UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 10/ august Gengivelse på dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk"

Transkript

1 Halvårsrapport 2009 Selskabsmeddelelse nr. 10/ august 2009 Gengivelse på dansk

2 Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 2. kvartal 2009 beløb sig til USD 14,9 mio., hvilket var en anelse højere i forhold til nettoresultatet på USD 14,4 mio. for 2. kvartal Koncernnettoresultatet for 1. halvår 2009 beløb sig til USD 22,1 mio., hvilket er 24% lavere i forhold til USD 28,9 mio. for 1. halvår Selskabets andel i resultaterne fra associerede selskaber faldt med 19% fra USD 28,7 mio. i 1. halvår 2008 til USD 23,2 mio. i 1. halvår 2009, hvilket kan tilskrives reducerede resultater fra de associerede selskaber United Plantations Berhad ( UP ) og AarhusKarlshamn AB ( AAK ). Det reducerede bidrag kan delvis tilskrives en styrkelse af USD mod MYR og SEK i 1. halvår 2009 set i forhold til 1. halvår Det associerede selskab UP opnåede et nettoresultat på MYR 120,2 mio. (USD 33,7 mio.) for 1. halvår 2009, hvilket afspejler en reduktion på 19% i forhold til rekordnettoresultatet for 1. halvår Dette kan tilskrives et fald i både produktionen såvel som i salgspriserne på rå palmeolie og palmekerner samt reducerede marginer fra alle afdelinger på raffinaderiet. Det associerede selskab AAK opnåede et resultat efter skat på SEK 395 mio. (USD 48,9 mio.) for 1. halvår 2009, hvilket afspejler en stigning på 26% eller SEK 82 mio. (USD 10,1 mio.) sammenlignet med 1. halvår Hvorimod EBIT-resultatet for 1. halvår 2009, eksklusiv IAS 39 justeringen samt engangsbeløbet i forbindelse med forsikringserstatningen, beløb sig til SEK 303 mio. (USD 37,5 mio.) sammenlignet med SEK 378 mio. (USD 61,6 mio.) for 1. halvår 2008, hvilket svarer til et fald på 20%. Det reducerede EBITresultat kan hovedsageligt tilskrives en lavere salgsvolumen inden for forretningsområdet Chocolate & Confectionary Fats, som er blevet negativt påvirket af den lavere efterspørgsel, især fra Østeuropa, samt en global reducering i lagerbeholdninger inden for detailsektoren. Egenkapitalen steg fra USD 315,3 mio. pr. 31. december 2008 til USD 334,1 mio. pr. 30. juni Årets nettoresultat USD mio Årets resultat Ekstraordinær indtægt Nettoresultat for 1. kvt. & 2. kvt. USD mio kvt. 2. kvt. 2/25 UIE 1. halvårsrapport 2009

3 Udsigter for 2009 Selskabets fremtidsudsigter er primært afhængigt af resultaterne fra de associerede selskaber UP og AAK, hvoraf ingen udsender en formel overskudsprognose. Set i lyset af den generelle globale recession og økonomiske ustabilitet vil det være praktisk talt umuligt at estimere resultatet. Selvom det er usandsynligt, at justeringen for IAS 39 vil have lige så stor negativ effekt på resultatet for 2009, som det havde på resultatet for 2008, er det uvist, hvordan det underliggende resultat i AAK vil blive. I betragtning af de usikre fremtidige råvarepriser samt det forventede fald i UP s produktion, forventes andelen i resultatet fra selskabet for 2009 at blive lavere end det rekordhøje resultat i Generelt set er begge selskaber økonomisk velfunderet og det er bestyrelsens overbevisning, at de begge vil klare sig gennem den nuværende økonomiske turbulens uden større negative konsekvenser. Hvis udviklingen for 1. halvår 2009 fortsætter resten af året og der samtidig forudsættes, at AAK s resultat ikke bliver negativt påvirket af en IAS 39 justering, er det bestyrelsens vurdering, at årets resultat som minimum bliver i samme størrelsesorden som for Hoved- og nøgletal for Koncernen 1. halvår 1. halvår Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter (inklusiv andel i nettoresultat fra koncernselskaber) Resultat før skat Nettoresultat for perioden Bankindestående og aftaleindskud Aktiver i alt, ultimo Egenkapital i alt, ultimo halvår 1. halvår 1. halvår Året DKK $ $ $ Resultat pr. aktie 23,13 4,96 6,48 7,93 Indre værdi pr. aktie 394,64 74,90 76,01 70,68 Aktiekurs, ultimo 281,00 53,33 110,97 45,03 1. halvår 1. halvår Året % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) 13,63 17,74 11,26 Soliditetsgrad 99,78 99,84 99,71 (Se venligst definitioner af nøgletal på side 21) UIE 1. halvårsrapport /25

4 Resultat Koncernresultatet efter skat for 1. halvår 2009 beløb sig til USD 22,124 mio. sammenlignet med USD 28,920 mio. for 1. halvår Koncernens samlede indtægter for 1. halvår 2009 beløb sig til USD 23,590 mio. (2008: USD 29,423 mio.), hvoraf Selskabets andel i nettoresultatet fra associerede selskaber beløb sig til USD 23,199 mio. (2008: USD 28,742 mio.). Bidrag fra associerede selskaber på USD 23,199 mio. var 19% lavere i forhold til USD 28,742 mio. for 1. halvår Fordelingen af associerede selskabers bidrag er som følger: 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 UP AAK (BNSH) Durisol I alt UP opnåede et nettoresultat på MYR 120,170 mio. (USD 33,7 mio.) for 1. halvår 2009, hvilket afspejler en reduktion på 19% i forhold til rekordnettoresultatet på MYR 148,4 mio. (USD 46,4 mio.) for 1. halvår På trods af det reducerede resultat er nettoresultatet for 1. halvår 2009 tilfredsstillende, eftersom det er det næsthøjeste nettoresultat, der er registreret i hele UP s levetid. (Omregnet til USD faldt bidraget fra UP med 26% sammenlignet med 1. halvår 2008, eftersom MYR blev svækket mod USD i 1. halvår 2009) AAK opnåede et resultat efter skat på SEK 395 mio. (USD 48,9 mio.) for 1. halvår 2009, hvilket afspejler en stigning på 26% sammenlignet med SEK 313 mio. (USD 51,0 mio.) for 1. halvår Ser man dog bort fra justeringen for IAS 39 samt engangsbeløbet i forbindelse med forsikringserstatningen, faldt EBIT-resultatet for 1. halvår 2009 med 20% eller SEK 75 mio. (USD 9,3 mio.) i forhold til 1. halvår Nettoresultatet steg dog med 26% på grund af en positiv justering for IAS 39 på SEK 324 mio. (SEK 155 mio. for 1. halvår 2008) samt et engangsbeløb i forbindelse med forsikringserstatningen på SEK 70 mio. (SEK 47 mio. for 1. halvår 2008). (Omregnet til USD faldt bidraget fra AAK med 7% sammenlignet med 1. halvår 2008, eftersom SEK blev svækket mod USD i 1. halvår 2009) Der var intet bidrag fra det associerede selskab Durisol UK ( Durisol ), eftersom UIE havde besluttet at afskrive hele investeringen i slutningen af 2008 på grund af et negativt resultat og de fortsat ugunstige markedsforhold i byggebranchen i Storbritannien. Udvikling af alle tre associerede selskaber bliver uddybet nærmere under afsnittet Associerede selskaber fra side Bidrag fra UP USD mio kvt. 2. kvt. Bidrag fra AAK USD mio kvt. 2. kvt. 4/25 UIE 1. halvårsrapport 2009

5 Øvrige indtægter (eksklusiv nettovalutakursgevinst) for 1. halvår 2009 forblev stort set uændrede i forhold til 1. halvår Øvrige indtægter for 1. halvår 2009 omfatter renteindtægter på USD 0,099 mio. sammenlignet med USD 0,341 mio. for 1. halvår 2008 samt en øget nettogevinst på investeringer på USD 0,273 mio. sammenlignet med USD 0,015 for 1. halvår Koncernens generelle og administrative omkostninger for 1. halvår 2009 (eksklusiv nettovalutakurstab) beløb sig til USD 1,224 mio., hvilket var lavere i forhold til USD 1,552 mio. for 1. halvår Denne reducering skyldes hovedsageligt en styrket USD mod DKK. Valutakurstab for 1. halvår 2009 beløb sig til USD 0,003 mio. (2008: valutakursgevinst på USD 0,312 mio. ). Koncernens skat for 1. halvår 2009 beløb sig til USD 0,239 mio. sammenlignet med en skatterefusion på USD 1,049 mio. for 1. halvår 2008, hvilket hovedsageligt består af skat på udbytte modtaget af Selskabets malaysiske holdingsselskab, som ejer størstedelen af Selskabets interesser i UP. Forskellen fra 2008 til 2009 er primært et resultat af en tidsforskydelse i modtaget udbytte. Egenkapital Egenkapitalen steg fra USD 315,273 mio. pr. 31. december 2008 til USD 334,114 mio. pr. 30. juni Ændringen i egenkapitalen for 1. halvår 2009 blev positivt påvirket af nettoresultatet på USD 22,124 mio. samt en valutakursregulering på USD 1,178 mio. på grund af en styrket USD mod MYR i 1. halvår 2009 (valutakursregulering i egenkapitalen opstår som følge af omregning af Selskabets andel i associerede selskaber til USD). Udlodning af udbytte til aktionærerne på USD 4,461 mio., som blev udbetalt i juni 2009 (USD 1 pr. aktie), bidrog også til ændringen i egenkapitalen. Koncernen havde ingen gældsforpligtelser til banker pr. 30. juni Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med forrige år. Det skal dog bemærkes, at Den Internationale Regnskabsstandard 41 bør finde anvendelse på alle Selskabets hovedinteresser med driftsaktiviteter. Dette angår især biologiske aktiver, som skal behandles regnskabsmæssigt på en måde, som afspejler ændringer i deres dagsværdi, som f.eks. UP s plantager i Malaysia. Eftersom denne standard ikke er implementeret i de malaysiske regnskabsstandarder, er det fortsat ikke muligt at opfylde dette direktiv. UIE 1. halvårsrapport /25

6 Investeringer Nye investeringer Selskabet I 1. halvår 2009 købte Selskabet aktier i UP til USD 0,490 mio., hvilket øgede Selskabets ejerandel i UP med 0,07% til 45,74%. Selskabets effektive ejerandel i AAK steg fra 16,29% til 16,49% i 1. halvår 2009, eftersom AAK annullerede hele sin beholdning af egne aktier pr. 30. juni Selskabet deltog ikke i den aktieemission, der fandt sted i Durisol i 1. kvartal 2009, hvor en ny investor tegnede sig for nye aktier til et beløb af GBP 0,750 mio. (USD 1,072 mio.). I forbindelse med denne emission konverterede Selskabet dog et lån, som var ydet til Durisol i 2008, til aktier, hvilket resulterede i, at Selskabets ejerandel i Durisol steg til 47,35% (den nye investor blev tildelt optioner i Durisol, og som rapporteret tidligere, har et antal andre aktionærer, deriblandt Selskabet, også optioner. Såfremt alle optioner udnyttes, vil Selskabets fuldt udvandede kapitalandel i Durisol beløbe sig til 42,1%). Selskabet arbejder fortsat på at finde nye investeringsprojekter. Selskabet vil, såfremt en passende mulighed opstår på markedet, overveje at købe yderligere små aktieandele i UP. Ydermere arbejder Selskabet også aktivt på at forbedre det kortsigtede afkast på likviditetsreserven. Koncernen UP udvider fortsat sine indonesiske interesser i det centrale Kalimantan på tilfredsstillende vis. I august 2009 var hektar blevet tilplantet og udviklingen i Indonesien forløber tilfredsstillende. Set i lyset af den nuværende recession samt UP s ønske om ikke at gå på kompromis med sin gode landbrugspraksis, er det blevet besluttet at nedjustere udvidelsesplanerne i forhold til de oprindelige planer, som er beskrevet i UP s årsrapport for UP har ydermere valgt at fokusere på at færdiggøre og styrke første udviklingsfase, som ved gennemførsel vil bestå af ca hektar med oliepalmer og ca hektar med fredede junglereservater. Koncernstruktur pr. 30/ BNSH 41.5% UIE 47.4% UP 45.7% Durisol Anden udviklingsfase påbegyndes først, når første udviklingfase er gennemført tilfredsstillende og når de relevante myndigheder har offentliggjort et nyt geografisk kort over det centrale Kalimantan, der viser, hvor der gives udviklingstilladelser. UP forventer, at ved gennemførsel af begge udviklingsfaser vil der være tilplantet ca hektar. 39.7% AAK AAK har ikke foretaget nogle opkøb eller frasalg i 1. halvår /25 UIE 1. halvårsrapport 2009

7 Associerede selskaber Udviklingen for 1. halvår 2009 i de to børsnoterede associerede selskaber, som udgjorde størstedelen af Selskabets investeringsportefølje pr. 30. juni 2009, samt Durisol, er kommenteret i det efterfølgende. United Plantations Berhad Hoved- og nøgletal for UP Koncernen 1. halvår 1. halvår Året (Angivet i MYR) Omsætning Resultat før skat Nettoresultat for perioden Bankindestående og aftaleindskud Aktiver i alt, ultimo Egenkapital i alt, ultimo halvår 1. halvår 1. halvår Året DKK MYR MYR MYR Resultat pr. aktie 0,87 0,58 0,71 1,44 Indre værdi pr. aktie 10,87 7,25 6,31 6,88 Aktiekurs, ultimo (MYR)* 12,60 13,50 10,30 Aktiekurs, ultimo (DKK)* 18,00 24,00 15,50 (*Aktiekurs i MYR er fra Bursa Malaysia og aktiekurs i DKK er fra NASDAQ OMX Copenhagen.) 1. halvår 1. halvår Året % % % Forentning af egenkapital (på årsbasis) 16,43 23,64 22,78 Soliditetsgraden 87,67 87,13 87,11 (Se venligst definitioner af nøgletal på side 21) UIE 1. halvårsrapport /25

8 Selvom nettoresultatet for 1. halvår 2009 på MYR 120,170 mio. (USD 33,7 mio.) var lavere end rekordresultatet på MYR 148,359 mio. (USD 46,4 mio.) for 1. halvår 2008 (en reduktion på 19%), er UP s resultat for 1. halvår 2009 tilfredsstillende, eftersom det er det næsthøjeste nettoresultat i selskabets levetid. Reduktionen i nettoresultatet for 1. halvår 2009 sammenlignet med 1. halvår 2008 kan hovedsageligt tilskrives følgende vigtige faktorer: 1. et fald på 8,0% i produktionen af både rå palmeolie og palmekerner samt et fald på 22,7% i produktionen af kokosnødder på grund af palmernes biologiske cyklus, der har betydet at olie- og kokosnødpalmerne er gået ind i en hvileperiode efter et rekordhøjt høstudbytte i 2008, 2. salgspriserne på rå palmeolie og palmekerner faldt med henholdsvis 7,8% og 43,9% samt 3. reducerede marginer fra alle afdelinger på selskabets raffinaderi på grund af den globale recession, som har påvirket efterspørgslen på raffinaderiets produkter. Ydermere var der i resultatet for 1. halvår 2009 hensat følgende beløb til nedskrivninger: 1. MYR 4,8 mio. i forbindelse med at en del af palmeolieplanterne fra planteskolerne på plantagen i Indonesien (centrale Kalimantan) er blevet for gamle på grund af de forsinkelser, der er opstået i forbindelse med, at de indonesiske myndigheder skulle offentliggøre et nyt geografisk kort, der viser, hvor der gives udviklingstilladelser. 2. MYR 4,9 mio. i forbindelse med lån til den indonesiske plantagedrift, eftersom et større areal er blevet klassificeret som fredede junglereservater samt projekter, der fremmer socialt ansvar, hvilket er i overensstemmelse med UP s bevaringspolitik, støtte til lokalsamfundet samt den lokale lovgivning. Rå palmeolieproduktion '000 ton Palmekerneproduktion '000 ton Kokosnødproduktion Mio. nødder Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov 4 Jan Mar Maj Jul Sep Nov I løbet af 2008 er palmeoliepriserne, som det har været tilfældet med størstedelen af andre råvarer, faldet og denne negative udvikling er blevet endnu mere mærkbar som følge af den hårde globale finanskrise. Palmeolieprisen opnåede det rekordhøje niveau på MYR pr. ton i marts 2008 og faldt derefter til MYR pr. ton i oktober Siden november 2008 har priserne dog rettet sig til det nuværende niveau på MYR pr. ton. Effekten af de lavere palmeoliepriser vil uden tvivl påvirke det fremtidige resultat, især hvad angår den andel af produktionen, der ikke allerede er blevet solgt via terminskontrakter. Nettoresultatet for 2009 forventes også at blive påvirket negativt af en lavere produktion som følge af effekten af oliepalmernes biologiske cyklus, der fandt sted i 1. halvår Selskabets ejerandel i UP beløb sig pr. 30. juni 2009 til 45,74%. 8/25 UIE 1. halvårsrapport 2009

9 Følgende uddrag er taget fra UP s 1. halvårsrapport 2009, der blev offentliggjort d. 24. august 2009: Udsigter og forventninger til fremtiden Den nuværende globale økonomiske krise vil uden tvivl påvirke råvareefterspørgslen på verdensplan, hvilket således forventes at forårsage lavere priser på rå palmeolie og palmekerner i forhold til det rekordhøje prisniveau for Det nuværende lave udbud af sojabønner og palmeolie samt spekulationer om en nært forestående El Niño har dog bidraget til det seneste opsving i priserne på vegetabilsk olie. Selskabets produktion af friske frugtbundter forventes at blive lavere i forhold til sidste år på grund af oliepalmernes biologiske cyklus, hvilket har resulteret i en hvileperiode i 2009 efter det rekordhøje høstudbytte i Denne udvikling har været synlig i 1. halvår Bestyrelsen mener derfor, som følge af det ovennævnte, at Koncernens resultat for regnskabsåret 2009 vil blive lavere set i forhold til det rekordhøje resultat for Betydelige mængder af rå palmeolie for året 2009 er dog allerede solgt via terminskontrakter i henhold til Koncernens politik vedrørende afdækning af den fremtidige produktion og bestyrelsen forventer således, at resultatet for 2009 bliver lavere, men stadig tilfredsstillende. Se venligst UP s resultatopgørelse og balance på side eller download den fulde 1. halvårsrapport 2009 på selskabets hjemmeside UIE 1. halvårsrapport /25

10 AarhusKarlshamn AB Hoved- og nøgletal for AAK Koncernen 1. halvår 1. halvår Året (Angivet i SEK mio.) Driftsindtægter i alt EBIT-resultat inklusiv justering for IAS 39 og engangsbeløb i forbindelse med forsikringserstatning EBIT-resultat eksklusiv justering for IAS 39 og engangsbeløb i forbindelse med forsikringserstatning Nettoresultat for perioden Bankindestående og aftaleindskud Aktiver i alt, ultimo Egenkapital i alt, ultimo halvår 1. halvår 1. halvår Året DKK SEK SEK SEK Resultat pr. aktie 6,40 9,29 7,60 0,04 Indre værdi pr. aktie 44,04 63,94 61,38 57,30 Aktiekurs, ultimo 66,80 97,00 164,50 106,00 1. halvår 1. halvår Året % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) 30,66 25,29 0,04 Soliditetsgrad 27,57 26,43 21,15 (Se venligst definitioner af nøgletal på side 21) 10/25 UIE 1. halvårsrapport 2009

11 AAK s resultat for 1. halvår 2009 afspejlede nedenstående faktorer: EBIT-resultatet for 1. halvår 2009, før justering for effekten af IAS 39 samt et engangsbeløb i forbindelse med forsikringserstatningen, beløb sig til SEK 303 mio. (USD 37,5 mio.), hvilket er et fald på 20% eller SEK 75 mio. (USD 9,3 mio.) i forhold til EBIT-resultatet for 1. halvår 2008 på SEK 378 mio. (USD 61,6 mio.) (før justering for effekten af IAS 39 samt et engangsbeløb fra forsikringen i forbindelse med et erstatningskrav fra 4. kvartal 2007). Forretningsområdet Chocolate & Confectionery Fats er blevet påvirket negativt i 1. halvår 2009 på grund af den globale recession og som følge deraf er omsætningen faldet med næsten 23%, hovedsageligt på grund af lavere efterspørgsel fra Europa og USA samt reducerede lagerbeholdninger inden for detailmarkedet, som har påvirket leverandørerne til chokoladeindustrien med en forstærket effekt. Især i Østeuropa, hvor efterspørgslen er faldet og AAK samtidig har ført en restriktiv kreditpolitik, er vareleverancerne blevet påvirket negativt. På trods af dette er der stadig et betydeligt langsigtet vækstpotentiale for CBE-produkter, eftersom AAK stadig er verdensførende inden for CBE-segmentet og med verdens største kapacitet inden for CBE-produktion samt et bredt produktsortiment, har selskabet god mulighed for at drage nytte af dette CBE-vækstpotentiale, når først det økonomiske klima er blevet normaliseret. Forretningsområdet Food Ingredients (AAK s største forretningsområde) har, på trods af den globale recession, forbedret resultatet. Omsætningen var stabil og marginerne var forbedret på grund af specialiseringsstrategien (gennemsnitlig bruttodækningsbidrag pr. kilo beløb sig til SEK 2,07 i 2. kvartal 2009 sammenlignet med SEK 1,81 i 2. kvartal 2008). Inden for forretningsområderne Chocolate & Confectionery Fats samt Food Ingredients har den generel markedstendens været, at dyrere råvarer erstattes med mere konkurrencedygtige vegetabilsk olieløsninger, hvilket stemmer godt overens med AAK s specialiseringsstrategi, både hvad angår organisk tilvækst kombineret med udvalgte opkøb, og dermed styrker vækstmulighederne for AAK. I forretningsområdet Technical Products & Feed har Feed segmentet udviklet sig positivt, medens Technical Products segmentet er blevet påvirket negativt af recessionen (især som følge af en mindsket efterspørgsel fra papir-, kemi- og bilindustrien). AAK s EBIT-resultat inddelt efter forretningsområder: 1. halvår 1. halvår Året SEK mio Chocolate & Confectionery Fats Food Ingredients Technical Products & Feed Koncernadministration I alt Forsikringserstatning vedrørende 2008 og Forsikringserstatning vedrørende december IAS 39 justering I alt for koncernen UIE 1. halvårsrapport /25

12 Justeringen for effekten af IAS 39 for 1. halvår 2009 beløb sig til SEK 324 mio. (USD 40,1 mio.) sammenlignet med SEK 155 mio. (USD 25,.2 mio.) for 1. halvår AAK havde fra januar 2007 og frem til 2. kvartal 2008 bogført positive justeringer i forbindelse med IAS 39 for et samlet beløb af SEK 298 mio., hvilket efterfølgende blev tilbageført på grund af det kraftige prisfald på råvarer i 3. og 4. kvartal Dette førte til at resultatet for 2008 havde en justering for IAS 39 på SEK -747 mio. (USD -113,0 mio.). Effekten af IAS 39 kan have en stor indvirkning på resultatet, både negativt såvel som positivt, fra kvartal til kvartal alt afhængig af kontraktsammensætninger, råvarepriser samt udviklingen i valutakurser, men over tid er effekten neutral. IAS 39 justeringen har ingen cash flow effekt. IAS 39 SEK mio. 400 IAS 39 Akkumuleret SEK mio Kvt. 200 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K Kvt. 200 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K AAK modtog i 2. kvartal 2009 SEK 70 mio. (USD 8,7 mio.) som foreløbig forsikringserstatning for tabt arbejdsfortjeneste i 2008 og 2009 i forbindelse med ulykken på fabriksanlægget i Århus i december Indtil dags dato har selskabet modtaget forsikringserstatning for et samlet beløb af ca. SEK 421 mio. vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. Behandlingen af erstatningskrav hos forsikringsselskabet fortsætter og AAK kan ikke give noget svar med hensyn til det endelige udfald, før sagen er afsluttet. Målet er dog at have afsluttet forsikringssagen endeligt inden årets udgang. AAK s oprindelige rationaliseringsstrategi blev offentliggjort i 2. kvartal 2007, hvor der blev omkostningsført en engangspost på SEK 150 mio. i forbindelse med forventede omstruktureringsomkostninger. Rationaliseringsstrategien forløber tilfredsstillende og det er blevet konstateret, at rationaliseringsmulighederne er større end tidligere antaget. Ud over de oprindelige årlige besparelser på SEK 100 mio., som forventes fuldt realiseret i slutningen af 2010, forventes der at komme yderligere årlige besparelser på SEK 200 mio. i slutningen af 2011 uden flere omkostninger. Resultat efter skat (inklusiv justering for IAS 39 og et engangsbeløb i forbindelse med forsikringserstatning) for 1. halvår 2009 beløb sig til SEK 395 mio. (USD 48,9 mio.), hvilket afspejler en stigning sammenlignet med nettoresultatet på SEK 313 mio. (USD 51,0 mio.) for 1. halvår 2008 (SEK 380 mio. af nettoresultatet på SEK 395 mio. kan tilskrives moderselskabets aktionærer). Pengestrømmene fra driftsaktiviteterne blev forbedret betydeligt med SEK 972 mio. for 1. halvår 2009 sammenlignet med 1. halvår 2008, hvilket hovedsageligt kan tilskrives lavere råvarepriser samt forbedret arbejdskapital. AAK s nettogæld beløb sig pr. 30. juni 2009 til SEK mio. Selskabets ejerandel i AAK ejes gennem BNS Holding AB ( BNSH ), hvori Selskabet ejer 41,5% og resten ejes af Melker Schörling AB, som er et svensk investeringsholdingselskab styret af den svenske industrimand Melker Schörling. BNSH ejer 39,7% i AAK og Selskabets effektive ejerandel i AAK er således 16,5%. 12/25 UIE 1. halvårsrapport 2009

13 Følgende uddrag er taget fra AAK s 1. halvårsrapport for 2009, der blev offentliggjort af selskabet d. 10. august 2009: Fremtidsudsigter (uændrede) Det er i dag svært at forudse, hvilken virkning finanskrisen og det svækkede forretningsklima vil have på AAK. Historisk set har industrien inden for fødevarer og chokolade, som tegner sig for over 90% af Koncernens omsætning, vist sig at være relativ stabil under konjunkturudsving. Den kraftige globale nedgang kan dog betyde, at usikkerheden bliver endnu større set i forhold til tidligere lavkonjunkturer. Der ses en stigende politisk turbulens samt øgede kreditrisici og det er svært at forudsige på dette tidspunkt, hvorledes forbrugerne vil reagere på den økonomiske afmatning. Fedtsyrer og væsker, som anvendes til metalbearbejdning og er en del af forretningsområdet Technical Products, vil blive påvirket kraftigere på grund af det reducerede kundegrundlag inden for papir- og bilindustrien. Cash flow, som er blevet negativt påvirket af den kraftige stigning i råvarepriserne i 2008, forventes at udvikle sig positivt i Det prioriteres fortsat højt at styrke balancen. Specialiseringen af produkter med højere margin er en strategi, som har udviklet sig positivt siden fusionen i Organisk tilvækst kombineret med en udvalgt opkøbsstrategi vil føre AAK fremad. Se venligst AAK s resultatopgørelse og balance på side eller download den fulde 1. halvårsrapport 2009 på selskabets hjemmeside Durisol Der var intet bidrag fra det associerede selskab Durisol for 1. halvår 2009, eftersom UIE havde besluttet at afskrive hele investeringen i slutningen af 2008 på grund af et negativt resultat kombineret med stærkt begrænsede likvide midler og de fortsat ugunstige markedsforhold i byggebranchen i Storbritannien. Den globale kreditkrise havde i 1. halvår 2009 fortsat en barsk indvirkning på byggebranchen i Storbritannien og Durisol havde således et underskud på GBP 0,441 mio. (USD -0,7 mio.). Der har dog inden for de sidste måneder været spæde tegn på fremgang inden for byggebranchen i Storbritannien (selvom aktivitetsniveauet stadig er betydeligt lavere end antallet af nybygningsprojekter før recessionen) og antallet af salgsordrer til Durisol for maj og juni er steget i forhold til årets første fire måneder. Som nævnt i 1. kvartalsrapport 2009 var yderligere kapital nødvendig i starten af 2009 og en ny investor tegnede sig for nye aktier til et beløb af GBP 0,750 mio. (USD 1,072 mio.). Selvom salget fortsætter på det lave niveau som i 1. halvår 2009, vil den kapital, som blev rejst i marts 2009, være tilstrækkelig til at dække arbejdskapitalbehovet i Selskabets ejerandel i Durisol beløb sig pr. 30. juni 2009 til 47,35% (såfremt alle optioner udnyttes, inklusiv Selskabets egne optioner, vil Selskabets fuldt udvandede kapitalandel i Durisol beløbe sig til 42,1%). UIE 1. halvårsrapport /25

14 Risici Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragsydere i Koncernen, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser Den største indflydelse fra råvarepriser på Koncernens overskud er palmeolieprisen, som følge af dens betydning for resultatet i UP. Priserne på UP s produkter bliver ikke bestemt af UP, men af udbud og efterspørgsel på spiseolier på det globale marked og er yderst afhængig af prisen på mineralolie. En ændring på USD 10 i prisen på rå palmeolie pr. ton vil påvirke Selskabets andel i UP s resultat med ca. USD 1 mio. Det bør bemærkes, at det er UP s politik at afdække en del af den fremtidige produktion på futuremarkedet og som følge deraf vil prisudsving i spotkurserne på kort sigt ikke påvirke Selskabets andel af resultatet i de tilfælde, hvor der er indgået terminskontrakter. Generelt bestræber AAK sig på at kurssikre så meget som muligt af sit salg og råvareindkøb. Konkurrence AAK er udsat for hård konkurrence, et kendetegn for den pågældende industri, samt prisudsving i råvarepriserne, som påvirker andelen af arbejdskapital, der er bundet i selskabet. Valutakurser Selskabets regnskab føres i USD. Selskabets hovedinvesteringer UP og AAK fører dog deres regnskaber i henholdsvis MYR og SEK. Valutakurser i forbindelse med omregning af egenkapital og resultat i Selskabets associerede selskaber til USD er ikke kurssikret. Hvad angår UP, har omregningen mellem MYR og USD en dobbelteffekt. F.eks. vil en stærk USD, i hvilken råvarepriser generelt er angivet, forårsage at omsætningen stiger i værdi, medens den omregnede værdi af UP s resultat vil falde som følge af den svagere MYR. Hvad angår Selskabets investering i AAK, er en stor del af selskabets køb af råvarer samt salgskontrakter i udenlandsk valuta. AAK kurssikrer så meget som muligt af sit salg og råvarekontrakter og som følge heraf er bruttoindtægten på alle salgskontrakter kurssikret i den valuta, der anvendes i det land, hvor hvert AAK selskab har forretninger. En ændring på 10% i alle valutakurser mod SEK vil kun påvirke resultatet moderat, når nettoresultatet fra det udenlandske AAK datterselskab omregnes til SEK. Renten Selvom hverken Selskabet eller UP har rentebærende gældsposter til tredje part, vil en stigning på 1% i renten reducere Selskabets andel i AAK s resultat med ca. SEK 7,8 mio. (ca. USD 1,0 mio.). Vejrforhold Medens vejrforhold generelt ikke har haft den store indvirkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, har den ekstreme påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de seneste år reduceret produktionen, men kun i et begrænset omfang. Sæsonbetonet og konjunkturafhængigt mønster for landbrugsaktiviteter UP s produktion af afgrøder er sæsonpræget. Statistisk stiger UP s produktion af rå palmeolie og palmekerner gradvist fra marts, og topper omkring juli til september for derefter at falde fra oktober til februar. Unormale vejrforhold på verdensplan, som f.eks. El Niño, kan dog påvirke dette mønster. Desuden har oliepalmer en cyklisk tendens, hvilket betyder at de produktionsmæssigt i perioder går i dvale. Dette har været tilfældet i 1. halvår Disse hvileperioder er varierende både i længde og hyppighed. 14/25 UIE 1. halvårsrapport 2009

15 Udsigter for 2009 Selskabets fremtidsudsigter er primært afhængigt af resultaterne fra de associerede selskaber UP og AAK, hvoraf ingen udsender en formel overskudsprognose. Set i lyset af den generelle globale recession og økonomiske ustabilitet vil det være praktisk talt umuligt at estimere resultatet. Selvom det er usandsynligt, at justeringen for IAS 39 vil have lige så stor negativ effekt på resultatet for 2009, som det havde på resulatet for 2008, er det uvist, hvordan det underliggende resultat i AAK vil blive. I betragtning af de usikre fremtidige råvarepriser samt det forventede fald i UP s produktion, forventes andelen i resultatet fra selskabet for 2009 at blive lavere end det rekordhøje resultat i Generelt set er begge selskaber økonomisk velfunderet og det er bestyrelsens overbevisning, at de begge vil klare sig gennem den nuværende økonomiske turbulens uden større negative konsekvenser. Hvis udviklingen for 1. halvår 2009 fortsætter resten af året og der samtidig forudsættes, at AAK s resultat ikke bliver negativt påvirket af en IAS 39 justering, er det bestyrelsens vurdering, at årets resultat som minimum bliver i samme størrelsesorden som for På vegne af bestyrelsen Dato Carl Bek-Nielsen Bestyrelsesformand 27. august 2009 UIE 1. halvårsrapport /25

16 Resultatopgørelse for Koncernen for 1. halvår 2009 (Tallene er ikke revideret) 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter Andel af nettoresultat i associerede selskaber Renteindtægter - associerede selskaber tilknyttede selskaber aftaleindskud Nettogevinst på investeringer Andre indtægter Nettovalutakursgevinst Indtægter i alt Omkostninger Afskrivning af investering Generelle og administrative omkostninger Nettotab på investeringer Nettovalutakurstab Omkostninger i alt Resultat før skat Skatterefusion/skat Nettoresultat for perioden kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Totalindkomst Nettoresultat for perioden Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Totalindkomst for perioden i alt /25 UIE 1. halvårsrapport 2009

17 Balance for Koncernen pr. 30. juni 2009 (Tallene er ikke revideret) 30. juni 30. juni 31. december (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 Aktiver Omsætningsaktiver: Bankindestående Aftaleindskud Tilgodehavender og andre aktiver Investeringer Tilgodehavende udbytte fra associeret selskab Tilgodehavende skatterefusion Omsætningsaktiver i alt Anlægsaktiver: Investeringer i associerede selskaber Lån til tilknyttede selskaber Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Kortfristede forpligtelser: Kreditorer og skyldige omkostninger Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital Passiver i alt UIE 1. halvårsrapport /25

18 Egenkapitalopgørelse for Koncernen pr. 30. juni 2009 (Tallene er ikke revideret) Overkurs Aktie- ved Egne Overført Andre kapital emission aktier overskud Reserver I alt (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Saldo pr. 1. januar Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Nettoresultat Køb af egne aktier Udbytte Saldo pr. 31. december Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Nettoresultat Udbytte Saldo pr. 30. juni /25 UIE 1. halvårsrapport 2009

19 Pengestrømsopgørelse for Koncernen for 1. halvår 2009 (Tallene er ikke revideret) 1. halvår 1. halvår Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 Pengestrømme fra driftsmæssige aktiviteter: Nettoresultat før skat Reguleringer: Andel i nettoresultat i associerede selskaber Renteindtægter Afskrivning af investering Afskrivninger Tab/gevinst på valutakurser Tab/gevinst på investeringer Pengestrømme anvendt til driftsmæssige aktiviteter før ændringer i driftskapital Reduktion/stigning i tilgodehavender og andre aktiver Reduktion i kreditorer og skyldige omkostninger Skatterefusion/skat (netto) Nettopengestrømme anvendt til driftsmæssige aktiviteter Pengestrømme fra finansiering: Udbetalt udbytte Nettopengestrømme anvendt til finansiering Pengestrømme fra investeringer: Renteindtægter Udbytte modtaget fra associerede selskaber Køb af investeringer Køb af aktier i associeret selskab Provenu fra salg af investering Køb af egne aktier Indfrielse af lån til tilknyttet selskab Reduktion/stigning i lån til associeret selskab Tilgang af anlægsaktiver Nettopengestrømme fra investeringer Ændring i likvide midler Likvide midler, primo Likvide midler, ultimo UIE 1. halvårsrapport /25

20 Selskabsoplysninger Indregistreringssted Bestyrelse Administrerende direktør Company Secretary Hovedkontor Repræsentationskontor i København Revisor Advokater Bankforbindelser Kontaktpersoner Links Bahamaøerne DATO CARL BEK-NIELSEN Formand MARTIN BEK-NIELSEN Næstformand JOHN A. GOODWIN BRIAN BECH NIELSEN PETER GRUT* JOHN MADSEN KJELD RANUM* ULRIK JUUL ØSTERGAARD ALISON TRECO* 2nd Floor, One Montague Place East Bay Street Nassau, Bahamaøerne International Plantation Services Limited Plantations House H.C. Andersens Boulevard København V, Danmark Ernst & Young Philip & Partnere København, Danmark McKinney, Bancroft & Hughes Nassau, Bahamaøerne Danske Bank A/S Handelsbanken A/S Hongkong & Shanghai Banking Corp. Ulrik Juul Østergaard Kenneth Nilsson Telefon: *Medlem af Revisionskomitéen 20/25 UIE 1. halvårsrapport 2009

21 Forkortelser Selskabsnavn: United International Enterprises Limited United Plantations Berhad AarhusKarlshamn AB Durisol UK BNS Holding AB Forkortelse: UIE eller Selskabet UP AAK Durisol BNSH Valuta: Forkortelse: Amerikanske dollar USD eller $ Malysiske ringgit MYR Svenske kroner SEK Britiske pund GBP Øvrige: Cocoa Butter Equivalents (kakaosmør ækvivalenter) Forkortelse: CBE Definitioner Resultat pr. aktie Indre værdi pr. aktie Forrentning af egenkapital Soliditetsgrad Nettoresultat for perioden, som kan tilskrives selskabets aktionærer Vægtede gennemsnitlige antal aktier, eksklusiv egne aktier Egenkapital, ultimo, eksklusiv minoritetsinteresser Antal aktier, ultimo, eksklusiv egne aktier Årets nettoresultat*, som kan tilskrives selskabets aktionærer Gennemsnitlig egenkapital, eksklusiv minoritetsinteresser Egenkapital, ultimo, eksklusiv minoritetsinteresser Samlede aktiver, ultimo *I løbet af året omregnes periodens resultat på årsbasis UIE 1. halvårsrapport /25

22 Sammenfattet resultatopgørelse for UP koncernen for 1. halvår 2009 (Tallene er ikke revideret) 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året (MYR 000) Omsætning Driftsomkostninger Andre driftsindtægter Finansielle omkostninger Renteindtægter Indkomst fra investeringer Tilbageførsel af hensættelse for værdiforringelse af investeringer Resultat før skat Skat Resultat efter skat Ekstraordinære poster Resultat for perioden Nettoresultat der kan udloddes til: Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (i) Aktuelt - baseret på et gennemsnit af (2008: ) stamaktier (cent) 31,24 38,15 58,04 71,28 143,93 Den sammenfattede resultatopgørelse for UP skal sammenholdes med det reviderede årsregnskab for /25 UIE 1. halvårsrapport 2009

23 Sammenfattet balance for UP koncernen pr. 30. juni 2009 (Tallene er ikke revideret) 30. juni 30. juni 31. december (MYR 000) Aktiver Anlægsaktiver Biologiske aktiver Materielle anlægsaktiver Forudbetalte leasingydelser Associeret selskab Tilgodehavende fra associeret selskab Lån til udenlandsk selskab Finansielle aktiver disponible for salg Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varetilgodehavender og andre debitorer Skatterefusion Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital der kan tilskrives aktionærer i moderselskabet Aktiekapital Overkurs ved emission Andre henlæggelser Overført overskud Minoritetsinteresse Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Hensættelser til pensionsydelser Hensættelser til udskudt skat Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Leverandørgæld og andre kreditorer Kassekredit og kortfristede lån 8-19 Hensættelser til pensionsydelser Deklareret aconto-/slutudbytte Hensættelse til skat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Indre værdi pr. aktie (MYR) 7,25 6,31 6,88 Den sammenfattede balance for UP skal sammenholdes med det reviderede årsregnskab for UIE 1. halvårsrapport /25

24 Sammenfattet resultatopgørelse for AAK koncernen for 1. halvår 2009 (Tallene er ikke revideret) 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året (SEK mio.) Nettoomsætning Andre driftsindtægter Driftsindtægter i alt Råmaterialer, forbrugsstoffer og varer til videresalg Andre eksterne omkostninger Lønomkostninger Afskrivninger og nedskrivninger Andre driftsomkostninger Driftsomkostninger i alt EBIT-resultat Renteindtægter Renteudgifter Andre finansielle poster Resultat før skat Skat Nettoresultat Resultat der kan udloddes til: minoritetsinteresser moderselskabets aktionærer Aktieoplysninger Antal af aktier, tusinde Andel af egne aktier Resultat pr. aktie, SEK* 7,26 2,03 9,29 7,60 0,04 Indre værdi pr. aktie, SEK 63,94 61,38 63,94 61,38 57,30 Aktiekurs på balancedagen 97,00 164,50 97,00 164,50 106,00 *Resultat pr. aktie er beregnet ud fra vægtede gennemsnitlige antal af cirkulerende aktier. AAK koncernen har på nuværende tidspunkt ikke nogle udestående konverteringslån eller tegningsoptioner. Totalindkomst 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året (SEK mio.) Resultat for perioden Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Totalindkomst for perioden i alt Resulat der kan udloddes til: minoritetsinteresser moderselskabets aktionærer /25 UIE 1. halvårsrapport 2009

25 Sammenfattet balance for AAK koncernen pr. 30. juni 2009 (Tallene er ikke revideret) 30. juni 30. juni 31. december (SEK mio.) Aktiver Goodwill Andre immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Kortfristede fordringer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresse Egenkapital i alt inklusiv minoritetsinteresse Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser - handel Andre kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt Der er ingen ændringer i eventualforpligtelser. UIE 1. halvårsrapport /25

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 2 Indhold Præsentation af koncernen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 Bestyrelsens beretning 11 UIEs investeringsportefølje 12 Aktietilbagekøbsprogrammer

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD 3. kvartalsrapport 2008 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Årsregnskabsmeddelelse (4. kvartalsrapport) 2007 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail:

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2012. Selskabsmeddelelse nr. 13. Gengivelse på dansk. 29. august 2012

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2012. Selskabsmeddelelse nr. 13. Gengivelse på dansk. 29. august 2012 UNITED Halvårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 13 Gengivelse på dansk 29. august HALVÅRS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber i

Læs mere

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE 1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2006 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006 23. november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Selskabsmeddelelse Nr. 8/2013. Gengivelse på dansk. 28. august 2013 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2013. Selskabsmeddelelse Nr. 8/2013. Gengivelse på dansk. 28. august 2013 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Halvårsrapport Selskabsmeddelelse Nr. 8/ Gengivelse på dansk 28. august UNITED HALVÅRS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber i

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2005

3. kvartalsrapport for 2005 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2005 25. november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns

Læs mere

1. kvartalsrapport 2010

1. kvartalsrapport 2010 1. kvartalsrapport 2010 Selskabsmeddelelse nr. 5/2010 27. maj 2010 Gengivelse på dansk Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 1. kvartal 2010 beløb sig til USD 8,8 mio., hvilket er 20% højere i forhold

Læs mere

1. kvartalsrapport 2013

1. kvartalsrapport 2013 1. kvartalsrapport Selskabsmeddelelse Nr. 6/ Gengivelse på dansk 30. maj UNITED 1. KVARTALS- UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2011

Årsregnskabsmeddelelse for 2011 UNITED Årsregnskabsmeddelelse for 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 5. marts 2012 Gengivelse på dansk ÅRS- UNITED Hovedpunkter United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som

Læs mere

Halvårsrapport for 2005

Halvårsrapport for 2005 Halvårsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2005 31. august 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns Fondsbørs

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

3. kvartalsrapport 2012

3. kvartalsrapport 2012 3. kvartalsrapport Selskabsmeddelelse nr. 17/ Gengivelse på dansk 28. november UNITED 3. KVARTALS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber

Læs mere

Halvårsrapport 2010 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Selskabsmeddelelse nr. 9/ august Gengivelse på dansk

Halvårsrapport 2010 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Selskabsmeddelelse nr. 9/ august Gengivelse på dansk Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse nr. 9/2010 27. august 2010 Gengivelse på dansk Den nye palmeoliemølle på UP s plantage i det centrale Kalimantan, Indonesien. Hovedpunkter Koncernnettoresultatet

Læs mere

Halvårsrapport for 2007

Halvårsrapport for 2007 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/2007 28. august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

1. kvartalsrapport for 2007

1. kvartalsrapport for 2007 1. kvartalsrapport for 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 24. maj 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger 1. kvartalsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE KVAR ARTALSRAPPOR ALSRAPPORT FOR KVAR ARTALET ALET AFSLUTTET D.. 30. SEPTEMBER 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 DK-1553 København V Telefon: 33 93 33 30 Fax: 33

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

1. kvartalsrapport 2012

1. kvartalsrapport 2012 UNITED 1. kvartalsrapport 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 2012 24. maj 2012 Gengivelse på dansk FØRSTE UNITED Hovedpunkter United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært

Læs mere

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Halvårsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport 2004 1/16 Hovedpunkter Koncernresultatet for 1. halvår 2004 beløb sig til

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 16. marts 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005 1/22 Meddelelse til Københavns

Læs mere

3. kvartalsrapport 2011

3. kvartalsrapport 2011 UNITED 3. kvartalsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 11/2011 23. november 2011 UPs nye administrationskontor i Central Kalimantan, Indonesien Hovedpunkter Koncernresultatet for 3. kvartal 2011 beløb sig

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Halvårsrapport 2011 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Selskabsmeddelelse nr. 10/ august Gengivelse på dansk

Halvårsrapport 2011 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Selskabsmeddelelse nr. 10/ august Gengivelse på dansk Halvårsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 10/2011 30. august 2011 Gengivelse på dansk Kirken ved United Plantations Changkat Mentri plantage. Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 2. kvartal 2011 beløb

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

3. Kvartalsrapport 2004

3. Kvartalsrapport 2004 3. Kvartalsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2004 23. november 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. Kvartalsrapport 2004 1/14 Hovedpunkter Koncernresultatet for årets første tre kvartaler

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD 1. kvartalsrapport 2011 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3. 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2007 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Til:

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere