Principperne i den europæiske sociallovgivning. Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5. Padborg,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principperne i den europæiske sociallovgivning. Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5. Padborg, 05.07."

Transkript

1 Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5 Padborg, Principperne i den europæiske sociallovgivning Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts Inddeling: I. Indledning II. Principper 1. Princippet om ligebehandling 2. Princippet om at kun én medlemsstat er kompetent 3. Ækvivalensprincippet (ligestilling af forhold) 4. Princippet om sammenlægning 5. Pro rata temporis-princippet 6. Princippet om eksport af ydelser 7. Forbud mod dobbeltydelser Gliederung: I. Einleitung II. Prinzipien 1. Prinzip der Gleichbehandlung 2. Prinzip der Zuständigkeit nur eines Mitgliedstaates 3. Äquivalenzprinzip (Sachverhaltsgleichstellung) 4. Prinzip der Zusammenrechnung 5. Pro-rata-temporis-Prinzip 6. Prinzip des Leistungsexports 7. Verbot von Doppelleistungen

2 2 I. Indledning I. Einleitung Den europæiske sociallovgivning er præget af centrale principper, som kommer til udtryk i forordning (EF) nr. 883/04 1. Denne forordning indeholder regler for koordineringen af de sociale sikringsordninger i EU's medlemsstater og har været i kraft siden den 1. maj Syv principper er her af central betydning. De bliver forklaret nærmere i det følgende og anskueliggjort med eksempler. Principperne fandtes i det væsentlige også i den forudgående forordning (EØF) nr. 1408/71. Eventuelle ændringer vil blive beskrevet under de enkelte punkter. Das Europäische Sozialrecht ist von zentralen Prinzipien geprägt, die Ausdruck in der VO (EG) Nr. 883/04 9 finden. Diese Verordnung enthält Regelungen zur Koordinierung der Sozialrechtssysteme der EU- Mitgliedstaaten und ist seit dem 1. Mai 2010 in Kraft. Sieben Prinzipien sind von zentraler Bedeutung. Diese werden nachfolgend erklärt und mit Beispielen veranschaulicht. Die Prinzipien fanden sich im Wesentlichen bereits in der Vorgängerverordnung (EWG) Nr. 1408/71. Auf etwaige Neuerungen wird bei den einzelnen Punkten eingegangen. II. Principper 1. Princippet om ligebehandling II. Prinzipien 1. Prinzip der Gleichbehandlung Princippet om ligebehandling skal forhindre, at EU-borgere udsættes for socialretlig forskelsbehandling på grund af deres nationalitet. En stat, som er forpligtet til at udrede ydelser, må ikke kræve af en anden medlemsstats statsborger, at vedkommende skal opfylde flere betingelser end en statsborger i den pågældende medlemsstat. 2 Den skal derimod garantere en socialretlig "ligestilling med indenlandske statsborgere". 3 Princippet om ligebehandling er forankret i artikel 4 og gælder i modsætning til forordning (EØF) nr. 1408/71 uafhængigt af den pågældendes bopælssted: 4 Das Prinzip der Gleichbehandlung soll verhindern, dass EU-Bürger aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit sozialrechtlich diskriminiert werden. Ein leistungspflichtiger Staat darf von einem Angehörigen eines anderen Mitgliedstaates nicht fordern, dass er mehr Voraussetzungen erfüllen muss als ein eigener Staatsangehöriger. 10 Vielmehr muss der Staat eine sozialrechtliche Inländergleichbehandlung gewährleisten. 11 Das Prinzip der Gleichbehandlung ist in Art. 4 verankert und gilt im Gegensatz zur VO (EWG) Nr. 1408/71 unabhängig vom Wohnort der Betroffenen: 12 "Personer, som er omfattet af denne forordning, har de samme rettigheder Sofern in der Verordnung nichts anderes bestimmt ist, haben Personen,

3 3 og pligter i henhold til en medlemsstats lovgivning som vedkommende medlemsstats egne statsborgere, medmindre andet følger af særlige bestemmelser i denne forordning." für die diese Verordnung gilt, die gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats wie die Staatsangehörigen dieses Staates. Eksempel: En dansk grænsependler arbejder udelukkende i Tyskland. Han er gift, har tre mindreårige børn og bor med sin familie i Tønder. Hans hustru er ikke erhvervsaktiv. Børnefamilieydelsen skal udredes af den tyske institution, og den må ikke udbetale en lavere ydelse til den danske grænsependler end til sine egne statsborgere. Beispiel: Ein dänischer Grenzpendler arbeitet ausschließlich Deutschland. Er ist verheiratet, hat drei minderjährige Kinder und lebt mit seiner Familie in der dänischen Stadt Tønder. Seine Ehefrau ist nicht erwerbstätig. Der deutsche Träger ist für die Zahlung des Kindergelds zuständig. Dieser dürfte dem dänischen Grenzpendler kein niedrigeres Kindergeld zahlen als eigenen Staatsbürgern. 2. Princippet om at kun én medlemsstat er kompetent 2. Prinzip der Zuständigkeit nur eines Mitgliedstaates Princippet om at kun én medlemsstat er kompetent skal forhindre, at en person står uden social sikring 5, ligeledes skal sammenfald af ydelser af samme art samt betaling af dobbeltbidrag undgås 6. I den forbindelse har beskæftigelsesstedet forrang (lex loci laboris), dvs. at det land, hvor den pågældende arbejder, skal udrede sociale sikringsydelser (pension, sygesikring etc.). Ved beskæftigelse i flere medlemsstater har bopælsprincippet derimod forrang, mens hjemstedsprincippet (hvor virksomheden har hjemsted) prioriteres sekundært. Dette er fastsat i forordningens artikel 11, stk. 1: Das Prinzip der Zuständigkeit nur eines Mitgliedstaates soll verhindern, dass eine Person ohne sozialen Schutz bleibt 13, ebenso soll das Zusammentreffen von Leistungen mit gleicher Zielrichtung sowie die Belastung mit doppelten Beiträgen vermieden werden 14. Es gilt hierbei der Vorrang des Beschäftigungsortes (lex loci laboris), das heißt, dass der Staat, in dem der Betreffende arbeitet, für Leistungen der sozialen Sicherheit (Rente, Krankenversicherung etc.) zuständig ist. Bei Beschäftigung in mehreren Mitgliedstaaten gilt hingegen vorrangig das Wohnortprinzip, nachrangig das Sitzprinzip (Sitz des Unternehmens). Geregelt ist dies in Art. 11 Abs. 1 der Verordnung: "Personer, som er omfattet af denne forordning, er alene undergivet Personen, für die diese Verordnung gilt, unterliegen den

4 4 lovgivningen i én medlemsstat." Rechtsvorschriften nur eines Mitgliedstaats. Eksempel: Fru Jacobsen fra Flensborg, som går ledig, finder beskæftigelse i Bov. Hun er fra nu af udelukkende omfattet af dansk lovgivning om social sikring (artikel 11, stk. 3, litra a). Selv om hun tidligere har været beskæftiget i Tyskland og f.eks. indbetalt til den tyske pensionskasse Deutsche Rentenversicherung, stilles indbetalingerne i bero under beskæftigelsesperioden i Danmark. Beispiel: Die arbeitslose Frau Jacobsen aus Flensburg findet eine Anstellung im dänischen Bov. Von nun an unterliegt sie ausschließlich den dänischen Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit (Art. 11 Abs. 3 Buchstabe a). Auch wenn sie vorher in Deutschland beschäftigt war und z.b. in die Deutsche Rentenversicherung eingezahlt hat, werden diese Zahlungen für die Dauer ihrer Beschäftigung in Dänemark eingestellt. 3. Ækvivalensprincippet (ligestilling af forhold) 3. Äquivalenzprinzip (Sachverhaltsgleichstellung) I henhold til artikel 5 ligestilles ydelser, indtægter, begivenheder og forhold, uafhængigt af i hvilken medlemsstat de er betalt/indtrådt. De betragtes således som ækvivalente (=ligeværdige). Det skal forhindre indirekte forskelsbehandling på grund af nationalitet. I forhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 er der sket en væsentlig forenkling. Med indførelsen af artikel 5 er de særlige bestemmelser i den gamle forordning blevet samlet i en generel ligestillingsbestemmelse. Nach Art. 5 werden Leistungen, Einkünfte, Sachverhalte oder Ereignisse gleichgestellt, unabhängig davon, in welchem Mitgliedstaat sie erfolgt sind. Sie werden somit als äquivalent (=gleichwertig) betrachtet. Hiermit soll indirekte Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit verhindert werden. Hier hat es gegenüber der VO (EWG) Nr. 1408/71 eine erhebliche Vereinfachung gegeben. Durch die Einführung des Art. 5 konnten die Einzelvorschriften der alten Verordnung in einer allgemeinen Gleichstellungsvorschrift gebündelt werden. Eksempler på ligestilling: aftjening af værnepligt, arbejdsløshed, erhvervsindtægt, familieydelser etc. Beispiele für Gleichstellungen: Wehrdienstleistung, Arbeitslosigkeit, Erwerbseinkommen, Erziehungsleistung etc.

5 5 4. Princippet om sammenlægning 4. Prinzip der Zusammenrechnung Hvis en medlemsstats sikringsordninger er baseret på beskæftigelsesperioder, forsikringsperioder, bopælsperioder eller perioder med selvstændig virksomhed, skal disse perioder også medregnes, hvis de er tilbagelagt i udlandet. Målet er lukkede forsikringsbiografier, særligt på pensionsområdet. På den måde skal det forhindres, at det bliver til ulempe for en forsikret, at vedkommende har indbetalt bidrag i forskellige medlemsstater. I artikel 6 er sammenlægningen af perioder reguleret som følger: Wenn das System eines Mitgliedstaates auf die Beschäftigungszeiten, Versicherungszeiten, Wohnzeiten oder Zeiten der Selbständigkeit abstellt, müssen diese Zeiten auch berücksichtigt werden, wenn sie im Ausland absolviert worden sind. Ziel sind geschlossene Versicherungsbiografien, insbesondere im Bereich der Rentenversicherung. So soll verhindert werden, dass ein Versicherter einen Nachteil dadurch erfährt, dass er in verschiedenen Mitgliedstaaten Beiträge entrichtet hat. Art. 6 regelt die Zusammenrechnung von Zeiten: "Medmindre andet er fastsat i denne forordning, medregner den kompetente institution i en medlemsstat, hvis lovgivning gør: - erhvervelse, bevarelse, varighed eller generhvervelse af retten til ydelser - dækning i henhold til lovgivningen eller - adgang til eller fritagelse for tvungen forsikring, frivillig forsikring og frivillig fortsat forsikring betinget af, at der er tilbagelagt forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder eller perioder med selvstændig virksomhed, i nødvendigt omfang forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder eller perioder med selvstændig virksomhed, der er tilbagelagt efter en anden medlemsstats lovgivning, som om der er tale om perioder, der er tilbagelagt efter den for den pågældende institution gældende lovgivning." Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, berücksichtigt der zuständige Träger eines Mitgliedstaats, dessen Rechtsvorschriften: - den Erwerb, die Aufrechterhaltung, die Dauer oder das Wiederaufleben des Leistungsanspruchs, - die Anwendung bestimmter Rechtsvorschriften, - oder - den Zugang zu bzw. die Befreiung von der Pflichtversicherung, der freiwilligen Versicherung oder der freiwilligen Weiterversicherung, von der Zurücklegung von Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten, Zeiten einer selbständigen Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten abhängig machen, soweit erforderlich die nach den Rechtsvorschriften eines andeen Mitgliedstaats zurückgelegten Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten, Zeiten einer selbständigen Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten, als ob es sich um Zeiten handeln würde, die nach den für diesen Träger geltenden

6 6 Rechtsvorschriften zurückgelegt worden sind. Eksempel: I løbet af sit arbejdsliv har hr. Mikkelsen arbejdet 27 år i Danmark, 12 år i Tyskland og fire år i Belgien. For at han ikke bliver stillet dårligere end en landsmand, som har været beskæftiget i Danmark i hele sit liv, lægges hans pensionsforsikringsperioder i de tre lande sammen. Beispiel: Herr Mikkelsen hat während seines Berufslebens 27 Jahre in Dänemark gearbeitet, zwölf Jahre in Deutschland und vier Jahre in Belgien. Damit er nicht schlechter steht als ein Landsmann, der zeit seines Lebens in Dänemark beschäftigt war, werden seine Rentenversicherungszeiten in den drei Ländern zusammengerechnet. 5. Pro rata temporis-princippet 5. Pro-rata-temporis-Prinzip Pro rata temporis-princippet betyder, at en ydelse sammensættes pro rata i forhold til de forsikringsperioder, der er tilbagelagt i de enkelte medlemslande. Det kan illustreres med en pensionsberegning: Ydelsen beregnes på baggrund af lovgivningen i den medlemsstat, hvor forsikringsperioden er tilbagelagt. Denne beregning modificeres dog af pro rata-princippet. 7 I henhold til artikel 52 bliver der i første omgang fastsat et teoretisk beløb og derefter en pro rata-ydelse. Dette delpensionssystem bevarer således det eksisterende nationale pensionsniveau og dermed de økonomiske forskelle. 8 Das Pro-rata-temporis-Prinzip bedeutet, dass sich eine Leistung anteilig aus den in den einzelnen Mitgliedsländern zurückgelegten Versicherungszeiten zusammensetzt. Am Beispiel der Rentenberechnung lässt sich dies illustrieren: Die Leistungshöhe berechnet sich nach dem Recht des jeweiligen Mitgliedstaates, in dem die Versicherungszeit zurückgelegt wurde. Jedoch wird diese Berechnung modifiziert durch das Pro-rata-Prinzip. 15 Gemäß Art. 52 werden im ersten Schritt ein theoretischer Betrag und danach eine anteilige Leistung ermittelt. Dieses Teilrentensystem belässt es somit bei den gegebenen mitgliedschaftlichen Rentenleistungsniveaus und damit bei den finanziellen Unterschieden. 16 Eksempel: Pensionen for hr. Mikkelsen fra ovenstående eksempel sammensættes rent tidsmæssigt af pensionsperioderne i de lande, hvor han har haft beskæftigelse. Han har således en pensionsforsikringsperiode på i alt 43 år. Hans samlede pension fastsættes på grundlag af summen af pro Beispiel: Die Rente des Herrn Mikkelsen aus obigem Beispiel setzt sich zeitlich aus den Rentenzeiten der Staaten zusammen, in denen er beschäftigt war. Er kommt somit auf eine Renteversicherungszeit von insgesamt 43 Jahren. Die Höhe der Gesamtrente bestimmt sich nach der

7 7 rata-beregningen af forsikringsperioderne. Summe der anteiligen Versicherungszeitenberechnung. 6. Princippet om eksport af ydelser 6. Prinzip des Leistungsexports I forhold til at oppebære ydelser, må det ikke have negative konsekvenser at flytte bopæl fra et medlemsland til et andet. Kontantydelser må ikke annulleres eller nedsættes, men skal udbetales uafhængigt af, i hvilken medlemsstat ydelsesmodtageren er bosat. Det bagvedliggende princip er princippet om eksport af ydelser. Men her er der også begrænsninger, således kan f.eks. dansk boligtilskud til pensionister ikke eksporteres. Für den Bezug von Leistungen darf sich ein Wohnortwechsel von einem Mitgliedsland in ein anderes nicht negativ auswirken. Geldleistungen dürfen nicht gestrichen oder gekürzt werden, sondern müssen unabhängig davon gezahlt werden, in welchem Mitgliedstaat der Leistungsempfänger wohnt. Das dahinterstehende Prinzip ist das Prinzip des Leistungsexports. Jedoch gibt es auch hier Einschränkungen. So kann z.b. dänisches Wohngeld für Rentner nicht exportiert werden. Artikel 7: Medmindre andet er fastsat i denne forordning, må kontantydelser, som en person har krav på efter lovgivningen i en eller flere medlemsstater eller efter denne forordning, ikke nedsættes, ændres, stilles i bero, inddrages eller beslaglægges med den begrundelse, at den pågældende eller dennes familiemedlemmer er bosat i en anden medlemsstat end den, hvor den institution, som det påhviler at udrede ydelsen, er beliggende. Art. 7: Sofern in dieser Verordnung nicht anderes bestimmt ist, dürfen Geldleistungen, die nach den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten oder nach dieser Verordnung zu zahlen sind, nicht aufgrund der Tatsache gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt werden, dass der Berechtigte oder seine Familienangehörigen in einem anderen als dem Mitgliedstaat wohnt bzw. wohnen, in dem der zur Zahlung verpflichtete Träger seinen Sitz hat. Eksempel: Hr. König fra Hamburg ønsker at tilbringe sin alderdom på Bornholm. Han modtager fortsat sin lovbestemte pension fra Tyskland, selv om han er flyttet. Beispiel: Herr König aus Hamburg möchte seinen Lebensabend auf der dänischen Insel Bornholm verbringen. Seine gesetzliche Rente aus Deutschland erhält er weiterhin trotz seines Wohnortwechsels.

8 8 7. Forbud mod dobbeltydelser 7. Verbot von Doppelleistungen Forbuddet mod dobbeltydelser skal forhindre, at vandrende arbejdstagere bliver begunstiget i forhold til permanent bosiddende. Det kunne være tilfældet, hvis en person modtager invalide- alderdoms- eller efterladtepension for samme forsikrings- eller bopælsperiode fra to forskellige medlemsstater. Das Verbot von Doppelleistungen soll verhindern, dass Wanderarbeitnehmer gegenüber permanent Ansässigen bevorzugt werden. Dies könnte dann der Fall sein, wenn eine Person für denselben Versicherungs- oder Wohnzeitraum von zwei unterschiedlichen Mitgliedstaaten Leistungen bei Invaliditäts-, Alters- oder Hinterbliebenenleistungen erhält. Eksempel: Fru Jensen fra Broager arbejder udelukkende i Tyskland i perioden Der indbetaler hun tvungne bidrag til den tyske pensionskasse Deutsche Rentenversicherung. For denne periode modtager hun senere kun pension fra Tyskland og ikke også folkepension, som hun egentlig ville få for bopælsperioden i Danmark. På den måde undgår man, at der bliver udbetalt dobbeltydelser. Beispiel: Frau Jensen aus dem dänischen Broager arbeitet zwischen 2003 und 2010 ausschließlich in Deutschland. Dort zahlt sie Pflichtbeiträge in die Deutsche Rentenversicherung. Für diesen Zeitraum erhält sie später nur die Rente aus Deutschland und nicht zusätzlich Folkepension (Dänische Volksrente), die sie eigentlich für ihre Wohnzeit in Dänemark erhalten würde. Somit wird vermieden, dass es zu Doppelleistungen kommt.

9 9 1 Alle artikler, der henvises til i den øvrige tekst, refererer til artikler i forordning (EF) nr. 883/04. 2 Eichenhofer, Sozialrecht der Europäischen Union, s Eichenhofer i: Fuchs, Europäisches Sozialrecht, artikel 4, margennr Otting i Hauck/Noftz, EU-Sozialrecht, K artikel 4, margennr Schrammel/Winkler, Europäisches Arbeits- und Sozialrecht, s Steinmeyer i: Fuchs, Europäisches Sozialrecht, artikel 11, margennr Schuler i: Fuchs, Europäisches Sozialrecht, artikel 52, margennr Schuler i: Fuchs, Europäisches Sozialrecht, artikel 52, margennr Alle Artikel, auf die im weiteren Text Bezug genommen wird, sind solche der VO (EG) Nr. 883/ Eichenhofer, Sozialrecht der Europäischen Union, S Eichenhofer in: Fuchs, Europäisches Sozialrecht, Art. 4 Rn Otting in Hauck/Noftz, EU-Sozialrecht, K Art. 4 Rn Schrammel/Winkler, Europäisches Arbeits- und Sozialrecht, S Steinmeyer in: Fuchs, Europäisches Sozialrecht, Art. 11 Rn Schuler in: Fuchs, Europäisches Sozialrecht, Art. 52 Rn Schuler in: Fuchs, Europäisches Sozialrecht, Art. 52 Rn 16.

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser -

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser - Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6 Padborg, 22.08.2011 Bilag til forordning (EF) nr. 883/04 - Danske og tyske særbestemmelser - Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04 - Die dänischen und deutschen Sonderbestimmungen

Læs mere

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011 Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3 Padborg, den 1. April 2011 Ægte og uægte grænsearbejdere Echte und unechte Grenzgänger Inddeling: Gliederung: I. Indledning II. Sondring mellem grænsearbejdere 1. Ægte

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

Newsletter Nr. 12, 08.08.2012

Newsletter Nr. 12, 08.08.2012 Newsletter Nr. 12, 08.08.2012 Kære læsere! For at I også kan holde jer ajour her i sommerpausen, informerer vi i dette nye nyhedsbrev om den aktuelle udvikling inden for arbejdskraftens fri bevægelighed

Læs mere

Newsletter Nr. 14, 25.09.2012

Newsletter Nr. 14, 25.09.2012 Newsletter Nr. 14, 25.09.2012 Kære læsere! Liebe Leserinnen und Leser, I den aktuelle udgave beretter vi indledningsvis om forenklingen i ansøgningen om børne- og ungeydelse i Danmark. Hvorfor børne- og

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Grænseoverskridende dansk-tyske projekter. Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte

Grænseoverskridende dansk-tyske projekter. Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte Padborg, 20.12.2012 Grænseoverskridende dansk-tyske projekter Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte Studie over de særlige forhold i den sociale sikringslovgivning og skattelovgivningen i forbindelse

Læs mere

1 Kann ein in Dänemark arbeitender Grenzpendler mit Wohnsitz in Deutschland in Deutschland uneingeschränkt die Leistungen seiner Krankenversicherung in Anspruch nehmen, auch wenn der dänische Arbeitgeber

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser!

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Nach dem Ende der Sommerferien in Deutschland und Dänemark möchte Nu hvor sommerferien i både Danmark og Tyskland er forbi, vil projektet das Projekt

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Læs mere

Newsletter Nr. 11, 25.05.2012

Newsletter Nr. 11, 25.05.2012 Newsletter Nr. 11, 25.05.2012 Kære læsere! Indledningsvis vil vi gerne takke alle, der har deltaget i vores seneste undersøgelse, hvor resultaterne, som bliver analyseret i øjeblikket, vil danne grundlag

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

In der Anlage übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

In der Anlage übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Deutscher Bundestag 2. Wahlperiode 1953 Drucksache 594 Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler 7 80 604 901/54 Bonn, den 15. Juni 1954 An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages In der Anlage

Læs mere

PUBLIC. 8070/17 gng/kb/mbn/ikn 1 DG B LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 LIMITE

PUBLIC. 8070/17 gng/kb/mbn/ikn 1 DG B LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 LIMITE Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PUBLIC PV/CONS 17 AGRI 190 PECHE 144 3529. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges Paddborg, 26.11.2014 Grænsearbejdere og minijob Problemer ved udøvelse af minijob med en tværnational dimension Grenzgänger und Minijobs Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

1 Wie sind Ehepartner und Familie eines in Dänemark berufstätigen Deutschen versorgt, wenn dieser stirbt? Aufgrund der unterschiedlichen Sozialsysteme und kulturellen Entwicklungen gibt es in Dänemark

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

WELMA CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED

WELMA CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED Grænseoverskridende pensioner i Region Sønderjylland-Schleswig optjening, udmåling, beregning, sammenlægning, ikke-diskriminering i sagsbehandlingen mv. WELMA CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning

Læs mere

En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11.

En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11. November 2014 RECHTSANWÄLTE l STEUERBERATER l WIRTSCHAFTSPRÜFER SNP

Læs mere

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administratin im Rahmen der 1st-Level-Kntrlle für Begünstigte (Prjektpartner und Leadpartner) - siehe Merkblatt Anfrderungen

Læs mere

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Kære læsere, Året 2010 går på hæld. Mange af de fremsatte spørgsmål har allerede kunnet blive afklaret af Projekt Pontifex-Brobygger. Den vellykkede projektstart skyldes bl.a.

Læs mere

Padborg, 10.12.2014. Inhaltsübersicht:

Padborg, 10.12.2014. Inhaltsübersicht: Padborg, 10.12.2014 Undersøgelse af arbejdstagerbegrebet Indholdsfortegnelse: I. Indledning II. EU-retten 1. Primærretten a. Definition b. Kendetegn c. Tid/omfang 2. Sekundærretten III. Tyskland 2. Kendetegn

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Gesetzentwurf. Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode. Drucksache 11/357. der Bundesregierung

Gesetzentwurf. Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode. Drucksache 11/357. der Bundesregierung Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode Drucksache 11/357 25.05.87 Sachgebiet 102 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 10. Oktober 1985 zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

- Vedlæg venligst kopi. - a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks.

- Vedlæg venligst kopi. - a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks. 1. eksemplar - til ansøgerens skattemyndighed / Kenn-Nummer Henvisning iht. den tyske lov om databeskyttelse: De rekvirerede data indsamles på grundlag af 149ff. i den tyske afgiftslov. Anmodning iht.

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Regierungsvorlage. Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Dänemark über soziale Sicherheit samt Schlußprotokoll

Regierungsvorlage. Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Dänemark über soziale Sicherheit samt Schlußprotokoll 232 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 27 232 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP Ausgedruckt am 28. 8. 1987 Regierungsvorlage

Læs mere

man undlade at indbetale forskudsskat.

man undlade at indbetale forskudsskat. Liebe Leser! Nach dem Ende der Herbstferien in Deutschland und Dänemark möchte das Projekt Pontifex-Brückenbauer mit diesem Newsletter wieder von aktuellen Entwicklungen berichten und auf Neuerungen im

Læs mere

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 201_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt - Einleitung Sehr geehrter Herr, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Sehr geehrte Frau, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Kære Hr., Kære Fru., Sehr geehrte Damen und Herren, Kære

Læs mere

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet Dansk Kirke i Sydslesvig HVILKEN MENIGHED? Spørg præsten i det område, hvor du bor. Adresse: se adresselisten side 5. HVORDAN

Læs mere

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten Kopiark 28 Neonweiß Lyt til sangen og syng med. Skriv, hvilken årstid sangen foregår. Skriv, hvilke ord der bruges til at beskrive årstiden: Neonweiß gießt sich die Sonne übers Eis. Schattenlos eiskalte

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Newsletter Nr. 19, 12. Dezember 2013

Newsletter Nr. 19, 12. Dezember 2013 Newsletter Nr. 19, 12. Dezember 2013 Kære læsere! Liebe Leserinnen und Leser, I september var danske og tyske socialretseksperter på besøg i Padborg. I dette nyhedsbrev fortæller vi mere om konferencens

Læs mere

sein = at være Nutid Datid Førnutid

sein = at være Nutid Datid Førnutid GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene (Øvelse nr. 1, 2, 3, 4 og 5) sein = at være 1. person ich bin war bin gewesen 2. person du bist warst bist gewesen 3. person er/sie/es ist war ist gewesen 1. person

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Eine dänische Lohnabrechnung / En dansk lønseddel

Eine dänische Lohnabrechnung / En dansk lønseddel Eine dänische Lohnabrechnung / En dansk lønseddel DE / DA Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel.: +45 74 67 05 01 Fax: +45 74 67 05 21 E-mail: infocenter@region.dk www.region.dk / www.region.de

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 1 von 1 BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2008 Ausgegeben am 11. April 2008 Teil III 41. Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Dänemark auf dem Gebiete der Steuern

Læs mere

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen 1. Allgemeines 1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf von Stahl ab unserem Lager in Dänemark, es sei denn Anderes ist ausdrücklich vereinbart

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring Padborg, 27.08.2010 Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet fremlagde sin afsluttende rapport i 2006. Det er således på tide at gøre foreløbig status og undersøge,

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Karen Nylev

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.3.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0595/2010 af Henryka Magdalena Andersen, polsk statsborger, om de danske bestemmelser om brøkpension

Læs mere

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode Drucksache V/1017 Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler II/4 65305 5639 66 Bonn, den 20. Oktober 1966 An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages Hiermit

Læs mere

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag Lektion 3 A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag I går var Gert i Braunschweig. Da var det mandag. I dag er det tirsdag, og han ligger i en seng i København. I morgen vågner Gert i en fængselscelle, men det

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

Newsletter Nr. 23, 17. November 2014

Newsletter Nr. 23, 17. November 2014 Newsletter Nr. 23, 17. November 2014 Kære læsere! Liebe Leserinnen und Leser, Denne udgave af nyhedsbrevet indleder vi med et tilbageblik på den mobilitetskonference, vi afholdt i København for nylig.

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Zeit des Verfalls Verfall der Zeit

Zeit des Verfalls Verfall der Zeit Beiträge zur Skandinavistik 20 Zeit des Verfalls Verfall der Zeit Zeit und Zeitwahrnehmung im skandinavischen Großstadtroman Ende des 19. Jahrhunderts Bearbeitet von Katja Bethke-Prange 1. Auflage 2012.

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen

Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen KB 1 5 Die unbestimmten Artikel Im Dänischen gibt es zwei unbestimmte Artikel: en und et. Welchen Artikel man verwendet, hängt vom Geschlecht des jeweiligen Substantivs.

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011

Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011 Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011 Kære læsere! Det første nyhedsbrev i 2011 omhandler konkurs hos den danske arbejdsgiver, som er et hyppigt tilbagevendende emne og også gav rådgivningsinstitutionerne

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen:wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen:wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Læs mere

Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012

Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012 Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012 Uddannelsespraktik i udlandet De vigtigste spørgsmål før udlandsopholdets begyndelse Ausbildungspraktika im Ausland Die wichtigsten Fragen vor Beginn

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon MaleB Vorwort // Forord Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Erst hat der Professor Dr. ABC seine Wintermütze auf, dann trägt er Badehosen und plötzlich braucht er wieder

Læs mere

ARM TROTZ ARBEIT. Tyske arbejdsmarked v/jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport den 17. november 2014.

ARM TROTZ ARBEIT. Tyske arbejdsmarked v/jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport den 17. november 2014. ARM TROTZ ARBEIT Tyske arbejdsmarked 2000-2014 v/jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport den 17. november 2014. Alt andet end Working Poor. Ethvert menneske har ret til et anstændigt arbejde. En ret til et arbejde,

Læs mere

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Michael Haas og Lars Kjellsson Ericusspitze 4 20457 Hamburg T +49 (0) 40 30 10 07 0 Kurfürstendamm 186 10707 Berlin T +49 (0) 30

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER SOCIAL SIKRING I ANDRE EU-MEDLEMSSTATER Det er nødvendigt at koordinere de sociale sikringsordninger for at fremme den frie bevægelighed for personer på EU's område. Tidligere har arbejdstagere og andre

Læs mere