. februar 2006: Sammenfattet resultatopgørelse for Koncernen for regnskabsåret 2005 med sammenligningstal for regnskabsåret 2004 Tallene er ikke revideret 4. kvartal År MYR 000 MYR 000 MYR 000 MYR 000 Omsætning Driftsomkostninger Øvrige driftsindtægter Driftsresultat Finansielle omkostninger Andel af tab i associerede selskaber Gevinst på likvidation af associerede selskaber Investeringsresultater Resultat før skat Skat Resultat efter skat Ekstraordinære poster Minoritetsinteresser Nettoresultat der kan udloddes til Selskabets aktionærer Resultat pr. aktie (i) Aktuel-baseret på et gennemsnit af (2004: ) stamaktier (cent) 14,66 17,26 63,91 61,93 (ii) Fuldt udvandet (ikke relevant) /22 UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005

13 Sammenfattet balance for Koncernen for regnskabsåret 2005 med sammenligningstal for regnskabsåret 2004 Tallene er ikke revideret Pr. Pr MYR 000 MYR 000 Materielle anlægsaktiver Associerede selskaber Investering i associerede selskaber - - Tilgodehavender hos associerede selskaber Langfristede investeringer Immaterielle anlægsaktiver - - Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varetilgodehavender og andre debitorer Tilgodehavender hos associerede selskaber - - Likvide beholdninger, bankindeståender og aftaleindskud Kortfristede forpligtelser Leverandørgæld og andre kreditorer Kassekredit og kortfristede lån Hensættelser til pensionsydelser Egenveksel Deklareret aconto-/slutudbytte Hensættelse til skat Nettoomsætningsaktiver Aktiekapital Reservebeholdninger Egenkapital Minoritetsinteresser - - Egenveksel Hensættelser til pensionsydelser Hensættelse til udskudt skat Indre værdi pr. aktie (MYR) 4,70 4,28 UIE Årsregnskabsmeddelelse for /22

14 Bestyrelsens vurdering af Koncernens drift Koncernens omsætning steg med MYR 67 mio. hvilket er 13% højere end sidste år. Den øgede omsætning kan tilskrives: i) øget produktion af rå palmeolie og palmekerner på grund af en øgning i produktion af friske frugtbundter på 4% samt en stigning i olieudvindingsprocenten på 1,5%. Cirka 82% af den øgede produktion af friske frugtbundter kan tilskrives Lima Blas Estate, en plantage der blev erhvervet d. 1. juli Den resterende procentdel kan tilskrives højere udbytte på grund af bedre tilplantningsmaterialer i arealer med unge palmer. ii) iii) salgspriserne for rå palmeolie faldt 6%, der blev dog kompenseret delvist herfor idet salgspriserne for palmekerner og kokosnødder steg henholdsvis 14% og 12%. en stigning i salgsvolumen for raffinerede produkter på 35% bidrog til at raffinaderiet fik en højere omsætning end sidste år. Stigningen i salgsvolumen kan tilskrives en øgning i både produktion og salg af raffinerede palmeolie produkter og sæbe samt udsælgningen af beholdningen af palmekerne olein. Som følge heraf blev Koncernens resultat før skat i den forløbne periode også højere i forhold til den tilsvarende periode sidste år. Dog blev avancen delvist udlignet af højere priser på gødning og råmaterialer til raffinaderiet. I øvrigt var der sidste år engangshensættelser til værdiforringelse på MYR 8,2 mio som ikke var til stede i år. Koncernens skatteudgift for den forløbne periode er højere end sidste år på grund af et frigjort udskudt skattenedslag på MYR 16,5 mio. sidste år som ikke er til stede i år. Udsigter og forventninger til fremtiden Den forøgede eksportefterspørgsel og den sæsonbetonede lave palmeolieproduktion i februar 2006 vil påvirke de malaysiske palmeolie beholdninger markant i negativ retning. Dette har bevirket at priserne på palmeolie er steget kraftigt på det sidste og har nu nået det højeste niveau i 4 måneder idet noteringen registreret for marts var MYR den 16. februar Indonesien har de seneste år øget beplantningen af olie palmer betydeligt primært på grund af de stigende rå palmeolie priser. Dette vil øge det samlede udbud selvom den årlige vækst har været aftagende i de senere år. Den kraftige vækst i biodiesel kapaciteten vil blive overvåget i de kommende år, da denne udvikling forventes at påvirke balancen mellem udbud og efterspørgsel på vegetabilsk olie. Bære- og levedygtigheden af biodiesel industrien er dog stadig tvivlsom. Fremkomsten af denne nye industri skyldes primært de stigende priser på mineralsk olie, og det forventes på kortere sigt, at den vil skabe betydelig konkurrence mellem non-food- og fødevare forbrugere, hvilket kan resultere i at priserne på vegetabilsk olie stiger yderligere. Ovennævnte taget i betragtning, forventer bestyrelsen, at den nuværende balance mellem udbud og efterspørgsel vil være med til at holde palmeolie priserne på det nuværende niveau, med mindre den malaysiske ringgit styrkes i forhold til den amerikanske dollar, hvilket vil presse palmeoliepriserne ned i forhold til den malaysiske ringgit. Men eftersom en væsentlig mængde af Selskabets rå palmeolie produktion allerede er blevet solgt på levering til de nuværende priser, forventer bestyrelsen, at 2006 bliver endnu et godt år. Overskudsprognose Koncernen har ikke udsendt en overskudsprognose for det forløbne år. 14/22 UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005

15 Andre investeringer Kakaohandel Denne investering er fortsat en overskudsgivende handel, men på stærkt reduceret og mere konservativt niveau set i forhold til tidligere år. Investeringen forventes at blive solgt i Risici Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragsydere, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser: Den største indflydelse fra råvarepriser på Koncernens overskud er palmeolieprisen, idet den påvirker resultatet i Koncernens interesser i United Plantations i Malaysia. En ændring på USD 100 i palmeolieprisen pr. ton vil påvirke Selskabets andel i plantageoverskuddet med ca. USD 8 mio. Valutakurser: Selskabets regnskab føres i USD, medens de fleste selskaber i Koncernen fører regnskaber i en række andre valutaer. United Plantations, som lige nu er Selskabets vigtigste aktiv, fører sit regnskab i Malaysiske ringgit. Til trods for at den malaysiske valuta i 2005 ikke længere er koblet til dollaren, er de to valutaer stadig tæt forbundne. Med hensyn til Selskabets investering i AAK, vil en bevægelse i den amerikanske dollar mod for eksempel den svenske krone udøve en moderat indflydelse. Renten: Selvom hverken Selskabet eller United Plantations har betydelige andele af gæld til tredje part, ville en stigning på 1% i renten reducere Selskabets andel i AAK s resultat med ca. USD 0,3 mio. Vejrforhold: Mens vejrforhold generelt ikke har haft den store virkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, har den ekstreme påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de sidste år reduceret produktionen. Bestyrelsesmedlemmer Martin Bek-Nielsen og John Goodwin afgår efter tur i Der vil på den kommende ordinære generalforsamling blive stillet forslag om deres genvalg. Den 22. september 2005 sov Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen, ærespræsident og bestyrelsesformand siden Selskabets stiftelse i 1982 og frem til sin tilbagetræden i juni 2005, efter kort tids sygdom stille ind i sit elskede Malaysia. Han blev 79 år gammel. Som det blev nævnt i sidste års rapport, er det umuligt at overvurdere omfanget og udstrækningen af Tan Sri Dato Seri B. Bek Nielsens bidrag til Selskabets succes, og det er med dyb sorg, at vi må notere hans død. Hans kloge rådgivning og dynamiske energi var drivkraften bag Selskabets succes, som det også var det for Selskabets vigtigste investering, United Plantations, som han tjente på forkellig vis i mere end 50 år. Som bestyrelsesformand blev han ved den årlige generalforsamlingen i juni 2005, efterfulgt af sin søn Carl Bek-Nielsen, hvis bror, Martin Bek-Nielsen, blev valgt som næstformand ved samme lejlighed. Selskabet har stor tillid til, at den nye generation med stor succes vil føre Selskabet videre i hans ånd. UIE Årsregnskabsmeddelelse for /22

16 Udsigter Fremtidsudsigterne for Selskabet, set ud fra den eksisterende struktur, er i høj grad afhængig af udviklingen i dets to hovedinvesteringer; AAK og United Plantations. Selvom United Plantations ikke udsender en overskudsprognose, har selskabet dog meddelt, at betydelige dele af produktionen af rå palmeolie og palmekerneolie er solgt på termin til priser, som ligger på linje med nuværende priser. Det forventes at 2006 bliver endnu et godt år. Et vigtigt element i prisfastsættelsen på spiseolier, er det nuværende kraftige vækst i bio diesel kapaciteten verden over. Dette fænomen, vil så længe det står på, fortsat øge efterspørgslen. På længere sigt, vil konkurrencen mellem denne nye industri og den traditionel fødevare efterspørgsel føre til alvorlige konflikter, men indtil videre er effekten på rentabiliteten i erhvervssektoren fortsat forførerisk overbevisende. Hvad angår AAK, udsender de heller ikke en overskudsprognose, men på baggrunde af den nuværende udvikling og præstation, som i høj grad er støttet af synergifordele, som forventes at beløbe sig til SEK 150 mio. (USD 19 mio.) pr. år fra 2008, er fremtidsudsigterne lyse. Selvom det ikke er muligt at antyde et indtjeningsniveau for året, har bestyrelsen tillid til at Selskabets indtjening vil genspejle hovedinvesteringernes positive fremtidsudsigter for Generalforsamling Den årlige generalforsamling afholdes d. 12. juni 2006 i Selskabets hovedkontor i Nassau på Bahamaøerne. Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter bl.a. godkendelse af regnskabet for regnskabsåret 2005, forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede op til aktier i Selskabet, genvalg af bestyrelsesmedlemmer, der går af efter tur, samt godkendelse af udbyttet. Med henblik på de aktionærer, der ikke måtte være i stand til at overvære den ordinære generalforsamling, afholdes et uofficielt aktionærmøde i Børssalen, Børsbygningen, København fredag d. 2. juni 2006 kl Den trykte årsrapport udsendes til aktionærerne i begyndelsen af maj På bestyrelsens vegne Carl Bek-Nielsen Bestyrelsesformand d. 16. marts /22 UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005

17 Balance for Koncern og Selskab for regnskabsåret 2005 med sammenligningstal for december 31. december (Angivet i USD) $ 000 $ 000 Aktiver Omsætningsaktiver: Bankindestående Aftaleindskud i bank Tilgodehavender fra associerede selskaber Tilgodehavender og andre aktiver Tilgodehavende skatterefusion Tilgodehavende udbytte fra associeret selskab Investeringer Omsætningsaktiver i alt Investeringer Lån til tilknyttede selskaber Egenveksel fra associeret selskab Materielle anlægsaktiver Aktiver i alt Passiver Kortfristede forpligtelser: Hensættelse til skat Kreditorer og skyldige omkostninger Urealiseret tab på optioner Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital Passiver i alt UIE Årsregnskabsmeddelelse for /22

18 Resultatopgørelse for Koncernen for regnskabsåret 2005 med sammenligningstal for (Angivet i USD) $ 000 $ 000 Indtægter Gevinst ved salg af koncernselskab Renteindtægter - Koncernselskaber Tilknyttede selskaber Andre Andre indtægter Netto valutakurs tab Andel af nettoresultat i koncernselskaber Indregning af negativ goodwill Indtægter i alt Omkostninger Afskrivninger Tab ved salg af koncernselskab Tab ved afvikling af nærtstående parter Renteudgifter Generelle og administrative omkostninger Honorar og vederlag til Bestyrelsens medlemmer Tab på investeringer Omkostninger i alt Nettoresultat før skat Skatteudgifter Nettoresultat for perioden /22 UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005

19 Egenkapitalopgørelse for Koncern og Selskab for regnskabsåret 2005 med sammenligningstal for regnskabsåret 2004 Samlet egenkapital pr. 1. januar 2004 Årets bevægelser pr. 31. december 2004 Samlet egenkapital pr. 31. december 2004 Samlet egenkapital pr. 31. december 2005 Årets bevægelser pr. 31. december 2005 (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud Andel i egne aktier Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Andel i reserver for opskrivninger UIE Årsregnskabsmeddelelse for /22

20 Pengestrømsopgørelse for Koncern og Selskab for regnskabsåret 2005 med sammenligningstal for regnskabsåret (Angivet i USD) $ 000 $ 000 Pengestrømme fra/til: Driftsmæssige aktiviteter Årets resultat før skat Reguleringer: Andel i nettoresultat i associerede selskaber Renteindtægter Renteudgifter Tab/gevinst ved salg af koncernselskaber Tab ved afvikling af nærtstående parter Afskrivninger Indregning af negativ nettogoodwill Tab på investeringer Driftsresultat før ændringer i driftskapital Reduktion/stigning i driftskapital Indtjent skat / -betalt (netto) Valutakursgevinst/-tab Netto pengestrømme til/fra driftsmæssige aktiviteter Finansiering Udbetalt udbytte Betalte renter Netto pengestrømme til finansiering /22 UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005

21 Pengestrømsopgørelse for Koncern og Selskab for regnskabsåret fortsat med sammenligningstal for regnskabsåret (Angivet i USD) $ 000 $ 000 Investeringer Stigning i tilgodehavender fra nærtstående parter Reduktion gældsforpligtelser til nærtstående parter Renteindtægter Udbytte modtaget fra associeret selskab Køb af investeringer Provenu fra salg af investeringer Provenu fra salg af egne aktier Tilbagebetaling af egenveksel fra associeret Reduktion i lån til associerede selskaber Tilgang af anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringer Ændring i likvide midler Likvide midler, primo Likvide midler, ultimo UIE Årsregnskabsmeddelelse for /22

22 Selskabsoplysninger Hovedkontor og hovedaktieregister Repræsentationskontor i København Revisorer Advokater Bankforbindelser Kontaktpersoner Company Secretary Links 10 Petrona House Fowler Street off East Bay Street Nassau, Bahamaøerne International Plantation Services Limited Plantations House H.C. Andersens Boulevard København V, Danmark KPMG Nassau, Bahamaøerne Graham, Thompson & Co. Nassau, Bahamaøerne Danske Bank A/S Handelsbanken A/S Hongkong & Shanghai Banking Corp. CARL BEK-NIELSEN Bestyrelsesformand MARTIN BEK-NIELSEN Bestyrelsesmedlem JOHN A. GOODWIN Adm. direktør KENNETH NILSSON General Manager, IPS Limited Telefon: ALISON TRECO 22/22 UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005

3. kvartalsrapport for 2005

3. kvartalsrapport for 2005 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2005 25. november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns

Læs mere

Halvårsrapport for 2005

Halvårsrapport for 2005 Halvårsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2005 31. august 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns Fondsbørs

Læs mere

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE 1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES ANNUAL REPORT 2005 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES ANNUAL REPORT 2005 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UNITED ANNUAL REPORT Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 UNITED LIMITED 1 ANNUAL REPORT UNITED 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 U I E Indhold Selskabsoplysninger 3 Koncernstruktur 4 Hoved- og nøgletal for Koncernen

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD 3. kvartalsrapport 2008 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz

Læs mere

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 2 Indhold Præsentation af koncernen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 Bestyrelsens beretning 11 UIEs investeringsportefølje 12 Aktietilbagekøbsprogrammer

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2006 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006 23. november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat

Læs mere

3. Kvartalsrapport 2004

3. Kvartalsrapport 2004 3. Kvartalsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2004 23. november 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. Kvartalsrapport 2004 1/14 Hovedpunkter Koncernresultatet for årets første tre kvartaler

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Årsregnskabsmeddelelse (4. kvartalsrapport) 2007 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Halvårsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport 2004 1/16 Hovedpunkter Koncernresultatet for 1. halvår 2004 beløb sig til

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE KVAR ARTALSRAPPOR ALSRAPPORT FOR KVAR ARTALET ALET AFSLUTTET D.. 30. SEPTEMBER 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 DK-1553 København V Telefon: 33 93 33 30 Fax: 33

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE Årsregnskabsmeddelelse 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel.: 33 93 33 30 Fax: 33 93 33 31 E-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns Fondsbørs

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3. 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk Halvårsrapport 2009 Selskabsmeddelelse nr. 10/2009 27. august 2009 Gengivelse på dansk Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 2. kvartal 2009 beløb sig til USD 14,9 mio., hvilket var en anelse højere

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Halvårsrapport for 2007

Halvårsrapport for 2007 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/2007 28. august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

1. kvartalsrapport for 2007

1. kvartalsrapport for 2007 1. kvartalsrapport for 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 24. maj 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger 1. kvartalsrapport

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

1. kvartalsrapport 2013

1. kvartalsrapport 2013 1. kvartalsrapport Selskabsmeddelelse Nr. 6/ Gengivelse på dansk 30. maj UNITED 1. KVARTALS- UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Selskabsmeddelelse Nr. 8/2013. Gengivelse på dansk. 28. august 2013 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2013. Selskabsmeddelelse Nr. 8/2013. Gengivelse på dansk. 28. august 2013 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Halvårsrapport Selskabsmeddelelse Nr. 8/ Gengivelse på dansk 28. august UNITED HALVÅRS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber i

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

ÅRSRAPPORT 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED ÅRS UNITED LIMITED ANNUAL REPORT UNITED 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 UNITED LIMITED Indhold Selskabsoplysninger 3 Koncernstruktur 4 Hoved- og nøgletal for Koncernen 5 Bestyrelsens beretning: 8 Årets resultat

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2012. Selskabsmeddelelse nr. 13. Gengivelse på dansk. 29. august 2012

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2012. Selskabsmeddelelse nr. 13. Gengivelse på dansk. 29. august 2012 UNITED Halvårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 13 Gengivelse på dansk 29. august HALVÅRS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber i

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere