Emneblad nr. 2 / Themenblatt Nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emneblad nr. 2 / Themenblatt Nr. 2"

Transkript

1 Emneblad nr. 2 / Themenblatt Nr. 2 Padborg, den Social sikring: Kan ansøgninger/begæringer til myndigheder indgives på ansøgerens modersmål? Soziale Sicherung: Behördenanträge in der Muttersprache? Inddeling: I. Sproglig mangfoldighed 1. Dokumenter a. Tyskland b. Danmark c. EU-ret d. National gennemførelse af EU-bestemmelserne - Tyskland Med Bundesagentur für Arbeit som eksempel - Danmark Med Pensionsstyrelsen som eksempel 2. Mundtlige ansøgninger a. EU-ret b. Tyskland c. Danmark Gliederung: I. Sprachenvielfalt 1. Schriftstücke a. Deutschland b. Dänemark c. Europarecht d. Nationale Umsetzung der EU-Vorgaben - Deutschland am Beispiel der Bundesagentur für Arbeit - Dänemark am Beispiel von Pensionsstyrelsen 2. Mündliche Anträge a. Europarecht b. Deutschland c. Dänemark

2 II. Forkortelsesliste II. Abkürzungsverzeichnis I. Sproglig mangfoldighed Stigende mobilitet inden for EU giver sig også udslag i en sproglig mangfoldighed på det grænseoverskridende arbejdsmarked. Det er ikke en forudsætning inden for alle fag, at arbejdstageren behersker det pågældende lands sprog, men senest når den udenlandske arbejdstager henvender sig til myndighederne i værtslandet, bliver det klart, at kommunikationen har sine begrænsninger. Her rejser spørgsmålet sig, hvorvidt myndigheden er forpligtet til at komme arbejdstageren sprogligt i møde - f.eks. i forbindelse med ansøgninger - og om ansøgeren evt. sågar har krav på at kunne benytte sit modersmål. 1. Dokumenter a. Tyskland Hvis man ønsker at gøre rettigheder gældende i forhold til sociale ydelser i Tyskland skal ansøgninger og dokumenter principielt indgives på det officielle sprog: 19 SGB X Stk. 1: Det officielle sprog er tysk. Stk. 2: Indgives ansøgninger til en myndighed på et fremmedsprog I. Sprachenvielfalt Wachsende Mobilität innerhalb Europas findet ihren Niederschlag auch in der Sprachenvielfalt des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes. Während nicht jeder Beruf die Beherrschung der jeweiligen Landessprache voraussetzt, werden die Grenzen der Kommunikation jedoch spätestens dann aufgezeigt, wenn der ausländische Arbeitnehmer mit Behörden des Gastlandes in Kontakt tritt. Hier stellt sich die Frage, inwieweit die Behörde dem Arbeitnehmer - z.b. bei Stellung eines Antrags - sprachlich entgegenkommen muss und ob der Antragsteller eventuell sogar einen Anspruch darauf hat, sich seiner Muttersprache zu bedienen. 1. Schriftstücke a. Deutschland Prinzipiell sind in Deutschland Anträge und Schriftstücke zur Geltendmachung von Sozialleistungsrechten in der offiziellen Amtssprache einzureichen: 19 SGB X Abs. 1: Amtssprache ist deutsch Abs. 2: Werden bei einer Behörde in einer fremden Sprache

3 [ ], skal myndigheden uden ugrundet ophold forlange at få forelagt en oversættelse [ ], såfremt den ikke er i stand til at forstå ansøgningerne eller dokumenterne. Anträge gestellt [ ], soll die Behörde unverzüglich die Vorlage einer Übersetzung [ ] verlangen, sofern sie nicht in der Lage ist, die Anträge oder Dokumente zu verstehen. b. Danmark De danske regler er mindre entydige end de tyske. Det fremgår af forvaltningslovens 7, at forvaltningsmyndigheden i fornødent omfang skal yde vejledning og bistand til borgerne, hvis de har spørgsmål i forbindelse med en henvendelse. Ifølge Vejledning om forvaltningsloven skal loven forstås således, at det af denne forpligtelse følger, at forvaltningsmyndigheden må sikre sig, at den forstår og bliver forstået af udlændinge, der retter henvendelse, og at de har forstået forvaltningsproceduren. Myndigheden skal således om fornødent stille tolkebistand til rådighed og sørge for oversættelser. b. Dänemark Die dänischen Regeln sind weniger eindeutig als die deutschen. 7 des dänischen Verwaltungsgesetzes ( Forvaltningsloven ) legt fest, dass die Verwaltung dem Bürger Hilfe in erforderlichem Umfang zuteil werden lassen muss, wenn er im Zusammenhang mit seinem Anliegen Fragen hat. Nach einer Anweisung zu diesem Gesetz ( Vejledning i forvaltningsloven ) ist dass Gesetz so zu verstehen, dass aus dieser Verpflichtung folgt, dass die Verwaltungsbehörde sicherstellen muss, dass Ausländer in ihrem Vorbringen verstanden werden und dass diese auch das Verwaltungsverfahren inhaltlich erfassen. Folglich hat die Behörde im Einzellfall Dolmetscher zu stellen und Übersetzungen vornehmen zu lassen. c. EU-ret De nævnte nationale regler modificeres af EU's højere lovgivning i de tilfælde, som er omfattet af koordineringen af den europæiske sociallovgivning. Denne koordinering er fastlagt i forordning (EF) nr. 883/2004 1, som har fundet anvendelse siden den 1. maj Ifølge den kan alle personer, som falder ind under koordineringsrettens anvendelsesområde, indgive ansøgninger og andre dokumenter til c. Europarecht Die genannten nationalen Regelungen werden durch das höherrangige Recht der Europäischen Union für die Fälle modifiziert, die von der Koordinierung des Europäischen Sozialrechts erfasst sind. Die Koordinierung findet ihren Ausdruck in der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 7, die seit dem 1. Mai 2010 Anwendung findet. Hiernach können alle Personen, die in den

4 herværende myndigheder på en anden EU-medlemsstats officielle sprog. Anwendungsbereich des Koordinierungsrechts fallen, bei hiesigen Behörden Anträge stellen und sonstige Schriftstücke in der Amtssprache eines anderen EU-Mitgliedstaats einreichen. I artikel 76, stk. 7, i forordning (EF) nr. 883/04, hedder det som følger: En medlemsstats myndigheder, institutioner og domstole kan ikke afvise begæringer eller andre dokumenter, der forelægges dem, med den begrundelse, at de er affattet på en anden medlemsstats officielle sprog, der er anerkendt som officielt sprog i Fællesskabets institutioner, jf. traktatens artikel 290. Art. 76 Abs. 7 der VO (EG) Nr. 883/04: Die Behörden, Träger und Gerichte eines Mitgliedstaats dürfen die bei ihnen eingereichten Anträge oder sonstigen Schriftstücke nicht deshalb zurückweisen, weil sie in einer Amtsprache eines anderen Mitgliedstaats abgefasst sind, die gemäß Artikel 290 des Vertrags als Amtssprache der Organe der Gemeinschaft anerkannt ist. Enhver borger har således ret til gratis at indgive dokumenter til en myndighed på sit eget sprog. Følgende sprog er anerkendte officielle sprog i medfør af artikel 342 i TEUF: bulgarsk, tjekkisk, dansk, tysk, estisk, græsk, spansk, fransk, gælisk (irsk), italiensk, lettisk, litauisk, ungarsk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovensk, slovakisk, finsk, svensk og engelsk. Somit hat jeder Bürger einen kostenfreien Anspruch, Unterlagen in seiner Sprache bei einer Behörde einzureichen. Anerkannte Amtssprachen sind gemäß Art. 342 AEUV folgende Sprachen: Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Griechisch, Spanisch, Französisch, Gälisch (Irisch), Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Finnisch, Schwedisch und Englisch. Artikel 84 i den forudgående forordning (EØF) nr. 1408/71 2 indeholdt også en regel, som kan sammenlignes med artikel 76, stk. 7 ovenfor. Alligevel er der kommet en ændring med den nye forordning nr. 883/04. I henhold til artikel 81, litra b), i forordning nr. 1408/71, Eine Art. 76 Abs. 7 vergleichbare Regelung gab es bereits gemäß Art. 84 der Vorgängerverordnung (EWG) Nr. 1408/71 8. Gleichwohl hat es durch die neue VO Nr. 883/04 eine Änderung gegeben. Gemäß Art. 81 lit. b) der VO Nr. 1408/71 hatten Behörden die

5 havde myndigheder mulighed for at sende fremmedsprogede ansøgningsdokumenter til oversættelse hos den administrative kommission i Bruxelles. Möglichkeit, fremdsprachige Antragsunterlagen an die Verwaltungskommission in Brüssel zur Übersetzung weiterzuleiten. I artikel 81, litra b) hedder det som følger: Den administrative kommission har følgende opgaver: [ ] efter anmodning af de kompetente myndigheder, institutioner og domstole i medlemsstaterne at foretage oversættelse af dokumenter, der vedrører anvendelsen af denne forordning, især oversættelse af begæringer indgivet af personer, der kan være omfattet af bestemmelserne i denne forordning; [..]. Art. 81 lit. b): Die Verwaltungskommission hat folgende Aufgaben: [ ] sie fertigt auf Antrag der zuständigen Behörden, Träger und Gerichte der Mitgliedstaaten alle Übersetzungen von Unterlagen an, die sich auf die Anwendung dieser Verordnung beziehen, insbesondere die Übersetzungen der Anträge von Personen, für die diese Verordnung gelten soll; [..]. I Oversættelsestjenesten under Kommissionen fandtes der en særlig afdeling, som tog sig af oversættelse af dokumenter, der faldt ind under anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 1408/71. Afdelingen blev nedlagt for nogen tid siden pga. overbelastning, da der i mellemtiden findes 23 officielle sprog. Denne regel tjente i praksis også snarere som retsgrundlag for en forholdsmæssig godtgørelse af institutionernes oversættelsesudgifter. 3 Dazu gab es eigens eine Abteilung des Übersetzungsdienstes der Kommission, die sich der Übersetzung von Dokumenten widmete, die in den Anwendungsbereich der VO (EWG) Nr. 1408/71 fielen. Diese Abteilung wurde bereits vor einiger Zeit wegen Überlastung geschlossen, da es zwischenzeitlich 23 offizielle Amtssprachen gibt. Diese Regelung diente in der Praxis jedoch auch eher als Rechtsgrundlage für eine anteilige Erstattung der von den Trägern getragenen Übersetzungskosten. 9 I den nye forordning nr. 883/04 findes denne regel ikke mere. De berørte myndigheder skal nu selv afholde oversættelsesudgifterne. In der neuen Verordnung Nr. 883/04 findet sich diese Regelung nicht mehr. Die betroffenen Behörden haben nun die Übersetzungskosten selbst zu tragen.

6 Spørgsmålet er, om en ansøger ikke blot har ret til at indgive et dokument på sit eget sprog, men også krav på, at myndigheden affatter sin afgørelse på ansøgerens sprog. Det siger EU-forordning nr. 883/04 ikke noget entydigt om. Fraglich ist, ob der Antragsteller nicht nur das Recht hat, ein Schriftstück in seiner Sprache einzureichen, sondern auch einen Anspruch darauf, dass die Behörde ihren Bescheid in seiner Sprache verfasst. Hierzu trifft die EU-Verordnung Nr. 883/04 keine eindeutige Aussage. d. National gennemførelse af EU-bestemmelserne For at sikre, at disse til dels noget abstrakt formulerede EUbestemmelser gennemføres retligt korrekt på nationalt plan, udgives der i medlemsstater som Tyskland og Danmark myndighedsinterne vejledninger til brug for sagsbehandlerne. De enkelte lande har til en vis grad forskellige opfattelser af en europæisk bestemmelses rækkevidde, eller der hersker usikkerhed. Disse forskellige nationale fortolkninger kan komme til udtryk i vejledningerne. d. Nationale Umsetzung der EU-Vorgaben Damit diese zum Teil etwas abstrakt formulierten Vorgaben der Europäischen Union innerstaatlich rechtlich einwandfrei umgesetzt werden können, werden in Mitgliedstaaten wie Deutschland und Dänemark behördeninterne Handlungsanweisungen für die Sachbearbeiter herausgegeben. Teilweise gibt es zwischen den einzelnen Staaten hinsichtlich der Reichweite einer europäischen Rechtsvorschrift unterschiedliche Auffassungen, oder es herrscht Unsicherheit. Diese national unterschiedlichen Interpretationen können Niederschlag in den Handlungsanweisungen finden. - Tyskland Bundesagentur für Arbeit har f.eks. udgivet en vejledning til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/044. Vejledningen tager også stilling til spørgsmålet om, hvorvidt myndigheden skal svare en udenlandsk myndighed på det pågældende fremmedsprog. I pkt. 7.3 (1) ( Henvisninger vedrørende korrespondance ) tager gennemførelsesvejledningen stilling til sprogreglen som følger: - Deutschland Beispielsweise hat die Bundesagentur für Arbeit eine Durchführungsanweisung zur Umsetzung der VO (EG) Nr. 883/04 10 herausgegeben. Die Anweisung nimmt auch Stellung zu der Frage, ob die Behörde einer ausländischen Behörde in der betreffenden fremden Sprache antworten muss. Die Durchführungsanweisung nimmt zur Sprachenregelung in Punkt 7.3 (1) ( Hinweise zum

7 Skrivelser til udenlandske forsikringsinstitutioner kan affattes på tysk. Udenlandske forsikringsinstitutioner kan benytte deres officielle sprog (grundforordningens artikel 76, stk. 7). Fremmedsprogede skrivelser skal i givet fald oversættes. Det må antages, at ikke kun skrivelser stilet til udenlandske myndigheder, men også skrivelser fra myndigheden til den udenlandske arbejdstager kan været affattet på tysk og ikke behøver at blive oversat. Schriftwechsel ) wie folgt Stellung: Schreiben an ausländische Versicherungsträger können in deutscher Sprache abgefasst werden. Ausländische Versicherungsträger können sich ihrer Amtssprache bedienen (Art. 76 Abs. 7 GVO). Ggf. sind fremdsprachige Schreiben zu übersetzen. Es ist anzunehmen, dass nicht nur die an ausländische Behörden, sondern auch die an den ausländischen Arbeitnehmer gerichteten Schreiben der Behörde in deutscher Sprache abgefasst sein können und nicht übersetzt werden müssen. - Danmark På dansk side fremgår proceduren af kap. 5, nr. 27, stk. 2, i Pensionsstyrelsens gennemførelsesvejledning Vejledning I 5 : Myndigheder og institutioner, der behandler sager efter grundforordningen, f.eks. danske kommuner, a-kasser samt klageinstanserne, er således forpligtet til at modtage henvendelser, ansøgninger og tilsvarende dokumentation mv. på et hvilket som helst andet sprog, der er blandt de officielle EU-sprog (samt norsk og islandsk ved anvendelse af forordning nr. 1408/71). Om nødvendigt for behandlingen af henvendelsen, må myndigheden/institutionen sørge for oversættelse. - Dänemark Auf dänischer Seite schreibt die Durchführungsanweisung ( Vejledning I ) 11 der zuständigen dänischen Behörde (Pensionsstyrelsen) in Kap. 5, Nr. 27 Abs. 2 das Prozedere vor: Behörden und Einrichtungen, die Verwaltungsangelegenheiten gemäß der Grundverordnung (grundforordning) behandeln, z.b. dänische Kommunen, A-Kassen sowie Klaginstanzen, sind verpflichtet, Gesuche, Anträge samt dazugehörige Dokumente in jeder anderen offiziellen EU-Amtsprache (inklusive Norwegisch und Isländisch gemäß der Verordnung Nr. 1408/71) entgegenzunehmen. Soweit dies für die Bearbeitung erforderlich ist, muss die Behörde/Institution für die Übersetzung sorgen. Med hensyn til hvilket sprog myndigheden skal affatte sit svar på, In einer weiteren Durchführungsanweisung ( Vejledning VI ) 12 heißt

8 hedder det i en anden gennemførelsesvejledning Vejledning VI 6 som følger: En ansøgers mulighed for at få oversat en afgørelse i sin helhed til et andet sprog end afgørelseslandets er ikke omtalt i grundforordningen eller gennemførelsesforordningen. Men der kan være ret til oversættelse efter nationale regler. [ ] Retssikkerhedsloven og forvaltningsloven indeholder regler for, hvordan kommuner og myndigheder på det sociale område skal sikre borgerens rettigheder og indflydelse i behandlingen af en sag. Myndigheden har pligt til at sikre sig, at borgeren forstår og bliver forstået i sager, der bliver behandlet af myndigheden. es zur Frage, in welcher Sprache die Behörde zu antworten habe: Die Möglichkeit eines Antragstellers, einen behördlichen Bescheid in Gänze in eine andere Sprache als die des Landes, die den Bescheid erlässt, ist weder in der Grundverordnung noch in der Durchführungsverordnung geregelt. Aber es kann ein Recht zur Übersetzung nach nationalen Regelungen geben. [ ] Das Rechtssicherheitsgesetz (Retssikkerhedsloven) und das Verwaltungsgesetz (Forvaltningsloven) beinhalten Regeln, auf welche Weise Kommunen und Behörden auf dem Gebiet des Sozialrechts die Rechte und Einflussmöglichkeiten der Bürger bei der Behandlung eines Falles. Die Behörde ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Bürger die Fallbearbeitung versteht und er auch von der Behörde verstanden wird. 2. Mundtlige ansøgninger 2. Mündliche Anträge a. EU-ret Forordning (EF) nr. 883 siger ikke noget eksplicit om, hvorvidt sprogprivilegiet også gælder for mundtlige ansøgninger til protokollering. Ifølge den rene ordlyd ( andre dokumenter ) bør man fortolke fakta snævert og ikke betragte mundtlige ansøgninger som værende omfattet af sprogprivilegiet. For ved en ansøgning indgivet til protokollering er der ikke tale om et allerede eksisterende dokument, men om et, som først bliver transformeret til et sådant via en tolk. a. Europarecht Darüber, ob das Sprachenprivileg auch für mündlich zur Niederschrift gestellte Anträge gilt, trifft die VO (EG) Nr. 883 keine explizite Aussage. Dem reinen Wortlaut nach ( sonstige Schriftstücke ) müsste man den Tatbestand eng auslegen und mündlich gestellte Anträge nicht vom Sprachenprivileg umfasst sehen. Denn bei dem zur Niederschrift gestellten Antrag handelt es sich nicht um ein bereits vorhandenes Schriftstück, sondern um

9 Hvis man kunne indgive ansøgninger mundtligt til protokollering, burde det også være muligt at lade den øvrige kommunikation foregå på det fremmede officielle sprog. Men det omtales ikke i forordningen, der er udtrykkeligt kun tale om dokumenter, hvorfor der omvendt ikke kan udledes en ret af forordningen til at indgive en ansøgning mundtligt til protokollering. eines, das erst über den Umweg eines Dolmetschers zu einem solchen transformiert wird. Würde man Anträge mündlich zur Niederschrift stellen können, müsste auch die sonstige Kommunikation in der fremden Amtssprache mündlich möglich sein. Dies wird in der VO jedoch nicht genannt, sondern es ist ausdrücklich nur von Schriftstücken die Rede, so dass sich im Umkehrschluss ein Recht, einen Antrag mündlich zur Niederschrift zu stellen, der Verordnung nicht entnehmen lässt. Det fremgik af en henvendelse til Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Ligestilling, at det også efter Kommissionens opfattelse kun er dokumenter, som er omfattet af bestemmelsen, ikke ansøgninger, der indgives mundtligt. Eine Anfrage bei der Generaldirektion Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit der Europäischen Kommission ergab, dass auch nach dem Verständnis der Kommission nur Schriftstücke von der Vorschrift erfasst werden, nicht jedoch mündlich gestellte Anträge. b. Tyskland I en intern instruks fra Bundesagentur für Arbeit (HEGA 10/2008), som vedrørte den forudgående forordning (EØF) nr. 1471/08, gøres der også opmærksom på, at dækning af udgifter til tolkebistand ikke er omtalt i forordningen. Ifølge denne instruks skal oversættelses- og tolkeudgifter dog behandles ens og godtgøres kunden: Ved førstegangshenvendelser (skriftlige og mundtlige) skal BA under alle omstændigheder foranledige og godtgøre nødvendige oversættelser eller tolkebistand. Personer med utilstrækkelige tyskkundskaber [ ] b. Deutschland In einer internen Weisung der Bundesagentur für Arbeit (HEGA 10/2008), die sich noch auf die Vorgängerverordnung (EWG) Nr. 1471/08 bezog, wird auch darauf hingewiesen, dass die Übernahme der Kosten für mündliche Dolmetscherdienste in der Verordnung nicht erwähnt wird. Nach dieser Weisung sollen Übersetzungs- und Dolmetscherkosten jedoch gleich behandelt und dem Kunden erstattet werden: Bei Erstkontakten (schriftlich und mündlich) sind notwendige Übersetzungen bzw. Dolmetscherdienste in jedem Fall

10 skal ganske vist først og fremmest medbringe en person med de respektive sprogkundskaber for at undgå forståelsesproblemer. Er det ikke muligt, skal medarbejdere med de respektive sprogkundskaber pålægges at udføre oversættelser og tolkebistand, [ eller] der skal benyttes tolke eller oversættelsestjenester fra private oversættelsesbureauer. von der BA zu veranlassen und zu erstatten. Zwar sollen Personen mit unzureichenden Deutsch-Kenntnissen [ ] zur Vermeidung von Verständnisschwierigkeiten in erster Linie eine Person mit entsprechenden Sprachkenntnissen mitbringen. Ist dies nicht möglich, sind für Übersetzungen und Dolmetscherdienste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit entsprechenden Sprachkenntnissen zu betrauen [ oder] Dolmetscher bzw. Übersetzungsdienste privater Übersetzungsbüros in Anspruch zu nehmen. c. Danmark I tilslutning til udredningen vedrørende forvaltningsloven må det antages, at dansk lovgivning går et skridt videre end forordning (EF) nr. 883/04 og forvaltningsmyndigheden således også skal behandle mundtlige ansøgninger på et fremmedsprog og stille tolke til rådighed. c. Dänemark In Anlehnung an die gemachten Ausführungen zum dänischen Verwaltungsgesetz muss davon ausgegangen werden, dass das dänische Recht weiter geht als die VO (EG) Nr. 883/04 und die Verwaltung somit auch mündliche Anträge in fremder Sprache behandeln muss und Dolmetscher zu stellen hat. II. Forkortelsesliste: II. Abkürzungsverzeichnis: TEUF = BA = EF = EU = EØF = Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde Bundesagentur für Arbeit Det Europæiske Fællesskab Den Europæiske Union Det Europæiske Økonomiske Fællesskab AEUV = Vertrag zur Arbeitsweise der Europäischen Union BA = Bundesagentur für Arbeit EG = Europäische Gemeinschaft EU = Europäische Union EWG = Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

11 HEGA = SGB X = Interne handlingsanbefalinger/instrukser fra Bundesagentur für Arbeit Den 10. tyske sociallovbog HEGA = Interne Handlungsempfehlungen/Geschäftsanweisungen der Bundesagentur für Arbeit SGB X = Sozialgesetzbuch Zehntes Buch VO = Verordnung Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen Peter Hansen 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger; 2 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet; LexUriServ.do?uri= CONSLEG:1971R1408: :DA:PDF. 3 Fuchs: Europäisches Sozialrecht, s , 5. oplag. 4 Gennemførelsesvejledning fra Bundesagentur für Arbeit (status pr. 06/2010); /A07- Geldleistung/Dokument/HEGA Internationales-Recht-Alv.html. 5 DEL I - Vejledning om EF-regler om social sikring; https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= DEL VI - VEJLEDNING OM - SOCIALE PENSIONER, - TJENESTEMANDSPENSIONER og ATP - EF-FORORDNING OM KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER nr. 883/2004; 7 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der sozialen Sicherheit; im Internet unter: 8 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern; Im Internet unter: LexUriServ.do?uri= CONSLEG:1971R1408: :DE:PDF. 9 Fuchs: Europäisches Sozialrecht, S , 5. Auflage.

12 10 Durchführungsanweisung der Bundesagentur für Arbeit (Stand 06/2010); im Internet unter: /A07-Geldleistung/Dokument/HEGA Internationales-Recht-Alv.html. 11 DEL I - Vejledning om EF-regler om social sikring; im Internet unter: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= DEL VI - VEJLEDNING OM - SOCIALE PENSIONER, - TJENESTEMANDSPENSIONER og ATP - EF-FORORDNING OM KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER nr. 883/2004; im Internet unter:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

PUBLIC. 8070/17 gng/kb/mbn/ikn 1 DG B LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 LIMITE

PUBLIC. 8070/17 gng/kb/mbn/ikn 1 DG B LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 LIMITE Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PUBLIC PV/CONS 17 AGRI 190 PECHE 144 3529. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser -

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser - Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6 Padborg, 22.08.2011 Bilag til forordning (EF) nr. 883/04 - Danske og tyske særbestemmelser - Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04 - Die dänischen und deutschen Sonderbestimmungen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Læs mere

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administratin im Rahmen der 1st-Level-Kntrlle für Begünstigte (Prjektpartner und Leadpartner) - siehe Merkblatt Anfrderungen

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Newsletter Nr. 12, 08.08.2012

Newsletter Nr. 12, 08.08.2012 Newsletter Nr. 12, 08.08.2012 Kære læsere! For at I også kan holde jer ajour her i sommerpausen, informerer vi i dette nye nyhedsbrev om den aktuelle udvikling inden for arbejdskraftens fri bevægelighed

Læs mere

1 Kann ein in Dänemark arbeitender Grenzpendler mit Wohnsitz in Deutschland in Deutschland uneingeschränkt die Leistungen seiner Krankenversicherung in Anspruch nehmen, auch wenn der dänische Arbeitgeber

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen 1. Allgemeines 1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf von Stahl ab unserem Lager in Dänemark, es sei denn Anderes ist ausdrücklich vereinbart

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser!

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Nach dem Ende der Sommerferien in Deutschland und Dänemark möchte Nu hvor sommerferien i både Danmark og Tyskland er forbi, vil projektet das Projekt

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Newsletter Nr. 11, 25.05.2012

Newsletter Nr. 11, 25.05.2012 Newsletter Nr. 11, 25.05.2012 Kære læsere! Indledningsvis vil vi gerne takke alle, der har deltaget i vores seneste undersøgelse, hvor resultaterne, som bliver analyseret i øjeblikket, vil danne grundlag

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Padborg, 10.12.2014. Inhaltsübersicht:

Padborg, 10.12.2014. Inhaltsübersicht: Padborg, 10.12.2014 Undersøgelse af arbejdstagerbegrebet Indholdsfortegnelse: I. Indledning II. EU-retten 1. Primærretten a. Definition b. Kendetegn c. Tid/omfang 2. Sekundærretten III. Tyskland 2. Kendetegn

Læs mere

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode Drucksache V/1017 Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler II/4 65305 5639 66 Bonn, den 20. Oktober 1966 An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages Hiermit

Læs mere

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011 Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3 Padborg, den 1. April 2011 Ægte og uægte grænsearbejdere Echte und unechte Grenzgänger Inddeling: Gliederung: I. Indledning II. Sondring mellem grænsearbejdere 1. Ægte

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

- Vedlæg venligst kopi. - a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks.

- Vedlæg venligst kopi. - a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks. 1. eksemplar - til ansøgerens skattemyndighed / Kenn-Nummer Henvisning iht. den tyske lov om databeskyttelse: De rekvirerede data indsamles på grundlag af 149ff. i den tyske afgiftslov. Anmodning iht.

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Deutsch Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Dänisch Mr. J.

Læs mere

Principperne i den europæiske sociallovgivning. Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5. Padborg, 05.07.

Principperne i den europæiske sociallovgivning. Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5. Padborg, 05.07. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5 Padborg, 05.07.2011 Principperne i den europæiske sociallovgivning Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts Inddeling: I. Indledning II. Principper 1. Princippet

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges Paddborg, 26.11.2014 Grænsearbejdere og minijob Problemer ved udøvelse af minijob med en tværnational dimension Grenzgänger und Minijobs Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen

Læs mere

Gesetzentwurf. Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode. Drucksache 11/357. der Bundesregierung

Gesetzentwurf. Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode. Drucksache 11/357. der Bundesregierung Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode Drucksache 11/357 25.05.87 Sachgebiet 102 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 10. Oktober 1985 zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Læs mere

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02)

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) C 197 A/6 DA Den Europæiske Unions Tidende 5.7.2012 MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes Rhodes

Læs mere

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet Dansk Kirke i Sydslesvig HVILKEN MENIGHED? Spørg præsten i det område, hvor du bor. Adresse: se adresselisten side 5. HVORDAN

Læs mere

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Michael Haas og Lars Kjellsson Ericusspitze 4 20457 Hamburg T +49 (0) 40 30 10 07 0 Kurfürstendamm 186 10707 Berlin T +49 (0) 30

Læs mere

Gothic, Sportler oder Hip-Hop?

Gothic, Sportler oder Hip-Hop? Kopiark 3 Gothic, Sportler oder Hip-Hop? Gå rundt i klassen og find en partner. Stil et spørgsmål. Din partner svarer, hvis han kan, og du skriver svaret på dit ark. Din partner tjekker og underskriver.

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer Fag: Målgruppe: Tysk 9.-10- klasse ARD, 2011 år, 90 min. Billederne i vejledningens bilag er fra tv-udsendelsen. Filmen omhandler den unge Liz, som pga. uoverensstemmelser med sin mor er bosat på en kostskole.

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/0/174 Bruxelles, den 7. april 00 Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 5 medlemsstater og 0 officielle sprog. De mange sprog gør EU unik i verden, og for nogle kan

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Ikast, Færdiguddannet bachelor i erhvervsøkonomi med tysk søger International udfordring

Ikast, Færdiguddannet bachelor i erhvervsøkonomi med tysk søger International udfordring Aneta Toshkov Annalyst 222 7430 Ikast Mobil 527 527 43 E-mail st.aneta@yahoo.de Ikast, 27.09. 2016 Færdiguddannet bachelor i erhvervsøkonomi med tysk søger International udfordring Jeg vil meget gerne

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

Newsletter Nr. 14, 25.09.2012

Newsletter Nr. 14, 25.09.2012 Newsletter Nr. 14, 25.09.2012 Kære læsere! Liebe Leserinnen und Leser, I den aktuelle udgave beretter vi indledningsvis om forenklingen i ansøgningen om børne- og ungeydelse i Danmark. Hvorfor børne- og

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD Fokus på Tyskland Ihr Lieferant von METALL KOMPONENTEN Kort firma intro til Global Supplier 10 år gammel virksomhed, med hovedsæde i Hjørring Forretningsområde: Outsourcing af metal komponenter DNV/GL

Læs mere

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen Grenzregion Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Medlemmer / Mitglieder 1. Martina Würker, Vorsitzende der Geshäftsführung der Agentur für Arbeit, Flensburg

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt - Einleitung Sehr geehrter Herr, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Sehr geehrte Frau, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Kære Hr., Kære Fru., Sehr geehrte Damen und Herren, Kære

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten Kopiark 28 Neonweiß Lyt til sangen og syng med. Skriv, hvilken årstid sangen foregår. Skriv, hvilke ord der bruges til at beskrive årstiden: Neonweiß gießt sich die Sonne übers Eis. Schattenlos eiskalte

Læs mere

Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign

Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign Martin Mølholm, studieadjunkt & ph.d. stipendiat Center for Dialog & Organisation, Institut for Kommunikation mam@hum.aau.dk Helle Wentzer, lektor E-Learning Lab,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere