Programoversigt Abstracts Posterudstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programoversigt Abstracts Posterudstilling"

Transkript

1 Velkommen til den årlige Dokumentationskonference. ved Dansk Sygeplejeselskab (DASYS). Dokumentationskonferencen 2012 Fra daglig praksis til kliniske indikatorer og retur Programoversigt Abstracts Posterudstilling Konference september 2012 Metropol, Sigurdsgade 26, 2200 KBH N. Lokale B056/B156 Arrangører: Dokumentationsråd og Center for Kliniske Retningslinjer under Dansk Sygeplejeselskab.

2 1. Kvalitetsovervågning af klinisk praksis for pleje og behandling af febril neutropeni hos kræftpatienter. Kvalitetsnøgleperson Dorthe Dall Kristensen, specialeansvarlig sygeplejerske; Hanne Kanstrup, læge; Lisbeth Pedersen, kvalitetskoordinator; Rikke Lund Nielsen, specialeansvarlig sygeplejerske; Sanne Skovbjerg, sygeplejerske Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus. Baggrund Febril neutropeni hos kræftpatienter efter kemoterapi er en hyppig forekommende komplikation, som kan være akut livstruende for patienten pga. risiko for udvikling af sepsis. Det er vigtigt, at der altid hurtigt foretages relevante undersøgelser og påbegyndes behandling med bredspektrede antibiotika. Afdelingen har på tværs af alle afsnit i afdelingen, udarbejdet fælles instrukser for pleje og behandling af patienter med febril neutropeni. Instrukserne beskriver best practice og har til formål at øge kvaliteten i pleje og behandling af patienter med febril neutropeni. Derudover har afdelingen i forbindelse med implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel udarbejdet en instruks for afholdelse af interne surveys. Målet er at understøtte implementeringen af retningsgivende dokumenter samt at fremme en kvalitetskultur, der kendetegnes ved åbenhed, læring og vidensdeling. Formål Formålet med kvalitetsovervågningen har været at afdække, om den daglige praksis for pleje og behandling af patienter med febril neutropeni efterlever afdelingens instrukser. Dette for at vurdere, om der er behov for ændringer i instrukserne og yderligere implementeringstiltag. Det har derudover været et delmål, at afprøve instruksen for intern survey og dets hjælpedokumenter. Med udgangspunkt i en tjekliste til planlægning af intern survey i Onkologisk Afdeling har et surveyteam afholdt journalaudit og gruppeinterviews i afdelingens ambulatorium og sengeafsnit. Teamet har bestået af afdelingens tværfaglige kvalitetsnøglepersoner og kvalitetskoordinator. Ved journalauditten gennemgik surveyteamet 20 patientjournaler for 22 indikatorer på den gode kliniske praksis iht. afdelingens instrukser for febril neutropeni. Ved det interne survey blev der afholdt 4 gruppeinterviews fordelt på 2 afsnit. I hvert afsnit var den ene gruppe sammensat af 1 erfaren læge og sygeplejerske og den anden af 1 uerfaren læge og sygeplejerske. Informanterne blev udvalgt af afsnitsledelserne, så de repræsentativt var dækkende for faggrupperne. Ved offentliggørelse af data er informanterne anonyme. Som forberedelse til interviewene har surveyteamet ud fra afdelingens instrukser for febril neutropeni samt resultater fra journalaudit, udarbejdet en semistruktureret interviewguide. Hermed har data efterfølgende kunnet generalises. Surveyteamet har arbejdet ud fra en anerkendende og respektfuld tilgang. Begge de valgte metoder viser, at der er overensstemmelse mellem afdelingens praksis og instrukser, samt at personalet kender og anvender dokumenterne. Dog påviser journalauditten nogle mangler i forhold til dokumentation af pleje og observation. Kombinationen af metoderne har resulteret i både kvalitative og kvantitative data, så emnet vurderes fyldestgørende belyst. Instruksen for afholdelse af intern survey og dets hjælpedokumenter har vist sig anvendelige i praksis og har lettet forberedelsen og gennemførelsen af surveyet. ne drøftes i afdelingens kvalitetsteam og med relevante driftsledelser i september Herefter udarbejdes handleplan og implementeringsstrategi.

3 2. Hvordan får vi optimeret ernæringstilbuddene til patienterne? Hvad er forhindringerne? Brita Lindeberg, udvikl.sygepl.; Birgitte Ludvigsen, soc.- og sundhedsass.; Ines raben, klinisk diætist; Lis Nøddeskou, ledende oversygeplejerske, MKS. Medicinsk afdeling, Køge Sygehus. Baggrund Afdelingen har haft fokus på klinisk ernæring igennem mange år, og trods gentagne undervisningsseancer og temadage, viser audits at der ikke altid udføres primær ernæringsscreening på patienterne. I ernæringsgruppen drøftedes muligheden for at anvende et e-learningsprogram til at sikre, at medarbejderne har den fornødne viden og handlekompetence, et program lig det det der findes til Brandslukning. Vi undersøgte om der fandtes e-learningsprogrammer vedr. ernæring og fandt et enkelt. For at sikre det rette fokus valgte vi at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse mhp at få belyst personalets viden og motivation til at sikre patienterne suuficient ernæring under indlæggelse. Formål At få belyst personalets viden og motivation til at sikre patienterne sufficient ernæring under indlæggelse At give information til vores videre arbejde med e-learningsprogram og optimering af ernæringsindsatsen. Der blev udarbejdet et kvantitativt elektronisk spørgeskema i Surveyxact, skemaet indeholdt 10 lukkede spørgsmål vedrørende personalets faglige viden om ernæringsindsatsen til syge og 3 åbne spørgsmål med en kvalitativ vinkel og dermed en triangulering af data til belysning af forhindringer, prioritering og forslag til forbedring. Spørgsmålene var: 1. nævn 3 typiske forhindringer for at du udfører ernæringsscreening og plan. 2. prioriter de 3 vigtigste arbejdsopgaver, 10 mulige 3. hvilke forslag har du til optimering af ernæringstilbud til patienterne i dit afsnit. 172 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat på medicinsk afdeling, Køge Sygehus fik i uge 12, 2012, tilsendt spørgeskema via mail. For at sikre en høj svarprocent var der i ugerne inden opsat plakater med information om undersøgelsen og der var udlovet en præmie til de afsnit hvor svarprocenten kom over 90 %. Der var en svarprocent på 66 %, 96 personer. Personalets faglige viden var god, de korrekte besvarelser på de 10 spørgsmål lå mellem %. På spørgsmålet om hvad der forhindrer personalet i at udføre screening svarer 76 ud af 96 tids - og ressourcemangel. De 3 højst prioriterede arbejdsområder var medicingivning, måling af basale værdier og stuegang, ernæring var blandt de 10 mulige områder og blev prioriteret som nr. 8. ne viser tydeligt at vi skal have fokus på opgavefordeling og gøre ernæring til patienterne vigtig og synlig. I et afsnit afprøves udpegning af en ernæringsansvarlig hver dag, samtidig med et formaliseret samarbejde med serviceassistenterne. Personalets faglige viden er i orden, de aktiviteter vi har med ernæringsscreening i introduktionsprogrammet og materiale i alle afsnit til sidemandsoplæring fortsættes og vi vil tage e-learing i brug. I begyndelsen af 2013 skal en ny elektronisk sygeplejejournal implementeres og vi vil bruge resultaterne fra denne undersøgelse i planlægningen.

4 3. Mundplejescreening hos neurologiske patienter Birgitte Mortensen, Ledende oversygeplejerske, Neurologisk afdeling, Roskilde sygehus; Jeannette Borchersen,Klinisk udviklingssygeplejerske, medicinsk afdeling, Roskilde sygehus. Baggrund og formål I Neurologisk Afdeling på Roskilde Sygehus var vi i tvivl om hvorvidt plejepersonalet udførte korrekt mundpleje, især til apoplexi- og parkinsonpatienter. Det er en plejeopgave, hvor der i vores afdeling, er særlig fokus på dysfagi samt i hvilken grad patienten selv er i stand til at rense egen mund for madrester med tungen. I 2010 udkom den nationale klinisk retningslinje, der omhandlende identifikation af behov for og udførsel af mundpleje hos voksne hospitalsindlagte patienter, og det var derfor oplagt at undersøge i hvilken grad vi levede op til anbefalingerne. Blev der f.eks. udført mundpleje minimum to gange dagligt? En præscreening med 33 patienter viste at 9 patienter fik hjælp svarende til deres behov, hos 7 patienter fandtes nogen eller ingen dokumentation om mundstatus eller beskrivelse af behov for mundpleje. 17 patienter var helt eller delvis selvhjulpne og ud fra dokumentationen kunne det se ud til at disse patienter selv kunne varetage tandbørstning. Dette resultat var ikke tilfredsstillende og der blev derfor nedsat en gruppe bestående af en udviklingssygeplejerske, en sygeplejespecialist og 2 basissygeplejersker, som påtog sig den opgave at udarbejde en lokal retningslinje på området. Formålet med udvikling og implementering af en lokal retningslinje: Sikre at patienten får den rette hjælp til at rense munden Sikre at patienten ikke hindres i sufficient ernæring på grund af fx smerter og svamp i munden på baggrund af dårlig mundpleje At forebygge en forværring af mundstatus og pneumoni Gruppen gennemlæste først den Nationale kliniske retningslinje, og herefter Sygehus Nord s retningslinje om mundpleje, der er udarbejdet i overensstemmelse med den Nationale kliniske retningslinje. Med baggrund i disse retningslinjer udarbejdede gruppen en lokal retningslinje med MUNDPLEJE screeningskema og plejeplan til den neurologiske patientgruppe. I udarbejdelsen blev der lagt vægt på, at screeningskema og plejeplan skulle være så operationel og handlingsrettet, at selv en vikar i afdelingen kunne følge den. Plejepersonalet blev introduceret til retningslinje, screeningsskema og plejeplan på et personalemøde og var meget motiveret for at afprøve begge dele. Det blev aftalt med sekretærgruppen, der pakker journaler, at screeningskema og plejeplan skulle være en del af journalpakken. De relevante mundplejeremedier blev pakket i sæt, så de var klar til brug. Det viste sig at være en rigtig god ide. Efter en måneds afprøvning (januar 2012) blev der gennemført en audit på alle indlagte patienter, hvor vi kiggede på om skema-plejeplan fandtes i patientens journal, samt i hvilken grad det var udfyldt. Auditten viste at skema-plejeplan var at finde i journalen hos alle patienter og hos 39 % var det udfyldt. Vi evaluerede og justerede skemaet i samarbejde afdelingens øvrige plejepersonale. I maj 2012 gennemførtes endnu en audit, hvor screeningsskemaet også fandtes hos alle patienter, samt var udfyldt korrekt hos 40 %. Hos de resterende 60% var der ingen dokumentation for om patienterne have behov for mundpleje eller om de rent faktisk havde fået udført mundpleje. Det har skabt større fokus på behovet for mundpleje hos de neurologiske patienter, samt behovet for hjælp til at rense munden efter fødeindtagelse. Det er nødvendigt konstant at have fokus på området og ildsjæle på området er et must. Der skal auditeres 4 x årligt med efterfølgende drøftelse af auditresultater.

5 4. Implementering af accelererede patientforløb - til patienter, der får foretaget nefrektomi Erica Grainger; Lone Aarvig; Bente Thoft Urinvejskirurgisk afdeling, Skejby Sygehus Baggrund og formål Der foretages ca. 840 nefrektomier (åbne og laparoskopiske) i Danmark pr. år. Størstedelen får fjernet nyren på grund af nyrecancer. Ca. 2/3 af patienterne vil kunne indgå i et accelereret patientforløb. Accelererede patientforløb optimerer kvaliteten og resultaterne i plejen; Studier har vist, at den multimodale indsats kan nedbringe smerter, den stress-inducerede katabolisme og indlæggelsestiden. De kliniske retningslinjer for accelererede patientforløb til patienter, der får foretaget nefrektomi, er udarbejdet af perioperativ enhed på Rigshospitalet. Disse er lavet i samarbejde med kliniske eksperter fra Urologiske afdelinger over hele landet. Disse blev indført på Urinvejskirurgisk afdeling K den 1. juni Efterfølgende har vi undersøgt om der kunne måles en effekt heraf, samt kigget på graden af implementering blandt plejepersonalet. I forbindelse med en temadag på afdelingen, hvor emnet var accelererede patientforløb, besluttede et enigt team at indføre disse retningslinjer. Vi havde længe talt om, at der manglede fokus på denne patientkategori, og man kunne se at forløbene var afhængige af de personer, der var involverede. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af 2 overlæger, der har speciale i nefrektomier, 3 sygeplejersker med speciale i samme, en narkoselæge og afdelingssygeplejersken. Ambulatoriet blev involveret, og der blev udarbejdet informationsmateriale, patientforløbsbeskrivelser og tjeklister til dokumentation og vejledning i plejen. Læger og plejepersonale i afdelingen blev undervist om principperne for accelererede patientforløb, vi havde diskussioner omkring fordele og ulemper ved at implementere disse retningslinjer i afdelingen. Der var dog stor enighed om at ville dette. Målene for ernæring, mobilisering og information blev gennemgået. Principperne for de accelererede forløb blev indført 1. juni Efter ca. 1 år startede vi en undersøgelse for at vurdere, om der kunne måles en effekt på indlæggelsestiden, og om retningslinjerne var implementeret hos plejegruppen. Designet er et kvalitetssikringsprojekt (quasi-eksperimentelt studie). Projektet inkluderer patienter, der fik foretaget nefrektomi(åbne og laparoskopiske) i tidsrummet 1. januar 2008 til 31. december Patienter der blev opereret før 1. juni 2009 indgik i kontrol gruppen, og patienter der blev opereret efter denne dato indgik i interventionsgruppen. Eksklusionskriterierne var patienter < 16 år, patienter med metastaserende sygdom, som fik lavet en palliativ operation, patienter der efterfølgende skulle opstarte hæmodialyse og patienter der matte overnatte på intensive afdeling. Der blev opstillet mål og kriterier for at have opfyldt de kliniske retningslinjer(indlæggelsestid, smertedækning, mobilisering, information, ernæring og væskeindtagelse) Materialet var lægejournaler og sygeplejejournaler. Afdelingen lever op til LOS i de kliniske retningslinjer, specielt for de laparoskopiske nefrektomerede patienter. Omkring halvdelen af patienterne, der får foretaget åben nefrektomi går hjem indenfor 4 dage. Der ses en forskel mellem kontrolgruppen og interventionsgruppen, men den er ikke signifikant. Målingen på graden af implementering blandt plejepersonalet viser at størsteparten af forløbene opfylder 2-3 af de 5 mål for implementering.

6 Der er brug for en analyse af barriererne blandt plejepersonalet for at bedre implementeringen af de accelererede forløb. Ved samtaler med plejepersonalet er der ikke modvilje mod at følge principperne, men der gives udtryk for, at det er svært at nå f. eks optimal mobilisering under travle perioder, det kan være svært at give en sufficient ernæring hvis patienten har kvalme. Der kunne indtil videre være tegn til, at mere undervisning, gentagen motivering og optimeret patientinformation kunne optimere implementeringen - men det kræver et videregående projekt at fastslå hvor indsatsen skal lægges.

7

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK)

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) Mette Raunkiær Maj 2013 2 UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION

Læs mere

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Charlotte Bredahl Jacobsen og Stine Louring Nielsen Udvikling mod mere brugerinddragelse En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Publikationen Udvikling mod mere brugerinddragelse

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk Bedre mad til syge Hvorfor? Hvordan? Forfatter, udgiver, ansvarlige institution & copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

HVOR ENKELT KAN DET GØRES?

HVOR ENKELT KAN DET GØRES? HVOR ENKELT KAN DET GØRES? EKSEMPLER PÅ AFBUREAUKRATISERING PÅ REGIONALE ARBEJDSPLADSER 1 INDHOLD 1. Optimeret diagnoseforløb: Fra 1 år til 1 måned 4 2. Ét regnskab i stedet for to 4 3. Digitalisering

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere