Emneblad nr. 2 / Themenblatt Nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emneblad nr. 2 / Themenblatt Nr. 2"

Transkript

1 Emneblad nr. 2 / Themenblatt Nr. 2 Padborg, den Social sikring: Kan ansøgninger/begæringer til myndigheder indgives på ansøgerens modersmål? Soziale Sicherung: Behördenanträge in der Muttersprache? Inddeling: I. Sproglig mangfoldighed 1. Dokumenter a. Tyskland b. Danmark c. EU-ret d. National gennemførelse af EU-bestemmelserne - Tyskland Med Bundesagentur für Arbeit som eksempel - Danmark Med Pensionsstyrelsen som eksempel 2. Mundtlige ansøgninger a. EU-ret b. Tyskland c. Danmark Gliederung: I. Sprachenvielfalt 1. Schriftstücke a. Deutschland b. Dänemark c. Europarecht d. Nationale Umsetzung der EU-Vorgaben - Deutschland am Beispiel der Bundesagentur für Arbeit - Dänemark am Beispiel von Pensionsstyrelsen 2. Mündliche Anträge a. Europarecht b. Deutschland c. Dänemark

2 II. Forkortelsesliste II. Abkürzungsverzeichnis I. Sproglig mangfoldighed Stigende mobilitet inden for EU giver sig også udslag i en sproglig mangfoldighed på det grænseoverskridende arbejdsmarked. Det er ikke en forudsætning inden for alle fag, at arbejdstageren behersker det pågældende lands sprog, men senest når den udenlandske arbejdstager henvender sig til myndighederne i værtslandet, bliver det klart, at kommunikationen har sine begrænsninger. Her rejser spørgsmålet sig, hvorvidt myndigheden er forpligtet til at komme arbejdstageren sprogligt i møde - f.eks. i forbindelse med ansøgninger - og om ansøgeren evt. sågar har krav på at kunne benytte sit modersmål. 1. Dokumenter a. Tyskland Hvis man ønsker at gøre rettigheder gældende i forhold til sociale ydelser i Tyskland skal ansøgninger og dokumenter principielt indgives på det officielle sprog: 19 SGB X Stk. 1: Det officielle sprog er tysk. Stk. 2: Indgives ansøgninger til en myndighed på et fremmedsprog I. Sprachenvielfalt Wachsende Mobilität innerhalb Europas findet ihren Niederschlag auch in der Sprachenvielfalt des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes. Während nicht jeder Beruf die Beherrschung der jeweiligen Landessprache voraussetzt, werden die Grenzen der Kommunikation jedoch spätestens dann aufgezeigt, wenn der ausländische Arbeitnehmer mit Behörden des Gastlandes in Kontakt tritt. Hier stellt sich die Frage, inwieweit die Behörde dem Arbeitnehmer - z.b. bei Stellung eines Antrags - sprachlich entgegenkommen muss und ob der Antragsteller eventuell sogar einen Anspruch darauf hat, sich seiner Muttersprache zu bedienen. 1. Schriftstücke a. Deutschland Prinzipiell sind in Deutschland Anträge und Schriftstücke zur Geltendmachung von Sozialleistungsrechten in der offiziellen Amtssprache einzureichen: 19 SGB X Abs. 1: Amtssprache ist deutsch Abs. 2: Werden bei einer Behörde in einer fremden Sprache

3 [ ], skal myndigheden uden ugrundet ophold forlange at få forelagt en oversættelse [ ], såfremt den ikke er i stand til at forstå ansøgningerne eller dokumenterne. Anträge gestellt [ ], soll die Behörde unverzüglich die Vorlage einer Übersetzung [ ] verlangen, sofern sie nicht in der Lage ist, die Anträge oder Dokumente zu verstehen. b. Danmark De danske regler er mindre entydige end de tyske. Det fremgår af forvaltningslovens 7, at forvaltningsmyndigheden i fornødent omfang skal yde vejledning og bistand til borgerne, hvis de har spørgsmål i forbindelse med en henvendelse. Ifølge Vejledning om forvaltningsloven skal loven forstås således, at det af denne forpligtelse følger, at forvaltningsmyndigheden må sikre sig, at den forstår og bliver forstået af udlændinge, der retter henvendelse, og at de har forstået forvaltningsproceduren. Myndigheden skal således om fornødent stille tolkebistand til rådighed og sørge for oversættelser. b. Dänemark Die dänischen Regeln sind weniger eindeutig als die deutschen. 7 des dänischen Verwaltungsgesetzes ( Forvaltningsloven ) legt fest, dass die Verwaltung dem Bürger Hilfe in erforderlichem Umfang zuteil werden lassen muss, wenn er im Zusammenhang mit seinem Anliegen Fragen hat. Nach einer Anweisung zu diesem Gesetz ( Vejledning i forvaltningsloven ) ist dass Gesetz so zu verstehen, dass aus dieser Verpflichtung folgt, dass die Verwaltungsbehörde sicherstellen muss, dass Ausländer in ihrem Vorbringen verstanden werden und dass diese auch das Verwaltungsverfahren inhaltlich erfassen. Folglich hat die Behörde im Einzellfall Dolmetscher zu stellen und Übersetzungen vornehmen zu lassen. c. EU-ret De nævnte nationale regler modificeres af EU's højere lovgivning i de tilfælde, som er omfattet af koordineringen af den europæiske sociallovgivning. Denne koordinering er fastlagt i forordning (EF) nr. 883/2004 1, som har fundet anvendelse siden den 1. maj Ifølge den kan alle personer, som falder ind under koordineringsrettens anvendelsesområde, indgive ansøgninger og andre dokumenter til c. Europarecht Die genannten nationalen Regelungen werden durch das höherrangige Recht der Europäischen Union für die Fälle modifiziert, die von der Koordinierung des Europäischen Sozialrechts erfasst sind. Die Koordinierung findet ihren Ausdruck in der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 7, die seit dem 1. Mai 2010 Anwendung findet. Hiernach können alle Personen, die in den

4 herværende myndigheder på en anden EU-medlemsstats officielle sprog. Anwendungsbereich des Koordinierungsrechts fallen, bei hiesigen Behörden Anträge stellen und sonstige Schriftstücke in der Amtssprache eines anderen EU-Mitgliedstaats einreichen. I artikel 76, stk. 7, i forordning (EF) nr. 883/04, hedder det som følger: En medlemsstats myndigheder, institutioner og domstole kan ikke afvise begæringer eller andre dokumenter, der forelægges dem, med den begrundelse, at de er affattet på en anden medlemsstats officielle sprog, der er anerkendt som officielt sprog i Fællesskabets institutioner, jf. traktatens artikel 290. Art. 76 Abs. 7 der VO (EG) Nr. 883/04: Die Behörden, Träger und Gerichte eines Mitgliedstaats dürfen die bei ihnen eingereichten Anträge oder sonstigen Schriftstücke nicht deshalb zurückweisen, weil sie in einer Amtsprache eines anderen Mitgliedstaats abgefasst sind, die gemäß Artikel 290 des Vertrags als Amtssprache der Organe der Gemeinschaft anerkannt ist. Enhver borger har således ret til gratis at indgive dokumenter til en myndighed på sit eget sprog. Følgende sprog er anerkendte officielle sprog i medfør af artikel 342 i TEUF: bulgarsk, tjekkisk, dansk, tysk, estisk, græsk, spansk, fransk, gælisk (irsk), italiensk, lettisk, litauisk, ungarsk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovensk, slovakisk, finsk, svensk og engelsk. Somit hat jeder Bürger einen kostenfreien Anspruch, Unterlagen in seiner Sprache bei einer Behörde einzureichen. Anerkannte Amtssprachen sind gemäß Art. 342 AEUV folgende Sprachen: Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Griechisch, Spanisch, Französisch, Gälisch (Irisch), Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Finnisch, Schwedisch und Englisch. Artikel 84 i den forudgående forordning (EØF) nr. 1408/71 2 indeholdt også en regel, som kan sammenlignes med artikel 76, stk. 7 ovenfor. Alligevel er der kommet en ændring med den nye forordning nr. 883/04. I henhold til artikel 81, litra b), i forordning nr. 1408/71, Eine Art. 76 Abs. 7 vergleichbare Regelung gab es bereits gemäß Art. 84 der Vorgängerverordnung (EWG) Nr. 1408/71 8. Gleichwohl hat es durch die neue VO Nr. 883/04 eine Änderung gegeben. Gemäß Art. 81 lit. b) der VO Nr. 1408/71 hatten Behörden die

5 havde myndigheder mulighed for at sende fremmedsprogede ansøgningsdokumenter til oversættelse hos den administrative kommission i Bruxelles. Möglichkeit, fremdsprachige Antragsunterlagen an die Verwaltungskommission in Brüssel zur Übersetzung weiterzuleiten. I artikel 81, litra b) hedder det som følger: Den administrative kommission har følgende opgaver: [ ] efter anmodning af de kompetente myndigheder, institutioner og domstole i medlemsstaterne at foretage oversættelse af dokumenter, der vedrører anvendelsen af denne forordning, især oversættelse af begæringer indgivet af personer, der kan være omfattet af bestemmelserne i denne forordning; [..]. Art. 81 lit. b): Die Verwaltungskommission hat folgende Aufgaben: [ ] sie fertigt auf Antrag der zuständigen Behörden, Träger und Gerichte der Mitgliedstaaten alle Übersetzungen von Unterlagen an, die sich auf die Anwendung dieser Verordnung beziehen, insbesondere die Übersetzungen der Anträge von Personen, für die diese Verordnung gelten soll; [..]. I Oversættelsestjenesten under Kommissionen fandtes der en særlig afdeling, som tog sig af oversættelse af dokumenter, der faldt ind under anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 1408/71. Afdelingen blev nedlagt for nogen tid siden pga. overbelastning, da der i mellemtiden findes 23 officielle sprog. Denne regel tjente i praksis også snarere som retsgrundlag for en forholdsmæssig godtgørelse af institutionernes oversættelsesudgifter. 3 Dazu gab es eigens eine Abteilung des Übersetzungsdienstes der Kommission, die sich der Übersetzung von Dokumenten widmete, die in den Anwendungsbereich der VO (EWG) Nr. 1408/71 fielen. Diese Abteilung wurde bereits vor einiger Zeit wegen Überlastung geschlossen, da es zwischenzeitlich 23 offizielle Amtssprachen gibt. Diese Regelung diente in der Praxis jedoch auch eher als Rechtsgrundlage für eine anteilige Erstattung der von den Trägern getragenen Übersetzungskosten. 9 I den nye forordning nr. 883/04 findes denne regel ikke mere. De berørte myndigheder skal nu selv afholde oversættelsesudgifterne. In der neuen Verordnung Nr. 883/04 findet sich diese Regelung nicht mehr. Die betroffenen Behörden haben nun die Übersetzungskosten selbst zu tragen.

6 Spørgsmålet er, om en ansøger ikke blot har ret til at indgive et dokument på sit eget sprog, men også krav på, at myndigheden affatter sin afgørelse på ansøgerens sprog. Det siger EU-forordning nr. 883/04 ikke noget entydigt om. Fraglich ist, ob der Antragsteller nicht nur das Recht hat, ein Schriftstück in seiner Sprache einzureichen, sondern auch einen Anspruch darauf, dass die Behörde ihren Bescheid in seiner Sprache verfasst. Hierzu trifft die EU-Verordnung Nr. 883/04 keine eindeutige Aussage. d. National gennemførelse af EU-bestemmelserne For at sikre, at disse til dels noget abstrakt formulerede EUbestemmelser gennemføres retligt korrekt på nationalt plan, udgives der i medlemsstater som Tyskland og Danmark myndighedsinterne vejledninger til brug for sagsbehandlerne. De enkelte lande har til en vis grad forskellige opfattelser af en europæisk bestemmelses rækkevidde, eller der hersker usikkerhed. Disse forskellige nationale fortolkninger kan komme til udtryk i vejledningerne. d. Nationale Umsetzung der EU-Vorgaben Damit diese zum Teil etwas abstrakt formulierten Vorgaben der Europäischen Union innerstaatlich rechtlich einwandfrei umgesetzt werden können, werden in Mitgliedstaaten wie Deutschland und Dänemark behördeninterne Handlungsanweisungen für die Sachbearbeiter herausgegeben. Teilweise gibt es zwischen den einzelnen Staaten hinsichtlich der Reichweite einer europäischen Rechtsvorschrift unterschiedliche Auffassungen, oder es herrscht Unsicherheit. Diese national unterschiedlichen Interpretationen können Niederschlag in den Handlungsanweisungen finden. - Tyskland Bundesagentur für Arbeit har f.eks. udgivet en vejledning til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/044. Vejledningen tager også stilling til spørgsmålet om, hvorvidt myndigheden skal svare en udenlandsk myndighed på det pågældende fremmedsprog. I pkt. 7.3 (1) ( Henvisninger vedrørende korrespondance ) tager gennemførelsesvejledningen stilling til sprogreglen som følger: - Deutschland Beispielsweise hat die Bundesagentur für Arbeit eine Durchführungsanweisung zur Umsetzung der VO (EG) Nr. 883/04 10 herausgegeben. Die Anweisung nimmt auch Stellung zu der Frage, ob die Behörde einer ausländischen Behörde in der betreffenden fremden Sprache antworten muss. Die Durchführungsanweisung nimmt zur Sprachenregelung in Punkt 7.3 (1) ( Hinweise zum

7 Skrivelser til udenlandske forsikringsinstitutioner kan affattes på tysk. Udenlandske forsikringsinstitutioner kan benytte deres officielle sprog (grundforordningens artikel 76, stk. 7). Fremmedsprogede skrivelser skal i givet fald oversættes. Det må antages, at ikke kun skrivelser stilet til udenlandske myndigheder, men også skrivelser fra myndigheden til den udenlandske arbejdstager kan været affattet på tysk og ikke behøver at blive oversat. Schriftwechsel ) wie folgt Stellung: Schreiben an ausländische Versicherungsträger können in deutscher Sprache abgefasst werden. Ausländische Versicherungsträger können sich ihrer Amtssprache bedienen (Art. 76 Abs. 7 GVO). Ggf. sind fremdsprachige Schreiben zu übersetzen. Es ist anzunehmen, dass nicht nur die an ausländische Behörden, sondern auch die an den ausländischen Arbeitnehmer gerichteten Schreiben der Behörde in deutscher Sprache abgefasst sein können und nicht übersetzt werden müssen. - Danmark På dansk side fremgår proceduren af kap. 5, nr. 27, stk. 2, i Pensionsstyrelsens gennemførelsesvejledning Vejledning I 5 : Myndigheder og institutioner, der behandler sager efter grundforordningen, f.eks. danske kommuner, a-kasser samt klageinstanserne, er således forpligtet til at modtage henvendelser, ansøgninger og tilsvarende dokumentation mv. på et hvilket som helst andet sprog, der er blandt de officielle EU-sprog (samt norsk og islandsk ved anvendelse af forordning nr. 1408/71). Om nødvendigt for behandlingen af henvendelsen, må myndigheden/institutionen sørge for oversættelse. - Dänemark Auf dänischer Seite schreibt die Durchführungsanweisung ( Vejledning I ) 11 der zuständigen dänischen Behörde (Pensionsstyrelsen) in Kap. 5, Nr. 27 Abs. 2 das Prozedere vor: Behörden und Einrichtungen, die Verwaltungsangelegenheiten gemäß der Grundverordnung (grundforordning) behandeln, z.b. dänische Kommunen, A-Kassen sowie Klaginstanzen, sind verpflichtet, Gesuche, Anträge samt dazugehörige Dokumente in jeder anderen offiziellen EU-Amtsprache (inklusive Norwegisch und Isländisch gemäß der Verordnung Nr. 1408/71) entgegenzunehmen. Soweit dies für die Bearbeitung erforderlich ist, muss die Behörde/Institution für die Übersetzung sorgen. Med hensyn til hvilket sprog myndigheden skal affatte sit svar på, In einer weiteren Durchführungsanweisung ( Vejledning VI ) 12 heißt

8 hedder det i en anden gennemførelsesvejledning Vejledning VI 6 som følger: En ansøgers mulighed for at få oversat en afgørelse i sin helhed til et andet sprog end afgørelseslandets er ikke omtalt i grundforordningen eller gennemførelsesforordningen. Men der kan være ret til oversættelse efter nationale regler. [ ] Retssikkerhedsloven og forvaltningsloven indeholder regler for, hvordan kommuner og myndigheder på det sociale område skal sikre borgerens rettigheder og indflydelse i behandlingen af en sag. Myndigheden har pligt til at sikre sig, at borgeren forstår og bliver forstået i sager, der bliver behandlet af myndigheden. es zur Frage, in welcher Sprache die Behörde zu antworten habe: Die Möglichkeit eines Antragstellers, einen behördlichen Bescheid in Gänze in eine andere Sprache als die des Landes, die den Bescheid erlässt, ist weder in der Grundverordnung noch in der Durchführungsverordnung geregelt. Aber es kann ein Recht zur Übersetzung nach nationalen Regelungen geben. [ ] Das Rechtssicherheitsgesetz (Retssikkerhedsloven) und das Verwaltungsgesetz (Forvaltningsloven) beinhalten Regeln, auf welche Weise Kommunen und Behörden auf dem Gebiet des Sozialrechts die Rechte und Einflussmöglichkeiten der Bürger bei der Behandlung eines Falles. Die Behörde ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Bürger die Fallbearbeitung versteht und er auch von der Behörde verstanden wird. 2. Mundtlige ansøgninger 2. Mündliche Anträge a. EU-ret Forordning (EF) nr. 883 siger ikke noget eksplicit om, hvorvidt sprogprivilegiet også gælder for mundtlige ansøgninger til protokollering. Ifølge den rene ordlyd ( andre dokumenter ) bør man fortolke fakta snævert og ikke betragte mundtlige ansøgninger som værende omfattet af sprogprivilegiet. For ved en ansøgning indgivet til protokollering er der ikke tale om et allerede eksisterende dokument, men om et, som først bliver transformeret til et sådant via en tolk. a. Europarecht Darüber, ob das Sprachenprivileg auch für mündlich zur Niederschrift gestellte Anträge gilt, trifft die VO (EG) Nr. 883 keine explizite Aussage. Dem reinen Wortlaut nach ( sonstige Schriftstücke ) müsste man den Tatbestand eng auslegen und mündlich gestellte Anträge nicht vom Sprachenprivileg umfasst sehen. Denn bei dem zur Niederschrift gestellten Antrag handelt es sich nicht um ein bereits vorhandenes Schriftstück, sondern um

9 Hvis man kunne indgive ansøgninger mundtligt til protokollering, burde det også være muligt at lade den øvrige kommunikation foregå på det fremmede officielle sprog. Men det omtales ikke i forordningen, der er udtrykkeligt kun tale om dokumenter, hvorfor der omvendt ikke kan udledes en ret af forordningen til at indgive en ansøgning mundtligt til protokollering. eines, das erst über den Umweg eines Dolmetschers zu einem solchen transformiert wird. Würde man Anträge mündlich zur Niederschrift stellen können, müsste auch die sonstige Kommunikation in der fremden Amtssprache mündlich möglich sein. Dies wird in der VO jedoch nicht genannt, sondern es ist ausdrücklich nur von Schriftstücken die Rede, so dass sich im Umkehrschluss ein Recht, einen Antrag mündlich zur Niederschrift zu stellen, der Verordnung nicht entnehmen lässt. Det fremgik af en henvendelse til Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Ligestilling, at det også efter Kommissionens opfattelse kun er dokumenter, som er omfattet af bestemmelsen, ikke ansøgninger, der indgives mundtligt. Eine Anfrage bei der Generaldirektion Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit der Europäischen Kommission ergab, dass auch nach dem Verständnis der Kommission nur Schriftstücke von der Vorschrift erfasst werden, nicht jedoch mündlich gestellte Anträge. b. Tyskland I en intern instruks fra Bundesagentur für Arbeit (HEGA 10/2008), som vedrørte den forudgående forordning (EØF) nr. 1471/08, gøres der også opmærksom på, at dækning af udgifter til tolkebistand ikke er omtalt i forordningen. Ifølge denne instruks skal oversættelses- og tolkeudgifter dog behandles ens og godtgøres kunden: Ved førstegangshenvendelser (skriftlige og mundtlige) skal BA under alle omstændigheder foranledige og godtgøre nødvendige oversættelser eller tolkebistand. Personer med utilstrækkelige tyskkundskaber [ ] b. Deutschland In einer internen Weisung der Bundesagentur für Arbeit (HEGA 10/2008), die sich noch auf die Vorgängerverordnung (EWG) Nr. 1471/08 bezog, wird auch darauf hingewiesen, dass die Übernahme der Kosten für mündliche Dolmetscherdienste in der Verordnung nicht erwähnt wird. Nach dieser Weisung sollen Übersetzungs- und Dolmetscherkosten jedoch gleich behandelt und dem Kunden erstattet werden: Bei Erstkontakten (schriftlich und mündlich) sind notwendige Übersetzungen bzw. Dolmetscherdienste in jedem Fall

10 skal ganske vist først og fremmest medbringe en person med de respektive sprogkundskaber for at undgå forståelsesproblemer. Er det ikke muligt, skal medarbejdere med de respektive sprogkundskaber pålægges at udføre oversættelser og tolkebistand, [ eller] der skal benyttes tolke eller oversættelsestjenester fra private oversættelsesbureauer. von der BA zu veranlassen und zu erstatten. Zwar sollen Personen mit unzureichenden Deutsch-Kenntnissen [ ] zur Vermeidung von Verständnisschwierigkeiten in erster Linie eine Person mit entsprechenden Sprachkenntnissen mitbringen. Ist dies nicht möglich, sind für Übersetzungen und Dolmetscherdienste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit entsprechenden Sprachkenntnissen zu betrauen [ oder] Dolmetscher bzw. Übersetzungsdienste privater Übersetzungsbüros in Anspruch zu nehmen. c. Danmark I tilslutning til udredningen vedrørende forvaltningsloven må det antages, at dansk lovgivning går et skridt videre end forordning (EF) nr. 883/04 og forvaltningsmyndigheden således også skal behandle mundtlige ansøgninger på et fremmedsprog og stille tolke til rådighed. c. Dänemark In Anlehnung an die gemachten Ausführungen zum dänischen Verwaltungsgesetz muss davon ausgegangen werden, dass das dänische Recht weiter geht als die VO (EG) Nr. 883/04 und die Verwaltung somit auch mündliche Anträge in fremder Sprache behandeln muss und Dolmetscher zu stellen hat. II. Forkortelsesliste: II. Abkürzungsverzeichnis: TEUF = BA = EF = EU = EØF = Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde Bundesagentur für Arbeit Det Europæiske Fællesskab Den Europæiske Union Det Europæiske Økonomiske Fællesskab AEUV = Vertrag zur Arbeitsweise der Europäischen Union BA = Bundesagentur für Arbeit EG = Europäische Gemeinschaft EU = Europäische Union EWG = Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

11 HEGA = SGB X = Interne handlingsanbefalinger/instrukser fra Bundesagentur für Arbeit Den 10. tyske sociallovbog HEGA = Interne Handlungsempfehlungen/Geschäftsanweisungen der Bundesagentur für Arbeit SGB X = Sozialgesetzbuch Zehntes Buch VO = Verordnung Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen Peter Hansen 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger; 2 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet; LexUriServ.do?uri= CONSLEG:1971R1408: :DA:PDF. 3 Fuchs: Europäisches Sozialrecht, s , 5. oplag. 4 Gennemførelsesvejledning fra Bundesagentur für Arbeit (status pr. 06/2010); /A07- Geldleistung/Dokument/HEGA Internationales-Recht-Alv.html. 5 DEL I - Vejledning om EF-regler om social sikring; https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= DEL VI - VEJLEDNING OM - SOCIALE PENSIONER, - TJENESTEMANDSPENSIONER og ATP - EF-FORORDNING OM KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER nr. 883/2004; 7 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der sozialen Sicherheit; im Internet unter: 8 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern; Im Internet unter: LexUriServ.do?uri= CONSLEG:1971R1408: :DE:PDF. 9 Fuchs: Europäisches Sozialrecht, S , 5. Auflage.

12 10 Durchführungsanweisung der Bundesagentur für Arbeit (Stand 06/2010); im Internet unter: /A07-Geldleistung/Dokument/HEGA Internationales-Recht-Alv.html. 11 DEL I - Vejledning om EF-regler om social sikring; im Internet unter: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= DEL VI - VEJLEDNING OM - SOCIALE PENSIONER, - TJENESTEMANDSPENSIONER og ATP - EF-FORORDNING OM KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER nr. 883/2004; im Internet unter:

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser -

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser - Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6 Padborg, 22.08.2011 Bilag til forordning (EF) nr. 883/04 - Danske og tyske særbestemmelser - Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04 - Die dänischen und deutschen Sonderbestimmungen

Læs mere

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011 Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3 Padborg, den 1. April 2011 Ægte og uægte grænsearbejdere Echte und unechte Grenzgänger Inddeling: Gliederung: I. Indledning II. Sondring mellem grænsearbejdere 1. Ægte

Læs mere

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges Paddborg, 26.11.2014 Grænsearbejdere og minijob Problemer ved udøvelse af minijob med en tværnational dimension Grenzgänger und Minijobs Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen

Læs mere

Principperne i den europæiske sociallovgivning. Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5. Padborg, 05.07.

Principperne i den europæiske sociallovgivning. Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5. Padborg, 05.07. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5 Padborg, 05.07.2011 Principperne i den europæiske sociallovgivning Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts Inddeling: I. Indledning II. Principper 1. Princippet

Læs mere

Grænseoverskridende dansk-tyske projekter. Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte

Grænseoverskridende dansk-tyske projekter. Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte Padborg, 20.12.2012 Grænseoverskridende dansk-tyske projekter Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte Studie over de særlige forhold i den sociale sikringslovgivning og skattelovgivningen i forbindelse

Læs mere

WELMA CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED

WELMA CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED Grænseoverskridende pensioner i Region Sønderjylland-Schleswig optjening, udmåling, beregning, sammenlægning, ikke-diskriminering i sagsbehandlingen mv. WELMA CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED

Læs mere

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring Padborg, 27.08.2010 Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet fremlagde sin afsluttende rapport i 2006. Det er således på tide at gøre foreløbig status og undersøge,

Læs mere

Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012

Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012 Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012 Uddannelsespraktik i udlandet De vigtigste spørgsmål før udlandsopholdets begyndelse Ausbildungspraktika im Ausland Die wichtigsten Fragen vor Beginn

Læs mere

Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011

Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011 Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011 Kære læsere! Det første nyhedsbrev i 2011 omhandler konkurs hos den danske arbejdsgiver, som er et hyppigt tilbagevendende emne og også gav rådgivningsinstitutionerne

Læs mere

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Kære læsere, Året 2010 går på hæld. Mange af de fremsatte spørgsmål har allerede kunnet blive afklaret af Projekt Pontifex-Brobygger. Den vellykkede projektstart skyldes bl.a.

Læs mere

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12069

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12069 Deutscher Bundestag Drucksache 16/12069 16. Wahlperiode 26. 02. 2009 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 3. September 2008 zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Læs mere

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Deutscher Bundestag 4. Wahlperiode Drucksache IV/696 Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler 8 52105 6095/62 Bonn, den 30. Oktober 1962 An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages Hiermit übersende

Læs mere

man undlade at indbetale forskudsskat.

man undlade at indbetale forskudsskat. Liebe Leser! Nach dem Ende der Herbstferien in Deutschland und Dänemark möchte das Projekt Pontifex-Brückenbauer mit diesem Newsletter wieder von aktuellen Entwicklungen berichten und auf Neuerungen im

Læs mere

Hrsg. von Red. af Erla Hallsteinsdóttir & Jörg Kilian. SMiK-Projekt

Hrsg. von Red. af Erla Hallsteinsdóttir & Jörg Kilian. SMiK-Projekt SMiK-Posterpräsentation von der Konferenz {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich-kulturellen Konstituierungsformen, 25.-27. Februar 2015 an der Süddänischen Universität

Læs mere

Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode. Drucksache V/3435

Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode. Drucksache V/3435 Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode Drucksache V/3435 Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler III/5 65305 5946/68 Bonn, den 30. Oktober 1968 An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages Hiermit

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Wrangelstraβe 6, 24937 Flensburg Tlf.: 0461 570870 Fax: 0461 581816 PPR, Wrangelstraβe 6, Postfach 1415, D-24904 Flensburg skolepsykon@skoleforeningen.de

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10 TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE LHN S NYHEDSMAGASIN LANDWIRTSCHAFTLICHER HAUPTVEREIN FÜR NORDSCHLESWIG - EN LANDBOFORENING DER RYKKER Christiansborg flytter sig langsomt 2 Bioafgrøder

Læs mere

Regierungsvorlage. 272 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 9. 12. 1970

Regierungsvorlage. 272 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 9. 12. 1970 272 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 6 272 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 9. 12. 1970 Regierungsvorlage. PROTOKOLL zur Abänderung

Læs mere

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked

Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Projekt Pontifex Brobygger-Brückenbauer Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked 29 løsningsforslag til nedbrydning af eksisterende

Læs mere

Oversættelse på turistbureauerne under Udvikling Fyn A/S

Oversættelse på turistbureauerne under Udvikling Fyn A/S Oversættelse på turistbureauerne under Udvikling Fyn A/S - en empirisk undersøgelse af oversættelseskvaliteten og anerkendelsen af oversættelse som et professionelt erhverv på turistbureauerne under Udvikling

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

DANNELSE I VOR TID - NY NORDISK SKOLE SOM ET DANNELSESPROJEKT?

DANNELSE I VOR TID - NY NORDISK SKOLE SOM ET DANNELSESPROJEKT? DANNELSE I VOR TID - NY NORDISK SKOLE SOM ET DANNELSESPROJEKT? Uddannelsens navn: Generel Pædagogik, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Titel på opgave: Dannelse i vor tid Ny Nordisk

Læs mere

DANSK-TYSK HANDELSKAMMER DEUTSCH DÄNISCHE HANDELSKAMMER BRÜCKE ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND DÄNEMARK BRO MELLEM DANMARK OG TYSKLAND

DANSK-TYSK HANDELSKAMMER DEUTSCH DÄNISCHE HANDELSKAMMER BRÜCKE ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND DÄNEMARK BRO MELLEM DANMARK OG TYSKLAND DANSK-TYSK HANDELSKAMMER DIN PARTNER PÅ DET TYSKE MARKED DEUTSCH DÄNISCHE HANDELSKAMMER IHR PARTNER IN DÄNEMARK BRO MELLEM DANMARK OG TYSKLAND BRÜCKE ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND DÄNEMARK Vi bygger bro mellem

Læs mere

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING I BEVÆGELSE 10. Å R G A N G - N R. 1 / 1 2. Er vi til grin 2. Natur- og Landbrugskommission 4.

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING I BEVÆGELSE 10. Å R G A N G - N R. 1 / 1 2. Er vi til grin 2. Natur- og Landbrugskommission 4. 10. Å R G A N G - N R. 1 / 1 2 T I L S A M T L I G E J O R D B R U G E R E LHN S NYHEDSMAGASIN L A N D W I R T S C H A F T L I C H E R H A U P T V E R E I N F Ü R N O R D S C H L E S W I G - EN LANDBOFORENING

Læs mere

kulturlink Fehmarnbelt-Region Leben im neuen Kulturraum Leve i et nyt kulturrum

kulturlink Fehmarnbelt-Region Leben im neuen Kulturraum Leve i et nyt kulturrum [Stand Antragsmuster Juli 2009] Antrag auf Zuschuss aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Ansøgning om tilskud under EU s INTERREG IVA Program Fehmarnbeltregion Der Antrag ist gleich lautend

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Daginstitutioner Skoler Lejrskoler Børnehavekoloni Ungdomsskole Højskole Ungdomskollegium Rådgivning Ferierejser Voksenundervisning Undervisningsmidler Dansk pædagogik Læring og dannelse Trivsel og udvikling

Læs mere

Line Vester Larsen & Katrine Vested Madsen. Mette Skovgaard Andersen, Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier

Line Vester Larsen & Katrine Vested Madsen. Mette Skovgaard Andersen, Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier Forfattere: Line Vester Larsen & Katrine Vested Madsen Vejlederens navn og institut: Mette Skovgaard Andersen, Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier Titel: Dansk design - vejen til

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere